Biểu Mẫu

Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên

Đơn đề xuất xét thăng hạng chức danh Giáo sư là mẫu được ban hành kèm theo công văn 1808 / BGDĐT-NGCBQLGD tổ chức kỳ thi thăng hạng giáo sư chính 5 2020. Xem.

1. Điều kiện đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo sư toàn ngành.

Viên chức được cử dự thi nâng ngạch CDNN lên giáo sư (hạng II) lúc có đủ các điều kiện sau:

  • Các cơ sở giáo dục đại học có nhu cầu và được cấp có thẩm quyền cử cán bộ tiến hành kỳ ​​thi.
  • Có CDNN của giảng sư (hạng III), mã số V.07.01.03.
  • Được thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học bình chọn có đủ nhân phẩm đạo đức nghề nghiệp; kết thúc hoàn hảo nhiệm vụ chỉ cần khoảng 03 (3) 5 liên tiếp tính tới thời hạn nộp giấy tờ dự tuyển; ko chỉ cần khoảng bị xử lý kỷ luật hoặc đã được công bố về việc coi xét xử lý kỷ luật theo quy định của luật pháp.
  • Đủ tiêu chuẩn chức danh thầy cô giáo chính (hạng II) theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 36/2014 / TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 5 2014 của Bộ Giáo dục và Huấn luyện và Bộ Nội vụ quy định. mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. Ngoài ra, hàng ngũ giảng sư của các cơ sở tập huấn, bồi dưỡng phải có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên quy định tại Điểm d, Tiểu mục 2, Điều 13 Thông tư số 01/2018 / TT-BNV ngày 08/01. 5 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ dẫn 1 số điều của Nghị định số 101/2017 / NĐ-CP ngày 01 tháng 9 5 2017 của Chính phủ về tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, công chức, nhân viên.

2. Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo sư từ hạng III lên hạng II.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NAM GIỚI
Sự độc lập trên acc của riêng mình làm – Vui mừng

_________________________

YÊU CẦU KHÓA HỌC CHO ĐẾN KHI CÓ CÂU HỎI

Từ Giáo sư (Hạng III) tới Giảng viên Cao học (Hạng II)

(Ban hành kèm theo Công văn số 1808/ BGDĐT-NGCBQLGD ngày 25/5 5 5 2020)

Thân mến: ………………………………………………………………………….

Tên tôi là (viết hoa): …………………… Nam (nữ): …………

Ngày sinh:……………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………… ..

Đơn vị công việc (khoa, trường): …………………………………………………….

Chức vụ:……………………………………………..

Trình độ chuyên môn cao nhất: ………………………………………………………….

Ngày vào biên chế: …………………… ..

Chức danh nghề nghiệp nhân viên hiện giữ: Mã số: ……………………

Ngày, tháng, 5 bổ nhậm chức danh nghề nghiệp nhân viên hiện giữ: …………………….

Hệ số lương hiện nay: Ngày xếp hạng: …. /…. /….

Sau lúc nghiên cứu các quy định về kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Giáo sư đầy đủ (hạng III) lên Giáo sư đầy đủ (hạng II) tại Phòng…. ngày …… tháng …… 5 ………… .. và các tài liệu hợp thức khác, tôi đánh giá …………………….

………………………………………………

………………………………………………

Tôi làm đơn này kính đề xuất …………………… coi xét cho tôi được dự thi nâng ngạch từ Giảng viên (hạng III) lên Giảng viên chính (hạng II).

Em xin trân trọng cảm ơn.

Các tài liệu phải được đính kèm với đơn đăng ký này bao gồm:

Trước hết.

2.

3.

4.

5.

…. , tháng ngày 5 …
Người ứng tuyển

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Đơn đề xuất thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo sư hạng II lên hạng I.

Sự độc lập trên acc của riêng mình làm – Vui mừng

_________________________

YÊU CẦU KHÓA HỌC CHO ĐẾN KHI CÓ CÂU HỎI

Từ Giảng viên chính (Hạng II) tới Giảng viên chính (Hạng I)

(Ban hành kèm theo Công văn số 1808/ BGDĐT-NGCBQLGD ngày 25/5 5 5 2020)

Thân mến: ……………………………………………………………………………

Tên tôi là (viết hoa): ………… ..Male (nữ): …………………….

Ngày sinh:………………………

Chỗ ở bữa nay: …………………………

Đơn vị công việc (khoa, trường): …………

Chức vụ:………………………

Chất lượng tốt nhất:…………………….

Ngày vào biên chế: ……………………

Chức danh nghề nghiệp nhân viên hiện nay: …………………………… mã số: …………

Ngày, tháng, 5 bổ nhậm vào chức danh nghề nghiệp nhân viên hiện giữ: …………

Hệ số lương hiện nay: Ngày xếp hạng: …. /… /….

Sau lúc nghiên cứu các quy định về kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Giáo sư đầy đủ (hạng II) lên Giáo sư đầy đủ (hạng I) tại Công văn số ………… của ………… và các văn bản hiện hành, tôi bình chọn bản thân

………………………………………………

………………………………………………

Tôi tiến hành đề xuất này Tôi kính đề xuất …………. Yêu cầu coi xét cho tôi tham gia kỳ thi thăng hạng từ Giảng viên chính (Hạng II) lên Giảng viên chính (Hạng I).

Em xin trân trọng cảm ơn.

Các tài liệu phải được đính kèm với đơn đăng ký này bao gồm:

Trước hết.

2.

3.

4.

5.

…. , ngày ... tháng ... 5 …
Người ứng tuyển

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng phân mục Giáo dục – Huấn luyện tham khảo tại mục biểu mẫu Xin vui lòng.

  • Thi cuối kỳ chuẩn thầy cô giáo tiểu học lớp 2
  • bài văn mẫu chính trị mùa hè
  • Chỉ dẫn viết đề cương bồi dưỡng chính trị hè

Xem thêm thông tin Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên

Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên

Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên là mẫu được ban hành kèm theo Công văn 1808/BGDĐT-NGCBQLGD tổ chức thi thăng hạng giảng sư chính 5 2020. Mời các bạn tham khảo.
1. Điều kiện đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên
Viên chức được cử đi dự thi thăng hạng CDNN giảng sư chính (hạng II) lúc có đủ các điều kiện sau:
Cơ sở GDĐH có nhu cầu và được cấp có thẩm quyền cử đi dự thi.
Đang giữ CDNN giảng sư (hạng III), mã số V.07.01.03.
Được thủ trưởng cơ sở GDĐH bình chọn có đủ nhân phẩm, đạo đức nghề nghiệp; kết thúc tốt nhiệm vụ chỉ cần khoảng 03 (3) 5 liên tiếp tính tới thời khắc hết hạn nộp giấy tờ dự thi; ko chỉ cần khoảng bị thi hành kỷ luật hoặc đã có công bố về việc coi xét xử lý kỷ luật theo quy định của luật pháp.
Có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp giảng sư chính (hạng II) theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của Bộ Giáo dục và Huấn luyện và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. Ngoài ra, đối với nhân viên giảng dạy trong các cơ sở tập huấn, bồi dưỡng phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 13 Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ dẫn 1 số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, công chức, nhân viên.
2. Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên hạng III lên hạng II

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
Từ Giảng viên (hạng III) lên Giảng viên chính (hạng II)
(Ban hành kèm theo công văn số 1808/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 25 tháng 5 5 2020)
Kính gửi: ………………………………………………………………………….
Tên tôi là (chữ in hoa):…………………………………………….. Nam (nữ):………………………
Ngày tháng 5 sinh:……………………………………………..
Nơi ở hiện tại:……………………………………………..
Đơn vị công việc (khoa, trường):……………………………………………..
Chức vụ:……………………………………………..
Trình độ chuyên môn cao nhất:……………………………………………..
Ngày tháng 5 được tuyển dụng vào biên chế:……………………………………………..
Chức danh nghề nghiệp nhân viên hiện tại: mã số: ………………
Thời gian bổ nhậm chức danh nghề nghiệp nhân viên hiện tại:……………….
Hệ số lương hiện hưởng: tháng ngày 5 xếp: …./…./….
Sau lúc nghiên cứu các quy định về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Giảng viên (hạng III) lên Giảng viên chính (hạng II) tại Công văn số …. ngày …… của ……….. và các văn bản hiện hành khác, tôi tự bình chọn ……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Tôi làm đơn này kính đề xuất ………………… coi xét cho tôi được tham gia kỳ thi thăng hạng từ Giảng viên (hạng III) lên Giảng viên chính (hạng II).
Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Tài liệu gửi kèm theo đơn này gồm có:
1.
2.
3.
4.
5.

…. , ngày … tháng … 5 …Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên hạng II lên hạng I
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
Từ Giảng viên chính (hạng II) lên Giảng viên cao cấp (hạng I)
(Ban hành kèm theo công văn số 1808/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 25 tháng 5 5 2020)
Kính gửi: ……………………………………………………………………………
Tên tôi là (chữ in hoa): …………..Nam (nữ):………………….
Ngày tháng 5 sinh:………………………
Nơi ở hiện tại:………………………
Đơn vị công việc (khoa, trường):………………………
Chức vụ:………………………
Trình độ chuyên môn cao nhất:………………………
Ngày tháng 5 được tuyển dụng vào biên chế:………………………
Chức danh nghề nghiệp nhân viên hiện tại: ………………………mã số:………………………
Thời gian bổ nhậm chức danh nghề nghiệp nhân viên hiện tại:………………………
Hệ số lương hiện hưởng: tháng ngày 5 xếp: …./…/….
Sau lúc nghiên cứu các quy định về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Giảng viên chính (hạng II) lên Giảng viên cao cấp (hạng I) tại Công văn số ngày ……… của ……….và các văn bản hiện hành khác, tôi tự bình chọn
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Tôi làm đơn này kính đề xuất ………………………. coi xét cho tôi được tham gia kỳ thi thăng hạng từ Giảng viên chính (hạng II) lên Giảng viên cao cấp (hạng I).
Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Tài liệu gửi kèm theo đơn này gồm có:
1.
2.
3.
4.
5.

…. , ngày … tháng … 5 …Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục Giáo dục – Huấn luyện trong mục biểu mẫu nhé.
Bài thu hoạch cuối khóa tiêu chuẩn chức danh thầy cô giáo tiểu học hạng 2
Mẫu bài thu hoạch chính trị hè
Chỉ dẫn viết bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chính trị hè

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đơn #đăng #ký #dự #thi #thăng #hạng #chức #danh #nghề #nghiệp #Giảng #viên

Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên

Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên là mẫu được ban hành kèm theo Công văn 1808/BGDĐT-NGCBQLGD tổ chức thi thăng hạng giảng sư chính 5 2020. Mời các bạn tham khảo.
1. Điều kiện đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên
Viên chức được cử đi dự thi thăng hạng CDNN giảng sư chính (hạng II) lúc có đủ các điều kiện sau:
Cơ sở GDĐH có nhu cầu và được cấp có thẩm quyền cử đi dự thi.
Đang giữ CDNN giảng sư (hạng III), mã số V.07.01.03.
Được thủ trưởng cơ sở GDĐH bình chọn có đủ nhân phẩm, đạo đức nghề nghiệp; kết thúc tốt nhiệm vụ chỉ cần khoảng 03 (3) 5 liên tiếp tính tới thời khắc hết hạn nộp giấy tờ dự thi; ko chỉ cần khoảng bị thi hành kỷ luật hoặc đã có công bố về việc coi xét xử lý kỷ luật theo quy định của luật pháp.
Có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp giảng sư chính (hạng II) theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của Bộ Giáo dục và Huấn luyện và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. Ngoài ra, đối với nhân viên giảng dạy trong các cơ sở tập huấn, bồi dưỡng phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 13 Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ dẫn 1 số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, công chức, nhân viên.
2. Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên hạng III lên hạng II

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
Từ Giảng viên (hạng III) lên Giảng viên chính (hạng II)
(Ban hành kèm theo công văn số 1808/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 25 tháng 5 5 2020)
Kính gửi: ………………………………………………………………………….
Tên tôi là (chữ in hoa):…………………………………………….. Nam (nữ):………………………
Ngày tháng 5 sinh:……………………………………………..
Nơi ở hiện tại:……………………………………………..
Đơn vị công việc (khoa, trường):……………………………………………..
Chức vụ:……………………………………………..
Trình độ chuyên môn cao nhất:……………………………………………..
Ngày tháng 5 được tuyển dụng vào biên chế:……………………………………………..
Chức danh nghề nghiệp nhân viên hiện tại: mã số: ………………
Thời gian bổ nhậm chức danh nghề nghiệp nhân viên hiện tại:……………….
Hệ số lương hiện hưởng: tháng ngày 5 xếp: …./…./….
Sau lúc nghiên cứu các quy định về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Giảng viên (hạng III) lên Giảng viên chính (hạng II) tại Công văn số …. ngày …… của ……….. và các văn bản hiện hành khác, tôi tự bình chọn ……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Tôi làm đơn này kính đề xuất ………………… coi xét cho tôi được tham gia kỳ thi thăng hạng từ Giảng viên (hạng III) lên Giảng viên chính (hạng II).
Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Tài liệu gửi kèm theo đơn này gồm có:
1.
2.
3.
4.
5.

…. , ngày … tháng … 5 …Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên hạng II lên hạng I
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
Từ Giảng viên chính (hạng II) lên Giảng viên cao cấp (hạng I)
(Ban hành kèm theo công văn số 1808/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 25 tháng 5 5 2020)
Kính gửi: ……………………………………………………………………………
Tên tôi là (chữ in hoa): …………..Nam (nữ):………………….
Ngày tháng 5 sinh:………………………
Nơi ở hiện tại:………………………
Đơn vị công việc (khoa, trường):………………………
Chức vụ:………………………
Trình độ chuyên môn cao nhất:………………………
Ngày tháng 5 được tuyển dụng vào biên chế:………………………
Chức danh nghề nghiệp nhân viên hiện tại: ………………………mã số:………………………
Thời gian bổ nhậm chức danh nghề nghiệp nhân viên hiện tại:………………………
Hệ số lương hiện hưởng: tháng ngày 5 xếp: …./…/….
Sau lúc nghiên cứu các quy định về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Giảng viên chính (hạng II) lên Giảng viên cao cấp (hạng I) tại Công văn số ngày ……… của ……….và các văn bản hiện hành khác, tôi tự bình chọn
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Tôi làm đơn này kính đề xuất ………………………. coi xét cho tôi được tham gia kỳ thi thăng hạng từ Giảng viên chính (hạng II) lên Giảng viên cao cấp (hạng I).
Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Tài liệu gửi kèm theo đơn này gồm có:
1.
2.
3.
4.
5.

…. , ngày … tháng … 5 …Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục Giáo dục – Huấn luyện trong mục biểu mẫu nhé.
Bài thu hoạch cuối khóa tiêu chuẩn chức danh thầy cô giáo tiểu học hạng 2
Mẫu bài thu hoạch chính trị hè
Chỉ dẫn viết bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chính trị hè

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đơn #đăng #ký #dự #thi #thăng #hạng #chức #danh #nghề #nghiệp #Giảng #viên


#Đơn #đăng #ký #dự #thi #thăng #hạng #chức #danh #nghề #nghiệp #Giảng #viên

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button