Biểu Mẫu

Mẫu 01-2/BK-HĐKD: Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Mẫu 01-2 / BK-HĐKD: Bảng kê hoạt động kinh doanh trong thời kỳ của hộ kinh doanh, cá nhân Phụ lục là mẫu ban hành kèm theo Thông tư 40/2021 / TT-BTC Nghị định số 01 tháng 6 năm 2021 ngày 01 tháng 6 năm 2021, Chỉ thị về VAT cá nhân. . Thuế thu nhập doanh nghiệp và quản lý thuế đối với hộ gia đình và cá nhân doanh nghiệp.

1. Danh mục hoạt động kinh doanh của các đơn vị kinh doanh và từng kỳ phụ lục


ruột thừa
Danh sách các cơ sở kinh doanh tiền tệ của hộ gia đình và hộ kinh doanh cá thể

Số mô hình: 01-2/BK-HDDcaddie

(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021 / TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài chính)

(Báo cáo 01 / CNKD áp dụng cho hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp báo cáo đính kèm)

[01] Kỳ tính thuế: …………………………

[01a] Vào tháng Năm… ..

[01b] Quý ….. Năm ….. (từ tháng… /… đến tháng… /…)

[02] Đầu tiên: [03] Ngày thêm: …….

[04] Tên người nộp thuế: ……………………………………….

[05] Mã số thuế:

II. Vật liệu, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

Tiền tệ: Đồng Việt Nam

Vật liệu, Công cụ, Sản phẩm, Hàng hóa / Nhóm hàng hóa

Một đơn vị đo lường cho một vật liệu, công cụ, sản phẩm hoặc hàng hóa

số dư đầu kỳ

giai đoạn = Stage

phát hành trong khoảng thời gian

hàng tồn kho cuối kỳ

con cừu

với tiền

con cừu

với tiền

con cừu

với tiền

con cừu

với tiền

[06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

Sản phẩm A / Sản phẩm X

Sản phẩm B / Nhóm sản phẩm Y

súng

[16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]

III. quản lý chi phí

Tiền tệ: Đồng Việt Nam

Mục tiêu

mã đích

số lượng

Chi phí nhân công

[24]

chi phí điện

[25]

chi phí nước

[26]

chi phí viễn thông

[27]

Chi phí thuê nhà kho và văn phòng

[28]

Chi phí quản lý (chi phí văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ, v.v.)

[29]

Các khoản chi khác (hội họp, đi lại, thanh lý, nhượng bán TSCĐ, thuê ngoài khác, …)

[30]

súng

[31]

Tôi xác nhận số liệu khai báo trên là đúng và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai báo.

kế toán thuế

Họ và tên:

Số chứng chỉ hành nghề:

, ngày tháng năm …

người đóng thuế hoặc

đại diện pháp luật nữop đếm

(Chữ ký, tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có) / chữ ký điện tử)

2. 12 loại hình quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2021

1. Tờ khai thuế hộ, cá nhân kinh doanh – ký hiệu là 01 / CNKD;

2. Phụ lục Danh sách chi tiết người kinh doanh (kèm theo Tờ khai 01 / CNKD, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân, cá nhân cộng tác với tổ chức, doanh nghiệp); Tổ chức trả tiền. Cá nhân, tổ chức đạt doanh số là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử, tổ chức tại Việt Nam là đối tác của nhà cung cấp nền tảng số ở nước ngoài) – ký hiệu là 01-1 / BK-CNKD;

3. Phụ lục Danh mục hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ, cá nhân kinh doanh (kèm theo tờ khai 01 / CNKD áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai) – Ký hiệu 01-2 / BK-HĐKD;

4. Thông báo thu nhập dự kiến ​​và thuế suất ấn định (chỉ giới hạn đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp giả định) – Ký hiệu là. 01 / TBTDK-CNKD;

5. Tiết lộ thông tin cá nhân của các công ty nộp thuế theo kiểu tự phụ – Kí hiệu là. 01 / CKTT- CNKD;

6. Thông báo không điều chỉnh thuế suất cố định (giới hạn đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp giả định) – Ký hiệu là 01 / TBKĐC-CNK;

7. Báo cáo hoạt động cho thuê bất động sản (áp dụng đối với cá nhân kinh doanh bất động sản cho thuê trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và thay mặt tổ chức khai thuế) – Ký hiệu như sau: 01 / TTS;

8. Phụ lục quy định chi tiết hợp đồng cho thuê bất động sản (áp dụng đối với cá nhân hoạt động cho thuê bất động sản khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế nếu đây là lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng). Đồng) – Ký hiệu là 01-1 / BK-TTS;

9. Phụ lục danh sách chi tiết bên cho thuê bất động sản (áp dụng đối với tổ chức kê khai bất động sản thay cho cá nhân) – Ký hiệu là: 01-2 / BK-TTS;

10. Khai thuế thu nhập cá nhân và thuế khấu trừ (vé số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp trả hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng đại lý bán hàng với giá hợp lý, kinh doanh bảo hiểm), tích lũy phí bảo hiểm nhân thọ và các khoản không bắt buộc khác các hạng mục bảo hiểm) – được đánh dấu bằng 01 / XSBHDC;

11. Phụ lục quy định chi tiết danh sách hoạt động đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, cá nhân có phát sinh doanh thu bán hàng đa cấp (Phụ lục 01 / KK-XSBHDC kê khai trên tờ khai thuế của công ty). tháng / quý của công ty năm tính thuế gần nhất) – ký hiệu là 01-1 / BK-XSBHDC;

12. Khai thuế năm (áp dụng đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp và các hoạt động kinh doanh khác chưa khấu trừ và chưa nộp thuế trong năm) – chỉ dẫn 01 / TKN-CNKD.

Chúng tôi mời bạn đọc thêm trong phần. kiểm toán thuế trong mục biểu mẫu xin vui lòng.

Xem thêm thông tin Mẫu 01-2/BK-HĐKD: Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Mẫu 01-2/BK-HĐKD: Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Mẫu 01-2 / BK-HĐKD: Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh là biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 40/2021 / TT-BTC ngày 01/6/2021 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, cá nhân. thuế thu nhập và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh.
1. Phụ lục Danh mục hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

ruột thừaDANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TIỀN TỆ CỦA HỘ DOANH NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP CÁ NHÂN

Số mô hình: 01-2/BK-HDDKD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021 / TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Kèm theo Tờ khai 01 / CNKD áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai)
[01] Kỳ tính thuế: ……………………….
[01a] Có thể…..
[01b] Quý ….. năm ….. (Từ tháng… /… đến tháng… /…)
[02] Lần đầu tiên: [03] Bổ sung lần thứ: …………
[04] Tên người nộp thuế: ……………………….
[05] Mã số thuế:

II. VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
Tiền tệ: Đồng Việt Nam

Vật liệu, công cụ, sản phẩm, hàng hóa / Nhóm hàng hóa

Đơn vị đo vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Số dư đầu kỳ

Trong khoảng thời gian

Đã xuất trong kỳ

Cổ phiếu cuối kỳ

Số lượng

thành tiền

Số lượng

thành tiền

Số lượng

thành tiền

Số lượng

thành tiền

[06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

Hàng hóa A / Nhóm hàng hóa X

Sản phẩm B / Nhóm sản phẩm Y

….

toàn bộ

[16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]

III. QUẢN LÝ CHI PHÍ
Tiền tệ: Đồng Việt Nam

Mục tiêu

Mã đích

Lượng tiền

Chi phí nhân công

[24]

Chi phí điện

[25]

Chi phí nước

[26]

Chi phí viễn thông

[27]

Chi phí thuê kho bãi và mặt bằng kinh doanh

[28]

Chi phí quản lý (chi phí văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ, …)

[29]

Các khoản chi khác (hội nghị, đi công tác, thanh lý, nhượng bán TSCĐ, thuê ngoài khác, …)

[30]

toàn bộ

[31]

Tôi cam đoan số liệu khai báo trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai báo.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Số chứng chỉ hành nghề:

…., ngày tháng năm …
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NỮop THUẾ
(Chữ ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có) / Chữ ký điện tử)

2. 12 hình thức quản lý thuế áp dụng từ ngày 01 tháng 8 năm 2021
1. Tờ khai thuế hộ, cá nhân kinh doanh – ký hiệu là 01 / CNKD;
2. Phụ lục Danh sách chi tiết cá nhân kinh doanh (Kèm theo Tờ khai 01 / CNKD, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân, cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức; tổ chức trả cho cá nhân đạt bán hàng; tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử; tổ chức tại Việt Nam là đối tác của nhà cung cấp nền tảng số ở nước ngoài) – ký hiệu là 01-1 / BK-CNKD;
3. Phụ lục Danh mục hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ, cá nhân kinh doanh (Kèm theo Tờ khai 01 / CNKD áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai) – ký hiệu 01-2 / BK-HĐKD;
4. Thông báo về doanh thu dự kiến ​​và mức thuế khoán (Áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán) – ký hiệu là 01 / TBTDK-CNKD;
5. Bảng công khai thông tin cá nhân của doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khoán – ký hiệu là 01 / CKTT- CNKD;
6. Thông báo không điều chỉnh thuế suất khoán (Áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán) – ký hiệu là 01 / TBKĐC-CNK;
7. Kê khai hoạt động cho thuê tài sản (Áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và tổ chức khai thuế thay cho cá nhân) – ký hiệu là 01 / TTS;
8. Phụ lục quy định chi tiết Hợp đồng thuê tài sản (Áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng). dong) – ký hiệu là 01-1 / BK-TTS;
9. Phụ lục danh sách chi tiết người cho thuê tài sản (Áp dụng đối với tổ chức kê khai thay cho cá nhân cho thuê tài sản) – ký hiệu là 01-2 / BK-TTS;
10. Kê khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Áp dụng đối với hình thức kinh doanh xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá; doanh nghiệp bảo hiểm) trả lũy kế phí bảo hiểm nhân thọ, các khoản không bắt buộc khác bảo hiểm) – ký hiệu là 01 / XSBHĐC;
11. Phụ lục danh sách chi tiết các cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp (Kèm theo Tờ khai 01 / KK-XSBHĐC kê khai trên tờ khai thuế của công ty tháng / quý gần nhất năm năm tính thuế) – ký hiệu là 01-1 / BK-XSBHĐC;
12. Kê khai thuế năm (Áp dụng đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp và các hoạt động kinh doanh khác chưa được khấu trừ, chưa nộp thuế trong năm) – ký hiệu là 01 / TKN-CNKD.
Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục kiểm toán kế toán thuế trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

#Mẫu #012BKHĐKD #Phụ #lục #Bảng #kê #hoạt #động #kinh #doanh #trong #kỳ #của #hộ #kinh #doanh #cá #nhân #kinh #doanh

Mẫu 01-2 / BK-HĐKD: Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh là biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 40/2021 / TT-BTC ngày 01/6/2021 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, cá nhân. thuế thu nhập và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh.
1. Phụ lục Danh mục hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

ruột thừaDANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TIỀN TỆ CỦA HỘ DOANH NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP CÁ NHÂN

Số mô hình: 01-2/BK-HDDKD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021 / TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Kèm theo Tờ khai 01 / CNKD áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai)
[01] Kỳ tính thuế: ……………………….
[01a] Có thể…..
[01b] Quý ….. năm ….. (Từ tháng… /… đến tháng… /…)
[02] Lần đầu tiên: [03] Bổ sung lần thứ: …………
[04] Tên người nộp thuế: ……………………….
[05] Mã số thuế:

II. VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
Tiền tệ: Đồng Việt Nam

Vật liệu, công cụ, sản phẩm, hàng hóa / Nhóm hàng hóa

Đơn vị đo vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Số dư đầu kỳ

Trong khoảng thời gian

Đã xuất trong kỳ

Cổ phiếu cuối kỳ

Số lượng

thành tiền

Số lượng

thành tiền

Số lượng

thành tiền

Số lượng

thành tiền

[06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

Hàng hóa A / Nhóm hàng hóa X

Sản phẩm B / Nhóm sản phẩm Y

….

toàn bộ

[16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]

III. QUẢN LÝ CHI PHÍ
Tiền tệ: Đồng Việt Nam

Mục tiêu

Mã đích

Lượng tiền

Chi phí nhân công

[24]

Chi phí điện

[25]

Chi phí nước

[26]

Chi phí viễn thông

[27]

Chi phí thuê kho bãi và mặt bằng kinh doanh

[28]

Chi phí quản lý (chi phí văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ, …)

[29]

Các khoản chi khác (hội nghị, đi công tác, thanh lý, nhượng bán TSCĐ, thuê ngoài khác, …)

[30]

toàn bộ

[31]

Tôi cam đoan số liệu khai báo trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai báo.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Số chứng chỉ hành nghề:

…., ngày tháng năm …
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NỮop THUẾ
(Chữ ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có) / Chữ ký điện tử)

2. 12 hình thức quản lý thuế áp dụng từ ngày 01 tháng 8 năm 2021
1. Tờ khai thuế hộ, cá nhân kinh doanh – ký hiệu là 01 / CNKD;
2. Phụ lục Danh sách chi tiết cá nhân kinh doanh (Kèm theo Tờ khai 01 / CNKD, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân, cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức; tổ chức trả cho cá nhân đạt bán hàng; tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử; tổ chức tại Việt Nam là đối tác của nhà cung cấp nền tảng số ở nước ngoài) – ký hiệu là 01-1 / BK-CNKD;
3. Phụ lục Danh mục hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ, cá nhân kinh doanh (Kèm theo Tờ khai 01 / CNKD áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai) – ký hiệu 01-2 / BK-HĐKD;
4. Thông báo về doanh thu dự kiến ​​và mức thuế khoán (Áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán) – ký hiệu là 01 / TBTDK-CNKD;
5. Bảng công khai thông tin cá nhân của doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khoán – ký hiệu là 01 / CKTT- CNKD;
6. Thông báo không điều chỉnh thuế suất khoán (Áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán) – ký hiệu là 01 / TBKĐC-CNK;
7. Kê khai hoạt động cho thuê tài sản (Áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và tổ chức khai thuế thay cho cá nhân) – ký hiệu là 01 / TTS;
8. Phụ lục quy định chi tiết Hợp đồng thuê tài sản (Áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng). dong) – ký hiệu là 01-1 / BK-TTS;
9. Phụ lục danh sách chi tiết người cho thuê tài sản (Áp dụng đối với tổ chức kê khai thay cho cá nhân cho thuê tài sản) – ký hiệu là 01-2 / BK-TTS;
10. Kê khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Áp dụng đối với hình thức kinh doanh xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá; doanh nghiệp bảo hiểm) trả lũy kế phí bảo hiểm nhân thọ, các khoản không bắt buộc khác bảo hiểm) – ký hiệu là 01 / XSBHĐC;
11. Phụ lục danh sách chi tiết các cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp (Kèm theo Tờ khai 01 / KK-XSBHĐC kê khai trên tờ khai thuế của công ty tháng / quý gần nhất năm năm tính thuế) – ký hiệu là 01-1 / BK-XSBHĐC;
12. Kê khai thuế năm (Áp dụng đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp và các hoạt động kinh doanh khác chưa được khấu trừ, chưa nộp thuế trong năm) – ký hiệu là 01 / TKN-CNKD.
Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục kiểm toán kế toán thuế trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

#Mẫu #012BKHĐKD #Phụ #lục #Bảng #kê #hoạt #động #kinh #doanh #trong #kỳ #của #hộ #kinh #doanh #cá #nhân #kinh #doanh


#Mẫu #012BKHĐKD #Phụ #lục #Bảng #kê #hoạt #động #kinh #doanh #trong #kỳ #của #hộ #kinh #doanh #cá #nhân #kinh #doanh

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button