Biểu Mẫu

Giấy xác nhận thời gian công tác

Giđó công nhận thời kì công việc là mẫu giấy để công nhân công nhận thời kì, thâm niên công việc và làm việc trong doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ quan nhà nước. Kiểm tra mẫu hình mới nhất tại đây.

  • Đề xuất công nhận công tác.
  • Tỉ dụ về thứ tự đi công việc
  • Mẫu kế hoạch chuyến công việc
  • thư đề nghị đi công việc mẫu

1. Giđó chứng thực thời kì làm việc là gì?

Giđó công nhận thời kì làm việc là mẫu giấy để công nhân công nhận thời kì, thâm niên công việc và làm việc trong doanh nghiệp, giúp những người làm việc trong doanh nghiệp ấy thừa hưởng các lợi quyền thích hợp với năng lực và thời kì hiến dâng cho công ty ấy. Bạn phải chỉ định tên của bạn; tên cơ quan, đơn vị; địa chỉ thường trú; ghi rõ thời kì làm việc của bạn đối với cơ quan, đơn vị, công ty ấy…. Cuối cùng, cần có chữ ký và con dấu để đơn này hợp thức.

2. Giđó công nhận thời kì làm việc số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——O0o——

XÁC NHẬN LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY

Kính gửi: Ban Giám đốc Doanh nghiệp ……………………

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: ……………………………………………………………………………………….

Số dế yêu: …………………………………………………………………………………..

Cư dân: ………………………………………………………………………………………….

DNI: …………………… .. Ngày cấp: ………… .Nơi cấp: ……

Hiện đang làm việc tại: ………………………………………………………………………

Ngày nhận công trình: ………………………………………………………………………………………………………………… ……….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………….

Nay tôi làm đơn này kính yêu cầu Ban giám đốc doanh nghiệp công nhận hiện tôi đang làm việc tại doanh nghiệp để tôi hoàn thiện giấy má theo đúng quy định của ………… ..

(Xin cảm ơn, công nhận và ký tên)

3. Giđó công nhận thời kì công việc số 2

VIỆC KINH DOANH …………….

Số / TB -… ..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

…………, tháng ngày 5…….

GIẤY CHỨNG NHẬN THỜI GIAN LÀM VIỆC

Đàn organ: ………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ nhà: ………………………………………………………………………………………………………..

Công nhận Ông (Bà): …………………… Sinh 5: ………………

Số nơi trú ngụ: ………………………………………………………………………………………………………

Hiện đang công việc (hoặc đã nghỉ hưu) tại: ………………………………………………………

Giờ làm việc như sau:

Trong lực lượng vũ trang:

Từ khi tháng …………………… 5 ……………………. Cho tới tháng ……………………. 5…….

Từ khi tháng …………………… 5 ……………………. Cho tới tháng ……………………. 5……..

Từ khi tháng …………………… 5 ……………………. Cho tới tháng ……………………. 5……..

Công tác dân dụng:

Từ khi tháng …………………… 5 ……………………. Cho tới tháng ……………………. 5……..

Từ khi tháng …………………… 5 ……………………. Cho tới tháng ……………………. 5………

Từ khi tháng …………………… 5 ……………………. Cho tới tháng ……………………. 5………

Toàn bộ:

Thời gian công việc trong lực lượng vũ trang là: ……………………. 5 tháng.

Lộ trình công chức là: ……………………………………………………. 5 tháng.

Giđó chứng thực này có trị giá đối với Ông (Bà): …………………………………………………….

được tính ưu đãi mua đất ở theo Quyết định số 64/1998 / QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 5 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

CÁC CƠ QUAN VÀ ĐƠN VỊ
(Chữ ký, chức phận, họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: Nếu thời kì công việc hiện nay ko bị đứt quãng lúc chuyển cơ quan, đơn vị thì công nhận chung ko tách rời thời kì công việc ở từng cơ quan.

Mời các độc giả thêm tại phân mục việc làm – nguồn nhân công trong bài báo biểu mẫu Xin vui lòng.

Xem thêm thông tin Giấy xác nhận thời gian công tác

Giđó công nhận thời kì công việc

Giđó công nhận thời kì công việc là mẫu giấy để người làm việc công nhận thời kì cũng như thâm niên làm việc và công việc tại doanh nghiệp, công ty, cơ quan nhà nước. Mời các bạn tham khảo mẫu mới nhất tại đây.
Đơn xin công nhận công việc
Mẫu Quy trình đi công việc
Mẫu kế hoạch đi công việc
Mẫu giấy yêu cầu cử đi công việc
1. Giđó công nhận thời kì công việc là gì?
Giđó công nhận thời kì công việc là mẫu giấy để người làm việc công nhận thời kì cũng như thâm niên làm việc và công việc tại doanh nghiệp, tạo điều kiện cho những tư nhân đang làm việc tại công ty đó thừa hưởng những lợi quyền đúng với năng lực và thời kì công huân mình hiến dâng cho công ty ấy. Các bạn cần nêu rõ danh tiếng; tên cơ quan, đơn vị; địa chỉ thường trú; ghi rõ thời kì làm việc của bản thân đối với cơ quan, đơn vị, hay công ty ấy …. Cuối cùng cần có chữ ký và đóng dấu để tờ giấy yêu cầu này có trị giá.
2. Giđó công nhận thời kì công việc số 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o——
GIẤY XÁC NHẬN ĐANG CÔNG TÁC TẠI CÔNG TY
Kính gửi: Ban gián đốc Doanh nghiệp …………………
Tôi tên là: ………………………………………………………………………………………..
Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………….
Số dế yêu: …………………………………………………………………………………..
Thường trú: …………………………………………………………………………………….
Số CMND:………………………………………… Ngày cấp:………….Nơi cấp:……
Hiện đang công việc tại: ……………………………………………………………………
Thời gian nhận việc ngày: ……………………………………………………………….
Chức vụ: ……………………………………………………………………………………….
Nay tôi làm đơn này kính mong ban Giám đốc Doanh nghiệp………công nhận cho tôi hiện đang công việc tại doanh nghiệp để tôi bổ sung giấy má theo đúng quy định của…………..
( Lời cam đoan, lời cảm ơn và chữ ký)
3. Giđó công nhận thời kì công việc số 2
CÔNG TY …………….
Số /TB – …..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————–
…………, ngày …… tháng……..5…….
GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC
Cơ quan: ………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..
Công nhận Ông (Bà): ………………………………………………………… Sinh 5: ………………
Ngụ cư số: ……………………………………………………………………………………………………
Hiện đang công việc (hoặc đã nghỉ hưu) tại: ……………………………………………………………
Có thời kì công việc như sau:
Trong lực lượng vũ trang:
Từ tháng …………………………… 5 ……………………. Tới tháng ……………………. 5…….
Từ tháng …………………………… 5 ……………………. Tới tháng ……………………. 5……..
Từ tháng …………………………… 5 ……………………. Tới tháng ……………………. 5……..
Công việc dân sự:
Từ tháng …………………………… 5 ……………………. Tới tháng ……………………. 5……..
Từ tháng …………………………… 5 ……………………. Tới tháng ……………………. 5………
Từ tháng …………………………… 5 ……………………. Tới tháng ……………………. 5………
Tổng cộng:
Thời gian công việc trong lực lượng vũ trang là: ……………………………. 5 ………….. tháng.
Thời gian công việc dân sự là: ………………………………………………. 5 ………………… tháng.
Giđó công nhận này có trị giá để Ông (Bà):………………………………………………………….
được tính giảm tiền mua đất theo Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21/03/1998 của Thủ tướng Chính phủ.
CƠ QUAN ĐƠN VỊ(Ký tên, chức danh, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Ghi chú: Nếu thời kì công việc hiện nay ko bị đứt quãng lúc chuyển cơ quan, đơn vị thì công nhận chung chứ ko tách riêng thời kì làm việc ở từng cơ quan.
Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục việc làm – nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Giđó #xác #nhận #thời #gian #công #tác

Giđó công nhận thời kì công việc

Giđó công nhận thời kì công việc là mẫu giấy để người làm việc công nhận thời kì cũng như thâm niên làm việc và công việc tại doanh nghiệp, công ty, cơ quan nhà nước. Mời các bạn tham khảo mẫu mới nhất tại đây.
Đơn xin công nhận công việc
Mẫu Quy trình đi công việc
Mẫu kế hoạch đi công việc
Mẫu giấy yêu cầu cử đi công việc
1. Giđó công nhận thời kì công việc là gì?
Giđó công nhận thời kì công việc là mẫu giấy để người làm việc công nhận thời kì cũng như thâm niên làm việc và công việc tại doanh nghiệp, tạo điều kiện cho những tư nhân đang làm việc tại công ty đó thừa hưởng những lợi quyền đúng với năng lực và thời kì công huân mình hiến dâng cho công ty ấy. Các bạn cần nêu rõ danh tiếng; tên cơ quan, đơn vị; địa chỉ thường trú; ghi rõ thời kì làm việc của bản thân đối với cơ quan, đơn vị, hay công ty ấy …. Cuối cùng cần có chữ ký và đóng dấu để tờ giấy yêu cầu này có trị giá.
2. Giđó công nhận thời kì công việc số 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o——
GIẤY XÁC NHẬN ĐANG CÔNG TÁC TẠI CÔNG TY
Kính gửi: Ban gián đốc Doanh nghiệp …………………
Tôi tên là: ………………………………………………………………………………………..
Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………….
Số dế yêu: …………………………………………………………………………………..
Thường trú: …………………………………………………………………………………….
Số CMND:………………………………………… Ngày cấp:………….Nơi cấp:……
Hiện đang công việc tại: ……………………………………………………………………
Thời gian nhận việc ngày: ……………………………………………………………….
Chức vụ: ……………………………………………………………………………………….
Nay tôi làm đơn này kính mong ban Giám đốc Doanh nghiệp………công nhận cho tôi hiện đang công việc tại doanh nghiệp để tôi bổ sung giấy má theo đúng quy định của…………..
( Lời cam đoan, lời cảm ơn và chữ ký)
3. Giđó công nhận thời kì công việc số 2
CÔNG TY …………….
Số /TB – …..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————–
…………, ngày …… tháng……..5…….
GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC
Cơ quan: ………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..
Công nhận Ông (Bà): ………………………………………………………… Sinh 5: ………………
Ngụ cư số: ……………………………………………………………………………………………………
Hiện đang công việc (hoặc đã nghỉ hưu) tại: ……………………………………………………………
Có thời kì công việc như sau:
Trong lực lượng vũ trang:
Từ tháng …………………………… 5 ……………………. Tới tháng ……………………. 5…….
Từ tháng …………………………… 5 ……………………. Tới tháng ……………………. 5……..
Từ tháng …………………………… 5 ……………………. Tới tháng ……………………. 5……..
Công việc dân sự:
Từ tháng …………………………… 5 ……………………. Tới tháng ……………………. 5……..
Từ tháng …………………………… 5 ……………………. Tới tháng ……………………. 5………
Từ tháng …………………………… 5 ……………………. Tới tháng ……………………. 5………
Tổng cộng:
Thời gian công việc trong lực lượng vũ trang là: ……………………………. 5 ………….. tháng.
Thời gian công việc dân sự là: ………………………………………………. 5 ………………… tháng.
Giđó công nhận này có trị giá để Ông (Bà):………………………………………………………….
được tính giảm tiền mua đất theo Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21/03/1998 của Thủ tướng Chính phủ.
CƠ QUAN ĐƠN VỊ(Ký tên, chức danh, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Ghi chú: Nếu thời kì công việc hiện nay ko bị đứt quãng lúc chuyển cơ quan, đơn vị thì công nhận chung chứ ko tách riêng thời kì làm việc ở từng cơ quan.
Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục việc làm – nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Giđó #xác #nhận #thời #gian #công #tác


#Giđó #xác #nhận #thời #gian #công #tác

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button