Biểu Mẫu

Giấy mời tham gia giảng dạy (3 mẫu)

Thư mời giảng dạy hoặc Thư mời tham dự hội nghị là văn bản mẫu nhưng cơ sở giáo dục mời những thầy cô giáo có năng lực, phẩm giá đạo đức từ nơi khác tới giảng dạy. Dưới đây là 3 mẫu giấy mời tham dự thao giảng, các bạn xem và tải mẫu tại đây.

Lời mời dạy – Mẫu 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC _____

————————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

KÍNH MỜI THẦY CÔ GIÁO

Thân mến: ……………………………………………………………….

Chủ nhiệm Khoa …………………………………………………….

Trân trọng kính mời …………………… .. tham dự giảng dạy:

Chủ đề ……………………………………………………………………………………………………………

Đối với lớp cao học: …………………………………………………………………………………………………….

Chi nhánh:………………………………………………………………………………………………………..

Chuyên nghành: ……………………………………………………………………………………………………

Số tiết: Lý thuyết: ………… (…… đvht);

Bài tập / Luyện tập: ………… (…… đvht)

Thời gian giảng dạy: Từ tháng 5 5 200 tới tháng ngày 5 200

(Lộ trình đính kèm).

Kính mong ……… .để tổ chức dự giờ dạy lớp thạc sĩ trước.

Cảm ơn rât nhiêu.

……., tháng ngày…. 20 tuổi…

GIÁM ĐỐC KHOA HỌC
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thư mời dạy – Mẫu 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ………… ..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————-

Số:…. / GM-TCLDH

…… ..ngày ….. tháng ….. 5 20…

CUỘC HẸN
THAM GIA NHÓM

Nhà trường ………… .. trân trọng kính mời thầy (cô)… ..tới tham dự giảng dạy chương trình ………… .lớp….

Đã hoàn thành: ………………………………………………………

Số tiết: ………………………………………………………

Giờ học: từ ………… tới …………

Vị trí: ………………………………………………………

Trường ………… .. Em xin thật tâm kính mong quý thầy cô ân cần tham dự giảng dạy.

Cám ơn thầy.

Người nhận:

– …….

HIỆU TRƯỞNG

Lời mời dạy – Mẫu 3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ………… ..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———

Số:…. / GM-TCLDH

…… ..ngày ….. tháng ….. 5 20…

KÍNH MỜI THẦY CÔ GIÁO

Thân mến : ………………………………………………

Khoa …………… .. Nhà trường ………… trân trọng kính mời Thầy / Cô đảm trách giảng dạy bộ môn: ……………….

Thầy Cô kính mong được công bố về lịch học và thời lượng các môn học trong học kỳ…. 5 học 20… -20… như sau:

TÊN CHỦ ĐỀLớpCon sốtuần họcCấplớp học khởi đầuSố tiết / buổiPhòng ngủ

Ghi chú:

Buổi ………… Từ… ..h… -> …… .h …………

Buổi ………… Từ… ..h… -> …… .h …………

Cảm ơn bạn rất nhiều vì việc làm của bạn.

Trân trọng.

TRƯỞNG KHOA
(Đã ký)

.

Xem thêm thông tin Giấy mời tham gia giảng dạy (3 mẫu)

Giđó mời tham dự giảng dạy (3 mẫu)

Giđó mời tham dự giảng dạy hay Thư mời tham dự thỉnh giảng là mẫu văn bản được cơ sở giáo dục mời nhà giáo có đủ tiêu chuẩn, đạo đức nhà giáo ở nơi khác tới giảng dạy. Sau đây là 3 mẫu giấy mời tham dự giảng dạy mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.
Giđó mời tham dự giảng dạy – Mẫu 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC _____
————————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————–
GIẤY MỜI THAM GIA GIẢNG DẠY
Kính gửi: ……………………………………………………………….
Chủ nhiệm khoa …………………………………………………………………….
Kính mời …………………………………………………..……………tham dự giảng dạy:
Môn……………………………………………………………………………………………………………
Cho lớp cao học: ………………………………………………………………………………………….
Ngành:………………………………………………………………………………………………………..
Chuyên ngành: ……………………………………………………………………………………………
Số tiết: Lý thuyết: ……… ( ……đvht);
Bài tập/Thực hành: ………… ( ……đvht)
Thời gian giảng dạy: Từ tháng ngày 5 200 đến tháng ngày 5 200
(Thời khoá biểu kèm theo).
Mong ……… thu xếp thời kì để giảng dạy cho lớp cao học nói trên.
Xin trân trọng cám ơn.

……., ngày …tháng…. 5 20…
CHỦ NHIỆM KHOA(Ký và ghi rõ họ tên)

Giđó mời tham dự giảng dạy – Mẫu 2

TRƯỜNG …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-

Số: …./GM-TCLĐH

….…., ngày ….. tháng ….. 5 20…

GIẤY MỜI THAM GIA THỈNH GIẢNG
Trường ………trân trọng kính mời thầy (cô) ….. tham dự giảng dạy chương trình……….chính quy lớp….
Học phần: ………………………………………………………
Số tiết: …………………………………………………………
Thời gian giảng dạy: từ ngày …………tới ngày …………
Vị trí: ………………………………………………………
Trường …………….. kính mong giáo viên ân cần tham dự giảng dạy.
Trân trọng cảm ơn thầy(cô)./.

Nơi nhận:
-…….

HIỆU TRƯỞNG

Giđó mời tham dự giảng dạy – Mẫu 3

TRƯỜNG …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———

Số: …./GM-TCLĐH

….…., ngày ….. tháng ….. 5 20…

THƯ MỜI GIẢNG
Kính gửi : …………………………………………………
Khoa …………….. Trường………… trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô đảm trách giảng dạy môn học: ……………….
Giáo vụ Khoa xin công bố tới Quý Thầy/Cô thời khóa biểu và thời lượng dạy các môn trong học kỳ …. 5 học 20…- 20…như sau:
TÊN MÔN HỌC
Lớp
Sĩ số
Tuần học
Thứ
Tiết khởi đầu
Số tiết/buổi
Phòng

Ghi chú:
Tiết ……… Từ …..h… -> ……..h………
Tiết ……… Từ …..h… -> ……..h………
Trân thành cảm ơn sự công việc của quý Thầy (Cô).
Trân trọng.

TRƯỞNG KHOA(Đã ký)

TagsGiáo viên Giđó mời giảng

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Giđó #mời #tham #gia #giảng #dạy #mẫu

Giđó mời tham dự giảng dạy (3 mẫu)

Giđó mời tham dự giảng dạy hay Thư mời tham dự thỉnh giảng là mẫu văn bản được cơ sở giáo dục mời nhà giáo có đủ tiêu chuẩn, đạo đức nhà giáo ở nơi khác tới giảng dạy. Sau đây là 3 mẫu giấy mời tham dự giảng dạy mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.
Giđó mời tham dự giảng dạy – Mẫu 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC _____
————————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————–
GIẤY MỜI THAM GIA GIẢNG DẠY
Kính gửi: ……………………………………………………………….
Chủ nhiệm khoa …………………………………………………………………….
Kính mời …………………………………………………..……………tham dự giảng dạy:
Môn……………………………………………………………………………………………………………
Cho lớp cao học: ………………………………………………………………………………………….
Ngành:………………………………………………………………………………………………………..
Chuyên ngành: ……………………………………………………………………………………………
Số tiết: Lý thuyết: ……… ( ……đvht);
Bài tập/Thực hành: ………… ( ……đvht)
Thời gian giảng dạy: Từ tháng ngày 5 200 đến tháng ngày 5 200
(Thời khoá biểu kèm theo).
Mong ……… thu xếp thời kì để giảng dạy cho lớp cao học nói trên.
Xin trân trọng cám ơn.

……., ngày …tháng…. 5 20…
CHỦ NHIỆM KHOA(Ký và ghi rõ họ tên)

Giđó mời tham dự giảng dạy – Mẫu 2

TRƯỜNG …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-

Số: …./GM-TCLĐH

….…., ngày ….. tháng ….. 5 20…

GIẤY MỜI THAM GIA THỈNH GIẢNG
Trường ………trân trọng kính mời thầy (cô) ….. tham dự giảng dạy chương trình……….chính quy lớp….
Học phần: ………………………………………………………
Số tiết: …………………………………………………………
Thời gian giảng dạy: từ ngày …………tới ngày …………
Vị trí: ………………………………………………………
Trường …………….. kính mong giáo viên ân cần tham dự giảng dạy.
Trân trọng cảm ơn thầy(cô)./.

Nơi nhận:
-…….

HIỆU TRƯỞNG

Giđó mời tham dự giảng dạy – Mẫu 3

TRƯỜNG …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———

Số: …./GM-TCLĐH

….…., ngày ….. tháng ….. 5 20…

THƯ MỜI GIẢNG
Kính gửi : …………………………………………………
Khoa …………….. Trường………… trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô đảm trách giảng dạy môn học: ……………….
Giáo vụ Khoa xin công bố tới Quý Thầy/Cô thời khóa biểu và thời lượng dạy các môn trong học kỳ …. 5 học 20…- 20…như sau:
TÊN MÔN HỌC
Lớp
Sĩ số
Tuần học
Thứ
Tiết khởi đầu
Số tiết/buổi
Phòng

Ghi chú:
Tiết ……… Từ …..h… -> ……..h………
Tiết ……… Từ …..h… -> ……..h………
Trân thành cảm ơn sự công việc của quý Thầy (Cô).
Trân trọng.

TRƯỞNG KHOA(Đã ký)

TagsGiáo viên Giđó mời giảng

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Giđó #mời #tham #gia #giảng #dạy #mẫu


#Giđó #mời #tham #gia #giảng #dạy #mẫu

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button