Tài Liệu

Hướng dẫn 152-HD/BTGTW

Ngày 16/09/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Chỉ dẫn 152-HD/BTGTW về công việc nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh và tăng mạnh tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương 5 2021.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TUYÊN GIÁO
——–

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
——————–

Số: 152-HD/BTGTW

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 5 2020

HƯỚNG DẪN 152-HD/BTGTW

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU, GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ; THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW, NGÀY 15/5/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VÀ TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC LỊCH SỬ ĐẢNG VÀ LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

Căn cứ vào tính năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ dẫn tiến hành công việc nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh và tăng mạnh tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương 5 2021, như sau:

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu rộng, khai triển kịp thời các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, văn kiện đại hội đảng bộ các ngành ở địa phương; thông tin lý luận và thực tế mới

– Ban truyền đạo các ngành chủ động tham vấn cho cấp ủy xây dựng đề án, kế hoạch tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập và khai triển, tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII trong 5 2021 (sẽ có chỉ dẫn chi tiết), văn kiện đại hội đảng bộ các ngành ở địa phương, cơ quan, đơn vị trong Đảng và dân chúng; chỉ dẫn, rà soát, giám sát việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, khai triển và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

– Ban truyền đạo các ngành, trung tâm chính trị cấp huyện tham vấn cho cấp ủy tổ chức thông tin những vấn đề lý luận mới và thực tế đang đặt ra ngày nay với nhiều bề ngoài không giống nhau, thích hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng thông tin những thành tích trong công việc lý luận qua 35 5 đổi mới; bình chọn 10 5 tiến hành Cương lĩnh (bổ sung, tăng trưởng 5 2011), 30 5 tiến hành Cương lĩnh 5 1991; những vấn đề thực tế đang đặt ra đối với địa phương, cơ quan, đơn vị

2. Tăng nhanh tiến hành có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh

– Cấp ủy các ngành tiếp diễn chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức tiến hành có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”. Việc khai triển Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các phong trào thi đua, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ phệ của non sông, địa phương, ngành: Kỷ niệm 110 5 Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2021); 80 5 Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp chỉ đạo cách mệnh Việt Nam (28/01/1941 – 28/01/2021); Kỷ niệm 110 5 Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911- 25/8/1921); Kỷ niệm 5 tròn ngày thành lập, ngày truyền thống của bộ, ngành, địa phương và kỷ niệm ngày sinh, ngày mất của các đồng đội chỉ đạo Đảng, Nhà nước, chỉ đạo tiền bối điển hình của Đảng và cách mệnh Việt Nam, danh nhân bản hóa.

– Tổ chức sơ kết 5 5 tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW, phương hướng, biện pháp tiếp diễn tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng (sẽ có chỉ dẫn riêng).

– Trong các chương trình, kế hoạch hành động tiến hành nghị quyết đại hội đảng các ngành, chương trình, rà soát, giám sát hằng 5 cần chú trọng đưa nội dung học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh, xây dựng đạo đức, văn hóa trong Đảng; Chủ động tham vấn, yêu cầu cho cấp ủy khắc phục, xử lý những vụ việc, vấn đề gây giận dữ, nổi cộm, lôi cuốn sự ân cần của dư luận xã hội, những nội dung đột phá cho toàn khóa và từng 5 đối với địa phương, ban, ngành, cơ quan, đơn vị để chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức tiến hành có kết quả chi tiết và khắc phục dứt điểm.

– Phát huy vai trò kiểu mẫu, tinh thần bổn phận của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh. Xây dựng kế hoạch, đăng ký tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh để chi bộ, các tổ chức chính trị – xã hội giám sát việc tiến hành và làm cơ sở để bình chọn kết quả công việc hằng 5 của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

– Tiếp tục kiểm tra các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp theo nội dung học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh gắn với từng ngành, lĩnh vực và thích hợp với các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, văn bản pháp quy của Nhà nước, quy định hiện hành của địa phương, cơ quan, đơn vị.

– Nghiên cứu, đổi mới công việc tuyên truyền, giáo dục, nghiên cứu, học tập, tuân theo những nội dung căn bản của tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh thích hợp với điều kiện của địa phương. Nhiều chủng loại các bề ngoài tổ chức tọa đàm, hội thảo; sinh hoạt chuyên đề; hội thi; triển lãm; sàn diễn hóa; biên soạn tài liệu; phim ngắn… để tăng mạnh tuyên truyền, bình thường tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh trong Đảng và trong dân chúng trên dụng cụ thông tin đại chúng, Internet, mạng xã hội.

– Tiếp tục đổi mới và tăng mạnh tuyên truyền về những tiêu biểu hiện đại, mẫu hình hay, kinh nghiệm tốt, cách làm hiệu quả trong học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh. Ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan liên can lãnh đạo cơ quan tạp chí, đài phát thanh – truyền hình tăng cường các chuyên trang, phân mục, tăng dung lượng, thời lượng đưa tin, phát sóng về gương người tốt, việc tốt, mẫu hình khai triển hiệu quả việc tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW. Đài Truyền hình Việt Nam và đài phát thanh – truyền hình các địa phương, ngành tiếp diễn xây dựng các phóng sự, phim ngắn về các cộng đồng, tư nhân điển hình trong trong học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh trên các dụng cụ thông tin đại chúng, trên Internet, mạng xã hội.

– Ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham vấn cho cấp ủy kiện toàn ban lãnh đạo, hội đồng xét chọn giải thưởng sáng tác, PR tác phẩm văn chương, nghệ thuật, tạp chí về chủ đề “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị văn hóa, đơn vị trình diễn nghệ thuật chủ động, hăng hái tuyên truyền, PR tác phẩm, ấn phẩm về chủ đề học tập và tuân theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là những tác phẩm, ấn phẩm có trị giá, tạo sức lan tỏa trong xã hội. Tăng nhanh hỗ trợ thông tin về tiêu biểu, mẫu hình điển hình; giao lưu, đi thực tiễn, tổ chức trại sáng tác, giúp cho văn nghệ sỹ, nhà báo sáng tác, PR. Tổ chức xét chọn, trao giải ở địa phương và gửi tham dự Gicửa ải thưởng của Trung ương quá trình 2020 – 2025.

– Chọn lọc, giới thiệu những tiêu biểu điển hình, mẫu hình hay, cách làm hiệu quả gửi tham dự Triển lãm “Những tấm gương bình dị nhưng cao quý” 5 2021.

3. Tăng cường và tăng lên chất lượng, hiệu quả công việc tổng kết thực tế, nghiên cứu lý luận; bảo vệ nền móng tư tưởng của Đảng, tranh đấu phản bác các ý kiến sai lầm, cừu địch

– Bám sát ý thức Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về “công việc lý luận và định hướng nghiên cứu tới 5 2030”; Chỉ dẫn số 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thơ về “tổng kết thực tế, nghiên cứu lý luận”; trên cơ sở các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện của Đại hội đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham vấn cho cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch tổng kết thực tế, nghiên cứu lý luận quá trình 2021 – 2025 thích hợp với đề xuất, nhiệm vụ và điều kiện của địa phương, ngành.

– Trong tổng kết thực tế, nghiên cứu lý luận yêu cầu tăng lên hiệu quả thật hiện Quy định số 285-QĐ/TW, ngày 25/4/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về “dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan đảng, nhà nước”; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thơ khóa XII “về tiếp diễn đổi mới, tăng lên chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, áp dụng và tăng trưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

– Tiếp tục tiến hành hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng mạnh bảo vệ nền móng tư tưởng của Đảng, tranh đấu phản bác các ý kiến sai lầm, cừu địch trong tình hình mới”. Chủ động nghiên cứu, bình chọn, dự đoán chuẩn xác tình hình, xác định chỉ tiêu, ý kiến lãnh đạo và các nhiệm vụ, biện pháp thích hợp, khả thi để bảo vệ kiên cố nền móng tư tưởng của Đảng, tranh đấu phản bác các ý kiến sai lầm, cừu địch. Đổi mới nội dung, thông tin, tuyên truyền, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, các phân khúc dân chúng đối với Đảng, Nhà nước và cơ chế, tiếp diễn tăng cường toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới non sông trong bối cảnh mới.

– Ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tăng mạnh lãnh đạo và phối hợp với các cơ quan có liên can có các bề ngoài san sớt, hỗ trợ thông tin, ban bố những công trình tổng kết thực tế, nghiên cứu lý luận, đặc trưng là những công trình nghiên cứu đưa ra các biện pháp cho các vấn đề mới, hot gắn liền với công đoạn đổi mới tăng trưởng kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của non sông và các địa phương, đơn vị; tăng mạnh gắn kết giữa nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tế với các biện pháp khai triển trên thực tiễn.

4. Tăng lên chất lượng, hiệu quả công việc giáo dục lý luận chính trị

4.1. Tiếp tục tăng lên chất lượng huấn luyện, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở

– Ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham vấn cho cấp ủy xây dựng đề án, kế hoạch tăng lên chất lượng huấn luyện, bồi dưỡng lý luận chính trị tại các trung tâm chính trị cấp huyện; đổi mới nội dung, bề ngoài giáo dục lý luận chính trị, nghiên cứu bổ sung các biện pháp mới, xây dựng các nội dung ngắn gọn, có bề ngoài truyền thông phong phú, lôi cuốn trên internet, mạng xã hội…; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên can lãnh đạo, chỉ dẫn các trung tâm chính trị cấp huyện tiến hành tốt chương trình, kế hoạch huấn luyện, bồi dưỡng hằng 5.

– Ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tăng mạnh lãnh đạo, phối hợp với sở giáo dục và huấn luyện, đoàn thanh niên cấp tỉnh giáo dục chính trị cho sum họp, thanh niên và lứa tuổi trẻ; phát huy vai trò của lứa tuổi trẻ trong nghiên cứu, yêu cầu và tuyên truyền về giáo dục chính trị, phát động các phong trào học tập, san sớt các bài học về lý luận chính trị trên internet, mạng xã hội…

– Các trung tâm chính trị cấp huyện tiến hành nghiêm chỉnh việc giảng dạy các chương trình huấn luyện, bồi dưỡng lý luận chính trị theo chỉ dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; chủ động bổ sung, cập nhật tri thức theo ý kiến mới các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; cùng lúc gắn nội dung bài giảng với điều kiện thực tiễn ở cấp huyện, cấp xã, với nhiệm vụ tuyên truyền, dân vận ở cơ sở thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật tri thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Chú trọng đến những nội dung thích hợp tình hình mới và đề xuất chi tiết của từng địa phương, vùng, miền; vừa bổ sung tri thức, vừa trả lời những vấn đề thực tế mới đặt ra; bổ sung đề xuất bảo vệ nền móng tư tưởng của Đảng, tranh đấu phản bác các ý kiến sai lầm, cừu địch trong các bài giảng. Tùy vào điều kiện thực tiễn, linh động áp dụng nhiều bề ngoài không giống nhau thích hợp với từng nhân vật, vùng miền, như: tổ chức lớp học theo bề ngoài và ko ; mở lớp tại cơ sở (theo cụm xã, thị trấn, phường)…

– Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ chủ trì tổ chức biên soạn lại chương trình huấn luyện, bồi dưỡng lý luận chính trị giảng dạy tại trung tâm chính trị cấp huyện theo ý thức nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (chương trình sơ cấp lý luận chính trị – hành chính; chương trình lý luận chính trị dành cho học viên lớp nhân vật kết nạp Đảng; chương trình bồi dưỡng đảng viên mới). Trong lúc chưa có tài liệu mới, yêu cầu ban truyền đạo cấp tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện tiến hành theo các chỉ dẫn trước đây và chủ động bổ sung, cập nhật các ý kiến, nội dung mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào bài giảng. Khi có chương trình mới, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có chỉ dẫn chi tiết (có phụ lục kèm theo).

4.2. Tăng lên chất lượng hàng ngũ giảng sư trung tâm chính trị cấp huyện

– Ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tăng mạnh phối hợp với các cơ quan liên can, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy cho giảng sư của các trung tâm chính trị cấp huyện, với nhiều bề ngoài không giống nhau: hội nghị, tọa đàm, luận bàn kinh nghiệm, hội thi hoặc tổ chức thao giảng giảng sư lý luận chính trị giỏi. Chú ý những nội dung căn bản, mới được nhắc đến trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và của văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh; về thành tích của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, đương đại hóa non sông và hội nhập quốc tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh và giữ vững chủ quyền đất nước. Các địa phương, cơ sở chủ động tổ chức hội thi hoặc thao giảng giảng sư lý luận chính trị giỏi. Cuối 5 2021, đầu 5 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương dự định sẽ tổ chức Hội thi giảng sư lý luận chính trị giỏi cấp khu vực và toàn quốc (sẽ có kế hoạch và chỉ dẫn riêng).

– Cấp ủy tạo điều kiện để cán bộ, giảng sư trung tâm chính trị cấp huyện tham dự tổng kết thực tế, nghiên cứu khoa học, chuyên dụng cho công việc giảng dạy. Dành đầu tiên cho các giảng sư của trung tâm chính trị cấp huyện đăng ký đề tài, đề án nghiên cứu khoa học, hoặc ban bố sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy lý luận chính trị; tham dự vào công việc sơ kết, tổng kết các chương trình, đề án, nghị quyết và xây dựng các chương trình, đề án tiến hành nghị quyết đại hội đảng bộ cấp huyện các khóa…

4.3. Tăng nhanh công việc rà soát, giám sát về nội dung huấn luyện, bồi dưỡng lý luận chính trị

Ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch rà soát việc tiến hành nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị; định kỳ 03 tháng, 06 tháng tổng hợp kết quả rà soát, gửi báo cáo về Ban Tuyên giáo Trung ương, các nội dung sau:

– Đối với các trung tâm chính trị cấp huyện: Kiểm tra, giám sát việc tiến hành công việc tuyên truyền, giáo dục lý luận chánh trị; việc tiến hành nề nếp bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật tri thức mới cho cán bộ, đảng viên; chất lượng giảng dạy các chương trình lý luận chính trị; phương thức rà soát, bình chọn kết quả học tập; công việc điều hành học viên; công việc nghiên cứu khoa học.

– Đối với trường chính trị cấp tỉnh và hệ thống trường học trong hệ thống giáo dục quốc dân tại các địa phương trực thuộc Trung ương: Kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong giảng dạy lý luận chính trị, khoa học xã hội, nhất là rà soát việc tổ chức khai triển các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công việc giáo dục lý luận chính trị của Đảng, như: Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thơ về việc tiếp diễn đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thơ về tăng mạnh sự chỉ đạo của Đảng đối với công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống văn hóa cho lứa tuổi trẻ quá trình 2015-2030; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thơ về tiếp diễn tăng mạnh, tăng lên chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thơ về tiếp diễn đổi mới, tăng lên chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, áp dụng và tăng trưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới…

– Đối với hệ thống tạp chí địa phương: Kiểm tra việc định hướng nội dung tuyên truyền về lý luận chính trị trên đài phát thanh – truyền hình, báo, báo chí… Trọng tâm: kết quả và công việc khai triển tiến hành các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kết quả và công việc khai triển tiến hành các văn kiện Đại hội đảng bộ địa phương, cơ sở; tuyên truyền về những nội dung căn bản, mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; mẫu hình mới, cách làm thông minh trong khai triển, học tập quán triệt tiến hành các chỉ thị, nghị quyết Trung ương, nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh; phát hiện, biểu dưỡng những cán bộ, đảng viên kiểu mẫu; cùng lúc phản ảnh kết quả và những phấn đấu tháo gỡ gian nan, vướng mắc của địa phương, đơn vị, nhất là việc tiến hành nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, lôi cuốn sự ân cần của dân chúng, tạo ko khí phấn chấn, thi đua chào mừng các ngày lễ phệ và sự kiện quan trọng của non sông trong 5 2021.

4.4. Kiện toàn và tăng lên chất lượng, hiệu quả hoạt động của phòng lý luận chính trị và lịch sử đảng, trung tâm chính trị cấp huyện

– Các địa phương cần tiếp diễn kiện toàn và tăng lên chất lượng, hiệu quả hoạt động của phòng lý luận chính trị và lịch sử đảng trong ban truyền đạo cấp tỉnh theo Quy định số 04-QĐ/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thơ quy định về tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham vấn ô sin tỉnh ủy, thành ủy và các văn bản hiện hành.

– Ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên can khai triển Kết luận số 66-KL/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thơ khóa XII về tổng kết việc tiến hành Quy định số 185-QĐ/TW về tính năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành thị thuộc tỉnh; Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thơ khóa XII về tính năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện và các văn bản chỉ dẫn của Trung ương về 02 văn bản này (Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ ban hành chỉ dẫn chi tiết).

– Triển khai đề án xây dựng trung tâm chính trị cấp huyện đạt chuẩn theo ý thức Kết luận số 66-KL/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thơ khóa XII (sẽ có chỉ dẫn chi tiết).

5. Công việc định hướng tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

– Ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp diễn lãnh đạo và tăng mạnh công việc tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trên khu vực, đặc trưng là đối với lứa tuổi trẻ với bí quyết, bí quyết nhiều chủng loại, thích hợp phục vụ đề xuất nhiệm vụ trong tình hình mới theo ý thức Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thơ về tiếp diễn tăng mạnh, tăng lên chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và Chỉ dẫn số 102-HD/BTGTW, ngày 30/9/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về khai triển tiến hành Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thơ Trung ương Đảng “về tiếp diễn tăng mạnh, tăng lên chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”.

– Ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương phối hợp với Sở Giáo dục và Huấn luyện, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu, xây dựng nội dung lịch sử đảng bộ địa phương, lồng ghép vào giảng dạy trong chương trình giáo dục rộng rãi, giáo dục nghề nghiệp.

– Ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương phối hợp với trường chính trị tỉnh, thành thị nghiên cứu, đưa nội dung lịch sử đảng bộ cấp tỉnh vào giảng dạy trong chương trình huấn luyện, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành thị. Ban truyền đạo cấp huyện phối hợp với trung tâm chính trị cấp huyện nghiên cứu đưa lịch sử đảng bộ cấp huyện vào giảng dạy trong chương trình huấn luyện, bồi dưỡng, hoặc xây dựng 1 chuyên đề riêng để giảng dạy.

6. Giao ban, đào tạo công việc lý luận chính trị

– Định kỳ hàng quý, ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương thực hiện giao ban công việc lý luận chính trị. Nội dung và bề ngoài tổ chức giao ban thích hợp với đặc điểm từng địa phương, cơ sở; báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Trung ương.

– Ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy chủ động tổ chức các lớp đào tạo về công việc lý luận chính trị cho giảng sư các trung tâm chính trị cấp huyện theo tài liệu mới ban hành.

Căn cứ vào Chỉ dẫn này, ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức xây dựng kế hoạch tiến hành công việc nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh và tăng mạnh tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương 5 2021.

Trong công đoạn tiến hành, nếu vướng mắc, yêu cầu các địa phương, đơn vị phản ảnh về Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Vụ Lý luận chính trị) để kịp thời điều chỉnh./.

Nơi nhận:
Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
– Chỉ huy Ban (để b/c),
– Ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
– Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội dân chúng Việt Nam, Cục Công việc Đảng và Công việc chính trị, Bộ Công an,
– Các Vụ, đơn vị trong Ban,
– Vụ LLCT (10),
– Lưu HC.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Bùi Trường Giang

PHỤ LỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2021

1. Thực hiện các chương trình huấn luyện, bồi dưỡng lý luận chính trị căn bản

1.1. Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị, tiến hành theo Chỉ dẫn số 65-HD/BTGTW, ngày 11 tháng 12 5 2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiến hành chương trình Sơ cấp lý luận chính trị. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành. Hiện nay, Ban Tuyên giáo Trung ương đang thực hiện tu sửa, bổ sung. Khi ban hành Ban sẽ có chỉ dẫn chi tiết sau.

1.2. Chương trình lý luận chính trị dành cho học viên lớp nhân vật kết nạp Đảng, tiến hành theo Chỉ dẫn số 10-HD/BTGTW, ngày 30 tháng 9 5 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiến hành chương trình học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp nhân vật kết nạp Đảng. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.

1.3. Chương trình học tập lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, tiến hành theo Chỉ dẫn số 11-HD/BTGTW ngày 30 tháng 9 5 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiến hành chương trình học tập lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.

(Theo Kế hoạch, trong 5 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ thực hiện tu sửa, bổ sung 03 chương trình trên. Khi ban hành chương trình mới, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có chỉ dẫn chi tiết sau).

2. Thực hiện các chương trình bồi dưỡng chuyên đề

2.1. Chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam”, tiến hành theo Chỉ dẫn số 40-HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 5 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiến hành chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam” dành cho cán bộ, đảng viên và dân chúng. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.

2.2. Chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mệnh trong giai đoạn mới”, tiến hành theo Chỉ dẫn số 41-HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 5 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiến hành chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mệnh trong giai đoạn mới” dành cho cán bộ, đảng viên và dân chúng. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.

2.3. Chuyên đề “Hội nhập quốc tế”, tiến hành theo Chỉ dẫn số 42-HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 5 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiến hành chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Hội nhập quốc tế” dành cho cán bộ, đảng viên và dân chúng. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.

2.4. Chuyên đề “Vấn đề tín ngưỡng và chế độ tín ngưỡng”, tiến hành theo Chỉ dẫn số 43-HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 5 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiến hành chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Vấn đề tín ngưỡng và chế độ tín ngưỡng” dành cho cán bộ, đảng viên. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.

2.5. Chuyên đề “Vấn đề dân tộc và chế độ dân tộc”, tiến hành theo Chỉ dẫn số 44-HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 5 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiến hành chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Vấn đề dân tộc và chế độ dân tộc” dành cho cán bộ, đảng viên và dân chúng. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.

2.6. Chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh”, tiến hành theo Chỉ dẫn số 45-HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 5 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiến hành chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh” dành cho cán bộ, đảng viên và dân chúng. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.

3. Thực hiện các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ

3.1. Chương trình “Bồi dưỡng công việc đảng cho bí thơ chi bộ và cấp ủy viên cơ sở”, tiến hành theo Chỉ dẫn số 12-HD/BTGTW, ngày 30 tháng 9 5 2016 về tiến hành chương trình “Bồi dưỡng công việc đảng cho bí thơ chi bộ và cấp ủy viên cơ sở”. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.

3.2. Chương trình “Bồi dưỡng bí quyết giảng dạy lý luận chính trị cho giảng sư Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện”, tiến hành theo Chỉ dẫn số 61-HD/BTGTW ngày 17 tháng 11 5 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiến hành chương trình “Bồi dưỡng bí quyết giảng dạy lý luận chính trị” dành cho giảng sư giảng dạy các chương trình lý luận chính trị tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.

3.3. Chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ truyền đạo lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị”, tiến hành theo Chỉ dẫn số 58-HD/BTGTW ngày 31 tháng 8 5 2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiến hành chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ truyền đạo lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị”. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.

3.4. Chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền mồm” tiến hành theo Chỉ dẫn số 100-HD/BTGTW ngày 20 tháng 9 5 2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiến hành chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền mồm”. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.

3.5. Chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ công việc truyền đạo cơ sở”, tiến hành theo Chỉ dẫn số 101-HD/BTGTW ngày 20 tháng 9 5 2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiến hành chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ truyền đạo cơ sở”. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.

4. Thực hiện các chương trình lý luận chính trị và nghiệp vụ công việc đoàn thể

Thực hiện Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Chiến trường Đất nước Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội ở cơ sở theo Chỉ dẫn số 69-HD/BTGTW ngày 09 tháng 10 5 2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ dẫn tiến hành chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công việc của Chiến trường Đất nước Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.

5. Thực hiện chương trình bồi dưỡng, cập nhật tri thức cho cán bộ, đảng viên các ngành

Chương trình “Bồi dưỡng cập nhật tri thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở” tiến hành theo Chỉ dẫn số 103-HD/BTGTW ngày 30 tháng 9 5 2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ dẫn học tập tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật tri thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành. Cùng lúc, chủ động bổ sung những nội dung thiết thực, thích hợp với đề xuất, nhiệm vụ đang đặt ra ở địa phương, cơ sở./.

.

Xem thêm thông tin Hướng dẫn 152-HD/BTGTW

Chỉ dẫn 152-HD/BTGTW

Ngày 16/09/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Chỉ dẫn 152-HD/BTGTW về công việc nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh và tăng mạnh tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương 5 2021.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGBAN TUYÊN GIÁO——–

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM——————–

Số: 152-HD/BTGTW

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 5 2020

HƯỚNG DẪN 152-HD/BTGTW
CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU, GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ; THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW, NGÀY 15/5/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VÀ TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC LỊCH SỬ ĐẢNG VÀ LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021
Căn cứ vào tính năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ dẫn tiến hành công việc nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh và tăng mạnh tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương 5 2021, như sau:
1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu rộng, khai triển kịp thời các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, văn kiện đại hội đảng bộ các ngành ở địa phương; thông tin lý luận và thực tế mới
– Ban truyền đạo các ngành chủ động tham vấn cho cấp ủy xây dựng đề án, kế hoạch tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập và khai triển, tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII trong 5 2021 (sẽ có chỉ dẫn chi tiết), văn kiện đại hội đảng bộ các ngành ở địa phương, cơ quan, đơn vị trong Đảng và dân chúng; chỉ dẫn, rà soát, giám sát việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, khai triển và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.
– Ban truyền đạo các ngành, trung tâm chính trị cấp huyện tham vấn cho cấp ủy tổ chức thông tin những vấn đề lý luận mới và thực tế đang đặt ra ngày nay với nhiều bề ngoài không giống nhau, thích hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng thông tin những thành tích trong công việc lý luận qua 35 5 đổi mới; bình chọn 10 5 tiến hành Cương lĩnh (bổ sung, tăng trưởng 5 2011), 30 5 tiến hành Cương lĩnh 5 1991; những vấn đề thực tế đang đặt ra đối với địa phương, cơ quan, đơn vị
2. Tăng nhanh tiến hành có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh
– Cấp ủy các ngành tiếp diễn chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức tiến hành có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”. Việc khai triển Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các phong trào thi đua, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ phệ của non sông, địa phương, ngành: Kỷ niệm 110 5 Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2021); 80 5 Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp chỉ đạo cách mệnh Việt Nam (28/01/1941 – 28/01/2021); Kỷ niệm 110 5 Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911- 25/8/1921); Kỷ niệm 5 tròn ngày thành lập, ngày truyền thống của bộ, ngành, địa phương và kỷ niệm ngày sinh, ngày mất của các đồng đội chỉ đạo Đảng, Nhà nước, chỉ đạo tiền bối điển hình của Đảng và cách mệnh Việt Nam, danh nhân bản hóa.
– Tổ chức sơ kết 5 5 tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW, phương hướng, biện pháp tiếp diễn tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng (sẽ có chỉ dẫn riêng).
– Trong các chương trình, kế hoạch hành động tiến hành nghị quyết đại hội đảng các ngành, chương trình, rà soát, giám sát hằng 5 cần chú trọng đưa nội dung học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh, xây dựng đạo đức, văn hóa trong Đảng; Chủ động tham vấn, yêu cầu cho cấp ủy khắc phục, xử lý những vụ việc, vấn đề gây giận dữ, nổi cộm, lôi cuốn sự ân cần của dư luận xã hội, những nội dung đột phá cho toàn khóa và từng 5 đối với địa phương, ban, ngành, cơ quan, đơn vị để chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức tiến hành có kết quả chi tiết và khắc phục dứt điểm.
– Phát huy vai trò kiểu mẫu, tinh thần bổn phận của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh. Xây dựng kế hoạch, đăng ký tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh để chi bộ, các tổ chức chính trị – xã hội giám sát việc tiến hành và làm cơ sở để bình chọn kết quả công việc hằng 5 của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.
– Tiếp tục kiểm tra các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp theo nội dung học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh gắn với từng ngành, lĩnh vực và thích hợp với các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, văn bản pháp quy của Nhà nước, quy định hiện hành của địa phương, cơ quan, đơn vị.
– Nghiên cứu, đổi mới công việc tuyên truyền, giáo dục, nghiên cứu, học tập, tuân theo những nội dung căn bản của tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh thích hợp với điều kiện của địa phương. Nhiều chủng loại các bề ngoài tổ chức tọa đàm, hội thảo; sinh hoạt chuyên đề; hội thi; triển lãm; sàn diễn hóa; biên soạn tài liệu; phim ngắn… để tăng mạnh tuyên truyền, bình thường tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh trong Đảng và trong dân chúng trên dụng cụ thông tin đại chúng, Internet, mạng xã hội.
– Tiếp tục đổi mới và tăng mạnh tuyên truyền về những tiêu biểu hiện đại, mẫu hình hay, kinh nghiệm tốt, cách làm hiệu quả trong học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh. Ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan liên can lãnh đạo cơ quan tạp chí, đài phát thanh – truyền hình tăng cường các chuyên trang, phân mục, tăng dung lượng, thời lượng đưa tin, phát sóng về gương người tốt, việc tốt, mẫu hình khai triển hiệu quả việc tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW. Đài Truyền hình Việt Nam và đài phát thanh – truyền hình các địa phương, ngành tiếp diễn xây dựng các phóng sự, phim ngắn về các cộng đồng, tư nhân điển hình trong trong học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh trên các dụng cụ thông tin đại chúng, trên Internet, mạng xã hội.
– Ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham vấn cho cấp ủy kiện toàn ban lãnh đạo, hội đồng xét chọn giải thưởng sáng tác, PR tác phẩm văn chương, nghệ thuật, tạp chí về chủ đề “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị văn hóa, đơn vị trình diễn nghệ thuật chủ động, hăng hái tuyên truyền, PR tác phẩm, ấn phẩm về chủ đề học tập và tuân theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là những tác phẩm, ấn phẩm có trị giá, tạo sức lan tỏa trong xã hội. Tăng nhanh hỗ trợ thông tin về tiêu biểu, mẫu hình điển hình; giao lưu, đi thực tiễn, tổ chức trại sáng tác, giúp cho văn nghệ sỹ, nhà báo sáng tác, PR. Tổ chức xét chọn, trao giải ở địa phương và gửi tham dự Gicửa ải thưởng của Trung ương quá trình 2020 – 2025.
– Chọn lọc, giới thiệu những tiêu biểu điển hình, mẫu hình hay, cách làm hiệu quả gửi tham dự Triển lãm “Những tấm gương bình dị nhưng cao quý” 5 2021.
3. Tăng cường và tăng lên chất lượng, hiệu quả công việc tổng kết thực tế, nghiên cứu lý luận; bảo vệ nền móng tư tưởng của Đảng, tranh đấu phản bác các ý kiến sai lầm, cừu địch
– Bám sát ý thức Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về “công việc lý luận và định hướng nghiên cứu tới 5 2030”; Chỉ dẫn số 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thơ về “tổng kết thực tế, nghiên cứu lý luận”; trên cơ sở các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện của Đại hội đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham vấn cho cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch tổng kết thực tế, nghiên cứu lý luận quá trình 2021 – 2025 thích hợp với đề xuất, nhiệm vụ và điều kiện của địa phương, ngành.
– Trong tổng kết thực tế, nghiên cứu lý luận yêu cầu tăng lên hiệu quả thật hiện Quy định số 285-QĐ/TW, ngày 25/4/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về “dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan đảng, nhà nước”; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thơ khóa XII “về tiếp diễn đổi mới, tăng lên chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, áp dụng và tăng trưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.
– Tiếp tục tiến hành hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng mạnh bảo vệ nền móng tư tưởng của Đảng, tranh đấu phản bác các ý kiến sai lầm, cừu địch trong tình hình mới”. Chủ động nghiên cứu, bình chọn, dự đoán chuẩn xác tình hình, xác định chỉ tiêu, ý kiến lãnh đạo và các nhiệm vụ, biện pháp thích hợp, khả thi để bảo vệ kiên cố nền móng tư tưởng của Đảng, tranh đấu phản bác các ý kiến sai lầm, cừu địch. Đổi mới nội dung, thông tin, tuyên truyền, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, các phân khúc dân chúng đối với Đảng, Nhà nước và cơ chế, tiếp diễn tăng cường toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới non sông trong bối cảnh mới.
– Ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tăng mạnh lãnh đạo và phối hợp với các cơ quan có liên can có các bề ngoài san sớt, hỗ trợ thông tin, ban bố những công trình tổng kết thực tế, nghiên cứu lý luận, đặc trưng là những công trình nghiên cứu đưa ra các biện pháp cho các vấn đề mới, hot gắn liền với công đoạn đổi mới tăng trưởng kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của non sông và các địa phương, đơn vị; tăng mạnh gắn kết giữa nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tế với các biện pháp khai triển trên thực tiễn.
4. Tăng lên chất lượng, hiệu quả công việc giáo dục lý luận chính trị
4.1. Tiếp tục tăng lên chất lượng huấn luyện, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
– Ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham vấn cho cấp ủy xây dựng đề án, kế hoạch tăng lên chất lượng huấn luyện, bồi dưỡng lý luận chính trị tại các trung tâm chính trị cấp huyện; đổi mới nội dung, bề ngoài giáo dục lý luận chính trị, nghiên cứu bổ sung các biện pháp mới, xây dựng các nội dung ngắn gọn, có bề ngoài truyền thông phong phú, lôi cuốn trên internet, mạng xã hội…; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên can lãnh đạo, chỉ dẫn các trung tâm chính trị cấp huyện tiến hành tốt chương trình, kế hoạch huấn luyện, bồi dưỡng hằng 5.
– Ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tăng mạnh lãnh đạo, phối hợp với sở giáo dục và huấn luyện, đoàn thanh niên cấp tỉnh giáo dục chính trị cho sum họp, thanh niên và lứa tuổi trẻ; phát huy vai trò của lứa tuổi trẻ trong nghiên cứu, yêu cầu và tuyên truyền về giáo dục chính trị, phát động các phong trào học tập, san sớt các bài học về lý luận chính trị trên internet, mạng xã hội…
– Các trung tâm chính trị cấp huyện tiến hành nghiêm chỉnh việc giảng dạy các chương trình huấn luyện, bồi dưỡng lý luận chính trị theo chỉ dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; chủ động bổ sung, cập nhật tri thức theo ý kiến mới các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; cùng lúc gắn nội dung bài giảng với điều kiện thực tiễn ở cấp huyện, cấp xã, với nhiệm vụ tuyên truyền, dân vận ở cơ sở thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật tri thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Chú trọng đến những nội dung thích hợp tình hình mới và đề xuất chi tiết của từng địa phương, vùng, miền; vừa bổ sung tri thức, vừa trả lời những vấn đề thực tế mới đặt ra; bổ sung đề xuất bảo vệ nền móng tư tưởng của Đảng, tranh đấu phản bác các ý kiến sai lầm, cừu địch trong các bài giảng. Tùy vào điều kiện thực tiễn, linh động áp dụng nhiều bề ngoài không giống nhau thích hợp với từng nhân vật, vùng miền, như: tổ chức lớp học theo bề ngoài và ko ; mở lớp tại cơ sở (theo cụm xã, thị trấn, phường)…
– Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ chủ trì tổ chức biên soạn lại chương trình huấn luyện, bồi dưỡng lý luận chính trị giảng dạy tại trung tâm chính trị cấp huyện theo ý thức nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (chương trình sơ cấp lý luận chính trị – hành chính; chương trình lý luận chính trị dành cho học viên lớp nhân vật kết nạp Đảng; chương trình bồi dưỡng đảng viên mới). Trong lúc chưa có tài liệu mới, yêu cầu ban truyền đạo cấp tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện tiến hành theo các chỉ dẫn trước đây và chủ động bổ sung, cập nhật các ý kiến, nội dung mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào bài giảng. Khi có chương trình mới, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có chỉ dẫn chi tiết (có phụ lục kèm theo).
4.2. Tăng lên chất lượng hàng ngũ giảng sư trung tâm chính trị cấp huyện
– Ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tăng mạnh phối hợp với các cơ quan liên can, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy cho giảng sư của các trung tâm chính trị cấp huyện, với nhiều bề ngoài không giống nhau: hội nghị, tọa đàm, luận bàn kinh nghiệm, hội thi hoặc tổ chức thao giảng giảng sư lý luận chính trị giỏi. Chú ý những nội dung căn bản, mới được nhắc đến trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và của văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh; về thành tích của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, đương đại hóa non sông và hội nhập quốc tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh và giữ vững chủ quyền đất nước. Các địa phương, cơ sở chủ động tổ chức hội thi hoặc thao giảng giảng sư lý luận chính trị giỏi. Cuối 5 2021, đầu 5 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương dự định sẽ tổ chức Hội thi giảng sư lý luận chính trị giỏi cấp khu vực và toàn quốc (sẽ có kế hoạch và chỉ dẫn riêng).
– Cấp ủy tạo điều kiện để cán bộ, giảng sư trung tâm chính trị cấp huyện tham dự tổng kết thực tế, nghiên cứu khoa học, chuyên dụng cho công việc giảng dạy. Dành đầu tiên cho các giảng sư của trung tâm chính trị cấp huyện đăng ký đề tài, đề án nghiên cứu khoa học, hoặc ban bố sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy lý luận chính trị; tham dự vào công việc sơ kết, tổng kết các chương trình, đề án, nghị quyết và xây dựng các chương trình, đề án tiến hành nghị quyết đại hội đảng bộ cấp huyện các khóa…
4.3. Tăng nhanh công việc rà soát, giám sát về nội dung huấn luyện, bồi dưỡng lý luận chính trị
Ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch rà soát việc tiến hành nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị; định kỳ 03 tháng, 06 tháng tổng hợp kết quả rà soát, gửi báo cáo về Ban Tuyên giáo Trung ương, các nội dung sau:
– Đối với các trung tâm chính trị cấp huyện: Kiểm tra, giám sát việc tiến hành công việc tuyên truyền, giáo dục lý luận chánh trị; việc tiến hành nề nếp bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật tri thức mới cho cán bộ, đảng viên; chất lượng giảng dạy các chương trình lý luận chính trị; phương thức rà soát, bình chọn kết quả học tập; công việc điều hành học viên; công việc nghiên cứu khoa học.
– Đối với trường chính trị cấp tỉnh và hệ thống trường học trong hệ thống giáo dục quốc dân tại các địa phương trực thuộc Trung ương: Kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong giảng dạy lý luận chính trị, khoa học xã hội, nhất là rà soát việc tổ chức khai triển các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công việc giáo dục lý luận chính trị của Đảng, như: Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thơ về việc tiếp diễn đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thơ về tăng mạnh sự chỉ đạo của Đảng đối với công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống văn hóa cho lứa tuổi trẻ quá trình 2015-2030; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thơ về tiếp diễn tăng mạnh, tăng lên chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thơ về tiếp diễn đổi mới, tăng lên chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, áp dụng và tăng trưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới…
– Đối với hệ thống tạp chí địa phương: Kiểm tra việc định hướng nội dung tuyên truyền về lý luận chính trị trên đài phát thanh – truyền hình, báo, báo chí… Trọng tâm: kết quả và công việc khai triển tiến hành các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kết quả và công việc khai triển tiến hành các văn kiện Đại hội đảng bộ địa phương, cơ sở; tuyên truyền về những nội dung căn bản, mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; mẫu hình mới, cách làm thông minh trong khai triển, học tập quán triệt tiến hành các chỉ thị, nghị quyết Trung ương, nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh; phát hiện, biểu dưỡng những cán bộ, đảng viên kiểu mẫu; cùng lúc phản ảnh kết quả và những phấn đấu tháo gỡ gian nan, vướng mắc của địa phương, đơn vị, nhất là việc tiến hành nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, lôi cuốn sự ân cần của dân chúng, tạo ko khí phấn chấn, thi đua chào mừng các ngày lễ phệ và sự kiện quan trọng của non sông trong 5 2021.
4.4. Kiện toàn và tăng lên chất lượng, hiệu quả hoạt động của phòng lý luận chính trị và lịch sử đảng, trung tâm chính trị cấp huyện
– Các địa phương cần tiếp diễn kiện toàn và tăng lên chất lượng, hiệu quả hoạt động của phòng lý luận chính trị và lịch sử đảng trong ban truyền đạo cấp tỉnh theo Quy định số 04-QĐ/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thơ quy định về tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham vấn ô sin tỉnh ủy, thành ủy và các văn bản hiện hành.
– Ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên can khai triển Kết luận số 66-KL/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thơ khóa XII về tổng kết việc tiến hành Quy định số 185-QĐ/TW về tính năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành thị thuộc tỉnh; Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thơ khóa XII về tính năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện và các văn bản chỉ dẫn của Trung ương về 02 văn bản này (Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ ban hành chỉ dẫn chi tiết).
– Triển khai đề án xây dựng trung tâm chính trị cấp huyện đạt chuẩn theo ý thức Kết luận số 66-KL/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thơ khóa XII (sẽ có chỉ dẫn chi tiết).
5. Công việc định hướng tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng
– Ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp diễn lãnh đạo và tăng mạnh công việc tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trên khu vực, đặc trưng là đối với lứa tuổi trẻ với bí quyết, bí quyết nhiều chủng loại, thích hợp phục vụ đề xuất nhiệm vụ trong tình hình mới theo ý thức Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thơ về tiếp diễn tăng mạnh, tăng lên chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và Chỉ dẫn số 102-HD/BTGTW, ngày 30/9/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về khai triển tiến hành Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thơ Trung ương Đảng “về tiếp diễn tăng mạnh, tăng lên chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”.
– Ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương phối hợp với Sở Giáo dục và Huấn luyện, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu, xây dựng nội dung lịch sử đảng bộ địa phương, lồng ghép vào giảng dạy trong chương trình giáo dục rộng rãi, giáo dục nghề nghiệp.
– Ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương phối hợp với trường chính trị tỉnh, thành thị nghiên cứu, đưa nội dung lịch sử đảng bộ cấp tỉnh vào giảng dạy trong chương trình huấn luyện, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành thị. Ban truyền đạo cấp huyện phối hợp với trung tâm chính trị cấp huyện nghiên cứu đưa lịch sử đảng bộ cấp huyện vào giảng dạy trong chương trình huấn luyện, bồi dưỡng, hoặc xây dựng 1 chuyên đề riêng để giảng dạy.
6. Giao ban, đào tạo công việc lý luận chính trị
– Định kỳ hàng quý, ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương thực hiện giao ban công việc lý luận chính trị. Nội dung và bề ngoài tổ chức giao ban thích hợp với đặc điểm từng địa phương, cơ sở; báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Trung ương.
– Ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy chủ động tổ chức các lớp đào tạo về công việc lý luận chính trị cho giảng sư các trung tâm chính trị cấp huyện theo tài liệu mới ban hành.
Căn cứ vào Chỉ dẫn này, ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức xây dựng kế hoạch tiến hành công việc nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh và tăng mạnh tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương 5 2021.
Trong công đoạn tiến hành, nếu vướng mắc, yêu cầu các địa phương, đơn vị phản ảnh về Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Vụ Lý luận chính trị) để kịp thời điều chỉnh./.

Nơi nhận: Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương,– Chỉ huy Ban (để b/c),– Ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương,– Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội dân chúng Việt Nam, Cục Công việc Đảng và Công việc chính trị, Bộ Công an,– Các Vụ, đơn vị trong Ban,– Vụ LLCT (10),– Lưu HC.

K/T TRƯỞNG BANPHÓ TRƯỞNG BANBùi Trường Giang

PHỤ LỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2021
1. Thực hiện các chương trình huấn luyện, bồi dưỡng lý luận chính trị căn bản
1.1. Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị, tiến hành theo Chỉ dẫn số 65-HD/BTGTW, ngày 11 tháng 12 5 2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiến hành chương trình Sơ cấp lý luận chính trị. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành. Hiện nay, Ban Tuyên giáo Trung ương đang thực hiện tu sửa, bổ sung. Khi ban hành Ban sẽ có chỉ dẫn chi tiết sau.
1.2. Chương trình lý luận chính trị dành cho học viên lớp nhân vật kết nạp Đảng, tiến hành theo Chỉ dẫn số 10-HD/BTGTW, ngày 30 tháng 9 5 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiến hành chương trình học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp nhân vật kết nạp Đảng. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.
1.3. Chương trình học tập lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, tiến hành theo Chỉ dẫn số 11-HD/BTGTW ngày 30 tháng 9 5 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiến hành chương trình học tập lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.
(Theo Kế hoạch, trong 5 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ thực hiện tu sửa, bổ sung 03 chương trình trên. Khi ban hành chương trình mới, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có chỉ dẫn chi tiết sau).
2. Thực hiện các chương trình bồi dưỡng chuyên đề
2.1. Chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam”, tiến hành theo Chỉ dẫn số 40-HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 5 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiến hành chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam” dành cho cán bộ, đảng viên và dân chúng. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.
2.2. Chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mệnh trong giai đoạn mới”, tiến hành theo Chỉ dẫn số 41-HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 5 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiến hành chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mệnh trong giai đoạn mới” dành cho cán bộ, đảng viên và dân chúng. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.
2.3. Chuyên đề “Hội nhập quốc tế”, tiến hành theo Chỉ dẫn số 42-HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 5 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiến hành chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Hội nhập quốc tế” dành cho cán bộ, đảng viên và dân chúng. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.
2.4. Chuyên đề “Vấn đề tín ngưỡng và chế độ tín ngưỡng”, tiến hành theo Chỉ dẫn số 43-HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 5 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiến hành chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Vấn đề tín ngưỡng và chế độ tín ngưỡng” dành cho cán bộ, đảng viên. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.
2.5. Chuyên đề “Vấn đề dân tộc và chế độ dân tộc”, tiến hành theo Chỉ dẫn số 44-HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 5 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiến hành chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Vấn đề dân tộc và chế độ dân tộc” dành cho cán bộ, đảng viên và dân chúng. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.
2.6. Chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh”, tiến hành theo Chỉ dẫn số 45-HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 5 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiến hành chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh” dành cho cán bộ, đảng viên và dân chúng. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.
3. Thực hiện các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ
3.1. Chương trình “Bồi dưỡng công việc đảng cho bí thơ chi bộ và cấp ủy viên cơ sở”, tiến hành theo Chỉ dẫn số 12-HD/BTGTW, ngày 30 tháng 9 5 2016 về tiến hành chương trình “Bồi dưỡng công việc đảng cho bí thơ chi bộ và cấp ủy viên cơ sở”. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.
3.2. Chương trình “Bồi dưỡng bí quyết giảng dạy lý luận chính trị cho giảng sư Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện”, tiến hành theo Chỉ dẫn số 61-HD/BTGTW ngày 17 tháng 11 5 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiến hành chương trình “Bồi dưỡng bí quyết giảng dạy lý luận chính trị” dành cho giảng sư giảng dạy các chương trình lý luận chính trị tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.
3.3. Chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ truyền đạo lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị”, tiến hành theo Chỉ dẫn số 58-HD/BTGTW ngày 31 tháng 8 5 2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiến hành chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ truyền đạo lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị”. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.
3.4. Chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền mồm” tiến hành theo Chỉ dẫn số 100-HD/BTGTW ngày 20 tháng 9 5 2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiến hành chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền mồm”. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.
3.5. Chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ công việc truyền đạo cơ sở”, tiến hành theo Chỉ dẫn số 101-HD/BTGTW ngày 20 tháng 9 5 2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiến hành chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ truyền đạo cơ sở”. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.
4. Thực hiện các chương trình lý luận chính trị và nghiệp vụ công việc đoàn thể
Thực hiện Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Chiến trường Đất nước Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội ở cơ sở theo Chỉ dẫn số 69-HD/BTGTW ngày 09 tháng 10 5 2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ dẫn tiến hành chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công việc của Chiến trường Đất nước Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.
5. Thực hiện chương trình bồi dưỡng, cập nhật tri thức cho cán bộ, đảng viên các ngành
Chương trình “Bồi dưỡng cập nhật tri thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở” tiến hành theo Chỉ dẫn số 103-HD/BTGTW ngày 30 tháng 9 5 2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ dẫn học tập tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật tri thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành. Cùng lúc, chủ động bổ sung những nội dung thiết thực, thích hợp với đề xuất, nhiệm vụ đang đặt ra ở địa phương, cơ sở./.

TagsHồ Chí Minh Học tập theo tấm gương Hồ Chí Minh

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Hướng #dẫn #152HDBTGTW

Chỉ dẫn 152-HD/BTGTW

Ngày 16/09/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Chỉ dẫn 152-HD/BTGTW về công việc nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh và tăng mạnh tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương 5 2021.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGBAN TUYÊN GIÁO——–

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM——————–

Số: 152-HD/BTGTW

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 5 2020

HƯỚNG DẪN 152-HD/BTGTW
CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU, GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ; THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW, NGÀY 15/5/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VÀ TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC LỊCH SỬ ĐẢNG VÀ LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021
Căn cứ vào tính năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ dẫn tiến hành công việc nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh và tăng mạnh tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương 5 2021, như sau:
1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu rộng, khai triển kịp thời các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, văn kiện đại hội đảng bộ các ngành ở địa phương; thông tin lý luận và thực tế mới
– Ban truyền đạo các ngành chủ động tham vấn cho cấp ủy xây dựng đề án, kế hoạch tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập và khai triển, tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII trong 5 2021 (sẽ có chỉ dẫn chi tiết), văn kiện đại hội đảng bộ các ngành ở địa phương, cơ quan, đơn vị trong Đảng và dân chúng; chỉ dẫn, rà soát, giám sát việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, khai triển và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.
– Ban truyền đạo các ngành, trung tâm chính trị cấp huyện tham vấn cho cấp ủy tổ chức thông tin những vấn đề lý luận mới và thực tế đang đặt ra ngày nay với nhiều bề ngoài không giống nhau, thích hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng thông tin những thành tích trong công việc lý luận qua 35 5 đổi mới; bình chọn 10 5 tiến hành Cương lĩnh (bổ sung, tăng trưởng 5 2011), 30 5 tiến hành Cương lĩnh 5 1991; những vấn đề thực tế đang đặt ra đối với địa phương, cơ quan, đơn vị
2. Tăng nhanh tiến hành có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh
– Cấp ủy các ngành tiếp diễn chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức tiến hành có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”. Việc khai triển Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các phong trào thi đua, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ phệ của non sông, địa phương, ngành: Kỷ niệm 110 5 Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2021); 80 5 Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp chỉ đạo cách mệnh Việt Nam (28/01/1941 – 28/01/2021); Kỷ niệm 110 5 Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911- 25/8/1921); Kỷ niệm 5 tròn ngày thành lập, ngày truyền thống của bộ, ngành, địa phương và kỷ niệm ngày sinh, ngày mất của các đồng đội chỉ đạo Đảng, Nhà nước, chỉ đạo tiền bối điển hình của Đảng và cách mệnh Việt Nam, danh nhân bản hóa.
– Tổ chức sơ kết 5 5 tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW, phương hướng, biện pháp tiếp diễn tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng (sẽ có chỉ dẫn riêng).
– Trong các chương trình, kế hoạch hành động tiến hành nghị quyết đại hội đảng các ngành, chương trình, rà soát, giám sát hằng 5 cần chú trọng đưa nội dung học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh, xây dựng đạo đức, văn hóa trong Đảng; Chủ động tham vấn, yêu cầu cho cấp ủy khắc phục, xử lý những vụ việc, vấn đề gây giận dữ, nổi cộm, lôi cuốn sự ân cần của dư luận xã hội, những nội dung đột phá cho toàn khóa và từng 5 đối với địa phương, ban, ngành, cơ quan, đơn vị để chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức tiến hành có kết quả chi tiết và khắc phục dứt điểm.
– Phát huy vai trò kiểu mẫu, tinh thần bổn phận của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh. Xây dựng kế hoạch, đăng ký tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh để chi bộ, các tổ chức chính trị – xã hội giám sát việc tiến hành và làm cơ sở để bình chọn kết quả công việc hằng 5 của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.
– Tiếp tục kiểm tra các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp theo nội dung học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh gắn với từng ngành, lĩnh vực và thích hợp với các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, văn bản pháp quy của Nhà nước, quy định hiện hành của địa phương, cơ quan, đơn vị.
– Nghiên cứu, đổi mới công việc tuyên truyền, giáo dục, nghiên cứu, học tập, tuân theo những nội dung căn bản của tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh thích hợp với điều kiện của địa phương. Nhiều chủng loại các bề ngoài tổ chức tọa đàm, hội thảo; sinh hoạt chuyên đề; hội thi; triển lãm; sàn diễn hóa; biên soạn tài liệu; phim ngắn… để tăng mạnh tuyên truyền, bình thường tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh trong Đảng và trong dân chúng trên dụng cụ thông tin đại chúng, Internet, mạng xã hội.
– Tiếp tục đổi mới và tăng mạnh tuyên truyền về những tiêu biểu hiện đại, mẫu hình hay, kinh nghiệm tốt, cách làm hiệu quả trong học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh. Ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan liên can lãnh đạo cơ quan tạp chí, đài phát thanh – truyền hình tăng cường các chuyên trang, phân mục, tăng dung lượng, thời lượng đưa tin, phát sóng về gương người tốt, việc tốt, mẫu hình khai triển hiệu quả việc tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW. Đài Truyền hình Việt Nam và đài phát thanh – truyền hình các địa phương, ngành tiếp diễn xây dựng các phóng sự, phim ngắn về các cộng đồng, tư nhân điển hình trong trong học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh trên các dụng cụ thông tin đại chúng, trên Internet, mạng xã hội.
– Ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham vấn cho cấp ủy kiện toàn ban lãnh đạo, hội đồng xét chọn giải thưởng sáng tác, PR tác phẩm văn chương, nghệ thuật, tạp chí về chủ đề “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị văn hóa, đơn vị trình diễn nghệ thuật chủ động, hăng hái tuyên truyền, PR tác phẩm, ấn phẩm về chủ đề học tập và tuân theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là những tác phẩm, ấn phẩm có trị giá, tạo sức lan tỏa trong xã hội. Tăng nhanh hỗ trợ thông tin về tiêu biểu, mẫu hình điển hình; giao lưu, đi thực tiễn, tổ chức trại sáng tác, giúp cho văn nghệ sỹ, nhà báo sáng tác, PR. Tổ chức xét chọn, trao giải ở địa phương và gửi tham dự Gicửa ải thưởng của Trung ương quá trình 2020 – 2025.
– Chọn lọc, giới thiệu những tiêu biểu điển hình, mẫu hình hay, cách làm hiệu quả gửi tham dự Triển lãm “Những tấm gương bình dị nhưng cao quý” 5 2021.
3. Tăng cường và tăng lên chất lượng, hiệu quả công việc tổng kết thực tế, nghiên cứu lý luận; bảo vệ nền móng tư tưởng của Đảng, tranh đấu phản bác các ý kiến sai lầm, cừu địch
– Bám sát ý thức Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về “công việc lý luận và định hướng nghiên cứu tới 5 2030”; Chỉ dẫn số 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thơ về “tổng kết thực tế, nghiên cứu lý luận”; trên cơ sở các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện của Đại hội đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham vấn cho cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch tổng kết thực tế, nghiên cứu lý luận quá trình 2021 – 2025 thích hợp với đề xuất, nhiệm vụ và điều kiện của địa phương, ngành.
– Trong tổng kết thực tế, nghiên cứu lý luận yêu cầu tăng lên hiệu quả thật hiện Quy định số 285-QĐ/TW, ngày 25/4/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về “dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan đảng, nhà nước”; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thơ khóa XII “về tiếp diễn đổi mới, tăng lên chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, áp dụng và tăng trưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.
– Tiếp tục tiến hành hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng mạnh bảo vệ nền móng tư tưởng của Đảng, tranh đấu phản bác các ý kiến sai lầm, cừu địch trong tình hình mới”. Chủ động nghiên cứu, bình chọn, dự đoán chuẩn xác tình hình, xác định chỉ tiêu, ý kiến lãnh đạo và các nhiệm vụ, biện pháp thích hợp, khả thi để bảo vệ kiên cố nền móng tư tưởng của Đảng, tranh đấu phản bác các ý kiến sai lầm, cừu địch. Đổi mới nội dung, thông tin, tuyên truyền, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, các phân khúc dân chúng đối với Đảng, Nhà nước và cơ chế, tiếp diễn tăng cường toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới non sông trong bối cảnh mới.
– Ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tăng mạnh lãnh đạo và phối hợp với các cơ quan có liên can có các bề ngoài san sớt, hỗ trợ thông tin, ban bố những công trình tổng kết thực tế, nghiên cứu lý luận, đặc trưng là những công trình nghiên cứu đưa ra các biện pháp cho các vấn đề mới, hot gắn liền với công đoạn đổi mới tăng trưởng kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của non sông và các địa phương, đơn vị; tăng mạnh gắn kết giữa nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tế với các biện pháp khai triển trên thực tiễn.
4. Tăng lên chất lượng, hiệu quả công việc giáo dục lý luận chính trị
4.1. Tiếp tục tăng lên chất lượng huấn luyện, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
– Ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham vấn cho cấp ủy xây dựng đề án, kế hoạch tăng lên chất lượng huấn luyện, bồi dưỡng lý luận chính trị tại các trung tâm chính trị cấp huyện; đổi mới nội dung, bề ngoài giáo dục lý luận chính trị, nghiên cứu bổ sung các biện pháp mới, xây dựng các nội dung ngắn gọn, có bề ngoài truyền thông phong phú, lôi cuốn trên internet, mạng xã hội…; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên can lãnh đạo, chỉ dẫn các trung tâm chính trị cấp huyện tiến hành tốt chương trình, kế hoạch huấn luyện, bồi dưỡng hằng 5.
– Ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tăng mạnh lãnh đạo, phối hợp với sở giáo dục và huấn luyện, đoàn thanh niên cấp tỉnh giáo dục chính trị cho sum họp, thanh niên và lứa tuổi trẻ; phát huy vai trò của lứa tuổi trẻ trong nghiên cứu, yêu cầu và tuyên truyền về giáo dục chính trị, phát động các phong trào học tập, san sớt các bài học về lý luận chính trị trên internet, mạng xã hội…
– Các trung tâm chính trị cấp huyện tiến hành nghiêm chỉnh việc giảng dạy các chương trình huấn luyện, bồi dưỡng lý luận chính trị theo chỉ dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; chủ động bổ sung, cập nhật tri thức theo ý kiến mới các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; cùng lúc gắn nội dung bài giảng với điều kiện thực tiễn ở cấp huyện, cấp xã, với nhiệm vụ tuyên truyền, dân vận ở cơ sở thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật tri thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Chú trọng đến những nội dung thích hợp tình hình mới và đề xuất chi tiết của từng địa phương, vùng, miền; vừa bổ sung tri thức, vừa trả lời những vấn đề thực tế mới đặt ra; bổ sung đề xuất bảo vệ nền móng tư tưởng của Đảng, tranh đấu phản bác các ý kiến sai lầm, cừu địch trong các bài giảng. Tùy vào điều kiện thực tiễn, linh động áp dụng nhiều bề ngoài không giống nhau thích hợp với từng nhân vật, vùng miền, như: tổ chức lớp học theo bề ngoài và ko ; mở lớp tại cơ sở (theo cụm xã, thị trấn, phường)…
– Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ chủ trì tổ chức biên soạn lại chương trình huấn luyện, bồi dưỡng lý luận chính trị giảng dạy tại trung tâm chính trị cấp huyện theo ý thức nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (chương trình sơ cấp lý luận chính trị – hành chính; chương trình lý luận chính trị dành cho học viên lớp nhân vật kết nạp Đảng; chương trình bồi dưỡng đảng viên mới). Trong lúc chưa có tài liệu mới, yêu cầu ban truyền đạo cấp tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện tiến hành theo các chỉ dẫn trước đây và chủ động bổ sung, cập nhật các ý kiến, nội dung mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào bài giảng. Khi có chương trình mới, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có chỉ dẫn chi tiết (có phụ lục kèm theo).
4.2. Tăng lên chất lượng hàng ngũ giảng sư trung tâm chính trị cấp huyện
– Ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tăng mạnh phối hợp với các cơ quan liên can, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy cho giảng sư của các trung tâm chính trị cấp huyện, với nhiều bề ngoài không giống nhau: hội nghị, tọa đàm, luận bàn kinh nghiệm, hội thi hoặc tổ chức thao giảng giảng sư lý luận chính trị giỏi. Chú ý những nội dung căn bản, mới được nhắc đến trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và của văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh; về thành tích của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, đương đại hóa non sông và hội nhập quốc tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh và giữ vững chủ quyền đất nước. Các địa phương, cơ sở chủ động tổ chức hội thi hoặc thao giảng giảng sư lý luận chính trị giỏi. Cuối 5 2021, đầu 5 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương dự định sẽ tổ chức Hội thi giảng sư lý luận chính trị giỏi cấp khu vực và toàn quốc (sẽ có kế hoạch và chỉ dẫn riêng).
– Cấp ủy tạo điều kiện để cán bộ, giảng sư trung tâm chính trị cấp huyện tham dự tổng kết thực tế, nghiên cứu khoa học, chuyên dụng cho công việc giảng dạy. Dành đầu tiên cho các giảng sư của trung tâm chính trị cấp huyện đăng ký đề tài, đề án nghiên cứu khoa học, hoặc ban bố sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy lý luận chính trị; tham dự vào công việc sơ kết, tổng kết các chương trình, đề án, nghị quyết và xây dựng các chương trình, đề án tiến hành nghị quyết đại hội đảng bộ cấp huyện các khóa…
4.3. Tăng nhanh công việc rà soát, giám sát về nội dung huấn luyện, bồi dưỡng lý luận chính trị
Ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch rà soát việc tiến hành nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị; định kỳ 03 tháng, 06 tháng tổng hợp kết quả rà soát, gửi báo cáo về Ban Tuyên giáo Trung ương, các nội dung sau:
– Đối với các trung tâm chính trị cấp huyện: Kiểm tra, giám sát việc tiến hành công việc tuyên truyền, giáo dục lý luận chánh trị; việc tiến hành nề nếp bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật tri thức mới cho cán bộ, đảng viên; chất lượng giảng dạy các chương trình lý luận chính trị; phương thức rà soát, bình chọn kết quả học tập; công việc điều hành học viên; công việc nghiên cứu khoa học.
– Đối với trường chính trị cấp tỉnh và hệ thống trường học trong hệ thống giáo dục quốc dân tại các địa phương trực thuộc Trung ương: Kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong giảng dạy lý luận chính trị, khoa học xã hội, nhất là rà soát việc tổ chức khai triển các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công việc giáo dục lý luận chính trị của Đảng, như: Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thơ về việc tiếp diễn đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thơ về tăng mạnh sự chỉ đạo của Đảng đối với công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống văn hóa cho lứa tuổi trẻ quá trình 2015-2030; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thơ về tiếp diễn tăng mạnh, tăng lên chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thơ về tiếp diễn đổi mới, tăng lên chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, áp dụng và tăng trưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới…
– Đối với hệ thống tạp chí địa phương: Kiểm tra việc định hướng nội dung tuyên truyền về lý luận chính trị trên đài phát thanh – truyền hình, báo, báo chí… Trọng tâm: kết quả và công việc khai triển tiến hành các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kết quả và công việc khai triển tiến hành các văn kiện Đại hội đảng bộ địa phương, cơ sở; tuyên truyền về những nội dung căn bản, mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; mẫu hình mới, cách làm thông minh trong khai triển, học tập quán triệt tiến hành các chỉ thị, nghị quyết Trung ương, nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh; phát hiện, biểu dưỡng những cán bộ, đảng viên kiểu mẫu; cùng lúc phản ảnh kết quả và những phấn đấu tháo gỡ gian nan, vướng mắc của địa phương, đơn vị, nhất là việc tiến hành nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, lôi cuốn sự ân cần của dân chúng, tạo ko khí phấn chấn, thi đua chào mừng các ngày lễ phệ và sự kiện quan trọng của non sông trong 5 2021.
4.4. Kiện toàn và tăng lên chất lượng, hiệu quả hoạt động của phòng lý luận chính trị và lịch sử đảng, trung tâm chính trị cấp huyện
– Các địa phương cần tiếp diễn kiện toàn và tăng lên chất lượng, hiệu quả hoạt động của phòng lý luận chính trị và lịch sử đảng trong ban truyền đạo cấp tỉnh theo Quy định số 04-QĐ/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thơ quy định về tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham vấn ô sin tỉnh ủy, thành ủy và các văn bản hiện hành.
– Ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên can khai triển Kết luận số 66-KL/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thơ khóa XII về tổng kết việc tiến hành Quy định số 185-QĐ/TW về tính năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành thị thuộc tỉnh; Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thơ khóa XII về tính năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện và các văn bản chỉ dẫn của Trung ương về 02 văn bản này (Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ ban hành chỉ dẫn chi tiết).
– Triển khai đề án xây dựng trung tâm chính trị cấp huyện đạt chuẩn theo ý thức Kết luận số 66-KL/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thơ khóa XII (sẽ có chỉ dẫn chi tiết).
5. Công việc định hướng tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng
– Ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp diễn lãnh đạo và tăng mạnh công việc tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trên khu vực, đặc trưng là đối với lứa tuổi trẻ với bí quyết, bí quyết nhiều chủng loại, thích hợp phục vụ đề xuất nhiệm vụ trong tình hình mới theo ý thức Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thơ về tiếp diễn tăng mạnh, tăng lên chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và Chỉ dẫn số 102-HD/BTGTW, ngày 30/9/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về khai triển tiến hành Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thơ Trung ương Đảng “về tiếp diễn tăng mạnh, tăng lên chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”.
– Ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương phối hợp với Sở Giáo dục và Huấn luyện, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu, xây dựng nội dung lịch sử đảng bộ địa phương, lồng ghép vào giảng dạy trong chương trình giáo dục rộng rãi, giáo dục nghề nghiệp.
– Ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương phối hợp với trường chính trị tỉnh, thành thị nghiên cứu, đưa nội dung lịch sử đảng bộ cấp tỉnh vào giảng dạy trong chương trình huấn luyện, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành thị. Ban truyền đạo cấp huyện phối hợp với trung tâm chính trị cấp huyện nghiên cứu đưa lịch sử đảng bộ cấp huyện vào giảng dạy trong chương trình huấn luyện, bồi dưỡng, hoặc xây dựng 1 chuyên đề riêng để giảng dạy.
6. Giao ban, đào tạo công việc lý luận chính trị
– Định kỳ hàng quý, ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương thực hiện giao ban công việc lý luận chính trị. Nội dung và bề ngoài tổ chức giao ban thích hợp với đặc điểm từng địa phương, cơ sở; báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Trung ương.
– Ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy chủ động tổ chức các lớp đào tạo về công việc lý luận chính trị cho giảng sư các trung tâm chính trị cấp huyện theo tài liệu mới ban hành.
Căn cứ vào Chỉ dẫn này, ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức xây dựng kế hoạch tiến hành công việc nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; tiến hành Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh và tăng mạnh tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương 5 2021.
Trong công đoạn tiến hành, nếu vướng mắc, yêu cầu các địa phương, đơn vị phản ảnh về Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Vụ Lý luận chính trị) để kịp thời điều chỉnh./.

Nơi nhận: Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương,– Chỉ huy Ban (để b/c),– Ban truyền đạo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương,– Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội dân chúng Việt Nam, Cục Công việc Đảng và Công việc chính trị, Bộ Công an,– Các Vụ, đơn vị trong Ban,– Vụ LLCT (10),– Lưu HC.

K/T TRƯỞNG BANPHÓ TRƯỞNG BANBùi Trường Giang

PHỤ LỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2021
1. Thực hiện các chương trình huấn luyện, bồi dưỡng lý luận chính trị căn bản
1.1. Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị, tiến hành theo Chỉ dẫn số 65-HD/BTGTW, ngày 11 tháng 12 5 2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiến hành chương trình Sơ cấp lý luận chính trị. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành. Hiện nay, Ban Tuyên giáo Trung ương đang thực hiện tu sửa, bổ sung. Khi ban hành Ban sẽ có chỉ dẫn chi tiết sau.
1.2. Chương trình lý luận chính trị dành cho học viên lớp nhân vật kết nạp Đảng, tiến hành theo Chỉ dẫn số 10-HD/BTGTW, ngày 30 tháng 9 5 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiến hành chương trình học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp nhân vật kết nạp Đảng. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.
1.3. Chương trình học tập lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, tiến hành theo Chỉ dẫn số 11-HD/BTGTW ngày 30 tháng 9 5 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiến hành chương trình học tập lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.
(Theo Kế hoạch, trong 5 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ thực hiện tu sửa, bổ sung 03 chương trình trên. Khi ban hành chương trình mới, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có chỉ dẫn chi tiết sau).
2. Thực hiện các chương trình bồi dưỡng chuyên đề
2.1. Chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam”, tiến hành theo Chỉ dẫn số 40-HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 5 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiến hành chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam” dành cho cán bộ, đảng viên và dân chúng. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.
2.2. Chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mệnh trong giai đoạn mới”, tiến hành theo Chỉ dẫn số 41-HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 5 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiến hành chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mệnh trong giai đoạn mới” dành cho cán bộ, đảng viên và dân chúng. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.
2.3. Chuyên đề “Hội nhập quốc tế”, tiến hành theo Chỉ dẫn số 42-HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 5 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiến hành chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Hội nhập quốc tế” dành cho cán bộ, đảng viên và dân chúng. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.
2.4. Chuyên đề “Vấn đề tín ngưỡng và chế độ tín ngưỡng”, tiến hành theo Chỉ dẫn số 43-HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 5 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiến hành chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Vấn đề tín ngưỡng và chế độ tín ngưỡng” dành cho cán bộ, đảng viên. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.
2.5. Chuyên đề “Vấn đề dân tộc và chế độ dân tộc”, tiến hành theo Chỉ dẫn số 44-HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 5 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiến hành chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Vấn đề dân tộc và chế độ dân tộc” dành cho cán bộ, đảng viên và dân chúng. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.
2.6. Chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh”, tiến hành theo Chỉ dẫn số 45-HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 5 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiến hành chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh” dành cho cán bộ, đảng viên và dân chúng. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.
3. Thực hiện các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ
3.1. Chương trình “Bồi dưỡng công việc đảng cho bí thơ chi bộ và cấp ủy viên cơ sở”, tiến hành theo Chỉ dẫn số 12-HD/BTGTW, ngày 30 tháng 9 5 2016 về tiến hành chương trình “Bồi dưỡng công việc đảng cho bí thơ chi bộ và cấp ủy viên cơ sở”. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.
3.2. Chương trình “Bồi dưỡng bí quyết giảng dạy lý luận chính trị cho giảng sư Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện”, tiến hành theo Chỉ dẫn số 61-HD/BTGTW ngày 17 tháng 11 5 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiến hành chương trình “Bồi dưỡng bí quyết giảng dạy lý luận chính trị” dành cho giảng sư giảng dạy các chương trình lý luận chính trị tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.
3.3. Chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ truyền đạo lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị”, tiến hành theo Chỉ dẫn số 58-HD/BTGTW ngày 31 tháng 8 5 2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiến hành chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ truyền đạo lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị”. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.
3.4. Chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền mồm” tiến hành theo Chỉ dẫn số 100-HD/BTGTW ngày 20 tháng 9 5 2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiến hành chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền mồm”. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.
3.5. Chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ công việc truyền đạo cơ sở”, tiến hành theo Chỉ dẫn số 101-HD/BTGTW ngày 20 tháng 9 5 2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiến hành chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ truyền đạo cơ sở”. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.
4. Thực hiện các chương trình lý luận chính trị và nghiệp vụ công việc đoàn thể
Thực hiện Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Chiến trường Đất nước Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội ở cơ sở theo Chỉ dẫn số 69-HD/BTGTW ngày 09 tháng 10 5 2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ dẫn tiến hành chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công việc của Chiến trường Đất nước Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành.
5. Thực hiện chương trình bồi dưỡng, cập nhật tri thức cho cán bộ, đảng viên các ngành
Chương trình “Bồi dưỡng cập nhật tri thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở” tiến hành theo Chỉ dẫn số 103-HD/BTGTW ngày 30 tháng 9 5 2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ dẫn học tập tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật tri thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị đất nước ấn hành. Cùng lúc, chủ động bổ sung những nội dung thiết thực, thích hợp với đề xuất, nhiệm vụ đang đặt ra ở địa phương, cơ sở./.

TagsHồ Chí Minh Học tập theo tấm gương Hồ Chí Minh

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Hướng #dẫn #152HDBTGTW


#Hướng #dẫn #152HDBTGTW

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button