Tài Liệu

Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 (4 mẫu) Mẫu đơn tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022 – 2023

Đơn xin nhập học lớp 6 năm 2022 – 2023 là biểu mẫu được xác lập với mục đích xin xét tuyển, đơn xin đi học. Đây là biểu mẫu được viết bởi học sinh, sinh viên hoặc phụ huynh của học sinh nộp cho nhà trường nơi mà muốn đăng ký hoặc đăng ký cho con theo học.

Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 cần phải được phụ huynh học sinh lập ra vào thời điểm đầu năm.  Mẫu đơn xin đi học lớp 6 là mẫu đơn bắt buộc và cần thiết. Ngoài đơn xin nhập học các bậc phụ huynh cũng cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mẫu đơn xin dự tuyển vào lớp 6, mời các bạn tải tại đây.

Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6
NĂM HỌC 2021 – 2022

Kính gửi: Hiệu trưởng trường……………………………………………………………………

Họ và tên học sinh (ghi chữ IN HOA): ………………………………………………………..

Sinh ngày …… tháng …… năm ……..…………..

Giới tính (Nam, Nữ):…………….Dân tộc: …………….

Nơi sinh: Huyện ………………………………….Tỉnh……………………………………………

Địa chỉ thường trú: Ấp (Thôn) …………….……..Xã (Thị trấn) ……………………

Huyện………………….…………Tỉnh (TP) ………………….……………….………….

Số điện thoại liên lạc: ……………………………

Họ tên cha: ……………………………….. Nghề nghiệp: ………………….………

Họ tên mẹ: …………………………………Nghề nghiệp: ………………..…………

Đã hoàn thành chương trình tiểu học tại trường: ……………………..……………

Nay em làm đơn này xin dự tuyển vào học lớp 6 trường……………………………………….. năm học 2021 – 2022.

XÁC NHẬN CỦA CHA, MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ

Tôi là cha, mẹ, người giám hộ của học sinh:……………………………..……đã đọc kỹ và hoàn toàn nhất trí với nội dung đơn xin thi tuyển vào lớp 6 trên đây của con tôi.

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Ngày …… tháng …… năm 2021

HỌC SINH KÝ TÊN
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 – Mẫu 2

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6
CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM ĐÀO TẠO SONG BẰNG NĂM HỌC 2021 – 2022

(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối trang trước khi ghi)

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:             

MÃ HỌC SINH: ……………………………..

PHÒNG GDĐTTRƯỜNG TIỂU HỌCLỚP
5
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
GIỚI TÍNH NAM
NỮ
NGÀY THÁNG NĂM SINH
/   /
NƠI SINH
DÂN TỘC

HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ: Tỉnh (thành phố): ___________Huyện (Quận):______________
Xã (Phường/Thị trấn): ____________ Thôn (phố): _________ Xóm (tổ):__________________

HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI: Tỉnh (thành phố):______________ Huyện (Quận):_________
Xã (Phường/Thị trấn):____________ Thôn (phố):___________ Xóm (tổ):_______________

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ KHI CẦN THIẾT

ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG DỰ TUYỂN:

Nguyện vọng 1: Trường THCS________________________________________Mã trường:
Nguyện vọng 2: Trường THCS_________________________________________Mã trường:
Ngày ……… tháng ………. năm 2021
CHA/MẸ/NGƯỜI GIÁM HỘ CỦA HỌC SINHHIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC

(Ký, ghi họ tên)

______________

(Ký tên và đóng dấu)

______________

HƯỚNG DẪN GHI

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

MÃ HỌC SINH: Ghi mã HS trên Sổ điểm điện tử do trường Tiểu học cấp. Nếu là HS tỉnh ngoài thì ghi “TỈNH NGOÀI”

PHÒNG GDĐT: Nếu học ở tỉnh ngoài thì ghi tên tỉnh đã học; LỚP: Ghi tên lớp 5 ở tiểu học, ví dụ 5A;

HỌ VÀ TÊN: Viết chữ IN HOA; NƠI SINH: Ghi tên tỉnh, thành phố; DÂN TỘC: Ghi tên dân tộc của HS;

HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ và HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI: Ghi rõ tên Tỉnh (Thành phố), Huyện (Quận), Xã (Phường), Thôn (Phố), Xóm (Tổ) đảm bảo thông tin đúng như trong Sổ điểm điện tử cấp Tiểu học.

II. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 THCS SONG BẰNG:

NGUYỆN VỌNG: Ghi tên trường THCS công lập có đào tạo song bằng và mã trường tương ứng.

Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 – Mẫu 3

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG THCS……………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
—————————-

Số đơn:………………..

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 6

NĂM HỌC 20… – 20…

Kính gửi: Ban Giám Hiệu trường TRUNG HỌC THCS-THPT………………….

Em tên là: …………………………………………….Nam, Nữ:………………………………………..

Sinh ngày: ……./……./……Tại (quận, TP) ………………………………..Dân tộc:……………….

Hiện ngụ tại số: ……………Đường: ……………….Phường: ………………Quận: ………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….Điện thoại: …………………….

Họ và tên cha: ………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp: ………………………………………..Điện thoại…………………….………………….

Họ và tên mẹ: ……………………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp: ………………………………………………………..Điện thoại…………………..…….

Đã học lớp 5 tại trường tiểu học ……………… Quận/Huyện:……………..…. TP: …………..

KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 20… – 20…

Điểm kiểm tra cuối nămXếp loại cả nămHọc chương trình tiếng Anh ở tiểu học
Tiếng ViệtToánTổng cộngHọc lựcHạnh kiểmKhông
Ở trường:
Ở trung tâm:

Các thành tích đã đạt được học tập, văn nghệ, thể thao……………………………(từ cấp Quận/Huyện trở lên):

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Em làm đơn này xin được nhập học lớp 6 tại trường TRUNG HỌC THCS – THPT…………….

Khi được vào học em hứa sẽ thực hiện đúng nội quy nhà trường.

Ngày ….. tháng …… năm 20…

Chữ ký Cha, Mẹ (Người đỡ đầu)

Họ và tên …………………………..

Học sinh ký tên

Họ và tên …………………….

Đơn xin nhập học lớp 6 – Mẫu 4

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS……………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
—————————-

Số đơn:………………..

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 6
NĂM HỌC 20…… – 20……

Kính gửi Ban Giám Hiệu trường ………………………………………………………….

Em tên là: ………………………………………………………………Nam, Nữ:………………………..

Sinh ngày: ……./……./……Tại (quận, TP) ………………….Dân tộc:……………………………..

Hiện ngụ tại số : ………………..Đường: ………………………Phường: …………Quận: ……….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………Điện thoại: …………………..

Họ và tên cha: ………………………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp: ……………………………………………….Điện thoại……………………………….

Họ và tên mẹ: ………………………………………………………………………………………………….

.Nghề nghiệp: …………………………………………………………….Điện thoại……………………

Đã học lớp 5 tại trường tiểu học …………… Quận/Huyện:……………. TP/TP: ………….

KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 20…… – 20……

Điểm kiểm tra cuối năm

Xếp loại cả năm

Học chương trình tiếng Anh ở tiểu học

Tiếng Việt

Toán

Tổng cộng

Học lực

Hạnh kiểm

Không

Ở trường: □

Ở trung tâm: □

Các thành tích đã đạt được học tập, văn nghệ, thể thao…..(từ cấp Quận/Huyện trở lên)

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Em làm đơn này xin được nhập học lớp 6 tại trường…………………………

Khi được vào học em hứa sẽ thực hiện đúng nội qui nhà trường

Ngày ….. tháng … năm 20……

Chữ ký Cha, Mẹ (Người đỡ đầu)

Họ và tên ………………………..

Học sinh ký tên

 Họ và tên …………………….


Thông tin thêm

Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 (4 mẫu) Mẫu đơn tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022 – 2023

Đơn xin nhập học lớp 6 năm 2022 – 2023 là biểu mẫu được xác lập với mục đích xin xét tuyển, đơn xin đi học. Đây là biểu mẫu được viết bởi học sinh, sinh viên hoặc phụ huynh của học sinh nộp cho nhà trường nơi mà muốn đăng ký hoặc đăng ký cho con theo học.
Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 cần phải được phụ huynh học sinh lập ra vào thời điểm đầu năm.  Mẫu đơn xin đi học lớp 6 là mẫu đơn bắt buộc và cần thiết. Ngoài đơn xin nhập học các bậc phụ huynh cũng cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mẫu đơn xin dự tuyển vào lớp 6, mời các bạn tải tại đây.
Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 – Mẫu 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6NĂM HỌC 2021 – 2022
Kính gửi: Hiệu trưởng trường……………………………………………………………………
Họ và tên học sinh (ghi chữ IN HOA): ………………………………………………………..
Sinh ngày …… tháng …… năm ……..…………..
Giới tính (Nam, Nữ):…………….Dân tộc: …………….
Nơi sinh: Huyện ………………………………….Tỉnh……………………………………………
Địa chỉ thường trú: Ấp (Thôn) …………….……..Xã (Thị trấn) ……………………
Huyện………………….…………Tỉnh (TP) ………………….……………….………….
Số điện thoại liên lạc: ……………………………
Họ tên cha: ……………………………….. Nghề nghiệp: ………………….………
Họ tên mẹ: …………………………………Nghề nghiệp: ………………..…………
Đã hoàn thành chương trình tiểu học tại trường: ……………………..……………
Nay em làm đơn này xin dự tuyển vào học lớp 6 trường……………………………………….. năm học 2021 – 2022.

XÁC NHẬN CỦA CHA, MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ
Tôi là cha, mẹ, người giám hộ của học sinh:……………………………..……đã đọc kỹ và hoàn toàn nhất trí với nội dung đơn xin thi tuyển vào lớp 6 trên đây của con tôi.
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Ngày …… tháng …… năm 2021
HỌC SINH KÝ TÊN(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 – Mẫu 2
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM ĐÀO TẠO SONG BẰNG NĂM HỌC 2021 – 2022
(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối trang trước khi ghi)
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:             
MÃ HỌC SINH: ……………………………..
PHÒNG GDĐT
TRƯỜNG TIỂU HỌC
LỚP

5
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH

GIỚI TÍNH
NAM

NỮ

NGÀY THÁNG NĂM SINH

/   /

NƠI SINH

DÂN TỘC

HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ: Tỉnh (thành phố): ___________Huyện (Quận):______________Xã (Phường/Thị trấn): ____________ Thôn (phố): _________ Xóm (tổ):__________________
HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI: Tỉnh (thành phố):______________ Huyện (Quận):_________Xã (Phường/Thị trấn):____________ Thôn (phố):___________ Xóm (tổ):_______________
ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ KHI CẦN THIẾT

ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG DỰ TUYỂN:
Nguyện vọng 1: Trường THCS
________________________________________
Mã trường:

Nguyện vọng 2: Trường THCS
_________________________________________
Mã trường:

Ngày ……… tháng ………. năm 2021
CHA/MẸ/NGƯỜI GIÁM HỘ CỦA HỌC SINH
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC

(Ký, ghi họ tên)
______________

(Ký tên và đóng dấu)
______________

HƯỚNG DẪN GHI
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:
MÃ HỌC SINH: Ghi mã HS trên Sổ điểm điện tử do trường Tiểu học cấp. Nếu là HS tỉnh ngoài thì ghi “TỈNH NGOÀI”
PHÒNG GDĐT: Nếu học ở tỉnh ngoài thì ghi tên tỉnh đã học; LỚP: Ghi tên lớp 5 ở tiểu học, ví dụ 5A;
HỌ VÀ TÊN: Viết chữ IN HOA; NƠI SINH: Ghi tên tỉnh, thành phố; DÂN TỘC: Ghi tên dân tộc của HS;
HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ và HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI: Ghi rõ tên Tỉnh (Thành phố), Huyện (Quận), Xã (Phường), Thôn (Phố), Xóm (Tổ) đảm bảo thông tin đúng như trong Sổ điểm điện tử cấp Tiểu học.
II. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 THCS SONG BẰNG:
NGUYỆN VỌNG: Ghi tên trường THCS công lập có đào tạo song bằng và mã trường tương ứng.
Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 – Mẫu 3

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TRƯỜNG THCS……………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc—————————-
Số đơn:………………..

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 6
NĂM HỌC 20… – 20…
Kính gửi: Ban Giám Hiệu trường TRUNG HỌC THCS-THPT………………….
Em tên là: …………………………………………….Nam, Nữ:………………………………………..
Sinh ngày: ……./……./……Tại (quận, TP) ………………………………..Dân tộc:……………….
Hiện ngụ tại số: ……………Đường: ……………….Phường: ………………Quận: ………………
Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….Điện thoại: …………………….
Họ và tên cha: ………………………………………………………………………………………………
Nghề nghiệp: ………………………………………..Điện thoại…………………….………………….
Họ và tên mẹ: ……………………………………………………………………………………………….
Nghề nghiệp: ………………………………………………………..Điện thoại…………………..…….
Đã học lớp 5 tại trường tiểu học ……………… Quận/Huyện:……………..…. TP: …………..
KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 20… – 20…
Điểm kiểm tra cuối năm
Xếp loại cả năm
Học chương trình tiếng Anh ở tiểu học
Tiếng Việt
Toán
Tổng cộng
Học lực
Hạnh kiểm

Không

Ở trường:Ở trung tâm:

Các thành tích đã đạt được học tập, văn nghệ, thể thao……………………………(từ cấp Quận/Huyện trở lên):
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
Em làm đơn này xin được nhập học lớp 6 tại trường TRUNG HỌC THCS – THPT…………….
Khi được vào học em hứa sẽ thực hiện đúng nội quy nhà trường.
Ngày ….. tháng …… năm 20…

Chữ ký Cha, Mẹ (Người đỡ đầu)
Họ và tên …………………………..

Học sinh ký tên
Họ và tên …………………….

Đơn xin nhập học lớp 6 – Mẫu 4

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TRƯỜNG THCS……………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc—————————-
Số đơn:………………..

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 6NĂM HỌC 20…… – 20……
Kính gửi Ban Giám Hiệu trường ………………………………………………………….
Em tên là: ………………………………………………………………Nam, Nữ:………………………..
Sinh ngày: ……./……./……Tại (quận, TP) ………………….Dân tộc:……………………………..
Hiện ngụ tại số : ………………..Đường: ………………………Phường: …………Quận: ……….
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………Điện thoại: …………………..
Họ và tên cha: ………………………………………………………………………………………………….
Nghề nghiệp: ……………………………………………….Điện thoại……………………………….
Họ và tên mẹ: ………………………………………………………………………………………………….
.Nghề nghiệp: …………………………………………………………….Điện thoại……………………
Đã học lớp 5 tại trường tiểu học …………… Quận/Huyện:……………. TP/TP: ………….
KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 20…… – 20……

Điểm kiểm tra cuối năm

Xếp loại cả năm

Học chương trình tiếng Anh ở tiểu học

Tiếng Việt

Toán

Tổng cộng

Học lực

Hạnh kiểm

Không

Ở trường: □
Ở trung tâm: □

Các thành tích đã đạt được học tập, văn nghệ, thể thao…..(từ cấp Quận/Huyện trở lên)
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Em làm đơn này xin được nhập học lớp 6 tại trường…………………………
Khi được vào học em hứa sẽ thực hiện đúng nội qui nhà trường

Ngày ….. tháng … năm 20……

Chữ ký Cha, Mẹ (Người đỡ đầu)
Họ và tên ………………………..

Học sinh ký tên
 Họ và tên …………………….

#Đơn #xin #dự #tuyển #vào #lớp #mẫu #Mẫu #đơn #tuyển #sinh #vào #lớp #năm #học

Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 (4 mẫu) Mẫu đơn tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022 – 2023

Đơn xin nhập học lớp 6 năm 2022 – 2023 là biểu mẫu được xác lập với mục đích xin xét tuyển, đơn xin đi học. Đây là biểu mẫu được viết bởi học sinh, sinh viên hoặc phụ huynh của học sinh nộp cho nhà trường nơi mà muốn đăng ký hoặc đăng ký cho con theo học.
Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 cần phải được phụ huynh học sinh lập ra vào thời điểm đầu năm.  Mẫu đơn xin đi học lớp 6 là mẫu đơn bắt buộc và cần thiết. Ngoài đơn xin nhập học các bậc phụ huynh cũng cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mẫu đơn xin dự tuyển vào lớp 6, mời các bạn tải tại đây.
Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 – Mẫu 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6NĂM HỌC 2021 – 2022
Kính gửi: Hiệu trưởng trường……………………………………………………………………
Họ và tên học sinh (ghi chữ IN HOA): ………………………………………………………..
Sinh ngày …… tháng …… năm ……..…………..
Giới tính (Nam, Nữ):…………….Dân tộc: …………….
Nơi sinh: Huyện ………………………………….Tỉnh……………………………………………
Địa chỉ thường trú: Ấp (Thôn) …………….……..Xã (Thị trấn) ……………………
Huyện………………….…………Tỉnh (TP) ………………….……………….………….
Số điện thoại liên lạc: ……………………………
Họ tên cha: ……………………………….. Nghề nghiệp: ………………….………
Họ tên mẹ: …………………………………Nghề nghiệp: ………………..…………
Đã hoàn thành chương trình tiểu học tại trường: ……………………..……………
Nay em làm đơn này xin dự tuyển vào học lớp 6 trường……………………………………….. năm học 2021 – 2022.

XÁC NHẬN CỦA CHA, MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ
Tôi là cha, mẹ, người giám hộ của học sinh:……………………………..……đã đọc kỹ và hoàn toàn nhất trí với nội dung đơn xin thi tuyển vào lớp 6 trên đây của con tôi.
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Ngày …… tháng …… năm 2021
HỌC SINH KÝ TÊN(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 – Mẫu 2
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM ĐÀO TẠO SONG BẰNG NĂM HỌC 2021 – 2022
(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối trang trước khi ghi)
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:             
MÃ HỌC SINH: ……………………………..
PHÒNG GDĐT
TRƯỜNG TIỂU HỌC
LỚP

5
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH

GIỚI TÍNH
NAM

NỮ

NGÀY THÁNG NĂM SINH

/   /

NƠI SINH

DÂN TỘC

HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ: Tỉnh (thành phố): ___________Huyện (Quận):______________Xã (Phường/Thị trấn): ____________ Thôn (phố): _________ Xóm (tổ):__________________
HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI: Tỉnh (thành phố):______________ Huyện (Quận):_________Xã (Phường/Thị trấn):____________ Thôn (phố):___________ Xóm (tổ):_______________
ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ KHI CẦN THIẾT

ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG DỰ TUYỂN:
Nguyện vọng 1: Trường THCS
________________________________________
Mã trường:

Nguyện vọng 2: Trường THCS
_________________________________________
Mã trường:

Ngày ……… tháng ………. năm 2021
CHA/MẸ/NGƯỜI GIÁM HỘ CỦA HỌC SINH
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC

(Ký, ghi họ tên)
______________

(Ký tên và đóng dấu)
______________

HƯỚNG DẪN GHI
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:
MÃ HỌC SINH: Ghi mã HS trên Sổ điểm điện tử do trường Tiểu học cấp. Nếu là HS tỉnh ngoài thì ghi “TỈNH NGOÀI”
PHÒNG GDĐT: Nếu học ở tỉnh ngoài thì ghi tên tỉnh đã học; LỚP: Ghi tên lớp 5 ở tiểu học, ví dụ 5A;
HỌ VÀ TÊN: Viết chữ IN HOA; NƠI SINH: Ghi tên tỉnh, thành phố; DÂN TỘC: Ghi tên dân tộc của HS;
HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ và HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI: Ghi rõ tên Tỉnh (Thành phố), Huyện (Quận), Xã (Phường), Thôn (Phố), Xóm (Tổ) đảm bảo thông tin đúng như trong Sổ điểm điện tử cấp Tiểu học.
II. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 THCS SONG BẰNG:
NGUYỆN VỌNG: Ghi tên trường THCS công lập có đào tạo song bằng và mã trường tương ứng.
Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 – Mẫu 3

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TRƯỜNG THCS……………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc—————————-
Số đơn:………………..

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 6
NĂM HỌC 20… – 20…
Kính gửi: Ban Giám Hiệu trường TRUNG HỌC THCS-THPT………………….
Em tên là: …………………………………………….Nam, Nữ:………………………………………..
Sinh ngày: ……./……./……Tại (quận, TP) ………………………………..Dân tộc:……………….
Hiện ngụ tại số: ……………Đường: ……………….Phường: ………………Quận: ………………
Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….Điện thoại: …………………….
Họ và tên cha: ………………………………………………………………………………………………
Nghề nghiệp: ………………………………………..Điện thoại…………………….………………….
Họ và tên mẹ: ……………………………………………………………………………………………….
Nghề nghiệp: ………………………………………………………..Điện thoại…………………..…….
Đã học lớp 5 tại trường tiểu học ……………… Quận/Huyện:……………..…. TP: …………..
KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 20… – 20…
Điểm kiểm tra cuối năm
Xếp loại cả năm
Học chương trình tiếng Anh ở tiểu học
Tiếng Việt
Toán
Tổng cộng
Học lực
Hạnh kiểm

Không

Ở trường:Ở trung tâm:

Các thành tích đã đạt được học tập, văn nghệ, thể thao……………………………(từ cấp Quận/Huyện trở lên):
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
Em làm đơn này xin được nhập học lớp 6 tại trường TRUNG HỌC THCS – THPT…………….
Khi được vào học em hứa sẽ thực hiện đúng nội quy nhà trường.
Ngày ….. tháng …… năm 20…

Chữ ký Cha, Mẹ (Người đỡ đầu)
Họ và tên …………………………..

Học sinh ký tên
Họ và tên …………………….

Đơn xin nhập học lớp 6 – Mẫu 4

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TRƯỜNG THCS……………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc—————————-
Số đơn:………………..

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 6NĂM HỌC 20…… – 20……
Kính gửi Ban Giám Hiệu trường ………………………………………………………….
Em tên là: ………………………………………………………………Nam, Nữ:………………………..
Sinh ngày: ……./……./……Tại (quận, TP) ………………….Dân tộc:……………………………..
Hiện ngụ tại số : ………………..Đường: ………………………Phường: …………Quận: ……….
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………Điện thoại: …………………..
Họ và tên cha: ………………………………………………………………………………………………….
Nghề nghiệp: ……………………………………………….Điện thoại……………………………….
Họ và tên mẹ: ………………………………………………………………………………………………….
.Nghề nghiệp: …………………………………………………………….Điện thoại……………………
Đã học lớp 5 tại trường tiểu học …………… Quận/Huyện:……………. TP/TP: ………….
KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 20…… – 20……

Điểm kiểm tra cuối năm

Xếp loại cả năm

Học chương trình tiếng Anh ở tiểu học

Tiếng Việt

Toán

Tổng cộng

Học lực

Hạnh kiểm

Không

Ở trường: □
Ở trung tâm: □

Các thành tích đã đạt được học tập, văn nghệ, thể thao…..(từ cấp Quận/Huyện trở lên)
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Em làm đơn này xin được nhập học lớp 6 tại trường…………………………
Khi được vào học em hứa sẽ thực hiện đúng nội qui nhà trường

Ngày ….. tháng … năm 20……

Chữ ký Cha, Mẹ (Người đỡ đầu)
Họ và tên ………………………..

Học sinh ký tên
 Họ và tên …………………….

#Đơn #xin #dự #tuyển #vào #lớp #mẫu #Mẫu #đơn #tuyển #sinh #vào #lớp #năm #học


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button