Tài Liệu

Giấy triệu tập của Công an mới nhất Mẫu giấy triệu tập Công an

Giấy triệu tập của Công an là biểu mẫu được sử dụng phổ biến trong các hoạt động tố tụng hình sự. Mẫu giấy triệu tập được dùng sau khi đã có quyết định khởi tố vụ án, lúc này tư cách cách của những người tham gia tố tụng đã được xác định rõ.

Mẫu giấy triệu tập nhằm mục đích thu thập thông tin, chứng cứ,… phục vụ cho quá trình điều tra vụ án. Đây là mẫu giấy triệu tập mới nhất hiện nay được thực hiện theo Thông tư 119/2021/TT-BCA quy định về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành. Vậy sau đây là nội dung chi tiết giấy triệu tập của Công an, mời các bạn theo dõi.

Giấy triệu tập – Liên 1

…………………………………

………………………………

Số: …………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

(Liên 1)…….., ngày ……. tháng ……. năm …………

GIẤY TRIỆU TẬP

(Lần thứ ………………) 

Cơ quan……………………………………………………………………………………..

yêu cầu………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú (hoặc nơi làm việc):

…………………………………………………………………………………………………

Nơi tạm trú: …………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

Đúng ………………giờ ……………….ngày……………….tháng………..năm

có mặt tại…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

để…………………………………………………………………………………………….

và gặp……………………………………………………………………………………..

Giấy triệu tập – Liên 2

…………………………………

………………………………

Số: …………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

(Liên 2)…….., ngày ……. tháng ……. năm …………

GIẤY TRIỆU TẬP

(Lần thứ ………………) 

Cơ quan…………………………………………………………………………………….

yêu cầu…………………………………………………………………………………….

Nơi thường trú (hoặc nơi làm việc):

………………………………………………………………………………………………

Nơi tạm trú: …………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Đúng ……….giờ ……..ngày………tháng…….năm………………………………

có mặt tại………………………………………………………………………………….

để.……………………………………………………………………………

Khi đến mang theo Giấy triệu tập này, CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác và gặp

Giấy triệu tập – Liên 3

…………………………………

………………………………

Số: …………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

(Liên 3)…….., ngày ……. tháng ……. năm …………

Kính gửi: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

Cơ quan………………………………………………………………………………………………

Đề nghị………………………………………………………………………………………………

chuyển Giấy triệu tập lần thứ…………………..số ………….. ngày …… tháng …… năm

của………………………………………………………………………………………………

cho………………………………………………………………………………………………

Yêu cầu…………………………………………………………………………………………

ký nhận và chuyển lại cho……………………………………………………………….

Ngày……………tháng………….năm………………..

NGƯỜI NHẬN GIẤY TRIỆU TẬP

(Ký, ghi rõ họ tên)


Thông tin thêm

Giấy triệu tập của Công an mới nhất Mẫu giấy triệu tập Công an

Giấy triệu tập của Công an là biểu mẫu được sử dụng phổ biến trong các hoạt động tố tụng hình sự. Mẫu giấy triệu tập được dùng sau khi đã có quyết định khởi tố vụ án, lúc này tư cách cách của những người tham gia tố tụng đã được xác định rõ.
Mẫu giấy triệu tập nhằm mục đích thu thập thông tin, chứng cứ,… phục vụ cho quá trình điều tra vụ án. Đây là mẫu giấy triệu tập mới nhất hiện nay được thực hiện theo Thông tư 119/2021/TT-BCA quy định về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành. Vậy sau đây là nội dung chi tiết giấy triệu tập của Công an, mời các bạn theo dõi.
Giấy triệu tập – Liên 1

…………………………………
………………………………
Số: …………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———–

(Liên 1)
…….., ngày ……. tháng ……. năm …………
GIẤY TRIỆU TẬP
(Lần thứ ………………) 
Cơ quan……………………………………………………………………………………..
yêu cầu………………………………………………………………………………………
Nơi thường trú (hoặc nơi làm việc):
…………………………………………………………………………………………………
Nơi tạm trú: …………………………………………………………………
Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
Đúng ………………giờ ……………….ngày……………….tháng………..năm
có mặt tại…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
để…………………………………………………………………………………………….
và gặp……………………………………………………………………………………..
Giấy triệu tập – Liên 2

…………………………………
………………………………
Số: …………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———–

(Liên 2)
…….., ngày ……. tháng ……. năm …………
GIẤY TRIỆU TẬP
(Lần thứ ………………) 
Cơ quan…………………………………………………………………………………….
yêu cầu…………………………………………………………………………………….
Nơi thường trú (hoặc nơi làm việc):
………………………………………………………………………………………………
Nơi tạm trú: …………………………………………………………………
Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Đúng ……….giờ ……..ngày………tháng…….năm………………………………
có mặt tại………………………………………………………………………………….
để.……………………………………………………………………………
Khi đến mang theo Giấy triệu tập này, CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác và gặp
Giấy triệu tập – Liên 3

…………………………………
………………………………
Số: …………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———–

(Liên 3)
…….., ngày ……. tháng ……. năm …………
Kính gửi: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
Cơ quan………………………………………………………………………………………………
Đề nghị………………………………………………………………………………………………
chuyển Giấy triệu tập lần thứ…………………..số ………….. ngày …… tháng …… năm
của………………………………………………………………………………………………
cho………………………………………………………………………………………………
Yêu cầu…………………………………………………………………………………………
ký nhận và chuyển lại cho……………………………………………………………….

Ngày……………tháng………….năm………………..
NGƯỜI NHẬN GIẤY TRIỆU TẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)

#Giấy #triệu #tập #của #Công #mới #nhất #Mẫu #giấy #triệu #tập #Công

Giấy triệu tập của Công an mới nhất Mẫu giấy triệu tập Công an

Giấy triệu tập của Công an là biểu mẫu được sử dụng phổ biến trong các hoạt động tố tụng hình sự. Mẫu giấy triệu tập được dùng sau khi đã có quyết định khởi tố vụ án, lúc này tư cách cách của những người tham gia tố tụng đã được xác định rõ.
Mẫu giấy triệu tập nhằm mục đích thu thập thông tin, chứng cứ,… phục vụ cho quá trình điều tra vụ án. Đây là mẫu giấy triệu tập mới nhất hiện nay được thực hiện theo Thông tư 119/2021/TT-BCA quy định về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành. Vậy sau đây là nội dung chi tiết giấy triệu tập của Công an, mời các bạn theo dõi.
Giấy triệu tập – Liên 1

…………………………………
………………………………
Số: …………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———–

(Liên 1)
…….., ngày ……. tháng ……. năm …………
GIẤY TRIỆU TẬP
(Lần thứ ………………) 
Cơ quan……………………………………………………………………………………..
yêu cầu………………………………………………………………………………………
Nơi thường trú (hoặc nơi làm việc):
…………………………………………………………………………………………………
Nơi tạm trú: …………………………………………………………………
Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
Đúng ………………giờ ……………….ngày……………….tháng………..năm
có mặt tại…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
để…………………………………………………………………………………………….
và gặp……………………………………………………………………………………..
Giấy triệu tập – Liên 2

…………………………………
………………………………
Số: …………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———–

(Liên 2)
…….., ngày ……. tháng ……. năm …………
GIẤY TRIỆU TẬP
(Lần thứ ………………) 
Cơ quan…………………………………………………………………………………….
yêu cầu…………………………………………………………………………………….
Nơi thường trú (hoặc nơi làm việc):
………………………………………………………………………………………………
Nơi tạm trú: …………………………………………………………………
Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Đúng ……….giờ ……..ngày………tháng…….năm………………………………
có mặt tại………………………………………………………………………………….
để.……………………………………………………………………………
Khi đến mang theo Giấy triệu tập này, CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác và gặp
Giấy triệu tập – Liên 3

…………………………………
………………………………
Số: …………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———–

(Liên 3)
…….., ngày ……. tháng ……. năm …………
Kính gửi: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
Cơ quan………………………………………………………………………………………………
Đề nghị………………………………………………………………………………………………
chuyển Giấy triệu tập lần thứ…………………..số ………….. ngày …… tháng …… năm
của………………………………………………………………………………………………
cho………………………………………………………………………………………………
Yêu cầu…………………………………………………………………………………………
ký nhận và chuyển lại cho……………………………………………………………….

Ngày……………tháng………….năm………………..
NGƯỜI NHẬN GIẤY TRIỆU TẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)

#Giấy #triệu #tập #của #Công #mới #nhất #Mẫu #giấy #triệu #tập #Công


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button