Biểu Mẫu

Mẫu biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc

hoatieu.vn xin đưa ra các tỉ dụ về biên bản họp bầu giám đốc, giám đốc điều hành tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên Doanh nghiệp. Tỉ dụ về biên bản họp bầu giám đốc, giám đốc điều hành là mẫu biên bản được lập lúc có cuộc họp đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị về việc bổ dụng chức phận giám đốc, giám đốc điều hành, chủ tịch hội đồng quản trị. doanh nghiệp. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về mẫu biên bản họp bầu giám đốc, giám đốc điều hành tại đây.

  • Mẫu đề cử cho việc bổ dụng viên chức
  • Tỉ dụ về quyết định bổ dụng Giám đốc quản lý của doanh nghiệp

1. Đạo luật bầu cử giám đốc

VIỆC KINH DOANH …………………………

Con số:………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

— o0o —

BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

VIỆC KINH DOANH ………………………………….

V / v bầu cử giám đốc doanh nghiệp

Trong ngày ……. tháng ngày 5 ……. tại hội sở chính của Doanh nghiệp …………… .. (Giđó chứng thực đăng ký kinh doanh số ………… do Sở Kế hoạch và Đầu cơ Thành phố Hà Nội cấp ngày …… .tháng …… 5 2007) Địa chỉ… …… ………….

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

1. Các thành viên có mặt:

STTTên cổ đông sáng lậpSố lượng san sớt
Trước tiên.
2.
3.
Tổng trị giá vốn góp:

2. Thành viên vắng mặt: Không có

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

1. Mục tiêu, chương trình và nội dung cuộc họp

Hội đồng quản trị họp bầu Giám đốc để quản lý hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp.

2. Các chủ đề được luận bàn và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Hội đồng quản trị đã bàn luận quan điểm ​​về việc tuyển lựa thành viên thích hợp, đủ năng lực và nhân phẩm để đảm nhận chức phận Giám đốc Doanh nghiệp.

3. Quan điểm ​​và phát biểu của từng thành viên tham gia cuộc họp

Sau lúc luận bàn và phê duyệt các hạng mục tại cuộc họp, Hội đồng quản trị đã hợp nhất và biểu quyết

4. Kết quả đánh giá

  • Các cổ đông tán đồng: …… (……) = 100%
  • Cổ đông ko đồng ý: 0 (ko) = 0%

5. Các quyết định đã được phê chuẩn

Hội đồng quản trị doanh nghiệp quyết định bầu:

Tên và họ:…………………… ..
Quốc tịch:……………………………………………………….
Hộ khẩu thường trú:…………………… ..
Nơi ở hiện nay:……………………………………………………….
Chứng minh quần chúng số: …………………… do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày ………… ..

Chức vụ: Giám đốc

VIỆC KINH DOANH ………………………………………………………………

Biên bản được lập thành 04 (4) bản bằng tiếng Việt có trị giá pháp lý y hệt

Các cổ đông đồng tình phê duyệt và ký:

2. Mẫu biên bản họp bầu giám đốc và giám đốc điều hành

Nội dung căn bản của mẫu biên bản họp bầu giám đốc, giám đốc điều hành như sau:

VIỆC KINH DOANH………..
—————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————

Số: …… / …….-BB

BIÊN BẢN CHUNG CỦA CỔ ĐÔNG / HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VIỆC KINH DOANH ………………

(V / v: Bổ nhậm Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị)

Bữa nay, ngày …… tháng …… 5 20…., Khi …… giờ tại hội sở chính của Sociedad Anónima …………

Hội đồng cổ đông / Hội đồng quản trị của Doanh nghiệp thậm chí:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Nội dung: Sau lúc thỏa thuận, các cổ đông của Doanh nghiệp …………. bằng sự đồng ý và thỏa thuận chung:

1. Trích lời ông: …………………………………………… Ngày sinh: …………………………….

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số chứng minh quần chúng: ……………………………………………………………………………… ..

Ngày cấp: …………………………………. Nơi cấp: Công an …………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………

Nơi ở ngày nay: ………………………………………………………………………………………………………

Quyền Giám đốc Doanh nghiệp …………………………………………………….

2. Bổ nhậm Ông: ……………………. Ngày sinh: ………………………………

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số chứng minh quần chúng: …………………………………………………………………………………

Ngày cấp: …………………… .. Nơi cấp: Công an …………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………

Nơi ở ngày nay: ………………………………………………………………………………………………………

Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị …………………………………………………….

* Tất cả các quyền và bổn phận của Ông …………. và Ông …………………… .. ……. sẽ được khắc phục trên cơ sở Đạo luật Doanh nghiệp và Điều lệ Hiệp hội của Doanh nghiệp.

Kết luận:

Biên bản được các thành viên dự họp đọc đi đọc lại, đồng tình và ko có quan điểm ​​khác.

Chữ ký của Cổ đông

Mời các độc giả thêm tại phân mục việc làm – nguồn nhân công trong bài báo biểu mẫu Xin vui lòng.

Xem thêm thông tin Mẫu biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc

Mẫu biên bản họp bầu giám đốc, giám đốc điều hành

hoatieu.vn xin giới thiệu mẫu biên bản họp bầu giám đốc, giám đốc điều hành trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên của Doanh nghiệp. Mẫu biên bản họp bầu giám đốc, giám đốc điều hành là mẫu biên bản được lập ra lúc có cuộc họp hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị về việc bổ dụng chức phận giám đốc, giám đốc điều hành, chủ tịch hội đồng quản trị của doanh nghiệp. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về mẫu biên bản họp bầu giám đốc, giám đốc điều hành tại đây.
Mẫu phiếu đề nghị bổ dụng cán bộ
Mẫu quyết định bổ dụng giám đốc điều hành doanh nghiệp
1. Biên bản bầu giám đốc

CÔNG TY …………………………
Số:………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—-o0o—-

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY ………………………………….
V/v: Bầu Giám đốc doanh nghiệp
Bữa nay vào hồi ……. ngày …… tháng …… 5 ……. tại hội sở Doanh nghiệp ……………..(Giđó chứng thực đăng ký kinh doanh số ………………………. do Sở kế hoạch và đầu cơ thành thị Hà Nội cấp ngày ……. tháng …… 5 2007) Địa chỉ…………………………..
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:
1. Các thành viên có mặt:
STT
Tên cổ đông sáng lập
Số Cổ phần
1.

2.

3.

Tổng trị giá vốn góp:

2. Các thành viên vắng mặt: Không có
II. NỘI DUNG THẢO LUẬN
1. Mục tiêu, chương trình và nội dung họp
Hội đồng quản trị thực hiện cuộc họp nhằm bầu ra Giám đốc nhằm quản lý hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp.
2. Các vấn đề được luận bàn và biểu quyết tại cuộc họp
Các thành viên Hội đồng quản trị đã bàn luận quan điểm về vấn đề tuyển lựa thành viên đủ nhân cách, năng lực, trình độ để đảm nhận chức phận Giám đốc của Doanh nghiệp.
3. Quan điểm phát biểu của từng thành viên dự họp
Sau lúc luận bàn và phê duyệt các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi tới hợp nhất và biểu quyết
4. Kết quả biểu quyết
Cổ đông tán đồng: …… (……) = 100%
Cổ đông ko tán đồng: 0 (ko) =0%
5. Các quyết định đã được phê duyệt
Hội đồng Quản trị doanh nghiệp quyết định bầu:
Họ và Tên:
…………………………………………………………………………..
Quốc tịch:
…………………………………………………………………………….
Hộ khẩu thường trú:
…………………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện nay:
…………………………………………………………………………….
CMND số : ………………… do công an TP Hà Nội cấp ngày ………………………..
Giữ chức phận: Giám đốc
CÔNG TY ………………………………………………………………
Biên bản được lập thành 04 (4) bản bằng tiếng Việt có trị giá pháp lý y hệt
Các cổ đông đồng tình phê duyệt và ký tên:
2. Mẫu biên bản họp bầu giám đốc, giám đốc điều hành

Nội dung căn bản của mẫu biên bản họp bầu giám đốc, giám đốc điều hành như sau:

CÔNG TY………..—————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh Phúc————————

Số: ……/…….- BB

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊNCÔNG TY ………………
(V/v: Bổ nhậm Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị)
Bữa nay, ngày……tháng…..5 20…., vào hồi …… giờ tại hội sở Doanh nghiệp Cổ phần…………
Hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên Doanh nghiệp gồm:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Nội dung: Sau lúc thoả thuận, các cổ đông Doanh nghiệp ……………. cùng nhau thoả thuận và đồng tình:
1. Bổ nhậm Ông: …………………………………………… Sinh ngày: …………………………….
Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh quần chúng số: ………………………………………………………………………………..
Ngày cấp: …………………………………. Nơi cấp: Công an …………………………………………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………
Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………
Làm Giám đốc Doanh nghiệp ……………………………………………………………………..………..
2. Bổ nhậm Ông: …………………………………………. Sinh ngày: ………………………………
Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh quần chúng số: …………………………………………………………………………………
Ngày cấp: …………………………….. Nơi cấp: Công an………………………………………………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………
Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………
Làm Chủ tịch Hội đồng quản trị ……………………………………………………………………..
* Mọi lợi quyền và bổn phận của Ông ………………………. và Ông ……………………..……. được khắc phục trên cơ sở Luật công ty và Điều lệ Doanh nghiệp.
Kết luận:
Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên tham dự buổi họp nghe, đồng tình và ko có quan điểm nào khác.
Chữ ký của các cổ đông
Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục việc làm – nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #biên #bản #họp #bầu #giám #đốc #tổng #giám #đốc

Mẫu biên bản họp bầu giám đốc, giám đốc điều hành

hoatieu.vn xin giới thiệu mẫu biên bản họp bầu giám đốc, giám đốc điều hành trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên của Doanh nghiệp. Mẫu biên bản họp bầu giám đốc, giám đốc điều hành là mẫu biên bản được lập ra lúc có cuộc họp hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị về việc bổ dụng chức phận giám đốc, giám đốc điều hành, chủ tịch hội đồng quản trị của doanh nghiệp. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về mẫu biên bản họp bầu giám đốc, giám đốc điều hành tại đây.
Mẫu phiếu đề nghị bổ dụng cán bộ
Mẫu quyết định bổ dụng giám đốc điều hành doanh nghiệp
1. Biên bản bầu giám đốc

CÔNG TY …………………………
Số:………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—-o0o—-

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY ………………………………….
V/v: Bầu Giám đốc doanh nghiệp
Bữa nay vào hồi ……. ngày …… tháng …… 5 ……. tại hội sở Doanh nghiệp ……………..(Giđó chứng thực đăng ký kinh doanh số ………………………. do Sở kế hoạch và đầu cơ thành thị Hà Nội cấp ngày ……. tháng …… 5 2007) Địa chỉ…………………………..
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:
1. Các thành viên có mặt:
STT
Tên cổ đông sáng lập
Số Cổ phần
1.

2.

3.

Tổng trị giá vốn góp:

2. Các thành viên vắng mặt: Không có
II. NỘI DUNG THẢO LUẬN
1. Mục tiêu, chương trình và nội dung họp
Hội đồng quản trị thực hiện cuộc họp nhằm bầu ra Giám đốc nhằm quản lý hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp.
2. Các vấn đề được luận bàn và biểu quyết tại cuộc họp
Các thành viên Hội đồng quản trị đã bàn luận quan điểm về vấn đề tuyển lựa thành viên đủ nhân cách, năng lực, trình độ để đảm nhận chức phận Giám đốc của Doanh nghiệp.
3. Quan điểm phát biểu của từng thành viên dự họp
Sau lúc luận bàn và phê duyệt các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi tới hợp nhất và biểu quyết
4. Kết quả biểu quyết
Cổ đông tán đồng: …… (……) = 100%
Cổ đông ko tán đồng: 0 (ko) =0%
5. Các quyết định đã được phê duyệt
Hội đồng Quản trị doanh nghiệp quyết định bầu:
Họ và Tên:
…………………………………………………………………………..
Quốc tịch:
…………………………………………………………………………….
Hộ khẩu thường trú:
…………………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện nay:
…………………………………………………………………………….
CMND số : ………………… do công an TP Hà Nội cấp ngày ………………………..
Giữ chức phận: Giám đốc
CÔNG TY ………………………………………………………………
Biên bản được lập thành 04 (4) bản bằng tiếng Việt có trị giá pháp lý y hệt
Các cổ đông đồng tình phê duyệt và ký tên:
2. Mẫu biên bản họp bầu giám đốc, giám đốc điều hành

Nội dung căn bản của mẫu biên bản họp bầu giám đốc, giám đốc điều hành như sau:

CÔNG TY………..—————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh Phúc————————

Số: ……/…….- BB

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊNCÔNG TY ………………
(V/v: Bổ nhậm Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị)
Bữa nay, ngày……tháng…..5 20…., vào hồi …… giờ tại hội sở Doanh nghiệp Cổ phần…………
Hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên Doanh nghiệp gồm:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Nội dung: Sau lúc thoả thuận, các cổ đông Doanh nghiệp ……………. cùng nhau thoả thuận và đồng tình:
1. Bổ nhậm Ông: …………………………………………… Sinh ngày: …………………………….
Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh quần chúng số: ………………………………………………………………………………..
Ngày cấp: …………………………………. Nơi cấp: Công an …………………………………………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………
Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………
Làm Giám đốc Doanh nghiệp ……………………………………………………………………..………..
2. Bổ nhậm Ông: …………………………………………. Sinh ngày: ………………………………
Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh quần chúng số: …………………………………………………………………………………
Ngày cấp: …………………………….. Nơi cấp: Công an………………………………………………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………
Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………
Làm Chủ tịch Hội đồng quản trị ……………………………………………………………………..
* Mọi lợi quyền và bổn phận của Ông ………………………. và Ông ……………………..……. được khắc phục trên cơ sở Luật công ty và Điều lệ Doanh nghiệp.
Kết luận:
Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên tham dự buổi họp nghe, đồng tình và ko có quan điểm nào khác.
Chữ ký của các cổ đông
Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục việc làm – nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #biên #bản #họp #bầu #giám #đốc #tổng #giám #đốc


#Mẫu #biên #bản #họp #bầu #giám #đốc #tổng #giám #đốc

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button