Tài Liệu

Kết luận 33-KL/TW Chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm

Ngày 1/4/2022, Ban Bí thư Trung ương công bố Kết luận 33-KL / TW về việc thực hiện khung, chính sách đối với cán bộ quản lý cấp cao.

Theo đó, Ban Bí thư kết luận phải chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ cấp cao trong các cơ quan, tổ chức chính trị vào ngày 1/4/2022 (nhất là đối với các chức danh ngoại giao do Thành ủy thực hiện) theo đúng quy định của pháp luật. quy định riêng). Ngoài ra, đối với các giám đốc điều hành và cán bộ công chức đã đảm nhiệm các chức vụ, chúng tôi sẽ:

  • Người có thời gian công tác dưới 5 năm được giữ nguyên chức vụ, chức vụ và được hưởng chế độ, chính sách cho đến khi nghỉ hưu.
  • Nếu thời gian công tác quá 5 năm thì không được bổ nhiệm lại khi hết thời hạn bổ nhiệm (năm năm kể từ ngày được bổ nhiệm).

Ban chấp hành trung ương
———-

Một bữa tiệc khácTài sản Việt Nam
——–

33-KL / TW

hàn xìDưa chuột, ngày 1 tháng 4 năm 2022

Kết luận 33-KL / TW

ủy ban an ninh

Về việc thực thi các quy định, chính sách đối với người giữ chức vụ

Xem xét đề xuất của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện hệ thống, chính sách đối với các cơ quan tham mưu của Đảng ở Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, các cơ quan Chính phủ và cán bộ giữ chức vụ cao cấp trong các cơ quan Nhà nước. . Tổng hợp ý kiến ​​của Ban Thư ký Quốc hội (Tờ trình số 156-TTr / BTCTW, ngày 25/02/2022) và các tổ chức có liên quan, Ban Bí thư kết luận như sau.

Ngày thứ nhất. Từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, việc bổ nhiệm cán bộ bưu điện trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị sẽ chấm dứt (các chức danh ngoại giao có quy định riêng).

2. Đối với cán bộ, công chức đã đảm nhiệm các chức vụ:

– Nếu thời gian công tác dưới 5 năm thì giữ nguyên chức vụ, chức vụ cho đến khi nghỉ hưu, được hưởng chế độ, chính sách.

– Nếu thời gian công tác trên 5 năm, khi hết thời hạn công tác (5 năm kể từ ngày bổ nhiệm) thì không bổ nhiệm lại mà xét nhiệm vụ phù hợp.

số ba. Nếu bạn là nhà quản lý hoặc giám đốc điều hành hoặc viên chức nhà nước ở vị trí tương đương với vị trí đó, bạn sẽ không được tuyển dụng nếu bạn đã làm việc dưới 5 năm (60 tháng) cho đến tuổi nghỉ hưu của tổ chức. . Khi Giám đốc điều hành hoặc Tổng thư ký muốn nghỉ hưu khỏi nhiệm vụ quản lý / hành chính, ông / bà ấy nên xem xét phân công công việc phù hợp và duy trì hệ thống và chính sách hiện tại cho đến khi nghỉ hưu.

4. Một ban tổ chức trung ương được chỉ định để hướng dẫn việc thực hiện kết luận này trong hệ thống chính trị. Đồng thời, nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện thực hiện chế độ, hệ thống chuyên gia cao cấp, chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược ở các tổ chức tham mưu, giúp việc của đảng. Văn phòng Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Ban Bí thư Chính phủ và Văn phòng Quốc hội trình Ban Bí thư xem xét.

người nhận :

– Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư (b / c),
– Các cơ quan Đảng của Trung ương;
– Các cơ quan: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ,
– Ban cán sự Đảng: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính,
– Lưu văn phòng trung ương đảng.

Ủy ban an ninh T / M

Bồ Văn Thưởng

Xem thêm thông tin Kết luận 33-KL/TW Chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm

Kết luận 33-KL/TW Chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm

Ngày 1/4/2022, Ban Bí thư Trung ương ban hành Kết luận 33-KL / TW về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ cao cấp.
Theo đó, Ban Bí thư kết luận chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ cao cấp trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị kể từ ngày 1/4/2022 (riêng đối với chức danh ngoại giao thực hiện theo quy định của pháp luật). quy định riêng). Ngoài ra, đối với cán bộ, công chức đang giữ chức vụ thực hiện như sau:
Còn thời gian công tác dưới 5 năm thì được giữ nguyên chức vụ, chức vụ và được hưởng chế độ, chính sách cho đến khi nghỉ hưu.
Nếu thời gian công tác trên 05 năm, khi hết thời hạn bổ nhiệm (05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm) thì không được bổ nhiệm lại chức vụ, chức vụ mà xem xét, bố trí công tác phù hợp.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG———-

BÊN CŨTÀI SẢN VIỆT NAM——–

Số 33-KL / TW

Hànoi, ngày 1 tháng 4 năm 2022

KẾT LUẬN 33-KL / TW
CỦA BAN AN NINH
VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CHỦ NHÂN CHỨC VỤ
Xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ cao cấp trong các cơ quan tham mưu của Đảng ở Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ. . Văn phòng Quốc hội (Tờ trình số 156-TTr / BTCTW, ngày 25/02/2022) và ý kiến ​​của các cơ quan hữu quan, Ban Bí thư kết luận như sau:
Đầu tiên. Chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ bưu chính trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 (chức vụ ngoại giao thực hiện theo quy định riêng).
2. Đối với cán bộ, công chức đang giữ chức vụ:
– Có thời gian công tác dưới 5 năm thì giữ nguyên chức vụ, chức vụ và được hưởng chế độ, chính sách cho đến khi nghỉ hưu.
– Nếu thời gian công tác trên 5 năm, khi hết thời hạn bổ nhiệm (5 năm kể từ ngày bổ nhiệm) thì không bổ nhiệm lại chức vụ mà xem xét, bố trí công tác phù hợp.
3. Đối với cán bộ, công chức đang giữ chức vụ trưởng phòng hoặc tương đương có thời gian công tác chưa đủ 5 năm (60 tháng) đến tuổi nghỉ hưu theo quy định do sắp xếp tổ chức bộ máy thì không tiếp tục được bố trí công tác. . Nếu Tổng giám đốc điều hành hoặc có nguyện vọng thôi công tác quản lý, điều hành thì xem xét bố trí công việc phù hợp và được giữ nguyên chế độ, chính sách hiện hành cho đến khi nghỉ hưu.
4. Giao Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn việc thực hiện Kết luận này trong hệ thống chính trị. Đồng thời, nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện thực hiện chế độ chuyên viên cao cấp, chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng. ở Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội để trình Ban Bí thư xem xét.

Người nhận :
– Các đồng chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để b / c),– Các cơ quan Đảng ở Trung ương,– Các cơ quan: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ,– Ban cán sự đảng: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính,– Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T / M BAN AN NINH

Võ Văn Thưởng

#Kết #luận #33KLTW #Chấm #dứt #việc #bổ #nhiệm #cán #bộ #giữ #chức #vụ #hàm

Ngày 1/4/2022, Ban Bí thư Trung ương ban hành Kết luận 33-KL / TW về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ cao cấp.
Theo đó, Ban Bí thư kết luận chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ cao cấp trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị kể từ ngày 1/4/2022 (riêng đối với chức danh ngoại giao thực hiện theo quy định của pháp luật). quy định riêng). Ngoài ra, đối với cán bộ, công chức đang giữ chức vụ thực hiện như sau:
Còn thời gian công tác dưới 5 năm thì được giữ nguyên chức vụ, chức vụ và được hưởng chế độ, chính sách cho đến khi nghỉ hưu.
Nếu thời gian công tác trên 05 năm, khi hết thời hạn bổ nhiệm (05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm) thì không được bổ nhiệm lại chức vụ, chức vụ mà xem xét, bố trí công tác phù hợp.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG———-

BÊN CŨTÀI SẢN VIỆT NAM——–

Số 33-KL / TW

Hànoi, ngày 1 tháng 4 năm 2022

KẾT LUẬN 33-KL / TW
CỦA BAN AN NINH
VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CHỦ NHÂN CHỨC VỤ
Xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ cao cấp trong các cơ quan tham mưu của Đảng ở Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ. . Văn phòng Quốc hội (Tờ trình số 156-TTr / BTCTW, ngày 25/02/2022) và ý kiến ​​của các cơ quan hữu quan, Ban Bí thư kết luận như sau:
Đầu tiên. Chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ bưu chính trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 (chức vụ ngoại giao thực hiện theo quy định riêng).
2. Đối với cán bộ, công chức đang giữ chức vụ:
– Có thời gian công tác dưới 5 năm thì giữ nguyên chức vụ, chức vụ và được hưởng chế độ, chính sách cho đến khi nghỉ hưu.
– Nếu thời gian công tác trên 5 năm, khi hết thời hạn bổ nhiệm (5 năm kể từ ngày bổ nhiệm) thì không bổ nhiệm lại chức vụ mà xem xét, bố trí công tác phù hợp.
3. Đối với cán bộ, công chức đang giữ chức vụ trưởng phòng hoặc tương đương có thời gian công tác chưa đủ 5 năm (60 tháng) đến tuổi nghỉ hưu theo quy định do sắp xếp tổ chức bộ máy thì không tiếp tục được bố trí công tác. . Nếu Tổng giám đốc điều hành hoặc có nguyện vọng thôi công tác quản lý, điều hành thì xem xét bố trí công việc phù hợp và được giữ nguyên chế độ, chính sách hiện hành cho đến khi nghỉ hưu.
4. Giao Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn việc thực hiện Kết luận này trong hệ thống chính trị. Đồng thời, nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện thực hiện chế độ chuyên viên cao cấp, chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng. ở Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội để trình Ban Bí thư xem xét.

Người nhận :
– Các đồng chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để b / c),– Các cơ quan Đảng ở Trung ương,– Các cơ quan: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ,– Ban cán sự đảng: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính,– Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T / M BAN AN NINH

Võ Văn Thưởng

#Kết #luận #33KLTW #Chấm #dứt #việc #bổ #nhiệm #cán #bộ #giữ #chức #vụ #hàm


#Kết #luận #33KLTW #Chấm #dứt #việc #bổ #nhiệm #cán #bộ #giữ #chức #vụ #hàm

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button