Biểu Mẫu

Mẫu 9B-KNĐ: Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở được ủy quyền 2022

Quyết định của cấp uỷ có thẩm quyền chuẩn y kết nạp đảng viên dưới đây là văn bản quyết định một cá nhân chính thức trở thành đảng viên. Cùng với những mẫu Đơn xin vào Đảng, Giấy giới thiệu vào Đảng, Nghị quyết của chi bộ, Nghị quyết của cấp ủy… Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở là mẫu biểu không thể thiếu để hoàn thành thủ tục kết nạp đảng viên. Mời bạn đọc đọc tham khảo chi tiết trong bài viết của Vik News.

  • Hướng dẫn cách khai lý lịch đối với người xin vào Đảng
  • Mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng

1. Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở được ủy quyền là gì?

Mẫu Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở được ủy quyền được ban hành kèm theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW về quy trình kết nạp Đảng.

Quyết định kết nạp đảng viên là văn bản do Ban Thường vụ, Ban Tổ chức và Văn phòng Đảng ủy thực hiện, đây là văn bản quyết định danh sách các Đảng viên dự bị có đủ điều kiện để kết nạp cũng như đề cập đến sự phân công chi bộ tổ chức lễ kết nạp Đảng viên.

Sau khi nhận được nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của cấp ủy cơ sở, ban tổ chức của cấp ủy có thẩm quyền tiến hành thẩm định lại, trích lục tài liệu gửi các đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy nghiên cứu. Ban thường vụ cấp ủy họp xét, nếu được trên một nửa số thành viên ban thường vụ đồng ý thì ra quyết định kết nạp đảng viên.

Đối với đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên, thì phải được ít nhất hai phần ba cấp ủy viên đương nhiệm đồng ý mới được ra quyết định kết nạp đảng viên.

2. Mẫu 9B-KNĐ: Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở được ủy quyền

Mẫu 9B-KNĐ: Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở được ủy quyền bao gồm các nội sau: phần căn cứ đưa ra quyết định kết nạp, sau đó đảng ủy ra quyết định kết nạp đối tượng Đảng viên dự bị, ghi đầy đủ họ tên, ngày sinh, quê quán của người được kết nạp và những nhiệm vụ cụ thể của chi bộ. Theo đó, chi bộ có trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp đảng cho từng đối tượng được kết nạp nêu trên. Mời các bạn tham khảo bản text của Quyết định kết nạp đảng viên dưới đây.

Mẫu 9B-KNĐ: Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở được ủy quyền

ĐẢNG BỘ…………………………
ĐẢNG ỦY…………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

Số…. -QĐ/ĐU

……………, ngày …… tháng …… năm ………

QUYẾT ĐỊNH

kết nạp đảng viên

– Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

– Căn cứ Quyết định số ………-QĐ ngày …… tháng …… năm ……… của ………………ủy quyền cho Đảng ủy được quyết định kết nạp và khai trừ đảng viên;

– Xét đơn xin vào Đảng của quần chúng …………………

– Xét Nghị quyết số ……….-NQ/CB ngày …… tháng …… năm ……… của Chi bộ ……………………… về việc đề nghị kết nạp quần chúng ………………………… vào Đảng.

BAN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kết nạp quần chúng ………………………………………

Sinh ngày …… tháng …… năm ………

Quê quán: ……………………………… vào Đảng Cộng sản Việt Nam và phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp vào Đảng.

Điều 2: Chi bộ ………………………… chịu trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp đồng chí ………………………… vào Đảng theo đúng thủ tục đã quy định.

Điều 3: Văn phòng đảng ủy, Chi bộ ……………………… và đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Ban Thường vụ …………… (để báo cáo);
– Như điều 3.
– Lưu hồ sơ đảng viên.

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Chi bộ tổ chức lễ kết nạp
Ngày … tháng … năm ………

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ
(ký, ghi rõ họ và tên)

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Thủ tục hành chính trong chuyên mục Biểu mẫu.

Các bài viết liên quan:

  • Đơn tố giác tội phạm 2022
  • Mẫu đơn đề nghị rút đơn khởi kiện 2022
  • Mẫu đơn xin mượn học bạ 2022 và cách viết

Thông tin thêm

Mẫu 9B-KNĐ: Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở được ủy quyền 2022

Quyết định của cấp uỷ có thẩm quyền chuẩn y kết nạp đảng viên dưới đây là văn bản quyết định một cá nhân chính thức trở thành đảng viên. Cùng với những mẫu Đơn xin vào Đảng, Giấy giới thiệu vào Đảng, Nghị quyết của chi bộ, Nghị quyết của cấp ủy… Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở là mẫu biểu không thể thiếu để hoàn thành thủ tục kết nạp đảng viên. Mời bạn đọc đọc tham khảo chi tiết trong bài viết của Vik News.
Hướng dẫn cách khai lý lịch đối với người xin vào Đảng
Mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng
1. Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở được ủy quyền là gì?
Mẫu Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở được ủy quyền được ban hành kèm theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW về quy trình kết nạp Đảng.
Quyết định kết nạp đảng viên là văn bản do Ban Thường vụ, Ban Tổ chức và Văn phòng Đảng ủy thực hiện, đây là văn bản quyết định danh sách các Đảng viên dự bị có đủ điều kiện để kết nạp cũng như đề cập đến sự phân công chi bộ tổ chức lễ kết nạp Đảng viên.
Sau khi nhận được nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của cấp ủy cơ sở, ban tổ chức của cấp ủy có thẩm quyền tiến hành thẩm định lại, trích lục tài liệu gửi các đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy nghiên cứu. Ban thường vụ cấp ủy họp xét, nếu được trên một nửa số thành viên ban thường vụ đồng ý thì ra quyết định kết nạp đảng viên.
Đối với đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên, thì phải được ít nhất hai phần ba cấp ủy viên đương nhiệm đồng ý mới được ra quyết định kết nạp đảng viên.
2. Mẫu 9B-KNĐ: Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở được ủy quyền
Mẫu 9B-KNĐ: Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở được ủy quyền bao gồm các nội sau: phần căn cứ đưa ra quyết định kết nạp, sau đó đảng ủy ra quyết định kết nạp đối tượng Đảng viên dự bị, ghi đầy đủ họ tên, ngày sinh, quê quán của người được kết nạp và những nhiệm vụ cụ thể của chi bộ. Theo đó, chi bộ có trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp đảng cho từng đối tượng được kết nạp nêu trên. Mời các bạn tham khảo bản text của Quyết định kết nạp đảng viên dưới đây.

ĐẢNG BỘ…………………………ĐẢNG ỦY…………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————

Số…. -QĐ/ĐU

……………, ngày …… tháng …… năm ………

QUYẾT ĐỊNH
kết nạp đảng viên
– Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
– Căn cứ Quyết định số ………-QĐ ngày …… tháng …… năm ……… của ………………ủy quyền cho Đảng ủy được quyết định kết nạp và khai trừ đảng viên;
– Xét đơn xin vào Đảng của quần chúng …………………
– Xét Nghị quyết số ……….-NQ/CB ngày …… tháng …… năm ……… của Chi bộ ……………………… về việc đề nghị kết nạp quần chúng ………………………… vào Đảng.
BAN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Kết nạp quần chúng ………………………………………
Sinh ngày …… tháng …… năm ………
Quê quán: ……………………………… vào Đảng Cộng sản Việt Nam và phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp vào Đảng.
Điều 2: Chi bộ ………………………… chịu trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp đồng chí ………………………… vào Đảng theo đúng thủ tục đã quy định.
Điều 3: Văn phòng đảng ủy, Chi bộ ……………………… và đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:– Ban Thường vụ …………… (để báo cáo);– Như điều 3.– Lưu hồ sơ đảng viên.

T/M ĐẢNG ỦYBÍ THƯ(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Chi bộ tổ chức lễ kết nạpNgày … tháng … năm ………

T/M CHI BỘBÍ THƯ(ký, ghi rõ họ và tên)

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Thủ tục hành chính trong chuyên mục Biểu mẫu.
Các bài viết liên quan:
Đơn tố giác tội phạm 2022
Mẫu đơn đề nghị rút đơn khởi kiện 2022
Mẫu đơn xin mượn học bạ 2022 và cách viết

#Mẫu #9BKNĐ #Quyết #định #kết #nạp #đảng #viên #của #đảng #ủy #cơ #sở #được #ủy #quyền

Mẫu 9B-KNĐ: Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở được ủy quyền 2022

Quyết định của cấp uỷ có thẩm quyền chuẩn y kết nạp đảng viên dưới đây là văn bản quyết định một cá nhân chính thức trở thành đảng viên. Cùng với những mẫu Đơn xin vào Đảng, Giấy giới thiệu vào Đảng, Nghị quyết của chi bộ, Nghị quyết của cấp ủy… Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở là mẫu biểu không thể thiếu để hoàn thành thủ tục kết nạp đảng viên. Mời bạn đọc đọc tham khảo chi tiết trong bài viết của Vik News.
Hướng dẫn cách khai lý lịch đối với người xin vào Đảng
Mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng
1. Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở được ủy quyền là gì?
Mẫu Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở được ủy quyền được ban hành kèm theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW về quy trình kết nạp Đảng.
Quyết định kết nạp đảng viên là văn bản do Ban Thường vụ, Ban Tổ chức và Văn phòng Đảng ủy thực hiện, đây là văn bản quyết định danh sách các Đảng viên dự bị có đủ điều kiện để kết nạp cũng như đề cập đến sự phân công chi bộ tổ chức lễ kết nạp Đảng viên.
Sau khi nhận được nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của cấp ủy cơ sở, ban tổ chức của cấp ủy có thẩm quyền tiến hành thẩm định lại, trích lục tài liệu gửi các đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy nghiên cứu. Ban thường vụ cấp ủy họp xét, nếu được trên một nửa số thành viên ban thường vụ đồng ý thì ra quyết định kết nạp đảng viên.
Đối với đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên, thì phải được ít nhất hai phần ba cấp ủy viên đương nhiệm đồng ý mới được ra quyết định kết nạp đảng viên.
2. Mẫu 9B-KNĐ: Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở được ủy quyền
Mẫu 9B-KNĐ: Quyết định kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở được ủy quyền bao gồm các nội sau: phần căn cứ đưa ra quyết định kết nạp, sau đó đảng ủy ra quyết định kết nạp đối tượng Đảng viên dự bị, ghi đầy đủ họ tên, ngày sinh, quê quán của người được kết nạp và những nhiệm vụ cụ thể của chi bộ. Theo đó, chi bộ có trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp đảng cho từng đối tượng được kết nạp nêu trên. Mời các bạn tham khảo bản text của Quyết định kết nạp đảng viên dưới đây.

ĐẢNG BỘ…………………………ĐẢNG ỦY…………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————

Số…. -QĐ/ĐU

……………, ngày …… tháng …… năm ………

QUYẾT ĐỊNH
kết nạp đảng viên
– Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
– Căn cứ Quyết định số ………-QĐ ngày …… tháng …… năm ……… của ………………ủy quyền cho Đảng ủy được quyết định kết nạp và khai trừ đảng viên;
– Xét đơn xin vào Đảng của quần chúng …………………
– Xét Nghị quyết số ……….-NQ/CB ngày …… tháng …… năm ……… của Chi bộ ……………………… về việc đề nghị kết nạp quần chúng ………………………… vào Đảng.
BAN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Kết nạp quần chúng ………………………………………
Sinh ngày …… tháng …… năm ………
Quê quán: ……………………………… vào Đảng Cộng sản Việt Nam và phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp vào Đảng.
Điều 2: Chi bộ ………………………… chịu trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp đồng chí ………………………… vào Đảng theo đúng thủ tục đã quy định.
Điều 3: Văn phòng đảng ủy, Chi bộ ……………………… và đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:– Ban Thường vụ …………… (để báo cáo);– Như điều 3.– Lưu hồ sơ đảng viên.

T/M ĐẢNG ỦYBÍ THƯ(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Chi bộ tổ chức lễ kết nạpNgày … tháng … năm ………

T/M CHI BỘBÍ THƯ(ký, ghi rõ họ và tên)

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Thủ tục hành chính trong chuyên mục Biểu mẫu.
Các bài viết liên quan:
Đơn tố giác tội phạm 2022
Mẫu đơn đề nghị rút đơn khởi kiện 2022
Mẫu đơn xin mượn học bạ 2022 và cách viết

#Mẫu #9BKNĐ #Quyết #định #kết #nạp #đảng #viên #của #đảng #ủy #cơ #sở #được #ủy #quyền


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button