Tài Liệu

Đáp án thi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX

Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet mày mò Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm tiếp diễn tăng mạnh công việc tuyên truyền về những kết quả chủ chốt, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX. Sau đây là đáp án tham khảo cuộc thi.

1. Đáp án mày mò Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX tuần 3

Câu 1: 1 trong những kết quả nổi trội sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về công việc rà soát, giám sát?

Công việc rà soát, giám sát tiếp diễn được chú trọng, góp phần ngăn đề phòng vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.

Công việc rà soát, giám sát càng ngày càng được chú trọng, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, ngăn đề phòng vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.

Công việc rà soát, giám sát tiếp diễn được chú trọng, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, ngăn đề phòng vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.

Công việc rà soát, giám sát tiếp diễn được tăng lên, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, ngăn đề phòng vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.

Câu 2: Kết quả nổi trội trong tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về công việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị?

Kết quả sắp đặt, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã giảm 40 tổ chức cơ sở đảng, 1.348 biên chế.

Kết quả sắp đặt, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã giảm 50 tổ chức cơ sở đảng, 1.448 biên chế.

Kết quả sắp đặt, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã giảm 70 tổ chức cơ sở đảng, 1.848 biên chế.

Kết quả sắp đặt, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã giảm 60 tổ chức cơ sở đảng, 1.548 biên chế.

Câu 3: Đâu là 1 nội dung trong nhiệm vụ, biện pháp để tiếp diễn đổi mới mạnh bạo phương thức làm việc của các đơn vị quản lý uỷ, tổ chức đảng được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định?

Tập hợp tăng lên năng lực chi tiết hoá chủ trương, nghị quyết của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước thành các chương trình, kế hoạch tiến hành thích hợp với thực tế của tỉnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Tăng lên năng lực dự đoán và tầm nhìn chiến lược, kết hiệp đồng bộ giữa tính nguyên lý, kế hoạch và tính cởi mở, phục vụ kịp thời đề nghị của thực tế trong việc ban hành chủ trương, nghị quyết, lãnh đạo của cấp uỷ các đơn vị quản lý.

Tăng lên hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước. Tăng lên năng lực dự đoán và tầm nhìn chiến lược, kết hiệp đồng bộ giữa tính nguyên lý, kế hoạch và tính cởi mở, phục vụ kịp thời đề nghị của thực tế trong việc ban hành chủ trương, nghị quyết, lãnh đạo của cấp uỷ các đơn vị quản lý.

Tập hợp tăng lên năng lực chi tiết hoá chủ trương, nghị quyết của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước. Tăng lên năng lực dự đoán và tầm nhìn chiến lược, kết hiệp đồng bộ giữa tính nguyên lý, kế hoạch và tính cởi mở, phục vụ kịp thời đề nghị của thực tế trong việc ban hành chủ trương, nghị quyết, lãnh đạo của cấp uỷ các đơn vị quản lý.

Tăng lên năng lực chi tiết hoá chủ trương, nghị quyết của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước thành các chương trình, kế hoạch tiến hành thích hợp với thực tế của tỉnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Tăng lên năng lực dự đoán và tầm nhìn chiến lược, kết hiệp đồng bộ giữa tính nguyên lý, kế hoạch và tính cởi mở, phục vụ kịp thời đề nghị của thực tế của tỉnh.

Câu 4: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu nỗ lực tới 2025 về xử lý nước thải tại các khu, cụm công nghiệp như thế nào?

Tỉ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập hợp đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 90%. Tỉ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập hợp đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 80% trở lên.

Tỉ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập hợp đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%. Tỉ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập hợp đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 90% trở lên.

Tỉ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập hợp đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 95%. Tỉ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập hợp đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 80% trở lên.

Tỉ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập hợp đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%. Tỉ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập hợp đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 80% trở lên.

Câu 5: Đâu là 1 trong 5 bài học kinh nghiệm được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 rút ra từ thực tế 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX?

Thường xuyên quán triệt thâm thúy và áp dụng thông minh, cởi mở các ý kiến, chủ trương của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước vào điều kiện, tình cảnh chi tiết của địa phương là cơ sở để xác định rõ các tiêu chí, nhiệm vụ trọng điểm, biện pháp đột phá; tập hợp lãnh đạo tiến hành đồng bộ và quyết liệt với nỗ lực chính trị cao, quyết tâm to để đạt hiệu quả cao nhất.

Thường xuyên quán triệt thâm thúy và áp dụng thông minh, cởi mở các ý kiến, chủ trương của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước vào điều kiện, tình cảnh chi tiết của địa phương là cơ sở để xác định rõ các tiêu chí, nhiệm vụ trọng điểm, biện pháp đột phá; tập hợp lãnh đạo tiến hành với nỗ lực chính trị cao, quyết tâm to để đạt hiệu quả cao nhất.

Thường xuyên áp dụng thông minh, cởi mở các ý kiến, chủ trương của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước vào điều kiện, tình cảnh chi tiết của địa phương là cơ sở để xác định rõ các tiêu chí, nhiệm vụ trọng điểm, biện pháp đột phá; tập hợp lãnh đạo tiến hành đồng bộ và quyết liệt với nỗ lực chính trị cao, quyết tâm to để đạt hiệu quả cao nhất.

Quán triệt thâm thúy và áp dụng thông minh, cởi mở các ý kiến, chủ trương của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước vào điều kiện, tình cảnh chi tiết của địa phương là cơ sở để xác định rõ các tiêu chí, nhiệm vụ trọng điểm, biện pháp đột phá; tập hợp lãnh đạo tiến hành đồng bộ và quyết liệt với nỗ lực chính trị cao, quyết tâm to để đạt hiệu quả cao nhất.

Câu 6: 1 trong những kết quả nổi trội sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về công việc quốc phòng, an ninh?

Công việc tổ chức diễn tập khu vực phòng ngự các đơn vị quản lý; bồi dưỡng tri thức quốc phòng, an ninh cho các nhân vật và tuyển chọn gọi công dân tòng ngũ hàng 5 đạt kết quả tốt, kết thúc vượt mức mục tiêu được giao.

Công việc tổ chức diễn tập khu vực phòng ngự các đơn vị quản lý; bồi dưỡng tri thức quốc phòng, an ninh cho các nhân vật và tuyển chọn gọi công dân tòng ngũ hàng 5 đạt kết quả tốt, kết thúc 100% mục tiêu được giao.

Công việc tổ chức diễn tập khu vực phòng ngự các đơn vị quản lý; bồi dưỡng tri thức quốc phòng, an ninh cho các nhân vật và tuyển chọn gọi công dân tòng ngũ hàng 5 đạt kết quả tốt, kết thúc 98% mục tiêu được giao.

Công việc tổ chức diễn tập khu vực phòng ngự các đơn vị quản lý; bồi dưỡng tri thức quốc phòng, an ninh cho các nhân vật và tuyển chọn gọi công dân tòng ngũ hàng 5 đạt kết quả tốt, căn bản kết thúc mục tiêu được giao.

Câu 7: 1 trong những kết quả nổi trội sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về công việc canh tân hành chính, tăng lên năng lực cạnh tranh?

5 2019, Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh xếp thứ 28 trong cả nước, tăng 10 bậc so với 5 2015

5 2019, Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh xếp thứ 27 trong cả nước, tăng 10 bậc so với 5 2015.

5 2019, Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh xếp thứ 29 trong cả nước, tăng 10 bậc so với 5 2015

5 2019, Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh xếp thứ 30 trong cả nước, tăng 10 bậc so với 5 2015

Câu 8: Kết quả nổi trội về công việc quy hoạch Khu kinh tế Thái Bình sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX?

Đến giờ, tỉnh đã chấp nhận tài trợ nghiên cứu lập quy hoạch cụ thể 15 khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ trong Khu kinh tế với tổng diện tích khoảng 4.000 ha…

Đến giờ, tỉnh đã chấp nhận tài trợ nghiên cứu lập quy hoạch cụ thể 10 khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ trong Khu kinh tế với tổng diện tích khoảng 5.000 ha…

Đến giờ, tỉnh đã chấp nhận tài trợ nghiên cứu lập quy hoạch cụ thể 12 khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ trong Khu kinh tế với tổng diện tích khoảng 3.000…

Đến giờ, tỉnh đã chấp nhận tài trợ nghiên cứu lập quy hoạch cụ thể 15 khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ trong Khu kinh tế với tổng diện tích khoảng 5.000 ha…

Câu 9: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 phê duyệt kết quả bầu cử với bao lăm ủy viên Ban Chấp hành khóa mới được bầu?

Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 54 đồng đội.

Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 52 đồng đội.

Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 51 đồng đội.

Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 53 đồng đội.

Câu 10: Đâu chẳng phải là 1 trong 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra?

Tăng cường tăng trưởng phần mềm khoa học – công nghệ hiện đại, chú trọng phần mềm công nghệ sinh vật học chuyên dụng cho cho tăng trưởng nông nghiệp và đời sống Nhân dân. Tăng lên chất lượng nguồn nhân công; trọng điểm là tăng trưởng nguồn nhân công chất lượng cao phục vụ đề nghị tăng trưởng kinh tế – xã hội.

Mở mang cộng tác quốc tế, cải thiện môi trường đầu cơ kinh doanh, quyến rũ các dự án đầu cơ công nghệ cao; tăng mạnh xây dựng các khu đô thị sáng dạ

Tập hợp xây dựng đồng bộ kết cấu cơ sở vật chất kinh tế – xã hội, nhất là cơ sở vật chất giao thông kết nối các trục giao thông đầu mối trong tỉnh với các trung tâm kinh tế vùng Duyên hải Bắc Bộ; trong đấy, tập hợp kết thúc đầu cơ xây dựng con đường bộ ven biển và các con đường huyết mạch trong tỉnh. Xây dựng và tăng trưởng Khu kinh tế Thái Bình thành trọng tâm, động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Tăng mạnh canh tân hành chính, tăng lên năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu cơ, kinh doanh.

Câu 11: Quy mô nền kinh tế của tỉnh tới 5 2030 và tầm nhìn tới 5 2045 được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định là?

Quy mô nền kinh tế tới 5 2030 (tính theo GRDP, giá thực tiễn) tăng gấp 1,7 lần so với 5 2025 và tới 5 2045 tăng gấp 5 lần 5 2025.

Quy mô nền kinh tế tới 5 2030 (tính theo GRDP, giá thực tiễn) tăng gấp 1,9 lần so với 5 2025 và tới 5 2045 tăng gấp 7 lần 5 2025.

Quy mô nền kinh tế tới 5 2030 (tính theo GRDP, giá thực tiễn) tăng gấp 1,6 lần so với 5 2025 và tới 5 2045 tăng gấp 4 lần 5 2025.

Quy mô nền kinh tế tới 5 2030 (tính theo GRDP, giá thực tiễn) tăng gấp 1,8 lần so với 5 2025 và tới 5 2045 tăng gấp 6 lần 5 2025.

Câu 12: Kết quả nổi trội về xây dựng nông thôn mới sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX?

Tới hết 5 2019, đã kết thúc nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên khuôn khổ toàn tỉnh, vượt trước 2 5 so với tiêu chí Đại hội XIX; đặc thù, có 100% dân cư nông thôn được cấp nước sạch chuyên dụng cho sinh hoạt, vượt trước 1 5 so với tiêu chí Đại hội XIX.

Tới hết 5 2019, đã kết thúc nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên khuôn khổ toàn tỉnh, vượt trước 3 5 so với tiêu chí Đại hội XIX; đặc thù, có 100% dân cư nông thôn được cấp nước sạch chuyên dụng cho sinh hoạt, vượt trước 2 5 so với tiêu chí Đại hội XIX.

Tới hết 5 2017, đã kết thúc nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên khuôn khổ toàn tỉnh, vượt trước 3 5 so với tiêu chí Đại hội XIX; đặc thù, có 100% dân cư nông thôn được cấp nước sạch chuyên dụng cho sinh hoạt, vượt trước 3 5 so với tiêu chí Đại hội XIX.

Tới tháng 5-2020, đã kết thúc nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên khuôn khổ toàn tỉnh, vượt trước 3 5 so với tiêu chí Đại hội XIX; đặc thù, có 100% dân cư nông thôn được cấp nước sạch chuyên dụng cho sinh hoạt, vượt trước 3 5 so với tiêu chí Đại hội XIX.

Câu 13: 1 trong những nội dung trong nhiệm vụ, biện pháp để xây dựng chính quyền các đơn vị quản lý trong lành, lớn mạnh được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là?

Tiếp tục tiến hành tinh giảm biên chế gắn với xây dựng hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên theo địa điểm việc làm. Xây dựng hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên có phẩm giá chính trị, đạo đức công vụ, tận tụy với công tác.

Tiếp tục tiến hành cơ cấu lại hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên theo địa điểm việc làm. Xây dựng hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên có phẩm giá chính trị, đạo đức, năng lực, tận tụy với công tác.

Tiếp tục cơ cấu lại hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên theo địa điểm việc làm. Xây dựng hàng ngũ cán bộ, công chức có phẩm giá chính trị, đạo đức công vụ, trình độ, năng lực, tận tụy với công tác.

Tiếp tục tiến hành tinh giảm biên chế gắn với cơ cấu lại hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên theo địa điểm việc làm. Xây dựng hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên có phẩm giá chính trị, đạo đức công vụ, trình độ, năng lực, tận tụy với công tác.

Câu 14: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu nỗ lực tới 5 2025 giảm số hộ nghèo so với 5 2020 là?

Giảm 1 nửa số hộ nghèo so với 5 2020.

Giảm 1/3 số hộ nghèo so với 5 2020.

Giảm 2/3 số hộ nghèo so với 5 2020.

Giảm 1/2 số hộ nghèo so với 5 2020.

Câu 15: Chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được xác định là gì?

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại kết đoàn toàn dân; tăng mạnh đổi mới thông minh, nỗ lực xây dựng Thái Bình biến thành tỉnh tăng trưởng trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh; xây dựng khối đại kết đoàn toàn dân; tăng mạnh đổi mới thông minh, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nỗ lực xây dựng Thái Bình biến thành tỉnh tăng trưởng trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại kết đoàn toàn dân; Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh; tăng mạnh đổi mới thông minh, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nỗ lực xây dựng Thái Bình biến thành tỉnh tăng trưởng trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại kết đoàn toàn dân; tăng mạnh đổi mới thông minh, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nỗ lực xây dựng Thái Bình biến thành tỉnh tăng trưởng trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Câu 16: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định tới 5 2025, tỉ lệ dân số tham dự bảo hiểm y tế là?

Tới 5 2025, tỉ lệ dân số tham dự bảo hiểm y tế đạt 98% trở lên.

Tới 5 2025, tỉ lệ dân số tham dự bảo hiểm y tế đạt 85% trở lên.

Tới 5 2025, tỉ lệ dân số tham dự bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên.

Tới 5 2025, tỉ lệ dân số tham dự bảo hiểm y tế đạt 90% trở lên.

Câu 17: Chỉ tiêu căn bản nỗ lực hằng 5 trong quá trình 2021-2025 về công việc xây dựng Đảng được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX xác định là?

Tổ chức cơ sở đảng kết thúc tốt nhiệm vụ đạt từ 70% trở lên; đảng viên kết thúc tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên.

Tổ chức cơ sở đảng kết thúc tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên; đảng viên kết thúc tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên.

Tổ chức cơ sở đảng kết thúc tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên; đảng viên kết thúc tốt nhiệm vụ đạt từ 70% trở lên.

Tổ chức cơ sở đảng kết thúc tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên; đảng viên kết thúc tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên.

Câu 18: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra mục tiêu nỗ lực tới 5 2025 tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương nghiệp, dịch vụ trong GRDP là?

Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương nghiệp, dịch vụ trong GRDP (ngoại trừ thuế thành phầm) đạt 80% trở lên.

Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương nghiệp, dịch vụ trong GRDP (ngoại trừ thuế thành phầm) đạt từ 80% trở lên.

Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương nghiệp, dịch vụ trong GRDP (ngoại trừ thuế thành phầm) đạt trên 80%.

Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương nghiệp, dịch vụ trong GRDP (ngoại trừ thuế thành phầm) đạt 85% trở lên.

Câu 19: 1 trong những nội dung trong nhiệm vụ, biện pháp để tiếp diễn xây dựng nông thôn mới tăng lên, nông thôn mới gương mẫu được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là?

Thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã 4 thành phầm (OCOP). Chú trọng tăng trưởng ngành, nghề nông thôn; duy trì các làng nghề truyền thống gắn với xử lý ô nhiễm môi trường và tăng trưởng các cơ sở sản xuất công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ.

Thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã 1 thành phầm (OCOP). Chú trọng tăng trưởng ngành, nghề nông thôn; duy trì, tăng trưởng các làng nghề truyền thống gắn với xử lý ô nhiễm môi trường và tăng trưởng các cơ sở sản xuất công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ.

Thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã 3 thành phầm (OCOP). Chú trọng tăng trưởng ngành, nghề nông thôn; tăng trưởng các làng nghề truyền thống gắn với xử lý ô nhiễm môi trường và tăng trưởng các cơ sở sản xuất công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ.

Thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã 2 thành phầm (OCOP). Chú trọng tăng trưởng ngành, nghề nông thôn; duy trì, tăng trưởng các làng nghề truyền thống gắn với xử lý ô nhiễm môi trường và tăng trưởng các cơ sở sản xuất ở khu vực nông thôn.

Câu 20: Kết quả nổi trội về tăng trưởng thể dục, thể thao sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX?

Trong 5 5, đạt 59 huy chương các giải tán thao quốc tế.

Trong 5 5, đạt 89 huy chương các giải tán thao quốc tế.

Trong 5 5, đạt 69 huy chương các giải tán thao quốc tế.

Trong 5 5, đạt 79 huy chương các giải tán thao quốc tế.

2. Đáp án mày mò Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX tuần 2

Câu 1: Kết quả nổi trội về tăng trưởng công nghiệp và xây dựng sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX?

Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 15,5%/5, vượt tiêu chí Đại hội đề ra (13,7%/5).

Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 15,3%/5, vượt tiêu chí Đại hội đề ra (13,6%/5).

Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 15,2%/5, vượt tiêu chí Đại hội đề ra (13,8%/5).

Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 15,4%/5, vượt tiêu chí Đại hội đề ra (13,5%/5).

Câu 2: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu nỗ lực tới 5 2025 thu nhập bình quân đầu người của người dân Thái Bình là?

Thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng/5 trở lên

Thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng/5 trở lên

Thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/5 trở lên

Thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng/5 trở lên

Câu 3: Đâu là mục tiêu căn bản nỗ lực hằng 5 trong quá trình 2021-2025 về xây dựng cơ quan chính quyền, Trận mạc Quốc gia và các tổ chức chính trị – xã hội được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX xác định?

Cơ quan chính quyền, Trận mạc Quốc gia, các tổ chức chính trị – xã hội các đơn vị quản lý xếp loại tốt đạt 94% trở lên.

Cơ quan chính quyền, Trận mạc Quốc gia, các tổ chức chính trị – xã hội các đơn vị quản lý xếp loại tốt đạt 90% trở lên.

Cơ quan chính quyền, Trận mạc Quốc gia, các tổ chức chính trị – xã hội các đơn vị quản lý xếp loại tốt đạt 93% trở lên.

Cơ quan chính quyền, Trận mạc Quốc gia, các tổ chức chính trị – xã hội các đơn vị quản lý xếp loại tốt đạt 95% trở lên.

Câu 4: Kết quả nổi trội trong tiến hành chương trình cung cấp người có công, hộ nghèo cải thiện nhà ở và khắc phục việc khiến cho công nhân sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX?

Đã cung cấp xây dựng, upgrade 13.778 nhà ở cho người có công với cách mệnh, 420 nhà ở cho người nghèo. Số lao động được khắc phục việc làm hằng 5 đều tăng, bình quân 30.300 lao động/5, trong đấy xuất khẩu 3.000 lao động.

Đã cung cấp xây dựng, upgrade 15.778 nhà ở cho người có công với cách mệnh, 422 nhà ở cho người nghèo. Số lao động được khắc phục việc làm hằng 5 đều tăng, bình quân 32.300 lao động/5, trong đấy xuất khẩu 3.300 lao động.

Đã cung cấp xây dựng, upgrade 16.778 nhà ở cho người có công với cách mệnh, 423 nhà ở cho người nghèo. Số lao động được khắc phục việc làm hằng 5 đều tăng, bình quân 33.300 lao động/5, trong đấy xuất khẩu 3.200 lao động.

Đã cung cấp xây dựng, upgrade 14.778 nhà ở cho người có công với cách mệnh, 421 nhà ở cho người nghèo. Số lao động được khắc phục việc làm hằng 5 đều tăng, bình quân 31.300 lao động/5, trong đấy xuất khẩu 3.100 lao động.

Câu 5: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đặt ra mấy nhiệm vụ trọng điểm và khâu đột phá tăng trưởng?

3 nhiệm vụ trọng điểm và 3 khâu đột phá tăng trưởng

4 nhiệm vụ trọng điểm và 3 khâu đột phá tăng trưởng

5 nhiệm vụ trọng điểm và 3 khâu đột phá tăng trưởng

3 nhiệm vụ trọng điểm và 5 khâu đột phá tăng trưởng

Câu 6: 1 trong những nội dung trong nhiệm vụ, biện pháp để tiếp diễn đổi mới cơ cấu nền kinh tế và các đơn vị quản lý sản xuất gắn với đổi mới mẫu hình phát triển được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là?

Tập hợp kết thúc Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn tới 5 2050; kiểm tra các quy hoạch ngành, lĩnh vực để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, đảm bảo tính khả thi, hợp nhất, đồng bộ giữa các đơn vị quản lý quy hoạch.

Tập hợp kết thúc Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn tới 5 2050; kiểm tra các quy hoạch ngành, lĩnh vực để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, đảm bảo tính khả thi, hợp nhất, đồng bộ giữa các đơn vị quản lý quy hoạch.

Tập hợp kết thúc Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới 5 2050; kiểm tra các quy hoạch ngành, lĩnh vực để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, đảm bảo tính khả thi, hợp nhất, đồng bộ giữa các đơn vị quản lý quy hoạch.

Tập hợp kết thúc Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn tới 5 2050; kiểm tra các quy hoạch ngành, lĩnh vực để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, đảm bảo tính khả thi, hợp nhất, đồng bộ giữa các đơn vị quản lý quy hoạch.

Câu 7: Kết quả nổi trội trong tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về công việc nội trị, phòng chống tham nhũng và canh tân tư pháp?

Công việc nội trị, phòng chống tham nhũng và canh tân tư pháp được ân cần chỉ huy, lãnh đạo tiến hành, đạt kết quả hăng hái, góp phần giữ vững bất biến chính trị, xúc tiến tăng trưởng kinh tế – xã hội của tỉnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Công việc nội trị, phòng chống tham nhũng và canh tân tư pháp được ân cần chỉ huy, lãnh đạo tiến hành, đạt kết quả cao, góp phần giữ vững bất biến chính trị, xúc tiến tăng trưởng văn hóa- xã hội của tỉnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Công việc nội trị, phòng chống tham nhũng và canh tân tư pháp được lãnh đạo tiến hành, đạt kết quả quan trọng, góp phần giữ vững bất biến chính trị, xúc tiến tăng trưởng kinh tế – xã hội của tỉnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Công việc nội trị, phòng chống tham nhũng và canh tân tư pháp được ân cần chỉ huy, lãnh đạo tiến hành, đạt kết quả bước đầu, góp phần xúc tiến tăng trưởng kinh tế – xã hội của tỉnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Câu 8: 1 trong những nguyên do dẫn tới những giảm thiểu, yếu kém trong tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 chỉ ra là?

Tinh thần phận sự, vai trò nêu gương của 1 số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu 1 số địa phương, đơn vị chưa cao; kỷ luật, kỷ cương và tinh thần của 1 bộ phận cán bộ, công chức, nhân viên chưa tốt …

Tinh thần phận sự, vai trò nêu gương của 1 số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu 1 số địa phương, đơn vị chưa cao; kỷ luật, kỷ cương và tinh thần chấp hành, thực thi nhiệm vụ của 1 bộ phận cán bộ, công chức, nhân viên chưa tốt …

Tinh thần phận sự, vai trò nêu gương của 1 số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu 1 số địa phương chưa cao; kỷ luật, kỷ cương và tinh thần chấp hành, thực thi nhiệm vụ của 1 bộ phận nhân viên chưa tốt …

Tinh thần của 1 số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu 1 số địa phương, đơn vị chưa cao. Kỷ luật, kỷ cương và tinh thần chấp hành, thực thi nhiệm vụ của 1 bộ phận cán bộ, công chức, nhân viên chưa tốt …

Câu 9: 1 trong những nội dung trong nhiệm vụ, biện pháp để tiếp diễn đổi mới công việc lãnh đạo, quản lý của các đơn vị quản lý chính quyền được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là?

Tăng cường phần mềm công nghệ thông tin, tăng lên năng lực, hiệu quả thật xây cất vụ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; nỗ lực 95% dịch vụ công online cấp độ 4 được cung ứng tới người dân.

Tăng cường phần mềm công nghệ thông tin, tăng lên năng lực, hiệu quả thật xây cất vụ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; nỗ lực 90% dịch vụ công online cấp độ 4 được cung ứng tới người dân.

Tăng cường phần mềm công nghệ thông tin, tăng lên năng lực, hiệu quả thật xây cất vụ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; nỗ lực 100% dịch vụ công online cấp độ 4 được cung ứng tới người dân.

Tăng cường phần mềm công nghệ thông tin, tăng lên năng lực, hiệu quả thật xây cất vụ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; nỗ lực 85% dịch vụ công online cấp độ 4 được cung ứng tới người dân.

Câu 10: Kết quả nổi trội sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội, đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về tiến hành chương trình bảo hiểm y tế?

Tỉ lệ người dân tham dự bảo hiểm y tế đạt gần 90%.

Tỉ lệ người dân tham dự bảo hiểm y tế đạt gần 80%.

Tỉ lệ người dân tham dự bảo hiểm y tế đạt gần 95%.

Tỉ lệ người dân tham dự bảo hiểm y tế đạt gần 98%.

Câu 11: Đâu là nội dung trong nhiệm vụ, biện pháp để tăng lên chất lượng và tính nghiêm minh, kịp thời trong công việc rà soát, giám sát được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là?

Liên kết chặt chẽ công việc rà soát, giám sát của Đảng với công việc thanh tra, dò xét, truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ luật pháp; phát huy vai trò giám sát, phản biện của Trận mạc Quốc gia, các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan truyền thông, tin báo và Nhân dân.

Liên kết chặt chẽ công việc rà soát với công việc thanh tra của các cơ quan bảo vệ luật pháp; phát huy vai trò giám sát, phản biện của Trận mạc Quốc gia, các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan truyền thông, tin báo và Nhân dân.

Liên kết chặt chẽ công việc rà soát, giám sát của Đảng với công việc thanh tra, dò xét, truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ luật pháp; phát huy vai trò của Trận mạc Quốc gia, các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan truyền thông, tin báo và Nhân dân.

Liên kết chặt chẽ công việc giám sát của Đảng với công việc dò xét, truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ luật pháp; phát huy vai trò giám sát, phản biện của Trận mạc Quốc gia, các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan truyền thông, tin báo và Nhân dân.

Câu 12: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu nỗ lực tới 2025 tỉ lệ gia đình, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa là?

Tỉ lệ gia đình, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa đạt 91% trở lên.

Tỉ lệ gia đình, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa đạt 93% trở lên.

Tỉ lệ gia đình, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa đạt 92% trở lên.

Tỉ lệ gia đình, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa đạt 90% trở lên.

Câu 13: Phương châm của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 là gì?

Dân chủ – Kết đoàn – Kỷ cương – Thông minh – Phát triển.

Dân chủ – Kỷ cương – Kết đoàn – Thông minh – Phát triển.

Kết đoàn – Dân chủ – Kỷ cương – Thông minh – Phát triển.

Kết đoàn – Kỷ cương – Dân chủ – Thông minh – Phát triển.

Câu 14: 1 trong những nội dung trong nhiệm vụ, biện pháp để tập hợp tiến hành có hiệu quả việc cơ cấu lại các đơn vị quản lý công nghiệp được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là?

Dành đầu tiên quyến rũ các công ty trong và ngoài nước có uy tín, nhãn hàng, có năng lực đầu cơ các dự án có quy mô to, trị giá ngày càng tăng cao, sản xuất các thành phầm tham dự chuỗi trị giá thế giới, gần gũi với môi trường, ko thâm dụng đất đai và lao động.

Dành đầu tiên quyến rũ các công ty trong và ngoài nước có uy tín, nhãn hàng, có năng lực về nguồn vốn, công nghệ vào đầu cơ các dự án có quy mô to, trị giá ngày càng tăng cao, sản xuất các thành phầm tham dự chuỗi trị giá thế giới, gần gũi với môi trường, ko thâm dụng đất đai và lao động.

Dành đầu tiên quyến rũ các công ty ngoài nước có uy tín, nhãn hàng, có năng lực về nguồn vốn, công nghệ vào đầu cơ các dự án có quy mô to, trị giá ngày càng tăng cao, sản xuất các thành phầm tham dự chuỗi trị giá thế giới, gần gũi với môi trường, ko thâm dụng đất đai và lao động.

Dành đầu tiên quyến rũ các công ty trong nước có uy tín, nhãn hàng, có năng lực về nguồn vốn, công nghệ vào đầu cơ các dự án có quy mô to, trị giá ngày càng tăng cao, sản xuất các thành phầm tham dự chuỗi trị giá thế giới, gần gũi với môi trường, ko thâm dụng đất đai và lao động.

Câu 15: 1 trong những nội dung trong nhiệm vụ, biện pháp để tiếp diễn đổi mới toàn diện sự nghiệp giáo dục-đào tạo được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là?

Thực hiện tốt hơn phân luồng học trò trước lúc vào đại học. Tăng lên năng lực, chất lượng huấn luyện nghề; đầu cơ thích đáng cho huấn luyện nhân công. Xây dựng các chế độ, cơ chế xúc tiến tăng trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; huấn luyện lại lực lượng lao động phục vụ đề nghị biến đổi nghề nghiệp.

Thực hiện tốt hơn phân luồng học trò sau trung học rộng rãi. Tăng lên chất lượng huấn luyện nghề; đầu cơ thích đáng cho huấn luyện nhân công chất lượng cao. Xây dựng các chế độ, cơ chế xúc tiến tăng trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; huấn luyện lại lực lượng lao động phục vụ đề nghị biến đổi nghề nghiệp.

Thực hiện tốt hơn phân luồng học trò sau tiểu học. Tăng lên năng lực huấn luyện nghề; đầu cơ thích đáng cho huấn luyện nhân công chất lượng cao. Xây dựng các chế độ, cơ chế xúc tiến tăng trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; huấn luyện lại lực lượng lao động phục vụ đề nghị biến đổi nghề nghiệp.

Thực hiện tốt hơn phân luồng học trò sau trung học cơ sở. Tăng lên năng lực, chất lượng huấn luyện nghề; đầu cơ thích đáng cho huấn luyện nhân công chất lượng cao. Xây dựng các chế độ, cơ chế xúc tiến tăng trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; huấn luyện lại lực lượng lao động phục vụ đề nghị biến đổi nghề nghiệp.

Câu 16: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra mục tiêu GRDP bình quân đầu người tới 5 2030 và tầm nhìn tới 5 2045 là bao lăm?

GRDP bình quân đầu người tới 5 2030 tương đương với bình quân chung của cả nước và tới 5 2045 cao gấp 1,5 lần trở lên mức bình quân chung của cả nước.

GRDP bình quân đầu người tới 5 2030 gần bằng với bình quân chung của cả nước và tới 5 2045 cao gấp 1,5 lần trở lên mức bình quân chung của cả nước.

GRDP bình quân đầu người tới 5 2030 cao hơn với bình quân chung của cả nước và tới 5 2045 cao gấp 1,5 lần trở lên mức bình quân chung của cả nước.

GRDP bình quân đầu người tới 5 2030 tương đương với bình quân chung của cả nước và tới 5 2045 cao gấp 1,2 lần trở lên mức bình quân chung của cả nước.

Câu 17: Theo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, GRDP và thu nhập bình quân đầu người 5 2020 so sánh với 5 2015?

Ước cao gấp 1,2 – 1,3 lần so với 5 2015.

Ước cao gấp 1,4 – 1,5 lần so với 5 2015.

Ước cao gấp 1,7 – 1,8 lần so với 5 2015.

Ước cao gấp 1,5 – 1,6 lần so với 5 2015.

Câu 18: Đâu là bình chọn của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về hoạt động của Trận mạc Quốc gia và các tổ chức chính trị – xã hội trong tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX?

Hoạt động của Trận mạc Quốc gia và các tổ chức chính trị – xã hội góp phần phát huy dân chủ, đẩy mạnh, củng cố khối đại kết đoàn toàn dân; chất lượng các tổ chức cơ sở được nâng lên.

Hoạt động của Trận mạc Quốc gia và các tổ chức chính trị – xã hội có nhiều đổi mới, góp phần phát huy dân chủ, đẩy mạnh đại kết đoàn toàn dân; chất lượng các tổ chức cơ sở được nâng lên.

Hoạt động của Trận mạc Quốc gia và các tổ chức chính trị – xã hội có nhiều đổi mới, góp phần củng cố khối đại kết đoàn toàn dân; chất lượng các tổ chức cơ sở từng bước được nâng lên.

Hoạt động của Trận mạc Quốc gia và các tổ chức chính trị – xã hội có nhiều đổi mới, góp phần phát huy dân chủ, đẩy mạnh, củng cố khối đại kết đoàn toàn dân; chất lượng các tổ chức cơ sở được nâng lên.

Câu 19: Kết quả nổi trội trong tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về tăng lên chất lượng tổ chức đảng và đảng viên?

Bình quân hằng 5 có trên 90% tổ chức cơ sở đảng và 88,56% đảng viên kết thúc tốt nhiệm vụ trở lên.

Bình quân hằng 5 có 94,6% tổ chức cơ sở đảng và 88,56% đảng viên kết thúc tốt nhiệm vụ trở lên.

Bình quân hằng 5 có 94,5% tổ chức cơ sở đảng và 88,56% đảng viên kết thúc tốt nhiệm vụ trở lên.

Bình quân hằng 5 có 94,7% tổ chức cơ sở đảng và 88,56% đảng viên kết thúc tốt nhiệm vụ trở lên.

Câu 20: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu nỗ lực tới 5 2025 có bao lăm thầy thuốc trên 1 vạn dân ?

Số thầy thuốc trên 1 vạn dân đạt 12 thầy thuốc trở lên.

Số thầy thuốc trên 1 vạn dân đạt 13 thầy thuốc trở lên.

Số thầy thuốc trên 1 vạn dân đạt 14 thầy thuốc trở lên.

Số thầy thuốc trên 1 vạn dân đạt 15 thầy thuốc trở lên.

3. Đáp án mày mò Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX tuần 1

Câu 1: 1 trong những nội dung của nhiệm vụ, biện pháp về xây dựng, tăng trưởng Khu kinh tế Thái Bình được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là?

Phần mềm triệt để công nghệ thông tin trong công việc điều hành và tăng trưởng Khu kinh tế. Triển khai tiến hành có hiệu quả các chế độ, cơ chế khuyến khích, khuyến mãi đầu cơ để tăng mạnh quyến rũ các công ty có tiềm lực nguồn vốn, uy tín, nhãn hàng vào đầu cơ, tăng trưởng sản xuất, kinh doanh.

Phần mềm triệt để công nghệ thông tin trong công việc quy hoạch, điều hành và tăng trưởng Khu kinh tế. Triển khai tiến hành có hiệu quả các chế độ, cơ chế khuyến khích, khuyến mãi đầu cơ để tăng mạnh quyến rũ các công ty có tiềm lực nguồn vốn, uy tín, nhãn hàng vào đầu cơ, tăng trưởng sản xuất, kinh doanh.

Phần mềm triệt để công nghệ thông tin trong công việc quy hoạch và tăng trưởng Khu kinh tế. Triển khai tiến hành có hiệu quả các chế độ, cơ chế khuyến khích, khuyến mãi đầu cơ để tăng mạnh quyến rũ các công ty có tiềm lực nguồn vốn, uy tín, nhãn hàng vào đầu cơ, tăng trưởng sản xuất, kinh doanh.

Phần mềm triệt để công nghệ thông tin trong công việc quy hoạch, điều hành và tăng trưởng Khu kinh tế. Triển khai tiến hành có hiệu quả các chế độ, cơ chế khuyến khích, khuyến mãi đầu cơ để tăng mạnh quyến rũ các công ty có tiềm lực nguồn vốn vào đầu cơ, tăng trưởng sản xuất, kinh doanh.

Câu 2: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra bao lăm mục tiêu căn bản nỗ lực quá trình 2021-2025, định hướng tới 5 2030 và tầm nhìn 5 2045?

Thông qua 23 mục tiêu căn bản.

Thông qua 20 mục tiêu căn bản.

Thông qua 21 mục tiêu căn bản.

Thông qua 22 mục tiêu căn bản.

Câu 3: 1 trong những kết quả nổi trội về cải thiện môi trường đầu cơ kinh doanh sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là?

Môi trường đầu cơ kinh doanh từng bước được cải thiện, tạo điều kiện thuận tiện xúc tiến công ty tăng trưởng. Số công ty thành lập mới 5 5 qua tăng 53,7% về số lượng và tăng 2,5 lần về vốn đăng ký so với nhiệm kỳ trước.

Môi trường đầu cơ kinh doanh được cải thiện, tạo điều kiện thuận tiện xúc tiến công ty tăng trưởng. Số công ty thành lập mới 5 5 qua tăng 53,7% về số lượng và tăng 1,5 lần về vốn đăng ký so với nhiệm kỳ trước.

Môi trường đầu cơ kinh doanh được cải thiện, tạo điều kiện xúc tiến công ty tăng trưởng. Số công ty thành lập mới 5 5 qua tăng 53,1% về số lượng và tăng 1,4 lần về vốn đăng ký so với nhiệm kỳ trước.

Môi trường đầu cơ kinh doanh bước đầu được cải thiện, tạo điều kiện thuận tiện xúc tiến công ty tăng trưởng. Số công ty thành lập mới 5 5 qua tăng 50,7% về số lượng và tăng 1,5 lần về vốn đăng ký so với nhiệm kỳ trước.

Câu 4: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu nỗ lực tới 5 2025, tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động toàn xã hội?

Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động toàn xã hội giảm còn 22%.

Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động toàn xã hội giảm còn 21%.

Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động toàn xã hội giảm còn 23%.

Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động toàn xã hội giảm còn 20%.

Câu 5: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu nỗ lực tới 2025 tỉ lệ xã đạt mục tiêu nông thôn mới tăng lên là?

Tỉ lệ xã đạt mục tiêu nông thôn mới tăng lên đạt 19% trở lên.

Tỉ lệ xã đạt mục tiêu nông thôn mới tăng lên đạt 18% trở lên.

Tỉ lệ xã đạt mục tiêu nông thôn mới tăng lên đạt 20% trở lên.

Tỉ lệ xã đạt mục tiêu nông thôn mới tăng lên đạt 21% trở lên.

Câu 6: 1 trong những thành tích nổi trội về tăng trưởng kinh tế sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là?

Tổng thành phầm GRDP (giá so sánh 5 2010) bình quân 5 5 (2016-2020) ước tăng 9%/5, vượt tiêu chí Đại hội XIX đề ra (9,6%/5).

Tổng thành phầm GRDP (giá so sánh 5 2010) bình quân 5 5 (2016-2020) ước tăng 8,9%/5, vượt tiêu chí Đại hội XIX đề ra (7,6%/5).

Tổng thành phầm GRDP (giá so sánh 5 2010) bình quân 5 5 (2016-2020) ước tăng 10%/5, vượt tiêu chí Đại hội XIX đề ra (8,6%/5).

Tổng thành phầm GRDP (giá so sánh 5 2010) bình quân 5 5 (2016-2020) ước tăng 9%/5, vượt tiêu chí Đại hội XIX đề ra (8,6%/5).

Câu 7: Theo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, thu ngân sách trên khu vực tỉnh 5 2020 ước đạt bao lăm và so sánh với 5 2015?

Ước đạt trên 8.500 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với 5 2015.

Ước đạt trên 8.000 tỷ đồng, gấp 1,3 lần so với 5 2015.

Ước đạt trên 8.000 tỷ đồng, gấp 1,35 lần so với 5 2015.

Ước đạt trên 7.000 tỷ đồng, gấp 1,2 lần so với 5 2015.

Câu 8: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra tiêu chí nỗ lực xây dựng Thái Bình tới 5 2025, 2030 và 2045 là?

Phấn đấu xây dựng Thái Bình tới 5 2025 biến thành tỉnh tăng trưởng khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng, tới 5 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và biến thành tỉnh tăng trưởng vào 5 2045.

Phấn đấu xây dựng Thái Bình tới 5 2025 biến thành tỉnh tăng trưởng khá, tới 5 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và tới 5 2045 là tỉnh tăng trưởng trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Phấn đấu xây dựng Thái Bình tới 5 2025 biến thành tỉnh tăng trưởng, tới 5 2030 nằm trong nhóm dẫn đầu và tới 5 2045 là tỉnh tăng trưởng trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Phấn đấu xây dựng Thái Bình tới 5 2025 biến thành tỉnh tăng trưởng, nằm trong nhóm dẫn đầu và tới 5 2030 là tỉnh tăng trưởng khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Câu 9: 1 trong những kết quả nổi trội trong tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trong công việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng là?

Công việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh; nội dung, vẻ ngoài và bí quyết được từng bước đổi mới; chất lượng, hiệu quả được nâng lên.

Công việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng bước đầu được đẩy mạnh; nội dung, vẻ ngoài và bí quyết được đổi mới; chất lượng, hiệu quả được nâng lên.

Công việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh; nội dung, vẻ ngoài và bí quyết được đổi mới; chất lượng, hiệu quả được nâng lên.

Công việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh; nội dung, vẻ ngoài và bí quyết được đổi mới, hiệu quả được tăng lên.

Câu 10: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có bao lăm đại biểu chính thức tham gia Đại hội?

320 đại biểu.

350 đại biểu.

340 đại biểu.

330 đại biểu.

Câu 11: 1 trong những thành tích nổi trội về dịch chuyển cơ cấu kinh tế sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là?

Cơ cấu kinh tế dịch chuyển hăng hái, đúng hướng; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương nghiệp, dịch vụ đạt 95,5%, tăng 8,5% so với 5 2015.

Cơ cấu kinh tế dịch chuyển hăng hái, đúng hướng; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương nghiệp, dịch vụ trong GRDP đạt 75,5%, tăng 9,5% so với 5 2015.

Cơ cấu kinh tế dịch chuyển hăng hái, đúng hướng; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương nghiệp, dịch vụ tăng 8,5% so với 5 2015.

Cơ cấu kinh tế dịch chuyển hăng hái, đúng hướng; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương nghiệp, dịch vụ trong GRDP đạt 85,5%.

Câu 12: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được diễn ra vào thời kì nào, ở đâu?

Trong 03 ngày, ngày 13, 14, 15 tháng 10 5 2020, tại Thành phố Thái Bình.

Trong 03 ngày, ngày 12, 13, 14 tháng 10 5 2020, tại Thành phố Thái Bình.

Trong 03 ngày, ngày 16, 17, 18 tháng 10 5 2020, tại Thành phố Thái Bình.

Trong 03 ngày, ngày 14, 15, 16 tháng 10 5 2020, tại Thành phố Thái Bình.

Câu 13: 1 trong những kết quả nổi trội trên lĩnh vực giáo dục – huấn luyện và dạy nghề sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là?

Tỉ lệ trường học đạt chuẩn đất nước đạt 93,15%, tăng 12,3% so với 5 2015; tỉ lệ lao động qua huấn luyện đạt 70%, trong đấy huấn luyện nghề đạt 56,5%, tăng 15% so với 5 đầu nhiệm kỳ.

Tỉ lệ trường học đạt chuẩn đất nước đạt 73,15%, tăng 14,3% so với 5 2015; tỉ lệ lao động qua huấn luyện đạt 60%, trong đấy huấn luyện nghề đạt 58,5%, tăng 15% so với 5 đầu nhiệm kỳ.

Tỉ lệ trường học đạt chuẩn đất nước đạt 93,15%, tăng 11,3% so với 5 2015; tỉ lệ lao động qua huấn luyện đạt 60%, trong đấy huấn luyện nghề đạt 56,5%, tăng 14% so với 5 đầu nhiệm kỳ.

Tỉ lệ trường học đạt chuẩn đất nước đạt 83,15%, tăng 12,3% so với 5 2015; tỉ lệ lao động qua huấn luyện đạt 80%, trong đấy huấn luyện nghề đạt 57,5%, tăng 15% so với 5 đầu nhiệm kỳ.

Câu 14: 1 trong những nội dung của nhiệm vụ, biện pháp về đổi mới công việc tổ chức xây dựng Đảng được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là?

Tăng lên năng lực chỉ huy và sức đấu tranh của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong, kiểu mẫu của đảng viên; trọng điểm là tiến hành nghiêm chỉnh, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XI, khoá XII) về xây dựng và chấn chỉnh Đảng, các quy định về phận sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ huy cốt yếu các đơn vị quản lý.

Tăng lên năng lực chỉ huy và sức đấu tranh của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong, kiểu mẫu của đảng viên; trọng điểm là tiến hành nghiêm chỉnh, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá IX, khoá X) về xây dựng và chấn chỉnh Đảng, các quy định về phận sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ huy cốt yếu các đơn vị quản lý.

Tăng lên năng lực chỉ huy và sức đấu tranh của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong, kiểu mẫu của đảng viên; trọng điểm là tiến hành nghiêm chỉnh, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khoá XII) về xây dựng và chấn chỉnh Đảng, các quy định về phận sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ huy cốt yếu các đơn vị quản lý.

Tăng lên năng lực chỉ huy và sức đấu tranh của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong, kiểu mẫu của đảng viên; trọng điểm là tiến hành nghiêm chỉnh, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 3 (khoá XI, khoá XII) về xây dựng và chấn chỉnh Đảng, các quy định về phận sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ huy cốt yếu các đơn vị quản lý.

Câu 15: 1 trong những giảm thiểu, yếu kém về phát kinh tế sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, chỉ ra là?

Quy mô nền kinh tế bé, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp; chất lượng phát triển chưa cao. Việc tiến hành cơ cấu lại nền kinh tế và các đơn vị quản lý sản xuất còn chậm, chưa đạt đề nghị; còn 2/31 mục tiêu tăng trưởng kinh tế chưa đạt tiêu chí đề ra.

Quy mô nền kinh tế bé, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp; chất lượng phát triển chưa cao. Việc tiến hành cơ cấu lại nền kinh tế và các đơn vị quản lý sản xuất còn chậm, chưa đạt đề nghị; còn 3/31 mục tiêu tăng trưởng kinh tế chưa đạt tiêu chí đề ra.

Quy mô nền kinh tế bé, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp; chất lượng phát triển chưa cao. Việc tiến hành cơ cấu lại nền kinh tế và các đơn vị quản lý sản xuất còn chậm, chưa đạt đề nghị; còn 3/30 mục tiêu tăng trưởng kinh tế chưa đạt tiêu chí đề ra.

Quy mô nền kinh tế bé, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp; chất lượng phát triển chưa cao. Việc tiến hành cơ cấu lại nền kinh tế và các đơn vị quản lý sản xuất còn chậm, chưa đạt đề nghị; còn 3/29 mục tiêu tăng trưởng kinh tế chưa đạt tiêu chí đề ra.

Câu 16: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu nỗ lực tới 5 2025 tỉ lệ trường học đạt chuẩn đất nước là?

Tỉ lệ trường học đạt chuẩn đất nước đạt 97% trở lên.

Tỉ lệ trường học đạt chuẩn đất nước đạt 95% trở lên.

Tỉ lệ trường học đạt chuẩn đất nước đạt 99% trở lên.

Tỉ lệ trường học đạt chuẩn đất nước đạt 93% trở lên.

Câu 17: 1 trong những nhiệm vụ, biện pháp chủ chốt được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định đấy là?

Tăng mạnh công việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh; tăng lên năng lực chỉ huy và sức đấu tranh của các tổ chức đảng và tăng lên chất lượng đảng viên.

Tăng mạnh xây dựng hệ thống chính trị lớn mạnh; tăng lên năng lực chỉ huy và sức đấu tranh của các tổ chức đảng và tăng lên chất lượng đảng viên.

Tăng mạnh công việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng lên năng lực chỉ huy và sức đấu tranh của các tổ chức đảng và tăng lên chất lượng đảng viên.

Tăng mạnh công việc xây dựng Đảng lớn mạnh; tăng lên năng lực chỉ huy và sức đấu tranh của các tổ chức đảng và tăng lên chất lượng đảng viên.

Câu 18: 1 trong những kết quả nổi trội trong tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về công việc Dân vận, xây dựng mẫu hình “Dân vận khéo”?

Đến giờ, toàn tỉnh đã xây dựng và tiến hành 8.229 mẫu hình “Dân vận khéo”.

Đến giờ, toàn tỉnh đã xây dựng và tiến hành 8.239 mẫu hình “Dân vận khéo”.

Đến giờ, toàn tỉnh đã xây dựng và tiến hành 8.219 mẫu hình “Dân vận khéo”.

Đến giờ, toàn tỉnh đã xây dựng và tiến hành 8.209 mẫu hình “Dân vận khéo”.

Câu 19: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra mục tiêu về vận tốc tăng tổng thành phầm trên khu vực (GRDP) bình quân quá trình 2021-2025 được xác định là bao lăm %?

Vận tốc tăng tổng thành phầm trên khu vực (GRDP) 8%/5 trở lên.

Vận tốc tăng tổng thành phầm trên khu vực (GRDP) 10%/5 trở lên.

Vận tốc tăng tổng thành phầm trên khu vực (GRDP) 9%/5 trở lên.

Vận tốc tăng tổng thành phầm trên khu vực (GRDP) 7%/5 trở lên.

Câu 20: Theo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tới 5 2020, số giường bệnh và số bác sỹ trên 1 vạn dân của tỉnh Thái Bình đạt bao lăm so với bình quân chung của cả nước?

Tới 5 2020, toàn tỉnh có 37,5 giường bệnh và 11,2 thầy thuốc/vạn dân, cao gấp 1,3 lần so với bình quân chung cả nước.

Tới 5 2020, toàn tỉnh có 36,5 giường bệnh và 10,2 thầy thuốc/vạn dân, cao gấp 1,2 lần so với bình quân chung cả nước.

Tới 5 2020, toàn tỉnh có 38,5 giường bệnh và 12,2 thầy thuốc/vạn dân, cao gấp 1,4 lần so với bình quân chung cả nước.

Tới 5 2020, toàn tỉnh có 39,5 giường bệnh và 13,2 thầy thuốc/vạn dân, cao gấp 1,5 lần so với bình quân chung cả nước.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có lợi khác trên phân mục Tài liệu của Vik News VN.

Xem thêm thông tin Đáp án thi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX

Đáp án thi trắc nghiệm mày mò Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX

Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet mày mò Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm tiếp diễn tăng mạnh công việc tuyên truyền về những kết quả chủ chốt, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX. Sau đây là đáp án tham khảo cuộc thi.
1. Đáp án mày mò Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX tuần 3
Câu 1: 1 trong những kết quả nổi trội sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về công việc rà soát, giám sát?
Công việc rà soát, giám sát tiếp diễn được chú trọng, góp phần ngăn đề phòng vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.
Công việc rà soát, giám sát càng ngày càng được chú trọng, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, ngăn đề phòng vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.
Công việc rà soát, giám sát tiếp diễn được chú trọng, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, ngăn đề phòng vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.
Công việc rà soát, giám sát tiếp diễn được tăng lên, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, ngăn đề phòng vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.
Câu 2: Kết quả nổi trội trong tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về công việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị?
Kết quả sắp đặt, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã giảm 40 tổ chức cơ sở đảng, 1.348 biên chế.
Kết quả sắp đặt, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã giảm 50 tổ chức cơ sở đảng, 1.448 biên chế.
Kết quả sắp đặt, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã giảm 70 tổ chức cơ sở đảng, 1.848 biên chế.
Kết quả sắp đặt, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã giảm 60 tổ chức cơ sở đảng, 1.548 biên chế.
Câu 3: Đâu là 1 nội dung trong nhiệm vụ, biện pháp để tiếp diễn đổi mới mạnh bạo phương thức làm việc của các đơn vị quản lý uỷ, tổ chức đảng được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định?
Tập hợp tăng lên năng lực chi tiết hoá chủ trương, nghị quyết của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước thành các chương trình, kế hoạch tiến hành thích hợp với thực tế của tỉnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Tăng lên năng lực dự đoán và tầm nhìn chiến lược, kết hiệp đồng bộ giữa tính nguyên lý, kế hoạch và tính cởi mở, phục vụ kịp thời đề nghị của thực tế trong việc ban hành chủ trương, nghị quyết, lãnh đạo của cấp uỷ các đơn vị quản lý.
Tăng lên hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước. Tăng lên năng lực dự đoán và tầm nhìn chiến lược, kết hiệp đồng bộ giữa tính nguyên lý, kế hoạch và tính cởi mở, phục vụ kịp thời đề nghị của thực tế trong việc ban hành chủ trương, nghị quyết, lãnh đạo của cấp uỷ các đơn vị quản lý.
Tập hợp tăng lên năng lực chi tiết hoá chủ trương, nghị quyết của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước. Tăng lên năng lực dự đoán và tầm nhìn chiến lược, kết hiệp đồng bộ giữa tính nguyên lý, kế hoạch và tính cởi mở, phục vụ kịp thời đề nghị của thực tế trong việc ban hành chủ trương, nghị quyết, lãnh đạo của cấp uỷ các đơn vị quản lý.
Tăng lên năng lực chi tiết hoá chủ trương, nghị quyết của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước thành các chương trình, kế hoạch tiến hành thích hợp với thực tế của tỉnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Tăng lên năng lực dự đoán và tầm nhìn chiến lược, kết hiệp đồng bộ giữa tính nguyên lý, kế hoạch và tính cởi mở, phục vụ kịp thời đề nghị của thực tế của tỉnh.
Câu 4: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu nỗ lực tới 2025 về xử lý nước thải tại các khu, cụm công nghiệp như thế nào?
Tỉ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập hợp đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 90%. Tỉ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập hợp đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 80% trở lên.
Tỉ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập hợp đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%. Tỉ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập hợp đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 90% trở lên.
Tỉ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập hợp đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 95%. Tỉ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập hợp đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 80% trở lên.
Tỉ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập hợp đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%. Tỉ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập hợp đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 80% trở lên.
Câu 5: Đâu là 1 trong 5 bài học kinh nghiệm được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 rút ra từ thực tế 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX?
Thường xuyên quán triệt thâm thúy và áp dụng thông minh, cởi mở các ý kiến, chủ trương của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước vào điều kiện, tình cảnh chi tiết của địa phương là cơ sở để xác định rõ các tiêu chí, nhiệm vụ trọng điểm, biện pháp đột phá; tập hợp lãnh đạo tiến hành đồng bộ và quyết liệt với nỗ lực chính trị cao, quyết tâm to để đạt hiệu quả cao nhất.
Thường xuyên quán triệt thâm thúy và áp dụng thông minh, cởi mở các ý kiến, chủ trương của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước vào điều kiện, tình cảnh chi tiết của địa phương là cơ sở để xác định rõ các tiêu chí, nhiệm vụ trọng điểm, biện pháp đột phá; tập hợp lãnh đạo tiến hành với nỗ lực chính trị cao, quyết tâm to để đạt hiệu quả cao nhất.
Thường xuyên áp dụng thông minh, cởi mở các ý kiến, chủ trương của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước vào điều kiện, tình cảnh chi tiết của địa phương là cơ sở để xác định rõ các tiêu chí, nhiệm vụ trọng điểm, biện pháp đột phá; tập hợp lãnh đạo tiến hành đồng bộ và quyết liệt với nỗ lực chính trị cao, quyết tâm to để đạt hiệu quả cao nhất.
Quán triệt thâm thúy và áp dụng thông minh, cởi mở các ý kiến, chủ trương của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước vào điều kiện, tình cảnh chi tiết của địa phương là cơ sở để xác định rõ các tiêu chí, nhiệm vụ trọng điểm, biện pháp đột phá; tập hợp lãnh đạo tiến hành đồng bộ và quyết liệt với nỗ lực chính trị cao, quyết tâm to để đạt hiệu quả cao nhất.
Câu 6: 1 trong những kết quả nổi trội sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về công việc quốc phòng, an ninh?
Công việc tổ chức diễn tập khu vực phòng ngự các đơn vị quản lý; bồi dưỡng tri thức quốc phòng, an ninh cho các nhân vật và tuyển chọn gọi công dân tòng ngũ hàng 5 đạt kết quả tốt, kết thúc vượt mức mục tiêu được giao.
Công việc tổ chức diễn tập khu vực phòng ngự các đơn vị quản lý; bồi dưỡng tri thức quốc phòng, an ninh cho các nhân vật và tuyển chọn gọi công dân tòng ngũ hàng 5 đạt kết quả tốt, kết thúc 100% mục tiêu được giao.
Công việc tổ chức diễn tập khu vực phòng ngự các đơn vị quản lý; bồi dưỡng tri thức quốc phòng, an ninh cho các nhân vật và tuyển chọn gọi công dân tòng ngũ hàng 5 đạt kết quả tốt, kết thúc 98% mục tiêu được giao.
Công việc tổ chức diễn tập khu vực phòng ngự các đơn vị quản lý; bồi dưỡng tri thức quốc phòng, an ninh cho các nhân vật và tuyển chọn gọi công dân tòng ngũ hàng 5 đạt kết quả tốt, căn bản kết thúc mục tiêu được giao.
Câu 7: 1 trong những kết quả nổi trội sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về công việc canh tân hành chính, tăng lên năng lực cạnh tranh?
5 2019, Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh xếp thứ 28 trong cả nước, tăng 10 bậc so với 5 2015
5 2019, Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh xếp thứ 27 trong cả nước, tăng 10 bậc so với 5 2015.
5 2019, Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh xếp thứ 29 trong cả nước, tăng 10 bậc so với 5 2015
5 2019, Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh xếp thứ 30 trong cả nước, tăng 10 bậc so với 5 2015
Câu 8: Kết quả nổi trội về công việc quy hoạch Khu kinh tế Thái Bình sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX?
Đến giờ, tỉnh đã chấp nhận tài trợ nghiên cứu lập quy hoạch cụ thể 15 khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ trong Khu kinh tế với tổng diện tích khoảng 4.000 ha…
Đến giờ, tỉnh đã chấp nhận tài trợ nghiên cứu lập quy hoạch cụ thể 10 khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ trong Khu kinh tế với tổng diện tích khoảng 5.000 ha…
Đến giờ, tỉnh đã chấp nhận tài trợ nghiên cứu lập quy hoạch cụ thể 12 khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ trong Khu kinh tế với tổng diện tích khoảng 3.000…
Đến giờ, tỉnh đã chấp nhận tài trợ nghiên cứu lập quy hoạch cụ thể 15 khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ trong Khu kinh tế với tổng diện tích khoảng 5.000 ha…
Câu 9: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 phê duyệt kết quả bầu cử với bao lăm ủy viên Ban Chấp hành khóa mới được bầu?
Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 54 đồng đội.
Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 52 đồng đội.
Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 51 đồng đội.
Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 53 đồng đội.
Câu 10: Đâu chẳng phải là 1 trong 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra?
Tăng cường tăng trưởng phần mềm khoa học – công nghệ hiện đại, chú trọng phần mềm công nghệ sinh vật học chuyên dụng cho cho tăng trưởng nông nghiệp và đời sống Nhân dân. Tăng lên chất lượng nguồn nhân công; trọng điểm là tăng trưởng nguồn nhân công chất lượng cao phục vụ đề nghị tăng trưởng kinh tế – xã hội.
Mở mang cộng tác quốc tế, cải thiện môi trường đầu cơ kinh doanh, quyến rũ các dự án đầu cơ công nghệ cao; tăng mạnh xây dựng các khu đô thị sáng dạ
Tập hợp xây dựng đồng bộ kết cấu cơ sở vật chất kinh tế – xã hội, nhất là cơ sở vật chất giao thông kết nối các trục giao thông đầu mối trong tỉnh với các trung tâm kinh tế vùng Duyên hải Bắc Bộ; trong đấy, tập hợp kết thúc đầu cơ xây dựng con đường bộ ven biển và các con đường huyết mạch trong tỉnh. Xây dựng và tăng trưởng Khu kinh tế Thái Bình thành trọng tâm, động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
Tăng mạnh canh tân hành chính, tăng lên năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu cơ, kinh doanh.
Câu 11: Quy mô nền kinh tế của tỉnh tới 5 2030 và tầm nhìn tới 5 2045 được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định là?
Quy mô nền kinh tế tới 5 2030 (tính theo GRDP, giá thực tiễn) tăng gấp 1,7 lần so với 5 2025 và tới 5 2045 tăng gấp 5 lần 5 2025.
Quy mô nền kinh tế tới 5 2030 (tính theo GRDP, giá thực tiễn) tăng gấp 1,9 lần so với 5 2025 và tới 5 2045 tăng gấp 7 lần 5 2025.
Quy mô nền kinh tế tới 5 2030 (tính theo GRDP, giá thực tiễn) tăng gấp 1,6 lần so với 5 2025 và tới 5 2045 tăng gấp 4 lần 5 2025.
Quy mô nền kinh tế tới 5 2030 (tính theo GRDP, giá thực tiễn) tăng gấp 1,8 lần so với 5 2025 và tới 5 2045 tăng gấp 6 lần 5 2025.
Câu 12: Kết quả nổi trội về xây dựng nông thôn mới sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX?
Tới hết 5 2019, đã kết thúc nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên khuôn khổ toàn tỉnh, vượt trước 2 5 so với tiêu chí Đại hội XIX; đặc thù, có 100% dân cư nông thôn được cấp nước sạch chuyên dụng cho sinh hoạt, vượt trước 1 5 so với tiêu chí Đại hội XIX.
Tới hết 5 2019, đã kết thúc nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên khuôn khổ toàn tỉnh, vượt trước 3 5 so với tiêu chí Đại hội XIX; đặc thù, có 100% dân cư nông thôn được cấp nước sạch chuyên dụng cho sinh hoạt, vượt trước 2 5 so với tiêu chí Đại hội XIX.
Tới hết 5 2017, đã kết thúc nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên khuôn khổ toàn tỉnh, vượt trước 3 5 so với tiêu chí Đại hội XIX; đặc thù, có 100% dân cư nông thôn được cấp nước sạch chuyên dụng cho sinh hoạt, vượt trước 3 5 so với tiêu chí Đại hội XIX.
Tới tháng 5-2020, đã kết thúc nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên khuôn khổ toàn tỉnh, vượt trước 3 5 so với tiêu chí Đại hội XIX; đặc thù, có 100% dân cư nông thôn được cấp nước sạch chuyên dụng cho sinh hoạt, vượt trước 3 5 so với tiêu chí Đại hội XIX.
Câu 13: 1 trong những nội dung trong nhiệm vụ, biện pháp để xây dựng chính quyền các đơn vị quản lý trong lành, lớn mạnh được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là?
Tiếp tục tiến hành tinh giảm biên chế gắn với xây dựng hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên theo địa điểm việc làm. Xây dựng hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên có phẩm giá chính trị, đạo đức công vụ, tận tụy với công tác.
Tiếp tục tiến hành cơ cấu lại hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên theo địa điểm việc làm. Xây dựng hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên có phẩm giá chính trị, đạo đức, năng lực, tận tụy với công tác.
Tiếp tục cơ cấu lại hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên theo địa điểm việc làm. Xây dựng hàng ngũ cán bộ, công chức có phẩm giá chính trị, đạo đức công vụ, trình độ, năng lực, tận tụy với công tác.
Tiếp tục tiến hành tinh giảm biên chế gắn với cơ cấu lại hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên theo địa điểm việc làm. Xây dựng hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên có phẩm giá chính trị, đạo đức công vụ, trình độ, năng lực, tận tụy với công tác.
Câu 14: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu nỗ lực tới 5 2025 giảm số hộ nghèo so với 5 2020 là?
Giảm 1 nửa số hộ nghèo so với 5 2020.
Giảm 1/3 số hộ nghèo so với 5 2020.
Giảm 2/3 số hộ nghèo so với 5 2020.
Giảm 1/2 số hộ nghèo so với 5 2020.
Câu 15: Chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được xác định là gì?
Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại kết đoàn toàn dân; tăng mạnh đổi mới thông minh, nỗ lực xây dựng Thái Bình biến thành tỉnh tăng trưởng trong khu vực đồng bằng sông Hồng.
Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh; xây dựng khối đại kết đoàn toàn dân; tăng mạnh đổi mới thông minh, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nỗ lực xây dựng Thái Bình biến thành tỉnh tăng trưởng trong khu vực đồng bằng sông Hồng.
Phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại kết đoàn toàn dân; Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh; tăng mạnh đổi mới thông minh, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nỗ lực xây dựng Thái Bình biến thành tỉnh tăng trưởng trong khu vực đồng bằng sông Hồng.
Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại kết đoàn toàn dân; tăng mạnh đổi mới thông minh, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nỗ lực xây dựng Thái Bình biến thành tỉnh tăng trưởng trong khu vực đồng bằng sông Hồng.
Câu 16: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định tới 5 2025, tỉ lệ dân số tham dự bảo hiểm y tế là?
Tới 5 2025, tỉ lệ dân số tham dự bảo hiểm y tế đạt 98% trở lên.
Tới 5 2025, tỉ lệ dân số tham dự bảo hiểm y tế đạt 85% trở lên.
Tới 5 2025, tỉ lệ dân số tham dự bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên.
Tới 5 2025, tỉ lệ dân số tham dự bảo hiểm y tế đạt 90% trở lên.
Câu 17: Chỉ tiêu căn bản nỗ lực hằng 5 trong quá trình 2021-2025 về công việc xây dựng Đảng được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX xác định là?
Tổ chức cơ sở đảng kết thúc tốt nhiệm vụ đạt từ 70% trở lên; đảng viên kết thúc tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên.
Tổ chức cơ sở đảng kết thúc tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên; đảng viên kết thúc tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên.
Tổ chức cơ sở đảng kết thúc tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên; đảng viên kết thúc tốt nhiệm vụ đạt từ 70% trở lên.
Tổ chức cơ sở đảng kết thúc tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên; đảng viên kết thúc tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên.
Câu 18: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra mục tiêu nỗ lực tới 5 2025 tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương nghiệp, dịch vụ trong GRDP là?
Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương nghiệp, dịch vụ trong GRDP (ngoại trừ thuế thành phầm) đạt 80% trở lên.
Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương nghiệp, dịch vụ trong GRDP (ngoại trừ thuế thành phầm) đạt từ 80% trở lên.
Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương nghiệp, dịch vụ trong GRDP (ngoại trừ thuế thành phầm) đạt trên 80%.
Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương nghiệp, dịch vụ trong GRDP (ngoại trừ thuế thành phầm) đạt 85% trở lên.
Câu 19: 1 trong những nội dung trong nhiệm vụ, biện pháp để tiếp diễn xây dựng nông thôn mới tăng lên, nông thôn mới gương mẫu được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là?
Thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã 4 thành phầm (OCOP). Chú trọng tăng trưởng ngành, nghề nông thôn; duy trì các làng nghề truyền thống gắn với xử lý ô nhiễm môi trường và tăng trưởng các cơ sở sản xuất công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ.
Thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã 1 thành phầm (OCOP). Chú trọng tăng trưởng ngành, nghề nông thôn; duy trì, tăng trưởng các làng nghề truyền thống gắn với xử lý ô nhiễm môi trường và tăng trưởng các cơ sở sản xuất công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ.
Thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã 3 thành phầm (OCOP). Chú trọng tăng trưởng ngành, nghề nông thôn; tăng trưởng các làng nghề truyền thống gắn với xử lý ô nhiễm môi trường và tăng trưởng các cơ sở sản xuất công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ.
Thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã 2 thành phầm (OCOP). Chú trọng tăng trưởng ngành, nghề nông thôn; duy trì, tăng trưởng các làng nghề truyền thống gắn với xử lý ô nhiễm môi trường và tăng trưởng các cơ sở sản xuất ở khu vực nông thôn.
Câu 20: Kết quả nổi trội về tăng trưởng thể dục, thể thao sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX?
Trong 5 5, đạt 59 huy chương các giải tán thao quốc tế.
Trong 5 5, đạt 89 huy chương các giải tán thao quốc tế.
Trong 5 5, đạt 69 huy chương các giải tán thao quốc tế.
Trong 5 5, đạt 79 huy chương các giải tán thao quốc tế.
2. Đáp án mày mò Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX tuần 2
Câu 1: Kết quả nổi trội về tăng trưởng công nghiệp và xây dựng sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX?
Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 15,5%/5, vượt tiêu chí Đại hội đề ra (13,7%/5).
Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 15,3%/5, vượt tiêu chí Đại hội đề ra (13,6%/5).
Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 15,2%/5, vượt tiêu chí Đại hội đề ra (13,8%/5).
Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 15,4%/5, vượt tiêu chí Đại hội đề ra (13,5%/5).
Câu 2: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu nỗ lực tới 5 2025 thu nhập bình quân đầu người của người dân Thái Bình là?
Thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng/5 trở lên
Thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng/5 trở lên
Thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/5 trở lên
Thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng/5 trở lên
Câu 3: Đâu là mục tiêu căn bản nỗ lực hằng 5 trong quá trình 2021-2025 về xây dựng cơ quan chính quyền, Trận mạc Quốc gia và các tổ chức chính trị – xã hội được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX xác định?
Cơ quan chính quyền, Trận mạc Quốc gia, các tổ chức chính trị – xã hội các đơn vị quản lý xếp loại tốt đạt 94% trở lên.
Cơ quan chính quyền, Trận mạc Quốc gia, các tổ chức chính trị – xã hội các đơn vị quản lý xếp loại tốt đạt 90% trở lên.
Cơ quan chính quyền, Trận mạc Quốc gia, các tổ chức chính trị – xã hội các đơn vị quản lý xếp loại tốt đạt 93% trở lên.
Cơ quan chính quyền, Trận mạc Quốc gia, các tổ chức chính trị – xã hội các đơn vị quản lý xếp loại tốt đạt 95% trở lên.
Câu 4: Kết quả nổi trội trong tiến hành chương trình cung cấp người có công, hộ nghèo cải thiện nhà ở và khắc phục việc khiến cho công nhân sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX?
Đã cung cấp xây dựng, upgrade 13.778 nhà ở cho người có công với cách mệnh, 420 nhà ở cho người nghèo. Số lao động được khắc phục việc làm hằng 5 đều tăng, bình quân 30.300 lao động/5, trong đấy xuất khẩu 3.000 lao động.
Đã cung cấp xây dựng, upgrade 15.778 nhà ở cho người có công với cách mệnh, 422 nhà ở cho người nghèo. Số lao động được khắc phục việc làm hằng 5 đều tăng, bình quân 32.300 lao động/5, trong đấy xuất khẩu 3.300 lao động.
Đã cung cấp xây dựng, upgrade 16.778 nhà ở cho người có công với cách mệnh, 423 nhà ở cho người nghèo. Số lao động được khắc phục việc làm hằng 5 đều tăng, bình quân 33.300 lao động/5, trong đấy xuất khẩu 3.200 lao động.
Đã cung cấp xây dựng, upgrade 14.778 nhà ở cho người có công với cách mệnh, 421 nhà ở cho người nghèo. Số lao động được khắc phục việc làm hằng 5 đều tăng, bình quân 31.300 lao động/5, trong đấy xuất khẩu 3.100 lao động.
Câu 5: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đặt ra mấy nhiệm vụ trọng điểm và khâu đột phá tăng trưởng?
3 nhiệm vụ trọng điểm và 3 khâu đột phá tăng trưởng
4 nhiệm vụ trọng điểm và 3 khâu đột phá tăng trưởng
5 nhiệm vụ trọng điểm và 3 khâu đột phá tăng trưởng
3 nhiệm vụ trọng điểm và 5 khâu đột phá tăng trưởng
Câu 6: 1 trong những nội dung trong nhiệm vụ, biện pháp để tiếp diễn đổi mới cơ cấu nền kinh tế và các đơn vị quản lý sản xuất gắn với đổi mới mẫu hình phát triển được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là?
Tập hợp kết thúc Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn tới 5 2050; kiểm tra các quy hoạch ngành, lĩnh vực để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, đảm bảo tính khả thi, hợp nhất, đồng bộ giữa các đơn vị quản lý quy hoạch.
Tập hợp kết thúc Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn tới 5 2050; kiểm tra các quy hoạch ngành, lĩnh vực để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, đảm bảo tính khả thi, hợp nhất, đồng bộ giữa các đơn vị quản lý quy hoạch.
Tập hợp kết thúc Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới 5 2050; kiểm tra các quy hoạch ngành, lĩnh vực để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, đảm bảo tính khả thi, hợp nhất, đồng bộ giữa các đơn vị quản lý quy hoạch.
Tập hợp kết thúc Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn tới 5 2050; kiểm tra các quy hoạch ngành, lĩnh vực để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, đảm bảo tính khả thi, hợp nhất, đồng bộ giữa các đơn vị quản lý quy hoạch.
Câu 7: Kết quả nổi trội trong tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về công việc nội trị, phòng chống tham nhũng và canh tân tư pháp?
Công việc nội trị, phòng chống tham nhũng và canh tân tư pháp được ân cần chỉ huy, lãnh đạo tiến hành, đạt kết quả hăng hái, góp phần giữ vững bất biến chính trị, xúc tiến tăng trưởng kinh tế – xã hội của tỉnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Công việc nội trị, phòng chống tham nhũng và canh tân tư pháp được ân cần chỉ huy, lãnh đạo tiến hành, đạt kết quả cao, góp phần giữ vững bất biến chính trị, xúc tiến tăng trưởng văn hóa- xã hội của tỉnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Công việc nội trị, phòng chống tham nhũng và canh tân tư pháp được lãnh đạo tiến hành, đạt kết quả quan trọng, góp phần giữ vững bất biến chính trị, xúc tiến tăng trưởng kinh tế – xã hội của tỉnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Công việc nội trị, phòng chống tham nhũng và canh tân tư pháp được ân cần chỉ huy, lãnh đạo tiến hành, đạt kết quả bước đầu, góp phần xúc tiến tăng trưởng kinh tế – xã hội của tỉnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Câu 8: 1 trong những nguyên do dẫn tới những giảm thiểu, yếu kém trong tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 chỉ ra là?
Tinh thần phận sự, vai trò nêu gương của 1 số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu 1 số địa phương, đơn vị chưa cao; kỷ luật, kỷ cương và tinh thần của 1 bộ phận cán bộ, công chức, nhân viên chưa tốt …
Tinh thần phận sự, vai trò nêu gương của 1 số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu 1 số địa phương, đơn vị chưa cao; kỷ luật, kỷ cương và tinh thần chấp hành, thực thi nhiệm vụ của 1 bộ phận cán bộ, công chức, nhân viên chưa tốt …
Tinh thần phận sự, vai trò nêu gương của 1 số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu 1 số địa phương chưa cao; kỷ luật, kỷ cương và tinh thần chấp hành, thực thi nhiệm vụ của 1 bộ phận nhân viên chưa tốt …
Tinh thần của 1 số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu 1 số địa phương, đơn vị chưa cao. Kỷ luật, kỷ cương và tinh thần chấp hành, thực thi nhiệm vụ của 1 bộ phận cán bộ, công chức, nhân viên chưa tốt …
Câu 9: 1 trong những nội dung trong nhiệm vụ, biện pháp để tiếp diễn đổi mới công việc lãnh đạo, quản lý của các đơn vị quản lý chính quyền được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là?
Tăng cường phần mềm công nghệ thông tin, tăng lên năng lực, hiệu quả thật xây cất vụ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; nỗ lực 95% dịch vụ công online cấp độ 4 được cung ứng tới người dân.
Tăng cường phần mềm công nghệ thông tin, tăng lên năng lực, hiệu quả thật xây cất vụ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; nỗ lực 90% dịch vụ công online cấp độ 4 được cung ứng tới người dân.
Tăng cường phần mềm công nghệ thông tin, tăng lên năng lực, hiệu quả thật xây cất vụ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; nỗ lực 100% dịch vụ công online cấp độ 4 được cung ứng tới người dân.
Tăng cường phần mềm công nghệ thông tin, tăng lên năng lực, hiệu quả thật xây cất vụ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; nỗ lực 85% dịch vụ công online cấp độ 4 được cung ứng tới người dân.
Câu 10: Kết quả nổi trội sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội, đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về tiến hành chương trình bảo hiểm y tế?
Tỉ lệ người dân tham dự bảo hiểm y tế đạt gần 90%.
Tỉ lệ người dân tham dự bảo hiểm y tế đạt gần 80%.
Tỉ lệ người dân tham dự bảo hiểm y tế đạt gần 95%.
Tỉ lệ người dân tham dự bảo hiểm y tế đạt gần 98%.
Câu 11: Đâu là nội dung trong nhiệm vụ, biện pháp để tăng lên chất lượng và tính nghiêm minh, kịp thời trong công việc rà soát, giám sát được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là?
Liên kết chặt chẽ công việc rà soát, giám sát của Đảng với công việc thanh tra, dò xét, truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ luật pháp; phát huy vai trò giám sát, phản biện của Trận mạc Quốc gia, các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan truyền thông, tin báo và Nhân dân.
Liên kết chặt chẽ công việc rà soát với công việc thanh tra của các cơ quan bảo vệ luật pháp; phát huy vai trò giám sát, phản biện của Trận mạc Quốc gia, các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan truyền thông, tin báo và Nhân dân.
Liên kết chặt chẽ công việc rà soát, giám sát của Đảng với công việc thanh tra, dò xét, truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ luật pháp; phát huy vai trò của Trận mạc Quốc gia, các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan truyền thông, tin báo và Nhân dân.
Liên kết chặt chẽ công việc giám sát của Đảng với công việc dò xét, truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ luật pháp; phát huy vai trò giám sát, phản biện của Trận mạc Quốc gia, các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan truyền thông, tin báo và Nhân dân.
Câu 12: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu nỗ lực tới 2025 tỉ lệ gia đình, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa là?
Tỉ lệ gia đình, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa đạt 91% trở lên.
Tỉ lệ gia đình, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa đạt 93% trở lên.
Tỉ lệ gia đình, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa đạt 92% trở lên.
Tỉ lệ gia đình, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa đạt 90% trở lên.
Câu 13: Phương châm của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 là gì?
Dân chủ – Kết đoàn – Kỷ cương – Thông minh – Phát triển.
Dân chủ – Kỷ cương – Kết đoàn – Thông minh – Phát triển.
Kết đoàn – Dân chủ – Kỷ cương – Thông minh – Phát triển.
Kết đoàn – Kỷ cương – Dân chủ – Thông minh – Phát triển.
Câu 14: 1 trong những nội dung trong nhiệm vụ, biện pháp để tập hợp tiến hành có hiệu quả việc cơ cấu lại các đơn vị quản lý công nghiệp được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là?
Dành đầu tiên quyến rũ các công ty trong và ngoài nước có uy tín, nhãn hàng, có năng lực đầu cơ các dự án có quy mô to, trị giá ngày càng tăng cao, sản xuất các thành phầm tham dự chuỗi trị giá thế giới, gần gũi với môi trường, ko thâm dụng đất đai và lao động.
Dành đầu tiên quyến rũ các công ty trong và ngoài nước có uy tín, nhãn hàng, có năng lực về nguồn vốn, công nghệ vào đầu cơ các dự án có quy mô to, trị giá ngày càng tăng cao, sản xuất các thành phầm tham dự chuỗi trị giá thế giới, gần gũi với môi trường, ko thâm dụng đất đai và lao động.
Dành đầu tiên quyến rũ các công ty ngoài nước có uy tín, nhãn hàng, có năng lực về nguồn vốn, công nghệ vào đầu cơ các dự án có quy mô to, trị giá ngày càng tăng cao, sản xuất các thành phầm tham dự chuỗi trị giá thế giới, gần gũi với môi trường, ko thâm dụng đất đai và lao động.
Dành đầu tiên quyến rũ các công ty trong nước có uy tín, nhãn hàng, có năng lực về nguồn vốn, công nghệ vào đầu cơ các dự án có quy mô to, trị giá ngày càng tăng cao, sản xuất các thành phầm tham dự chuỗi trị giá thế giới, gần gũi với môi trường, ko thâm dụng đất đai và lao động.
Câu 15: 1 trong những nội dung trong nhiệm vụ, biện pháp để tiếp diễn đổi mới toàn diện sự nghiệp giáo dục-đào tạo được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là?
Thực hiện tốt hơn phân luồng học trò trước lúc vào đại học. Tăng lên năng lực, chất lượng huấn luyện nghề; đầu cơ thích đáng cho huấn luyện nhân công. Xây dựng các chế độ, cơ chế xúc tiến tăng trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; huấn luyện lại lực lượng lao động phục vụ đề nghị biến đổi nghề nghiệp.
Thực hiện tốt hơn phân luồng học trò sau trung học rộng rãi. Tăng lên chất lượng huấn luyện nghề; đầu cơ thích đáng cho huấn luyện nhân công chất lượng cao. Xây dựng các chế độ, cơ chế xúc tiến tăng trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; huấn luyện lại lực lượng lao động phục vụ đề nghị biến đổi nghề nghiệp.
Thực hiện tốt hơn phân luồng học trò sau tiểu học. Tăng lên năng lực huấn luyện nghề; đầu cơ thích đáng cho huấn luyện nhân công chất lượng cao. Xây dựng các chế độ, cơ chế xúc tiến tăng trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; huấn luyện lại lực lượng lao động phục vụ đề nghị biến đổi nghề nghiệp.
Thực hiện tốt hơn phân luồng học trò sau trung học cơ sở. Tăng lên năng lực, chất lượng huấn luyện nghề; đầu cơ thích đáng cho huấn luyện nhân công chất lượng cao. Xây dựng các chế độ, cơ chế xúc tiến tăng trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; huấn luyện lại lực lượng lao động phục vụ đề nghị biến đổi nghề nghiệp.
Câu 16: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra mục tiêu GRDP bình quân đầu người tới 5 2030 và tầm nhìn tới 5 2045 là bao lăm?
GRDP bình quân đầu người tới 5 2030 tương đương với bình quân chung của cả nước và tới 5 2045 cao gấp 1,5 lần trở lên mức bình quân chung của cả nước.
GRDP bình quân đầu người tới 5 2030 gần bằng với bình quân chung của cả nước và tới 5 2045 cao gấp 1,5 lần trở lên mức bình quân chung của cả nước.
GRDP bình quân đầu người tới 5 2030 cao hơn với bình quân chung của cả nước và tới 5 2045 cao gấp 1,5 lần trở lên mức bình quân chung của cả nước.
GRDP bình quân đầu người tới 5 2030 tương đương với bình quân chung của cả nước và tới 5 2045 cao gấp 1,2 lần trở lên mức bình quân chung của cả nước.
Câu 17: Theo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, GRDP và thu nhập bình quân đầu người 5 2020 so sánh với 5 2015?
Ước cao gấp 1,2 – 1,3 lần so với 5 2015.
Ước cao gấp 1,4 – 1,5 lần so với 5 2015.
Ước cao gấp 1,7 – 1,8 lần so với 5 2015.
Ước cao gấp 1,5 – 1,6 lần so với 5 2015.
Câu 18: Đâu là bình chọn của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về hoạt động của Trận mạc Quốc gia và các tổ chức chính trị – xã hội trong tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX?
Hoạt động của Trận mạc Quốc gia và các tổ chức chính trị – xã hội góp phần phát huy dân chủ, đẩy mạnh, củng cố khối đại kết đoàn toàn dân; chất lượng các tổ chức cơ sở được nâng lên.
Hoạt động của Trận mạc Quốc gia và các tổ chức chính trị – xã hội có nhiều đổi mới, góp phần phát huy dân chủ, đẩy mạnh đại kết đoàn toàn dân; chất lượng các tổ chức cơ sở được nâng lên.
Hoạt động của Trận mạc Quốc gia và các tổ chức chính trị – xã hội có nhiều đổi mới, góp phần củng cố khối đại kết đoàn toàn dân; chất lượng các tổ chức cơ sở từng bước được nâng lên.
Hoạt động của Trận mạc Quốc gia và các tổ chức chính trị – xã hội có nhiều đổi mới, góp phần phát huy dân chủ, đẩy mạnh, củng cố khối đại kết đoàn toàn dân; chất lượng các tổ chức cơ sở được nâng lên.
Câu 19: Kết quả nổi trội trong tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về tăng lên chất lượng tổ chức đảng và đảng viên?
Bình quân hằng 5 có trên 90% tổ chức cơ sở đảng và 88,56% đảng viên kết thúc tốt nhiệm vụ trở lên.
Bình quân hằng 5 có 94,6% tổ chức cơ sở đảng và 88,56% đảng viên kết thúc tốt nhiệm vụ trở lên.
Bình quân hằng 5 có 94,5% tổ chức cơ sở đảng và 88,56% đảng viên kết thúc tốt nhiệm vụ trở lên.
Bình quân hằng 5 có 94,7% tổ chức cơ sở đảng và 88,56% đảng viên kết thúc tốt nhiệm vụ trở lên.
Câu 20: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu nỗ lực tới 5 2025 có bao lăm thầy thuốc trên 1 vạn dân ?
Số thầy thuốc trên 1 vạn dân đạt 12 thầy thuốc trở lên.
Số thầy thuốc trên 1 vạn dân đạt 13 thầy thuốc trở lên.
Số thầy thuốc trên 1 vạn dân đạt 14 thầy thuốc trở lên.
Số thầy thuốc trên 1 vạn dân đạt 15 thầy thuốc trở lên.
3. Đáp án mày mò Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX tuần 1
Câu 1: 1 trong những nội dung của nhiệm vụ, biện pháp về xây dựng, tăng trưởng Khu kinh tế Thái Bình được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là?
Phần mềm triệt để công nghệ thông tin trong công việc điều hành và tăng trưởng Khu kinh tế. Triển khai tiến hành có hiệu quả các chế độ, cơ chế khuyến khích, khuyến mãi đầu cơ để tăng mạnh quyến rũ các công ty có tiềm lực nguồn vốn, uy tín, nhãn hàng vào đầu cơ, tăng trưởng sản xuất, kinh doanh.
Phần mềm triệt để công nghệ thông tin trong công việc quy hoạch, điều hành và tăng trưởng Khu kinh tế. Triển khai tiến hành có hiệu quả các chế độ, cơ chế khuyến khích, khuyến mãi đầu cơ để tăng mạnh quyến rũ các công ty có tiềm lực nguồn vốn, uy tín, nhãn hàng vào đầu cơ, tăng trưởng sản xuất, kinh doanh.
Phần mềm triệt để công nghệ thông tin trong công việc quy hoạch và tăng trưởng Khu kinh tế. Triển khai tiến hành có hiệu quả các chế độ, cơ chế khuyến khích, khuyến mãi đầu cơ để tăng mạnh quyến rũ các công ty có tiềm lực nguồn vốn, uy tín, nhãn hàng vào đầu cơ, tăng trưởng sản xuất, kinh doanh.
Phần mềm triệt để công nghệ thông tin trong công việc quy hoạch, điều hành và tăng trưởng Khu kinh tế. Triển khai tiến hành có hiệu quả các chế độ, cơ chế khuyến khích, khuyến mãi đầu cơ để tăng mạnh quyến rũ các công ty có tiềm lực nguồn vốn vào đầu cơ, tăng trưởng sản xuất, kinh doanh.
Câu 2: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra bao lăm mục tiêu căn bản nỗ lực quá trình 2021-2025, định hướng tới 5 2030 và tầm nhìn 5 2045?
Thông qua 23 mục tiêu căn bản.
Thông qua 20 mục tiêu căn bản.
Thông qua 21 mục tiêu căn bản.
Thông qua 22 mục tiêu căn bản.
Câu 3: 1 trong những kết quả nổi trội về cải thiện môi trường đầu cơ kinh doanh sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là?
Môi trường đầu cơ kinh doanh từng bước được cải thiện, tạo điều kiện thuận tiện xúc tiến công ty tăng trưởng. Số công ty thành lập mới 5 5 qua tăng 53,7% về số lượng và tăng 2,5 lần về vốn đăng ký so với nhiệm kỳ trước.
Môi trường đầu cơ kinh doanh được cải thiện, tạo điều kiện thuận tiện xúc tiến công ty tăng trưởng. Số công ty thành lập mới 5 5 qua tăng 53,7% về số lượng và tăng 1,5 lần về vốn đăng ký so với nhiệm kỳ trước.
Môi trường đầu cơ kinh doanh được cải thiện, tạo điều kiện xúc tiến công ty tăng trưởng. Số công ty thành lập mới 5 5 qua tăng 53,1% về số lượng và tăng 1,4 lần về vốn đăng ký so với nhiệm kỳ trước.
Môi trường đầu cơ kinh doanh bước đầu được cải thiện, tạo điều kiện thuận tiện xúc tiến công ty tăng trưởng. Số công ty thành lập mới 5 5 qua tăng 50,7% về số lượng và tăng 1,5 lần về vốn đăng ký so với nhiệm kỳ trước.
Câu 4: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu nỗ lực tới 5 2025, tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động toàn xã hội?
Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động toàn xã hội giảm còn 22%.
Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động toàn xã hội giảm còn 21%.
Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động toàn xã hội giảm còn 23%.
Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động toàn xã hội giảm còn 20%.
Câu 5: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu nỗ lực tới 2025 tỉ lệ xã đạt mục tiêu nông thôn mới tăng lên là?
Tỉ lệ xã đạt mục tiêu nông thôn mới tăng lên đạt 19% trở lên.
Tỉ lệ xã đạt mục tiêu nông thôn mới tăng lên đạt 18% trở lên.
Tỉ lệ xã đạt mục tiêu nông thôn mới tăng lên đạt 20% trở lên.
Tỉ lệ xã đạt mục tiêu nông thôn mới tăng lên đạt 21% trở lên.
Câu 6: 1 trong những thành tích nổi trội về tăng trưởng kinh tế sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là?
Tổng thành phầm GRDP (giá so sánh 5 2010) bình quân 5 5 (2016-2020) ước tăng 9%/5, vượt tiêu chí Đại hội XIX đề ra (9,6%/5).
Tổng thành phầm GRDP (giá so sánh 5 2010) bình quân 5 5 (2016-2020) ước tăng 8,9%/5, vượt tiêu chí Đại hội XIX đề ra (7,6%/5).
Tổng thành phầm GRDP (giá so sánh 5 2010) bình quân 5 5 (2016-2020) ước tăng 10%/5, vượt tiêu chí Đại hội XIX đề ra (8,6%/5).
Tổng thành phầm GRDP (giá so sánh 5 2010) bình quân 5 5 (2016-2020) ước tăng 9%/5, vượt tiêu chí Đại hội XIX đề ra (8,6%/5).
Câu 7: Theo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, thu ngân sách trên khu vực tỉnh 5 2020 ước đạt bao lăm và so sánh với 5 2015?
Ước đạt trên 8.500 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với 5 2015.
Ước đạt trên 8.000 tỷ đồng, gấp 1,3 lần so với 5 2015.
Ước đạt trên 8.000 tỷ đồng, gấp 1,35 lần so với 5 2015.
Ước đạt trên 7.000 tỷ đồng, gấp 1,2 lần so với 5 2015.
Câu 8: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra tiêu chí nỗ lực xây dựng Thái Bình tới 5 2025, 2030 và 2045 là?
Phấn đấu xây dựng Thái Bình tới 5 2025 biến thành tỉnh tăng trưởng khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng, tới 5 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và biến thành tỉnh tăng trưởng vào 5 2045.
Phấn đấu xây dựng Thái Bình tới 5 2025 biến thành tỉnh tăng trưởng khá, tới 5 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và tới 5 2045 là tỉnh tăng trưởng trong khu vực đồng bằng sông Hồng.
Phấn đấu xây dựng Thái Bình tới 5 2025 biến thành tỉnh tăng trưởng, tới 5 2030 nằm trong nhóm dẫn đầu và tới 5 2045 là tỉnh tăng trưởng trong khu vực đồng bằng sông Hồng.
Phấn đấu xây dựng Thái Bình tới 5 2025 biến thành tỉnh tăng trưởng, nằm trong nhóm dẫn đầu và tới 5 2030 là tỉnh tăng trưởng khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng.
Câu 9: 1 trong những kết quả nổi trội trong tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trong công việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng là?
Công việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh; nội dung, vẻ ngoài và bí quyết được từng bước đổi mới; chất lượng, hiệu quả được nâng lên.
Công việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng bước đầu được đẩy mạnh; nội dung, vẻ ngoài và bí quyết được đổi mới; chất lượng, hiệu quả được nâng lên.
Công việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh; nội dung, vẻ ngoài và bí quyết được đổi mới; chất lượng, hiệu quả được nâng lên.
Công việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh; nội dung, vẻ ngoài và bí quyết được đổi mới, hiệu quả được tăng lên.
Câu 10: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có bao lăm đại biểu chính thức tham gia Đại hội?
320 đại biểu.
350 đại biểu.
340 đại biểu.
330 đại biểu.
Câu 11: 1 trong những thành tích nổi trội về dịch chuyển cơ cấu kinh tế sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là?
Cơ cấu kinh tế dịch chuyển hăng hái, đúng hướng; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương nghiệp, dịch vụ đạt 95,5%, tăng 8,5% so với 5 2015.
Cơ cấu kinh tế dịch chuyển hăng hái, đúng hướng; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương nghiệp, dịch vụ trong GRDP đạt 75,5%, tăng 9,5% so với 5 2015.
Cơ cấu kinh tế dịch chuyển hăng hái, đúng hướng; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương nghiệp, dịch vụ tăng 8,5% so với 5 2015.
Cơ cấu kinh tế dịch chuyển hăng hái, đúng hướng; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương nghiệp, dịch vụ trong GRDP đạt 85,5%.
Câu 12: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được diễn ra vào thời kì nào, ở đâu?
Trong 03 ngày, ngày 13, 14, 15 tháng 10 5 2020, tại Thành phố Thái Bình.
Trong 03 ngày, ngày 12, 13, 14 tháng 10 5 2020, tại Thành phố Thái Bình.
Trong 03 ngày, ngày 16, 17, 18 tháng 10 5 2020, tại Thành phố Thái Bình.
Trong 03 ngày, ngày 14, 15, 16 tháng 10 5 2020, tại Thành phố Thái Bình.
Câu 13: 1 trong những kết quả nổi trội trên lĩnh vực giáo dục – huấn luyện và dạy nghề sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là?
Tỉ lệ trường học đạt chuẩn đất nước đạt 93,15%, tăng 12,3% so với 5 2015; tỉ lệ lao động qua huấn luyện đạt 70%, trong đấy huấn luyện nghề đạt 56,5%, tăng 15% so với 5 đầu nhiệm kỳ.
Tỉ lệ trường học đạt chuẩn đất nước đạt 73,15%, tăng 14,3% so với 5 2015; tỉ lệ lao động qua huấn luyện đạt 60%, trong đấy huấn luyện nghề đạt 58,5%, tăng 15% so với 5 đầu nhiệm kỳ.
Tỉ lệ trường học đạt chuẩn đất nước đạt 93,15%, tăng 11,3% so với 5 2015; tỉ lệ lao động qua huấn luyện đạt 60%, trong đấy huấn luyện nghề đạt 56,5%, tăng 14% so với 5 đầu nhiệm kỳ.
Tỉ lệ trường học đạt chuẩn đất nước đạt 83,15%, tăng 12,3% so với 5 2015; tỉ lệ lao động qua huấn luyện đạt 80%, trong đấy huấn luyện nghề đạt 57,5%, tăng 15% so với 5 đầu nhiệm kỳ.
Câu 14: 1 trong những nội dung của nhiệm vụ, biện pháp về đổi mới công việc tổ chức xây dựng Đảng được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là?
Tăng lên năng lực chỉ huy và sức đấu tranh của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong, kiểu mẫu của đảng viên; trọng điểm là tiến hành nghiêm chỉnh, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XI, khoá XII) về xây dựng và chấn chỉnh Đảng, các quy định về phận sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ huy cốt yếu các đơn vị quản lý.
Tăng lên năng lực chỉ huy và sức đấu tranh của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong, kiểu mẫu của đảng viên; trọng điểm là tiến hành nghiêm chỉnh, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá IX, khoá X) về xây dựng và chấn chỉnh Đảng, các quy định về phận sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ huy cốt yếu các đơn vị quản lý.
Tăng lên năng lực chỉ huy và sức đấu tranh của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong, kiểu mẫu của đảng viên; trọng điểm là tiến hành nghiêm chỉnh, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khoá XII) về xây dựng và chấn chỉnh Đảng, các quy định về phận sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ huy cốt yếu các đơn vị quản lý.
Tăng lên năng lực chỉ huy và sức đấu tranh của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong, kiểu mẫu của đảng viên; trọng điểm là tiến hành nghiêm chỉnh, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 3 (khoá XI, khoá XII) về xây dựng và chấn chỉnh Đảng, các quy định về phận sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ huy cốt yếu các đơn vị quản lý.
Câu 15: 1 trong những giảm thiểu, yếu kém về phát kinh tế sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, chỉ ra là?
Quy mô nền kinh tế bé, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp; chất lượng phát triển chưa cao. Việc tiến hành cơ cấu lại nền kinh tế và các đơn vị quản lý sản xuất còn chậm, chưa đạt đề nghị; còn 2/31 mục tiêu tăng trưởng kinh tế chưa đạt tiêu chí đề ra.
Quy mô nền kinh tế bé, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp; chất lượng phát triển chưa cao. Việc tiến hành cơ cấu lại nền kinh tế và các đơn vị quản lý sản xuất còn chậm, chưa đạt đề nghị; còn 3/31 mục tiêu tăng trưởng kinh tế chưa đạt tiêu chí đề ra.
Quy mô nền kinh tế bé, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp; chất lượng phát triển chưa cao. Việc tiến hành cơ cấu lại nền kinh tế và các đơn vị quản lý sản xuất còn chậm, chưa đạt đề nghị; còn 3/30 mục tiêu tăng trưởng kinh tế chưa đạt tiêu chí đề ra.
Quy mô nền kinh tế bé, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp; chất lượng phát triển chưa cao. Việc tiến hành cơ cấu lại nền kinh tế và các đơn vị quản lý sản xuất còn chậm, chưa đạt đề nghị; còn 3/29 mục tiêu tăng trưởng kinh tế chưa đạt tiêu chí đề ra.
Câu 16: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu nỗ lực tới 5 2025 tỉ lệ trường học đạt chuẩn đất nước là?
Tỉ lệ trường học đạt chuẩn đất nước đạt 97% trở lên.
Tỉ lệ trường học đạt chuẩn đất nước đạt 95% trở lên.
Tỉ lệ trường học đạt chuẩn đất nước đạt 99% trở lên.
Tỉ lệ trường học đạt chuẩn đất nước đạt 93% trở lên.
Câu 17: 1 trong những nhiệm vụ, biện pháp chủ chốt được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định đấy là?
Tăng mạnh công việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh; tăng lên năng lực chỉ huy và sức đấu tranh của các tổ chức đảng và tăng lên chất lượng đảng viên.
Tăng mạnh xây dựng hệ thống chính trị lớn mạnh; tăng lên năng lực chỉ huy và sức đấu tranh của các tổ chức đảng và tăng lên chất lượng đảng viên.
Tăng mạnh công việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng lên năng lực chỉ huy và sức đấu tranh của các tổ chức đảng và tăng lên chất lượng đảng viên.
Tăng mạnh công việc xây dựng Đảng lớn mạnh; tăng lên năng lực chỉ huy và sức đấu tranh của các tổ chức đảng và tăng lên chất lượng đảng viên.
Câu 18: 1 trong những kết quả nổi trội trong tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về công việc Dân vận, xây dựng mẫu hình “Dân vận khéo”?
Đến giờ, toàn tỉnh đã xây dựng và tiến hành 8.229 mẫu hình “Dân vận khéo”.
Đến giờ, toàn tỉnh đã xây dựng và tiến hành 8.239 mẫu hình “Dân vận khéo”.
Đến giờ, toàn tỉnh đã xây dựng và tiến hành 8.219 mẫu hình “Dân vận khéo”.
Đến giờ, toàn tỉnh đã xây dựng và tiến hành 8.209 mẫu hình “Dân vận khéo”.
Câu 19: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra mục tiêu về vận tốc tăng tổng thành phầm trên khu vực (GRDP) bình quân quá trình 2021-2025 được xác định là bao lăm %?
Vận tốc tăng tổng thành phầm trên khu vực (GRDP) 8%/5 trở lên.
Vận tốc tăng tổng thành phầm trên khu vực (GRDP) 10%/5 trở lên.
Vận tốc tăng tổng thành phầm trên khu vực (GRDP) 9%/5 trở lên.
Vận tốc tăng tổng thành phầm trên khu vực (GRDP) 7%/5 trở lên.
Câu 20: Theo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tới 5 2020, số giường bệnh và số bác sỹ trên 1 vạn dân của tỉnh Thái Bình đạt bao lăm so với bình quân chung của cả nước?
Tới 5 2020, toàn tỉnh có 37,5 giường bệnh và 11,2 thầy thuốc/vạn dân, cao gấp 1,3 lần so với bình quân chung cả nước.
Tới 5 2020, toàn tỉnh có 36,5 giường bệnh và 10,2 thầy thuốc/vạn dân, cao gấp 1,2 lần so với bình quân chung cả nước.
Tới 5 2020, toàn tỉnh có 38,5 giường bệnh và 12,2 thầy thuốc/vạn dân, cao gấp 1,4 lần so với bình quân chung cả nước.
Tới 5 2020, toàn tỉnh có 39,5 giường bệnh và 13,2 thầy thuốc/vạn dân, cao gấp 1,5 lần so với bình quân chung cả nước.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có lợi khác trên phân mục Tài liệu của Vik News VN.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đáp #án #thi #trắc #nghiệm #tìm #hiểu #Nghị #quyết #Đại #hội #đại #biểu #Đảng #bộ #tỉnh #Thái #Bình #lần #thứ

Đáp án thi trắc nghiệm mày mò Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX

Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet mày mò Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm tiếp diễn tăng mạnh công việc tuyên truyền về những kết quả chủ chốt, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX. Sau đây là đáp án tham khảo cuộc thi.
1. Đáp án mày mò Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX tuần 3
Câu 1: 1 trong những kết quả nổi trội sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về công việc rà soát, giám sát?
Công việc rà soát, giám sát tiếp diễn được chú trọng, góp phần ngăn đề phòng vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.
Công việc rà soát, giám sát càng ngày càng được chú trọng, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, ngăn đề phòng vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.
Công việc rà soát, giám sát tiếp diễn được chú trọng, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, ngăn đề phòng vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.
Công việc rà soát, giám sát tiếp diễn được tăng lên, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, ngăn đề phòng vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.
Câu 2: Kết quả nổi trội trong tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về công việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị?
Kết quả sắp đặt, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã giảm 40 tổ chức cơ sở đảng, 1.348 biên chế.
Kết quả sắp đặt, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã giảm 50 tổ chức cơ sở đảng, 1.448 biên chế.
Kết quả sắp đặt, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã giảm 70 tổ chức cơ sở đảng, 1.848 biên chế.
Kết quả sắp đặt, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã giảm 60 tổ chức cơ sở đảng, 1.548 biên chế.
Câu 3: Đâu là 1 nội dung trong nhiệm vụ, biện pháp để tiếp diễn đổi mới mạnh bạo phương thức làm việc của các đơn vị quản lý uỷ, tổ chức đảng được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định?
Tập hợp tăng lên năng lực chi tiết hoá chủ trương, nghị quyết của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước thành các chương trình, kế hoạch tiến hành thích hợp với thực tế của tỉnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Tăng lên năng lực dự đoán và tầm nhìn chiến lược, kết hiệp đồng bộ giữa tính nguyên lý, kế hoạch và tính cởi mở, phục vụ kịp thời đề nghị của thực tế trong việc ban hành chủ trương, nghị quyết, lãnh đạo của cấp uỷ các đơn vị quản lý.
Tăng lên hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước. Tăng lên năng lực dự đoán và tầm nhìn chiến lược, kết hiệp đồng bộ giữa tính nguyên lý, kế hoạch và tính cởi mở, phục vụ kịp thời đề nghị của thực tế trong việc ban hành chủ trương, nghị quyết, lãnh đạo của cấp uỷ các đơn vị quản lý.
Tập hợp tăng lên năng lực chi tiết hoá chủ trương, nghị quyết của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước. Tăng lên năng lực dự đoán và tầm nhìn chiến lược, kết hiệp đồng bộ giữa tính nguyên lý, kế hoạch và tính cởi mở, phục vụ kịp thời đề nghị của thực tế trong việc ban hành chủ trương, nghị quyết, lãnh đạo của cấp uỷ các đơn vị quản lý.
Tăng lên năng lực chi tiết hoá chủ trương, nghị quyết của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước thành các chương trình, kế hoạch tiến hành thích hợp với thực tế của tỉnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Tăng lên năng lực dự đoán và tầm nhìn chiến lược, kết hiệp đồng bộ giữa tính nguyên lý, kế hoạch và tính cởi mở, phục vụ kịp thời đề nghị của thực tế của tỉnh.
Câu 4: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu nỗ lực tới 2025 về xử lý nước thải tại các khu, cụm công nghiệp như thế nào?
Tỉ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập hợp đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 90%. Tỉ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập hợp đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 80% trở lên.
Tỉ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập hợp đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%. Tỉ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập hợp đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 90% trở lên.
Tỉ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập hợp đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 95%. Tỉ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập hợp đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 80% trở lên.
Tỉ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập hợp đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%. Tỉ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập hợp đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 80% trở lên.
Câu 5: Đâu là 1 trong 5 bài học kinh nghiệm được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 rút ra từ thực tế 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX?
Thường xuyên quán triệt thâm thúy và áp dụng thông minh, cởi mở các ý kiến, chủ trương của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước vào điều kiện, tình cảnh chi tiết của địa phương là cơ sở để xác định rõ các tiêu chí, nhiệm vụ trọng điểm, biện pháp đột phá; tập hợp lãnh đạo tiến hành đồng bộ và quyết liệt với nỗ lực chính trị cao, quyết tâm to để đạt hiệu quả cao nhất.
Thường xuyên quán triệt thâm thúy và áp dụng thông minh, cởi mở các ý kiến, chủ trương của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước vào điều kiện, tình cảnh chi tiết của địa phương là cơ sở để xác định rõ các tiêu chí, nhiệm vụ trọng điểm, biện pháp đột phá; tập hợp lãnh đạo tiến hành với nỗ lực chính trị cao, quyết tâm to để đạt hiệu quả cao nhất.
Thường xuyên áp dụng thông minh, cởi mở các ý kiến, chủ trương của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước vào điều kiện, tình cảnh chi tiết của địa phương là cơ sở để xác định rõ các tiêu chí, nhiệm vụ trọng điểm, biện pháp đột phá; tập hợp lãnh đạo tiến hành đồng bộ và quyết liệt với nỗ lực chính trị cao, quyết tâm to để đạt hiệu quả cao nhất.
Quán triệt thâm thúy và áp dụng thông minh, cởi mở các ý kiến, chủ trương của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước vào điều kiện, tình cảnh chi tiết của địa phương là cơ sở để xác định rõ các tiêu chí, nhiệm vụ trọng điểm, biện pháp đột phá; tập hợp lãnh đạo tiến hành đồng bộ và quyết liệt với nỗ lực chính trị cao, quyết tâm to để đạt hiệu quả cao nhất.
Câu 6: 1 trong những kết quả nổi trội sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về công việc quốc phòng, an ninh?
Công việc tổ chức diễn tập khu vực phòng ngự các đơn vị quản lý; bồi dưỡng tri thức quốc phòng, an ninh cho các nhân vật và tuyển chọn gọi công dân tòng ngũ hàng 5 đạt kết quả tốt, kết thúc vượt mức mục tiêu được giao.
Công việc tổ chức diễn tập khu vực phòng ngự các đơn vị quản lý; bồi dưỡng tri thức quốc phòng, an ninh cho các nhân vật và tuyển chọn gọi công dân tòng ngũ hàng 5 đạt kết quả tốt, kết thúc 100% mục tiêu được giao.
Công việc tổ chức diễn tập khu vực phòng ngự các đơn vị quản lý; bồi dưỡng tri thức quốc phòng, an ninh cho các nhân vật và tuyển chọn gọi công dân tòng ngũ hàng 5 đạt kết quả tốt, kết thúc 98% mục tiêu được giao.
Công việc tổ chức diễn tập khu vực phòng ngự các đơn vị quản lý; bồi dưỡng tri thức quốc phòng, an ninh cho các nhân vật và tuyển chọn gọi công dân tòng ngũ hàng 5 đạt kết quả tốt, căn bản kết thúc mục tiêu được giao.
Câu 7: 1 trong những kết quả nổi trội sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về công việc canh tân hành chính, tăng lên năng lực cạnh tranh?
5 2019, Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh xếp thứ 28 trong cả nước, tăng 10 bậc so với 5 2015
5 2019, Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh xếp thứ 27 trong cả nước, tăng 10 bậc so với 5 2015.
5 2019, Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh xếp thứ 29 trong cả nước, tăng 10 bậc so với 5 2015
5 2019, Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh xếp thứ 30 trong cả nước, tăng 10 bậc so với 5 2015
Câu 8: Kết quả nổi trội về công việc quy hoạch Khu kinh tế Thái Bình sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX?
Đến giờ, tỉnh đã chấp nhận tài trợ nghiên cứu lập quy hoạch cụ thể 15 khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ trong Khu kinh tế với tổng diện tích khoảng 4.000 ha…
Đến giờ, tỉnh đã chấp nhận tài trợ nghiên cứu lập quy hoạch cụ thể 10 khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ trong Khu kinh tế với tổng diện tích khoảng 5.000 ha…
Đến giờ, tỉnh đã chấp nhận tài trợ nghiên cứu lập quy hoạch cụ thể 12 khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ trong Khu kinh tế với tổng diện tích khoảng 3.000…
Đến giờ, tỉnh đã chấp nhận tài trợ nghiên cứu lập quy hoạch cụ thể 15 khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ trong Khu kinh tế với tổng diện tích khoảng 5.000 ha…
Câu 9: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 phê duyệt kết quả bầu cử với bao lăm ủy viên Ban Chấp hành khóa mới được bầu?
Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 54 đồng đội.
Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 52 đồng đội.
Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 51 đồng đội.
Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 53 đồng đội.
Câu 10: Đâu chẳng phải là 1 trong 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra?
Tăng cường tăng trưởng phần mềm khoa học – công nghệ hiện đại, chú trọng phần mềm công nghệ sinh vật học chuyên dụng cho cho tăng trưởng nông nghiệp và đời sống Nhân dân. Tăng lên chất lượng nguồn nhân công; trọng điểm là tăng trưởng nguồn nhân công chất lượng cao phục vụ đề nghị tăng trưởng kinh tế – xã hội.
Mở mang cộng tác quốc tế, cải thiện môi trường đầu cơ kinh doanh, quyến rũ các dự án đầu cơ công nghệ cao; tăng mạnh xây dựng các khu đô thị sáng dạ
Tập hợp xây dựng đồng bộ kết cấu cơ sở vật chất kinh tế – xã hội, nhất là cơ sở vật chất giao thông kết nối các trục giao thông đầu mối trong tỉnh với các trung tâm kinh tế vùng Duyên hải Bắc Bộ; trong đấy, tập hợp kết thúc đầu cơ xây dựng con đường bộ ven biển và các con đường huyết mạch trong tỉnh. Xây dựng và tăng trưởng Khu kinh tế Thái Bình thành trọng tâm, động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
Tăng mạnh canh tân hành chính, tăng lên năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu cơ, kinh doanh.
Câu 11: Quy mô nền kinh tế của tỉnh tới 5 2030 và tầm nhìn tới 5 2045 được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định là?
Quy mô nền kinh tế tới 5 2030 (tính theo GRDP, giá thực tiễn) tăng gấp 1,7 lần so với 5 2025 và tới 5 2045 tăng gấp 5 lần 5 2025.
Quy mô nền kinh tế tới 5 2030 (tính theo GRDP, giá thực tiễn) tăng gấp 1,9 lần so với 5 2025 và tới 5 2045 tăng gấp 7 lần 5 2025.
Quy mô nền kinh tế tới 5 2030 (tính theo GRDP, giá thực tiễn) tăng gấp 1,6 lần so với 5 2025 và tới 5 2045 tăng gấp 4 lần 5 2025.
Quy mô nền kinh tế tới 5 2030 (tính theo GRDP, giá thực tiễn) tăng gấp 1,8 lần so với 5 2025 và tới 5 2045 tăng gấp 6 lần 5 2025.
Câu 12: Kết quả nổi trội về xây dựng nông thôn mới sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX?
Tới hết 5 2019, đã kết thúc nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên khuôn khổ toàn tỉnh, vượt trước 2 5 so với tiêu chí Đại hội XIX; đặc thù, có 100% dân cư nông thôn được cấp nước sạch chuyên dụng cho sinh hoạt, vượt trước 1 5 so với tiêu chí Đại hội XIX.
Tới hết 5 2019, đã kết thúc nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên khuôn khổ toàn tỉnh, vượt trước 3 5 so với tiêu chí Đại hội XIX; đặc thù, có 100% dân cư nông thôn được cấp nước sạch chuyên dụng cho sinh hoạt, vượt trước 2 5 so với tiêu chí Đại hội XIX.
Tới hết 5 2017, đã kết thúc nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên khuôn khổ toàn tỉnh, vượt trước 3 5 so với tiêu chí Đại hội XIX; đặc thù, có 100% dân cư nông thôn được cấp nước sạch chuyên dụng cho sinh hoạt, vượt trước 3 5 so với tiêu chí Đại hội XIX.
Tới tháng 5-2020, đã kết thúc nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên khuôn khổ toàn tỉnh, vượt trước 3 5 so với tiêu chí Đại hội XIX; đặc thù, có 100% dân cư nông thôn được cấp nước sạch chuyên dụng cho sinh hoạt, vượt trước 3 5 so với tiêu chí Đại hội XIX.
Câu 13: 1 trong những nội dung trong nhiệm vụ, biện pháp để xây dựng chính quyền các đơn vị quản lý trong lành, lớn mạnh được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là?
Tiếp tục tiến hành tinh giảm biên chế gắn với xây dựng hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên theo địa điểm việc làm. Xây dựng hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên có phẩm giá chính trị, đạo đức công vụ, tận tụy với công tác.
Tiếp tục tiến hành cơ cấu lại hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên theo địa điểm việc làm. Xây dựng hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên có phẩm giá chính trị, đạo đức, năng lực, tận tụy với công tác.
Tiếp tục cơ cấu lại hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên theo địa điểm việc làm. Xây dựng hàng ngũ cán bộ, công chức có phẩm giá chính trị, đạo đức công vụ, trình độ, năng lực, tận tụy với công tác.
Tiếp tục tiến hành tinh giảm biên chế gắn với cơ cấu lại hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên theo địa điểm việc làm. Xây dựng hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên có phẩm giá chính trị, đạo đức công vụ, trình độ, năng lực, tận tụy với công tác.
Câu 14: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu nỗ lực tới 5 2025 giảm số hộ nghèo so với 5 2020 là?
Giảm 1 nửa số hộ nghèo so với 5 2020.
Giảm 1/3 số hộ nghèo so với 5 2020.
Giảm 2/3 số hộ nghèo so với 5 2020.
Giảm 1/2 số hộ nghèo so với 5 2020.
Câu 15: Chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được xác định là gì?
Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại kết đoàn toàn dân; tăng mạnh đổi mới thông minh, nỗ lực xây dựng Thái Bình biến thành tỉnh tăng trưởng trong khu vực đồng bằng sông Hồng.
Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh; xây dựng khối đại kết đoàn toàn dân; tăng mạnh đổi mới thông minh, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nỗ lực xây dựng Thái Bình biến thành tỉnh tăng trưởng trong khu vực đồng bằng sông Hồng.
Phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại kết đoàn toàn dân; Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh; tăng mạnh đổi mới thông minh, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nỗ lực xây dựng Thái Bình biến thành tỉnh tăng trưởng trong khu vực đồng bằng sông Hồng.
Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại kết đoàn toàn dân; tăng mạnh đổi mới thông minh, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nỗ lực xây dựng Thái Bình biến thành tỉnh tăng trưởng trong khu vực đồng bằng sông Hồng.
Câu 16: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định tới 5 2025, tỉ lệ dân số tham dự bảo hiểm y tế là?
Tới 5 2025, tỉ lệ dân số tham dự bảo hiểm y tế đạt 98% trở lên.
Tới 5 2025, tỉ lệ dân số tham dự bảo hiểm y tế đạt 85% trở lên.
Tới 5 2025, tỉ lệ dân số tham dự bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên.
Tới 5 2025, tỉ lệ dân số tham dự bảo hiểm y tế đạt 90% trở lên.
Câu 17: Chỉ tiêu căn bản nỗ lực hằng 5 trong quá trình 2021-2025 về công việc xây dựng Đảng được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX xác định là?
Tổ chức cơ sở đảng kết thúc tốt nhiệm vụ đạt từ 70% trở lên; đảng viên kết thúc tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên.
Tổ chức cơ sở đảng kết thúc tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên; đảng viên kết thúc tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên.
Tổ chức cơ sở đảng kết thúc tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên; đảng viên kết thúc tốt nhiệm vụ đạt từ 70% trở lên.
Tổ chức cơ sở đảng kết thúc tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên; đảng viên kết thúc tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên.
Câu 18: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra mục tiêu nỗ lực tới 5 2025 tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương nghiệp, dịch vụ trong GRDP là?
Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương nghiệp, dịch vụ trong GRDP (ngoại trừ thuế thành phầm) đạt 80% trở lên.
Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương nghiệp, dịch vụ trong GRDP (ngoại trừ thuế thành phầm) đạt từ 80% trở lên.
Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương nghiệp, dịch vụ trong GRDP (ngoại trừ thuế thành phầm) đạt trên 80%.
Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương nghiệp, dịch vụ trong GRDP (ngoại trừ thuế thành phầm) đạt 85% trở lên.
Câu 19: 1 trong những nội dung trong nhiệm vụ, biện pháp để tiếp diễn xây dựng nông thôn mới tăng lên, nông thôn mới gương mẫu được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là?
Thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã 4 thành phầm (OCOP). Chú trọng tăng trưởng ngành, nghề nông thôn; duy trì các làng nghề truyền thống gắn với xử lý ô nhiễm môi trường và tăng trưởng các cơ sở sản xuất công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ.
Thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã 1 thành phầm (OCOP). Chú trọng tăng trưởng ngành, nghề nông thôn; duy trì, tăng trưởng các làng nghề truyền thống gắn với xử lý ô nhiễm môi trường và tăng trưởng các cơ sở sản xuất công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ.
Thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã 3 thành phầm (OCOP). Chú trọng tăng trưởng ngành, nghề nông thôn; tăng trưởng các làng nghề truyền thống gắn với xử lý ô nhiễm môi trường và tăng trưởng các cơ sở sản xuất công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ.
Thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã 2 thành phầm (OCOP). Chú trọng tăng trưởng ngành, nghề nông thôn; duy trì, tăng trưởng các làng nghề truyền thống gắn với xử lý ô nhiễm môi trường và tăng trưởng các cơ sở sản xuất ở khu vực nông thôn.
Câu 20: Kết quả nổi trội về tăng trưởng thể dục, thể thao sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX?
Trong 5 5, đạt 59 huy chương các giải tán thao quốc tế.
Trong 5 5, đạt 89 huy chương các giải tán thao quốc tế.
Trong 5 5, đạt 69 huy chương các giải tán thao quốc tế.
Trong 5 5, đạt 79 huy chương các giải tán thao quốc tế.
2. Đáp án mày mò Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX tuần 2
Câu 1: Kết quả nổi trội về tăng trưởng công nghiệp và xây dựng sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX?
Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 15,5%/5, vượt tiêu chí Đại hội đề ra (13,7%/5).
Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 15,3%/5, vượt tiêu chí Đại hội đề ra (13,6%/5).
Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 15,2%/5, vượt tiêu chí Đại hội đề ra (13,8%/5).
Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 15,4%/5, vượt tiêu chí Đại hội đề ra (13,5%/5).
Câu 2: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu nỗ lực tới 5 2025 thu nhập bình quân đầu người của người dân Thái Bình là?
Thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng/5 trở lên
Thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng/5 trở lên
Thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/5 trở lên
Thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng/5 trở lên
Câu 3: Đâu là mục tiêu căn bản nỗ lực hằng 5 trong quá trình 2021-2025 về xây dựng cơ quan chính quyền, Trận mạc Quốc gia và các tổ chức chính trị – xã hội được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX xác định?
Cơ quan chính quyền, Trận mạc Quốc gia, các tổ chức chính trị – xã hội các đơn vị quản lý xếp loại tốt đạt 94% trở lên.
Cơ quan chính quyền, Trận mạc Quốc gia, các tổ chức chính trị – xã hội các đơn vị quản lý xếp loại tốt đạt 90% trở lên.
Cơ quan chính quyền, Trận mạc Quốc gia, các tổ chức chính trị – xã hội các đơn vị quản lý xếp loại tốt đạt 93% trở lên.
Cơ quan chính quyền, Trận mạc Quốc gia, các tổ chức chính trị – xã hội các đơn vị quản lý xếp loại tốt đạt 95% trở lên.
Câu 4: Kết quả nổi trội trong tiến hành chương trình cung cấp người có công, hộ nghèo cải thiện nhà ở và khắc phục việc khiến cho công nhân sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX?
Đã cung cấp xây dựng, upgrade 13.778 nhà ở cho người có công với cách mệnh, 420 nhà ở cho người nghèo. Số lao động được khắc phục việc làm hằng 5 đều tăng, bình quân 30.300 lao động/5, trong đấy xuất khẩu 3.000 lao động.
Đã cung cấp xây dựng, upgrade 15.778 nhà ở cho người có công với cách mệnh, 422 nhà ở cho người nghèo. Số lao động được khắc phục việc làm hằng 5 đều tăng, bình quân 32.300 lao động/5, trong đấy xuất khẩu 3.300 lao động.
Đã cung cấp xây dựng, upgrade 16.778 nhà ở cho người có công với cách mệnh, 423 nhà ở cho người nghèo. Số lao động được khắc phục việc làm hằng 5 đều tăng, bình quân 33.300 lao động/5, trong đấy xuất khẩu 3.200 lao động.
Đã cung cấp xây dựng, upgrade 14.778 nhà ở cho người có công với cách mệnh, 421 nhà ở cho người nghèo. Số lao động được khắc phục việc làm hằng 5 đều tăng, bình quân 31.300 lao động/5, trong đấy xuất khẩu 3.100 lao động.
Câu 5: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đặt ra mấy nhiệm vụ trọng điểm và khâu đột phá tăng trưởng?
3 nhiệm vụ trọng điểm và 3 khâu đột phá tăng trưởng
4 nhiệm vụ trọng điểm và 3 khâu đột phá tăng trưởng
5 nhiệm vụ trọng điểm và 3 khâu đột phá tăng trưởng
3 nhiệm vụ trọng điểm và 5 khâu đột phá tăng trưởng
Câu 6: 1 trong những nội dung trong nhiệm vụ, biện pháp để tiếp diễn đổi mới cơ cấu nền kinh tế và các đơn vị quản lý sản xuất gắn với đổi mới mẫu hình phát triển được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là?
Tập hợp kết thúc Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn tới 5 2050; kiểm tra các quy hoạch ngành, lĩnh vực để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, đảm bảo tính khả thi, hợp nhất, đồng bộ giữa các đơn vị quản lý quy hoạch.
Tập hợp kết thúc Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn tới 5 2050; kiểm tra các quy hoạch ngành, lĩnh vực để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, đảm bảo tính khả thi, hợp nhất, đồng bộ giữa các đơn vị quản lý quy hoạch.
Tập hợp kết thúc Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới 5 2050; kiểm tra các quy hoạch ngành, lĩnh vực để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, đảm bảo tính khả thi, hợp nhất, đồng bộ giữa các đơn vị quản lý quy hoạch.
Tập hợp kết thúc Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn tới 5 2050; kiểm tra các quy hoạch ngành, lĩnh vực để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, đảm bảo tính khả thi, hợp nhất, đồng bộ giữa các đơn vị quản lý quy hoạch.
Câu 7: Kết quả nổi trội trong tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về công việc nội trị, phòng chống tham nhũng và canh tân tư pháp?
Công việc nội trị, phòng chống tham nhũng và canh tân tư pháp được ân cần chỉ huy, lãnh đạo tiến hành, đạt kết quả hăng hái, góp phần giữ vững bất biến chính trị, xúc tiến tăng trưởng kinh tế – xã hội của tỉnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Công việc nội trị, phòng chống tham nhũng và canh tân tư pháp được ân cần chỉ huy, lãnh đạo tiến hành, đạt kết quả cao, góp phần giữ vững bất biến chính trị, xúc tiến tăng trưởng văn hóa- xã hội của tỉnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Công việc nội trị, phòng chống tham nhũng và canh tân tư pháp được lãnh đạo tiến hành, đạt kết quả quan trọng, góp phần giữ vững bất biến chính trị, xúc tiến tăng trưởng kinh tế – xã hội của tỉnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Công việc nội trị, phòng chống tham nhũng và canh tân tư pháp được ân cần chỉ huy, lãnh đạo tiến hành, đạt kết quả bước đầu, góp phần xúc tiến tăng trưởng kinh tế – xã hội của tỉnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Câu 8: 1 trong những nguyên do dẫn tới những giảm thiểu, yếu kém trong tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 chỉ ra là?
Tinh thần phận sự, vai trò nêu gương của 1 số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu 1 số địa phương, đơn vị chưa cao; kỷ luật, kỷ cương và tinh thần của 1 bộ phận cán bộ, công chức, nhân viên chưa tốt …
Tinh thần phận sự, vai trò nêu gương của 1 số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu 1 số địa phương, đơn vị chưa cao; kỷ luật, kỷ cương và tinh thần chấp hành, thực thi nhiệm vụ của 1 bộ phận cán bộ, công chức, nhân viên chưa tốt …
Tinh thần phận sự, vai trò nêu gương của 1 số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu 1 số địa phương chưa cao; kỷ luật, kỷ cương và tinh thần chấp hành, thực thi nhiệm vụ của 1 bộ phận nhân viên chưa tốt …
Tinh thần của 1 số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu 1 số địa phương, đơn vị chưa cao. Kỷ luật, kỷ cương và tinh thần chấp hành, thực thi nhiệm vụ của 1 bộ phận cán bộ, công chức, nhân viên chưa tốt …
Câu 9: 1 trong những nội dung trong nhiệm vụ, biện pháp để tiếp diễn đổi mới công việc lãnh đạo, quản lý của các đơn vị quản lý chính quyền được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là?
Tăng cường phần mềm công nghệ thông tin, tăng lên năng lực, hiệu quả thật xây cất vụ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; nỗ lực 95% dịch vụ công online cấp độ 4 được cung ứng tới người dân.
Tăng cường phần mềm công nghệ thông tin, tăng lên năng lực, hiệu quả thật xây cất vụ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; nỗ lực 90% dịch vụ công online cấp độ 4 được cung ứng tới người dân.
Tăng cường phần mềm công nghệ thông tin, tăng lên năng lực, hiệu quả thật xây cất vụ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; nỗ lực 100% dịch vụ công online cấp độ 4 được cung ứng tới người dân.
Tăng cường phần mềm công nghệ thông tin, tăng lên năng lực, hiệu quả thật xây cất vụ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; nỗ lực 85% dịch vụ công online cấp độ 4 được cung ứng tới người dân.
Câu 10: Kết quả nổi trội sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội, đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về tiến hành chương trình bảo hiểm y tế?
Tỉ lệ người dân tham dự bảo hiểm y tế đạt gần 90%.
Tỉ lệ người dân tham dự bảo hiểm y tế đạt gần 80%.
Tỉ lệ người dân tham dự bảo hiểm y tế đạt gần 95%.
Tỉ lệ người dân tham dự bảo hiểm y tế đạt gần 98%.
Câu 11: Đâu là nội dung trong nhiệm vụ, biện pháp để tăng lên chất lượng và tính nghiêm minh, kịp thời trong công việc rà soát, giám sát được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là?
Liên kết chặt chẽ công việc rà soát, giám sát của Đảng với công việc thanh tra, dò xét, truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ luật pháp; phát huy vai trò giám sát, phản biện của Trận mạc Quốc gia, các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan truyền thông, tin báo và Nhân dân.
Liên kết chặt chẽ công việc rà soát với công việc thanh tra của các cơ quan bảo vệ luật pháp; phát huy vai trò giám sát, phản biện của Trận mạc Quốc gia, các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan truyền thông, tin báo và Nhân dân.
Liên kết chặt chẽ công việc rà soát, giám sát của Đảng với công việc thanh tra, dò xét, truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ luật pháp; phát huy vai trò của Trận mạc Quốc gia, các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan truyền thông, tin báo và Nhân dân.
Liên kết chặt chẽ công việc giám sát của Đảng với công việc dò xét, truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ luật pháp; phát huy vai trò giám sát, phản biện của Trận mạc Quốc gia, các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan truyền thông, tin báo và Nhân dân.
Câu 12: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu nỗ lực tới 2025 tỉ lệ gia đình, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa là?
Tỉ lệ gia đình, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa đạt 91% trở lên.
Tỉ lệ gia đình, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa đạt 93% trở lên.
Tỉ lệ gia đình, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa đạt 92% trở lên.
Tỉ lệ gia đình, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa đạt 90% trở lên.
Câu 13: Phương châm của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 là gì?
Dân chủ – Kết đoàn – Kỷ cương – Thông minh – Phát triển.
Dân chủ – Kỷ cương – Kết đoàn – Thông minh – Phát triển.
Kết đoàn – Dân chủ – Kỷ cương – Thông minh – Phát triển.
Kết đoàn – Kỷ cương – Dân chủ – Thông minh – Phát triển.
Câu 14: 1 trong những nội dung trong nhiệm vụ, biện pháp để tập hợp tiến hành có hiệu quả việc cơ cấu lại các đơn vị quản lý công nghiệp được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là?
Dành đầu tiên quyến rũ các công ty trong và ngoài nước có uy tín, nhãn hàng, có năng lực đầu cơ các dự án có quy mô to, trị giá ngày càng tăng cao, sản xuất các thành phầm tham dự chuỗi trị giá thế giới, gần gũi với môi trường, ko thâm dụng đất đai và lao động.
Dành đầu tiên quyến rũ các công ty trong và ngoài nước có uy tín, nhãn hàng, có năng lực về nguồn vốn, công nghệ vào đầu cơ các dự án có quy mô to, trị giá ngày càng tăng cao, sản xuất các thành phầm tham dự chuỗi trị giá thế giới, gần gũi với môi trường, ko thâm dụng đất đai và lao động.
Dành đầu tiên quyến rũ các công ty ngoài nước có uy tín, nhãn hàng, có năng lực về nguồn vốn, công nghệ vào đầu cơ các dự án có quy mô to, trị giá ngày càng tăng cao, sản xuất các thành phầm tham dự chuỗi trị giá thế giới, gần gũi với môi trường, ko thâm dụng đất đai và lao động.
Dành đầu tiên quyến rũ các công ty trong nước có uy tín, nhãn hàng, có năng lực về nguồn vốn, công nghệ vào đầu cơ các dự án có quy mô to, trị giá ngày càng tăng cao, sản xuất các thành phầm tham dự chuỗi trị giá thế giới, gần gũi với môi trường, ko thâm dụng đất đai và lao động.
Câu 15: 1 trong những nội dung trong nhiệm vụ, biện pháp để tiếp diễn đổi mới toàn diện sự nghiệp giáo dục-đào tạo được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là?
Thực hiện tốt hơn phân luồng học trò trước lúc vào đại học. Tăng lên năng lực, chất lượng huấn luyện nghề; đầu cơ thích đáng cho huấn luyện nhân công. Xây dựng các chế độ, cơ chế xúc tiến tăng trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; huấn luyện lại lực lượng lao động phục vụ đề nghị biến đổi nghề nghiệp.
Thực hiện tốt hơn phân luồng học trò sau trung học rộng rãi. Tăng lên chất lượng huấn luyện nghề; đầu cơ thích đáng cho huấn luyện nhân công chất lượng cao. Xây dựng các chế độ, cơ chế xúc tiến tăng trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; huấn luyện lại lực lượng lao động phục vụ đề nghị biến đổi nghề nghiệp.
Thực hiện tốt hơn phân luồng học trò sau tiểu học. Tăng lên năng lực huấn luyện nghề; đầu cơ thích đáng cho huấn luyện nhân công chất lượng cao. Xây dựng các chế độ, cơ chế xúc tiến tăng trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; huấn luyện lại lực lượng lao động phục vụ đề nghị biến đổi nghề nghiệp.
Thực hiện tốt hơn phân luồng học trò sau trung học cơ sở. Tăng lên năng lực, chất lượng huấn luyện nghề; đầu cơ thích đáng cho huấn luyện nhân công chất lượng cao. Xây dựng các chế độ, cơ chế xúc tiến tăng trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; huấn luyện lại lực lượng lao động phục vụ đề nghị biến đổi nghề nghiệp.
Câu 16: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra mục tiêu GRDP bình quân đầu người tới 5 2030 và tầm nhìn tới 5 2045 là bao lăm?
GRDP bình quân đầu người tới 5 2030 tương đương với bình quân chung của cả nước và tới 5 2045 cao gấp 1,5 lần trở lên mức bình quân chung của cả nước.
GRDP bình quân đầu người tới 5 2030 gần bằng với bình quân chung của cả nước và tới 5 2045 cao gấp 1,5 lần trở lên mức bình quân chung của cả nước.
GRDP bình quân đầu người tới 5 2030 cao hơn với bình quân chung của cả nước và tới 5 2045 cao gấp 1,5 lần trở lên mức bình quân chung của cả nước.
GRDP bình quân đầu người tới 5 2030 tương đương với bình quân chung của cả nước và tới 5 2045 cao gấp 1,2 lần trở lên mức bình quân chung của cả nước.
Câu 17: Theo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, GRDP và thu nhập bình quân đầu người 5 2020 so sánh với 5 2015?
Ước cao gấp 1,2 – 1,3 lần so với 5 2015.
Ước cao gấp 1,4 – 1,5 lần so với 5 2015.
Ước cao gấp 1,7 – 1,8 lần so với 5 2015.
Ước cao gấp 1,5 – 1,6 lần so với 5 2015.
Câu 18: Đâu là bình chọn của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về hoạt động của Trận mạc Quốc gia và các tổ chức chính trị – xã hội trong tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX?
Hoạt động của Trận mạc Quốc gia và các tổ chức chính trị – xã hội góp phần phát huy dân chủ, đẩy mạnh, củng cố khối đại kết đoàn toàn dân; chất lượng các tổ chức cơ sở được nâng lên.
Hoạt động của Trận mạc Quốc gia và các tổ chức chính trị – xã hội có nhiều đổi mới, góp phần phát huy dân chủ, đẩy mạnh đại kết đoàn toàn dân; chất lượng các tổ chức cơ sở được nâng lên.
Hoạt động của Trận mạc Quốc gia và các tổ chức chính trị – xã hội có nhiều đổi mới, góp phần củng cố khối đại kết đoàn toàn dân; chất lượng các tổ chức cơ sở từng bước được nâng lên.
Hoạt động của Trận mạc Quốc gia và các tổ chức chính trị – xã hội có nhiều đổi mới, góp phần phát huy dân chủ, đẩy mạnh, củng cố khối đại kết đoàn toàn dân; chất lượng các tổ chức cơ sở được nâng lên.
Câu 19: Kết quả nổi trội trong tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về tăng lên chất lượng tổ chức đảng và đảng viên?
Bình quân hằng 5 có trên 90% tổ chức cơ sở đảng và 88,56% đảng viên kết thúc tốt nhiệm vụ trở lên.
Bình quân hằng 5 có 94,6% tổ chức cơ sở đảng và 88,56% đảng viên kết thúc tốt nhiệm vụ trở lên.
Bình quân hằng 5 có 94,5% tổ chức cơ sở đảng và 88,56% đảng viên kết thúc tốt nhiệm vụ trở lên.
Bình quân hằng 5 có 94,7% tổ chức cơ sở đảng và 88,56% đảng viên kết thúc tốt nhiệm vụ trở lên.
Câu 20: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu nỗ lực tới 5 2025 có bao lăm thầy thuốc trên 1 vạn dân ?
Số thầy thuốc trên 1 vạn dân đạt 12 thầy thuốc trở lên.
Số thầy thuốc trên 1 vạn dân đạt 13 thầy thuốc trở lên.
Số thầy thuốc trên 1 vạn dân đạt 14 thầy thuốc trở lên.
Số thầy thuốc trên 1 vạn dân đạt 15 thầy thuốc trở lên.
3. Đáp án mày mò Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX tuần 1
Câu 1: 1 trong những nội dung của nhiệm vụ, biện pháp về xây dựng, tăng trưởng Khu kinh tế Thái Bình được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là?
Phần mềm triệt để công nghệ thông tin trong công việc điều hành và tăng trưởng Khu kinh tế. Triển khai tiến hành có hiệu quả các chế độ, cơ chế khuyến khích, khuyến mãi đầu cơ để tăng mạnh quyến rũ các công ty có tiềm lực nguồn vốn, uy tín, nhãn hàng vào đầu cơ, tăng trưởng sản xuất, kinh doanh.
Phần mềm triệt để công nghệ thông tin trong công việc quy hoạch, điều hành và tăng trưởng Khu kinh tế. Triển khai tiến hành có hiệu quả các chế độ, cơ chế khuyến khích, khuyến mãi đầu cơ để tăng mạnh quyến rũ các công ty có tiềm lực nguồn vốn, uy tín, nhãn hàng vào đầu cơ, tăng trưởng sản xuất, kinh doanh.
Phần mềm triệt để công nghệ thông tin trong công việc quy hoạch và tăng trưởng Khu kinh tế. Triển khai tiến hành có hiệu quả các chế độ, cơ chế khuyến khích, khuyến mãi đầu cơ để tăng mạnh quyến rũ các công ty có tiềm lực nguồn vốn, uy tín, nhãn hàng vào đầu cơ, tăng trưởng sản xuất, kinh doanh.
Phần mềm triệt để công nghệ thông tin trong công việc quy hoạch, điều hành và tăng trưởng Khu kinh tế. Triển khai tiến hành có hiệu quả các chế độ, cơ chế khuyến khích, khuyến mãi đầu cơ để tăng mạnh quyến rũ các công ty có tiềm lực nguồn vốn vào đầu cơ, tăng trưởng sản xuất, kinh doanh.
Câu 2: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra bao lăm mục tiêu căn bản nỗ lực quá trình 2021-2025, định hướng tới 5 2030 và tầm nhìn 5 2045?
Thông qua 23 mục tiêu căn bản.
Thông qua 20 mục tiêu căn bản.
Thông qua 21 mục tiêu căn bản.
Thông qua 22 mục tiêu căn bản.
Câu 3: 1 trong những kết quả nổi trội về cải thiện môi trường đầu cơ kinh doanh sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là?
Môi trường đầu cơ kinh doanh từng bước được cải thiện, tạo điều kiện thuận tiện xúc tiến công ty tăng trưởng. Số công ty thành lập mới 5 5 qua tăng 53,7% về số lượng và tăng 2,5 lần về vốn đăng ký so với nhiệm kỳ trước.
Môi trường đầu cơ kinh doanh được cải thiện, tạo điều kiện thuận tiện xúc tiến công ty tăng trưởng. Số công ty thành lập mới 5 5 qua tăng 53,7% về số lượng và tăng 1,5 lần về vốn đăng ký so với nhiệm kỳ trước.
Môi trường đầu cơ kinh doanh được cải thiện, tạo điều kiện xúc tiến công ty tăng trưởng. Số công ty thành lập mới 5 5 qua tăng 53,1% về số lượng và tăng 1,4 lần về vốn đăng ký so với nhiệm kỳ trước.
Môi trường đầu cơ kinh doanh bước đầu được cải thiện, tạo điều kiện thuận tiện xúc tiến công ty tăng trưởng. Số công ty thành lập mới 5 5 qua tăng 50,7% về số lượng và tăng 1,5 lần về vốn đăng ký so với nhiệm kỳ trước.
Câu 4: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu nỗ lực tới 5 2025, tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động toàn xã hội?
Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động toàn xã hội giảm còn 22%.
Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động toàn xã hội giảm còn 21%.
Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động toàn xã hội giảm còn 23%.
Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động toàn xã hội giảm còn 20%.
Câu 5: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu nỗ lực tới 2025 tỉ lệ xã đạt mục tiêu nông thôn mới tăng lên là?
Tỉ lệ xã đạt mục tiêu nông thôn mới tăng lên đạt 19% trở lên.
Tỉ lệ xã đạt mục tiêu nông thôn mới tăng lên đạt 18% trở lên.
Tỉ lệ xã đạt mục tiêu nông thôn mới tăng lên đạt 20% trở lên.
Tỉ lệ xã đạt mục tiêu nông thôn mới tăng lên đạt 21% trở lên.
Câu 6: 1 trong những thành tích nổi trội về tăng trưởng kinh tế sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là?
Tổng thành phầm GRDP (giá so sánh 5 2010) bình quân 5 5 (2016-2020) ước tăng 9%/5, vượt tiêu chí Đại hội XIX đề ra (9,6%/5).
Tổng thành phầm GRDP (giá so sánh 5 2010) bình quân 5 5 (2016-2020) ước tăng 8,9%/5, vượt tiêu chí Đại hội XIX đề ra (7,6%/5).
Tổng thành phầm GRDP (giá so sánh 5 2010) bình quân 5 5 (2016-2020) ước tăng 10%/5, vượt tiêu chí Đại hội XIX đề ra (8,6%/5).
Tổng thành phầm GRDP (giá so sánh 5 2010) bình quân 5 5 (2016-2020) ước tăng 9%/5, vượt tiêu chí Đại hội XIX đề ra (8,6%/5).
Câu 7: Theo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, thu ngân sách trên khu vực tỉnh 5 2020 ước đạt bao lăm và so sánh với 5 2015?
Ước đạt trên 8.500 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với 5 2015.
Ước đạt trên 8.000 tỷ đồng, gấp 1,3 lần so với 5 2015.
Ước đạt trên 8.000 tỷ đồng, gấp 1,35 lần so với 5 2015.
Ước đạt trên 7.000 tỷ đồng, gấp 1,2 lần so với 5 2015.
Câu 8: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra tiêu chí nỗ lực xây dựng Thái Bình tới 5 2025, 2030 và 2045 là?
Phấn đấu xây dựng Thái Bình tới 5 2025 biến thành tỉnh tăng trưởng khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng, tới 5 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và biến thành tỉnh tăng trưởng vào 5 2045.
Phấn đấu xây dựng Thái Bình tới 5 2025 biến thành tỉnh tăng trưởng khá, tới 5 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và tới 5 2045 là tỉnh tăng trưởng trong khu vực đồng bằng sông Hồng.
Phấn đấu xây dựng Thái Bình tới 5 2025 biến thành tỉnh tăng trưởng, tới 5 2030 nằm trong nhóm dẫn đầu và tới 5 2045 là tỉnh tăng trưởng trong khu vực đồng bằng sông Hồng.
Phấn đấu xây dựng Thái Bình tới 5 2025 biến thành tỉnh tăng trưởng, nằm trong nhóm dẫn đầu và tới 5 2030 là tỉnh tăng trưởng khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng.
Câu 9: 1 trong những kết quả nổi trội trong tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trong công việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng là?
Công việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh; nội dung, vẻ ngoài và bí quyết được từng bước đổi mới; chất lượng, hiệu quả được nâng lên.
Công việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng bước đầu được đẩy mạnh; nội dung, vẻ ngoài và bí quyết được đổi mới; chất lượng, hiệu quả được nâng lên.
Công việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh; nội dung, vẻ ngoài và bí quyết được đổi mới; chất lượng, hiệu quả được nâng lên.
Công việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh; nội dung, vẻ ngoài và bí quyết được đổi mới, hiệu quả được tăng lên.
Câu 10: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có bao lăm đại biểu chính thức tham gia Đại hội?
320 đại biểu.
350 đại biểu.
340 đại biểu.
330 đại biểu.
Câu 11: 1 trong những thành tích nổi trội về dịch chuyển cơ cấu kinh tế sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là?
Cơ cấu kinh tế dịch chuyển hăng hái, đúng hướng; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương nghiệp, dịch vụ đạt 95,5%, tăng 8,5% so với 5 2015.
Cơ cấu kinh tế dịch chuyển hăng hái, đúng hướng; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương nghiệp, dịch vụ trong GRDP đạt 75,5%, tăng 9,5% so với 5 2015.
Cơ cấu kinh tế dịch chuyển hăng hái, đúng hướng; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương nghiệp, dịch vụ tăng 8,5% so với 5 2015.
Cơ cấu kinh tế dịch chuyển hăng hái, đúng hướng; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương nghiệp, dịch vụ trong GRDP đạt 85,5%.
Câu 12: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được diễn ra vào thời kì nào, ở đâu?
Trong 03 ngày, ngày 13, 14, 15 tháng 10 5 2020, tại Thành phố Thái Bình.
Trong 03 ngày, ngày 12, 13, 14 tháng 10 5 2020, tại Thành phố Thái Bình.
Trong 03 ngày, ngày 16, 17, 18 tháng 10 5 2020, tại Thành phố Thái Bình.
Trong 03 ngày, ngày 14, 15, 16 tháng 10 5 2020, tại Thành phố Thái Bình.
Câu 13: 1 trong những kết quả nổi trội trên lĩnh vực giáo dục – huấn luyện và dạy nghề sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là?
Tỉ lệ trường học đạt chuẩn đất nước đạt 93,15%, tăng 12,3% so với 5 2015; tỉ lệ lao động qua huấn luyện đạt 70%, trong đấy huấn luyện nghề đạt 56,5%, tăng 15% so với 5 đầu nhiệm kỳ.
Tỉ lệ trường học đạt chuẩn đất nước đạt 73,15%, tăng 14,3% so với 5 2015; tỉ lệ lao động qua huấn luyện đạt 60%, trong đấy huấn luyện nghề đạt 58,5%, tăng 15% so với 5 đầu nhiệm kỳ.
Tỉ lệ trường học đạt chuẩn đất nước đạt 93,15%, tăng 11,3% so với 5 2015; tỉ lệ lao động qua huấn luyện đạt 60%, trong đấy huấn luyện nghề đạt 56,5%, tăng 14% so với 5 đầu nhiệm kỳ.
Tỉ lệ trường học đạt chuẩn đất nước đạt 83,15%, tăng 12,3% so với 5 2015; tỉ lệ lao động qua huấn luyện đạt 80%, trong đấy huấn luyện nghề đạt 57,5%, tăng 15% so với 5 đầu nhiệm kỳ.
Câu 14: 1 trong những nội dung của nhiệm vụ, biện pháp về đổi mới công việc tổ chức xây dựng Đảng được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là?
Tăng lên năng lực chỉ huy và sức đấu tranh của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong, kiểu mẫu của đảng viên; trọng điểm là tiến hành nghiêm chỉnh, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XI, khoá XII) về xây dựng và chấn chỉnh Đảng, các quy định về phận sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ huy cốt yếu các đơn vị quản lý.
Tăng lên năng lực chỉ huy và sức đấu tranh của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong, kiểu mẫu của đảng viên; trọng điểm là tiến hành nghiêm chỉnh, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá IX, khoá X) về xây dựng và chấn chỉnh Đảng, các quy định về phận sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ huy cốt yếu các đơn vị quản lý.
Tăng lên năng lực chỉ huy và sức đấu tranh của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong, kiểu mẫu của đảng viên; trọng điểm là tiến hành nghiêm chỉnh, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khoá XII) về xây dựng và chấn chỉnh Đảng, các quy định về phận sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ huy cốt yếu các đơn vị quản lý.
Tăng lên năng lực chỉ huy và sức đấu tranh của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong, kiểu mẫu của đảng viên; trọng điểm là tiến hành nghiêm chỉnh, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 3 (khoá XI, khoá XII) về xây dựng và chấn chỉnh Đảng, các quy định về phận sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ huy cốt yếu các đơn vị quản lý.
Câu 15: 1 trong những giảm thiểu, yếu kém về phát kinh tế sau 5 5 tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, chỉ ra là?
Quy mô nền kinh tế bé, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp; chất lượng phát triển chưa cao. Việc tiến hành cơ cấu lại nền kinh tế và các đơn vị quản lý sản xuất còn chậm, chưa đạt đề nghị; còn 2/31 mục tiêu tăng trưởng kinh tế chưa đạt tiêu chí đề ra.
Quy mô nền kinh tế bé, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp; chất lượng phát triển chưa cao. Việc tiến hành cơ cấu lại nền kinh tế và các đơn vị quản lý sản xuất còn chậm, chưa đạt đề nghị; còn 3/31 mục tiêu tăng trưởng kinh tế chưa đạt tiêu chí đề ra.
Quy mô nền kinh tế bé, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp; chất lượng phát triển chưa cao. Việc tiến hành cơ cấu lại nền kinh tế và các đơn vị quản lý sản xuất còn chậm, chưa đạt đề nghị; còn 3/30 mục tiêu tăng trưởng kinh tế chưa đạt tiêu chí đề ra.
Quy mô nền kinh tế bé, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp; chất lượng phát triển chưa cao. Việc tiến hành cơ cấu lại nền kinh tế và các đơn vị quản lý sản xuất còn chậm, chưa đạt đề nghị; còn 3/29 mục tiêu tăng trưởng kinh tế chưa đạt tiêu chí đề ra.
Câu 16: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu nỗ lực tới 5 2025 tỉ lệ trường học đạt chuẩn đất nước là?
Tỉ lệ trường học đạt chuẩn đất nước đạt 97% trở lên.
Tỉ lệ trường học đạt chuẩn đất nước đạt 95% trở lên.
Tỉ lệ trường học đạt chuẩn đất nước đạt 99% trở lên.
Tỉ lệ trường học đạt chuẩn đất nước đạt 93% trở lên.
Câu 17: 1 trong những nhiệm vụ, biện pháp chủ chốt được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định đấy là?
Tăng mạnh công việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong lành, lớn mạnh; tăng lên năng lực chỉ huy và sức đấu tranh của các tổ chức đảng và tăng lên chất lượng đảng viên.
Tăng mạnh xây dựng hệ thống chính trị lớn mạnh; tăng lên năng lực chỉ huy và sức đấu tranh của các tổ chức đảng và tăng lên chất lượng đảng viên.
Tăng mạnh công việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng lên năng lực chỉ huy và sức đấu tranh của các tổ chức đảng và tăng lên chất lượng đảng viên.
Tăng mạnh công việc xây dựng Đảng lớn mạnh; tăng lên năng lực chỉ huy và sức đấu tranh của các tổ chức đảng và tăng lên chất lượng đảng viên.
Câu 18: 1 trong những kết quả nổi trội trong tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về công việc Dân vận, xây dựng mẫu hình “Dân vận khéo”?
Đến giờ, toàn tỉnh đã xây dựng và tiến hành 8.229 mẫu hình “Dân vận khéo”.
Đến giờ, toàn tỉnh đã xây dựng và tiến hành 8.239 mẫu hình “Dân vận khéo”.
Đến giờ, toàn tỉnh đã xây dựng và tiến hành 8.219 mẫu hình “Dân vận khéo”.
Đến giờ, toàn tỉnh đã xây dựng và tiến hành 8.209 mẫu hình “Dân vận khéo”.
Câu 19: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra mục tiêu về vận tốc tăng tổng thành phầm trên khu vực (GRDP) bình quân quá trình 2021-2025 được xác định là bao lăm %?
Vận tốc tăng tổng thành phầm trên khu vực (GRDP) 8%/5 trở lên.
Vận tốc tăng tổng thành phầm trên khu vực (GRDP) 10%/5 trở lên.
Vận tốc tăng tổng thành phầm trên khu vực (GRDP) 9%/5 trở lên.
Vận tốc tăng tổng thành phầm trên khu vực (GRDP) 7%/5 trở lên.
Câu 20: Theo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tới 5 2020, số giường bệnh và số bác sỹ trên 1 vạn dân của tỉnh Thái Bình đạt bao lăm so với bình quân chung của cả nước?
Tới 5 2020, toàn tỉnh có 37,5 giường bệnh và 11,2 thầy thuốc/vạn dân, cao gấp 1,3 lần so với bình quân chung cả nước.
Tới 5 2020, toàn tỉnh có 36,5 giường bệnh và 10,2 thầy thuốc/vạn dân, cao gấp 1,2 lần so với bình quân chung cả nước.
Tới 5 2020, toàn tỉnh có 38,5 giường bệnh và 12,2 thầy thuốc/vạn dân, cao gấp 1,4 lần so với bình quân chung cả nước.
Tới 5 2020, toàn tỉnh có 39,5 giường bệnh và 13,2 thầy thuốc/vạn dân, cao gấp 1,5 lần so với bình quân chung cả nước.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có lợi khác trên phân mục Tài liệu của Vik News VN.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đáp #án #thi #trắc #nghiệm #tìm #hiểu #Nghị #quyết #Đại #hội #đại #biểu #Đảng #bộ #tỉnh #Thái #Bình #lần #thứ


#Đáp #án #thi #trắc #nghiệm #tìm #hiểu #Nghị #quyết #Đại #hội #đại #biểu #Đảng #bộ #tỉnh #Thái #Bình #lần #thứ

Vik News

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button