Mẫu 05-TT, C42-BB – Giấy đề nghị thanh toán mới nhất 2022

Mẫu yêu cầu thanh toán Được Vik News cập nhật và chia sẻ bạn đọc tham khảo tại đây theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC, Thông tư 107/2017 / TT-BTC, Thông tư 133/2016 / TT-BTC, Thông tư 79/2019 / TT-BTC. . Hình thức yêu cầu thanh toán được sử dụng như thế nào, hãy xem bài viết dưới đây.

1. Định nghĩa của một yêu cầu thanh toán là gì?

Mẫu yêu cầu thanh toán được sử dụng để tổng hợp các chi phí cùng với các tài liệu (nếu có) cần thiết cho quá trình thanh toán nếu thanh toán được thực hiện nhưng không được thanh toán hoặc nhận được. Chúng tôi xin gửi tới Quý khách hàng Mẫu đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 107/2017 / TT-BTC, Thông tư 133/2016 / TT-BTC và Thông tư 200/2014 / TT-BTC trong Vik News. , Thông tư 79/2019 / TT-BTC.

Xem thêm các mẫu liên quan.

  • Mẫu 03 – TT, Mẫu C42 – HD – Mẫu đề nghị tạm ứng mới nhất
  • Mẫu số 01 – TT: Phiếu thu
  • Mẫu số 02 – TT: Phiếu chi

2. Trách nhiệm điền các yêu cầu thanh toán

Sau khi mua hàng hoặc chi tiêu cho một nhiệm vụ được giao, người mua hoặc người chi tiêu sẽ bị tính phí thanh toán.

Đề nghị thanh toán là ý kiến ​​trình kế toán trưởng của cơ sở, đơn vị, doanh nghiệp xem xét và trình Tổng thư ký (hoặc người được ủy quyền khác) phê duyệt.

Căn cứ vào quyết định uỷ nhiệm chi của cán bộ, kế toán phải lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị chi và gửi cho thủ quỹ để làm thủ tục xuất quỹ.

3. Mẫu đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 133/2016 / TT-BTC

đề nghị thanh toán
Mẫu số 05-TT: Đơn đề nghị thanh toán theo Nghị định 133

đơn vị: … … … … … … … … .

Địa chỉ: … … … … … … … …

Mẫu số 05 – TT
(Thông tư số 133/2016 / TT-BTC
Bộ Tài chính ngày 26 tháng 8 năm 2016)

đề nghị thanh toán

ngày tháng năm…..

đến:… … … … … … … … … … … … … … … … …………………………………………………………………………………………………………………… …… …

Tên người yêu cầu thanh toán: ………………………………….. …………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………………… …..

Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………. .. …………………………………………………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………

Thanh toán nội dung: ………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……. ……

số lượng ngựa): ……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

(Đính kèm bản gốc ………)

người yêu cầu thanh toán
(Ký, họ tên)
kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người phê duyệt
(Ký, họ tên)

4. Hồ sơ ứng trước theo Thông tư 107/2017 / TT-BTC

đơn vị: … … … … … … … … .

Mã QHNS: …………………………………………… ..

Hoa Kỳ,Số u: C42-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017 / TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10 tháng 10 năm 2017)

Đăng ký thanh toán đặc biệt

Công việc…..tháng ……năm… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

– Tên người nộp: ……………………………………… .. …………………………………………………………………………………… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

– Bộ phận (hoặc địa chỉ): …………………………… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

– Số tiền tạm ứng thanh toán theo bảng dưới đây.

giải trình

số lượng

một

đầu tiên

tôi. thanh toán trước

1. Nếu khoản tạm ứng cho kỳ trước không được thanh toán đầy đủ

2. Thanh toán trước cho giai đoạn này:

– Phiếu thanh toánNăm… … … … . Công việc … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

– Phiếu thanh toánNăm… … … … . Công việc … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

-… .

II. Số tiền được đề nghị thanh toán

1. Văn bản: ………………………… Số …………… ……… .. ngày tháng ……………………………….. …..

2 …………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …… …

III. Số tiền vượt quá phải được trả lại

IV. Số tiền còn thiếu cần phải có thêm chi phí.

Chủ tịch
đơn vị

(Ký, họ tên)

kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

kế toán
sự chi trả

(Ký, họ tên)

Bác sĩ

(Ký, họ tên)

5. Mẫu đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC

đơn vị: … … … … … … … … …

phần: … … … … … … … … …

Số mô hình: 05-TT
(ban hành theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC
Ngày 24 tháng 12 năm 2014 Bộ trưởng BTC)

đề nghị thanh toán

ngày tháng năm…

đến: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Tên người yêu cầu thanh toán: ………………………………….. …………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………………… …..

Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………. .. …………………………………………………………………………………… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Thanh toán nội dung: ………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………… ………………………………………………………………………

số lượng: ………………………………………… ……………………………………………………. … … … … (bằng chữ):… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …………………………………………………………………………………………………………………… …… …

(gắn: ……………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………… …… (Tài liệu gốc).

người đề xuất
sự chi trả

(Ký, họ tên)
kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người phê duyệt
(Ký, họ tên)

6. Mẫu đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 79/2019 / TT-BTC

đơn vị: ………………………………………………………………………………………………………………

Mã QHNS: …………………………

Số mô hình: C43-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019 / TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính)

Đăng ký thanh toán đặc biệt

ngày tháng … … . năm … …

– Tên người nộp tiền: ………………………………………. .. …………………………………………………………………………………………………………………… ………… ………………………………………………………………………………………………………….

– Bộ phận (hoặc địa chỉ): ……………………………………. … …………………………………………………………………………………………………………………… ……… ………………………………………………………………………

– Yêu cầu trước theo bảng dưới đây:

giải trình

số lượng

một

đầu tiên

tôi. thanh toán trước

1. Nếu khoản tạm ứng cho kỳ trước không được thanh toán đầy đủ

2. Thanh toán trước cho giai đoạn này:

– Phiếu thanh toán số ……… ngày… … …

– Phiếu thanh toán số ……… ngày… … …

-…

II. Số tiền được đề nghị thanh toán

1. Văn bản: …………… .. Số ………….. Ngày… … … … .

2. ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………

III. Số tiền vượt quá phải được trả lại

IV. Số tiền còn thiếu cần phải có thêm chi phí.

tiêu đề đơn vị
(Ký, họ tên)

kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

kế toán thanh toán
(Ký, họ tên)

Bác sĩ
(Ký, họ tên)

7. Các mục bắt buộc trong biểu mẫu yêu cầu thanh toán

– Tên khoa, phòng được hiển thị ở góc trên bên trái của biểu mẫu.

– Tên của bạn và tên của bộ phận đề nghị thanh toán.

– Nội dung chính của mẫu văn bản này cần rõ ràng, đủ để đáp ứng các yêu cầu chung của một văn bản quy phạm pháp luật chung.

– Số lượng chứng từ gốc kèm theo phải được ghi rõ trong phiếu đề nghị thanh toán.

– Người yêu cầu thanh toán phải ghi số tiền yêu cầu thanh toán (số lượng, mô tả bằng lời) để làm cơ sở thanh toán.

Sau khi hoàn thành các khoản trên, người yêu cầu thanh toán phải ký, ghi tên và gửi giấy đề nghị thanh toán cho kế toán trưởng, giám đốc doanh nghiệp (hoặc người được uỷ quyền thanh toán). công việc đủ điều kiện) xem xét và phê duyệt. Theo quyết định của Giám đốc, kế toán phải hoàn thành phiếu chi cùng với giấy đề nghị thanh toán và gửi cho thủ quỹ để xuất quỹ.

8. Hướng dẫn cách điền vào mẫu yêu cầu thanh toán

đề nghị thanh toán Nếu một khoản thanh toán đã được thực hiện nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa được nhận, thì nó được sử dụng để tóm tắt số tiền đã chi, cùng với một tài liệu (nếu có) để thực hiện quá trình thanh toán, là cơ sở cho việc thanh toán và là được ghi vào sổ kế toán. .

Làm thế nào để điền vào một yêu cầu thanh toán?

– Tên bộ phận hoặc phòng ban phải được ghi rõ ràng ở góc trên bên trái của yêu cầu thanh toán. Yêu cầu thanh toán phải được người yêu cầu lập thành một bản và viết rõ cho Giám đốc tổng công ty (hoặc người uỷ quyền thanh toán).

– Người yêu cầu thanh toán phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) và số tiền thanh toán (chữ và số).

Chi tiết Thanh toán: Ghi rõ nội dung của yêu cầu thanh toán.

– Số lượng chứng từ gốc kèm theo phải được ghi rõ trong phiếu đề nghị thanh toán.

– Thanh toán do Người mua hoặc Người mua yêu cầu sau khi mua hàng hoặc sau khi thực hiện các nhiệm vụ được giao. Giấy đề nghị thanh toán là bản nhận xét được gửi đến kế toán trưởng để xem xét và trình giám đốc kinh doanh (hoặc người được ủy quyền) phê duyệt. Theo quyết định của Giám đốc, kế toán phải hoàn thành phiếu chi cùng với giấy đề nghị thanh toán và gửi cho thủ quỹ để xuất quỹ.

9. Quy trình Yêu cầu Thanh toán

Yêu cầu thanh toán phải được thực hiện theo quy trình của công ty để công ty có thể quản lý tài chính của mình một cách hệ thống và chặt chẽ. Quy trình thực hiện yêu cầu thanh toán trong một công ty thông thường như sau.

Bước 1: Nếu nhân viên có nhu cầu thanh toán cho công ty thì điền vào phiếu yêu cầu thanh toán theo mẫu. Xem Phần 3, 4, 5 và 6 để biết các yêu cầu thanh toán mẫu.

Bước 2: Cung cấp và thu thập tất cả các tài liệu liên quan trong yêu cầu thanh toán của bạn

Bước 3: Kế toán tiếp nhận và xác minh chứng từ thanh toán.

Bước 4: Trình Kế toán trưởng và Giám đốc xem xét và phê duyệt

Bước 5: Kế toán phê duyệt thanh toán

Bước 6: Kế toán, thủ quỹ chi tiền theo phiếu chi đã duyệt, ghi vào kho quỹ và lưu các chứng từ chi cần thiết.

Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về quy trình trả trước và thanh toán qua bài viết Dữ liệu lớn: Quy trình trả trước và thanh toán.

Dữ liệu lớn ở trên trình bày tóm tắt thủ tục mới nhất Mẫu 05-TT, C42-BB – Yêu cầu thanh toán mới nhất. Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể khác với nội dung đã giới thiệu ở trên vì tùy theo tình hình thực tế mà có những căn cứ pháp lý khác nhau.

Đọc thêm trong phần Thuế – Kế toán – Kiểm toán. trong mục biểu mẫu xin vui lòng.

  • Nghị định thi hành Chứng từ thanh toán vốn đầu tư 11
  • Mẫu đơn C2-03 / NS Thanh toán trước và Thanh toán trước
  • Đơn ứng trước mẫu C2-08 / NS, đơn xin tạm ứng ngoại tệ

Xem thêm thông tin Mẫu 05-TT, C42-BB – Giấy đề nghị thanh toán mới nhất 2022

Mẫu 05-TT, C42-BB – Giấy đề nghị thanh toán mới nhất 2022

Biểu mẫu yêu cầu thanh toán theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC, Thông tư 107/2017 / TT-BTC, Thông tư 133/2016 / TT-BTC, Thông tư 79/2019 / TT-BTC đã được Vik News cập nhật và chia sẻ tại đây để các bạn tham khảo. Hình thức yêu cầu thanh toán được sử dụng như thế nào, hãy xem bài viết dưới đây.
1. Định nghĩa của một yêu cầu thanh toán là gì?
Mẫu giấy đề nghị thanh toán được sử dụng trong trường hợp đã nộp tiền nhưng chưa thanh toán hoặc chưa nhận được tiền để tổng hợp chi phí kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán. Vik News xin gửi tới các bạn tham khảo Mẫu đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 107/2017 / TT-BTC, Thông tư 133/2016 / TT-BTC và Thông tư 200/2014 / TT-BTC. , Thông tư 79/2019 / TT-BTC.
Mời các bạn tham khảo thêm một số mẫu liên quan:
Mẫu 03 – TT, Mẫu C42 – HD – Mẫu đề nghị tạm ứng mới nhất
Mẫu số 01 – TT: Phiếu thu
Mẫu số 02 – TT: Phiếu chi
2. Trách nhiệm viết yêu cầu thanh toán
Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu cho các nhiệm vụ được giao, người mua hoặc người chi tiêu đưa ra yêu cầu thanh toán.
Đề nghị thanh toán được chuyển đến Kế toán trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xem xét, cho ý kiến ​​để trình Giám đốc / Tổng Giám đốc (hoặc người được ủy quyền) phê duyệt.
Căn cứ vào quyết định duyệt chi của người có thẩm quyền, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.
3. Mẫu đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 133/2016 / TT-BTC
Mẫu số 05-TT: Đơn đề nghị thanh toán theo Thông tư 133

Đơn vị: …………………….
Địa chỉ nhà: ……………………

Mẫu số 05 – TT(Ban hành theo Thông tư số 133/2016 / TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
THƯ NHU CẦU THANH TOÁN
Ngày tháng năm…..
Thân mến:……………………………………….. . ……………………………………………… ……………
Họ và tên người yêu cầu thanh toán: …………………………………… ……………………………………………… ……………….
Bộ phận (Hoặc địa chỉ): …………………………………….. …………………………………………. …
Nội dung thanh toán: ……………………………………….. ……………………………
Số tiền bằng chữ): ……………………………………..
(Tài liệu gốc gửi kèm theo ……………………….)
Người yêu cầu thanh toán(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng(Ký, họ tên)
Được thông qua bởi(Ký, họ tên)
4. Hồ sơ tạm ứng theo Thông tư 107/2017 / TT-BTC

Đơn vị: …………………….
Mã QHNS: …………………… ..

Hoa Kỳ,số u: C42-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017 / TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính)

ĐĂNG KÝ THANH TOÁN ƯU ĐÃI
Ngày…..tháng ……năm…………
– Họ và tên người nộp tiền: ……………………………………. …………………………………………. …………..
– Bộ phận (hoặc địa chỉ): ……………………. ……………..
– Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Giải thích

Lượng tiền

MỘT

đầu tiên

I. Số tiền tạm ứng
1. Các khoản tạm ứng các kỳ trước chưa trả hết
2. Thanh toán trước cho giai đoạn này:
– Phiếu thanh toánồ…………. ngày …………………….
– Phiếu thanh toánồ…………. ngày …………………….
-….
II. Số tiền đề nghị thanh toán
1. Văn bản: …………… số …………… .. ngày …………………….
2 …………………………………………………………………….
III. Số tiền ứng trước vượt quá được yêu cầu trả lại
IV. Thiếu số tiền yêu cầu chi tiêu bổ sung

CHỦ TỊCHĐƠN VỊ
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁNSỰ CHI TRẢ
(Ký, họ tên)

TIẾN SỸ
(Ký, họ tên)

5. Mẫu đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC

Đơn vị: ………………………
Phần: ………………………

Mẫu số: 05-TT(Ban hành theo Thông tư 200/2014 / TT-BTCNgày 24 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ BTC)

THƯ NHU CẦU THANH TOÁN
Ngày tháng năm….
Thân mến: … ………………………….
Họ và tên người yêu cầu thanh toán: …………………………………… ……………………………………………… ……………….
Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………. …………………………………………. ……………….. ……
Nội dung thanh toán: ……………………………………….. ……………………………………………… …
Lượng tiền:………………………………………. . ………… (Viết bằng chữ): ……………………. …..
……………………………. ………………………….. …………..
(Gắn:………………………………………. . …………… Tài liệu gốc).
Người đề xuấtsự chi trả(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng(Ký, họ tên)
Được thông qua bởi(Ký, họ tên)
6. Mẫu đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 79/2019 / TT-BTC

ĐƠN VỊ: ……………………
Mã QHNS: …………………….

Số mô hình: C43-BB(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019 / TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính)

ĐĂNG KÝ THANH TOÁN ƯU ĐÃI
Ngày tháng ……. năm ……
– Tên người nộp tiền: ……………………………………………………………………………………………….
– Bộ phận (hoặc địa chỉ): ……………………………………………………………………………………………….
– Yêu cầu tạm ứng theo bảng dưới đây:

Giải thích

Lượng tiền

MỘT

đầu tiên

I. Số tiền tạm ứng
1. Các khoản tạm ứng các kỳ trước chưa trả hết
2. Thanh toán trước cho giai đoạn này:
– Phiếu chi số …………. ngày ………
– Phiếu chi số …………. ngày ………
– …
II. Số tiền đề nghị thanh toán
1. Văn bản: ………… .. số …………. ngày………….
2. ……………………………………………………
III. Số tiền ứng trước vượt quá được yêu cầu trả lại
IV. Thiếu số tiền yêu cầu chi tiêu bổ sung

CÁC ĐẦU ĐƠN VỊ(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN THANH TOÁN(Ký, họ tên)

TIẾN SỸ(Ký, họ tên)

7. Nội dung yêu cầu của Phiếu yêu cầu thanh toán
– Tên đơn vị, phòng ban được hiển thị ở góc trên cùng bên trái của biểu mẫu.
– Họ và tên của bạn cùng với đó là tên bộ phận đề nghị thanh toán cho bạn.
– Nội dung chính của mẫu văn bản này cần rõ ràng, đầy đủ đáp ứng các yêu cầu chung của một văn bản quy phạm pháp luật thông thường.
– Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc kèm theo.
– Người yêu cầu thanh toán cần ghi số tiền đã yêu cầu thanh toán (bằng số và giải thích bằng chữ) để làm căn cứ thanh toán.
Sau khi hoàn thành các khoản trên, người đề nghị thanh toán ký, ghi rõ họ tên, sau đó chuyển đề nghị thanh toán cho kế toán trưởng, giám đốc doanh nghiệp (hoặc người đứng tên uỷ quyền quyết toán). công việc hợp lệ) xem xét và phê duyệt. Căn cứ vào quyết định của Giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.
8. Hướng dẫn cách viết giấy đề nghị thanh toán
Thư yêu cầu thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa trả hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp số đã chi kèm chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và ghi vào sổ kế toán. .
Làm thế nào để viết một yêu cầu thanh toán?
– Góc trên bên trái của giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ tên đơn vị, bộ phận. Giấy đề nghị thanh toán do người yêu cầu lập thành 1 bản và ghi rõ cho Giám đốc doanh nghiệp (hoặc người duyệt chi).
– Người yêu cầu thanh toán phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) và số tiền đề nghị thanh toán (ghi bằng số và bằng chữ).
– Nội dung thanh toán: Ghi rõ nội dung yêu cầu thanh toán.
– Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc kèm theo.
– Sau khi mua hàng hoặc sau khi thực hiện nhiệm vụ được giao, người mua hoặc người chi tiêu yêu cầu thanh toán. Đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng xem xét và có ý kiến ​​để trình giám đốc doanh nghiệp (hoặc người được uỷ quyền) phê duyệt. Căn cứ vào quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.
9. Quy trình thực hiện yêu cầu thanh toán
Yêu cầu thanh toán phải được thực hiện theo quy trình của công ty để công ty có thể quản lý tài chính của mình một cách hệ thống và chặt chẽ. Quy trình thực hiện yêu cầu thanh toán trong một công ty bình thường tuân theo các bước sau:
Bước 1: Người lao động lập phiếu đề nghị thanh toán theo mẫu khi có nhu cầu thanh toán một khoản chi phí cho Công ty. Mẫu đề nghị thanh toán tiền vui lòng tham khảo tại mục 3, 4, 5, 6
Bước 2: Cung cấp và thu thập tất cả các tài liệu liên quan trong yêu cầu thanh toán
Bước 3: Kế toán nhận và kiểm tra chứng từ thanh toán
Bước 4: Trình kế toán trưởng và giám đốc xem xét và phê duyệt
Bước 5: Kế toán lập ủy nhiệm chi
Bước 6: Kế toán, thủ quỹ căn cứ vào phiếu chi đã được duyệt sẽ tiến hành chi tiền và ghi vào sổ quỹ, các chứng từ đề nghị chi được lưu giữ.
Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về quy trình tạm ứng và thanh toán qua bài viết tại Vik News: Quy trình tạm ứng và thanh toán
Trên đây Vik News tổng hợp và trình bày thủ tục Mẫu 05-TT, C42-BB – Giấy đề nghị thanh toán mới nhất. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, tùy theo tình hình thực tế, có căn cứ pháp lý khác nên sẽ có sự khác biệt với nội dung đã giới thiệu ở trên.
Mời bạn đọc tham khảo thêm tại chuyên mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.
Hồ sơ thanh toán vốn đầu tư Nghị định 11
Mẫu C2-03 / NS Đơn xin thanh toán và ứng trước
Mẫu C2-08 / NS Giấy đề nghị tạm ứng, ứng trước bằng ngoại tệ

#Mẫu #05TT #C42BB #Giấy #đề #nghị #thanh #toán #mới #nhất

Biểu mẫu yêu cầu thanh toán theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC, Thông tư 107/2017 / TT-BTC, Thông tư 133/2016 / TT-BTC, Thông tư 79/2019 / TT-BTC đã được Vik News cập nhật và chia sẻ tại đây để các bạn tham khảo. Hình thức yêu cầu thanh toán được sử dụng như thế nào, hãy xem bài viết dưới đây.
1. Định nghĩa của một yêu cầu thanh toán là gì?
Mẫu giấy đề nghị thanh toán được sử dụng trong trường hợp đã nộp tiền nhưng chưa thanh toán hoặc chưa nhận được tiền để tổng hợp chi phí kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán. Vik News xin gửi tới các bạn tham khảo Mẫu đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 107/2017 / TT-BTC, Thông tư 133/2016 / TT-BTC và Thông tư 200/2014 / TT-BTC. , Thông tư 79/2019 / TT-BTC.
Mời các bạn tham khảo thêm một số mẫu liên quan:
Mẫu 03 – TT, Mẫu C42 – HD – Mẫu đề nghị tạm ứng mới nhất
Mẫu số 01 – TT: Phiếu thu
Mẫu số 02 – TT: Phiếu chi
2. Trách nhiệm viết yêu cầu thanh toán
Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu cho các nhiệm vụ được giao, người mua hoặc người chi tiêu đưa ra yêu cầu thanh toán.
Đề nghị thanh toán được chuyển đến Kế toán trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xem xét, cho ý kiến ​​để trình Giám đốc / Tổng Giám đốc (hoặc người được ủy quyền) phê duyệt.
Căn cứ vào quyết định duyệt chi của người có thẩm quyền, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.
3. Mẫu đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 133/2016 / TT-BTC
Mẫu số 05-TT: Đơn đề nghị thanh toán theo Thông tư 133

Đơn vị: …………………….
Địa chỉ nhà: ……………………

Mẫu số 05 – TT(Ban hành theo Thông tư số 133/2016 / TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
THƯ NHU CẦU THANH TOÁN
Ngày tháng năm…..
Thân mến:……………………………………….. . ……………………………………………… ……………
Họ và tên người yêu cầu thanh toán: …………………………………… ……………………………………………… ……………….
Bộ phận (Hoặc địa chỉ): …………………………………….. …………………………………………. …
Nội dung thanh toán: ……………………………………….. ……………………………
Số tiền bằng chữ): ……………………………………..
(Tài liệu gốc gửi kèm theo ……………………….)
Người yêu cầu thanh toán(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng(Ký, họ tên)
Được thông qua bởi(Ký, họ tên)
4. Hồ sơ tạm ứng theo Thông tư 107/2017 / TT-BTC

Đơn vị: …………………….
Mã QHNS: …………………… ..

Hoa Kỳ,số u: C42-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017 / TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính)

ĐĂNG KÝ THANH TOÁN ƯU ĐÃI
Ngày…..tháng ……năm…………
– Họ và tên người nộp tiền: ……………………………………. …………………………………………. …………..
– Bộ phận (hoặc địa chỉ): ……………………. ……………..
– Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Giải thích

Lượng tiền

MỘT

đầu tiên

I. Số tiền tạm ứng
1. Các khoản tạm ứng các kỳ trước chưa trả hết
2. Thanh toán trước cho giai đoạn này:
– Phiếu thanh toánồ…………. ngày …………………….
– Phiếu thanh toánồ…………. ngày …………………….
-….
II. Số tiền đề nghị thanh toán
1. Văn bản: …………… số …………… .. ngày …………………….
2 …………………………………………………………………….
III. Số tiền ứng trước vượt quá được yêu cầu trả lại
IV. Thiếu số tiền yêu cầu chi tiêu bổ sung

CHỦ TỊCHĐƠN VỊ
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁNSỰ CHI TRẢ
(Ký, họ tên)

TIẾN SỸ
(Ký, họ tên)

5. Mẫu đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC

Đơn vị: ………………………
Phần: ………………………

Mẫu số: 05-TT(Ban hành theo Thông tư 200/2014 / TT-BTCNgày 24 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ BTC)

THƯ NHU CẦU THANH TOÁN
Ngày tháng năm….
Thân mến: … ………………………….
Họ và tên người yêu cầu thanh toán: …………………………………… ……………………………………………… ……………….
Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………. …………………………………………. ……………….. ……
Nội dung thanh toán: ……………………………………….. ……………………………………………… …
Lượng tiền:………………………………………. . ………… (Viết bằng chữ): ……………………. …..
……………………………. ………………………….. …………..
(Gắn:………………………………………. . …………… Tài liệu gốc).
Người đề xuấtsự chi trả(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng(Ký, họ tên)
Được thông qua bởi(Ký, họ tên)
6. Mẫu đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 79/2019 / TT-BTC

ĐƠN VỊ: ……………………
Mã QHNS: …………………….

Số mô hình: C43-BB(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019 / TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính)

ĐĂNG KÝ THANH TOÁN ƯU ĐÃI
Ngày tháng ……. năm ……
– Tên người nộp tiền: ……………………………………………………………………………………………….
– Bộ phận (hoặc địa chỉ): ……………………………………………………………………………………………….
– Yêu cầu tạm ứng theo bảng dưới đây:

Giải thích

Lượng tiền

MỘT

đầu tiên

I. Số tiền tạm ứng
1. Các khoản tạm ứng các kỳ trước chưa trả hết
2. Thanh toán trước cho giai đoạn này:
– Phiếu chi số …………. ngày ………
– Phiếu chi số …………. ngày ………
– …
II. Số tiền đề nghị thanh toán
1. Văn bản: ………… .. số …………. ngày………….
2. ……………………………………………………
III. Số tiền ứng trước vượt quá được yêu cầu trả lại
IV. Thiếu số tiền yêu cầu chi tiêu bổ sung

CÁC ĐẦU ĐƠN VỊ(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN THANH TOÁN(Ký, họ tên)

TIẾN SỸ(Ký, họ tên)

7. Nội dung yêu cầu của Phiếu yêu cầu thanh toán
– Tên đơn vị, phòng ban được hiển thị ở góc trên cùng bên trái của biểu mẫu.
– Họ và tên của bạn cùng với đó là tên bộ phận đề nghị thanh toán cho bạn.
– Nội dung chính của mẫu văn bản này cần rõ ràng, đầy đủ đáp ứng các yêu cầu chung của một văn bản quy phạm pháp luật thông thường.
– Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc kèm theo.
– Người yêu cầu thanh toán cần ghi số tiền đã yêu cầu thanh toán (bằng số và giải thích bằng chữ) để làm căn cứ thanh toán.
Sau khi hoàn thành các khoản trên, người đề nghị thanh toán ký, ghi rõ họ tên, sau đó chuyển đề nghị thanh toán cho kế toán trưởng, giám đốc doanh nghiệp (hoặc người đứng tên uỷ quyền quyết toán). công việc hợp lệ) xem xét và phê duyệt. Căn cứ vào quyết định của Giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.
8. Hướng dẫn cách viết giấy đề nghị thanh toán
Thư yêu cầu thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa trả hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp số đã chi kèm chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và ghi vào sổ kế toán. .
Làm thế nào để viết một yêu cầu thanh toán?
– Góc trên bên trái của giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ tên đơn vị, bộ phận. Giấy đề nghị thanh toán do người yêu cầu lập thành 1 bản và ghi rõ cho Giám đốc doanh nghiệp (hoặc người duyệt chi).
– Người yêu cầu thanh toán phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) và số tiền đề nghị thanh toán (ghi bằng số và bằng chữ).
– Nội dung thanh toán: Ghi rõ nội dung yêu cầu thanh toán.
– Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc kèm theo.
– Sau khi mua hàng hoặc sau khi thực hiện nhiệm vụ được giao, người mua hoặc người chi tiêu yêu cầu thanh toán. Đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng xem xét và có ý kiến ​​để trình giám đốc doanh nghiệp (hoặc người được uỷ quyền) phê duyệt. Căn cứ vào quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.
9. Quy trình thực hiện yêu cầu thanh toán
Yêu cầu thanh toán phải được thực hiện theo quy trình của công ty để công ty có thể quản lý tài chính của mình một cách hệ thống và chặt chẽ. Quy trình thực hiện yêu cầu thanh toán trong một công ty bình thường tuân theo các bước sau:
Bước 1: Người lao động lập phiếu đề nghị thanh toán theo mẫu khi có nhu cầu thanh toán một khoản chi phí cho Công ty. Mẫu đề nghị thanh toán tiền vui lòng tham khảo tại mục 3, 4, 5, 6
Bước 2: Cung cấp và thu thập tất cả các tài liệu liên quan trong yêu cầu thanh toán
Bước 3: Kế toán nhận và kiểm tra chứng từ thanh toán
Bước 4: Trình kế toán trưởng và giám đốc xem xét và phê duyệt
Bước 5: Kế toán lập ủy nhiệm chi
Bước 6: Kế toán, thủ quỹ căn cứ vào phiếu chi đã được duyệt sẽ tiến hành chi tiền và ghi vào sổ quỹ, các chứng từ đề nghị chi được lưu giữ.
Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về quy trình tạm ứng và thanh toán qua bài viết tại Vik News: Quy trình tạm ứng và thanh toán
Trên đây Vik News tổng hợp và trình bày thủ tục Mẫu 05-TT, C42-BB – Giấy đề nghị thanh toán mới nhất. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, tùy theo tình hình thực tế, có căn cứ pháp lý khác nên sẽ có sự khác biệt với nội dung đã giới thiệu ở trên.
Mời bạn đọc tham khảo thêm tại chuyên mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.
Hồ sơ thanh toán vốn đầu tư Nghị định 11
Mẫu C2-03 / NS Đơn xin thanh toán và ứng trước
Mẫu C2-08 / NS Giấy đề nghị tạm ứng, ứng trước bằng ngoại tệ

#Mẫu #05TT #C42BB #Giấy #đề #nghị #thanh #toán #mới #nhất


#Mẫu #05TT #C42BB #Giấy #đề #nghị #thanh #toán #mới #nhất

Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button