Biểu Mẫu

Mẫu 01/ĐKTKNSD: Đăng ký tài khoản người sử dụng

Mẫu 01 / ĐKTKNSD: Đăng ký acc sử dụng ban hành kèm theo Thông tư 42/2020 / TT-BTC của Bộ Vốn đầu tư quy định về mục tiêu thông tin và mẫu chứng từ làm thủ tục trung chuyển hàng hóa. Xem.

1. Mẫu đăng ký acc người mua Hệ thống ACTS là gì?

Mẫu đăng ký acc người mua hệ thống ACTS: Mẫu 01 / ĐKTKNSD là biểu mẫu được nộp cho thương chính để đăng ký acc người mua phê chuẩn Hệ thống quá cảnh thương chính ASEAN nhằm tiến hành Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh thương chính ASEAN.

2. Mẫu Đăng ký Nick Người dùng Hệ thống ACTS

TÊN CÔNG TY …..

____________

Con số: ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

________________________

…, ngàycó thể…

Kính gửi: Tổng cục Thương chính

Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 46/2020 / NĐ-CP ngày 09 tháng 4 5 2020 của Chính phủ quy định thủ tục thương chính, rà soát, giám sát thương chính đối với hàng hóa quá cảnh phê chuẩn Hệ thống tiến hành Nghị định thư số 7 về Quá cảnh thương chính Hệ thống Quy chế, Doanh nghiệp đề xuất Tổng cục Thương chính phê chuẩn, chấp nhận cho đăng ký acc sử dụng ACTS với các thông tin chi tiết sau:

STT

Thông tin căn bản

Chi tiết

Thông tin buộc phải

tôi

thông tin kinh doanh

Tên công ty (ghi rõ doanh nghiệp hoặc chi nhánh):

X

Giđó chứng thực đầu cơ / Giđó chứng thực đăng ký kinh doanh số:

X

Phương hướng kinh doanh:

X

Mã bưu điện:

X

Mã tổ quốc:

X

Số dế yêu:

X

Số fax:

X

E-mail:

X

II

Dữ liệu của người đại diện theo luật pháp

Trang mạng:

Tên và họ:

X

Chức vụ:

Trò chuyện với:

X

Số dế yêu:

X

Số fax:

E-mail:

X

ngày thứ 3

Mã nhận dạng

Mã số thuế doanh nghiệp:

X

Mã số nhận dạng thương nghiệp (TIN) do cơ quan thương chính cấp trước đây

Doanh nghiệp đồng ý những thông tin trên là đúng sự thực và chịu nghĩa vụ trước luật pháp về những thông tin này.

Tệp đính kèm:

– Giđó chứng thực đầu cơ / Giđó chứng thực đăng ký thương nghiệp: 01 bản chụp.

– Giđó giao cho cho viên chức Doanh nghiệp làm thủ tục chuyên chở hàng hóa qua hệ thống ACTS:…. nguyên bản.

Người nhận:

– Như trước đây;

– Tiết kiệm: ..,

NGƯỜI QUẢN LÝ

(Chữ ký, đóng tín hiệu)

Mời các độc giả thêm tại phân mục Thủ tục hành chính trong bài báo biểu mẫu Xin vui lòng.

  • Thí dụ về mã đại lý làm thủ tục thương chính
  • Mẫu sổ báo bị nhăn, rách, mất giao kèo đặt chỗ có kỳ hạn.
  • Mẫu quyết định thu hồi mã số đại lý làm thủ tục thương chính

Xem thêm thông tin Mẫu 01/ĐKTKNSD: Đăng ký tài khoản người sử dụng

Mẫu 01/ĐKTKNSD: Đăng ký acc người sử dụng

Mẫu 01/ĐKTKNSD: Đăng ký acc người sử dụng được ban hành kèm theo Thông tư 42/2020/TT-BTC của Bộ Vốn đầu tư về việc quy định các mục tiêu thông tin, mẫu chứng từ để tiến hành thủ tục quá cảnh hàng hóa. Mời các bạn tham khảo.
1. Mẫu đăng ký acc người sử dụng Hệ thống ACTS là gì?
Mẫu đăng ký acc người sử dụng Hệ thống ACTS – Mẫu 01/ĐKTKNSD là mẫu gửi lên thương chính để đăng ký acc người sử dụng qua Hệ thống quá cảnh Thương chính ASEAN để tiến hành Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Thương chính.
2. Mẫu đăng ký acc người sử dụng Hệ thống ACTS

TÊN CÔNG TY …..
____________
Số: ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________
…, ngày…tháng … 5…

Kính gửi: Tổng cục Thương chính
Căn cứ quy định tại Điều 22 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 5 2020 của Chính phủ quy định thủ tục thương chính, rà soát, giám sát thương chính đối với hàng hóa quá cảnh phê chuẩn Hệ thống quá cảnh thương chính ASEAN để tiến hành Nghị định thư 7 Hệ thống quá cảnh thương chính, Doanh nghiệp đề xuất Tổng cục Thương chính phê chuẩn, xem xét đăng ký acc người sử dụng Hệ thống ACTS với các thông tin chi tiết như sau:

STT

Thông tin căn bản

Thông tin cụ thể

Thông tin buộc phải

I

Thông tin công ty

Tên công ty (nêu rõ là doanh nghiệp hay chi nhánh):

x

Số giấy chứng thực đầu cơ/giấy chứng thực đăng ký công ty:

X

Địa chỉ công ty:

X

Mã bưu điện:

X

Mã tổ quốc:

X

Số dế yêu:

X

Số fax:

X

Email:

X

II

Thông tin người đại diện theo luật pháp

Website:

Họ và tên:

X

Chức vụ:

Địa chỉ:

X

Số dế yêu:

X

Số fax:

Email:

X

III

Mã nhận dạng

Mã số thuế của công ty:

X

Mã định danh công ty (TIN) do cơ quan thương chính cấp trước ấy

Doanh nghiệp cam kết những thông tin trên là đúng sự thực và chịu nghĩa vụ trước luật pháp về những thông tin này.
Giấy tờ gửi kèm:
– Giđó chứng thực đầu cơ/giấy chứng thực đăng ký công ty: 01 bản chụp.
– Giđó giao cho cho viên chức của Doanh nghiệp được tiến hành thủ tục quá cảnh hàng hóa phê chuẩn Hệ thống ACTS: …. bản chính.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: ..,

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.
Kiểu dáng số viên chức đại lý làm thủ tục thương chính
Mẫu sổ theo dõi báo nhàu nát, rách, mất hợp đồng bạc gửi có kỳ hạn
Mẫu quyết định thu hồi mã số viên chức đại lý làm thủ tục thương chính

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #01ĐKTKNSD #Đăng #ký #tài #khoản #người #sử #dụng

Mẫu 01/ĐKTKNSD: Đăng ký acc người sử dụng

Mẫu 01/ĐKTKNSD: Đăng ký acc người sử dụng được ban hành kèm theo Thông tư 42/2020/TT-BTC của Bộ Vốn đầu tư về việc quy định các mục tiêu thông tin, mẫu chứng từ để tiến hành thủ tục quá cảnh hàng hóa. Mời các bạn tham khảo.
1. Mẫu đăng ký acc người sử dụng Hệ thống ACTS là gì?
Mẫu đăng ký acc người sử dụng Hệ thống ACTS – Mẫu 01/ĐKTKNSD là mẫu gửi lên thương chính để đăng ký acc người sử dụng qua Hệ thống quá cảnh Thương chính ASEAN để tiến hành Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Thương chính.
2. Mẫu đăng ký acc người sử dụng Hệ thống ACTS

TÊN CÔNG TY …..
____________
Số: ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________
…, ngày…tháng … 5…

Kính gửi: Tổng cục Thương chính
Căn cứ quy định tại Điều 22 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 5 2020 của Chính phủ quy định thủ tục thương chính, rà soát, giám sát thương chính đối với hàng hóa quá cảnh phê chuẩn Hệ thống quá cảnh thương chính ASEAN để tiến hành Nghị định thư 7 Hệ thống quá cảnh thương chính, Doanh nghiệp đề xuất Tổng cục Thương chính phê chuẩn, xem xét đăng ký acc người sử dụng Hệ thống ACTS với các thông tin chi tiết như sau:

STT

Thông tin căn bản

Thông tin cụ thể

Thông tin buộc phải

I

Thông tin công ty

Tên công ty (nêu rõ là doanh nghiệp hay chi nhánh):

x

Số giấy chứng thực đầu cơ/giấy chứng thực đăng ký công ty:

X

Địa chỉ công ty:

X

Mã bưu điện:

X

Mã tổ quốc:

X

Số dế yêu:

X

Số fax:

X

Email:

X

II

Thông tin người đại diện theo luật pháp

Website:

Họ và tên:

X

Chức vụ:

Địa chỉ:

X

Số dế yêu:

X

Số fax:

Email:

X

III

Mã nhận dạng

Mã số thuế của công ty:

X

Mã định danh công ty (TIN) do cơ quan thương chính cấp trước ấy

Doanh nghiệp cam kết những thông tin trên là đúng sự thực và chịu nghĩa vụ trước luật pháp về những thông tin này.
Giấy tờ gửi kèm:
– Giđó chứng thực đầu cơ/giấy chứng thực đăng ký công ty: 01 bản chụp.
– Giđó giao cho cho viên chức của Doanh nghiệp được tiến hành thủ tục quá cảnh hàng hóa phê chuẩn Hệ thống ACTS: …. bản chính.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: ..,

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.
Kiểu dáng số viên chức đại lý làm thủ tục thương chính
Mẫu sổ theo dõi báo nhàu nát, rách, mất hợp đồng bạc gửi có kỳ hạn
Mẫu quyết định thu hồi mã số viên chức đại lý làm thủ tục thương chính

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #01ĐKTKNSD #Đăng #ký #tài #khoản #người #sử #dụng


#Mẫu #01ĐKTKNSD #Đăng #ký #tài #khoản #người #sử #dụng

Vik News

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button