Mẫu biên bản họp lớp 2022

Mẫu biên bản họp lớp là mẫu biên bản được tạo ra để ghi lại toàn bộ nội dung của một cuộc họp lớp. Mẫu biên bản họp lớp nêu rõ thời gian, địa điểm, các thành viên họp, nội dung và diễn biến cuộc họp. Bạn đọc có thể xem chi tiết và tải biên bản cuộc họp tại đây.

Các mẫu biên bản là bắt buộc cho các cuộc họp. Người lập biên bản thường là thư ký, ghi địa điểm, thành phần tham dự, nội dung cuộc họp. Biên bản ở dạng này được coi là bằng chứng về tất cả các sự kiện đã, đang và sẽ xảy ra. Mẫu biên bản họp lớp và hướng dẫn soạn thảo được Vik News giới thiệu dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện một buổi họp lớp suôn sẻ và trọn vẹn.

  • Biên bản họp phụ huynh học sinh
  • Biên bản Hội đồng thi đua khen thưởng – Mẫu 2
  • Biên bản họp phụ huynh đầu năm

1. Biên bản lớp học là gì?

Biên bản lớp là loại biên bản ghi lại các cuộc họp trong lớp mà giáo viên, phụ huynh và học sinh đều có thể tham dự và biên bản lớp cũng được ghi theo đó. Về cuộc họp, thời gian, thành phần tham dự, địa điểm cuộc họp và kết quả cuộc họp.

2. Nội dung của biên bản lớp học là gì?

Biên bản lớp học là tài liệu ghi lại các cuộc họp lớp với những người tham gia, có thể bao gồm giáo viên, phụ huynh và học sinh. Biên bản lớp ghi lại một cách ngắn gọn, súc tích những điểm chính và kết quả của cuộc họp.

Tùy theo nội dung và mục đích của cuộc họp … Biên bản họp lớp có thể thay đổi. Tuy nhiên, biên bản lớp thường bao gồm:

– Thời gian và địa điểm họp

– Những người tham gia;

– Chủ tọa cuộc họp và Thư ký

– Nội dung cuộc họp

– Kết quả, thời gian kết thúc cuộc họp…

Lưu ý: Việc ghi lại nội dung và tiến độ họp lớp để lưu trữ và báo cáo sau này không có giá trị pháp lý.

3. Mẫu biên bản lớp 1

Biên bản lớp học mẫu

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

phút học

Hôm nay, ngày …. tháng … …

Trong phòng tôi ………………………

Lớp ….. Trường …

Tổ chức họp lớp hoàn thành một số nhiệm vụ trong năm học …..

I. Đối tượng tham gia:

1. Giáo viên …………… – Phụ trách Công việc Tiện kim loại tại Trung tâm

2. Chủ tọa cuộc họp: ……………………………………. .. ……………………………………….. Lớp chủ tịch

3. Thư ký cuộc họp: ……………………………………… …………………………………………………………………………

4. Số học sinh trong một lớp:… bạn; bây giờ bạn; vắng mặt… … … . bạn bè

II. nội dung:

1) mặt mạnh (việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ; các hoạt động thực thi hiệu quả; cá nhân điển hình)

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………

2) mặt yếu (Vi phạm Quy tắc và Nội quy: Đạo đức, Tác phong; nếp sống, tham gia lớp học, tham gia giao thông khi tắc đường; khi tham gia các kỳ thi, kỳ thi; số học sinh bỏ học)

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………

3) Trách nhiệm của chủ nhiệm lớp ……………………………………. ..

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………

III. nhận xét:

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………

IV. Các đề xuất được đề xuất:

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………

Vào cùng ngày … ..giờ… hoàn thành trong vài phút.

Biên bản được in thành 03 bản có giá trị như nhau.

cái ghế

(Ký, họ tên)

Thư ký

(Ký, họ tên)

4. Mẫu Biên bản lớp học số 2

ngôi trường … … … … … … … … … …

lớp: … … … … … … … … … … .

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

phút học

1. Thời gian và địa điểm họp

– giờ: … thành phố, cơ quan… .. tháng … năm …

– vị trí: … … … … … … … … … … … … … … … . . ………………………………………………………………………………………………………… ………

2. Đối tượng tham gia:

– Giáo viên: … … … … … … … … … … … … … … … . . ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

3. Chủ tọa, thư ký

– Chủ tọa: …………………………… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

– Thư ký: … … … … … … … … … … … … … … … . . ………………………………………………………………………………………………………………

4. Nội dung cuộc họp.

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

5. Tiến độ cuộc họp

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

Cuộc họp kết thúc …. vào cùng ngày và cùng giờ.

Thư ký cái ghế

5. Mẫu Biên bản họp kỷ luật học sinh

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

phút học

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2021

Bài học trên lớp ……… Trường …………..

Tổ chức họp lớp xây dựng nhiều nội dung liên quan đến vi phạm kỷ luật của học sinh.

I. Đối tượng tham gia:

1 / Thầy … . . . . . .

2 / Chủ tọa cuộc họp: …………… – Là lớp trưởng

3 / Thư ký cuộc họp:…

4 / Số học sinh của một lớp: ….. bạn; Hiện tại …. Bạn bè; vắng mặt … . bạn bè

II. nội dung:

1 / Vi phạm của học sinh

– Tổ chức đánh nhau gây hậu quả nghiêm trọng.

2 / Phân tích những sai lầm của học sinh

Tổ chức đánh nhau là một trong những hình thức bạo lực học đường và gây ra những hậu quả nghiêm trọng nhất định.

+ Gây thương tích cho một số học sinh: Nguyễn Đức Huy, bạn,…

+ Tạo sự hỗn loạn trong lớp học, ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt chung của học sinh.

+ Làm ảnh hưởng đến hình ảnh của trường học nói chung và lớp học nói riêng.

+ ………………………….

3 / Nhận xét xúc phạm học sinh

+ Những lời khai trên hoàn toàn đúng với sự việc đã xảy ra, kính mong tập thể lớp, nhà trường và pháp luật hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm nghiêm trọng nêu trên.

+ Em xin hứa sẽ khắc phục và hứa không tái phạm.

4 / Nhận xét của một số học sinh trong giờ học

+ Xử lý đúng nội quy, quy chế của lớp, của trường và các quy định của pháp luật.

5 / Bình chọn Kỷ luật Học sinh:

– Phê bình trước lớp, trước trường đối với những học sinh sau:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Đồng ý: 50 sinh viên

Không đồng ý: 0 học sinh

– Quở trách và thông báo cho gia đình.

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Đồng ý: … . học sinh

Không đồng ý: 0 học sinh

– Buộc đuổi học có thời hạn:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Hiệp định: … … học sinh

Không đồng ý: 0 học sinh

6 / KẾT LUẬN MỨC ĐỘ KỶ LUẬT CỦA HỌC SINH:

– Phê bình trước lớp, trước trường đối với những học sinh sau:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Đồng ý: … học sinh

Không đồng ý: 0 học sinh

– Quở trách và thông báo cho gia đình.

………………………………………………………………………………………………………………

Đồng ý: … học sinh

Không đồng ý: 0 học sinh

– Buộc đuổi học có thời hạn:

………………………………………………………………………………………………………………

Hiệp định: … … học sinh

Không đồng ý: 0 học sinh

III. ghi chú của giáo viên

Ban cán sự lớp và học sinh các lớp mong học sinh làm quen với nội quy, quy chế của trường để tránh lặp lại những vi phạm trên. Nếu có dấu hiệu tụ tập bàn tán tranh chấp cần báo cho giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên chủ nhiệm để kịp thời xử lý.

Giáo viên

(Ký tên và ghi tên của bạn)

lớp trưởng

(Ký tên và ghi tên của bạn)

Thư ký

(Ký tên và ghi tên của bạn)

Như trên, Vik News đã gửi các mẫu biên bản họp lớp cấp 1, cấp 2, cấp 3.

Chúng tôi mời bạn đọc thêm trong phần. giáo dục trong mục biểu mẫu xin vui lòng.

Xem thêm thông tin Mẫu biên bản họp lớp 2022

Mẫu biên bản họp lớp 2022

Mẫu biên bản họp lớp là mẫu biên bản được tạo ra để ghi lại toàn bộ nội dung của cuộc họp lớp. Mẫu biên bản họp lớp nêu rõ thời gian, địa điểm họp, thành phần họp, nội dung và diễn biến cuộc họp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản họp tại đây.
Trong cuộc họp không thể thiếu được mẫu biên bản cuộc họp. Người lập biên bản cuộc họp thường là thư ký, ghi địa điểm, thành phần tham dự và nội dung cuộc họp. Mẫu biên bản này được coi là vật chứng minh tất cả những sự việc đã, đang và sẽ xảy ra. Mẫu biên bản họp lớp và hướng dẫn soạn thảo văn bản mà Vik News giới thiệu dưới đây sẽ giúp bạn tiến hành một buổi họp lớp suôn sẻ và trọn vẹn.
Biên bản họp phụ huynh học sinh
Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng – Mẫu số 2
Biên bản họp phụ huynh đầu năm
1. Biên bản họp lớp là gì?
Biên bản họp lớp là một loại biên bản ghi lại cuộc họp trong một lớp, trong cuộc họp đó có thể có cả giáo viên, phụ huynh và học sinh, theo đó biên bản họp lớp sẽ ghi lại nội dung. về cuộc họp, thời gian, thành phần tham dự, địa điểm họp, kết quả cuộc họp.
2. Nội dung của biên bản họp lớp là gì?
Biên bản họp lớp là tài liệu ghi lại cuộc họp trong lớp với các thành phần tham dự có thể bao gồm: Giáo viên, phụ huynh và học sinh. Biên bản họp lớp sẽ ghi lại một cách ngắn gọn, súc tích những nội dung chính và kết quả của cuộc họp.
Tùy theo nội dung, mục đích cuộc họp … mà biên bản họp lớp có thể khác nhau. Tuy nhiên, thông thường một biên bản họp lớp sẽ bao gồm các nội dung sau:
– Thời gian và địa điểm cuộc họp;
– Những người tham gia;
– Chủ tọa và thư ký cuộc họp;
– Nội dung cuộc họp;
– Kết quả, thời gian kết thúc cuộc họp …
Lưu ý: Việc ghi lại nội dung và diễn biến buổi họp lớp dùng để lưu trữ và làm báo cáo sau này không có giá trị pháp lý.
3. Mẫu biên bản họp lớp 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
BIÊN BẢN HỌP LỚP
Hôm nay, ngày …. tháng …… năm ……
Trong phòng …………………….
Lớp …… Trường ……………………………………………………
Tổ chức họp lớp triển khai một số công việc phục vụ năm học ……
I. Đối tượng tham gia:
1. Thầy ………… – Phụ trách Tiện kim loại của Trung tâm
2. Chủ tọa cuộc họp: …………………………………………………… Là lớp trưởng
3. Thư ký cuộc họp: …………………………………………………….
4. Số học sinh trong lớp:… bạn; hiện tại …… .bạn; Vắng mặt………. Bạn bè
II. Nội dung:
1) Mặt mạnh (việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ; các hoạt động triển khai hiệu quả; cá nhân điển hình)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2) Mặt yếu (vi phạm các quy định, nội quy: đạo đức, tác phong; nếp sống, đến lớp, tham gia giao thông; khi làm bài kiểm tra, bài thi; số học sinh bỏ học)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3) Tinh thần trách nhiệm của cán bộ lớp …………………… ..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
III. Bình luận:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
IV. Đề xuất khuyến nghị:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Biên bản kết thúc vào hồi… .. giờ… phút cùng ngày.
Biên bản được in thành 03 bản có giá trị như nhau

Cái ghế
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thư ký
(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Mẫu biên bản họp lớp số 2

Ngôi trường …………………………
Lớp: ………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc——————–
BIÊN BẢN HỌP LỚP
1. Thời gian và địa điểm cuộc họp
– Thời gian: …… giờ, ngày ….. tháng …… năm ……
– Địa điểm: ………………………………………. . ……………………………………………… ……………
2. Đối tượng tham gia:
– Giáo viên: ………………………………………. . ……………………………………………… ……..
… ……………………………………………… …………………………
3. Chủ tọa, thư ký cuộc họp
– Chủ tịch: ……………………. … ………
– Thư ký: ………………………………………. . ……………………………………………… ……..
4. Nội dung cuộc họp.
… ……………………………………………… …
5. Tiến độ cuộc họp
… ……………………………………………… …
Cuộc họp kết thúc vào hồi ….. giờ cùng ngày.
Thư ký
Chủ trì
5. Mẫu biên bản họp kỷ luật học sinh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
BIÊN BẢN HỌP LỚP
Hôm nay, ngày … tháng ….. năm 2021
Trong lớp học Lớp …….. Trường …………….
Tổ chức họp lớp triển khai một số nội dung về việc xem xét kỷ luật học sinh vi phạm.
I. Đối tượng tham gia:
1 / Giáo viên … . . . . . . .
2 / Chủ tọa cuộc họp: ………… – Là lớp trưởng
3 / Thư ký cuộc họp: ………… – là lớp phó học tập
4 / Số học sinh trong lớp: ….. bạn; hiện …. bạn; Vắng mặt …. bạn
II. Nội dung:
1 / Những vi phạm của học sinh
– Tổ chức đánh nhau theo nhóm gây hậu quả nghiêm trọng
2 / Phân tích những sai lầm của học sinh
Tổ chức đánh nhau là một trong những hành vi bạo lực học đường và gây hậu quả nghiêm trọng cụ thể:
+ Gây thương tích cho học sinh cụ thể: bạn Nguyễn Đức Huy,…
+ Gây hỗn loạn trong lớp học, ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt chung của học sinh
+ Làm ảnh hưởng đến hình ảnh của trường học nói chung và lớp học nói riêng
+ ……………………
3 / Ý kiến ​​xúc phạm học sinh
+ Nội dung trên hoàn toàn đúng với sự việc đã xảy ra, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước tập thể, nhà trường và trước pháp luật về hành vi vi phạm nghiêm trọng nêu trên.
+ Tôi xin hứa sẽ có biện pháp khắc phục hậu quả, hứa không tái phạm.
4 / Ý kiến ​​của một số học sinh trong lớp
+ Xử lý theo đúng nội quy, quy chế ở lớp, trường và theo quy định của pháp luật.
5 / Biểu quyết kỷ luật học sinh:
– Phê bình trước lớp, trước trường đối với những học sinh sau:
…………………………..
Đồng ý: 50 học sinh
Không đồng ý: 0 học sinh
– Khiển trách và thông báo cho gia đình
……………..
Đồng ý: …. học sinh
Không đồng ý: 0 học sinh
– Buộc thôi học có thời hạn:
……….
Đồng ý: …… học sinh
Không đồng ý: 0 học sinh
6 / Kết luận mức độ kỷ luật đối với học sinh:
– Phê bình trước lớp, trước trường đối với những học sinh sau:
……………..
Đồng ý: ….. học sinh
Không đồng ý: 0 học sinh
– Khiển trách và thông báo cho gia đình
……………………..
Đồng ý: ….. học sinh
Không đồng ý: 0 học sinh
– Buộc thôi học có thời hạn:
……………………..
Đồng ý: …… học sinh
Không đồng ý: 0 học sinh
III. Ghi chú của giáo viên
Để tránh lặp lại hành vi vi phạm trên, ban cán sự lớp và các em học sinh trong lớp cần có ý thức chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường. Nếu có biểu hiện tụ tập bàn tán đánh nhau cần báo với ban cán sự lớp hoặc giáo viên chủ nhiệm để kịp thời xử lý.
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(Ký và ghi rõ họ tên)

LỚP TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây Vik News đã gửi đến các bạn mẫu biên bản họp lớp dành cho các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.
Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục giáo dục trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

#Mẫu #biên #bản #họp #lớp

Mẫu biên bản họp lớp là mẫu biên bản được tạo ra để ghi lại toàn bộ nội dung của cuộc họp lớp. Mẫu biên bản họp lớp nêu rõ thời gian, địa điểm họp, thành phần họp, nội dung và diễn biến cuộc họp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản họp tại đây.
Trong cuộc họp không thể thiếu được mẫu biên bản cuộc họp. Người lập biên bản cuộc họp thường là thư ký, ghi địa điểm, thành phần tham dự và nội dung cuộc họp. Mẫu biên bản này được coi là vật chứng minh tất cả những sự việc đã, đang và sẽ xảy ra. Mẫu biên bản họp lớp và hướng dẫn soạn thảo văn bản mà Vik News giới thiệu dưới đây sẽ giúp bạn tiến hành một buổi họp lớp suôn sẻ và trọn vẹn.
Biên bản họp phụ huynh học sinh
Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng – Mẫu số 2
Biên bản họp phụ huynh đầu năm
1. Biên bản họp lớp là gì?
Biên bản họp lớp là một loại biên bản ghi lại cuộc họp trong một lớp, trong cuộc họp đó có thể có cả giáo viên, phụ huynh và học sinh, theo đó biên bản họp lớp sẽ ghi lại nội dung. về cuộc họp, thời gian, thành phần tham dự, địa điểm họp, kết quả cuộc họp.
2. Nội dung của biên bản họp lớp là gì?
Biên bản họp lớp là tài liệu ghi lại cuộc họp trong lớp với các thành phần tham dự có thể bao gồm: Giáo viên, phụ huynh và học sinh. Biên bản họp lớp sẽ ghi lại một cách ngắn gọn, súc tích những nội dung chính và kết quả của cuộc họp.
Tùy theo nội dung, mục đích cuộc họp … mà biên bản họp lớp có thể khác nhau. Tuy nhiên, thông thường một biên bản họp lớp sẽ bao gồm các nội dung sau:
– Thời gian và địa điểm cuộc họp;
– Những người tham gia;
– Chủ tọa và thư ký cuộc họp;
– Nội dung cuộc họp;
– Kết quả, thời gian kết thúc cuộc họp …
Lưu ý: Việc ghi lại nội dung và diễn biến buổi họp lớp dùng để lưu trữ và làm báo cáo sau này không có giá trị pháp lý.
3. Mẫu biên bản họp lớp 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
BIÊN BẢN HỌP LỚP
Hôm nay, ngày …. tháng …… năm ……
Trong phòng …………………….
Lớp …… Trường ……………………………………………………
Tổ chức họp lớp triển khai một số công việc phục vụ năm học ……
I. Đối tượng tham gia:
1. Thầy ………… – Phụ trách Tiện kim loại của Trung tâm
2. Chủ tọa cuộc họp: …………………………………………………… Là lớp trưởng
3. Thư ký cuộc họp: …………………………………………………….
4. Số học sinh trong lớp:… bạn; hiện tại …… .bạn; Vắng mặt………. Bạn bè
II. Nội dung:
1) Mặt mạnh (việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ; các hoạt động triển khai hiệu quả; cá nhân điển hình)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2) Mặt yếu (vi phạm các quy định, nội quy: đạo đức, tác phong; nếp sống, đến lớp, tham gia giao thông; khi làm bài kiểm tra, bài thi; số học sinh bỏ học)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3) Tinh thần trách nhiệm của cán bộ lớp …………………… ..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
III. Bình luận:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
IV. Đề xuất khuyến nghị:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Biên bản kết thúc vào hồi… .. giờ… phút cùng ngày.
Biên bản được in thành 03 bản có giá trị như nhau

Cái ghế
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thư ký
(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Mẫu biên bản họp lớp số 2

Ngôi trường …………………………
Lớp: ………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc——————–
BIÊN BẢN HỌP LỚP
1. Thời gian và địa điểm cuộc họp
– Thời gian: …… giờ, ngày ….. tháng …… năm ……
– Địa điểm: ………………………………………. . ……………………………………………… ……………
2. Đối tượng tham gia:
– Giáo viên: ………………………………………. . ……………………………………………… ……..
… ……………………………………………… …………………………
3. Chủ tọa, thư ký cuộc họp
– Chủ tịch: ……………………. … ………
– Thư ký: ………………………………………. . ……………………………………………… ……..
4. Nội dung cuộc họp.
… ……………………………………………… …
5. Tiến độ cuộc họp
… ……………………………………………… …
Cuộc họp kết thúc vào hồi ….. giờ cùng ngày.
Thư ký
Chủ trì
5. Mẫu biên bản họp kỷ luật học sinh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
BIÊN BẢN HỌP LỚP
Hôm nay, ngày … tháng ….. năm 2021
Trong lớp học Lớp …….. Trường …………….
Tổ chức họp lớp triển khai một số nội dung về việc xem xét kỷ luật học sinh vi phạm.
I. Đối tượng tham gia:
1 / Giáo viên … . . . . . . .
2 / Chủ tọa cuộc họp: ………… – Là lớp trưởng
3 / Thư ký cuộc họp: ………… – là lớp phó học tập
4 / Số học sinh trong lớp: ….. bạn; hiện …. bạn; Vắng mặt …. bạn
II. Nội dung:
1 / Những vi phạm của học sinh
– Tổ chức đánh nhau theo nhóm gây hậu quả nghiêm trọng
2 / Phân tích những sai lầm của học sinh
Tổ chức đánh nhau là một trong những hành vi bạo lực học đường và gây hậu quả nghiêm trọng cụ thể:
+ Gây thương tích cho học sinh cụ thể: bạn Nguyễn Đức Huy,…
+ Gây hỗn loạn trong lớp học, ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt chung của học sinh
+ Làm ảnh hưởng đến hình ảnh của trường học nói chung và lớp học nói riêng
+ ……………………
3 / Ý kiến ​​xúc phạm học sinh
+ Nội dung trên hoàn toàn đúng với sự việc đã xảy ra, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước tập thể, nhà trường và trước pháp luật về hành vi vi phạm nghiêm trọng nêu trên.
+ Tôi xin hứa sẽ có biện pháp khắc phục hậu quả, hứa không tái phạm.
4 / Ý kiến ​​của một số học sinh trong lớp
+ Xử lý theo đúng nội quy, quy chế ở lớp, trường và theo quy định của pháp luật.
5 / Biểu quyết kỷ luật học sinh:
– Phê bình trước lớp, trước trường đối với những học sinh sau:
…………………………..
Đồng ý: 50 học sinh
Không đồng ý: 0 học sinh
– Khiển trách và thông báo cho gia đình
……………..
Đồng ý: …. học sinh
Không đồng ý: 0 học sinh
– Buộc thôi học có thời hạn:
……….
Đồng ý: …… học sinh
Không đồng ý: 0 học sinh
6 / Kết luận mức độ kỷ luật đối với học sinh:
– Phê bình trước lớp, trước trường đối với những học sinh sau:
……………..
Đồng ý: ….. học sinh
Không đồng ý: 0 học sinh
– Khiển trách và thông báo cho gia đình
……………………..
Đồng ý: ….. học sinh
Không đồng ý: 0 học sinh
– Buộc thôi học có thời hạn:
……………………..
Đồng ý: …… học sinh
Không đồng ý: 0 học sinh
III. Ghi chú của giáo viên
Để tránh lặp lại hành vi vi phạm trên, ban cán sự lớp và các em học sinh trong lớp cần có ý thức chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường. Nếu có biểu hiện tụ tập bàn tán đánh nhau cần báo với ban cán sự lớp hoặc giáo viên chủ nhiệm để kịp thời xử lý.
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(Ký và ghi rõ họ tên)

LỚP TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây Vik News đã gửi đến các bạn mẫu biên bản họp lớp dành cho các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.
Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục giáo dục trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

#Mẫu #biên #bản #họp #lớp


#Mẫu #biên #bản #họp #lớp

Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button