Mẫu biên bản họp hội đồng khoa học và công nghệ

Mẫu biên bản ghi chép việc họp hội đồng khoa học và công nghệ

Mẫu biên bản họp hội đồng khoa học và công nghệ là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc họp hội đồng khoa học và công nghê. Mẫu được ban hành theo Thông tư 08/2019/TT-BQP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu biên bản kiểm phiếu hội đồng đánh giá nghiệm thu dự án
  • Mẫu phiếu đánh giá kết quả thực hiện dự án

Biên bản họp hội đồng khoa học và công nghệ

CỤC KHOA HỌC QUÂN SỰ
HỘI ĐỒNG KH&CN CẤP BQP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày...tháng năm 20……

BIÊN BẢN
Họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Bộ Quốc phòng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “…DA3…”

Thời gian bắt đầu:………………………………………………………………………………….

Địa điểm:……………………………………………………………………………………………..

Chủ trì (chủ tọa):…………………………………………………………………………………….

Thư ký:………………………………………………………………………………………………..

Thành phần tham dự:

Thành viên Hội đồng:

1. Đồng chí…………………………………………………………………………………………..

Thành viên các Tổ Chuyên gia:

Tổ Kỹ thuật và Công nghệ:

1. Đồng chí…………………………………………………………………………………………..

Tổ Pháp lý – Tài chính:

1. Đồng chí…………………………………………………………………………………………..

Đại biểu, khách mời:

1. Đồng chí…………………………………………………………………………………………..

Nội dung (theo diễn biến cuộc họp):

Cuộc họp kết thúc vào………giờ……., ngày…….tháng……. năm ……

Biên bản được đọc trước toàn thể Hội đồng và được Hội đồng nhất trí biểu quyết thông qua./.

THƯ KÝ

Thượng tá Nguyễn Văn B

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

CỤC TRƯỞNG
Thiếu tướng Nguyễn Văn A

Ghi chú:

– DA3: Tên dự án đầu tư.

Mẫu biên bản họp hội đồng khoa học và công nghệ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.


Thông tin thêm

Mẫu biên bản họp hội đồng khoa học và công nghệ

Mẫu biên bản ghi chép việc họp hội đồng khoa học và công nghệ
Mẫu biên bản họp hội đồng khoa học và công nghệ là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc họp hội đồng khoa học và công nghê. Mẫu được ban hành theo Thông tư 08/2019/TT-BQP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Mẫu biên bản kiểm phiếu hội đồng đánh giá nghiệm thu dự án
Mẫu phiếu đánh giá kết quả thực hiện dự án
Biên bản họp hội đồng khoa học và công nghệ

CỤC KHOA HỌC QUÂN SỰHỘI ĐỒNG KH&CN CẤP BQP——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Hà Nội, ngày…tháng …năm 20……

BIÊN BẢNHọp Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Bộ Quốc phòng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “…DA3…”
Thời gian bắt đầu:………………………………………………………………………………….
Địa điểm:……………………………………………………………………………………………..
Chủ trì (chủ tọa):…………………………………………………………………………………….
Thư ký:………………………………………………………………………………………………..
Thành phần tham dự:
Thành viên Hội đồng:
1. Đồng chí…………………………………………………………………………………………..
Thành viên các Tổ Chuyên gia:
Tổ Kỹ thuật và Công nghệ:
1. Đồng chí…………………………………………………………………………………………..
Tổ Pháp lý – Tài chính:
1. Đồng chí…………………………………………………………………………………………..
Đại biểu, khách mời:
1. Đồng chí…………………………………………………………………………………………..
Nội dung (theo diễn biến cuộc họp):
Cuộc họp kết thúc vào………giờ……., ngày…….tháng……. năm ……
Biên bản được đọc trước toàn thể Hội đồng và được Hội đồng nhất trí biểu quyết thông qua./.

THƯ KÝ
Thượng tá Nguyễn Văn B

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
CỤC TRƯỞNGThiếu tướng Nguyễn Văn A

Ghi chú:
– DA3: Tên dự án đầu tư.
Mẫu biên bản họp hội đồng khoa học và công nghệ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #biên #bản #họp #hội #đồng #khoa #học #và #công #nghệ

Mẫu biên bản họp hội đồng khoa học và công nghệ

Mẫu biên bản ghi chép việc họp hội đồng khoa học và công nghệ
Mẫu biên bản họp hội đồng khoa học và công nghệ là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc họp hội đồng khoa học và công nghê. Mẫu được ban hành theo Thông tư 08/2019/TT-BQP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Mẫu biên bản kiểm phiếu hội đồng đánh giá nghiệm thu dự án
Mẫu phiếu đánh giá kết quả thực hiện dự án
Biên bản họp hội đồng khoa học và công nghệ

CỤC KHOA HỌC QUÂN SỰHỘI ĐỒNG KH&CN CẤP BQP——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Hà Nội, ngày…tháng …năm 20……

BIÊN BẢNHọp Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Bộ Quốc phòng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “…DA3…”
Thời gian bắt đầu:………………………………………………………………………………….
Địa điểm:……………………………………………………………………………………………..
Chủ trì (chủ tọa):…………………………………………………………………………………….
Thư ký:………………………………………………………………………………………………..
Thành phần tham dự:
Thành viên Hội đồng:
1. Đồng chí…………………………………………………………………………………………..
Thành viên các Tổ Chuyên gia:
Tổ Kỹ thuật và Công nghệ:
1. Đồng chí…………………………………………………………………………………………..
Tổ Pháp lý – Tài chính:
1. Đồng chí…………………………………………………………………………………………..
Đại biểu, khách mời:
1. Đồng chí…………………………………………………………………………………………..
Nội dung (theo diễn biến cuộc họp):
Cuộc họp kết thúc vào………giờ……., ngày…….tháng……. năm ……
Biên bản được đọc trước toàn thể Hội đồng và được Hội đồng nhất trí biểu quyết thông qua./.

THƯ KÝ
Thượng tá Nguyễn Văn B

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
CỤC TRƯỞNGThiếu tướng Nguyễn Văn A

Ghi chú:
– DA3: Tên dự án đầu tư.
Mẫu biên bản họp hội đồng khoa học và công nghệ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #biên #bản #họp #hội #đồng #khoa #học #và #công #nghệ


Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button