Tài Liệu

Đáp án đề tham khảo 2022 môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Đề thi minh họa môn Địa lý tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 được Bộ Giáo dục chính thức công bố vào tháng 3/2022. Tiếp theo bài viết Vik News Đáp án môn địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT chính thức năm 2022.

Đáp án môn Địa lý THPT Quốc gia năm 2021 Full Mã đề

  • 24 Mã đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2019.
  • Ma trận đề thi THPT Quốc gia năm 2021
  • Bộ câu hỏi tham khảo ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Bộ GD & ĐT

Mới: Tham khảo Địa lý 2022, Hình vẽ Địa lý 2022

Tài liệu tham khảo Địa lý 2022, Hình vẽ Chuyên đề Địa lý 2022
Tài liệu tham khảo Địa lý 2022, Hình vẽ Chuyên đề Địa lý 2022

Chi tiết Đề thi tham khảo tốt nghiệp môn Địa lý 2022 các em có thể tải về tại đây. Đáp án đề thi môn Vẽ 2022 sẽ được cập nhật trên HoaTieu mới nhất vào lúc 10:00 AM ngày 01/04/2022. thấy màn.

Đáp án chính thức của Khoa Địa lý

Đáp án chính thức của Khoa Địa lý

Đáp án môn Địa lý THPT Quốc gia năm 2021

Mã: 301

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72. Kết thúc

73. Loại bỏ

74. Chuông

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Mã: 302 Tất cả

41. Kích thước

42. Dễ dàng

43. Xổ số kiến ​​thiết

44. Dễ sử dụng

45.A

46

47.A

48. Xuống

49. Dễ dàng

50. Dễ dàng

51. Không

52. Kích thước

53. Kích thước

54. Tổng quan

55. Loại bỏ

56. Loại bỏ

57. Tổng quan

58. A

59. Loại bỏ

60. A

61. Loại bỏ

62. Loại bỏ

63.A

64.C

65. Loại bỏ

66. Chỉ lợi ích

67.A

68. Cốt lõi

69. Tổng quan

70. A

71. Tổng quan

72. A

73. A

74. Loại bỏ

75. Kích thước

76. A

77. Tổng quan

78. Loại bỏ

79. A

80. Loại bỏ

Mã: 303 Tất cả

Mã: 304

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 305 Tất cả

41. Kích thước

42. Dễ dàng

43. Dễ dàng

44. A

45. A

46

47.C

48. Loại bỏ

49.A

50. Dễ dàng

51.D

52. Loại bỏ

53. A

54. A

55. Dễ dàng

56. A

57. Loại bỏ

58. Tổng quan

59. Tuổi

60. Dễ sử dụng

61. Dễ dàng

62. A

63. A

64. Dễ dàng

65. Loại bỏ

66. Loại bỏ

67. Dễ sử dụng

68. A

69. Tổng quan

70. A

71. Loại bỏ

72. Kết thúc

73. Loại bỏ

74. Loại bỏ

75. A

76. A

77. Tổng quan

78. Dễ dàng

79. Loại bỏ

80. Kích thước

Mã: 306 Tất cả

41. Loại bỏ

42. Loại bỏ

43. Loại bỏ

44. A

45. Loại bỏ

46

47. Tổng quan

48. Dễ sử dụng

49. Loại bỏ

50. Dễ dàng

51. Kích thước

52. Kích thước

53. Kích thước

54. Dễ dàng

55. Loại bỏ

56. A

57. Loại bỏ

58. Dễ dàng

59. A

60. Loại bỏ

61. Kích thước

62. Loại bỏ

63. A

64. Dễ dàng

65. Loại bỏ

66. Loại bỏ

67. Dễ sử dụng

68. Dễ dàng

69. Loại bỏ

70 tuổi

71. Loại bỏ

72. Kết thúc

73. Loại bỏ

74. Dễ sử dụng

75. Dễ sử dụng

76. Dễ sử dụng

77. Tổng quan

78. Cốt lõi

79. Dễ dàng

80. Dễ sử dụng

Mã: 307 Tất cả

41. Loại bỏ

42. Loại bỏ

43. Xổ số kiến ​​thiết

44. A

45. Dễ dàng

46. ​​A

47. Tổng quan

48. A

49. A

50. Loại bỏ

51. Loại bỏ

52. Dễ sử dụng

53. Dễ dàng

54. Loại bỏ

55. A

56. Dễ dàng

57. Tổng quan

58. Dễ dàng

59. Loại bỏ

60. A

61. A

62. A

63. Kích thước

64. Kích thước

65. A

66. Loại bỏ

67. Kích thước

68. Dễ dàng

69. Tổng quan

70. Dễ dàng

71. Tổng quan

72. Dễ sử dụng

73. Kích thước

74. Dễ sử dụng

75. Dễ sử dụng

76. Tổng quan

77. Tổng quan

78. A

79. Loại bỏ

80. A

Mã: 308 Tất cả

41.C42. Không43.A44.C45.C46.A47.C48.A49.C50C
51.A52.A53. Kết thúc54.A55. Dễ dàng56.A57.A58. Loại bỏ59. Dễ dàng60.C
61. Dễ dàng62. Loại bỏ63. Chỉ lợi ích64. Gỡ cài đặt65. Dễ dàng66. Dễ dàng67.C68.DUC69.DUC70.C
71. Dễ sử dụng72. Không73. Chuông74. Dễ sử dụng75. Dễ sử dụng76. Chuông77. Chuông78.C79 búp bê80. Chuông

Mã: 309 Tất cả

41. Kích thước

42. Loại bỏ

43. A

44. Loại bỏ

45. A

46. ​​Dễ dàng

47. Tổng quan

48. Dễ sử dụng

49. Xổ số kiến ​​thiết

50 tuổi

51. Dễ dàng

52. A

53. Kích thước

54. Dễ dàng

55. Loại bỏ

56. Dễ dàng

57. Loại bỏ

58. Loại bỏ

59. A

60. A

61. Dễ dàng

62. A

63. Loại bỏ

64. Dễ dàng

65. A

66. Tổng quan

67. A

68. Cốt lõi

69. Tổng quan

70. Loại bỏ

71. Loại bỏ

72. Loại bỏ

73. A

74. Cốt lõi

75. Kích thước

76. Dễ sử dụng

77. Dễ dàng

78. A

79. Loại bỏ

80. Dễ sử dụng

Mã: 310 Tất cả

41. Loại bỏ

42. Kích thước

43. Xổ số kiến ​​thiết

44. A

45. A

46. ​​Dễ dàng

47. Dễ sử dụng

48. Loại bỏ

49. Xuống

50. Loại bỏ

51.A

52. Kích thước

53. Dễ dàng

54. Dễ dàng

55 tuổi

56. Tuổi

57. Tổng quan

58.A

59. Dễ dàng

60. A

61. A

62. Kích thước

63. Dễ dàng

64. Dễ dàng

65. A

66.A

67. A

68. Dễ dàng

69. Tổng quan

70 tuổi

71. A

72. Dễ sử dụng

73. A

74. Dễ sử dụng

75. Kích thước

76. A

77. A

78.A

79 búp bê

80.A

Mã: 311

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 312

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 313

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 314 tất cả

41. Dễ sử dụng

42. Loại bỏ

43. Dễ dàng

44. Dễ sử dụng

45. Chuông

46. ​​Dễ dàng

47. Tổng quan

48. Dễ sử dụng

49. Xổ số kiến ​​thiết

50 tuổi

51. A

52. Dễ sử dụng

53. Loại bỏ

54. Dễ dàng

55 tuổi

56. A

57. A

58. Dễ dàng

59. Loại bỏ

60. A

61. Loại bỏ

62. A

63. Kích thước

64. Kích thước

65. Dễ dàng

66. A

67. Kích thước

68. A

69. Tổng quan

70. Loại bỏ

71. Dễ sử dụng

72. Dễ sử dụng

73. Loại bỏ

74. A

75. Loại bỏ

76. Tổng quan

77. A

78. Loại bỏ

79. A

80. Kích thước

Mã: 315 Tất cả

Mã: 316 đầy đủ

41. A

42. Loại bỏ

43.C

44. Dễ sử dụng

45 tuổi

46. ​​Dễ dàng

47. Loại bỏ

48. A

49. Loại bỏ

50. Loại bỏ

51. A

52. Dễ sử dụng

53. A

54. Loại bỏ

55 tuổi

56. Dễ dàng

57. Tổng quan

58. Tổng quan

59. Dễ dàng

60. A

61. Dễ dàng

62. Dễ dàng

63. Dễ dàng

64. Kích thước

65. Dễ dàng

66. A

67.

68. Cốt lõi

69. A

70. Loại bỏ

71. Dễ sử dụng

72. Kết thúc

73. Kích thước

74. Loại bỏ

75. Kích thước

76. Loại bỏ

77. A

78. Dễ dàng

79. Kích thước

80. Kích thước

Mã: 317 Tất cả

41. Dễ sử dụng

42. Loại bỏ

43. Dễ dàng

44. Dễ sử dụng

45. Loại bỏ

46. ​​Dễ dàng

47. Loại bỏ

48. Dễ sử dụng

49.C

50. Loại bỏ

51.A

52. A

53. A

54. Dễ dàng

55 tuổi

56. Loại bỏ

57. A

58. Loại bỏ

59. A

60. Dễ sử dụng

61. Dễ dàng

62. Dễ dàng

63. A

64. A

65. Dễ dàng

66. Chỉ lợi ích

67. Loại bỏ

68. Dễ dàng

69. Tổng quan

70. Dễ dàng

71. Tổng quan

72. Dễ sử dụng

73. A

74. A

75. Kích thước

76.A

77.A

78. Dễ dàng

79.D

80. Chuông

Mã: 318

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 319 Tất cả

41. Nhận42.C43. Dễ dàng44.A45.A46.A47. Dễ sử dụng48. Xuống49.A50. Dễ dàng
51.C52.A53.C54. Dễ dàng55.A56. Dễ dàng57.C58. Loại bỏ59.C60. Chuông
61.C62.C63.A64.A65. Dễ dàng66.A67. Chuông68.DUC69. Chuông70.A
71.C72.C73. Dễ dàng74. Chuông75. Chuông76. Chuông77.A78. Dễ dàng79.C80. Dễ sử dụng

Mã: 320 full

41. Nhận42.A43. Dễ dàng44.A45.A46.A47. Dễ sử dụng48.C49. Dễ dàng50. Chuông
51. Không52.C53. Dễ dàng54.C55. Chuông56. Chuông57. Dễ sử dụng58. Dễ dàng59. Loại bỏ60.C
61.A62.C63. Dễ dàng64. Dễ dàng65.A66.A67. Chuông68.DUC69.DUC70.A
71.A72.C73.C74.C75.C76.A77.C78.C79.A80. Dễ sử dụng

Mã: 321

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 322

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 323 full

41. Loại bỏ

42. Kích thước

43. Dễ dàng

44. Loại bỏ

45 tuổi

46. ​​A

47. Tổng quan

48. A

49. A

50. A

51. A

52. Dễ sử dụng

53. Kích thước

54. Dễ dàng

55. A

56. A

57. Loại bỏ

58. Tổng quan

59. Loại bỏ

60. Loại bỏ

61. Dễ dàng

62. Dễ dàng

63. Kích thước

64. Kích thước

65. A

66. Tổng quan

67. Dễ sử dụng

68. Loại bỏ

69. Tổng quan

70. A

71. A

72. Loại bỏ

73. Loại bỏ

74. Dễ sử dụng

75. Kích thước

76. A

77. Loại bỏ

78. Cốt lõi

79. Kích thước

80. Dễ sử dụng

Mã: 324

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2021

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2021

Đề thi địa lý năm 2021

Về cơ bản, nội dung kiểm tra bám sát chương trình học phổ thông và chủ yếu dành cho học sinh lớp 12. Tất nhiên, đề thi cũng sẽ có những câu hỏi khó để phân loại học sinh. Rõ ràng đề thi dễ thì điểm chuyên ngành cao và ngược lại. Vì vậy các bạn học sinh không phải lo lắng quá, chỉ cần cố gắng học tập thật tốt là được.

Đáp án môn Địa lý THPT quốc gia 2021

Đáp án môn Địa lý THPT quốc gia 2021

Đáp án môn Địa lý THPT quốc gia 2021

Đáp án môn Địa lý THPT quốc gia 2021

Đáp án câu hỏi hình ảnh môn địa lý 2021

Đáp án các câu hỏi tham khảo cho kỳ thi THPT năm 2021 môn Địa lý

Xem thông tin hữu ích khác trong phần Tài liệu Dữ liệu lớn.

Xem thêm thông tin Đáp án đề tham khảo 2022 môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Đáp án đề tham khảo 2022 môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 môn Địa lý được Bộ GD & ĐT công bố chính thức vào tháng 3/2022. Đáp án môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 trong bài viết dưới đây của Vik News sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh trước khi chính thức tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022.
Đáp án môn Địa lý THPT Quốc gia 2021 full mã đề
24 mã đề thi THPT quốc gia 2019 môn Địa lý.
Ma trận đề thi THPT quốc gia năm 2021
Bộ đề thi tham khảo ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Bộ GD & ĐT
MỚI: Tài liệu tham khảo Địa lý 2022, Hình minh họa Địa lý 2022

Chi tiết Đề thi tham khảo tốt nghiệp môn Địa lý 2022 được trình bày tại đây, các em có thể tải về, Đáp án đề thi minh họa 2022 sẽ được HoaTieu cập nhật muộn nhất vào 10h ngày 1/4/2022, mời các bạn cùng tham khảo. màn hình.
Đáp án chính thức của Bộ môn Địa lý

Đáp án môn Địa lý THPT Quốc gia năm 2021
Mã: 301

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72. HẾT

73. BỎ

74.BELL

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Mã: 302 full

41. CŨ

42. DỄ DÀNG

43. CŨ

44. DỄ DÀNG

45.A

46. ​​CŨ

47.A

48.DOWN

49. DỄ DÀNG

50. DỄ DÀNG

51.NO

52. CŨ

53. CŨ

54. CŨ

55. BỎ

56. BỎ

57. CŨ

58. A

59. BỎ

60. A

61. BỎ

62. BỎ

63.A

64.C

65. BỎ

66. LỢI ÍCH

67.A

68. CŨ

69. CŨ

70. A

71. CŨ

72. A

73. A

74. BỎ

75. CŨ

76. A

77. CŨ

78. BỎ

79. A

80. BỎ

Mã: 303 full

Mã: 304

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 305 Full

41. CŨ

42. DỄ DÀNG

43. DỄ DÀNG

44. A

45. A

46. ​​CŨ

47.C

48. BỎ

49.A

50. DỄ DÀNG

51.D

52. BỎ

53. A

54. A

55. DỄ DÀNG

56. A

57. BỎ

58. CŨ

59. TUỔI

60. DỄ DÀNG

61. DỄ DÀNG

62. A

63. A

64. DỄ DÀNG

65. BỎ

66. BỎ

67. DỄ DÀNG

68. A

69. CŨ

70. A

71. BỎ

72. HẾT

73. BỎ

74. BỎ

75. A

76. A

77. CŨ

78. DỄ DÀNG

79. BỎ

80. CŨ

Mã: 306 đầy đủ

41. BỎ

42. BỎ

43. BỎ

44. A

45. BỎ

46. ​​CŨ

47. CŨ

48. DỄ DÀNG

49. BỎ

50. DỄ DÀNG

51. CŨ

52. CŨ

53. CŨ

54. DỄ DÀNG

55. BỎ

56. A

57. BỎ

58. DỄ DÀNG

59. A

60. BỎ

61. CŨ

62. BỎ

63. A

64. DỄ DÀNG

65. BỎ

66. BỎ

67. DỄ DÀNG

68. DỄ DÀNG

69. BỎ

70. TUỔI

71. BỎ

72. HẾT

73. BỎ

74. DỄ DÀNG

75. DỄ DÀNG

76. DỄ DÀNG

77. CŨ

78. CŨ

79. DỄ DÀNG

80. DỄ DÀNG

Mã: 307 full

41. BỎ

42. BỎ

43. CŨ

44. A

45. DỄ DÀNG

46. ​​A

47. CŨ

48. A

49. A

50. BỎ

51. BỎ

52. DỄ DÀNG

53. DỄ DÀNG

54. BỎ

55. A

56. DỄ DÀNG

57. CŨ

58. DỄ DÀNG

59. BỎ

60. A

61. A

62. A

63. CŨ

64. CŨ

65. A

66. BỎ

67. CŨ

68. DỄ DÀNG

69. CŨ

70. DỄ DÀNG

71. CŨ

72. DỄ DÀNG

73. CŨ

74. DỄ DÀNG

75. DỄ DÀNG

76. CŨ

77. CŨ

78. A

79. BỎ

80. A

Mã: 308 full
41.C
42.KHÔNG
43.A
44.C
45.C
46.A
47.C
48.A
49.C
50C
51.A
52.A
53. HẾT
54.A
55. DỄ DÀNG
56.A
57.A
58. BỎ
59. DỄ DÀNG
60.C
61. DỄ DÀNG
62. BỎ
63. LỢI ÍCH
64. BỎ
65. DỄ DÀNG
66. DỄ DÀNG
67.C
68.DUC
69.DUC
70.C
71. DỄ DÀNG
72.KHÔNG
73.BELL
74. DỄ DÀNG
75. DỄ DÀNG
76.BELL
77.BELL
78.C
79 BÚP BÊ
80.BELL
Mã: 309 full

41. CŨ

42. BỎ

43. A

44. BỎ

45. A

46. ​​DỄ DÀNG

47. CŨ

48. DỄ DÀNG

49. CŨ

50. TUỔI

51. DỄ DÀNG

52. A

53. CŨ

54. DỄ DÀNG

55. BỎ

56. DỄ DÀNG

57. BỎ

58. BỎ

59. A

60. A

61. DỄ DÀNG

62. A

63. BỎ

64. DỄ DÀNG

65. A

66. CŨ

67. A

68. CŨ

69. CŨ

70. BỎ

71. BỎ

72. BỎ

73. A

74. CŨ

75. CŨ

76. DỄ DÀNG

77. DỄ DÀNG

78. A

79. BỎ

80. DỄ DÀNG

Mã: 310 full

41. BỎ

42. CŨ

43. CŨ

44. A

45. A

46. ​​DỄ DÀNG

47. DỄ DÀNG

48. BỎ

49.DOWN

50. BỎ

51.A

52. CŨ

53. DỄ DÀNG

54. DỄ DÀNG

55. TUỔI

56. TUỔI

57. CŨ

58.A

59. DỄ DÀNG

60. A

61. A

62. CŨ

63. DỄ DÀNG

64. DỄ DÀNG

65. A

66.A

67. A

68. DỄ DÀNG

69. CŨ

70. TUỔI

71. A

72. DỄ DÀNG

73. A

74. DỄ DÀNG

75. CŨ

76. A

77. A

78.A

79 BÚP BÊ

80.A

Mã: 311

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 312

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 313

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 314 full

41. DỄ DÀNG

42. BỎ

43. DỄ DÀNG

44. DỄ DÀNG

45.BELL

46. ​​DỄ DÀNG

47. CŨ

48. DỄ DÀNG

49. CŨ

50. TUỔI

51. A

52. DỄ DÀNG

53. BỎ

54. DỄ DÀNG

55. TUỔI

56. A

57. A

58. DỄ DÀNG

59. BỎ

60. A

61. BỎ

62. A

63. CŨ

64. CŨ

65. DỄ DÀNG

66. A

67. CŨ

68. A

69. CŨ

70. BỎ

71. DỄ DÀNG

72. DỄ DÀNG

73. BỎ

74. A

75. BỎ

76. CŨ

77. A

78. BỎ

79. A

80. CŨ

Mã: 315 đầy đủ

Mã: 316 đầy đủ

41. A

42. BỎ

43.C

44. DỄ DÀNG

45. TUỔI

46. ​​DỄ DÀNG

47. BỎ

48. A

49. BỎ

50. BỎ

51. A

52. DỄ DÀNG

53. A

54. BỎ

55. TUỔI

56. DỄ DÀNG

57. CŨ

58. CŨ

59. DỄ DÀNG

60. A

61. DỄ DÀNG

62. DỄ DÀNG

63. DỄ DÀNG

64. CŨ

65. DỄ DÀNG

66. A

67.

68. CŨ

69. A

70. BỎ

71. DỄ DÀNG

72. HẾT

73. CŨ

74. BỎ

75. CŨ

76. BỎ

77. A

78. DỄ DÀNG

79. CŨ

80. CŨ

Mã: 317 full

41. DỄ DÀNG

42. BỎ

43. DỄ DÀNG

44. DỄ DÀNG

45. BỎ

46. ​​DỄ DÀNG

47. BỎ

48. DỄ DÀNG

49.C

50. BỎ

51.A

52. A

53. A

54. DỄ DÀNG

55. TUỔI

56. BỎ

57. A

58. BỎ

59. A

60. DỄ DÀNG

61. DỄ DÀNG

62. DỄ DÀNG

63. A

64. A

65. DỄ DÀNG

66. LỢI ÍCH

67. BỎ

68. DỄ DÀNG

69. CŨ

70. DỄ DÀNG

71. CŨ

72. DỄ DÀNG

73. A

74. A

75. CŨ

76.A

77.A

78. DỄ DÀNG

79.D

80.BELL

Mã: 318

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 319 full
41. NHẬN
42.C
43. DỄ DÀNG
44.A
45.A
46.A
47. DỄ DÀNG
48.DOWN
49.A
50. DỄ DÀNG
51.C
52.A
53.C
54. DỄ DÀNG
55.A
56. DỄ DÀNG
57.C
58. BỎ
59.C
60.BELL
61.C
62.C
63.A
64.A
65. DỄ DÀNG
66.A
67.BELL
68.DUC
69.BELL
70.A
71.C
72.C
73. DỄ DÀNG
74.BELL
75.BELL
76.BELL
77.A
78. DỄ DÀNG
79.C
80. DỄ DÀNG
Mã: 320 full
41. NHẬN
42.A
43. DỄ DÀNG
44.A
45.A
46.A
47. DỄ DÀNG
48.C
49. DỄ DÀNG
50.BELL
51.NO
52.C
53. DỄ DÀNG
54.C
55.BELL
56.BELL
57. DỄ DÀNG
58. DỄ DÀNG
59. BỎ
60.C
61.A
62.C
63. DỄ DÀNG
64. DỄ DÀNG
65.A
66.A
67.BELL
68.DUC
69.DUC
70.A
71.A
72.C
73.C
74.C
75.C
76.A
77.C
78.C
79.A
80. DỄ DÀNG
Mã: 321

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 322

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 323 full

41. BỎ

42. CŨ

43. DỄ DÀNG

44. BỎ

45. TUỔI

46. ​​A

47. CŨ

48. A

49. A

50. A

51. A

52. DỄ DÀNG

53. CŨ

54. DỄ DÀNG

55. A

56. A

57. BỎ

58. CŨ

59. BỎ

60. BỎ

61. DỄ DÀNG

62. DỄ DÀNG

63. CŨ

64. CŨ

65. A

66. CŨ

67. DỄ DÀNG

68. BỎ

69. CŨ

70. A

71. A

72. BỎ

73. BỎ

74. DỄ DÀNG

75. CŨ

76. A

77. BỎ

78. CŨ

79. CŨ

80. DỄ DÀNG

Mã: 324

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2021

Đề thi minh họa năm 2021 môn Địa lý
Về cơ bản, nội dung đề thi sẽ bám sát chương trình học THPT và chủ yếu là lớp 12. Tất nhiên, đề thi cũng sẽ có những câu hỏi khó nhằm mục đích phân loại học sinh. Rõ ràng, đề thi dễ thì điểm trúng tuyển các ngành cao và ngược lại. Vì vậy các bạn học sinh không cần quá lo lắng mà chỉ cần cố gắng học tập thật tốt.

Đáp án đề minh họa môn Địa lý 2021

Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News.

#Đáp #án #đề #tham #khảo #môn #Địa #lý #thi #tốt #nghiệp #THPT #Quốc #gia

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 môn Địa lý được Bộ GD & ĐT công bố chính thức vào tháng 3/2022. Đáp án môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 trong bài viết dưới đây của Vik News sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh trước khi chính thức tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022.
Đáp án môn Địa lý THPT Quốc gia 2021 full mã đề
24 mã đề thi THPT quốc gia 2019 môn Địa lý.
Ma trận đề thi THPT quốc gia năm 2021
Bộ đề thi tham khảo ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Bộ GD & ĐT
MỚI: Tài liệu tham khảo Địa lý 2022, Hình minh họa Địa lý 2022

Chi tiết Đề thi tham khảo tốt nghiệp môn Địa lý 2022 được trình bày tại đây, các em có thể tải về, Đáp án đề thi minh họa 2022 sẽ được HoaTieu cập nhật muộn nhất vào 10h ngày 1/4/2022, mời các bạn cùng tham khảo. màn hình.
Đáp án chính thức của Bộ môn Địa lý

Đáp án môn Địa lý THPT Quốc gia năm 2021
Mã: 301

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72. HẾT

73. BỎ

74.BELL

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Mã: 302 full

41. CŨ

42. DỄ DÀNG

43. CŨ

44. DỄ DÀNG

45.A

46. ​​CŨ

47.A

48.DOWN

49. DỄ DÀNG

50. DỄ DÀNG

51.NO

52. CŨ

53. CŨ

54. CŨ

55. BỎ

56. BỎ

57. CŨ

58. A

59. BỎ

60. A

61. BỎ

62. BỎ

63.A

64.C

65. BỎ

66. LỢI ÍCH

67.A

68. CŨ

69. CŨ

70. A

71. CŨ

72. A

73. A

74. BỎ

75. CŨ

76. A

77. CŨ

78. BỎ

79. A

80. BỎ

Mã: 303 full

Mã: 304

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 305 Full

41. CŨ

42. DỄ DÀNG

43. DỄ DÀNG

44. A

45. A

46. ​​CŨ

47.C

48. BỎ

49.A

50. DỄ DÀNG

51.D

52. BỎ

53. A

54. A

55. DỄ DÀNG

56. A

57. BỎ

58. CŨ

59. TUỔI

60. DỄ DÀNG

61. DỄ DÀNG

62. A

63. A

64. DỄ DÀNG

65. BỎ

66. BỎ

67. DỄ DÀNG

68. A

69. CŨ

70. A

71. BỎ

72. HẾT

73. BỎ

74. BỎ

75. A

76. A

77. CŨ

78. DỄ DÀNG

79. BỎ

80. CŨ

Mã: 306 đầy đủ

41. BỎ

42. BỎ

43. BỎ

44. A

45. BỎ

46. ​​CŨ

47. CŨ

48. DỄ DÀNG

49. BỎ

50. DỄ DÀNG

51. CŨ

52. CŨ

53. CŨ

54. DỄ DÀNG

55. BỎ

56. A

57. BỎ

58. DỄ DÀNG

59. A

60. BỎ

61. CŨ

62. BỎ

63. A

64. DỄ DÀNG

65. BỎ

66. BỎ

67. DỄ DÀNG

68. DỄ DÀNG

69. BỎ

70. TUỔI

71. BỎ

72. HẾT

73. BỎ

74. DỄ DÀNG

75. DỄ DÀNG

76. DỄ DÀNG

77. CŨ

78. CŨ

79. DỄ DÀNG

80. DỄ DÀNG

Mã: 307 full

41. BỎ

42. BỎ

43. CŨ

44. A

45. DỄ DÀNG

46. ​​A

47. CŨ

48. A

49. A

50. BỎ

51. BỎ

52. DỄ DÀNG

53. DỄ DÀNG

54. BỎ

55. A

56. DỄ DÀNG

57. CŨ

58. DỄ DÀNG

59. BỎ

60. A

61. A

62. A

63. CŨ

64. CŨ

65. A

66. BỎ

67. CŨ

68. DỄ DÀNG

69. CŨ

70. DỄ DÀNG

71. CŨ

72. DỄ DÀNG

73. CŨ

74. DỄ DÀNG

75. DỄ DÀNG

76. CŨ

77. CŨ

78. A

79. BỎ

80. A

Mã: 308 full
41.C
42.KHÔNG
43.A
44.C
45.C
46.A
47.C
48.A
49.C
50C
51.A
52.A
53. HẾT
54.A
55. DỄ DÀNG
56.A
57.A
58. BỎ
59. DỄ DÀNG
60.C
61. DỄ DÀNG
62. BỎ
63. LỢI ÍCH
64. BỎ
65. DỄ DÀNG
66. DỄ DÀNG
67.C
68.DUC
69.DUC
70.C
71. DỄ DÀNG
72.KHÔNG
73.BELL
74. DỄ DÀNG
75. DỄ DÀNG
76.BELL
77.BELL
78.C
79 BÚP BÊ
80.BELL
Mã: 309 full

41. CŨ

42. BỎ

43. A

44. BỎ

45. A

46. ​​DỄ DÀNG

47. CŨ

48. DỄ DÀNG

49. CŨ

50. TUỔI

51. DỄ DÀNG

52. A

53. CŨ

54. DỄ DÀNG

55. BỎ

56. DỄ DÀNG

57. BỎ

58. BỎ

59. A

60. A

61. DỄ DÀNG

62. A

63. BỎ

64. DỄ DÀNG

65. A

66. CŨ

67. A

68. CŨ

69. CŨ

70. BỎ

71. BỎ

72. BỎ

73. A

74. CŨ

75. CŨ

76. DỄ DÀNG

77. DỄ DÀNG

78. A

79. BỎ

80. DỄ DÀNG

Mã: 310 full

41. BỎ

42. CŨ

43. CŨ

44. A

45. A

46. ​​DỄ DÀNG

47. DỄ DÀNG

48. BỎ

49.DOWN

50. BỎ

51.A

52. CŨ

53. DỄ DÀNG

54. DỄ DÀNG

55. TUỔI

56. TUỔI

57. CŨ

58.A

59. DỄ DÀNG

60. A

61. A

62. CŨ

63. DỄ DÀNG

64. DỄ DÀNG

65. A

66.A

67. A

68. DỄ DÀNG

69. CŨ

70. TUỔI

71. A

72. DỄ DÀNG

73. A

74. DỄ DÀNG

75. CŨ

76. A

77. A

78.A

79 BÚP BÊ

80.A

Mã: 311

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 312

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 313

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 314 full

41. DỄ DÀNG

42. BỎ

43. DỄ DÀNG

44. DỄ DÀNG

45.BELL

46. ​​DỄ DÀNG

47. CŨ

48. DỄ DÀNG

49. CŨ

50. TUỔI

51. A

52. DỄ DÀNG

53. BỎ

54. DỄ DÀNG

55. TUỔI

56. A

57. A

58. DỄ DÀNG

59. BỎ

60. A

61. BỎ

62. A

63. CŨ

64. CŨ

65. DỄ DÀNG

66. A

67. CŨ

68. A

69. CŨ

70. BỎ

71. DỄ DÀNG

72. DỄ DÀNG

73. BỎ

74. A

75. BỎ

76. CŨ

77. A

78. BỎ

79. A

80. CŨ

Mã: 315 đầy đủ

Mã: 316 đầy đủ

41. A

42. BỎ

43.C

44. DỄ DÀNG

45. TUỔI

46. ​​DỄ DÀNG

47. BỎ

48. A

49. BỎ

50. BỎ

51. A

52. DỄ DÀNG

53. A

54. BỎ

55. TUỔI

56. DỄ DÀNG

57. CŨ

58. CŨ

59. DỄ DÀNG

60. A

61. DỄ DÀNG

62. DỄ DÀNG

63. DỄ DÀNG

64. CŨ

65. DỄ DÀNG

66. A

67.

68. CŨ

69. A

70. BỎ

71. DỄ DÀNG

72. HẾT

73. CŨ

74. BỎ

75. CŨ

76. BỎ

77. A

78. DỄ DÀNG

79. CŨ

80. CŨ

Mã: 317 full

41. DỄ DÀNG

42. BỎ

43. DỄ DÀNG

44. DỄ DÀNG

45. BỎ

46. ​​DỄ DÀNG

47. BỎ

48. DỄ DÀNG

49.C

50. BỎ

51.A

52. A

53. A

54. DỄ DÀNG

55. TUỔI

56. BỎ

57. A

58. BỎ

59. A

60. DỄ DÀNG

61. DỄ DÀNG

62. DỄ DÀNG

63. A

64. A

65. DỄ DÀNG

66. LỢI ÍCH

67. BỎ

68. DỄ DÀNG

69. CŨ

70. DỄ DÀNG

71. CŨ

72. DỄ DÀNG

73. A

74. A

75. CŨ

76.A

77.A

78. DỄ DÀNG

79.D

80.BELL

Mã: 318

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 319 full
41. NHẬN
42.C
43. DỄ DÀNG
44.A
45.A
46.A
47. DỄ DÀNG
48.DOWN
49.A
50. DỄ DÀNG
51.C
52.A
53.C
54. DỄ DÀNG
55.A
56. DỄ DÀNG
57.C
58. BỎ
59.C
60.BELL
61.C
62.C
63.A
64.A
65. DỄ DÀNG
66.A
67.BELL
68.DUC
69.BELL
70.A
71.C
72.C
73. DỄ DÀNG
74.BELL
75.BELL
76.BELL
77.A
78. DỄ DÀNG
79.C
80. DỄ DÀNG
Mã: 320 full
41. NHẬN
42.A
43. DỄ DÀNG
44.A
45.A
46.A
47. DỄ DÀNG
48.C
49. DỄ DÀNG
50.BELL
51.NO
52.C
53. DỄ DÀNG
54.C
55.BELL
56.BELL
57. DỄ DÀNG
58. DỄ DÀNG
59. BỎ
60.C
61.A
62.C
63. DỄ DÀNG
64. DỄ DÀNG
65.A
66.A
67.BELL
68.DUC
69.DUC
70.A
71.A
72.C
73.C
74.C
75.C
76.A
77.C
78.C
79.A
80. DỄ DÀNG
Mã: 321

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 322

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Mã: 323 full

41. BỎ

42. CŨ

43. DỄ DÀNG

44. BỎ

45. TUỔI

46. ​​A

47. CŨ

48. A

49. A

50. A

51. A

52. DỄ DÀNG

53. CŨ

54. DỄ DÀNG

55. A

56. A

57. BỎ

58. CŨ

59. BỎ

60. BỎ

61. DỄ DÀNG

62. DỄ DÀNG

63. CŨ

64. CŨ

65. A

66. CŨ

67. DỄ DÀNG

68. BỎ

69. CŨ

70. A

71. A

72. BỎ

73. BỎ

74. DỄ DÀNG

75. CŨ

76. A

77. BỎ

78. CŨ

79. CŨ

80. DỄ DÀNG

Mã: 324

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2021

Đề thi minh họa năm 2021 môn Địa lý
Về cơ bản, nội dung đề thi sẽ bám sát chương trình học THPT và chủ yếu là lớp 12. Tất nhiên, đề thi cũng sẽ có những câu hỏi khó nhằm mục đích phân loại học sinh. Rõ ràng, đề thi dễ thì điểm trúng tuyển các ngành cao và ngược lại. Vì vậy các bạn học sinh không cần quá lo lắng mà chỉ cần cố gắng học tập thật tốt.

Đáp án đề minh họa môn Địa lý 2021

Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News.

#Đáp #án #đề #tham #khảo #môn #Địa #lý #thi #tốt #nghiệp #THPT #Quốc #gia


#Đáp #án #đề #tham #khảo #môn #Địa #lý #thi #tốt #nghiệp #THPT #Quốc #gia

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button