Biểu Mẫu

Đơn đề nghị mua hóa đơn

Đơn yêu cầu sắm hóa đơn là chứng từ cần phải có lúc tổ chức, hộ, tư nhân kinh doanh đủ điều kiện sắm hóa đơn do cơ thuế quan cấp lúc có nhu cầu sắm hóa đơn, mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014 / TT-BTC này từ Ngày 01 tháng 06 5 2014 của Bộ Vốn đầu tư quy định về hóa đơn bán hàng hóa, phân phối dịch vụ, cụ thể xem tại đây.

1. Đề nghị sắm hóa đơn là gì?

Đề nghị sắm hóa đơn là đề nghị buộc phải đối với các tổ chức thương nghiệp, doanh nghiệp đủ điều kiện sắm hóa đơn do cơ thuế quan phát hành và phải kèm theo các chứng từ khác, bao gồm:

  • Chứng minh quần chúng còn thời hạn sử dụng theo quy định của luật pháp.
  • Văn bản cam kết về địa chỉ sản xuất kinh doanh theo Giđó chứng thực đăng ký doanh nghiệp hoặc Giđó phép đầu cơ hoặc Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.

Hiện tại, mẫu đơn đăng ký sắm tín phiếu mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014 / TT-BTC của Bộ Vốn đầu tư ban hành ngày 31/03/2014.

Ngoài ra, cần xem xét lúc sắm hóa đơn, tổ chức, công ty sắm hóa đơn do cơ thuế quan phát hành phải tự chịu phận sự bằng cách ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế tại liên 2 của từng số hóa đơn trước lúc tháo ra. cơ thuế quan nơi sắm hóa đơn.

2. Các trường hợp cơ thuế quan được sắm hóa đơn đặt in

Thực hiện theo quy định tại điểm đ và điểm e khoản 2 Điều 5 Thông tư 39/2014 / TT-BTC, các trường hợp sau được phép lập hóa đơn sắm hàng:

– Các tổ chức chẳng phải là doanh nghiệp mà có hoạt động thương nghiệp (bao gồm hiệp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban điều hành dự án); các công ty và tư nhân gia đình; Các tổ chức, công ty khác ko được phép đặt in, đặt in hóa đơn sắm hóa đơn đặt in của cơ thuế quan.

– Đơn vị sự nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của luật pháp có đủ điều kiện tự in hóa đơn mà ko tự in hóa đơn được lập hóa đơn đặt in hoặc đặt in hóa đơn của cơ thuế quan.

3. Trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình và người được sắm hóa đơn

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 12, Thông tư 39/2014 / TT-BTC, tổ chức, hộ, tư nhân kinh doanh thuộc nhân vật sắm hóa đơn do cơ thuế quan cấp lúc sắm hóa đơn phải có đơn yêu cầu sắm hóa đơn kèm theo các giấy má sau:

Người sắm hóa đơn (người đứng tên trên đơn hoặc người được công ty, tổ chức kinh doanh, chủ thương nghiệp giao cho theo giấy giao cho theo quy định của luật pháp) phải xuất trình chứng minh quần chúng hợp thức theo quy định của luật pháp về chứng minh quần chúng. thẻ

– Tổ chức, hộ, tư nhân sắm hóa đơn lần đầu phải có văn bản cam kết về địa chỉ sản xuất, kinh doanh thích hợp với Giđó chứng thực đăng ký kinh doanh hoặc Giđó phép đầu cơ (Giđó phép hành nghề) hoặc Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, lúc sắm hóa đơn, doanh nghiệp, tổ chức, hộ, tư nhân sắm hóa đơn do cơ thuế quan phát hành có phận sự ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của từng số hóa đơn trước lúc mang ra khỏi hóa đơn. cơ thuế quan nơi sắm hóa đơn.

Tuy nhiên, Phiếu đề nghị sắm hóa đơn này chỉ được sử dụng tới hết ngày 31/10/2020, vì theo quy định tại Thông tư 68/2019 / TT-BTC, từ khi ngày 01/11/2020, tổ chức, hộ, tư nhân mở màn sử dụng hóa đơn điện tử. .

4. Đề nghị sắm hóa đơn

Nội dung căn bản của đề nghị sắm hóa đơn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

………, tháng ngày 5………

YÊU CẦU MUA HÓA ĐƠN

Thân mến:………………………………………………

I. Tổ chức, tư nhân có đề nghị sắm hóa đơn:…………………….

1. Tên tổ chức, tư nhân (Theo sổ bộ thuế): …………………………

2. Mã số thuế:………………………………………………

3. Địa chỉ hội sở chính (Theo sổ bộ thuế): ……………………

4. Địa chỉ nhận công bố thuế (Theo sổ bộ thuế): …………………………

5. Dế yêu liên hệ:…………………….

+ Đã sửa:……………………………………………………….

+ Di động:……………………………………………………….

6. Người đại diện theo luật pháp (Theo đăng ký thuế): ………………………………………………………….

7. Vốn cổ phần (điền tổng số tiền): …………………… ..

8. Số lượng viên chức:………………………………………………

9. Tên người dùng trên hóa đơn (Đối với nhà thương nghiệp, tên người dùng trên hóa đơn là chủ nhân của nhà thương nghiệp.)

Nếu chủ hộ giao cho cho người khác thì phải kèm theo giấy giao cho.): …………………… ..

Số CMND của người dùng hóa đơn:…………………….

Ngày và vị trí của chuyến thám hiểm: ……………………………………………….

II. Số lượng hóa đơn, chứng từ cần sắm:

Yêu cầu cơ thuế quan bán hóa đơn, chứng từ để sử dụng theo số lượng, chủng loại như sau:

đơn vị số

STTĐã viết
thu nhập = earnings
đầu sinh tồn
Kỳ trước
Số lượng
thời kì sắm hàng
Trước
Sử dụng trong vòng thời kìChưa
hoàn thành điều khoản
Số tiền đã sắm
Giai đoạn này
Sử dụngTẩy xóaChếtHủy bỏThêm vào

Tôi hứa hẹn:

Nghiên cứu kỹ các quy định của Luật thuế, Nghị định 51/2010 / NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định 04/2014 / NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 39/2014 / TT-BTC của Bộ Vốn đầu tư chỉ dẫn chính về hóa đơn bán hàng đối với hàng hóa và dịch vụ.

Quản lý và sử dụng hóa đơn do cơ thuế quan phát hành theo đúng quy định. Nếu các tổ chức, tư nhân vi phạm xin hoàn toàn chịu phận sự trước luật pháp.

Ghi chú:

– Hộ gia đình, tư nhân kinh doanh ko cần đóng dấu.

ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Đọc và tham khảo phân mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong bài báo biểu mẫu Xin vui lòng.

Xem thêm thông tin Đơn đề nghị mua hóa đơn

Đơn yêu cầu sắm hóa đơn

Đơn yêu cầu sắm hóa đơn là giấy má cần phải có lúc các tổ chức, hộ, tư nhân kinh doanh thuộc nhân vật được sắm hóa đơn do cơ thuế quan phát hành lúc muốn sắm hoá đơn, biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 01/06/2014 của Bộ Vốn đầu tư quy định về hoá đơn bán hàng hóa, phân phối dịch vụ, mời các bạn cùng tham khảo cụ thể tại đây.
1. Đơn yêu cầu sắm hóa đơn là gì?
Đơn yêu cầu sắm hóa đơn là đề nghị bắt buộc có với các tổ chức, công ty kinh doanh thuộc nhân vật sắm hóa đơn do cơ thuế quan phát hành và phải kèm theo các giấy má khác, bao gồm:
Giđó chứng minh quần chúng còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của luật pháp.
Văn bản cam kết về địa chỉ sản xuất, kinh doanh thích hợp với giấy chứng thực đăng ký công ty hoặc giấy phép đầu cơ hoặc quyết định thành lập của các cơ quan có thẩm quyền.
Hiện nay, mẫu đơn yêu cầu để sắm hóa đơn mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Vốn đầu tư, ban hành ngày 31/3/2014.
Ngoài ra, cần xem xét rằng lúc tới sắm hóa đơn, các tổ chức, công ty sắm hóa đơn do cơ thuế quan phát hành phải tự chịu phận sự bằng cách ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hóa đơn trước lúc mang ra khỏi cơ thuế quan nơi sắm hóa đơn.
2. Các trường hợp được sắm hóa đơn đặt in của cơ thuế quan
Theo quy định tại điểm đ và điểm e, khoản 2 Điều 5 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì các trường hợp sau được sắm hóa đơn:
– Tổ chức chẳng phải là công ty mà có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hiệp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban điều hành dự án); hộ, tư nhân kinh doanh; tổ chức và công ty khác ko thuộc trường hợp được tự in, đặt in hóa đơn sắm hóa đơn đặt in của cơ thuế quan.
– Các đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của luật pháp phục vụ đủ điều kiện tự in chỉ dẫn mà ko tự in hóa đơn thì được tạo hóa đơn đặt in hoặc sắm hóa đơn đặt in của cơ thuế quan.
3. Trách nhiệm của tổ chức, hộ, tư nhân được sắm hóa đơn
Theo khoản 2 Điều 12, Thông tư 39/2014/TT-BTC thì tổ chức, hộ, tư nhân kinh doanh thuộc nhân vật được sắm hóa đơn do cơ thuế quan phát hành lúc sắm hoá đơn phải có đơn yêu cầu sắm hoá đơn, kèm theo các giấy má sau:
– Người sắm hóa đơn (người có tên trong đơn hoặc người được công ty, tổ chức kinh doanh, chủ hộ kinh doanh giao cho bằng giấy giao cho theo quy định của luật pháp) phải xuất trình giấy CMND còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của luật pháp về giấy CMND.
– Tổ chức, hộ, tư nhân sắm hóa đơn lần đầu phải có văn bản cam kết về địa chỉ sản xuất, kinh doanh thích hợp với giấy chứng thực đăng ký công ty hoặc giấy phép đầu cơ (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.
Ngoài ra, lúc tới sắm hóa đơn, công ty, tổ chức, hộ, tư nhân sắm hóa đơn do cơ thuế quan phát hành phải tự chịu phận sự ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hóa đơn trước lúc mang ra khỏi cơ thuế quan nơi sắm hóa đơn.
Tuy nhiên, mẫu đơn yêu cầu sắm hóa đơn này chỉ được chuyên dụng cho tới hết ngày 31/10/2020, vì theo quy định tại Thông tư 68/2019/TT-BTC, từ ngày 01/11/2020 các tổ chức, hộ, tư nhân sẽ chuyển sang dùng hóa đơn điện tử.
4. Đơn yêu cầu sắm hóa đơn

Nội dung căn bản của đơn yêu cầu sắm hóa đơn:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————————–
………, ngày……… tháng……… 5………
ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN
Kính gửi:…………………………………………………………………………
I. Tổ chức, tư nhân yêu cầu sắm hóa đơn:…………………………………………….
1. Tên tổ chức, tư nhân (Ghi theo đăng ký thuế):…………………………………………
2. Mã số thuế:……………………………………………………………………………………
3. Địa chỉ hội sở chính (Ghi theo đăng ký thuế):……………………………………………
4. Địa chỉ nhận công bố thuế (Ghi theo đăng ký thuế):…………………………………
5. Số dế yêu liên hệ:………………………………………………………………….
+ Cố định:………………………………………………………………………………………..
+ Di động:………………………………………………………………………………………..
6. Người đại diện theo luật pháp (Ghi theo đăng ký thuế):……………………………………….
7. Vốn điều lệ (ghi theo số đã góp đủ):………………………………………………………
8. Số lượng lao động:…………………………………………………………………………
9. Tên người dùng hóa đơn (Đối với hộ kinh doanh thì tên người dùng hóa đơn là chủ hộ kinh
doanh, trường hợp chủ hộ giao cho cho người khác thì phải kèm giấy giao cho):…..………..
Số CMND người đi sắm hóa đơn:………………………………………………………….
Ngày cấp:…………………………………………… Nơi cấp:……………………………………………….
II. Số lượng hóa đơn, chứng từ yêu cầu sắm:
Yêu cầu cơ thuế quan bán hóa đơn, chứng từ để sử dụng theo số lượng và loại như sau:
Đơn vị tính: Số
STT
Loạihóa đơn, chứng từ
Tồn đầukỳ trước
Số lượngmua kỳtrước
Sử dụng trong kỳ
Còncuối kỳ
Số lượng muakỳ này
Sử dụng
Xóa bỏ
Mất
Hủy
Cộng

Tôi xin cam kết:
Đã nghiên cứu kỹ các quy định trong Luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Vốn đầu tư chỉ dẫn về hóa đơn bán hàng hóa phân phối dịch vụ.
Quản lý và sử dụng hoá đơn do cơ thuế quan phát hành đúng quy định. Nếu vi phạm tổ chức, tư nhân xin hoàn toàn chịu phận sự trước luật pháp.

Ghi chú:
– Hộ, tư nhân kinh doanh ko cần đóng dấu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đơn #đề #nghị #sắm #hóa #đơn

Đơn yêu cầu sắm hóa đơn

Đơn yêu cầu sắm hóa đơn là giấy má cần phải có lúc các tổ chức, hộ, tư nhân kinh doanh thuộc nhân vật được sắm hóa đơn do cơ thuế quan phát hành lúc muốn sắm hoá đơn, biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 01/06/2014 của Bộ Vốn đầu tư quy định về hoá đơn bán hàng hóa, phân phối dịch vụ, mời các bạn cùng tham khảo cụ thể tại đây.
1. Đơn yêu cầu sắm hóa đơn là gì?
Đơn yêu cầu sắm hóa đơn là đề nghị bắt buộc có với các tổ chức, công ty kinh doanh thuộc nhân vật sắm hóa đơn do cơ thuế quan phát hành và phải kèm theo các giấy má khác, bao gồm:
Giđó chứng minh quần chúng còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của luật pháp.
Văn bản cam kết về địa chỉ sản xuất, kinh doanh thích hợp với giấy chứng thực đăng ký công ty hoặc giấy phép đầu cơ hoặc quyết định thành lập của các cơ quan có thẩm quyền.
Hiện nay, mẫu đơn yêu cầu để sắm hóa đơn mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Vốn đầu tư, ban hành ngày 31/3/2014.
Ngoài ra, cần xem xét rằng lúc tới sắm hóa đơn, các tổ chức, công ty sắm hóa đơn do cơ thuế quan phát hành phải tự chịu phận sự bằng cách ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hóa đơn trước lúc mang ra khỏi cơ thuế quan nơi sắm hóa đơn.
2. Các trường hợp được sắm hóa đơn đặt in của cơ thuế quan
Theo quy định tại điểm đ và điểm e, khoản 2 Điều 5 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì các trường hợp sau được sắm hóa đơn:
– Tổ chức chẳng phải là công ty mà có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hiệp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban điều hành dự án); hộ, tư nhân kinh doanh; tổ chức và công ty khác ko thuộc trường hợp được tự in, đặt in hóa đơn sắm hóa đơn đặt in của cơ thuế quan.
– Các đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của luật pháp phục vụ đủ điều kiện tự in chỉ dẫn mà ko tự in hóa đơn thì được tạo hóa đơn đặt in hoặc sắm hóa đơn đặt in của cơ thuế quan.
3. Trách nhiệm của tổ chức, hộ, tư nhân được sắm hóa đơn
Theo khoản 2 Điều 12, Thông tư 39/2014/TT-BTC thì tổ chức, hộ, tư nhân kinh doanh thuộc nhân vật được sắm hóa đơn do cơ thuế quan phát hành lúc sắm hoá đơn phải có đơn yêu cầu sắm hoá đơn, kèm theo các giấy má sau:
– Người sắm hóa đơn (người có tên trong đơn hoặc người được công ty, tổ chức kinh doanh, chủ hộ kinh doanh giao cho bằng giấy giao cho theo quy định của luật pháp) phải xuất trình giấy CMND còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của luật pháp về giấy CMND.
– Tổ chức, hộ, tư nhân sắm hóa đơn lần đầu phải có văn bản cam kết về địa chỉ sản xuất, kinh doanh thích hợp với giấy chứng thực đăng ký công ty hoặc giấy phép đầu cơ (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.
Ngoài ra, lúc tới sắm hóa đơn, công ty, tổ chức, hộ, tư nhân sắm hóa đơn do cơ thuế quan phát hành phải tự chịu phận sự ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hóa đơn trước lúc mang ra khỏi cơ thuế quan nơi sắm hóa đơn.
Tuy nhiên, mẫu đơn yêu cầu sắm hóa đơn này chỉ được chuyên dụng cho tới hết ngày 31/10/2020, vì theo quy định tại Thông tư 68/2019/TT-BTC, từ ngày 01/11/2020 các tổ chức, hộ, tư nhân sẽ chuyển sang dùng hóa đơn điện tử.
4. Đơn yêu cầu sắm hóa đơn

Nội dung căn bản của đơn yêu cầu sắm hóa đơn:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————————–
………, ngày……… tháng……… 5………
ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN
Kính gửi:…………………………………………………………………………
I. Tổ chức, tư nhân yêu cầu sắm hóa đơn:…………………………………………….
1. Tên tổ chức, tư nhân (Ghi theo đăng ký thuế):…………………………………………
2. Mã số thuế:……………………………………………………………………………………
3. Địa chỉ hội sở chính (Ghi theo đăng ký thuế):……………………………………………
4. Địa chỉ nhận công bố thuế (Ghi theo đăng ký thuế):…………………………………
5. Số dế yêu liên hệ:………………………………………………………………….
+ Cố định:………………………………………………………………………………………..
+ Di động:………………………………………………………………………………………..
6. Người đại diện theo luật pháp (Ghi theo đăng ký thuế):……………………………………….
7. Vốn điều lệ (ghi theo số đã góp đủ):………………………………………………………
8. Số lượng lao động:…………………………………………………………………………
9. Tên người dùng hóa đơn (Đối với hộ kinh doanh thì tên người dùng hóa đơn là chủ hộ kinh
doanh, trường hợp chủ hộ giao cho cho người khác thì phải kèm giấy giao cho):…..………..
Số CMND người đi sắm hóa đơn:………………………………………………………….
Ngày cấp:…………………………………………… Nơi cấp:……………………………………………….
II. Số lượng hóa đơn, chứng từ yêu cầu sắm:
Yêu cầu cơ thuế quan bán hóa đơn, chứng từ để sử dụng theo số lượng và loại như sau:
Đơn vị tính: Số
STT
Loạihóa đơn, chứng từ
Tồn đầukỳ trước
Số lượngmua kỳtrước
Sử dụng trong kỳ
Còncuối kỳ
Số lượng muakỳ này
Sử dụng
Xóa bỏ
Mất
Hủy
Cộng

Tôi xin cam kết:
Đã nghiên cứu kỹ các quy định trong Luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Vốn đầu tư chỉ dẫn về hóa đơn bán hàng hóa phân phối dịch vụ.
Quản lý và sử dụng hoá đơn do cơ thuế quan phát hành đúng quy định. Nếu vi phạm tổ chức, tư nhân xin hoàn toàn chịu phận sự trước luật pháp.

Ghi chú:
– Hộ, tư nhân kinh doanh ko cần đóng dấu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đơn #đề #nghị #sắm #hóa #đơn


#Đơn #đề #nghị #sắm #hóa #đơn

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button