Giáo Dục

Giải bài tập trang 17 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Làm bài tập trang 17 SGK Toán 3. Một cuốn sách giáo khoa, cuốn sách này có lời giải chi tiết cho các bài tập 1, 2, 3, 4, 5, Bảng 3. Làm đúng bạn có thể xem kết quả của các bài tập khả thi và so sánh các bài tập tư duy tốt.

Giải Toán lớp 3 Trang 17 Sách Cánh Diều Tập 1

Giải bài trang 17 SGK Toán 3 Tập 1 Sách Cánh diều.

3. Bảng cửu chương

1. Giải bài tập SGK toán lớp 3 tập 1 trang 17 trang 17

môn học: tính nhẩm:
3×3 3×6 3×1 3×10 3×2 3×5
3×7 3×4 3×9 3×8 2×3 5×3

Hướng dẫn giải pháp: Chúng tôi sử dụng 3 loạt cho các tính toán của chúng tôi.

trả lời:
3×3 = 9 3×6 = 18 3×1 = 3 3×10 = 30 3×2 = 6 3×5 = 15
3×7 = 14 3×4 = 12 3×9 = 27 3×8 = 24 2×3 = 6 5×3 = 15

2. Giải bài tập SGK toán lớp 3 tập 2 trang 17

môn học: Phép tính:
3kg x 2 3m x 8 3l x 7
3dm x 4 3km x 9 3mm x 10

Hướng dẫn giải pháp: Nhân các số và cộng các đơn vị dựa trên kết quả.

trả lời:
3kg x 2 = 6kg 3m x 8 = 24m 3km x 9 = 27km
3dm x 4 = 12dm 3l x 7 = 21l 3mm x 10 = 30mm

3. Giải bài tập SGK toán lớp 3 trang 3, 17.

môn học: Nhân mỗi hình một cách chính xác

Các bài học thuộc trang 17 SGK chương 3 tập 1.

trả lời:
Hình 1: 3 x 4 = 12
Hình 2: 3 x 3 = 9

Các bài giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trong phần bài tập Bảng nhân 4 có nội dung chương trình được giải chi tiết trong SGK Toán 3 Tập 1, phần Giải bài tập trang 19 Sách Đôi cánh của con rồng do giáo viên dạy Toán tại Lớn thực hiện. Dữ liệu. Hãy tham khảo công việc và thực hiện cho đúng và chính xác.

4. Giải bài 4, 17 SGK toán 3 |

môn học: a) Hãy đếm thêm 3

Cách chơi Lop 3 Trang 17 Tập 1

b) Nối các điểm cho mỗi phép nhân sau.
3×5
3×6
3×7

trả lời:

tất cả các)

Kiểm tra Toán bước 3 Trang 17

b) Học sinh thực hành độc lập.

5. Giải bài 5 SGK Toán lớp 5 Trang 17

môn học: a) Mỗi ​​khay có 3 cái bánh bao. Có bao nhiêu cái bánh bao trong 6 cái bát như vậy?
b) Nêu tình huống thực tế sử dụng phép nhân 3 x 7.

trả lời:

a) 6 khay có tổng số bánh bao như sau:
3 x 6 = 18 (chiếc)
Đáp số: 18 cái bánh.

b) Thực tế sử dụng phép nhân 3 x 7 cho biết một vài tình huống. Đúng:
+ Có 7 lọ hoa, mỗi lọ có 3 bông hoa. Dùng phép nhân 3 x 7 để đếm số bông hoa có trong 7 lọ.
+ Có 7 gói bánh, mỗi gói 3 cái bánh. Sử dụng phép nhân 3 x 7 để đếm số lượng 7 chiếc bánh quy trong một gói 7 chiếc bánh.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-17-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69500n.aspx
Đừng quên tham khảo từng lời giải trong phần Giải bài tập trang 17 SGK Toán 3 Tập 1 Sách Cánh diều trên đây nhé. Học sinh cũng có thể thực hiện các bài tập trong sách bài tập và trên mạng để củng cố và nâng cao kiến ​​thức một cách hiệu quả.


Thông tin thêm

Giải bài tập trang 17 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 17 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này gồm lời giải chi tiết các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 Bảng nhân 3. Các em tham khảo, so sánh kết quả bài làm thể có thể nắm vững kiến thức cũng như có tư duy tốt, làm bài tập đúng.

Giải Toán lớp 3 trang 17 sách Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 17 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều:
Bảng nhân 3
1. Giải bài 1 Trang 17 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính nhẩm:3 x 3               3 x 6               3 x 1             3 x 10                   3 x 2                   3 x 53 x 7               3 x 4               3 x 9              3 x 8                     2 x 3                  5 x 3
Hướng dẫn giải: Dựa vào bảng nhân 3 để tính.
Đáp án:3 x 3 = 9         3 x 6 = 18           3 x 1 = 3           3 x 10 = 30          3 x 2 = 6            3 x 5 = 153 x 7 = 14       3 x 4 = 12           3 x 9 = 27          3 x 8 = 24           2 x 3 = 6             5 x 3 = 15
2. Giải bài 2 Trang 17 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính:3 kg x 2                         3 m x 8                           3 l x 73 dm x 4                        3 km x 9                         3 mm x 10
Hướng dẫn giải: Ta nhân các số với nhau rồi viết thêm đơn vị vào sau kết quả.
Đáp án:3 kg x 2 = 6 kg                       3 m x 8 = 24 m                       3 km x 9 = 27 km3 dm x 4 = 12 dm                   3 l x 7 = 21 l                           3 mm x 10 = 30 mm
3. Giải bài 3 Trang 17 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Nêu phép nhân thích hợp với mỗi hình vẽ

Đáp án:Hình 1: 3 x 4 = 12Hình 2: 3 x 3 = 9
Bài tập 1, 2, 3, 4, 5 của bài học Bảng nhân 4 trong nội dung chương trình cũng được giáo viên Toán của Vik News hướng dẫn chi tiết trong tài liệu Giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều. Các em cùng tham khảo và so sánh với bài làm để làm bài đúng, chính xác nhé.
4. Giải bài 4 Trang 17 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Hãy đếm thêm 3

b) Xếp các chấm tròn phù hợp với mỗi phép nhân sau:3 x 53 x 63 x 7
Đáp án:
a)

b) Học sinh tự thực hành.
5. Giải bài 5 Trang 17 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Mỗi khay có 3 chiếc bánh bao. Hỏi 6 khay như thế có tất cả bao nhiêu chiếc bánh bao?b) Kể một tình huống sử dụng phép nhân 3 x 7 trong thực tế
Đáp án:
a) 6 khay có tất cả số chiếc bánh bao là:3 x 6 = 18 (chiếc)Đáp số: 18 chiếc bánh.
b) Các em kể một số tình huống sử dụng phép nhân 3 x 7 trong thực tế. Ví dụ:+ Có 7 lọ hoa, mỗi lọ cắm 3 bông hoa. Để tính số bông hoa có trong 7 lọ ta sử dụng phép nhân 3 x 7.+ Có 7 gói bánh, mỗi gói bánh có 3 chiếc bánh quy. Để tính số chiếc 7 quy có trong 7 gói bánh ta sử dụng phép nhân 3 x 7.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-17-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69500n.aspx Các em nhớ chú ý vào từng bài giải trong tài liệu Giải bài tập trang 17 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều trên đây nhé. Bên cạnh đó, các em có thể làm bài trong Sách bài tập và trên mạng để củng cố, trau dồi kiến thức hiệu quả.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều

Giải bài tập trang 17 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 17 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này gồm lời giải chi tiết các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 Bảng nhân 3. Các em tham khảo, so sánh kết quả bài làm thể có thể nắm vững kiến thức cũng như có tư duy tốt, làm bài tập đúng.

Giải Toán lớp 3 trang 17 sách Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 17 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều:
Bảng nhân 3
1. Giải bài 1 Trang 17 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính nhẩm:3 x 3               3 x 6               3 x 1             3 x 10                   3 x 2                   3 x 53 x 7               3 x 4               3 x 9              3 x 8                     2 x 3                  5 x 3
Hướng dẫn giải: Dựa vào bảng nhân 3 để tính.
Đáp án:3 x 3 = 9         3 x 6 = 18           3 x 1 = 3           3 x 10 = 30          3 x 2 = 6            3 x 5 = 153 x 7 = 14       3 x 4 = 12           3 x 9 = 27          3 x 8 = 24           2 x 3 = 6             5 x 3 = 15
2. Giải bài 2 Trang 17 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính:3 kg x 2                         3 m x 8                           3 l x 73 dm x 4                        3 km x 9                         3 mm x 10
Hướng dẫn giải: Ta nhân các số với nhau rồi viết thêm đơn vị vào sau kết quả.
Đáp án:3 kg x 2 = 6 kg                       3 m x 8 = 24 m                       3 km x 9 = 27 km3 dm x 4 = 12 dm                   3 l x 7 = 21 l                           3 mm x 10 = 30 mm
3. Giải bài 3 Trang 17 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Nêu phép nhân thích hợp với mỗi hình vẽ

Đáp án:Hình 1: 3 x 4 = 12Hình 2: 3 x 3 = 9
Bài tập 1, 2, 3, 4, 5 của bài học Bảng nhân 4 trong nội dung chương trình cũng được giáo viên Toán của Vik News hướng dẫn chi tiết trong tài liệu Giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều. Các em cùng tham khảo và so sánh với bài làm để làm bài đúng, chính xác nhé.
4. Giải bài 4 Trang 17 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Hãy đếm thêm 3

b) Xếp các chấm tròn phù hợp với mỗi phép nhân sau:3 x 53 x 63 x 7
Đáp án:
a)

b) Học sinh tự thực hành.
5. Giải bài 5 Trang 17 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Mỗi khay có 3 chiếc bánh bao. Hỏi 6 khay như thế có tất cả bao nhiêu chiếc bánh bao?b) Kể một tình huống sử dụng phép nhân 3 x 7 trong thực tế
Đáp án:
a) 6 khay có tất cả số chiếc bánh bao là:3 x 6 = 18 (chiếc)Đáp số: 18 chiếc bánh.
b) Các em kể một số tình huống sử dụng phép nhân 3 x 7 trong thực tế. Ví dụ:+ Có 7 lọ hoa, mỗi lọ cắm 3 bông hoa. Để tính số bông hoa có trong 7 lọ ta sử dụng phép nhân 3 x 7.+ Có 7 gói bánh, mỗi gói bánh có 3 chiếc bánh quy. Để tính số chiếc 7 quy có trong 7 gói bánh ta sử dụng phép nhân 3 x 7.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-17-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69500n.aspx Các em nhớ chú ý vào từng bài giải trong tài liệu Giải bài tập trang 17 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều trên đây nhé. Bên cạnh đó, các em có thể làm bài trong Sách bài tập và trên mạng để củng cố, trau dồi kiến thức hiệu quả.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button