Biểu Mẫu

Mẫu 2B-HKN: Quyết định công nhận đảng viên chính thức sau khi khắc phục, thực hiện đúng quy định về thẩm quyền, thủ tục

Mẫu 2B-HKN được ban hành kèm theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 mới nhất. Là một trong những biểu mẫu sử dụng trong quy trình kết nạp Đảng viên và công nhận Đảng chính thức, mời bạn đọc tham khảo trong bài viết của Vik News nhé.

1. Quyết định công nhận đảng viên chính thức sau khi khắc phục, thực hiện đúng quy định về thẩm quyền, thủ tục là gì?

Trường hợp quyết định kết nạp người vào Đảng, công nhận đảng viên chính thức không đúng thẩm quyền, không đúng thủ tục quy định tại Điều 4, Điều 5 Điều lệ Đảng và quy định thi hành Điều lệ Đảng; quyết định kết nạp lại không đúng thẩm quyền, nhưng người vào Đảng đủ tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp hoặc đảng viên dự bị đủ điều kiện chuyển đảng viên chính thức thì cấp ủy cấp trên trực tiếp của cấp ủy ban hành quyết định (hoặc cấp ủy ban hành quyết định) chỉ đạo cấp ủy có thẩm quyền thẩm tra, xác minh việc thực hiện không đúng thẩm quyền, thủ tục; làm lại các thủ tục đúng quy định, theo nguyên tắc sai thủ tục nào phải sửa thủ tục đó, kế thừa các thủ tục đã thực hiện đúng.

Sau khi khắc phục các sai sót, thực hiện đúng các quy định về thẩm quyền, thủ tục thì căn cứ từng trường hợp cụ thể, xem xét ra quyết định hủy bỏ quyết định không đúng thẩm quyền, thủ tục và công nhận đảng viên hoặc công nhận đảng viên chính thức; xác định lại ngày được kết nạp (kể cả kết nạp lại), ngày được công nhận chính thức và ghi vào quyết định. Đồng thời, xem xét, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Mẫu 2B-HKN: Quyết định công nhận đảng viên chính thức sau khi khắc phục, thực hiện đúng quy định về thẩm quyền, thủ tục

Mời bạn đọc tham khảo và tải về mẫu 2B-HKN theo Hướng dẫn 12 mới nhất theo mẫu dưới đây:

Tải Mẫu 2B-HKN theo Hướng dẫn 12

TỈNH ỦY (tương đương)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

Số -QĐ/TU…

……………, ngày …… tháng …… năm 20

QUYẾT ĐỊNH

công nhận đảng viên chính thức sau khi khắc phục, thực hiện đúng quy định về thẩm quyền (thủ tục)16

– Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

– Căn cứ Điểm 4 Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương;

– Xét thấy, tổ chức đảng và đồng chí ………………………… đã khắc phục, thực hiện đúng quy định về thẩm quyền (thủ tục) công nhận đảng viên chính thức; đồng chí ………………… đủ tiêu chuẩn, điều kiện để công nhận là đảng viên chính thức.

BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hủy bỏ Quyết định công nhận đảng viên chính thức số …-QĐ/HU(ĐU), ngày …. của Ban Thường vụ Huyện ủy (tương đương).

Điều 2: Công nhận đồng chí …………… là đảng viên chính thức, kể từ ngày ……

Điều 3: Giữ nguyên các tài liệu hợp lệ trong hồ sơ đảng viên của đảng viên …………… trước đây; đồng thời bổ sung các tài liệu trong quá trình làm lại thủ tục vào hồ sơ đảng viên.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy (tương đương), Đảng ủy …………… Chi bộ ………………………… và đồng chí …………… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như điều 4;
– Lưu VP, HS đảng viên.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
(hoặc PHÓ BÍ THƯ)
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

* Ghi chú: Mẫu này được sử dụng cho cả cấp tỉnh và cấp huyện (hoặc tương đương).

___________________

16 Sai quy định về thẩm quyền hoặc thủ tục hoặc cả thủ tục và thẩm quyền

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Thủ tục hành chính thuộc chuyên mục Biểu mẫu. 


Thông tin thêm

Mẫu 2B-HKN: Quyết định công nhận đảng viên chính thức sau khi khắc phục, thực hiện đúng quy định về thẩm quyền, thủ tục

Mẫu 2B-HKN được ban hành kèm theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 mới nhất. Là một trong những biểu mẫu sử dụng trong quy trình kết nạp Đảng viên và công nhận Đảng chính thức, mời bạn đọc tham khảo trong bài viết của Vik News nhé.
1. Quyết định công nhận đảng viên chính thức sau khi khắc phục, thực hiện đúng quy định về thẩm quyền, thủ tục là gì?
Trường hợp quyết định kết nạp người vào Đảng, công nhận đảng viên chính thức không đúng thẩm quyền, không đúng thủ tục quy định tại Điều 4, Điều 5 Điều lệ Đảng và quy định thi hành Điều lệ Đảng; quyết định kết nạp lại không đúng thẩm quyền, nhưng người vào Đảng đủ tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp hoặc đảng viên dự bị đủ điều kiện chuyển đảng viên chính thức thì cấp ủy cấp trên trực tiếp của cấp ủy ban hành quyết định (hoặc cấp ủy ban hành quyết định) chỉ đạo cấp ủy có thẩm quyền thẩm tra, xác minh việc thực hiện không đúng thẩm quyền, thủ tục; làm lại các thủ tục đúng quy định, theo nguyên tắc sai thủ tục nào phải sửa thủ tục đó, kế thừa các thủ tục đã thực hiện đúng.
Sau khi khắc phục các sai sót, thực hiện đúng các quy định về thẩm quyền, thủ tục thì căn cứ từng trường hợp cụ thể, xem xét ra quyết định hủy bỏ quyết định không đúng thẩm quyền, thủ tục và công nhận đảng viên hoặc công nhận đảng viên chính thức; xác định lại ngày được kết nạp (kể cả kết nạp lại), ngày được công nhận chính thức và ghi vào quyết định. Đồng thời, xem xét, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.
2. Mẫu 2B-HKN: Quyết định công nhận đảng viên chính thức sau khi khắc phục, thực hiện đúng quy định về thẩm quyền, thủ tục
Mời bạn đọc tham khảo và tải về mẫu 2B-HKN theo Hướng dẫn 12 mới nhất theo mẫu dưới đây:

TỈNH ỦY (tương đương)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————

Số -QĐ/TU…

……………, ngày …… tháng …… năm 20…

QUYẾT ĐỊNH
công nhận đảng viên chính thức sau khi khắc phục, thực hiện đúng quy định về thẩm quyền (thủ tục)16
– Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
– Căn cứ Điểm 4 Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương;
– Xét thấy, tổ chức đảng và đồng chí ………………………… đã khắc phục, thực hiện đúng quy định về thẩm quyền (thủ tục) công nhận đảng viên chính thức; đồng chí ………………… đủ tiêu chuẩn, điều kiện để công nhận là đảng viên chính thức.
BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Hủy bỏ Quyết định công nhận đảng viên chính thức số …-QĐ/HU(ĐU), ngày …. của Ban Thường vụ Huyện ủy (tương đương).
Điều 2: Công nhận đồng chí …………… là đảng viên chính thức, kể từ ngày ……
Điều 3: Giữ nguyên các tài liệu hợp lệ trong hồ sơ đảng viên của đảng viên …………… trước đây; đồng thời bổ sung các tài liệu trong quá trình làm lại thủ tục vào hồ sơ đảng viên.
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy (tương đương), Đảng ủy …………… Chi bộ ………………………… và đồng chí …………… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:– Như điều 4;– Lưu VP, HS đảng viên.

T/M BAN THƯỜNG VỤBÍ THƯ(hoặc PHÓ BÍ THƯ)(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

* Ghi chú: Mẫu này được sử dụng cho cả cấp tỉnh và cấp huyện (hoặc tương đương).
___________________
16 Sai quy định về thẩm quyền hoặc thủ tục hoặc cả thủ tục và thẩm quyền
Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Thủ tục hành chính thuộc chuyên mục Biểu mẫu. 

#Mẫu #2BHKN #Quyết #định #công #nhận #đảng #viên #chính #thức #sau #khi #khắc #phục #thực #hiện #đúng #quy #định #về #thẩm #quyền #thủ #tục

Mẫu 2B-HKN: Quyết định công nhận đảng viên chính thức sau khi khắc phục, thực hiện đúng quy định về thẩm quyền, thủ tục

Mẫu 2B-HKN được ban hành kèm theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 mới nhất. Là một trong những biểu mẫu sử dụng trong quy trình kết nạp Đảng viên và công nhận Đảng chính thức, mời bạn đọc tham khảo trong bài viết của Vik News nhé.
1. Quyết định công nhận đảng viên chính thức sau khi khắc phục, thực hiện đúng quy định về thẩm quyền, thủ tục là gì?
Trường hợp quyết định kết nạp người vào Đảng, công nhận đảng viên chính thức không đúng thẩm quyền, không đúng thủ tục quy định tại Điều 4, Điều 5 Điều lệ Đảng và quy định thi hành Điều lệ Đảng; quyết định kết nạp lại không đúng thẩm quyền, nhưng người vào Đảng đủ tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp hoặc đảng viên dự bị đủ điều kiện chuyển đảng viên chính thức thì cấp ủy cấp trên trực tiếp của cấp ủy ban hành quyết định (hoặc cấp ủy ban hành quyết định) chỉ đạo cấp ủy có thẩm quyền thẩm tra, xác minh việc thực hiện không đúng thẩm quyền, thủ tục; làm lại các thủ tục đúng quy định, theo nguyên tắc sai thủ tục nào phải sửa thủ tục đó, kế thừa các thủ tục đã thực hiện đúng.
Sau khi khắc phục các sai sót, thực hiện đúng các quy định về thẩm quyền, thủ tục thì căn cứ từng trường hợp cụ thể, xem xét ra quyết định hủy bỏ quyết định không đúng thẩm quyền, thủ tục và công nhận đảng viên hoặc công nhận đảng viên chính thức; xác định lại ngày được kết nạp (kể cả kết nạp lại), ngày được công nhận chính thức và ghi vào quyết định. Đồng thời, xem xét, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.
2. Mẫu 2B-HKN: Quyết định công nhận đảng viên chính thức sau khi khắc phục, thực hiện đúng quy định về thẩm quyền, thủ tục
Mời bạn đọc tham khảo và tải về mẫu 2B-HKN theo Hướng dẫn 12 mới nhất theo mẫu dưới đây:

TỈNH ỦY (tương đương)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————

Số -QĐ/TU…

……………, ngày …… tháng …… năm 20…

QUYẾT ĐỊNH
công nhận đảng viên chính thức sau khi khắc phục, thực hiện đúng quy định về thẩm quyền (thủ tục)16
– Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
– Căn cứ Điểm 4 Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương;
– Xét thấy, tổ chức đảng và đồng chí ………………………… đã khắc phục, thực hiện đúng quy định về thẩm quyền (thủ tục) công nhận đảng viên chính thức; đồng chí ………………… đủ tiêu chuẩn, điều kiện để công nhận là đảng viên chính thức.
BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Hủy bỏ Quyết định công nhận đảng viên chính thức số …-QĐ/HU(ĐU), ngày …. của Ban Thường vụ Huyện ủy (tương đương).
Điều 2: Công nhận đồng chí …………… là đảng viên chính thức, kể từ ngày ……
Điều 3: Giữ nguyên các tài liệu hợp lệ trong hồ sơ đảng viên của đảng viên …………… trước đây; đồng thời bổ sung các tài liệu trong quá trình làm lại thủ tục vào hồ sơ đảng viên.
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy (tương đương), Đảng ủy …………… Chi bộ ………………………… và đồng chí …………… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:– Như điều 4;– Lưu VP, HS đảng viên.

T/M BAN THƯỜNG VỤBÍ THƯ(hoặc PHÓ BÍ THƯ)(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

* Ghi chú: Mẫu này được sử dụng cho cả cấp tỉnh và cấp huyện (hoặc tương đương).
___________________
16 Sai quy định về thẩm quyền hoặc thủ tục hoặc cả thủ tục và thẩm quyền
Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Thủ tục hành chính thuộc chuyên mục Biểu mẫu. 

#Mẫu #2BHKN #Quyết #định #công #nhận #đảng #viên #chính #thức #sau #khi #khắc #phục #thực #hiện #đúng #quy #định #về #thẩm #quyền #thủ #tục


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button