Tài Liệu

Đáp án đề tham khảo 2022 môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 môn Văn. Để giảm bớt gánh nặng cho chương trình, hãy tham khảo hướng đi phù hợp. Mời các bạn cùng tham khảo đáp án môn Vật Lý kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2022 dưới đây.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật Lý năm 2022 của Bộ GD.

Mới: Đáp án Vật Lý 2022, Đáp án Giải thích Vật Lý 2022

câutrả lờicâutrả lờicâutrả lờicâutrả lời
đầu tiêndễ11dễ21cục tẩy31
2cục tẩythứ mười hai22một32một
bamột13một2333
4dễ14một24dễ34
515cục tẩy2535
6cục tẩy16dễ2636
71727cục tẩy37
số 8dễ18dễ28cục tẩy38
9dễ192939
mườidễ20dễ3040

Vật lý 2022 Hình minh họa, Vật lý 2022 Tài liệu tham khảo

Tải chi tiết Đề tham khảo Vật lý 2022, Đề minh họa Vật lý 2022

1. Đáp án Đề thi THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2021.

Các em xem ở đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật Lý năm 2021.

Mã phản hồi 201 Ly 2021

1. Dễ sử dụng

2

3. Cũ

4. Gỡ cài đặt

5. cũ

6. Dễ sử dụng

7. Gỡ cài đặt

8. Loại bỏ

9. Loại bỏ

10. Cũ

11. Cũ

12. Cũ

13. Dễ sử dụng

14. Dễ dàng

15. Loại bỏ

16. Loại bỏ

17. A

18.C

19. A

20. Kích thước

21. Loại bỏ

22. Dễ dàng

23. Cũ

24. A

25. A

26. A

27. Loại bỏ

28. A

29. Dễ dàng

30. Dễ sử dụng

31. A

32. Dễ sử dụng

33. Dễ sử dụng

34. A

35. Tổng quan

36. A

37. A

38. Tổng quan

39. Cũ

40. Tổng quan

Đáp án mã đề 202 Lý 2021

đầu tiên-

6-

11-

16-

21-

26-

31-

36-

2-

7-

thứ mười hai-

17-

22-

27-

32-

37-

ba-

số 8-

13-

18-

23-

28-

33-

38-

4-

9-

14-

19-

24-

29-

34-

39-

5-

mười-

15-

20-

25-

30-

35-

40-

Mã phản hồi 203 Ly 2021

1- một lần nữa

6-A

11-A

16-C

21-dễ dàng

26-A

31-C

36-C

2 giờ

7- Dễ dàng

12 giờ

17 – nhưng

22 – dễ dàng

27-A

32 – nhưng

37 – dễ dàng

3-C

8-A

13 chuông

18-C

23-A

28-NHƯNG

33 – dễ dàng

38 bor

4-A

9 – dễ dàng

14-C

19-A

24- Dễ dàng

29-A

34 – dễ dàng

39-dễ dàng

5-C

10-Đức

15-C

20-C

25 – dễ dàng

30 chuông

35 – nhưng

40-C

Mã phản hồi 204 Ly 2021

Mã phản hồi 204 Ly 2021

Đáp án mã đề 205 Lý 2021

đầu tiên-

6-

11-

16-

21-

26-

31-

36-

2-

7-

thứ mười hai-

17-

22-

27-

32-

37-

ba-

số 8-

13-

18-

23-

28-

33-

38-

4-

9-

14-

19-

24-

29-

34-

39-

5-

mười-

15-

20-

25-

30-

35-

40-

Mã phản hồi 206 Ly 2021

Mã phản hồi 206 Ly 2021

Mã phản hồi 207 Ly 2021

1. Loại bỏ

2. Dễ sử dụng

3. Dễ sử dụng

4. Dễ sử dụng

5. A

6. a

7. a

8. Dễ sử dụng

9. A

10. Dễ sử dụng

11. Cũ

12. Loại bỏ

13. Cũ

14. A

15. Loại bỏ

16. Xổ số kiến ​​thiết

17. Dễ sử dụng

18.C

19. Loại bỏ

20. Dễ sử dụng

21. A

22. A

23. Dễ dàng

24. Loại bỏ

25. Loại bỏ

26. Tổng quan

27. A

28. Tổng quan

29. Tác phẩm

30. Loại bỏ

31.

32. A

33. Kích thước

34. A

35. Kích thước

36. A

37. Kích thước

38. A

39. Loại bỏ

40. Loại bỏ

Đáp án mã đề 208 Lý 2021

1- Dễ dàng

6- dễ dàng

11 lõi

16 – nhưng

21-C

26 – dễ dàng

31- Dễ dàng

36 – nhưng

2

7 con ngựa

12 giờ

17 – nhưng

22-Được

27 – nhưng

32- a

37-tiếng chuông

3 mái vòm

8-A

13 – dễ dàng

18 – dễ dàng

23-A

28-A

33- dễ dàng

38-C

4-C

9C

14-C

19 – Reuters

24- nhưng

29 – dễ dàng

34-

39-A

5-A

10-C

15-C

20-dễ dàng

25 – dễ dàng

30-A

35- dễ dàng

40-A

Mã phản hồi 209 Ly 2021

1.A

2. Dễ sử dụng

3. Gỡ cài đặt

4. Kích thước

5. Loại bỏ

6. a

7.A

8. Dễ sử dụng

9C

10. Dễ sử dụng

11. Loại bỏ

12. Dễ sử dụng

13. Dễ sử dụng

14. Dễ dàng

15. Kích thước

16. Loại bỏ

17. A

18. Loại bỏ

19. Tổng quan

20. Tổng quan

21. Dễ sử dụng

22. Dễ dàng

23. A

24. Loại bỏ

25. Loại bỏ

26. Dễ sử dụng

27. Dễ sử dụng

28. Dễ sử dụng

29. A

30. A

31. Tổng quan

32.A

33. Dễ sử dụng

34. Dễ dàng

35. Tổng quan

36.

37.

38. A

39.C

40. Loại bỏ

Đáp án mã đề 210 Lý 2021

Đáp án mã đề 210 Lý 2021

Mã phản hồi 211 Ly 2021

đầu tiên-

6-

11-

16-

21-

26-

31-

36-

2-

7-

thứ mười hai-

17-

22-

27-

32-

37-

ba-

số 8-

13-

18-

23-

28-

33-

38-

4-

9-

14-

19-

24-

29-

34-

39-

5-

mười-

15-

20-

25-

30-

35-

40-

Đáp án mã đề 212 Lý 2021

Đáp án mã đề 212 Lý 2021

Mã phản hồi 213 Ly 2021

1C

2

3. Gỡ cài đặt

4. Dễ sử dụng

5. A

6. Gỡ cài đặt

7. Gỡ cài đặt

8. A

9. A

10. Loại bỏ

11. Dễ sử dụng

12. Cũ

13. Dễ sử dụng

14.A

15. Dễ sử dụng

16. A

17. Kích thước

18. A

19. Dễ sử dụng

20. A

21. Tổng quan

22. Loại bỏ

23. Cũ

24. A

25. Dễ sử dụng

26. Loại bỏ

27. Loại bỏ

28. Loại bỏ

29. Tác phẩm

30. Dễ sử dụng

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Mã phản hồi 214 Ly 2021

1C

6 con ngựa

11 chuông

16 – dễ dàng

21-đỏ

26-A

31 – cổ phiếu

36-

2C

7 lõi

12 khóa học

17 – nhưng

22-C

27-A

32-C

37-C

3-A

8- nhưng

13-A

18-A

23 – dễ dàng

28-A

33-A

38-

4- Dễ dàng

9C

14-C

19 – Reuters

24 khóa học

29 – cổ phiếu

34-C

39- Dễ dàng

5-C

10-Đức

15-tiếng chuông

20-A

25 – nhưng

30-C

35-

40-A

Mã phản hồi 215 Ly 2021

1- Loại bỏ

6 lõi

11 lõi

16-A

21-A

26 lõi

31- kết thúc

36- dễ dàng

2 ống

7- Dễ dàng

12 khóa học

17-A

22-A

27-C

32- cuối

37- cuối

3 mái vòm

8-A

13 chuông

18-C

23 – nhưng

28 – dễ dàng

33- a

38- a

4-C

9 chuông

14-A

19 – dễ dàng

24- nhưng

29 – cổ phiếu

34- Loại bỏ

39- Dễ dàng

5 giờ

10-C

15-C

20-dễ dàng

25 – nhưng

30-C

35- dễ dàng

40- a

Mã phản hồi 216 Ly 2021

1. Dễ sử dụng

2C

3. Gỡ cài đặt

4. Gỡ cài đặt

5. cũ

6. Cũ

7. a

8. A

9. A

mười.

11. Loại bỏ

12. Dễ sử dụng

13. Loại bỏ

14. Dễ dàng

15.

16. Loại bỏ

17. Loại bỏ

18. A

19. A

20. Dễ sử dụng

21. Dễ sử dụng

22. A

23. Dễ dàng

24. Dễ sử dụng

25. Loại bỏ

26. Dễ sử dụng

27. Loại bỏ

28. A

29. A

30. A

31. Tổng quan

32. A

33. Kích thước

34. Dễ dàng

35. Tổng quan

36 tuổi

37.

38. A

39. Dễ dàng

40. Dễ dàng

Mã phản hồi 217 Ly 2021

Mã phản hồi 217 Ly 2021

Mã phản hồi 218 Ly 2021

Mã phản hồi 218 Ly 2021

Mã phản hồi 219 Ly 2021

Mã phản hồi 219 Ly 2021

Đáp án mã đề 220 Lý 2021

Mã phản hồi 221 Ly 2021

1- một lần nữa

6 lõi

11-A

16 – nhưng

21-đỏ

26-

31 – cổ phiếu

36 – dễ dàng

2

7- Dễ dàng

12-A

17-C

22-C

27 – nhưng

32-

37- dễ dàng

3-C

8- dễ dàng

13-A

18 – dễ dàng

23 – nhưng

28-C

33- Loại bỏ

38-

4-C

9 – dễ dàng

14 – dễ dàng

19-C

24- Dễ dàng

29 – dễ dàng

34 chuông

39- kết thúc

5- Dễ sử dụng

10-C

15-C

20-C

25 – nhưng

30-C

35 – dễ dàng

40- a

Đáp án mã đề 222 Lý 2021

1- một lần nữa

6 lõi

11 lõi

16 – dễ dàng

21-dễ dàng

26 – nhưng

31- a

36- dễ dàng

2

7 lõi

12- Dễ dàng

17-C

22-A

27 – nhưng

32- a

37-

3 giờ

8-A

13 – dễ dàng

18-C

23 – nhưng

28-C

33-

38- cuối

4 tiếng

9 – dễ dàng

14 – dễ dàng

19-C

24 khóa học

29-C

34 – dễ dàng

39- a

5-A

10 giờ

15-A

20-A

25-A

30 chuông

35- dễ dàng

40- a

Đáp án mã đề 223 Lý 2021

đầu tiên-

6-

11-

16-

21-

26-

31-

36-

2-

7-

thứ mười hai-

17-

22-

27-

32-

37-

ba-

số 8-

13-

18-

23-

28-

33-

38-

4-

9-

14-

19-

24-

29-

34-

39-

5-

mười-

15-

20-

25-

30-

35-

40-

Mã phản hồi 224 Ly 2021

Mã phản hồi 224 Ly 2021

2. Đề thi THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2021.

12. Dễ sử dụng13. Loại bỏ14. Dễ dàng15. Loại bỏ
16. Loại bỏ17. Loại bỏ18. A19. A20. Dễ sử dụng
21. Tổng quan22. A23. Dễ dàng24. Dễ sử dụng25. Loại bỏ
26. Dễ sử dụng27. Loại bỏ28. A29. A30. A
31. Tổng quan32. A33. Kích thước34.35.
36.37.38.39.40.

2. Đáp án môn Vật lý năm 2021

đầu tiên112131dễ
2mộtthứ mười hai2232dễ
bacục tẩy13dễ23cục tẩy33một
4dễ1424cục tẩy34một
5một15dễ25một35dễ
6một16một2636một
7cục tẩy1727một37cục tẩy
số 8một18cục tẩy28một38một
9cục tẩy1929một39
mười20dễ30một40một

3. Khóa học Hình ảnh trong Vật lý 2021

Đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Vật lý có đáp án tham khảo

Đề minh họa môn Vật lý năm 2021

Chủ đề minh họa 2021

Câu trả lời cho các câu hỏi tham khảo 2021

Các đề thi tham khảo được sử dụng trong phương án thi mới ít khó hơn về độ khó. Sự điều chỉnh này chủ yếu nhằm công nhận việc tốt nghiệp trung học phổ thông trong bối cảnh các trường học và thí sinh đang phải vật lộn với đại dịch COVID-19.

Theo chỉ đạo của Bộ GD & ĐT, nhà trường bám sát chương trình sách giáo khoa cấp THPT, chủ yếu trọng tâm lớp 12, lồng ghép đề thi tham khảo từ các bộ môn vào đề thi để tổ chức ôn tập cho học sinh. Tham dự. kỳ thi này.

Thời gian đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT từ ngày 24/4 đến hết ngày 10/5, học sinh cũng sẽ nộp hồ sơ xét tuyển đại học trong thời gian này. Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được tổ chức vào đầu tháng 7 (ngày 7 và 8/7/2021).

Thứ tự thi vẫn như năm ngoái. Đó là, bài kiểm tra môn văn vào buổi sáng ngày 7/7 và bài kiểm tra môn toán vào buổi chiều cùng ngày. Thí sinh sẽ chọn các bài thi khoa học tự nhiên (vật lý, hóa học, sinh học) hoặc khoa học xã hội (lịch sử, địa lý, giáo dục công dân) vào sáng 8/7. Chiều 8/7, các thí sinh dự thi môn ngoại ngữ cuối cùng.

Các môn toán, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm có nhiều lựa chọn. Văn thi dưới hình thức tự luận. Vậy thời lượng của tiết học văn là 120 phút. 90 phút môn toán; ngoại ngữ 60 phút; 50 phút cho mỗi bài thi thành phần của bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội.

Xem thông tin hữu ích khác trong phần Tài liệu của Dữ liệu lớn.

Xem thêm thông tin Đáp án đề tham khảo 2022 môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Đáp án đề tham khảo 2022 môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Bộ GD & ĐT đã công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Đề tham khảo được ra theo hướng phù hợp nhằm giảm tải chương trình. Dưới đây là đáp án môn Lý kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022, mời các em tham khảo.
Đáp án môn Vật Lý kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2022 chính thức của bộ giáo dục.
Mới: Đáp án tham khảo môn Vật lý 2022, đáp án đề minh họa môn Vật lý 2022
Câu
Trả lời

Câu
Trả lời

Câu
Trả lời

Câu
Trả lời
đầu tiên
DỄ

11
DỄ

21
TẨY

31

2
TẨY

thứ mười hai

22
MỘT

32
MỘT
3
MỘT

13
MỘT

23

33

4
DỄ

14
MỘT

24
DỄ

34

5

15
TẨY

25

35

6
TẨY

16
DỄ

26

36

7

17

27
TẨY

37

số 8
DỄ

18
DỄ

28
TẨY

38

9
DỄ

19

29

39

mười
DỄ

20
DỄ

30

40
Đề minh họa Vật lý 2022, Tài liệu tham khảo Vật lý 2022

Chi tiết Tài liệu tham khảo Vật lý 2022, Đề minh họa môn Vật lý 2022, mời các bạn tải về
1. Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Vật lý.
Các em có thể xem tại đây: Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Vật lý
Đáp án mã đề 201 Lý 2021
1. DỄ DÀNG

2 A

3. CŨ

4. BỎ

5. CŨ

6. DỄ DÀNG

7. BỎ

8. BỎ

9. BỎ

10. CŨ

11. CŨ

12. CŨ

13. DỄ DÀNG

14. DỄ DÀNG

15. BỎ

16. BỎ

17. A

18.C

19. A

20. CŨ

21. BỎ

22. DỄ DÀNG

23. CŨ

24. A

25. A

26. A

27. BỎ

28. A

29. DỄ DÀNG

30. DỄ DÀNG

31. A

32. DỄ DÀNG

33. DỄ DÀNG

34. A

35. BỎ LỠ

36. A

37. A

38. CŨ

39. CŨ

40. CŨ

Đáp án mã đề 202 Lý 2021

đầu tiên-

6-

11-

16-

21-

26-

31-

36-

2-

7-

thứ mười hai-

17-

22-

27-

32-

37-

3-

số 8-

13-

18-

23-

28-

33-

38-

4-

9-

14-

19-

24-

29-

34-

39-

5-

mười-

15-

20-

25-

30-

35-

40-

Đáp án mã đề 203 Lý 2021

1-LẠI

6-A

11-A

16-C

21-DỄ DÀNG

26-A

31-C

36-C

2 NGỰA

7- DỄ DÀNG

12 NGỰA

17-NHƯNG

22-DỄ DÀNG

27-A

32-NHƯNG

37-DỄ DÀNG

3-C

8-A

13-CHUÔNG

18-C

23-A

28-NHƯNG

33-DỄ DÀNG

38-BOR

4-A

9-DỄ DÀNG

14-C

19-A

24- DỄ DÀNG

29-A

34-DỄ DÀNG

39-DỄ DÀNG

5-C

10-ĐỨC

15-C

20-C

25-DỄ DÀNG

30-BELL

35-NHƯNG

40-C

Đáp án mã đề 204 Lý 2021

Đáp án mã đề 205 Lý 2021

đầu tiên-

6-

11-

16-

21-

26-

31-

36-

2-

7-

thứ mười hai-

17-

22-

27-

32-

37-

3-

số 8-

13-

18-

23-

28-

33-

38-

4-

9-

14-

19-

24-

29-

34-

39-

5-

mười-

15-

20-

25-

30-

35-

40-

Đáp án mã đề 206 Lý 2021

Đáp án mã đề 207 Lý 2021

1. BỎ

2. DỄ DÀNG

3. DỄ DÀNG

4. DỄ DÀNG

5. A

6. A

7. A

8. DỄ DÀNG

9. A

10. DỄ DÀNG

11. CŨ

12. BỎ

13. CŨ

14. A

15. BỎ

16. CŨ

17. DỄ DÀNG

18.C

19. BỎ

20. DỄ DÀNG

21. A

22. A

23. DỄ DÀNG

24. BỎ

25. BỎ

26. CŨ

27. A

28. CŨ

29. CŨ

30. BỎ

31.

32. A

33. CŨ

34. A

35. CŨ

36. A

37. CŨ

38. A

39. BỎ

40. BỎ

Đáp án mã đề 208 Lý 2021

1- DỄ DÀNG

6- DỄ DÀNG

11-CỐT LÕI

16-NHƯNG

21-C

26-DỄ DÀNG

31- DỄ DÀNG

36-NHƯNG

2 A

7-NGỰA

12 NGỰA

17-NHƯNG

22-ĐƯỢC

27-NHƯNG

32- A

37-BELL

3-DOM

8-A

13-DỄ DÀNG

18-DỄ DÀNG

23-A

28-A

33- DỄ DÀNG

38-C

4-C

9C

14-C

19-REUTERS

24-NHƯNG

29-DỄ DÀNG

34-

39-A

5-A

10-C

15-C

20-DỄ DÀNG

25-DỄ DÀNG

30-A

35- DỄ DÀNG

40-A

Đáp án mã đề 209 Lý 2021

1.A

2. DỄ DÀNG

3. BỎ

4. CŨ

5. BỎ

6. A

7.A

8. DỄ DÀNG

9C

10. DỄ DÀNG

11. BỎ

12. DỄ DÀNG

13. DỄ DÀNG

14. DỄ DÀNG

15. CŨ

16. BỎ

17. A

18. BỎ

19. CŨ

20. BỎ LỠ

21. DỄ DÀNG

22. DỄ DÀNG

23. A

24. BỎ

25. BỎ

26. DỄ DÀNG

27. DỄ DÀNG

28. DỄ DÀNG

29. A

30. A

31. BỎ LỠ

32.A

33. DỄ DÀNG

34. DỄ DÀNG

35. BỎ LỠ

36.

37.

38. A

39.C

40. BỎ

Đáp án mã đề 210 Lý 2021

Đáp án mã đề 211 Lý 2021

đầu tiên-

6-

11-

16-

21-

26-

31-

36-

2-

7-

thứ mười hai-

17-

22-

27-

32-

37-

3-

số 8-

13-

18-

23-

28-

33-

38-

4-

9-

14-

19-

24-

29-

34-

39-

5-

mười-

15-

20-

25-

30-

35-

40-

Đáp án mã đề 212 Lý 2021

Đáp án mã đề 213 Lý 2021

1 C

2 A

3. BỎ

4. DỄ DÀNG

5. A

6. BỎ

7. BỎ

8. A

9. A

10. BỎ

11. DỄ DÀNG

12. CŨ

13. DỄ DÀNG

14.A

15. DỄ DÀNG

16. A

17. CŨ

18. A

19. DỄ DÀNG

20. A

21. CŨ

22. BỎ

23. CŨ

24. A

25. DỄ DÀNG

26. BỎ

27. BỎ

28. BỎ

29. CŨ

30. DỄ DÀNG

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Đáp án mã đề 214 Lý 2021

1 C

6-NGỰA

11-BELL

16-DỄ DÀNG

21-ĐỎ

26-A

31-CỔ

36-

2 C

7-CỐT LÕI

12-khóa học

17-NHƯNG

22-C

27-A

32-C

37-C

3-A

8-NHƯNG

13-A

18-A

23-DỄ DÀNG

28-A

33-A

38-

4- DỄ DÀNG

9C

14-C

19-REUTERS

24-khóa học

29-CỔ

34-C

39- DỄ DÀNG

5-C

10-ĐỨC

15-BELL

20-A

25-NHƯNG

30-C

35-

40-A

Đáp án mã đề 215 Lý 2021

1- BỎ

6-CỐT LÕI

11-CỐT LÕI

16-A

21-A

26-CỐT LÕI

31- HẾT

36- DỄ DÀNG

2-DUCTS

7- DỄ DÀNG

12-khóa học

17-A

22-A

27-C

32- HẾT

37- HẾT

3-DOM

8-A

13-CHUÔNG

18-C

23-NHƯNG

28-DỄ DÀNG

33- A

38- A

4-C

9-BELL

14-A

19-DỄ DÀNG

24-NHƯNG

29-CỔ

34- BỎ

39- DỄ DÀNG

5 NGỰA

10-C

15-C

20-DỄ DÀNG

25-NHƯNG

30-C

35- DỄ DÀNG

40- A

Đáp án mã đề 216 Lý 2021

1. DỄ DÀNG

2 C

3. BỎ

4. BỎ

5. CŨ

6. CŨ

7. A

8. A

9. A

mười.

11. BỎ

12. DỄ DÀNG

13. BỎ

14. DỄ DÀNG

15.

16. BỎ

17. BỎ

18. A

19. A

20. DỄ DÀNG

21. DỄ DÀNG

22. A

23. DỄ DÀNG

24. DỄ DÀNG

25. BỎ

26. DỄ DÀNG

27. BỎ

28. A

29. A

30. A

31. BỎ LỠ

32. A

33. CŨ

34. DỄ DÀNG

35. BỎ LỠ

36. TUỔI

37.

38. A

39. DỄ DÀNG

40. DỄ DÀNG

Đáp án mã đề 217 Lý 2021

Đáp án mã đề 218 Lý 2021

Đáp án mã đề 219 Lý 2021

Đáp án mã đề 220 Lý 2021

Đáp án mã đề 221 Lý 2021

1-LẠI

6-CỐT LÕI

11-A

16-NHƯNG

21-ĐỎ

26-

31-CỔ

36-DỄ DÀNG

2 A

7- DỄ DÀNG

12-A

17-C

22-C

27-NHƯNG

32-

37- DỄ DÀNG

3-C

8- DỄ DÀNG

13-A

18-DỄ DÀNG

23-NHƯNG

28-C

33- BỎ

38-

4-C

9-DỄ DÀNG

14-DỄ DÀNG

19-C

24- DỄ DÀNG

29-DỄ DÀNG

34-BELL

39- HẾT

5- DỄ DÀNG

10-C

15-C

20-C

25-NHƯNG

30-C

35-DỄ DÀNG

40- A

Đáp án mã đề 222 Lý 2021

1-LẠI

6-CỐT LÕI

11-CỐT LÕI

16-DỄ DÀNG

21-DỄ DÀNG

26-NHƯNG

31- A

36- DỄ DÀNG

2 A

7-CỐT LÕI

12- DỄ DÀNG

17-C

22-A

27-NHƯNG

32- A

37-

3 NGỰA

8-A

13-DỄ DÀNG

18-C

23-NHƯNG

28-C

33-

38- HẾT

4 NGỰA

9-DỄ DÀNG

14-DỄ DÀNG

19-C

24-khóa học

29-C

34-DỄ DÀNG

39- A

5-A

10 NGỰA

15-A

20-A

25-A

30-BELL

35- DỄ DÀNG

40- A

Đáp án mã đề 223 Lý 2021

đầu tiên-

6-

11-

16-

21-

26-

31-

36-

2-

7-

thứ mười hai-

17-

22-

27-

32-

37-

3-

số 8-

13-

18-

23-

28-

33-

38-

4-

9-

14-

19-

24-

29-

34-

39-

5-

mười-

15-

20-

25-

30-

35-

40-

Đáp án mã đề 224 Lý 2021

2. Đề thi THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2021

12. DỄ DÀNG
13. BỎ
14. DỄ DÀNG
15. BỎ
16. BỎ
17. BỎ
18. A
19. A
20. DỄ DÀNG
21. CŨ
22. A
23. DỄ DÀNG
24. DỄ DÀNG
25. BỎ
26. DỄ DÀNG
27. BỎ
28. A
29. A
30. A
31. BỎ LỠ
32. A
33. CŨ
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
2. Đáp án môn Vật Lý năm 2021
đầu tiên

11

21

31
DỄ
2
MỘT
thứ mười hai

22

32
DỄ
3
TẨY
13
DỄ
23
TẨY
33
MỘT
4
DỄ
14

24
TẨY
34
MỘT
5
MỘT
15
DỄ
25
MỘT
35
DỄ
6
MỘT
16
MỘT
26

36
MỘT
7
TẨY
17

27
MỘT
37
TẨY
số 8
MỘT
18
TẨY
28
MỘT
38
MỘT
9
TẨY
19

29
MỘT
39

mười

20
DỄ
30
MỘT
40
MỘT
3. Đề minh họa môn Vật lý 2021

Đề thi tham khảo dùng cho phương án thi mới ít khó hơn về độ khó. Việc điều chỉnh này nhằm mục đích chính là xét công nhận tốt nghiệp THPT trong bối cảnh các trường và thí sinh gặp khó khăn vì dịch COVID-19.
Theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, các trường bám sát chương trình-sách giáo khoa cấp THPT, chủ yếu là lớp 12 và đề thi tham khảo của các môn sẽ có trong các kỳ thi để tổ chức ôn tập cho học sinh chuẩn bị. tham dự. kỳ thi này.
Thí sinh dự kiến ​​đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT từ ngày 24/4 đến hết ngày 10/5, đồng thời đăng ký xét tuyển đại học trong thời gian này. Kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến ​​diễn ra vào đầu tháng 7 (ngày 7 và 8/7/2021).
Thứ tự các môn thi vẫn như năm ngoái, tức sáng 7/7 thi môn Văn, chiều thi môn Toán vào chiều cùng ngày. Thí sinh chọn bài thi Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) vào sáng 8/7. Chiều 8/7, thí sinh làm bài thi Ngoại ngữ – môn thi cuối cùng.
Các môn Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan; Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Theo đó, thời gian làm bài môn Ngữ văn là 120 phút; Toán 90 phút; Ngoại ngữ 60 phút; 50 phút cho mỗi môn thành phần của bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Xã hội.
Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News.

#Đáp #án #đề #tham #khảo #môn #Vật #lý #thi #tốt #nghiệp #THPT #Quốc #gia

Bộ GD & ĐT đã công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Đề tham khảo được ra theo hướng phù hợp nhằm giảm tải chương trình. Dưới đây là đáp án môn Lý kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022, mời các em tham khảo.
Đáp án môn Vật Lý kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2022 chính thức của bộ giáo dục.
Mới: Đáp án tham khảo môn Vật lý 2022, đáp án đề minh họa môn Vật lý 2022
Câu
Trả lời

Câu
Trả lời

Câu
Trả lời

Câu
Trả lời
đầu tiên
DỄ

11
DỄ

21
TẨY

31

2
TẨY

thứ mười hai

22
MỘT

32
MỘT
3
MỘT

13
MỘT

23

33

4
DỄ

14
MỘT

24
DỄ

34

5

15
TẨY

25

35

6
TẨY

16
DỄ

26

36

7

17

27
TẨY

37

số 8
DỄ

18
DỄ

28
TẨY

38

9
DỄ

19

29

39

mười
DỄ

20
DỄ

30

40
Đề minh họa Vật lý 2022, Tài liệu tham khảo Vật lý 2022

Chi tiết Tài liệu tham khảo Vật lý 2022, Đề minh họa môn Vật lý 2022, mời các bạn tải về
1. Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Vật lý.
Các em có thể xem tại đây: Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Vật lý
Đáp án mã đề 201 Lý 2021
1. DỄ DÀNG

2 A

3. CŨ

4. BỎ

5. CŨ

6. DỄ DÀNG

7. BỎ

8. BỎ

9. BỎ

10. CŨ

11. CŨ

12. CŨ

13. DỄ DÀNG

14. DỄ DÀNG

15. BỎ

16. BỎ

17. A

18.C

19. A

20. CŨ

21. BỎ

22. DỄ DÀNG

23. CŨ

24. A

25. A

26. A

27. BỎ

28. A

29. DỄ DÀNG

30. DỄ DÀNG

31. A

32. DỄ DÀNG

33. DỄ DÀNG

34. A

35. BỎ LỠ

36. A

37. A

38. CŨ

39. CŨ

40. CŨ

Đáp án mã đề 202 Lý 2021

đầu tiên-

6-

11-

16-

21-

26-

31-

36-

2-

7-

thứ mười hai-

17-

22-

27-

32-

37-

3-

số 8-

13-

18-

23-

28-

33-

38-

4-

9-

14-

19-

24-

29-

34-

39-

5-

mười-

15-

20-

25-

30-

35-

40-

Đáp án mã đề 203 Lý 2021

1-LẠI

6-A

11-A

16-C

21-DỄ DÀNG

26-A

31-C

36-C

2 NGỰA

7- DỄ DÀNG

12 NGỰA

17-NHƯNG

22-DỄ DÀNG

27-A

32-NHƯNG

37-DỄ DÀNG

3-C

8-A

13-CHUÔNG

18-C

23-A

28-NHƯNG

33-DỄ DÀNG

38-BOR

4-A

9-DỄ DÀNG

14-C

19-A

24- DỄ DÀNG

29-A

34-DỄ DÀNG

39-DỄ DÀNG

5-C

10-ĐỨC

15-C

20-C

25-DỄ DÀNG

30-BELL

35-NHƯNG

40-C

Đáp án mã đề 204 Lý 2021

Đáp án mã đề 205 Lý 2021

đầu tiên-

6-

11-

16-

21-

26-

31-

36-

2-

7-

thứ mười hai-

17-

22-

27-

32-

37-

3-

số 8-

13-

18-

23-

28-

33-

38-

4-

9-

14-

19-

24-

29-

34-

39-

5-

mười-

15-

20-

25-

30-

35-

40-

Đáp án mã đề 206 Lý 2021

Đáp án mã đề 207 Lý 2021

1. BỎ

2. DỄ DÀNG

3. DỄ DÀNG

4. DỄ DÀNG

5. A

6. A

7. A

8. DỄ DÀNG

9. A

10. DỄ DÀNG

11. CŨ

12. BỎ

13. CŨ

14. A

15. BỎ

16. CŨ

17. DỄ DÀNG

18.C

19. BỎ

20. DỄ DÀNG

21. A

22. A

23. DỄ DÀNG

24. BỎ

25. BỎ

26. CŨ

27. A

28. CŨ

29. CŨ

30. BỎ

31.

32. A

33. CŨ

34. A

35. CŨ

36. A

37. CŨ

38. A

39. BỎ

40. BỎ

Đáp án mã đề 208 Lý 2021

1- DỄ DÀNG

6- DỄ DÀNG

11-CỐT LÕI

16-NHƯNG

21-C

26-DỄ DÀNG

31- DỄ DÀNG

36-NHƯNG

2 A

7-NGỰA

12 NGỰA

17-NHƯNG

22-ĐƯỢC

27-NHƯNG

32- A

37-BELL

3-DOM

8-A

13-DỄ DÀNG

18-DỄ DÀNG

23-A

28-A

33- DỄ DÀNG

38-C

4-C

9C

14-C

19-REUTERS

24-NHƯNG

29-DỄ DÀNG

34-

39-A

5-A

10-C

15-C

20-DỄ DÀNG

25-DỄ DÀNG

30-A

35- DỄ DÀNG

40-A

Đáp án mã đề 209 Lý 2021

1.A

2. DỄ DÀNG

3. BỎ

4. CŨ

5. BỎ

6. A

7.A

8. DỄ DÀNG

9C

10. DỄ DÀNG

11. BỎ

12. DỄ DÀNG

13. DỄ DÀNG

14. DỄ DÀNG

15. CŨ

16. BỎ

17. A

18. BỎ

19. CŨ

20. BỎ LỠ

21. DỄ DÀNG

22. DỄ DÀNG

23. A

24. BỎ

25. BỎ

26. DỄ DÀNG

27. DỄ DÀNG

28. DỄ DÀNG

29. A

30. A

31. BỎ LỠ

32.A

33. DỄ DÀNG

34. DỄ DÀNG

35. BỎ LỠ

36.

37.

38. A

39.C

40. BỎ

Đáp án mã đề 210 Lý 2021

Đáp án mã đề 211 Lý 2021

đầu tiên-

6-

11-

16-

21-

26-

31-

36-

2-

7-

thứ mười hai-

17-

22-

27-

32-

37-

3-

số 8-

13-

18-

23-

28-

33-

38-

4-

9-

14-

19-

24-

29-

34-

39-

5-

mười-

15-

20-

25-

30-

35-

40-

Đáp án mã đề 212 Lý 2021

Đáp án mã đề 213 Lý 2021

1 C

2 A

3. BỎ

4. DỄ DÀNG

5. A

6. BỎ

7. BỎ

8. A

9. A

10. BỎ

11. DỄ DÀNG

12. CŨ

13. DỄ DÀNG

14.A

15. DỄ DÀNG

16. A

17. CŨ

18. A

19. DỄ DÀNG

20. A

21. CŨ

22. BỎ

23. CŨ

24. A

25. DỄ DÀNG

26. BỎ

27. BỎ

28. BỎ

29. CŨ

30. DỄ DÀNG

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Đáp án mã đề 214 Lý 2021

1 C

6-NGỰA

11-BELL

16-DỄ DÀNG

21-ĐỎ

26-A

31-CỔ

36-

2 C

7-CỐT LÕI

12-khóa học

17-NHƯNG

22-C

27-A

32-C

37-C

3-A

8-NHƯNG

13-A

18-A

23-DỄ DÀNG

28-A

33-A

38-

4- DỄ DÀNG

9C

14-C

19-REUTERS

24-khóa học

29-CỔ

34-C

39- DỄ DÀNG

5-C

10-ĐỨC

15-BELL

20-A

25-NHƯNG

30-C

35-

40-A

Đáp án mã đề 215 Lý 2021

1- BỎ

6-CỐT LÕI

11-CỐT LÕI

16-A

21-A

26-CỐT LÕI

31- HẾT

36- DỄ DÀNG

2-DUCTS

7- DỄ DÀNG

12-khóa học

17-A

22-A

27-C

32- HẾT

37- HẾT

3-DOM

8-A

13-CHUÔNG

18-C

23-NHƯNG

28-DỄ DÀNG

33- A

38- A

4-C

9-BELL

14-A

19-DỄ DÀNG

24-NHƯNG

29-CỔ

34- BỎ

39- DỄ DÀNG

5 NGỰA

10-C

15-C

20-DỄ DÀNG

25-NHƯNG

30-C

35- DỄ DÀNG

40- A

Đáp án mã đề 216 Lý 2021

1. DỄ DÀNG

2 C

3. BỎ

4. BỎ

5. CŨ

6. CŨ

7. A

8. A

9. A

mười.

11. BỎ

12. DỄ DÀNG

13. BỎ

14. DỄ DÀNG

15.

16. BỎ

17. BỎ

18. A

19. A

20. DỄ DÀNG

21. DỄ DÀNG

22. A

23. DỄ DÀNG

24. DỄ DÀNG

25. BỎ

26. DỄ DÀNG

27. BỎ

28. A

29. A

30. A

31. BỎ LỠ

32. A

33. CŨ

34. DỄ DÀNG

35. BỎ LỠ

36. TUỔI

37.

38. A

39. DỄ DÀNG

40. DỄ DÀNG

Đáp án mã đề 217 Lý 2021

Đáp án mã đề 218 Lý 2021

Đáp án mã đề 219 Lý 2021

Đáp án mã đề 220 Lý 2021

Đáp án mã đề 221 Lý 2021

1-LẠI

6-CỐT LÕI

11-A

16-NHƯNG

21-ĐỎ

26-

31-CỔ

36-DỄ DÀNG

2 A

7- DỄ DÀNG

12-A

17-C

22-C

27-NHƯNG

32-

37- DỄ DÀNG

3-C

8- DỄ DÀNG

13-A

18-DỄ DÀNG

23-NHƯNG

28-C

33- BỎ

38-

4-C

9-DỄ DÀNG

14-DỄ DÀNG

19-C

24- DỄ DÀNG

29-DỄ DÀNG

34-BELL

39- HẾT

5- DỄ DÀNG

10-C

15-C

20-C

25-NHƯNG

30-C

35-DỄ DÀNG

40- A

Đáp án mã đề 222 Lý 2021

1-LẠI

6-CỐT LÕI

11-CỐT LÕI

16-DỄ DÀNG

21-DỄ DÀNG

26-NHƯNG

31- A

36- DỄ DÀNG

2 A

7-CỐT LÕI

12- DỄ DÀNG

17-C

22-A

27-NHƯNG

32- A

37-

3 NGỰA

8-A

13-DỄ DÀNG

18-C

23-NHƯNG

28-C

33-

38- HẾT

4 NGỰA

9-DỄ DÀNG

14-DỄ DÀNG

19-C

24-khóa học

29-C

34-DỄ DÀNG

39- A

5-A

10 NGỰA

15-A

20-A

25-A

30-BELL

35- DỄ DÀNG

40- A

Đáp án mã đề 223 Lý 2021

đầu tiên-

6-

11-

16-

21-

26-

31-

36-

2-

7-

thứ mười hai-

17-

22-

27-

32-

37-

3-

số 8-

13-

18-

23-

28-

33-

38-

4-

9-

14-

19-

24-

29-

34-

39-

5-

mười-

15-

20-

25-

30-

35-

40-

Đáp án mã đề 224 Lý 2021

2. Đề thi THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2021

12. DỄ DÀNG
13. BỎ
14. DỄ DÀNG
15. BỎ
16. BỎ
17. BỎ
18. A
19. A
20. DỄ DÀNG
21. CŨ
22. A
23. DỄ DÀNG
24. DỄ DÀNG
25. BỎ
26. DỄ DÀNG
27. BỎ
28. A
29. A
30. A
31. BỎ LỠ
32. A
33. CŨ
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
2. Đáp án môn Vật Lý năm 2021
đầu tiên

11

21

31
DỄ
2
MỘT
thứ mười hai

22

32
DỄ
3
TẨY
13
DỄ
23
TẨY
33
MỘT
4
DỄ
14

24
TẨY
34
MỘT
5
MỘT
15
DỄ
25
MỘT
35
DỄ
6
MỘT
16
MỘT
26

36
MỘT
7
TẨY
17

27
MỘT
37
TẨY
số 8
MỘT
18
TẨY
28
MỘT
38
MỘT
9
TẨY
19

29
MỘT
39

mười

20
DỄ
30
MỘT
40
MỘT
3. Đề minh họa môn Vật lý 2021

Đề thi tham khảo dùng cho phương án thi mới ít khó hơn về độ khó. Việc điều chỉnh này nhằm mục đích chính là xét công nhận tốt nghiệp THPT trong bối cảnh các trường và thí sinh gặp khó khăn vì dịch COVID-19.
Theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, các trường bám sát chương trình-sách giáo khoa cấp THPT, chủ yếu là lớp 12 và đề thi tham khảo của các môn sẽ có trong các kỳ thi để tổ chức ôn tập cho học sinh chuẩn bị. tham dự. kỳ thi này.
Thí sinh dự kiến ​​đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT từ ngày 24/4 đến hết ngày 10/5, đồng thời đăng ký xét tuyển đại học trong thời gian này. Kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến ​​diễn ra vào đầu tháng 7 (ngày 7 và 8/7/2021).
Thứ tự các môn thi vẫn như năm ngoái, tức sáng 7/7 thi môn Văn, chiều thi môn Toán vào chiều cùng ngày. Thí sinh chọn bài thi Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) vào sáng 8/7. Chiều 8/7, thí sinh làm bài thi Ngoại ngữ – môn thi cuối cùng.
Các môn Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan; Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Theo đó, thời gian làm bài môn Ngữ văn là 120 phút; Toán 90 phút; Ngoại ngữ 60 phút; 50 phút cho mỗi môn thành phần của bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Xã hội.
Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vik News.

#Đáp #án #đề #tham #khảo #môn #Vật #lý #thi #tốt #nghiệp #THPT #Quốc #gia


#Đáp #án #đề #tham #khảo #môn #Vật #lý #thi #tốt #nghiệp #THPT #Quốc #gia

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button