Tài Liệu

Đơn xin chuyển trường Tiểu học (2 Mẫu) Mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học

Mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học mới nhất hiện nay được thực hiện theo phụ lục I, phụ lục II Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường Tiểu học do Bộ GD&ĐT ban hành ngày 04/09/2022.

Đơn xin chuyển trường Tiểu học là biểu mẫu được sử dụng khi học sinh có nguyện vọng, mong muốn rút hồ sơ học bạ, dừng việc học tại trường và chuyển qua một trường khác phù hợp với bản thân hơn. Mẫu đơn xin chuyển trường là một trong những giấy tờ bắt buộc được sử dụng khi học sinh chuyển tới trường mới để học tập. Vậy dưới đây là 2 đơn xin chuyển trường Tiểu học, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Đơn xin chuyển trường Tiểu học trong nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o——

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(dành cho học sinh tiểu học chuyển trường trong nước)

Kính gửi:

– Hiệu trưởng trường1……………..

– Hiệu trưởng trường2……………….

Tôi tên là:………………………………………………………………………………

Hiện trú tại:……………………………………………………………………………

Số điện thoại: ……………..Địa chỉ email (nếu có):………………………..

Là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của:…………………………….

Học sinh:…………………. Ngày tháng năm sinh:………………………….

Là học sinh lớp:……………… Trường3…………………………………………

Kết quả cuối năm học:…………………………………………………………….

Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được chuyển từ trường4……….. về học lớp ………… năm học ……… tại trường5 ………………………………

Lý do:………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Trân trọng cảm ơn.

…, ngày …. tháng …. năm …..

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến tiếp nhận của trường chuyển đến6

…………………………………

…………………………………

Ý kiến của trường chuyển đi7

…………………………………

…………………………………

Hướng dẫn ghi mẫu đơn

1 Tên trường nơi chuyển đi;

2 Tên trường nơi chuyển đến;

3 Trường nơi chuyển đi, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

4 Trường nơi chuyển đi ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

5 Trường nơi chuyển đến, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

6 Hiệu trưởng trường chuyển đến cho ý kiến và ký, đóng dấu

7 Hiệu trưởng trường chuyển đi cho ý kiến và ký, đóng dấu

Đơn xin chuyển trường Tiểu học từ nước ngoài về

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(dành cho học sinh chuyển từ nước ngoài về)

Kính gửi: Hiệu trưởng trường1 …………………………………………………

Tôi tên là:………………………………………………………………………………

Hiện trú tại:…………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ………………………Địa chỉ email (nếu có):…………………

Là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của:………………………………

Học sinh: …………….Ngày tháng năm sinh:…………………………………

Là học sinh lớp:………….. Trường2.……………………………………………

Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được nhập học lớp …. năm học ……….. tại trường3 ……………………………..

Lý do:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Hồ sơ kèm theo gồm có4:……………………………………………………….

Trân trọng cảm ơn.

…….., ngày …. tháng ….. năm ……

Ý kiến tiếp nhận của nhà trường5

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn ghi mẫu đơn

1 Tên trường chuyển đến;

2 Trường ở nước ngoài nơi học sinh chuyển đi, ghi rõ tên trường và địa chỉ bao gồm cả quốc gia;

3 Ghi rõ tên trường nơi chuyển đến và địa chỉ;

4 Những giấy tờ liên quan đến quá trình và kết quả học tập của từng lớp ở nước ngoài của học sinh;

5 Hiệu trưởng trường chuyển đến cho ý kiến và ký, đóng dấu.


Thông tin thêm

Đơn xin chuyển trường Tiểu học (2 Mẫu) Mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học

Mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học mới nhất hiện nay được thực hiện theo phụ lục I, phụ lục II Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường Tiểu học do Bộ GD&ĐT ban hành ngày 04/09/2022.
Đơn xin chuyển trường Tiểu học là biểu mẫu được sử dụng khi học sinh có nguyện vọng, mong muốn rút hồ sơ học bạ, dừng việc học tại trường và chuyển qua một trường khác phù hợp với bản thân hơn. Mẫu đơn xin chuyển trường là một trong những giấy tờ bắt buộc được sử dụng khi học sinh chuyển tới trường mới để học tập. Vậy dưới đây là 2 đơn xin chuyển trường Tiểu học, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.
Đơn xin chuyển trường Tiểu học trong nước
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——o0o——
ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG
(dành cho học sinh tiểu học chuyển trường trong nước)

Kính gửi:

– Hiệu trưởng trường1……………..
– Hiệu trưởng trường2……………….

Tôi tên là:………………………………………………………………………………
Hiện trú tại:……………………………………………………………………………
Số điện thoại: ……………..Địa chỉ email (nếu có):………………………..
Là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của:…………………………….
Học sinh:…………………. Ngày tháng năm sinh:………………………….
Là học sinh lớp:……………… Trường3…………………………………………
Kết quả cuối năm học:…………………………………………………………….
Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được chuyển từ trường4……….. về học lớp ………… năm học ……… tại trường5 ………………………………
Lý do:………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Trân trọng cảm ơn.

…, ngày …. tháng …. năm …..

Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến tiếp nhận của trường chuyển đến6
…………………………………
…………………………………

Ý kiến của trường chuyển đi7
…………………………………
…………………………………

Hướng dẫn ghi mẫu đơn
1 Tên trường nơi chuyển đi;
2 Tên trường nơi chuyển đến;
3 Trường nơi chuyển đi, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;
4 Trường nơi chuyển đi ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;
5 Trường nơi chuyển đến, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;
6 Hiệu trưởng trường chuyển đến cho ý kiến và ký, đóng dấu
7 Hiệu trưởng trường chuyển đi cho ý kiến và ký, đóng dấu
Đơn xin chuyển trường Tiểu học từ nước ngoài về
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——–o0o——
ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG
(dành cho học sinh chuyển từ nước ngoài về)
Kính gửi: Hiệu trưởng trường1 …………………………………………………
Tôi tên là:………………………………………………………………………………
Hiện trú tại:…………………………………………………………………………….
Số điện thoại: ………………………Địa chỉ email (nếu có):…………………
Là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của:………………………………
Học sinh: …………….Ngày tháng năm sinh:…………………………………
Là học sinh lớp:………….. Trường2.……………………………………………
Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được nhập học lớp …. năm học ……….. tại trường3 ……………………………..
Lý do:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Hồ sơ kèm theo gồm có4:……………………………………………………….
Trân trọng cảm ơn.

…….., ngày …. tháng ….. năm ……

Ý kiến tiếp nhận của nhà trường5

Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn ghi mẫu đơn
1 Tên trường chuyển đến;
2 Trường ở nước ngoài nơi học sinh chuyển đi, ghi rõ tên trường và địa chỉ bao gồm cả quốc gia;
3 Ghi rõ tên trường nơi chuyển đến và địa chỉ;
4 Những giấy tờ liên quan đến quá trình và kết quả học tập của từng lớp ở nước ngoài của học sinh;
5 Hiệu trưởng trường chuyển đến cho ý kiến và ký, đóng dấu.

#Đơn #xin #chuyển #trường #Tiểu #học #Mẫu #Mẫu #đơn #xin #chuyển #trường #Tiểu #học

Đơn xin chuyển trường Tiểu học (2 Mẫu) Mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học

Mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học mới nhất hiện nay được thực hiện theo phụ lục I, phụ lục II Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường Tiểu học do Bộ GD&ĐT ban hành ngày 04/09/2022.
Đơn xin chuyển trường Tiểu học là biểu mẫu được sử dụng khi học sinh có nguyện vọng, mong muốn rút hồ sơ học bạ, dừng việc học tại trường và chuyển qua một trường khác phù hợp với bản thân hơn. Mẫu đơn xin chuyển trường là một trong những giấy tờ bắt buộc được sử dụng khi học sinh chuyển tới trường mới để học tập. Vậy dưới đây là 2 đơn xin chuyển trường Tiểu học, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.
Đơn xin chuyển trường Tiểu học trong nước
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——o0o——
ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG
(dành cho học sinh tiểu học chuyển trường trong nước)

Kính gửi:

– Hiệu trưởng trường1……………..
– Hiệu trưởng trường2……………….

Tôi tên là:………………………………………………………………………………
Hiện trú tại:……………………………………………………………………………
Số điện thoại: ……………..Địa chỉ email (nếu có):………………………..
Là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của:…………………………….
Học sinh:…………………. Ngày tháng năm sinh:………………………….
Là học sinh lớp:……………… Trường3…………………………………………
Kết quả cuối năm học:…………………………………………………………….
Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được chuyển từ trường4……….. về học lớp ………… năm học ……… tại trường5 ………………………………
Lý do:………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Trân trọng cảm ơn.

…, ngày …. tháng …. năm …..

Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến tiếp nhận của trường chuyển đến6
…………………………………
…………………………………

Ý kiến của trường chuyển đi7
…………………………………
…………………………………

Hướng dẫn ghi mẫu đơn
1 Tên trường nơi chuyển đi;
2 Tên trường nơi chuyển đến;
3 Trường nơi chuyển đi, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;
4 Trường nơi chuyển đi ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;
5 Trường nơi chuyển đến, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;
6 Hiệu trưởng trường chuyển đến cho ý kiến và ký, đóng dấu
7 Hiệu trưởng trường chuyển đi cho ý kiến và ký, đóng dấu
Đơn xin chuyển trường Tiểu học từ nước ngoài về
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——–o0o——
ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG
(dành cho học sinh chuyển từ nước ngoài về)
Kính gửi: Hiệu trưởng trường1 …………………………………………………
Tôi tên là:………………………………………………………………………………
Hiện trú tại:…………………………………………………………………………….
Số điện thoại: ………………………Địa chỉ email (nếu có):…………………
Là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của:………………………………
Học sinh: …………….Ngày tháng năm sinh:…………………………………
Là học sinh lớp:………….. Trường2.……………………………………………
Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được nhập học lớp …. năm học ……….. tại trường3 ……………………………..
Lý do:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Hồ sơ kèm theo gồm có4:……………………………………………………….
Trân trọng cảm ơn.

…….., ngày …. tháng ….. năm ……

Ý kiến tiếp nhận của nhà trường5

Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn ghi mẫu đơn
1 Tên trường chuyển đến;
2 Trường ở nước ngoài nơi học sinh chuyển đi, ghi rõ tên trường và địa chỉ bao gồm cả quốc gia;
3 Ghi rõ tên trường nơi chuyển đến và địa chỉ;
4 Những giấy tờ liên quan đến quá trình và kết quả học tập của từng lớp ở nước ngoài của học sinh;
5 Hiệu trưởng trường chuyển đến cho ý kiến và ký, đóng dấu.

#Đơn #xin #chuyển #trường #Tiểu #học #Mẫu #Mẫu #đơn #xin #chuyển #trường #Tiểu #học


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button