Pháp Luật

Hướng dẫn khung phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ

Chỉ dẫn khung phát huy vai trò của quần chúng

Ban hành kèm theo Quyết định 99-QĐ/TW Chỉ dẫn khung để các đơn vị quản lý ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp diễn phát huy vai trò của quần chúng trong tranh đấu chặn lại, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Nội dung 27 biểu lộ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Bản cam kết tư nhân đoàn luyện, giữ giàng phẩm giá chính trị, đạo đức, lối sống, ko có biểu lộ suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa

HƯỚNG DẪN KHUNG

để các đơn vị quản lý ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương

tiếp diễn phát huy vai trò của quần chúng trong tranh đấu chặn lại,

đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thơ Trung ương Đảng)

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng mạnh xây dựng, chấn chỉnh Đảng; chặn lại, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (sau đây viết tắt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII), Ban Bí thơ Trung ương Đảng chỉ dẫn để các đơn vị quản lý ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp diễn phát huy vai trò của quần chúng trong tranh đấu chặn lại, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, chi tiết như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Nhằm hợp nhất về nhận thức và tăng mạnh sự chỉ huy, lãnh đạo của các đơn vị quản lý ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương trong việc tiến hành những nội dung, bề ngoài công khai để quần chúng biết, góp ý và giám sát việc tu dưỡng, đoàn luyện, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, phẩm giá đạo đức, lối sống của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của quần chúng trong tranh đấu chặn lại, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, góp phần tiến hành chiến thắng Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

– Việc phát huy vai trò của quần chúng trong tranh đấu chặn lại, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ phải được thực hiện sâu rộng, thường xuyên, kiên định, thiết thực, hiệu quả. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải kiểu mẫu, nghiêm chỉnh tiến hành, cầu thị lắng tai quan điểm, chịu sự giám sát của quần chúng.

II- NỘI DUNG

1- Những nội dung, bề ngoài công khai để quần chúng biết và phận sự của cấp ủy, tổ chức đảng

1.1- Nội dung công khai

– Công khai 27 biểu lộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; 19 điều quy định đảng viên ko được làm; các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thơ khoá XI, khoá XII về phận sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ huy chủ công các đơn vị quản lý; về 1 số việc cần làm ngay để tăng mạnh vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; các chủ trương, chế độ, quy chế, quy định để thiết chế hoá, chi tiết hoá nhiệm vụ, biện pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.

– Kết luận kiểm toán, rà soát, thanh tra; kết quả khắc phục những vấn đề giận dữ, đề đạt, kiến nghị, cáo giác, tố giác của tổ chức và công dân; kết quả xử lý các vụ, việc thụ động, tham nhũng, phung phí đã được kết luận; hoạt động và kết quả thăm dò, truy tố, xét xử (trừ những vụ, việc phải giữ bí hiểm theo quy định của luật pháp).

– Nội dung và kết quả tiếp nhận quan điểm của quần chúng; thứ tự, thủ tục khắc phục công tác; tính danh, chức phận, quyền hạn, thông tin liên hệ, phận sự của cán bộ chỉ huy, điều hành, công chức, nhân viên trực tiếp khắc phục công tác của tổ chức, công dân.

– Bản cam kết đoàn luyện, giữ giàng phẩm giá đạo đức, lối sống, ko suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của cán bộ, đảng viên; bản kê khai của nả, thu nhập của cán bộ chỉ huy, điều hành và người phải kê khai theo quy định.

1.2- Bề ngoài công khai

Công khai trên các công cụ truyền thông đại chúng; cổng thông tin điện tử; niêm yết tại hội sở cơ quan, đơn vị; phê duyệt họp báo, hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chi bộ; phê duyệt hoạt động của Chiến trận Non sông Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội; gửi văn bản hoặc bằng các bề ngoài khác.

1.3- Trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng

– Tuyên truyền, quán triệt để các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, sum họp, hội viên và quần chúng nắm rõ tiêu chí, ý kiến, nhiệm vụ, biện pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, xác định phận sự và tự giác tiến hành. Chuyển di, chỉ dẫn các phân khúc quần chúng nhận thức đầy đủ về quyền, phận sự tham dự xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nhận mặt đúng 27 biểu lộ và hăng hái tham dự tranh đấu chặn lại, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

– Chỉ huy, lãnh đạo việc công khai, sáng tỏ thông tin, cắt cử phận sự, quy định rõ nội dung, bề ngoài, khuôn khổ, thời kì, vị trí công khai để quần chúng dễ biết, dễ hiểu, dễ giám sát.

– Chống lợi dụng dân chủ để gây mất kết đoàn nội bộ, chia rẽ khối đại kết đoàn toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước.

2- Những nội dung, bề ngoài quần chúng góp ý và phận sự của cấp ủy, tổ chức đảng

2.1- Nội dung góp ý

  1. a) Góp ý đối với cấp ủy, tchức đảng

– Việc khai triển, tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.

– Dự thảo các chỉ thị, kế hoạch, chỉ dẫn, quy chế, quy định… của Đảng để chi tiết hoá nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; dự thảo các văn bản luật pháp của Nhà nước để thiết chế hoá nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.

– Báo cáo kiểm điểm việc tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII của cấp ủy, tổ chức đảng.

– Mối quan hệ giữa cấp ủy, tổ chức đảng với quần chúng.

  1. b) Góp ý đối với cán bộ, đảng viên

– Những biểu lộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của cán bộ, đảng viên.

– Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vai trò tiên phong, kiểu mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền; việc tiến hành cam kết đoàn luyện, giữ giàng phẩm giá đạo đức, lối sống, ko suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của cán bộ, đảng viên.

– Trách nhiệm thực xây đắp vụ; tiến hành nhiệm vụ của người đảng viên; mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên với quần chúng.

2.2- Bề ngoài góp ý

– Nhân dân trực tiếp gặp cấp ủy, chỉ huy Chiến trận Non sông Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội để đề đạt; phê duyệt hộp thư góp ý đặt công khai, hệ thống thư điện tử, số dế yêu đường dây hot; xúc tiếp, hội thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng với quần chúng; xúc tiếp cử tri; gửi văn bản hoặc bằng các bề ngoài khác.

– Thông qua hội nghị cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân; kiểm điểm hằng 5; kiểm điểm cộng đồng cấp ủy, tổ chức đảng và tư nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; lúc sẵn sàng làm thứ tự cất nhắc, bổ dụng, giới thiệu đề cử, ứng cử đối với cán bộ, đảng viên.

2.3- Trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng

– Chỉ huy, lãnh đạo tổ chức tiến hành để việc lấy và tiếp nhận quan điểm góp ý của quần chúng được thuận tiện, mau chóng, hiệu quả, thích hợp với quy định của Đảng, Nhà nước.

– Các quan điểm góp ý đối với cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thuộc hạ nào thì cấp ấy có phận sự tiếp thu, tiếp nhận, giải trình trực tiếp phê duyệt xúc tiếp, hội thoại hoặc bằng văn bản phê duyệt Chiến trận Non sông Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội. Các quan điểm chưa thể trả lời được ngay thì ghi nhận, tiếp nhận, phê chuẩn và hứa hẹn thời kì giải đáp.

– Khi có quan điểm góp ý, cấp ủy, tổ chức đảng có phận sự tiến hành các bước: Thông báo nội dung góp ý và đề xuất cộng đồng, tư nhân được góp ý báo cáo, giải trình chi tiết về những nội dung được góp ý; tổ chức xác minh làm rõ từng nội dung và kết luận chi tiết, xử lý nghiêm các thiếu sót, sai phép (nếu có); công bố tới chủ thể góp ý về kết quả tiếp nhận và xử lý quan điểm góp ý; công khai nội dung tiếp nhận quan điểm góp ý (nếu cần phải có).

3- Những nội dung, bề ngoài quần chúng giám sát và phận sự của cấp ủy, tổ chức đảng

3.1- Nội dung giám sát

  1. a) Gisát hại đối với cấp ủy, tổ chức đảng

– Việc khai triển tiến hành chương trình, kế hoạch, quy chế, quy định tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.

– Việc chỉ huy thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, phung phí; công việc tổ chức, cán bộ; công việc kiểm toán, rà soát, thanh tra; hoạt động và kết quả thăm dò, truy tố, xét xử (trừ những vụ, việc phải giữ bí hiểm theo quy định của luật pháp).

– Việc khắc phục đơn, thư cáo giác, tố giác; khắc phục các điểm hot, các vụ, việc giận dữ, nổi cộm tại địa phương, đơn vị, nhất là những vụ, việc quần chúng ân cần.

– Việc giải quyết, tu sửa những thiếu sót của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.

  1. b) Gisát hại đối với cán bộ, đảng viên

– Về 27 biểu lộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên; 19 điều quy định đảng viên ko được làm; phận sự thực xây đắp vụ; kết quả thật hiện nhiệm vụ được giao.

– Việc tiến hành cam kết tu dưỡng, đoàn luyện, giữ giàng phẩm giá đạo đức, lối sống; ko suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của cán bộ, đảng viên; việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh; quy định về phận sự nêu gương của cán bộ chỉ huy, điều hành, nhất là người đứng đầu.

– Việc tiếp nhận và giải quyết, tu sửa thiếu sót của cán bộ, đảng viên trong việc tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.

3.2- Bề ngoài giám sát

– Thông qua Chiến trận Non sông Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khoá XI về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Chiến trận Non sông Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội.

– Thông qua gửi đơn, thư đề đạt, kiến nghị, cáo giác, tố giác tới cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu tư quan, đơn vị, địa phương; qua đề đạt của các công cụ truyền thông đại chúng; qua đề đạt của người có uy tín trong số đông dân cư.

– Thông qua ban thanh tra quần chúng, ban giám sát đầu cơ của số đông, tổ quần chúng tự quản.

3.3- Trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng

– Cung cấp thông tin, tài liệu liên can tới nội dung, nhân vật được giám sát; luận bàn những vấn đề liên can theo yêu cầu của chủ thể giám sát; đề xuất hội thoại để làm rõ nội dung kiến nghị giám sát lúc cần phải có; tổ chức tiến hành và giải đáp kiến nghị giám sát bằng văn bản cho chủ thể giám sát.

– Chỉ huy, lãnh đạo khắc phục đơn, thư cáo giác, tố giác của công dân, đề đạt, kiến nghị của quần chúng theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước.

– Phát huy vai trò của Chiến trận Non sông Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội, ban thanh tra quần chúng, ban giám sát đầu cơ của số đông, tổ quần chúng tự quản, người có uy tín trong số đông dân cư.

– Khi có đơn, thư, quan điểm đề đạt của quần chúng, công cụ truyền thông đại chúng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thuộc hạ nào điều hành thì cấp ủy, tổ chức đảng cấp ấy có phận sự tiếp thu, xử lý; khẩn trương lãnh đạo các tổ chức, tư nhân có liên can khắc phục và có văn bản để giải đáp chủ thể gửi đơn, thư, quan điểm đề đạt theo quy định.

– Kiên quyết xử lý người có hành vi cản trở hoạt động giám sát hoặc phục thù, trù dập người cáo giác, tố giác, kiến nghị, đề đạt.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Đảng đoàn Quốc hội chỉ huy, lãnh đạo tiến hành

– Hoàn thiện luật pháp về hoạt động xúc tiếp cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng quần chúng; hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc khắc phục cáo giác, tố giác của công dân, của cơ quan dân cử và đại biểu dân cử; công việc phòng, chống tham nhũng.

– Tăng lên hiệu quả hoạt động giám sát vô thượng của Quốc hội đối với hoạt động của Nhà nước trong việc tiến hành luật pháp liên can tới tranh đấu chặn lại, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; giám sát việc tiếp công dân, khắc phục cáo giác, tố giác của công dân và kiến nghị của cử tri; đôn đốc các tổ chức, tư nhân có phận sự khắc phục kiến nghị của cử tri và quần chúng.

– Tiếp tục đổi mới phương thức và tăng lên chất lượng xúc tiếp cử tri của đại biểu Quốc hội, qua ấy, tiếp thu những đề đạt, kiến nghị, những giận dữ của cử tri liên can tới sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên, đại biểu Quốc hội để phê chuẩn hoặc kiến nghị cơ quan tác dụng xử lý và công bố kết quả cho cử tri biết.

– Hoàn thiện quy định và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hoặc đột xuất lúc thấy cần phải có đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc coi xét. Xây dựng chế độ phê chuẩn khắc phục những trường hợp có đề đạt của cử tri, quần chúng và dư luận liên can tới những biểu lộ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

2- Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ huy, lãnh đạo tiến hành

– Tiếp tục tăng nhanh cách tân hành chính, nhất là cách tân thủ tục hành chính; tiến hành đầy đủ nguyên lý công khai, sáng tỏ, dân chủ và chuyên dụng cho quần chúng của các cơ quan, công chức, nhân viên nhà nước; đổi mới cách lấy quan điểm quần chúng, có chế độ phù hợp để quần chúng hiến kế, bộc bạch chính kiến, ước muốn và tiến hành quyền làm chủ của mình.

– Thực hiện nghiêm chỉnh quy định người đứng đầu chính quyền, cơ quan các đơn vị quản lý tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo Luật Tiếp công dân; xây dựng chế độ xúc tiếp, hội thoại giữa người đứng đầu chính quyền với người dân, công ty; quy định chế tài xử lý người đứng đầu nếu tiến hành ko nghiêm chỉnh.

– Ban hành chế độ và tạo điều kiện thuận tiện để Chiến trận Non sông Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và quần chúng tham dự điều hành nhà nước, điều hành xã hội; đảm bảo nguồn lực cho Chiến trận Non sông Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội tiến hành các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

– Xây dựng và tiến hành quy định về việc lấy quan điểm bình chọn sự ưng ý của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức, nhân viên trực tiếp khắc phục công tác của người dân, công ty; có bề ngoài xử lý kịp thời đối với những tổ chức, tư nhân có chỉ số ưng ý thấp.

3- Đảng đoàn Chiến trận Non sông Việt Nam, đảng đoàn các đoàn thể chính trị – xã hội, Ban Bí thơ Trung ương Đoàn chỉ huy, lãnh đạo tiến hành

– Hăng hái tuyên truyền để quần chúng nắm rõ nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, phát huy vai trò, phận sự tham dự xây dựng, chấn chỉnh Đảng; nhận mặt đúng 27 biểu lộ suy thoái, 19 điều quy định đảng viên ko được làm và hăng hái đề đạt, tố cáo những cán bộ, đảng viên có biểu lộ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, có tín hiệu vi phạm luật pháp.

– Tăng mạnh tư vấn các chuyên gia, nhà khoa học, những người có uy tín trong số đông để tăng lên chất lượng công việc giám sát, phản biện xã hội; hăng hái đôn đốc, theo dõi kết quả việc tiến hành các kiến nghị sau giám sát.

– Nắm bắt kịp thời tâm tình, ước muốn, đầy đủ quan điểm, kiến nghị của sum họp, hội viên, cử tri và quần chúng, nhất là những vấn đề liên can tới biểu lộ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên để đề đạt, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền; công bố cho sum họp, hội viên và quần chúng biết về kết quả khắc phục của các cơ quan tác dụng.

– Tiếp tục đổi mới, tăng lên chất lượng hoạt động của ban thanh tra quần chúng, ban giám sát đầu cơ của số đông, tổ quần chúng tự quản; tăng lên năng lực, trình độ cán bộ làm công việc chiến trận, đoàn thể.

4- Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thơ Trung ương Đoàn

– Chỉ huy, lãnh đạo việc chi tiết hoá Chỉ dẫn để tổ chức tiến hành, gắn với tiến hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Chiến trận Non sông Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội, Quy định về việc Chiến trận Non sông việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và quần chúng tham dự góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khoá XI. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chịu phận sự và kiểu mẫu trong việc khai triển và tổ chức tiến hành Chỉ dẫn.

– Thường xuyên đôn đốc, rà soát, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết việc tiến hành Chỉ dẫn; kịp thời khen thưởng các cơ quan, tổ chức, tư nhân tiến hành tốt; chỉnh đốn, xử lý nghiêm những cơ quan, tổ chức, tư nhân tiến hành chưa tốt. Định kỳ báo cáo Ban Bí thơ tình hình, kết quả thật hiện Chỉ dẫn (qua Ban Dân vận Trung ương).

5- Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, các ban đảng Trung ươngtheo dõi, đôn đốc, rà soát việc tiến hành Chỉ dẫn, định kỳ báo cáo Ban Bí thơ.

Chỉ dẫn này được tầm thường tới chi bộ, công khai để quần chúng biết, ủng hộ và hăng hái tham dự tiến hành.

Xem thêm thông tin Hướng dẫn khung phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ

Chỉ dẫn khung phát huy vai trò của quần chúng trong tranh đấu chặn lại, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ

Chỉ dẫn khung phát huy vai trò của quần chúng
Ban hành kèm theo Quyết định 99-QĐ/TW Chỉ dẫn khung để các đơn vị quản lý ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp diễn phát huy vai trò của quần chúng trong tranh đấu chặn lại, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
Nội dung 27 biểu lộ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
Bản cam kết tư nhân đoàn luyện, giữ giàng phẩm giá chính trị, đạo đức, lối sống, ko có biểu lộ suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa
HƯỚNG DẪN KHUNG
để các đơn vị quản lý ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương
tiếp diễn phát huy vai trò của quần chúng trong tranh đấu chặn lại,
đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thơ Trung ương Đảng)
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng mạnh xây dựng, chấn chỉnh Đảng; chặn lại, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (sau đây viết tắt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII), Ban Bí thơ Trung ương Đảng chỉ dẫn để các đơn vị quản lý ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp diễn phát huy vai trò của quần chúng trong tranh đấu chặn lại, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, chi tiết như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
– Nhằm hợp nhất về nhận thức và tăng mạnh sự chỉ huy, lãnh đạo của các đơn vị quản lý ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương trong việc tiến hành những nội dung, bề ngoài công khai để quần chúng biết, góp ý và giám sát việc tu dưỡng, đoàn luyện, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, phẩm giá đạo đức, lối sống của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của quần chúng trong tranh đấu chặn lại, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, góp phần tiến hành chiến thắng Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
– Việc phát huy vai trò của quần chúng trong tranh đấu chặn lại, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ phải được thực hiện sâu rộng, thường xuyên, kiên định, thiết thực, hiệu quả. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải kiểu mẫu, nghiêm chỉnh tiến hành, cầu thị lắng tai quan điểm, chịu sự giám sát của quần chúng.
II- NỘI DUNG
1- Những nội dung, bề ngoài công khai để quần chúng biết và phận sự của cấp ủy, tổ chức đảng
1.1- Nội dung công khai
– Công khai 27 biểu lộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; 19 điều quy định đảng viên ko được làm; các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thơ khoá XI, khoá XII về phận sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ huy chủ công các đơn vị quản lý; về 1 số việc cần làm ngay để tăng mạnh vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; các chủ trương, chế độ, quy chế, quy định để thiết chế hoá, chi tiết hoá nhiệm vụ, biện pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.
– Kết luận kiểm toán, rà soát, thanh tra; kết quả khắc phục những vấn đề giận dữ, đề đạt, kiến nghị, cáo giác, tố giác của tổ chức và công dân; kết quả xử lý các vụ, việc thụ động, tham nhũng, phung phí đã được kết luận; hoạt động và kết quả thăm dò, truy tố, xét xử (trừ những vụ, việc phải giữ bí hiểm theo quy định của luật pháp).
– Nội dung và kết quả tiếp nhận quan điểm của quần chúng; thứ tự, thủ tục khắc phục công tác; tính danh, chức phận, quyền hạn, thông tin liên hệ, phận sự của cán bộ chỉ huy, điều hành, công chức, nhân viên trực tiếp khắc phục công tác của tổ chức, công dân.
– Bản cam kết đoàn luyện, giữ giàng phẩm giá đạo đức, lối sống, ko suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của cán bộ, đảng viên; bản kê khai của nả, thu nhập của cán bộ chỉ huy, điều hành và người phải kê khai theo quy định.
1.2- Bề ngoài công khai
Công khai trên các công cụ truyền thông đại chúng; cổng thông tin điện tử; niêm yết tại hội sở cơ quan, đơn vị; phê duyệt họp báo, hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chi bộ; phê duyệt hoạt động của Chiến trận Non sông Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội; gửi văn bản hoặc bằng các bề ngoài khác.
1.3- Trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng
– Tuyên truyền, quán triệt để các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, sum họp, hội viên và quần chúng nắm rõ tiêu chí, ý kiến, nhiệm vụ, biện pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, xác định phận sự và tự giác tiến hành. Chuyển di, chỉ dẫn các phân khúc quần chúng nhận thức đầy đủ về quyền, phận sự tham dự xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nhận mặt đúng 27 biểu lộ và hăng hái tham dự tranh đấu chặn lại, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.
– Chỉ huy, lãnh đạo việc công khai, sáng tỏ thông tin, cắt cử phận sự, quy định rõ nội dung, bề ngoài, khuôn khổ, thời kì, vị trí công khai để quần chúng dễ biết, dễ hiểu, dễ giám sát.
– Chống lợi dụng dân chủ để gây mất kết đoàn nội bộ, chia rẽ khối đại kết đoàn toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước.
2- Những nội dung, bề ngoài quần chúng góp ý và phận sự của cấp ủy, tổ chức đảng
2.1- Nội dung góp ý
a) Góp ý đối với cấp ủy, tổ chức đảng
– Việc khai triển, tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.
– Dự thảo các chỉ thị, kế hoạch, chỉ dẫn, quy chế, quy định… của Đảng để chi tiết hoá nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; dự thảo các văn bản luật pháp của Nhà nước để thiết chế hoá nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.
– Báo cáo kiểm điểm việc tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII của cấp ủy, tổ chức đảng.
– Mối quan hệ giữa cấp ủy, tổ chức đảng với quần chúng.
b) Góp ý đối với cán bộ, đảng viên
– Những biểu lộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của cán bộ, đảng viên.
– Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vai trò tiên phong, kiểu mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền; việc tiến hành cam kết đoàn luyện, giữ giàng phẩm giá đạo đức, lối sống, ko suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của cán bộ, đảng viên.
– Trách nhiệm thực xây đắp vụ; tiến hành nhiệm vụ của người đảng viên; mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên với quần chúng.
2.2- Bề ngoài góp ý
– Nhân dân trực tiếp gặp cấp ủy, chỉ huy Chiến trận Non sông Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội để đề đạt; phê duyệt hộp thư góp ý đặt công khai, hệ thống thư điện tử, số dế yêu đường dây hot; xúc tiếp, hội thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng với quần chúng; xúc tiếp cử tri; gửi văn bản hoặc bằng các bề ngoài khác.
– Thông qua hội nghị cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân; kiểm điểm hằng 5; kiểm điểm cộng đồng cấp ủy, tổ chức đảng và tư nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; lúc sẵn sàng làm thứ tự cất nhắc, bổ dụng, giới thiệu đề cử, ứng cử đối với cán bộ, đảng viên.
2.3- Trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng
– Chỉ huy, lãnh đạo tổ chức tiến hành để việc lấy và tiếp nhận quan điểm góp ý của quần chúng được thuận tiện, mau chóng, hiệu quả, thích hợp với quy định của Đảng, Nhà nước.
– Các quan điểm góp ý đối với cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thuộc hạ nào thì cấp ấy có phận sự tiếp thu, tiếp nhận, giải trình trực tiếp phê duyệt xúc tiếp, hội thoại hoặc bằng văn bản phê duyệt Chiến trận Non sông Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội. Các quan điểm chưa thể trả lời được ngay thì ghi nhận, tiếp nhận, phê chuẩn và hứa hẹn thời kì giải đáp.
– Khi có quan điểm góp ý, cấp ủy, tổ chức đảng có phận sự tiến hành các bước: Thông báo nội dung góp ý và đề xuất cộng đồng, tư nhân được góp ý báo cáo, giải trình chi tiết về những nội dung được góp ý; tổ chức xác minh làm rõ từng nội dung và kết luận chi tiết, xử lý nghiêm các thiếu sót, sai phép (nếu có); công bố tới chủ thể góp ý về kết quả tiếp nhận và xử lý quan điểm góp ý; công khai nội dung tiếp nhận quan điểm góp ý (nếu cần phải có).
3- Những nội dung, bề ngoài quần chúng giám sát và phận sự của cấp ủy, tổ chức đảng
3.1- Nội dung giám sát
a) Gisát hại đối với cấp ủy, tổ chức đảng
– Việc khai triển tiến hành chương trình, kế hoạch, quy chế, quy định tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.
– Việc chỉ huy thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, phung phí; công việc tổ chức, cán bộ; công việc kiểm toán, rà soát, thanh tra; hoạt động và kết quả thăm dò, truy tố, xét xử (trừ những vụ, việc phải giữ bí hiểm theo quy định của luật pháp).
– Việc khắc phục đơn, thư cáo giác, tố giác; khắc phục các điểm hot, các vụ, việc giận dữ, nổi cộm tại địa phương, đơn vị, nhất là những vụ, việc quần chúng ân cần.
– Việc giải quyết, tu sửa những thiếu sót của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.
b) Gisát hại đối với cán bộ, đảng viên
– Về 27 biểu lộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên; 19 điều quy định đảng viên ko được làm; phận sự thực xây đắp vụ; kết quả thật hiện nhiệm vụ được giao.
– Việc tiến hành cam kết tu dưỡng, đoàn luyện, giữ giàng phẩm giá đạo đức, lối sống; ko suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của cán bộ, đảng viên; việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh; quy định về phận sự nêu gương của cán bộ chỉ huy, điều hành, nhất là người đứng đầu.
– Việc tiếp nhận và giải quyết, tu sửa thiếu sót của cán bộ, đảng viên trong việc tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.
3.2- Bề ngoài giám sát
– Thông qua Chiến trận Non sông Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khoá XI về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Chiến trận Non sông Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội.
– Thông qua gửi đơn, thư đề đạt, kiến nghị, cáo giác, tố giác tới cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu tư quan, đơn vị, địa phương; qua đề đạt của các công cụ truyền thông đại chúng; qua đề đạt của người có uy tín trong số đông dân cư.
– Thông qua ban thanh tra quần chúng, ban giám sát đầu cơ của số đông, tổ quần chúng tự quản.
3.3- Trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng
– Cung cấp thông tin, tài liệu liên can tới nội dung, nhân vật được giám sát; luận bàn những vấn đề liên can theo yêu cầu của chủ thể giám sát; đề xuất hội thoại để làm rõ nội dung kiến nghị giám sát lúc cần phải có; tổ chức tiến hành và giải đáp kiến nghị giám sát bằng văn bản cho chủ thể giám sát.
– Chỉ huy, lãnh đạo khắc phục đơn, thư cáo giác, tố giác của công dân, đề đạt, kiến nghị của quần chúng theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước.
– Phát huy vai trò của Chiến trận Non sông Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội, ban thanh tra quần chúng, ban giám sát đầu cơ của số đông, tổ quần chúng tự quản, người có uy tín trong số đông dân cư.
– Khi có đơn, thư, quan điểm đề đạt của quần chúng, công cụ truyền thông đại chúng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thuộc hạ nào điều hành thì cấp ủy, tổ chức đảng cấp ấy có phận sự tiếp thu, xử lý; khẩn trương lãnh đạo các tổ chức, tư nhân có liên can khắc phục và có văn bản để giải đáp chủ thể gửi đơn, thư, quan điểm đề đạt theo quy định.
– Kiên quyết xử lý người có hành vi cản trở hoạt động giám sát hoặc phục thù, trù dập người cáo giác, tố giác, kiến nghị, đề đạt.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1- Đảng đoàn Quốc hội chỉ huy, lãnh đạo tiến hành
– Hoàn thiện luật pháp về hoạt động xúc tiếp cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng quần chúng; hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc khắc phục cáo giác, tố giác của công dân, của cơ quan dân cử và đại biểu dân cử; công việc phòng, chống tham nhũng.
– Tăng lên hiệu quả hoạt động giám sát vô thượng của Quốc hội đối với hoạt động của Nhà nước trong việc tiến hành luật pháp liên can tới tranh đấu chặn lại, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; giám sát việc tiếp công dân, khắc phục cáo giác, tố giác của công dân và kiến nghị của cử tri; đôn đốc các tổ chức, tư nhân có phận sự khắc phục kiến nghị của cử tri và quần chúng.
– Tiếp tục đổi mới phương thức và tăng lên chất lượng xúc tiếp cử tri của đại biểu Quốc hội, qua ấy, tiếp thu những đề đạt, kiến nghị, những giận dữ của cử tri liên can tới sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên, đại biểu Quốc hội để phê chuẩn hoặc kiến nghị cơ quan tác dụng xử lý và công bố kết quả cho cử tri biết.
– Hoàn thiện quy định và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hoặc đột xuất lúc thấy cần phải có đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc coi xét. Xây dựng chế độ phê chuẩn khắc phục những trường hợp có đề đạt của cử tri, quần chúng và dư luận liên can tới những biểu lộ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.
2- Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ huy, lãnh đạo tiến hành
– Tiếp tục tăng nhanh cách tân hành chính, nhất là cách tân thủ tục hành chính; tiến hành đầy đủ nguyên lý công khai, sáng tỏ, dân chủ và chuyên dụng cho quần chúng của các cơ quan, công chức, nhân viên nhà nước; đổi mới cách lấy quan điểm quần chúng, có chế độ phù hợp để quần chúng hiến kế, bộc bạch chính kiến, ước muốn và tiến hành quyền làm chủ của mình.
– Thực hiện nghiêm chỉnh quy định người đứng đầu chính quyền, cơ quan các đơn vị quản lý tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo Luật Tiếp công dân; xây dựng chế độ xúc tiếp, hội thoại giữa người đứng đầu chính quyền với người dân, công ty; quy định chế tài xử lý người đứng đầu nếu tiến hành ko nghiêm chỉnh.
– Ban hành chế độ và tạo điều kiện thuận tiện để Chiến trận Non sông Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và quần chúng tham dự điều hành nhà nước, điều hành xã hội; đảm bảo nguồn lực cho Chiến trận Non sông Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội tiến hành các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
– Xây dựng và tiến hành quy định về việc lấy quan điểm bình chọn sự ưng ý của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức, nhân viên trực tiếp khắc phục công tác của người dân, công ty; có bề ngoài xử lý kịp thời đối với những tổ chức, tư nhân có chỉ số ưng ý thấp.
3- Đảng đoàn Chiến trận Non sông Việt Nam, đảng đoàn các đoàn thể chính trị – xã hội, Ban Bí thơ Trung ương Đoàn chỉ huy, lãnh đạo tiến hành
– Hăng hái tuyên truyền để quần chúng nắm rõ nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, phát huy vai trò, phận sự tham dự xây dựng, chấn chỉnh Đảng; nhận mặt đúng 27 biểu lộ suy thoái, 19 điều quy định đảng viên ko được làm và hăng hái đề đạt, tố cáo những cán bộ, đảng viên có biểu lộ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, có tín hiệu vi phạm luật pháp.
– Tăng mạnh tư vấn các chuyên gia, nhà khoa học, những người có uy tín trong số đông để tăng lên chất lượng công việc giám sát, phản biện xã hội; hăng hái đôn đốc, theo dõi kết quả việc tiến hành các kiến nghị sau giám sát.
– Nắm bắt kịp thời tâm tình, ước muốn, đầy đủ quan điểm, kiến nghị của sum họp, hội viên, cử tri và quần chúng, nhất là những vấn đề liên can tới biểu lộ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên để đề đạt, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền; công bố cho sum họp, hội viên và quần chúng biết về kết quả khắc phục của các cơ quan tác dụng.
– Tiếp tục đổi mới, tăng lên chất lượng hoạt động của ban thanh tra quần chúng, ban giám sát đầu cơ của số đông, tổ quần chúng tự quản; tăng lên năng lực, trình độ cán bộ làm công việc chiến trận, đoàn thể.
4- Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thơ Trung ương Đoàn
– Chỉ huy, lãnh đạo việc chi tiết hoá Chỉ dẫn để tổ chức tiến hành, gắn với tiến hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Chiến trận Non sông Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội, Quy định về việc Chiến trận Non sông việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và quần chúng tham dự góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khoá XI. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chịu phận sự và kiểu mẫu trong việc khai triển và tổ chức tiến hành Chỉ dẫn.
– Thường xuyên đôn đốc, rà soát, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết việc tiến hành Chỉ dẫn; kịp thời khen thưởng các cơ quan, tổ chức, tư nhân tiến hành tốt; chỉnh đốn, xử lý nghiêm những cơ quan, tổ chức, tư nhân tiến hành chưa tốt. Định kỳ báo cáo Ban Bí thơ tình hình, kết quả thật hiện Chỉ dẫn (qua Ban Dân vận Trung ương).
5- Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, các ban đảng Trung ươngtheo dõi, đôn đốc, rà soát việc tiến hành Chỉ dẫn, định kỳ báo cáo Ban Bí thơ.
Chỉ dẫn này được tầm thường tới chi bộ, công khai để quần chúng biết, ủng hộ và hăng hái tham dự tiến hành.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Hướng #dẫn #khung #phát #huy #vai #trò #của #nhân #dân #trong #đấu #tranh #ngăn #chặn #đẩy #lùi #sự #suy #thoái #tự #diễn #biến #tự #chuyển #hoá #trong #nội #bộ

Chỉ dẫn khung phát huy vai trò của quần chúng trong tranh đấu chặn lại, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ

Chỉ dẫn khung phát huy vai trò của quần chúng
Ban hành kèm theo Quyết định 99-QĐ/TW Chỉ dẫn khung để các đơn vị quản lý ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp diễn phát huy vai trò của quần chúng trong tranh đấu chặn lại, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
Nội dung 27 biểu lộ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
Bản cam kết tư nhân đoàn luyện, giữ giàng phẩm giá chính trị, đạo đức, lối sống, ko có biểu lộ suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa
HƯỚNG DẪN KHUNG
để các đơn vị quản lý ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương
tiếp diễn phát huy vai trò của quần chúng trong tranh đấu chặn lại,
đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thơ Trung ương Đảng)
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng mạnh xây dựng, chấn chỉnh Đảng; chặn lại, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (sau đây viết tắt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII), Ban Bí thơ Trung ương Đảng chỉ dẫn để các đơn vị quản lý ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp diễn phát huy vai trò của quần chúng trong tranh đấu chặn lại, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, chi tiết như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
– Nhằm hợp nhất về nhận thức và tăng mạnh sự chỉ huy, lãnh đạo của các đơn vị quản lý ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương trong việc tiến hành những nội dung, bề ngoài công khai để quần chúng biết, góp ý và giám sát việc tu dưỡng, đoàn luyện, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, phẩm giá đạo đức, lối sống của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của quần chúng trong tranh đấu chặn lại, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, góp phần tiến hành chiến thắng Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
– Việc phát huy vai trò của quần chúng trong tranh đấu chặn lại, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ phải được thực hiện sâu rộng, thường xuyên, kiên định, thiết thực, hiệu quả. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải kiểu mẫu, nghiêm chỉnh tiến hành, cầu thị lắng tai quan điểm, chịu sự giám sát của quần chúng.
II- NỘI DUNG
1- Những nội dung, bề ngoài công khai để quần chúng biết và phận sự của cấp ủy, tổ chức đảng
1.1- Nội dung công khai
– Công khai 27 biểu lộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; 19 điều quy định đảng viên ko được làm; các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thơ khoá XI, khoá XII về phận sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ huy chủ công các đơn vị quản lý; về 1 số việc cần làm ngay để tăng mạnh vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; các chủ trương, chế độ, quy chế, quy định để thiết chế hoá, chi tiết hoá nhiệm vụ, biện pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.
– Kết luận kiểm toán, rà soát, thanh tra; kết quả khắc phục những vấn đề giận dữ, đề đạt, kiến nghị, cáo giác, tố giác của tổ chức và công dân; kết quả xử lý các vụ, việc thụ động, tham nhũng, phung phí đã được kết luận; hoạt động và kết quả thăm dò, truy tố, xét xử (trừ những vụ, việc phải giữ bí hiểm theo quy định của luật pháp).
– Nội dung và kết quả tiếp nhận quan điểm của quần chúng; thứ tự, thủ tục khắc phục công tác; tính danh, chức phận, quyền hạn, thông tin liên hệ, phận sự của cán bộ chỉ huy, điều hành, công chức, nhân viên trực tiếp khắc phục công tác của tổ chức, công dân.
– Bản cam kết đoàn luyện, giữ giàng phẩm giá đạo đức, lối sống, ko suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của cán bộ, đảng viên; bản kê khai của nả, thu nhập của cán bộ chỉ huy, điều hành và người phải kê khai theo quy định.
1.2- Bề ngoài công khai
Công khai trên các công cụ truyền thông đại chúng; cổng thông tin điện tử; niêm yết tại hội sở cơ quan, đơn vị; phê duyệt họp báo, hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chi bộ; phê duyệt hoạt động của Chiến trận Non sông Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội; gửi văn bản hoặc bằng các bề ngoài khác.
1.3- Trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng
– Tuyên truyền, quán triệt để các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, sum họp, hội viên và quần chúng nắm rõ tiêu chí, ý kiến, nhiệm vụ, biện pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, xác định phận sự và tự giác tiến hành. Chuyển di, chỉ dẫn các phân khúc quần chúng nhận thức đầy đủ về quyền, phận sự tham dự xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nhận mặt đúng 27 biểu lộ và hăng hái tham dự tranh đấu chặn lại, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.
– Chỉ huy, lãnh đạo việc công khai, sáng tỏ thông tin, cắt cử phận sự, quy định rõ nội dung, bề ngoài, khuôn khổ, thời kì, vị trí công khai để quần chúng dễ biết, dễ hiểu, dễ giám sát.
– Chống lợi dụng dân chủ để gây mất kết đoàn nội bộ, chia rẽ khối đại kết đoàn toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước.
2- Những nội dung, bề ngoài quần chúng góp ý và phận sự của cấp ủy, tổ chức đảng
2.1- Nội dung góp ý
a) Góp ý đối với cấp ủy, tổ chức đảng
– Việc khai triển, tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.
– Dự thảo các chỉ thị, kế hoạch, chỉ dẫn, quy chế, quy định… của Đảng để chi tiết hoá nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; dự thảo các văn bản luật pháp của Nhà nước để thiết chế hoá nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.
– Báo cáo kiểm điểm việc tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII của cấp ủy, tổ chức đảng.
– Mối quan hệ giữa cấp ủy, tổ chức đảng với quần chúng.
b) Góp ý đối với cán bộ, đảng viên
– Những biểu lộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của cán bộ, đảng viên.
– Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vai trò tiên phong, kiểu mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền; việc tiến hành cam kết đoàn luyện, giữ giàng phẩm giá đạo đức, lối sống, ko suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của cán bộ, đảng viên.
– Trách nhiệm thực xây đắp vụ; tiến hành nhiệm vụ của người đảng viên; mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên với quần chúng.
2.2- Bề ngoài góp ý
– Nhân dân trực tiếp gặp cấp ủy, chỉ huy Chiến trận Non sông Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội để đề đạt; phê duyệt hộp thư góp ý đặt công khai, hệ thống thư điện tử, số dế yêu đường dây hot; xúc tiếp, hội thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng với quần chúng; xúc tiếp cử tri; gửi văn bản hoặc bằng các bề ngoài khác.
– Thông qua hội nghị cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân; kiểm điểm hằng 5; kiểm điểm cộng đồng cấp ủy, tổ chức đảng và tư nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; lúc sẵn sàng làm thứ tự cất nhắc, bổ dụng, giới thiệu đề cử, ứng cử đối với cán bộ, đảng viên.
2.3- Trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng
– Chỉ huy, lãnh đạo tổ chức tiến hành để việc lấy và tiếp nhận quan điểm góp ý của quần chúng được thuận tiện, mau chóng, hiệu quả, thích hợp với quy định của Đảng, Nhà nước.
– Các quan điểm góp ý đối với cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thuộc hạ nào thì cấp ấy có phận sự tiếp thu, tiếp nhận, giải trình trực tiếp phê duyệt xúc tiếp, hội thoại hoặc bằng văn bản phê duyệt Chiến trận Non sông Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội. Các quan điểm chưa thể trả lời được ngay thì ghi nhận, tiếp nhận, phê chuẩn và hứa hẹn thời kì giải đáp.
– Khi có quan điểm góp ý, cấp ủy, tổ chức đảng có phận sự tiến hành các bước: Thông báo nội dung góp ý và đề xuất cộng đồng, tư nhân được góp ý báo cáo, giải trình chi tiết về những nội dung được góp ý; tổ chức xác minh làm rõ từng nội dung và kết luận chi tiết, xử lý nghiêm các thiếu sót, sai phép (nếu có); công bố tới chủ thể góp ý về kết quả tiếp nhận và xử lý quan điểm góp ý; công khai nội dung tiếp nhận quan điểm góp ý (nếu cần phải có).
3- Những nội dung, bề ngoài quần chúng giám sát và phận sự của cấp ủy, tổ chức đảng
3.1- Nội dung giám sát
a) Gisát hại đối với cấp ủy, tổ chức đảng
– Việc khai triển tiến hành chương trình, kế hoạch, quy chế, quy định tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.
– Việc chỉ huy thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, phung phí; công việc tổ chức, cán bộ; công việc kiểm toán, rà soát, thanh tra; hoạt động và kết quả thăm dò, truy tố, xét xử (trừ những vụ, việc phải giữ bí hiểm theo quy định của luật pháp).
– Việc khắc phục đơn, thư cáo giác, tố giác; khắc phục các điểm hot, các vụ, việc giận dữ, nổi cộm tại địa phương, đơn vị, nhất là những vụ, việc quần chúng ân cần.
– Việc giải quyết, tu sửa những thiếu sót của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.
b) Gisát hại đối với cán bộ, đảng viên
– Về 27 biểu lộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên; 19 điều quy định đảng viên ko được làm; phận sự thực xây đắp vụ; kết quả thật hiện nhiệm vụ được giao.
– Việc tiến hành cam kết tu dưỡng, đoàn luyện, giữ giàng phẩm giá đạo đức, lối sống; ko suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của cán bộ, đảng viên; việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh; quy định về phận sự nêu gương của cán bộ chỉ huy, điều hành, nhất là người đứng đầu.
– Việc tiếp nhận và giải quyết, tu sửa thiếu sót của cán bộ, đảng viên trong việc tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.
3.2- Bề ngoài giám sát
– Thông qua Chiến trận Non sông Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khoá XI về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Chiến trận Non sông Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội.
– Thông qua gửi đơn, thư đề đạt, kiến nghị, cáo giác, tố giác tới cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu tư quan, đơn vị, địa phương; qua đề đạt của các công cụ truyền thông đại chúng; qua đề đạt của người có uy tín trong số đông dân cư.
– Thông qua ban thanh tra quần chúng, ban giám sát đầu cơ của số đông, tổ quần chúng tự quản.
3.3- Trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng
– Cung cấp thông tin, tài liệu liên can tới nội dung, nhân vật được giám sát; luận bàn những vấn đề liên can theo yêu cầu của chủ thể giám sát; đề xuất hội thoại để làm rõ nội dung kiến nghị giám sát lúc cần phải có; tổ chức tiến hành và giải đáp kiến nghị giám sát bằng văn bản cho chủ thể giám sát.
– Chỉ huy, lãnh đạo khắc phục đơn, thư cáo giác, tố giác của công dân, đề đạt, kiến nghị của quần chúng theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước.
– Phát huy vai trò của Chiến trận Non sông Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội, ban thanh tra quần chúng, ban giám sát đầu cơ của số đông, tổ quần chúng tự quản, người có uy tín trong số đông dân cư.
– Khi có đơn, thư, quan điểm đề đạt của quần chúng, công cụ truyền thông đại chúng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thuộc hạ nào điều hành thì cấp ủy, tổ chức đảng cấp ấy có phận sự tiếp thu, xử lý; khẩn trương lãnh đạo các tổ chức, tư nhân có liên can khắc phục và có văn bản để giải đáp chủ thể gửi đơn, thư, quan điểm đề đạt theo quy định.
– Kiên quyết xử lý người có hành vi cản trở hoạt động giám sát hoặc phục thù, trù dập người cáo giác, tố giác, kiến nghị, đề đạt.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1- Đảng đoàn Quốc hội chỉ huy, lãnh đạo tiến hành
– Hoàn thiện luật pháp về hoạt động xúc tiếp cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng quần chúng; hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc khắc phục cáo giác, tố giác của công dân, của cơ quan dân cử và đại biểu dân cử; công việc phòng, chống tham nhũng.
– Tăng lên hiệu quả hoạt động giám sát vô thượng của Quốc hội đối với hoạt động của Nhà nước trong việc tiến hành luật pháp liên can tới tranh đấu chặn lại, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; giám sát việc tiếp công dân, khắc phục cáo giác, tố giác của công dân và kiến nghị của cử tri; đôn đốc các tổ chức, tư nhân có phận sự khắc phục kiến nghị của cử tri và quần chúng.
– Tiếp tục đổi mới phương thức và tăng lên chất lượng xúc tiếp cử tri của đại biểu Quốc hội, qua ấy, tiếp thu những đề đạt, kiến nghị, những giận dữ của cử tri liên can tới sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên, đại biểu Quốc hội để phê chuẩn hoặc kiến nghị cơ quan tác dụng xử lý và công bố kết quả cho cử tri biết.
– Hoàn thiện quy định và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hoặc đột xuất lúc thấy cần phải có đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc coi xét. Xây dựng chế độ phê chuẩn khắc phục những trường hợp có đề đạt của cử tri, quần chúng và dư luận liên can tới những biểu lộ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.
2- Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ huy, lãnh đạo tiến hành
– Tiếp tục tăng nhanh cách tân hành chính, nhất là cách tân thủ tục hành chính; tiến hành đầy đủ nguyên lý công khai, sáng tỏ, dân chủ và chuyên dụng cho quần chúng của các cơ quan, công chức, nhân viên nhà nước; đổi mới cách lấy quan điểm quần chúng, có chế độ phù hợp để quần chúng hiến kế, bộc bạch chính kiến, ước muốn và tiến hành quyền làm chủ của mình.
– Thực hiện nghiêm chỉnh quy định người đứng đầu chính quyền, cơ quan các đơn vị quản lý tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo Luật Tiếp công dân; xây dựng chế độ xúc tiếp, hội thoại giữa người đứng đầu chính quyền với người dân, công ty; quy định chế tài xử lý người đứng đầu nếu tiến hành ko nghiêm chỉnh.
– Ban hành chế độ và tạo điều kiện thuận tiện để Chiến trận Non sông Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và quần chúng tham dự điều hành nhà nước, điều hành xã hội; đảm bảo nguồn lực cho Chiến trận Non sông Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội tiến hành các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
– Xây dựng và tiến hành quy định về việc lấy quan điểm bình chọn sự ưng ý của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức, nhân viên trực tiếp khắc phục công tác của người dân, công ty; có bề ngoài xử lý kịp thời đối với những tổ chức, tư nhân có chỉ số ưng ý thấp.
3- Đảng đoàn Chiến trận Non sông Việt Nam, đảng đoàn các đoàn thể chính trị – xã hội, Ban Bí thơ Trung ương Đoàn chỉ huy, lãnh đạo tiến hành
– Hăng hái tuyên truyền để quần chúng nắm rõ nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, phát huy vai trò, phận sự tham dự xây dựng, chấn chỉnh Đảng; nhận mặt đúng 27 biểu lộ suy thoái, 19 điều quy định đảng viên ko được làm và hăng hái đề đạt, tố cáo những cán bộ, đảng viên có biểu lộ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, có tín hiệu vi phạm luật pháp.
– Tăng mạnh tư vấn các chuyên gia, nhà khoa học, những người có uy tín trong số đông để tăng lên chất lượng công việc giám sát, phản biện xã hội; hăng hái đôn đốc, theo dõi kết quả việc tiến hành các kiến nghị sau giám sát.
– Nắm bắt kịp thời tâm tình, ước muốn, đầy đủ quan điểm, kiến nghị của sum họp, hội viên, cử tri và quần chúng, nhất là những vấn đề liên can tới biểu lộ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên để đề đạt, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền; công bố cho sum họp, hội viên và quần chúng biết về kết quả khắc phục của các cơ quan tác dụng.
– Tiếp tục đổi mới, tăng lên chất lượng hoạt động của ban thanh tra quần chúng, ban giám sát đầu cơ của số đông, tổ quần chúng tự quản; tăng lên năng lực, trình độ cán bộ làm công việc chiến trận, đoàn thể.
4- Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thơ Trung ương Đoàn
– Chỉ huy, lãnh đạo việc chi tiết hoá Chỉ dẫn để tổ chức tiến hành, gắn với tiến hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Chiến trận Non sông Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội, Quy định về việc Chiến trận Non sông việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và quần chúng tham dự góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khoá XI. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chịu phận sự và kiểu mẫu trong việc khai triển và tổ chức tiến hành Chỉ dẫn.
– Thường xuyên đôn đốc, rà soát, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết việc tiến hành Chỉ dẫn; kịp thời khen thưởng các cơ quan, tổ chức, tư nhân tiến hành tốt; chỉnh đốn, xử lý nghiêm những cơ quan, tổ chức, tư nhân tiến hành chưa tốt. Định kỳ báo cáo Ban Bí thơ tình hình, kết quả thật hiện Chỉ dẫn (qua Ban Dân vận Trung ương).
5- Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, các ban đảng Trung ươngtheo dõi, đôn đốc, rà soát việc tiến hành Chỉ dẫn, định kỳ báo cáo Ban Bí thơ.
Chỉ dẫn này được tầm thường tới chi bộ, công khai để quần chúng biết, ủng hộ và hăng hái tham dự tiến hành.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Hướng #dẫn #khung #phát #huy #vai #trò #của #nhân #dân #trong #đấu #tranh #ngăn #chặn #đẩy #lùi #sự #suy #thoái #tự #diễn #biến #tự #chuyển #hoá #trong #nội #bộ


#Hướng #dẫn #khung #phát #huy #vai #trò #của #nhân #dân #trong #đấu #tranh #ngăn #chặn #đẩy #lùi #sự #suy #thoái #tự #diễn #biến #tự #chuyển #hoá #trong #nội #bộ

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button