Biểu Mẫu

Hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị

Hiệp đồng sắm bán máy móc, thiết bị là bản thỏa thuận giữa bên sắm và bên bán dựa theo nhu cầu thực tiễn của 2 bên. Mẫu giao kèo sắm bán máy móc thiết bị được lập với đại diện bên sắm và bên bán với các điều khoản buộc ràng mang thuộc tính pháp lý về giá cả, thiết bị cũng như bổn phận của 2 bên.

  • Mẫu giao kèo nhập cảng sắm bán thiết bị điện lạnh
  • Hiệp đồng sắm bán hàng hóa

1. Hiệp đồng sắm bán máy móc, thiết bị số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

(V/v: Mua máy …………….)

  • Căn cứ quy định tại Bộ luật dân sự và Luật thương nghiệp.
  • Căn cứ nhu cầu bản lĩnh của các đối tác.

Bữa nay, ngày……… tháng ……….5………

Tại: …………………………………..

Hai bên gồm:

Bên A (Bên sắm hàng):

CÔNG TY…………………………..

Địa chỉ:……………………………..

Dế yêu: …………………………

Email:…………………………………..

Mã số thuế:……………………………

Đại diện:……………………………

Bên B (Bên bán):

CÔNG TY ……………………………………

Địa chỉ:……………………………..

Dế yêu: …………………………

Email:…………………………………..

Mã số thuế:……………………………

Đại diện:……………………………

Sau lúc trao đổi, 2 bên hợp nhất ký giao kèo này với nội dung như sau:

Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

1.1. Theo đề xuất của bên A, bên B nhận chế tác và bán cho bên A 1 ……………….. Quy cách kỹ thuật và giá cả máy chiết chai quy định tại điều 2 của giao kèo này.

1.2. Địa chỉ giao hàng:………………………………..

Điều 2: QUY CÁCH KỸ THUẬT VÀ GIÁ BÁN

2.1. Quy cách kỹ thuật của ………………. như sau:

– Kiểu dáng, kỹ thuật: do bên B nghiên cứu, chế tác.

– Quy cách: …

– Công suất:

2.2. Giá bán:…………….. đồng.

2.3. Chi phí chuyên chở, lắp ráp thiết bị: do bên B chịu.

Điều 3: GIAO HÀNG VÀ BẢO HÀNH

3.1 Thời gian giao hàng: 60 ngày, tính từ ngày bên A trả tiền tiền đợt 1.

3.2 Nếu bên B giao hàng chậm hơn thời hạn giao hàng quá 10 ngày thì bên A có quyền đơn phương xong xuôi giao kèo. Trong trường hợp này, bên B phải hoàn trả cho bên A số tiền đặt chỗ đã nhận (trả tiền đợt 1) và phải chịu 1 khoản tiền phạt do vi phạm giao kèo là 50 triệu đồng.

3.3 Thời gian bảo hành kỹ thuật: 12 tháng tính từ lúc ngày giao hàng. Vị trí bảo hành: Tại Nhà máy …………. Chi phí chuyển di bảo hành bên B chịu.

Điều 4: THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

Bên A sẽ trả tiền cho bên B làm 02 đợt như sau:

– Đợt 1: 50% trị giá ( tương đương 75 triệu đồng) ngay sau lúc ký giao kèo. Số tiền này cũng được xem là tiền đặt chỗ để đảm bảo tiến hành giao kèo.

– Đợt 2: 50% còn lại ngay sau lúc bên B giao máy, chạy thử và 2 bên lập biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng.

– Sau mỗi đợt nhận tiền, bên B xuất hóa đơn VAT cho bên A.

– Nếu bên A trả tiền chậm thì phải chịu thêm lãi suất cho thời kì chậm trả tiền là 2%/tháng.

Điều 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

5.1. Tạo điều kiện thuận tiện, hỗ trợ nguồn điện tại vị trí lắp đặt máy để bên B chấm dứt công tác của mình.

5.2. Khi bên B thử máy, bên A phải hỗ trợ đủ chai và vật liệu để thử máy.

5.3. Thanh toán tiền cho bên B theo đúng thỏa thuận.

5.4. Các quyền và trách nhiệm khác của bên sắm hàng theo quy định của luật pháp.

Điều 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B
6.1. Đảm bảo cung thiết yếu bị đúng chất lượng và quy cách kỹ thuật như đã thỏa thuận và cam kết thiết bị bán cho bên A thuộc quyền sở hữu hợp lí của mình, kể cả vấn đề về bản quyền mẫu mã, kỹ thuật.

6.2. Chịu bổn phận lắp ráp, chạy thử máy và bảo trì, bảo hành máy theo đúng thỏa thuận.

6.3. Cung cấp thông tin, tài liệu liên can tới thiết bị và chỉ dẫn bên A cách sử dụng.

6.4. Các quyền và trách nhiệm khác của bên bán hàng theo quy định của luật pháp.

Điều 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

7.1. Mọi chỉnh sửa, bổ sung nội dung giao kèo này đều chỉ có trị giá lúc được 2 bên cùng nhau trao đổi, thảo luận và đồng ý bằng văn bản.

7.2. Hai bên cam kết tiến hành đúng theo những điều đã thỏa thuận. Mọi mâu thuẫn liên can tới việc tiến hành giao kèo này nếu ko tự đáp ứng được sẽ đưa ra khắc phục tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của luật pháp.

7.3. Hiệp đồng này có hiệu lực tính từ lúc ngày ký, được lập thành 4 (04) bản, có trị giá y sì, mỗi bên giữ 2 (02) bản.

BÊN A

(ký tên, đóng dấu)

BÊN B

(ký tên, đóng dấu)

Trên đây là dạng giao kèo dễ dãi, chuyên dụng cho các trường hợp sắm bán máy móc, thiết bị có trị giá ko quá mập, hàng sản xuất trong nước (có thể chưa được đăng ký thương hiệu, bằng sáng chế …). Do vậy, trong giao kèo ko nói đến tới các cốt truyện về xuất nhập cảng, tập huấn sử dụng…

2. Hiệp đồng sắm bán máy móc, thiết bị số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–***———-

HỢP ĐỒNG MUA BÁN MÁY MÓC, THIẾT BỊ

Số: …../HĐMB

– Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch đảm bảo;

– Theo thỏa thuận giữa các đối tác.

Bữa nay, ngày …. tháng ….. 5 2010 tại hội sở, chúng tôi gồm:

I. BÊN BÁN (sau đây gọi là Bên A):

– Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………….

– Dế yêu:………………………………………………………………………………………………………………..

– Giđấy chứng thực đăng ký kinh doanh số:……………………………………………………………………….

– Do Bà:………………………………………………. Chức vụ:………………………………………làm đại diện

II. BÊN MUA (sau đây gọi là Bên B):

– Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………..

– Dế yêu:………………………………………………………………………………………………………………….

– Giđấy chứng thực đăng ký kinh doanh số:……………………………………………………………..

– Do Bà:…………………………………………. Chức vụ:………………………………………làm đại diện

Và các văn bản liên can khác trên đây.

Bên bán đồng ý bán và Bên sắm đồng ý sắm các của nả (được liệt kê cụ thể ở Điều 1 dưới đây) hiện đang là của nả thế chấp đảm bảo nợ tiền vay để nhà băng thu hồi nợ vay.

ĐIỀU 1
TÀI SẢN MUA BÁN

Của nả sắm bán theo giao kèo này bao gồm các của nả như sau:

1. Máy móc thiết bị:

Bao gồm:

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

2. Nhà cửa, vật kiến trúc (gắn liền trên quyền sử dụng đất …………m2):

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 2
GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá sắm bán của nả nêu tại Điều 1 của Hiệp đồng này là:

1.1. Giá gốc:………………………………………………. Bằng chữ:…………………………………………

1.2. Ngoài giá gốc……………………………………………., theo đề xuất của Bên sắm được trả chậm tới hết tháng ……………………….. nên số tiền chậm trả bên sắm phải chịu trả lãi với mức lãi suất……………………………….trên số tiền còn lại chưa trả và thời kì thực tiễn tính từ ngày ký giao kèo sắm bán.

2. Phương thức trả tiền: Bằng chuyển khoản vào acc số:…………………………………

3. Thời gian trả tiền:

3.1. Ngay sau lúc ký giao kèo sắm bán, Bên sắm phải trả tiền trước số tiền sắm các của nả trên là: …………………………, Bằng chữ……………………………………

3.2. Số tiền còn lại là 3.280.000.000đ Bên sắm phải trả tiền chỉ cần khoảng tối đa là 10 tháng tính từ lúc ngày ký giao kèo, chi tiết lịch trả tiền như sau:

TT

Tháng/5

Số tiền tối thiểu

(đồng)

1

…………….

…………….

2

…………….

…………….

3

…………….

…………….

4

…………….

…………….

5

…………….

…………….

6

…………….

…………….

7

…………….

…………….

8

…………….

…………….

9

…………….

…………….

10

…………….

…………….

Tổng cộng

…………….

Thời hạn trả tiền rốt cục của mỗi tháng là ngày cuối mỗi tháng (hoặc ngày làm việc tiếp theo). Nếu ngày cuối tháng trùng vào ngày nghỉ theo quy định.

3.3. Tiền lãi nảy sinh Bên bán có bổn phận tính theo quy định của nhà băng và công bố cho Bên sắm số tiền lãi phải trả hàng tháng để Bên sắm trả tiền cộng với số tiền gốc tại Mục 3.2 – Khoản 3 – Điều 2 của Hiệp đồng này.

3.4. Khi bất kỳ 1 khoản trả tiền nào tới hạn theo quy định tại Mục 3.2 – Khoản 3 – Điều 2 của giao kèo này, Bên sắm phải chủ động trả tiền cho Ngân hàng.

3.5. Trường hợp tới ngày trả tiền rốt cục của mỗi tháng, Bên sắm ko trả tiền đúng hạn cho nhà băng thì Bên sắm phải chịu lãi suất phạt chậm trả bằng 150% của mức lãi suất 13,50%/5 tính trên số tiền gốc quá hạn và thời kì quá hạn thực tiễn. Trường hợp 01 (1) kỳ hạn quá hạn kéo dài tới mập hơn hoặc bằng 60 (6 mươi) ngày hoặc 2 (2) kỳ hạn liên tục bị quá hạn nếu ko được Bên bán đồng ý thì Bên bán có quyền xong xuôi Hiệp đồng với Bên sắm. Trong trường hợp này, Bên sắm ko có quyền nhận lại của nả và chịu mất toàn thể số tiền đã trả cho Bên bán và có bổn phận bàn giao lại nguyên trạng của nả cho Bên bán (trừ các của nả đã được Bên bán hợp nhất riêng).

ĐIỀU 3
THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO TÀI SẢN, QUẢN LÝ TÀI SẢN

1. Phương thức giao của nả, thời kì giao của nả và điều hành của nả chỉ cần khoảng chưa thanh lý giao kèo sắm bán:

– Sau lúc Bên sắm trả tiền trước số tiền tại Mục 3.1 – Khoản 3 – Điều 2 của Hiệp đồng này thì nhà băng sẽ tạo điều kiện và phối hợp với Bên sắm bàn giao của nả hiện vật tại thực địa. Việc bàn giao của nả sẽ được tiến hành theo Biên bản chi tiết.

– Của nả sau lúc bàn ủy quyền Bên sắm còn chỉ cần khoảng chưa thanh lý giao kèo thì của nả vẫn thuộc quyền sở hữu của Bên bán, Bên bán có quyền rà soát, giám sát các của nả trên. Bên sắm có quyền khai thác, sử dụng tại chỗ để sản xuất kinh doanh. Trường hợp có di dời hoặc chuyển nhượng các máy móc, thiết bị nhà xưởng ko sử dụng phải được Bên bán đồng ý bằng văn bản và tiền nhận được phải được sử dụng để trả cho Bên bán. Nếu có nhu cầu cải tạo, tu sửa phải công bố để Bên bán được biết và hợp nhất. Trong thời kì này, Bên sắm chịu bổn phận bảo vệ an toàn các của nả trên và chịu chi tiêu thuê bảo vệ (nếu có).

– Sau lúc Bên sắm trả tiền hết tiền sắm của nả cho Bên bán theo lịch nêu tại Điều 2 giao kèo này chậm nhất sau 20 (2 mươi) ngày, Bên bán chính thức bàn giao toàn thể của nả, giấy má, giấy tờ của của nả kèm theo cho Bên sắm và 2 bên hợp nhất thanh lý giao kèo.

– Bàn giao giấy tờ của nả: Bao gồm toàn thể giấy tờ liên can tới của nả: Hiệp đồng kinh tế, hóa đơn GTGT, bộ chứng từ nhập cảng, Giđấy chứng thực quyền sử dụng đất, giao kèo thuê đất… (được liệt kê theo Phụ lục kèm theo và ko tách rời giao kèo này). Bên bán phải có bổn phận bàn giao đầy đủ cho Bên sắm chậm nhất sau 20 (2 mươi) ngày tính từ lúc ngày Bên sắm trả tiền hết tiền sắm của nả.

2. Bên sắm có bổn phận nộp tiền thuê đất hàng 5 theo quy định của địa phương (từ ngày 4/12/2008 là ngày hết hạn thời kì miễn tiền thuê đất theo giao kèo thuê đất số 68/HĐ-TĐ ngày 04/12/2006 được ký kết giữa Doanh nghiệp TNHH Việt với Sở Khoáng sản và Môi trường tỉnh.

3. Việc tháo tháo dỡ, chuyên chở, lắp đặt vận hành và các chi tiêu kèm theo do Bên sắm hoàn toàn chịu bổn phận tiến hành.

4. Vị trí giao của nả: Tại doanh nghiệp…………………………………………………………………………

ĐIỀU 4
QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÀI SẢN MUA BÁN

1. Quyền sở hữu đối với của nả sắm bán được chuyển cho Bên B tính từ lúc thời khắc Bên B chấm dứt toàn thể trách nhiệm trả tiền theo Điều 2 của giao kèo này và 2 bên tiến hành thanh lý giao kèo (nếu ko có thỏa thuận khác hoặc luật pháp ko có quy định khác).

2. Đối với của nả nhưng mà luật pháp quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì quyền sở hữu được chuyển cho Bên B tính từ lúc thời khắc chấm dứt thủ tục đăng ký quyền sở hữu đối với của nả ấy. Riêng quyền thuê đất 16.500m2, sau lúc 2 bên hoàn thành việc bàn giao của nả và giấy tờ kèm theo, tiến hành thanh lý giao kèo, Bên sắm có bổn phận làm việc với Ủy ban quần chúng tỉnh và cơ quan tác dụng để biến đổi chủ nhân quyền thuê đất theo quy định của nhà nước.

ĐIỀU 5
VIỆC NỘP THUẾ VÀ PHÍ

Thuế và lệ phí (nếu có) liên can tới việc sắm bán, biến đổi sở hữu của nả theo giao kèo này do Bên sắm chịu bổn phận tiến hành.

ĐIỀU 6
TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT TRONG THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Hai bên cam kết tiến hành nghiêm chỉnh các điều khoản đã thỏa thuận trong giao kèo này ko đơn phương chỉnh sửa hoặc hủy bỏ giao kèo. Bên nào vi phạm các điều khoản đã thỏa thuận trong giao kèo này phải chịu bổn phận đền bù những thiệt hại về vật chất nhưng mà bên vi phạm gây ra. Mức phạt vi phạm giao kèo được tiến hành trên khung hình phạt nhà nước đã quy định trong các văn bản luật pháp về giao kèo kinh tế. Mức tối thiểu là 10% trị giá giao kèo.

ĐIỀU 7
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong công đoạn tiến hành giao kèo nhưng mà nảy sinh mâu thuẫn, các đối tác cùng nhau đàm phán khắc phục trên nguyên lý tôn trọng lợi quyền của nhau; trong trường hợp ko đáp ứng được, thì 1 trong 2 bên có quyền khởi kiện để đề xuất tòa án có thẩm quyền khắc phục theo quy định của luật pháp.

ĐIỀU 8
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu bổn phận trước luật pháp về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan:

a) Những thông tin về của nả sắm bán ghi trong giao kèo này là đúng sự thực;

b) Của nả sắm bán ko có mâu thuẫn, ko bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định luật pháp;

c) Việc giao ước giao kèo này hoàn toàn tình nguyện, ko bị lừa dối hoặc cưỡng ép;

d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong giao kèo này.

2. Bên B cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân ghi trong giao kèo này là đúng sự thực;

b) Đã phê chuẩn kỹ, biết rõ về của nả sắm bán và các giấy má chứng minh quyền sở hữu;

c) Việc giao ước giao kèo này hoàn toàn tình nguyện, ko bị lừa dối hoặc cưỡng ép;

d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong giao kèo này;

e) Nếu ngay sau lúc ký giao kèo này nhưng mà Bên sắm ko trả tiền số tiền theo Mục 3.1 – Khoản 3 – Điều 2 của giao kèo này hoặc ko có văn bản nêu rõ lý do thời hạn nộp chậm, Bên bán ko có văn bản công nhận thì coi như bên sắm ko sắm của nả và chịu phạt giao kèo theo Điều 6 nêu trên.

ĐIỀU 9
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên xác nhận đã thông suốt quyền, trách nhiệm và ích lợi hợp lí của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao ước giao kèo này;

2. Hai bên đã tự đọc giao kèo, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong giao kèo và ký vào giao kèo này;

3. Hiệp đồng này được lập thành 02 bản mỗi bên giữa 01 bản, có trị giá pháp lý ngang nhau, có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực lúc các đối tác chấm dứt xong việc sắm bán của nả.

Bên A
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Bên B
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục Hiệp đồng – Nghiệm thu – Thanh lý trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm thông tin Hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị

Hiệp đồng sắm bán máy móc, thiết bị

Hiệp đồng sắm bán máy móc, thiết bị là bản thỏa thuận giữa bên sắm và bên bán dựa theo nhu cầu thực tiễn của 2 bên. Mẫu giao kèo sắm bán máy móc thiết bị được lập với đại diện bên sắm và bên bán với các điều khoản buộc ràng mang thuộc tính pháp lý về giá cả, thiết bị cũng như bổn phận của 2 bên.
Mẫu giao kèo nhập cảng sắm bán thiết bị điện lạnh
Hiệp đồng sắm bán hàng hóa
1. Hiệp đồng sắm bán máy móc, thiết bị số 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG MUA BÁN
(V/v: Mua máy …………….)
Căn cứ quy định tại Bộ luật dân sự và Luật thương nghiệp.
Căn cứ nhu cầu bản lĩnh của các đối tác.
Bữa nay, ngày……… tháng ……….5………
Tại: …………………………………..
Hai bên gồm:
Bên A (Bên sắm hàng):
CÔNG TY…………………………..
Địa chỉ:……………………………..
Dế yêu: …………………………
Email:…………………………………..
Mã số thuế:……………………………
Đại diện:……………………………
Bên B (Bên bán):
CÔNG TY ……………………………………
Địa chỉ:……………………………..
Dế yêu: …………………………
Email:…………………………………..
Mã số thuế:……………………………
Đại diện:……………………………
Sau lúc trao đổi, 2 bên hợp nhất ký giao kèo này với nội dung như sau:
Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
1.1. Theo đề xuất của bên A, bên B nhận chế tác và bán cho bên A 1 ……………….. Quy cách kỹ thuật và giá cả máy chiết chai quy định tại điều 2 của giao kèo này.
1.2. Địa chỉ giao hàng:………………………………..
Điều 2: QUY CÁCH KỸ THUẬT VÀ GIÁ BÁN
2.1. Quy cách kỹ thuật của ………………. như sau:
– Kiểu dáng, kỹ thuật: do bên B nghiên cứu, chế tác.
– Quy cách: …
– Công suất:
2.2. Giá bán:…………….. đồng.
2.3. Chi phí chuyên chở, lắp ráp thiết bị: do bên B chịu.
Điều 3: GIAO HÀNG VÀ BẢO HÀNH
3.1 Thời gian giao hàng: 60 ngày, tính từ ngày bên A trả tiền tiền đợt 1.
3.2 Nếu bên B giao hàng chậm hơn thời hạn giao hàng quá 10 ngày thì bên A có quyền đơn phương xong xuôi giao kèo. Trong trường hợp này, bên B phải hoàn trả cho bên A số tiền đặt chỗ đã nhận (trả tiền đợt 1) và phải chịu 1 khoản tiền phạt do vi phạm giao kèo là 50 triệu đồng.
3.3 Thời gian bảo hành kỹ thuật: 12 tháng tính từ lúc ngày giao hàng. Vị trí bảo hành: Tại Nhà máy …………. Chi phí chuyển di bảo hành bên B chịu.
Điều 4: THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN
Bên A sẽ trả tiền cho bên B làm 02 đợt như sau:
– Đợt 1: 50% trị giá ( tương đương 75 triệu đồng) ngay sau lúc ký giao kèo. Số tiền này cũng được xem là tiền đặt chỗ để đảm bảo tiến hành giao kèo.
– Đợt 2: 50% còn lại ngay sau lúc bên B giao máy, chạy thử và 2 bên lập biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng.
– Sau mỗi đợt nhận tiền, bên B xuất hóa đơn VAT cho bên A.
– Nếu bên A trả tiền chậm thì phải chịu thêm lãi suất cho thời kì chậm trả tiền là 2%/tháng.
Điều 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
5.1. Tạo điều kiện thuận tiện, hỗ trợ nguồn điện tại vị trí lắp đặt máy để bên B chấm dứt công tác của mình.
5.2. Khi bên B thử máy, bên A phải hỗ trợ đủ chai và vật liệu để thử máy.
5.3. Thanh toán tiền cho bên B theo đúng thỏa thuận.
5.4. Các quyền và trách nhiệm khác của bên sắm hàng theo quy định của luật pháp.
Điều 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B6.1. Đảm bảo cung thiết yếu bị đúng chất lượng và quy cách kỹ thuật như đã thỏa thuận và cam kết thiết bị bán cho bên A thuộc quyền sở hữu hợp lí của mình, kể cả vấn đề về bản quyền mẫu mã, kỹ thuật.
6.2. Chịu bổn phận lắp ráp, chạy thử máy và bảo trì, bảo hành máy theo đúng thỏa thuận.
6.3. Cung cấp thông tin, tài liệu liên can tới thiết bị và chỉ dẫn bên A cách sử dụng.
6.4. Các quyền và trách nhiệm khác của bên bán hàng theo quy định của luật pháp.
Điều 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
7.1. Mọi chỉnh sửa, bổ sung nội dung giao kèo này đều chỉ có trị giá lúc được 2 bên cùng nhau trao đổi, thảo luận và đồng ý bằng văn bản.
7.2. Hai bên cam kết tiến hành đúng theo những điều đã thỏa thuận. Mọi mâu thuẫn liên can tới việc tiến hành giao kèo này nếu ko tự đáp ứng được sẽ đưa ra khắc phục tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của luật pháp.
7.3. Hiệp đồng này có hiệu lực tính từ lúc ngày ký, được lập thành 4 (04) bản, có trị giá y sì, mỗi bên giữ 2 (02) bản.

BÊN A
(ký tên, đóng dấu)

BÊN B
(ký tên, đóng dấu)

Trên đây là dạng giao kèo dễ dãi, chuyên dụng cho các trường hợp sắm bán máy móc, thiết bị có trị giá ko quá mập, hàng sản xuất trong nước (có thể chưa được đăng ký thương hiệu, bằng sáng chế …). Do vậy, trong giao kèo ko nói đến tới các cốt truyện về xuất nhập cảng, tập huấn sử dụng…
2. Hiệp đồng sắm bán máy móc, thiết bị số 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–***———-
HỢP ĐỒNG MUA BÁN MÁY MÓC, THIẾT BỊ
Số: …../HĐMB
– Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
– Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch đảm bảo;
– Theo thỏa thuận giữa các đối tác.
Bữa nay, ngày …. tháng ….. 5 2010 tại hội sở, chúng tôi gồm:
I. BÊN BÁN (sau đây gọi là Bên A):
– Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………….
– Dế yêu:………………………………………………………………………………………………………………..
– Giđấy chứng thực đăng ký kinh doanh số:……………………………………………………………………….
– Do Bà:………………………………………………. Chức vụ:………………………………………làm đại diện
II. BÊN MUA (sau đây gọi là Bên B):
– Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………..
– Dế yêu:………………………………………………………………………………………………………………….
– Giđấy chứng thực đăng ký kinh doanh số:……………………………………………………………..
– Do Bà:…………………………………………. Chức vụ:………………………………………làm đại diện
Và các văn bản liên can khác trên đây.
Bên bán đồng ý bán và Bên sắm đồng ý sắm các của nả (được liệt kê cụ thể ở Điều 1 dưới đây) hiện đang là của nả thế chấp đảm bảo nợ tiền vay để nhà băng thu hồi nợ vay.
ĐIỀU 1TÀI SẢN MUA BÁN
Của nả sắm bán theo giao kèo này bao gồm các của nả như sau:
1. Máy móc thiết bị:
Bao gồm:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
2. Nhà cửa, vật kiến trúc (gắn liền trên quyền sử dụng đất …………m2):
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
ĐIỀU 2GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
1. Giá sắm bán của nả nêu tại Điều 1 của Hiệp đồng này là:
1.1. Giá gốc:………………………………………………. Bằng chữ:…………………………………………
1.2. Ngoài giá gốc……………………………………………., theo đề xuất của Bên sắm được trả chậm tới hết tháng ……………………….. nên số tiền chậm trả bên sắm phải chịu trả lãi với mức lãi suất……………………………….trên số tiền còn lại chưa trả và thời kì thực tiễn tính từ ngày ký giao kèo sắm bán.
2. Phương thức trả tiền: Bằng chuyển khoản vào acc số:…………………………………
3. Thời gian trả tiền:
3.1. Ngay sau lúc ký giao kèo sắm bán, Bên sắm phải trả tiền trước số tiền sắm các của nả trên là: …………………………, Bằng chữ……………………………………
3.2. Số tiền còn lại là 3.280.000.000đ Bên sắm phải trả tiền chỉ cần khoảng tối đa là 10 tháng tính từ lúc ngày ký giao kèo, chi tiết lịch trả tiền như sau:

TT

Tháng/5

Số tiền tối thiểu
(đồng)

1

…………….

…………….

2

…………….

…………….

3

…………….

…………….

4

…………….

…………….

5

…………….

…………….

6

…………….

…………….

7

…………….

…………….

8

…………….

…………….

9

…………….

…………….

10

…………….

…………….

Tổng cộng

…………….

Thời hạn trả tiền rốt cục của mỗi tháng là ngày cuối mỗi tháng (hoặc ngày làm việc tiếp theo). Nếu ngày cuối tháng trùng vào ngày nghỉ theo quy định.
3.3. Tiền lãi nảy sinh Bên bán có bổn phận tính theo quy định của nhà băng và công bố cho Bên sắm số tiền lãi phải trả hàng tháng để Bên sắm trả tiền cộng với số tiền gốc tại Mục 3.2 – Khoản 3 – Điều 2 của Hiệp đồng này.
3.4. Khi bất kỳ 1 khoản trả tiền nào tới hạn theo quy định tại Mục 3.2 – Khoản 3 – Điều 2 của giao kèo này, Bên sắm phải chủ động trả tiền cho Ngân hàng.
3.5. Trường hợp tới ngày trả tiền rốt cục của mỗi tháng, Bên sắm ko trả tiền đúng hạn cho nhà băng thì Bên sắm phải chịu lãi suất phạt chậm trả bằng 150% của mức lãi suất 13,50%/5 tính trên số tiền gốc quá hạn và thời kì quá hạn thực tiễn. Trường hợp 01 (1) kỳ hạn quá hạn kéo dài tới mập hơn hoặc bằng 60 (6 mươi) ngày hoặc 2 (2) kỳ hạn liên tục bị quá hạn nếu ko được Bên bán đồng ý thì Bên bán có quyền xong xuôi Hiệp đồng với Bên sắm. Trong trường hợp này, Bên sắm ko có quyền nhận lại của nả và chịu mất toàn thể số tiền đã trả cho Bên bán và có bổn phận bàn giao lại nguyên trạng của nả cho Bên bán (trừ các của nả đã được Bên bán hợp nhất riêng).
ĐIỀU 3THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO TÀI SẢN, QUẢN LÝ TÀI SẢN
1. Phương thức giao của nả, thời kì giao của nả và điều hành của nả chỉ cần khoảng chưa thanh lý giao kèo sắm bán:
– Sau lúc Bên sắm trả tiền trước số tiền tại Mục 3.1 – Khoản 3 – Điều 2 của Hiệp đồng này thì nhà băng sẽ tạo điều kiện và phối hợp với Bên sắm bàn giao của nả hiện vật tại thực địa. Việc bàn giao của nả sẽ được tiến hành theo Biên bản chi tiết.
– Của nả sau lúc bàn ủy quyền Bên sắm còn chỉ cần khoảng chưa thanh lý giao kèo thì của nả vẫn thuộc quyền sở hữu của Bên bán, Bên bán có quyền rà soát, giám sát các của nả trên. Bên sắm có quyền khai thác, sử dụng tại chỗ để sản xuất kinh doanh. Trường hợp có di dời hoặc chuyển nhượng các máy móc, thiết bị nhà xưởng ko sử dụng phải được Bên bán đồng ý bằng văn bản và tiền nhận được phải được sử dụng để trả cho Bên bán. Nếu có nhu cầu cải tạo, tu sửa phải công bố để Bên bán được biết và hợp nhất. Trong thời kì này, Bên sắm chịu bổn phận bảo vệ an toàn các của nả trên và chịu chi tiêu thuê bảo vệ (nếu có).
– Sau lúc Bên sắm trả tiền hết tiền sắm của nả cho Bên bán theo lịch nêu tại Điều 2 giao kèo này chậm nhất sau 20 (2 mươi) ngày, Bên bán chính thức bàn giao toàn thể của nả, giấy má, giấy tờ của của nả kèm theo cho Bên sắm và 2 bên hợp nhất thanh lý giao kèo.
– Bàn giao giấy tờ của nả: Bao gồm toàn thể giấy tờ liên can tới của nả: Hiệp đồng kinh tế, hóa đơn GTGT, bộ chứng từ nhập cảng, Giđấy chứng thực quyền sử dụng đất, giao kèo thuê đất… (được liệt kê theo Phụ lục kèm theo và ko tách rời giao kèo này). Bên bán phải có bổn phận bàn giao đầy đủ cho Bên sắm chậm nhất sau 20 (2 mươi) ngày tính từ lúc ngày Bên sắm trả tiền hết tiền sắm của nả.
2. Bên sắm có bổn phận nộp tiền thuê đất hàng 5 theo quy định của địa phương (từ ngày 4/12/2008 là ngày hết hạn thời kì miễn tiền thuê đất theo giao kèo thuê đất số 68/HĐ-TĐ ngày 04/12/2006 được ký kết giữa Doanh nghiệp TNHH Việt với Sở Khoáng sản và Môi trường tỉnh.
3. Việc tháo tháo dỡ, chuyên chở, lắp đặt vận hành và các chi tiêu kèm theo do Bên sắm hoàn toàn chịu bổn phận tiến hành.
4. Vị trí giao của nả: Tại doanh nghiệp…………………………………………………………………………
ĐIỀU 4QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÀI SẢN MUA BÁN
1. Quyền sở hữu đối với của nả sắm bán được chuyển cho Bên B tính từ lúc thời khắc Bên B chấm dứt toàn thể trách nhiệm trả tiền theo Điều 2 của giao kèo này và 2 bên tiến hành thanh lý giao kèo (nếu ko có thỏa thuận khác hoặc luật pháp ko có quy định khác).
2. Đối với của nả nhưng mà luật pháp quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì quyền sở hữu được chuyển cho Bên B tính từ lúc thời khắc chấm dứt thủ tục đăng ký quyền sở hữu đối với của nả ấy. Riêng quyền thuê đất 16.500m2, sau lúc 2 bên hoàn thành việc bàn giao của nả và giấy tờ kèm theo, tiến hành thanh lý giao kèo, Bên sắm có bổn phận làm việc với Ủy ban quần chúng tỉnh và cơ quan tác dụng để biến đổi chủ nhân quyền thuê đất theo quy định của nhà nước.
ĐIỀU 5VIỆC NỘP THUẾ VÀ PHÍ
Thuế và lệ phí (nếu có) liên can tới việc sắm bán, biến đổi sở hữu của nả theo giao kèo này do Bên sắm chịu bổn phận tiến hành.
ĐIỀU 6TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT TRONG THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
Hai bên cam kết tiến hành nghiêm chỉnh các điều khoản đã thỏa thuận trong giao kèo này ko đơn phương chỉnh sửa hoặc hủy bỏ giao kèo. Bên nào vi phạm các điều khoản đã thỏa thuận trong giao kèo này phải chịu bổn phận đền bù những thiệt hại về vật chất nhưng mà bên vi phạm gây ra. Mức phạt vi phạm giao kèo được tiến hành trên khung hình phạt nhà nước đã quy định trong các văn bản luật pháp về giao kèo kinh tế. Mức tối thiểu là 10% trị giá giao kèo.
ĐIỀU 7 PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Trong công đoạn tiến hành giao kèo nhưng mà nảy sinh mâu thuẫn, các đối tác cùng nhau đàm phán khắc phục trên nguyên lý tôn trọng lợi quyền của nhau; trong trường hợp ko đáp ứng được, thì 1 trong 2 bên có quyền khởi kiện để đề xuất tòa án có thẩm quyền khắc phục theo quy định của luật pháp.
ĐIỀU 8CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN
Bên A và bên B chịu bổn phận trước luật pháp về những lời cam đoan sau đây:
1. Bên A cam đoan:
a) Những thông tin về của nả sắm bán ghi trong giao kèo này là đúng sự thực;
b) Của nả sắm bán ko có mâu thuẫn, ko bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định luật pháp;
c) Việc giao ước giao kèo này hoàn toàn tình nguyện, ko bị lừa dối hoặc cưỡng ép;
d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong giao kèo này.
2. Bên B cam đoan:
a) Những thông tin về nhân thân ghi trong giao kèo này là đúng sự thực;
b) Đã phê chuẩn kỹ, biết rõ về của nả sắm bán và các giấy má chứng minh quyền sở hữu;
c) Việc giao ước giao kèo này hoàn toàn tình nguyện, ko bị lừa dối hoặc cưỡng ép;
d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong giao kèo này;
e) Nếu ngay sau lúc ký giao kèo này nhưng mà Bên sắm ko trả tiền số tiền theo Mục 3.1 – Khoản 3 – Điều 2 của giao kèo này hoặc ko có văn bản nêu rõ lý do thời hạn nộp chậm, Bên bán ko có văn bản công nhận thì coi như bên sắm ko sắm của nả và chịu phạt giao kèo theo Điều 6 nêu trên.
ĐIỀU 9ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
1. Hai bên xác nhận đã thông suốt quyền, trách nhiệm và ích lợi hợp lí của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao ước giao kèo này;
2. Hai bên đã tự đọc giao kèo, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong giao kèo và ký vào giao kèo này;
3. Hiệp đồng này được lập thành 02 bản mỗi bên giữa 01 bản, có trị giá pháp lý ngang nhau, có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực lúc các đối tác chấm dứt xong việc sắm bán của nả.
Bên A(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Bên B(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục Hiệp đồng – Nghiệm thu – Thanh lý trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Hợp #đồng #sắm #bán #máy #móc #thiết #bị

Hiệp đồng sắm bán máy móc, thiết bị

Hiệp đồng sắm bán máy móc, thiết bị là bản thỏa thuận giữa bên sắm và bên bán dựa theo nhu cầu thực tiễn của 2 bên. Mẫu giao kèo sắm bán máy móc thiết bị được lập với đại diện bên sắm và bên bán với các điều khoản buộc ràng mang thuộc tính pháp lý về giá cả, thiết bị cũng như bổn phận của 2 bên.
Mẫu giao kèo nhập cảng sắm bán thiết bị điện lạnh
Hiệp đồng sắm bán hàng hóa
1. Hiệp đồng sắm bán máy móc, thiết bị số 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG MUA BÁN
(V/v: Mua máy …………….)
Căn cứ quy định tại Bộ luật dân sự và Luật thương nghiệp.
Căn cứ nhu cầu bản lĩnh của các đối tác.
Bữa nay, ngày……… tháng ……….5………
Tại: …………………………………..
Hai bên gồm:
Bên A (Bên sắm hàng):
CÔNG TY…………………………..
Địa chỉ:……………………………..
Dế yêu: …………………………
Email:…………………………………..
Mã số thuế:……………………………
Đại diện:……………………………
Bên B (Bên bán):
CÔNG TY ……………………………………
Địa chỉ:……………………………..
Dế yêu: …………………………
Email:…………………………………..
Mã số thuế:……………………………
Đại diện:……………………………
Sau lúc trao đổi, 2 bên hợp nhất ký giao kèo này với nội dung như sau:
Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
1.1. Theo đề xuất của bên A, bên B nhận chế tác và bán cho bên A 1 ……………….. Quy cách kỹ thuật và giá cả máy chiết chai quy định tại điều 2 của giao kèo này.
1.2. Địa chỉ giao hàng:………………………………..
Điều 2: QUY CÁCH KỸ THUẬT VÀ GIÁ BÁN
2.1. Quy cách kỹ thuật của ………………. như sau:
– Kiểu dáng, kỹ thuật: do bên B nghiên cứu, chế tác.
– Quy cách: …
– Công suất:
2.2. Giá bán:…………….. đồng.
2.3. Chi phí chuyên chở, lắp ráp thiết bị: do bên B chịu.
Điều 3: GIAO HÀNG VÀ BẢO HÀNH
3.1 Thời gian giao hàng: 60 ngày, tính từ ngày bên A trả tiền tiền đợt 1.
3.2 Nếu bên B giao hàng chậm hơn thời hạn giao hàng quá 10 ngày thì bên A có quyền đơn phương xong xuôi giao kèo. Trong trường hợp này, bên B phải hoàn trả cho bên A số tiền đặt chỗ đã nhận (trả tiền đợt 1) và phải chịu 1 khoản tiền phạt do vi phạm giao kèo là 50 triệu đồng.
3.3 Thời gian bảo hành kỹ thuật: 12 tháng tính từ lúc ngày giao hàng. Vị trí bảo hành: Tại Nhà máy …………. Chi phí chuyển di bảo hành bên B chịu.
Điều 4: THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN
Bên A sẽ trả tiền cho bên B làm 02 đợt như sau:
– Đợt 1: 50% trị giá ( tương đương 75 triệu đồng) ngay sau lúc ký giao kèo. Số tiền này cũng được xem là tiền đặt chỗ để đảm bảo tiến hành giao kèo.
– Đợt 2: 50% còn lại ngay sau lúc bên B giao máy, chạy thử và 2 bên lập biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng.
– Sau mỗi đợt nhận tiền, bên B xuất hóa đơn VAT cho bên A.
– Nếu bên A trả tiền chậm thì phải chịu thêm lãi suất cho thời kì chậm trả tiền là 2%/tháng.
Điều 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
5.1. Tạo điều kiện thuận tiện, hỗ trợ nguồn điện tại vị trí lắp đặt máy để bên B chấm dứt công tác của mình.
5.2. Khi bên B thử máy, bên A phải hỗ trợ đủ chai và vật liệu để thử máy.
5.3. Thanh toán tiền cho bên B theo đúng thỏa thuận.
5.4. Các quyền và trách nhiệm khác của bên sắm hàng theo quy định của luật pháp.
Điều 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B6.1. Đảm bảo cung thiết yếu bị đúng chất lượng và quy cách kỹ thuật như đã thỏa thuận và cam kết thiết bị bán cho bên A thuộc quyền sở hữu hợp lí của mình, kể cả vấn đề về bản quyền mẫu mã, kỹ thuật.
6.2. Chịu bổn phận lắp ráp, chạy thử máy và bảo trì, bảo hành máy theo đúng thỏa thuận.
6.3. Cung cấp thông tin, tài liệu liên can tới thiết bị và chỉ dẫn bên A cách sử dụng.
6.4. Các quyền và trách nhiệm khác của bên bán hàng theo quy định của luật pháp.
Điều 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
7.1. Mọi chỉnh sửa, bổ sung nội dung giao kèo này đều chỉ có trị giá lúc được 2 bên cùng nhau trao đổi, thảo luận và đồng ý bằng văn bản.
7.2. Hai bên cam kết tiến hành đúng theo những điều đã thỏa thuận. Mọi mâu thuẫn liên can tới việc tiến hành giao kèo này nếu ko tự đáp ứng được sẽ đưa ra khắc phục tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của luật pháp.
7.3. Hiệp đồng này có hiệu lực tính từ lúc ngày ký, được lập thành 4 (04) bản, có trị giá y sì, mỗi bên giữ 2 (02) bản.

BÊN A
(ký tên, đóng dấu)

BÊN B
(ký tên, đóng dấu)

Trên đây là dạng giao kèo dễ dãi, chuyên dụng cho các trường hợp sắm bán máy móc, thiết bị có trị giá ko quá mập, hàng sản xuất trong nước (có thể chưa được đăng ký thương hiệu, bằng sáng chế …). Do vậy, trong giao kèo ko nói đến tới các cốt truyện về xuất nhập cảng, tập huấn sử dụng…
2. Hiệp đồng sắm bán máy móc, thiết bị số 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–***———-
HỢP ĐỒNG MUA BÁN MÁY MÓC, THIẾT BỊ
Số: …../HĐMB
– Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
– Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch đảm bảo;
– Theo thỏa thuận giữa các đối tác.
Bữa nay, ngày …. tháng ….. 5 2010 tại hội sở, chúng tôi gồm:
I. BÊN BÁN (sau đây gọi là Bên A):
– Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………….
– Dế yêu:………………………………………………………………………………………………………………..
– Giđấy chứng thực đăng ký kinh doanh số:……………………………………………………………………….
– Do Bà:………………………………………………. Chức vụ:………………………………………làm đại diện
II. BÊN MUA (sau đây gọi là Bên B):
– Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………..
– Dế yêu:………………………………………………………………………………………………………………….
– Giđấy chứng thực đăng ký kinh doanh số:……………………………………………………………..
– Do Bà:…………………………………………. Chức vụ:………………………………………làm đại diện
Và các văn bản liên can khác trên đây.
Bên bán đồng ý bán và Bên sắm đồng ý sắm các của nả (được liệt kê cụ thể ở Điều 1 dưới đây) hiện đang là của nả thế chấp đảm bảo nợ tiền vay để nhà băng thu hồi nợ vay.
ĐIỀU 1TÀI SẢN MUA BÁN
Của nả sắm bán theo giao kèo này bao gồm các của nả như sau:
1. Máy móc thiết bị:
Bao gồm:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
2. Nhà cửa, vật kiến trúc (gắn liền trên quyền sử dụng đất …………m2):
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
ĐIỀU 2GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
1. Giá sắm bán của nả nêu tại Điều 1 của Hiệp đồng này là:
1.1. Giá gốc:………………………………………………. Bằng chữ:…………………………………………
1.2. Ngoài giá gốc……………………………………………., theo đề xuất của Bên sắm được trả chậm tới hết tháng ……………………….. nên số tiền chậm trả bên sắm phải chịu trả lãi với mức lãi suất……………………………….trên số tiền còn lại chưa trả và thời kì thực tiễn tính từ ngày ký giao kèo sắm bán.
2. Phương thức trả tiền: Bằng chuyển khoản vào acc số:…………………………………
3. Thời gian trả tiền:
3.1. Ngay sau lúc ký giao kèo sắm bán, Bên sắm phải trả tiền trước số tiền sắm các của nả trên là: …………………………, Bằng chữ……………………………………
3.2. Số tiền còn lại là 3.280.000.000đ Bên sắm phải trả tiền chỉ cần khoảng tối đa là 10 tháng tính từ lúc ngày ký giao kèo, chi tiết lịch trả tiền như sau:

TT

Tháng/5

Số tiền tối thiểu
(đồng)

1

…………….

…………….

2

…………….

…………….

3

…………….

…………….

4

…………….

…………….

5

…………….

…………….

6

…………….

…………….

7

…………….

…………….

8

…………….

…………….

9

…………….

…………….

10

…………….

…………….

Tổng cộng

…………….

Thời hạn trả tiền rốt cục của mỗi tháng là ngày cuối mỗi tháng (hoặc ngày làm việc tiếp theo). Nếu ngày cuối tháng trùng vào ngày nghỉ theo quy định.
3.3. Tiền lãi nảy sinh Bên bán có bổn phận tính theo quy định của nhà băng và công bố cho Bên sắm số tiền lãi phải trả hàng tháng để Bên sắm trả tiền cộng với số tiền gốc tại Mục 3.2 – Khoản 3 – Điều 2 của Hiệp đồng này.
3.4. Khi bất kỳ 1 khoản trả tiền nào tới hạn theo quy định tại Mục 3.2 – Khoản 3 – Điều 2 của giao kèo này, Bên sắm phải chủ động trả tiền cho Ngân hàng.
3.5. Trường hợp tới ngày trả tiền rốt cục của mỗi tháng, Bên sắm ko trả tiền đúng hạn cho nhà băng thì Bên sắm phải chịu lãi suất phạt chậm trả bằng 150% của mức lãi suất 13,50%/5 tính trên số tiền gốc quá hạn và thời kì quá hạn thực tiễn. Trường hợp 01 (1) kỳ hạn quá hạn kéo dài tới mập hơn hoặc bằng 60 (6 mươi) ngày hoặc 2 (2) kỳ hạn liên tục bị quá hạn nếu ko được Bên bán đồng ý thì Bên bán có quyền xong xuôi Hiệp đồng với Bên sắm. Trong trường hợp này, Bên sắm ko có quyền nhận lại của nả và chịu mất toàn thể số tiền đã trả cho Bên bán và có bổn phận bàn giao lại nguyên trạng của nả cho Bên bán (trừ các của nả đã được Bên bán hợp nhất riêng).
ĐIỀU 3THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO TÀI SẢN, QUẢN LÝ TÀI SẢN
1. Phương thức giao của nả, thời kì giao của nả và điều hành của nả chỉ cần khoảng chưa thanh lý giao kèo sắm bán:
– Sau lúc Bên sắm trả tiền trước số tiền tại Mục 3.1 – Khoản 3 – Điều 2 của Hiệp đồng này thì nhà băng sẽ tạo điều kiện và phối hợp với Bên sắm bàn giao của nả hiện vật tại thực địa. Việc bàn giao của nả sẽ được tiến hành theo Biên bản chi tiết.
– Của nả sau lúc bàn ủy quyền Bên sắm còn chỉ cần khoảng chưa thanh lý giao kèo thì của nả vẫn thuộc quyền sở hữu của Bên bán, Bên bán có quyền rà soát, giám sát các của nả trên. Bên sắm có quyền khai thác, sử dụng tại chỗ để sản xuất kinh doanh. Trường hợp có di dời hoặc chuyển nhượng các máy móc, thiết bị nhà xưởng ko sử dụng phải được Bên bán đồng ý bằng văn bản và tiền nhận được phải được sử dụng để trả cho Bên bán. Nếu có nhu cầu cải tạo, tu sửa phải công bố để Bên bán được biết và hợp nhất. Trong thời kì này, Bên sắm chịu bổn phận bảo vệ an toàn các của nả trên và chịu chi tiêu thuê bảo vệ (nếu có).
– Sau lúc Bên sắm trả tiền hết tiền sắm của nả cho Bên bán theo lịch nêu tại Điều 2 giao kèo này chậm nhất sau 20 (2 mươi) ngày, Bên bán chính thức bàn giao toàn thể của nả, giấy má, giấy tờ của của nả kèm theo cho Bên sắm và 2 bên hợp nhất thanh lý giao kèo.
– Bàn giao giấy tờ của nả: Bao gồm toàn thể giấy tờ liên can tới của nả: Hiệp đồng kinh tế, hóa đơn GTGT, bộ chứng từ nhập cảng, Giđấy chứng thực quyền sử dụng đất, giao kèo thuê đất… (được liệt kê theo Phụ lục kèm theo và ko tách rời giao kèo này). Bên bán phải có bổn phận bàn giao đầy đủ cho Bên sắm chậm nhất sau 20 (2 mươi) ngày tính từ lúc ngày Bên sắm trả tiền hết tiền sắm của nả.
2. Bên sắm có bổn phận nộp tiền thuê đất hàng 5 theo quy định của địa phương (từ ngày 4/12/2008 là ngày hết hạn thời kì miễn tiền thuê đất theo giao kèo thuê đất số 68/HĐ-TĐ ngày 04/12/2006 được ký kết giữa Doanh nghiệp TNHH Việt với Sở Khoáng sản và Môi trường tỉnh.
3. Việc tháo tháo dỡ, chuyên chở, lắp đặt vận hành và các chi tiêu kèm theo do Bên sắm hoàn toàn chịu bổn phận tiến hành.
4. Vị trí giao của nả: Tại doanh nghiệp…………………………………………………………………………
ĐIỀU 4QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÀI SẢN MUA BÁN
1. Quyền sở hữu đối với của nả sắm bán được chuyển cho Bên B tính từ lúc thời khắc Bên B chấm dứt toàn thể trách nhiệm trả tiền theo Điều 2 của giao kèo này và 2 bên tiến hành thanh lý giao kèo (nếu ko có thỏa thuận khác hoặc luật pháp ko có quy định khác).
2. Đối với của nả nhưng mà luật pháp quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì quyền sở hữu được chuyển cho Bên B tính từ lúc thời khắc chấm dứt thủ tục đăng ký quyền sở hữu đối với của nả ấy. Riêng quyền thuê đất 16.500m2, sau lúc 2 bên hoàn thành việc bàn giao của nả và giấy tờ kèm theo, tiến hành thanh lý giao kèo, Bên sắm có bổn phận làm việc với Ủy ban quần chúng tỉnh và cơ quan tác dụng để biến đổi chủ nhân quyền thuê đất theo quy định của nhà nước.
ĐIỀU 5VIỆC NỘP THUẾ VÀ PHÍ
Thuế và lệ phí (nếu có) liên can tới việc sắm bán, biến đổi sở hữu của nả theo giao kèo này do Bên sắm chịu bổn phận tiến hành.
ĐIỀU 6TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT TRONG THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
Hai bên cam kết tiến hành nghiêm chỉnh các điều khoản đã thỏa thuận trong giao kèo này ko đơn phương chỉnh sửa hoặc hủy bỏ giao kèo. Bên nào vi phạm các điều khoản đã thỏa thuận trong giao kèo này phải chịu bổn phận đền bù những thiệt hại về vật chất nhưng mà bên vi phạm gây ra. Mức phạt vi phạm giao kèo được tiến hành trên khung hình phạt nhà nước đã quy định trong các văn bản luật pháp về giao kèo kinh tế. Mức tối thiểu là 10% trị giá giao kèo.
ĐIỀU 7 PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Trong công đoạn tiến hành giao kèo nhưng mà nảy sinh mâu thuẫn, các đối tác cùng nhau đàm phán khắc phục trên nguyên lý tôn trọng lợi quyền của nhau; trong trường hợp ko đáp ứng được, thì 1 trong 2 bên có quyền khởi kiện để đề xuất tòa án có thẩm quyền khắc phục theo quy định của luật pháp.
ĐIỀU 8CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN
Bên A và bên B chịu bổn phận trước luật pháp về những lời cam đoan sau đây:
1. Bên A cam đoan:
a) Những thông tin về của nả sắm bán ghi trong giao kèo này là đúng sự thực;
b) Của nả sắm bán ko có mâu thuẫn, ko bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định luật pháp;
c) Việc giao ước giao kèo này hoàn toàn tình nguyện, ko bị lừa dối hoặc cưỡng ép;
d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong giao kèo này.
2. Bên B cam đoan:
a) Những thông tin về nhân thân ghi trong giao kèo này là đúng sự thực;
b) Đã phê chuẩn kỹ, biết rõ về của nả sắm bán và các giấy má chứng minh quyền sở hữu;
c) Việc giao ước giao kèo này hoàn toàn tình nguyện, ko bị lừa dối hoặc cưỡng ép;
d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong giao kèo này;
e) Nếu ngay sau lúc ký giao kèo này nhưng mà Bên sắm ko trả tiền số tiền theo Mục 3.1 – Khoản 3 – Điều 2 của giao kèo này hoặc ko có văn bản nêu rõ lý do thời hạn nộp chậm, Bên bán ko có văn bản công nhận thì coi như bên sắm ko sắm của nả và chịu phạt giao kèo theo Điều 6 nêu trên.
ĐIỀU 9ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
1. Hai bên xác nhận đã thông suốt quyền, trách nhiệm và ích lợi hợp lí của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao ước giao kèo này;
2. Hai bên đã tự đọc giao kèo, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong giao kèo và ký vào giao kèo này;
3. Hiệp đồng này được lập thành 02 bản mỗi bên giữa 01 bản, có trị giá pháp lý ngang nhau, có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực lúc các đối tác chấm dứt xong việc sắm bán của nả.
Bên A(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Bên B(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục Hiệp đồng – Nghiệm thu – Thanh lý trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Hợp #đồng #sắm #bán #máy #móc #thiết #bị


#Hợp #đồng #sắm #bán #máy #móc #thiết #bị

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button