Giáo Dục

Địa lí 12 Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng

Giải bài tập SGK Địa lý 12, 19: Bài tập Giúp học sinh lớp 12 trả lời bài tập 1, 2 trang 80, vẽ biểu đồ và phân tích sự chênh lệch thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng.

Qua các bài giải bài tập SGK Địa lý 12 và 19, các em học sinh phân tích sự khác biệt về thu nhập bình quân đầu người. Từ đó học cách giải các câu hỏi môn Địa lý để đạt điểm cao trong các kỳ thi, kỳ thi THPT quốc gia năm 2022.

Bạn được cung cấp bảng dữ liệu sau.

Bảng 19. Thu nhập hàng tháng trên mỗi Capita theo khu vực

(Đơn vị: nghìn đồng)

Câu hỏi 1

Vẽ biểu đồ thể hiện mức thu nhập bình quân đầu người theo vùng ở Hàn Quốc năm 2004.

Gợi ý cho câu trả lời

tôi 1. Nhận dạng đồ thị:

– Sử dụng công nghệ nhận biết biểu đồ, biểu đồ thể hiện giá trị tuyệt đối của một đối tượng và chọn biểu đồ cột đơn.

Tôi 2. Vẽ biểu đồ:

– Ghi chú: Tên biểu đồ, Đơn vị, Chú giải đầy đủ.

trả lời:

Biểu đồ thể hiện mức thu nhập bình quân đầu người theo khu vực ở Hàn Quốc năm 2004.

câu 2

So sánh và tính toán thu nhập bình quân đầu người hàng tháng theo khu vực trong nhiều năm.

câu trả lời gợi ý

So sánh và nhận xét

Trong giai đoạn 1999-2004, mức thu nhập bình quân đầu người tăng (đặc biệt ở Tây Nguyên năm 1999-2002 nhưng tăng đáng kể vào năm 2004) giữa các vùng có tốc độ tăng cao là vùng Đông Bắc. . Tiếp theo là Đồng bằng sông Hồng, Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.

  • Thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thay đổi theo khu vực. Vùng Đông Nam Bộ có thu nhập bình quân đầu người hàng tháng cao nhất cả nước (833,0 nghìn đồng) và thấp nhất là vùng Tây Bắc (265,7). vải).
  • Các vùng có thu nhập bình quân đầu người hàng tháng trên mức bình quân chung của cả nước (2004): Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng.
  • Các tỉnh còn lại có thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.

=> Nguyên nhân: Do sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội giữa các vùng

– Đồng bằng sông Hồng và đông nam bộ là vùng có tốc độ phát triển kinh tế năng động nhất Hoa Kì. Điều kiện sống và làm việc rất thuận lợi, dân cư chủ yếu làm công nghiệp và dịch vụ => người dân có mức sống cao, thu nhập ổn định.

– Vùng Tây Bắc và Trung Bắc Bộ điều kiện kinh tế – xã hội chưa phát triển nên hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, hiệu quả kinh tế thấp => Thu nhập và mức sống thấp.

Xem thêm thông tin Địa lí 12 Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng

Địa lí 12 Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng

Giải bài tập SGK Địa lý 12 bài 19: Luyện tập Vẽ biểu đồ và phân tích sự chênh lệch thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng giúp học sinh lớp 12 trả lời câu hỏi bài tập 1, 2 trang 80.
Qua bài tập SGK Địa lý 12 bài 19, các em biết cách phân tích sự chênh lệch thu nhập bình quân đầu người. Từ đó, biết cách giải bài tập Địa lý để đạt kết quả cao trong các bài kiểm tra và kỳ thi THPT Quốc gia 2022.
Cho bảng dữ liệu sau:
Bảng 19. Thu nhập bình quân đầu người / tháng theo vùng
(Đơn vị: nghìn đồng)

Câu hỏi 1
Vẽ biểu đồ thể hiện mức thu nhập bình quân đầu người / tháng giữa các vùng ở nước ta, năm 2004.
Gợi ý cho câu trả lời
B1. Nhận dạng đồ thị:
– Sử dụng kĩ năng nhận dạng biểu đồ, biểu đồ biểu thị giá trị tuyệt đối của một đối tượng, ta chọn biểu đồ cột đơn.
B2. Vẽ biểu đồ:
– Ghi chú: tên biểu đồ, đơn vị, chú giải đầy đủ.
Câu trả lời:
Biểu đồ thể hiện mức thu nhập bình quân đầu người / tháng giữa các vùng của nước ta, năm 2004

Câu 2
So sánh và nhận xét về thu nhập bình quân đầu người / tháng giữa các vùng qua các năm.
Câu trả lời được đề xuất
So sánh và nhận xét
Trong giai đoạn 1999 – 2004, mức thu nhập bình quân đầu người / tháng giữa các vùng đều tăng (nhất là Tây Nguyên 1999 – 2002 giảm nhiều và năm 2004 tăng khá), trong đó vùng Đông Bắc có tốc độ tăng cao. . tiếp theo là Đồng bằng sông Hồng, Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.
Có sự chênh lệch về thu nhập bình quân đầu người / tháng giữa các vùng. Đông Nam Bộ có thu nhập bình quân đầu người / tháng cao nhất cả nước (833,0 nghìn đồng) và thấp nhất là vùng Tây Bắc (265,7). nghìn).
Các vùng có thu nhập bình quân đầu người / tháng cao hơn mức bình quân chung của cả nước (năm 2004): Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng.
Các vùng còn lại có mức thu nhập bình quân đầu người / tháng thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.
=> Nguyên nhân: do sự chênh lệch về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội giữa các vùng
– Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ là vùng có tốc độ phát triển kinh tế năng động nhất cả nước; điều kiện sống và làm việc rất thuận lợi, dân cư chủ yếu làm công nghiệp và dịch vụ => mức sống của người dân cao, thu nhập ổn định hơn.
– Vùng Tây Bắc và Bắc Trung Bộ điều kiện kinh tế – xã hội chưa phát triển, hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, hiệu quả kinh tế thấp => thu nhập và mức sống thấp.

#Địa #lí #Bài #Thực #hành #Vẽ #biểu #đồ #và #phân #tích #sự #phân #hóa #về #thu #nhập #bình #quân #theo #đầu #người #giữa #các #vùng

Giải bài tập SGK Địa lý 12 bài 19: Luyện tập Vẽ biểu đồ và phân tích sự chênh lệch thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng giúp học sinh lớp 12 trả lời câu hỏi bài tập 1, 2 trang 80.
Qua bài tập SGK Địa lý 12 bài 19, các em biết cách phân tích sự chênh lệch thu nhập bình quân đầu người. Từ đó, biết cách giải bài tập Địa lý để đạt kết quả cao trong các bài kiểm tra và kỳ thi THPT Quốc gia 2022.
Cho bảng dữ liệu sau:
Bảng 19. Thu nhập bình quân đầu người / tháng theo vùng
(Đơn vị: nghìn đồng)

Câu hỏi 1
Vẽ biểu đồ thể hiện mức thu nhập bình quân đầu người / tháng giữa các vùng ở nước ta, năm 2004.
Gợi ý cho câu trả lời
B1. Nhận dạng đồ thị:
– Sử dụng kĩ năng nhận dạng biểu đồ, biểu đồ biểu thị giá trị tuyệt đối của một đối tượng, ta chọn biểu đồ cột đơn.
B2. Vẽ biểu đồ:
– Ghi chú: tên biểu đồ, đơn vị, chú giải đầy đủ.
Câu trả lời:
Biểu đồ thể hiện mức thu nhập bình quân đầu người / tháng giữa các vùng của nước ta, năm 2004

Câu 2
So sánh và nhận xét về thu nhập bình quân đầu người / tháng giữa các vùng qua các năm.
Câu trả lời được đề xuất
So sánh và nhận xét
Trong giai đoạn 1999 – 2004, mức thu nhập bình quân đầu người / tháng giữa các vùng đều tăng (nhất là Tây Nguyên 1999 – 2002 giảm nhiều và năm 2004 tăng khá), trong đó vùng Đông Bắc có tốc độ tăng cao. . tiếp theo là Đồng bằng sông Hồng, Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.
Có sự chênh lệch về thu nhập bình quân đầu người / tháng giữa các vùng. Đông Nam Bộ có thu nhập bình quân đầu người / tháng cao nhất cả nước (833,0 nghìn đồng) và thấp nhất là vùng Tây Bắc (265,7). nghìn).
Các vùng có thu nhập bình quân đầu người / tháng cao hơn mức bình quân chung của cả nước (năm 2004): Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng.
Các vùng còn lại có mức thu nhập bình quân đầu người / tháng thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.
=> Nguyên nhân: do sự chênh lệch về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội giữa các vùng
– Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ là vùng có tốc độ phát triển kinh tế năng động nhất cả nước; điều kiện sống và làm việc rất thuận lợi, dân cư chủ yếu làm công nghiệp và dịch vụ => mức sống của người dân cao, thu nhập ổn định hơn.
– Vùng Tây Bắc và Bắc Trung Bộ điều kiện kinh tế – xã hội chưa phát triển, hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, hiệu quả kinh tế thấp => thu nhập và mức sống thấp.

#Địa #lí #Bài #Thực #hành #Vẽ #biểu #đồ #và #phân #tích #sự #phân #hóa #về #thu #nhập #bình #quân #theo #đầu #người #giữa #các #vùng


#Địa #lí #Bài #Thực #hành #Vẽ #biểu #đồ #và #phân #tích #sự #phân #hóa #về #thu #nhập #bình #quân #theo #đầu #người #giữa #các #vùng

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button