Biểu Mẫu

Đơn xin thôi giữ chức vụ

Mẫu đơn xin nghỉ việc, đơn xin nghỉ việc được sử dụng trong trường hợp công nhân giữ chức phận trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức kinh tế – chính trị … Xem.

1. Các trường hợp ko được nghỉ việc, thôi giữ chức phận.

Trong các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế, việc thôi giữ chức phận ko giảm thiểu đối với bất cứ người nào.

Ngược lại, trong những cơ quan, đơn vị lệ thuộc vào Nhà nước thì chẳng phải cán bộ, công chức nào đảm nhận chức phận lúc chưa hết nhiệm vụ, chưa hết thời hạn bổ nhậm đều có quyền xin từ nhiệm.

Theo quy định của luật pháp hiện hành, chi tiết là Luật Cán bộ, công chức 2008 và các văn bản chỉ dẫn liên can ko có quy định chi tiết về những trường hợp ko được từ nhiệm cán bộ, công chức.

Tuy nhiên, Điều 7 Quy định 260-QĐ / TW quy định rằng cán bộ ko được từ nhiệm nếu thuộc 1 trong các trường hợp sau:

– Đang tiến hành nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tổ quốc; đảm nhiệm nhiệm vụ quan trọng, cơ mật, chưa chấm dứt nhiệm vụ mà cần tiếp diễn đảm nhiệm nhiệm vụ do cán bộ tự đảm nhiệm; nếu cán bộ từ nhiệm sẽ tác động nghiêm trọng tới nhiệm vụ được giao của đơn vị;

– Chịu sự thanh tra, rà soát, dò hỏi của cơ quan thanh tra, rà soát và các cơ quan bảo vệ luật pháp.

2. Mẫu Đề nghị Miễn trừ số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————

SỰ TỪ CHỨC

Kính gửi (1): …………………….

Tên tôi là:…………………………………

Công tác:……………………………

Chức vụ:…………………………………

Nơi ở ngày nay: …………………….

Tôi gửi đơn này yêu cầu (1) …………………… .được anh / chị coi xét, khắc phục cho tôi xin từ nhiệm với lý do sau: …………………………………….

Vui lòng (1) ……………………. Xem xét bằng lòng đơn đăng ký của tôi.

………., tháng ngày 5……..

Luật sư

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu Đề nghị Miễn trừ số 2

YÊU CẦU ĐẠI DIỆN PHÍ

Thân mến(Trước nhất): …………………….

Tên của tôi:…………..

DNI số: ………… Ngày cấp: ………… .Nơi cấp: …….

Nơi ở ngày nay: …… ..

Tôi hiện đang giữ 1 chức phận(2) ……….., trên(3) …………

Hiện thời tôi xin trân trọng đưa ra đề nghị này.(Trước nhất) …………. cân nhắc để tôi từ nhiệm(2)

………… .. cho rằng…. tháng …. 5 …. vì những lý do sau đây(4): ……………………

Tôi kì vọng bạn sẽ coi xét bằng lòng đơn đăng ký của tôi.

Tôi xin thành tâm cảm kích!

………., tháng ngày 5…

kính trơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

(1) Người đứng đầu / Người đại diện theo luật pháp của cơ quan, đơn vị đang công việc

(2) Ghi rõ chức phận nhưng mà bạn đảm nhận: viên chức, chuyên viên, chuyên viên, trưởng phòng, phó trưởng phòng, v.v.

(3) Ghi tên cơ quan / đơn vị đang công việc, làm việc

(4) Ghi rõ lý do thôi giữ chức phận: Vì lý do tư nhân (gia đình bên ngoại, gia đình chuyển đi, cảnh ngộ gia đình, lý do sức khỏe, …); Vì lý do năng lực (năng lực chuyên môn chưa tốt, chưa tiến hành tốt nhiệm vụ, không liên quan với địa điểm đảm nhận, …) …

Mời các độc giả thêm tại phân mục Thủ tục hành chính trong bài báo biểu mẫu Xin vui lòng.

  • Đơn xin từ nhiệm của người đứng đầu tổ chức.
  • đơn từ nhiệm
  • Thư từ nhiệm của Giám đốc

Xem thêm thông tin Đơn xin thôi giữ chức vụ

Đơn xin thôi giữ chức phận

Mẫu đơn xin thôi giữ chức phận, đơn xin từ nhiệm được sử dụng trong trường hợp công nhân là người giữ chức phận trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức kinh tế – chính trị,… Mời các bạn tham khảo.
1. Các trường hợp ko được từ nhiệm, thôi chức phận
Trong các công ty, đơn vị kinh tế, việc từ nhiệm, thôi giữ chức phận ko giảm thiểu bất kỳ 1 người nào.
Ngược lại, tại các cơ quan, đơn vị Nhà nước thì chẳng phải cán bộ, công chức nào đang giữ chức phận lúc chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhậm đều có thể xin từ nhiệm.
Theo quy định của luật pháp hiện hành, chi tiết Luật cán bộ, công chức 2008 và các văn bản chỉ dẫn liên can đều ko có quy định chi tiết về các trường hợp cán bộ, công chức ko được từ nhiệm.
Tuy nhiên, Điều 7 Quy định 260-QĐ/TW quy định cán bộ ko được từ nhiệm nếu thuộc 1 trong các trường hợp:
– Đang đảm nhiệm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tổ quốc; đảm nhiệm nhiệm vụ hiểm yếu, cơ mật, chưa chấm dứt nhiệm vụ nhưng mà cần tiếp diễn đảm nhiệm nhiệm vụ do bản thân cán bộ đã tiến hành; nếu cán bộ từ nhiệm sẽ tác động nghiêm trọng tới nhiệm vụ nhưng mà đơn vị được giao;
– Đang chỉ cần khoảng chịu sự thanh tra, rà soát, dò hỏi của cơ quan thanh tra, rà soát, cơ quan bảo vệ luật pháp.
2. Mẫu đơn xin thôi chức phận số 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————
ĐƠN XIN TỪ CHỨC
Kính gửi (1):…………………………….
Tên tôi là:…………………………………
Nghề nghiệp:……………………………
Chức vụ:…………………………………
Chỗ ở ngày nay:………………………….
Tôi làm đơn này kính mong (1)………………….coi xét và khắc phục cho tôi được từ nhiệm với lý do sau đây:………………………………………….
Kính mong (1)……………….coi xét bằng lòng ước muốn của tôi.
………., ngày … tháng … 5……..
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
3. Mẫu đơn xin thôi chức phận số 2
ĐƠN XIN THÔI GIỮ CHỨC VỤ
Kính gửi(1): ……………..
Tôi tên:……..
CMND số:………Ngày cấp:……….Nơi cấp:…….
Chỗ ở ngày nay:……..
Hiện tại tôi đang giữ chức phận(2) ……….., tại(3) …………
Nay tôi làm đơn này kính mong(1) ………. coi xét cho tôi thôi giữ chức phận(2)
………….. bắt đầu từ ngày …. tháng …. 5 …. với lý do như sau(4):………………
Kính mong Quý cơ quan coi xét bằng lòng ước muốn của tôi.
Tôi xin thành tâm cảm ơn!
………., ngày…tháng…5…
Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
(1) Thủ trưởng/Người đại diện theo luật pháp cơ quan/đơn vị đang công việc
(2) Ghi rõ chức phận đang đảm nhận: Nhân viên, chuyên viên, chuyên gia, trưởng phòng, phó trưởng phòng,…
(3) Ghi tên cơ quan/đơn vị đang công việc, làm việc
(4) Nêu rõ lý do của việc từ nhiệm/thôi giữ chức phận: Vì lý do tư nhân (gia đình nhà xa, gia đình chuyển nơi sinh sống, vì cảnh ngộ gia đình, vì lý do sức khỏe,…); Vì lý do năng lực (năng lực chuyên môn chưa tốt, chưa chấm dứt nhiệm vụ, chưa thích hợp với địa điểm đang đảm nhận,…)…
Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.
Mẫu đơn xin từ nhiệm tổ trưởng
Mẫu đơn xin từ nhiệm
Đơn xin từ nhiệm hiệu trưởng

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đơn #xin #thôi #giữ #chức #vụ

Đơn xin thôi giữ chức phận

Mẫu đơn xin thôi giữ chức phận, đơn xin từ nhiệm được sử dụng trong trường hợp công nhân là người giữ chức phận trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức kinh tế – chính trị,… Mời các bạn tham khảo.
1. Các trường hợp ko được từ nhiệm, thôi chức phận
Trong các công ty, đơn vị kinh tế, việc từ nhiệm, thôi giữ chức phận ko giảm thiểu bất kỳ 1 người nào.
Ngược lại, tại các cơ quan, đơn vị Nhà nước thì chẳng phải cán bộ, công chức nào đang giữ chức phận lúc chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhậm đều có thể xin từ nhiệm.
Theo quy định của luật pháp hiện hành, chi tiết Luật cán bộ, công chức 2008 và các văn bản chỉ dẫn liên can đều ko có quy định chi tiết về các trường hợp cán bộ, công chức ko được từ nhiệm.
Tuy nhiên, Điều 7 Quy định 260-QĐ/TW quy định cán bộ ko được từ nhiệm nếu thuộc 1 trong các trường hợp:
– Đang đảm nhiệm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tổ quốc; đảm nhiệm nhiệm vụ hiểm yếu, cơ mật, chưa chấm dứt nhiệm vụ nhưng mà cần tiếp diễn đảm nhiệm nhiệm vụ do bản thân cán bộ đã tiến hành; nếu cán bộ từ nhiệm sẽ tác động nghiêm trọng tới nhiệm vụ nhưng mà đơn vị được giao;
– Đang chỉ cần khoảng chịu sự thanh tra, rà soát, dò hỏi của cơ quan thanh tra, rà soát, cơ quan bảo vệ luật pháp.
2. Mẫu đơn xin thôi chức phận số 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————
ĐƠN XIN TỪ CHỨC
Kính gửi (1):…………………………….
Tên tôi là:…………………………………
Nghề nghiệp:……………………………
Chức vụ:…………………………………
Chỗ ở ngày nay:………………………….
Tôi làm đơn này kính mong (1)………………….coi xét và khắc phục cho tôi được từ nhiệm với lý do sau đây:………………………………………….
Kính mong (1)……………….coi xét bằng lòng ước muốn của tôi.
………., ngày … tháng … 5……..
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
3. Mẫu đơn xin thôi chức phận số 2
ĐƠN XIN THÔI GIỮ CHỨC VỤ
Kính gửi(1): ……………..
Tôi tên:……..
CMND số:………Ngày cấp:……….Nơi cấp:…….
Chỗ ở ngày nay:……..
Hiện tại tôi đang giữ chức phận(2) ……….., tại(3) …………
Nay tôi làm đơn này kính mong(1) ………. coi xét cho tôi thôi giữ chức phận(2)
………….. bắt đầu từ ngày …. tháng …. 5 …. với lý do như sau(4):………………
Kính mong Quý cơ quan coi xét bằng lòng ước muốn của tôi.
Tôi xin thành tâm cảm ơn!
………., ngày…tháng…5…
Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
(1) Thủ trưởng/Người đại diện theo luật pháp cơ quan/đơn vị đang công việc
(2) Ghi rõ chức phận đang đảm nhận: Nhân viên, chuyên viên, chuyên gia, trưởng phòng, phó trưởng phòng,…
(3) Ghi tên cơ quan/đơn vị đang công việc, làm việc
(4) Nêu rõ lý do của việc từ nhiệm/thôi giữ chức phận: Vì lý do tư nhân (gia đình nhà xa, gia đình chuyển nơi sinh sống, vì cảnh ngộ gia đình, vì lý do sức khỏe,…); Vì lý do năng lực (năng lực chuyên môn chưa tốt, chưa chấm dứt nhiệm vụ, chưa thích hợp với địa điểm đang đảm nhận,…)…
Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.
Mẫu đơn xin từ nhiệm tổ trưởng
Mẫu đơn xin từ nhiệm
Đơn xin từ nhiệm hiệu trưởng

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đơn #xin #thôi #giữ #chức #vụ


#Đơn #xin #thôi #giữ #chức #vụ

Vik News

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button