Tài Liệu

Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô Ban hành theo Nghị định 32/2022/NĐ-CP

Mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước mới nhất hiện nay được thực hiện theo Nghị định 32/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2022 của Chính Phủ.

Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô là biểu mẫu được lập ra nhằm xin được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Nội dung trong mẫu giấy gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm các thông tin cơ bản như: thông tin cơ quan thuế, đại lý thuế, nội dung cam kết. Vậy sau đây là mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

1. Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN THỜI HẠN
NỘP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Kính gửi: Cơ quan thuế……………………………

[01] Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………………

[02] Mã số thuế:

[03] Địa chỉ:………………………………………………………………………………………

[04] Số điện thoại:……………………………………………………………………………………

[05] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………………

[06] Mã số thuế:

[07] Loại thuế đề nghị gia hạn:

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

[08] Trường hợp được gia hạn:…………………………………………………….

Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô trong nước

Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai; tôi cam kết nộp đầy đủ số tiền thuế theo thời hạn nộp thuế được gia hạn.

….., ngày……tháng…..năm…..

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…………………………..

Chứng chỉ hành nghề số:……………..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

2. Hình thức nộp giấy đề nghị gia hạn

Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn có thể gửi Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt bằng một trong các phương thức sau:

– Gửi bằng phương thức điện tử đến cơ quan thuế;

– Gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế;

– Gửi qua đường bưu chính đến cơ quan thuế.


Thông tin thêm

Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô Ban hành theo Nghị định 32/2022/NĐ-CP

Mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước mới nhất hiện nay được thực hiện theo Nghị định 32/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2022 của Chính Phủ.
Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô là biểu mẫu được lập ra nhằm xin được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Nội dung trong mẫu giấy gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm các thông tin cơ bản như: thông tin cơ quan thuế, đại lý thuế, nội dung cam kết. Vậy sau đây là mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.
1. Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———–
GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN THỜI HẠNNỘP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
Kính gửi: Cơ quan thuế……………………………

[01] Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………………
[02] Mã số thuế:

[03] Địa chỉ:………………………………………………………………………………………
[04] Số điện thoại:……………………………………………………………………………………
[05] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………………
[06] Mã số thuế:

[07] Loại thuế đề nghị gia hạn:
Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.
[08] Trường hợp được gia hạn:…………………………………………………….
Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô trong nước
Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai; tôi cam kết nộp đầy đủ số tiền thuế theo thời hạn nộp thuế được gia hạn.

….., ngày……tháng…..năm…..

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…………………………..
Chứng chỉ hành nghề số:……………..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

2. Hình thức nộp giấy đề nghị gia hạn
Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn có thể gửi Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt bằng một trong các phương thức sau:
– Gửi bằng phương thức điện tử đến cơ quan thuế;
– Gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế;
– Gửi qua đường bưu chính đến cơ quan thuế.

#Giấy #đề #nghị #gia #hạn #nộp #thuế #tiêu #thụ #đặc #biệt #với #tô #Ban #hành #theo #Nghị #định #322022NĐCP

Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô Ban hành theo Nghị định 32/2022/NĐ-CP

Mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước mới nhất hiện nay được thực hiện theo Nghị định 32/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2022 của Chính Phủ.
Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô là biểu mẫu được lập ra nhằm xin được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Nội dung trong mẫu giấy gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm các thông tin cơ bản như: thông tin cơ quan thuế, đại lý thuế, nội dung cam kết. Vậy sau đây là mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.
1. Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———–
GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN THỜI HẠNNỘP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
Kính gửi: Cơ quan thuế……………………………

[01] Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………………
[02] Mã số thuế:

[03] Địa chỉ:………………………………………………………………………………………
[04] Số điện thoại:……………………………………………………………………………………
[05] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………………
[06] Mã số thuế:

[07] Loại thuế đề nghị gia hạn:
Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.
[08] Trường hợp được gia hạn:…………………………………………………….
Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô trong nước
Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai; tôi cam kết nộp đầy đủ số tiền thuế theo thời hạn nộp thuế được gia hạn.

….., ngày……tháng…..năm…..

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…………………………..
Chứng chỉ hành nghề số:……………..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

2. Hình thức nộp giấy đề nghị gia hạn
Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn có thể gửi Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt bằng một trong các phương thức sau:
– Gửi bằng phương thức điện tử đến cơ quan thuế;
– Gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế;
– Gửi qua đường bưu chính đến cơ quan thuế.

#Giấy #đề #nghị #gia #hạn #nộp #thuế #tiêu #thụ #đặc #biệt #với #tô #Ban #hành #theo #Nghị #định #322022NĐCP


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button