Biểu Mẫu

Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất 2022

Vik News xin giới thiệu tới các bạn Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất được ban hành kèm theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Mẫu dùng để kiểm tra hiện trạng nhà cửa, đất đai. Mời các bạn tham khảo.

Biên bản kiểm tra hiện trạng nhà, đất được sử dụng rất phổ biến và có vai trò vô cùng quan trọng, cần thiết khi muốn biết được tình hình thực trạng của nhà. Mẫu được lập ra để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng đất và khẳng định việc sở hữu và sử dụng diện tích đất hợp pháp trước pháp luật. Dưới đây là 2 mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất mới nhất cùng hướng dẫn cách viết chi tiết để các bạn tham khảo nhằm hoàn thiện thủ tục kiểm tra, xem xét hiện trạng nhà cửa, đất đai diễn ra suôn sẻ.

 • Mẫu biên bản hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản
 • Mẫu biên bản cuộc họp
 • Mẫu biên bản hủy bỏ phong tỏa tài khoản của pháp nhân

1. Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

……………, ngày….tháng….năm…..

BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRẠNG NHÀ ĐẤT

Số: ……………/BBKTHT

Hôm nay, ngày…tháng….năm….vào hồi …. giờ …… tại …………………………………… Chúng tôi gồm:

1.Đại diện công ty: ……………….. (chủ đầu tư công trình)

Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………….

Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………….

2. Đại diện công ty: …………………….. (chủ nhà thầu công trình)

Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………….

Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ ……………………………..

3. Đại diện UBND xã/phường……………….

Ông/Bà: ……………………………….. Chức vụ: …………………….

4. Chủ hộ gia đình của căn nhà số…………………

Ông/Bà: ………………………………………….. Ngày sinh: …/…/…

Căn cước công dân số: …………….cấp ngày…/…/…tại……………….

Trú tại: ……………………………….

Đã có mặt tại ngôi nhà số …………………để xem xét, phân tích hiện trạng ngôi nhà như sau:

– …………………….

– ……………………..

– …………………..

(Có thể là mục, nát, có nguy cơ sập không? có lấn chiếm đất không? có cơi nới không?…)

Hướng khắc phục:

-……………….

-………………..

Các bên thống nhất các nội dung trên, biên bản được đọc cho các bên cùng nghe và ký tên.

Biên bản kết thúc lúc ….. giờ cùng ngày. Biên bản được lập thành ….. bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau như nhau.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ….

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CÔNG TY….

(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ GIA ĐÌNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN UBND XÃ / PHƯỜNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRẠNG NHÀ, ĐẤT

Hôm nay, vào lúc ….giờ ngày ….tháng …..năm………..:

Thành phần đoàn kiểm tra gồm có:

1- Đại diện đơn vị sử dụng nhà, đất:

– Ông/Bà: …………………………………………Chức vụ: ……………………………

– Ông/Bà: …………………………………………Chức vụ: ……………………………

– Ông/Bà: …………………………………………Chức vụ: ……………………………

2. Đại diện cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan có thẩm quyền lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất:

– Ông/Bà: …………………………………………Chức vụ: ……………………………

– Ông/Bà: …………………………………………Chức vụ: ……………………………

– Ông/Bà: …………………………………………Chức vụ: ……………………………

3. Đại diện Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan (nếu có) thuộc địa phương (nơi có cơ sở nhà, đất):

– Ông/Bà: …………………………………………Chức vụ: ……………………………

– Ông/Bà: …………………………………………Chức vụ: ……………………………

– Ông/Bà: …………………………………………Chức vụ: ……………………………

4. Đại diện Bộ Tài chính (1):

– Ông/Bà: …………………………………………Chức vụ: ……………………………

– Ông/Bà: …………………………………………Chức vụ: ……………………………

– Ông/Bà: …………………………………………Chức vụ: ……………………………

Cùng tiến hành kiểm tra hiện trạng nhà, đất tại địa chỉ:

………………………………………………………………………………………………………………..

I. HỒ SƠ PHÁP LÝ VỀ NGUỒN GỐC NHÀ, ĐẤT:

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA HIỆN TRẠNG NHÀ ĐẤT:

1. Các chỉ tiêu về diện tích nhà, đất:

CHỈ TIÊU

THEO BÁO CÁO KÊ KHAI

THEO THỰC TẾ KIỂM TRA

1. Tổng số ngôi nhà

………………..ngôi

………………..ngôi

2. Diện tích khuôn viên đất:

………………..m2

………………..m2

3. Diện tích xây dựng nhà:

………………..m2

………………..m2

4. Diện tích sàn sử dụng nhà:

………………..m2

………………..m2

2. Hiện trạng sử dụng đất:

– Diện tích sử dụng vào mục đích chính (làm việc): …………………………………………….. m2

– Diện tích cho mượn: …………………………………………………………………………………….. m2

– Diện tích cho thuê: ……………………………………………………………………………………….. m2

– Diện tích đã bố trí làm nhà ở, đất ở: ……………………………………………………………….. m2

– Diện tích đang bị lấn chiếm: …………………………………………………………………………… m2

– Diện tích sử dụng vào mục đích khác: …………………………………………………………….. m2

– Diện tích bỏ trống, chưa sử dụng: …………………………………………………………………… m2

3. Hiện trạng sử dụng nhà:

– Nhà…….cấp hạng……..số tầng…………hiện trạng sử dụng…………………………………….

– Nhà…….cấp hạng……..số tầng…………hiện trạng sử dụng…………………………………….

– Nhà…….cấp hạng……..số tầng…………hiện trạng sử dụng…………………………………….

– Nhà…….cấp hạng……..số tầng…………hiện trạng sử dụng…………………………………….

– Nhà…….cấp hạng……..số tầng…………hiện trạng sử dụng…………………………………….

– Nhà…….cấp hạng……..số tầng…………hiện trạng sử dụng…………………………………….

III. Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NHÀ, ĐẤT:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN/BAN CHỈ ĐẠO 09 CẤP BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

2. Ý KIẾN CỦA SỞ TÀI CHÍNH VÀ CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN HOẶC BAN CHỈ ĐẠO 09 CẤP TỈNH:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản được lập thành …..bản và kết thúc vào lúc…… giờ cùng ngày.

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ, ĐẤT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN SỞ TÀI CHÍNH
VÀ CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BỘ TÀI CHÍNH
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (1) Đại diện Bộ Tài chính: Đối với nhà, đất thuộc trung ương quản lý (không bao gồm nhà, đất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) trên địa bàn các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng hoặc các trường hợp khác (nếu cần)

3. Cách viết biên bản kiểm hiện trạng nhà đất

Các trường hợp cần đến mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất có thể xảy ra trong các trường hợp sau:

 • Đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng đất và khẳng định việc sở hữu và sử dụng diện tích đất hợp pháp trước pháp luật.
 • Tránh để tình trạng tranh chấp, hiểu lầm mà có thể dẫn đến mâu thuẫn nghiêm trọng giữa các chủ sở hữu nhà đất.
 • Xác định chính xác nguồn gốc diện tích đất của chủ sở hữu đất và từ đó đưa được các phương hướng giải quyết phù hợp.

Về mặt nội dung, đối với mẫu biên bản này cũng bao gồm mục nội dung chính như sau:

Nội dung và cách trình bày mẫu biên bản kiểm hiện trạng nhà đất

 • Quốc hiệu, Tiêu ngữ
 • Tên biên bản và thời gian thực hiện
 • Thành phần tham gia thực hiện mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất.
 • Các giấy tờ có tính chất pháp lý về việc sử dụng đất
 • Kết quả kiểm tra hiện trạng nhà đất so sánh kết quả trong giấy tờ và kết quả hiện tại
 • Ý kiến đơn vị/ người đại điện sử dụng nhà đất và đại diện các cơ quan các cấp bộ, cấp cơ quan trung ương và cấp tỉnh về vấn đề này.
 • Thời gian kết thúc quá trình thực hiện và kiểm tra hiện trạng nhà đất cùng chữ ký và ghi rõ họ tên của toàn bộ tất cả các bên tham gia quá trình kiểm tra hiện trạng nhà đất.

Một vài lưu ý khi thực hiện mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất này đó chính là: Các giấy tờ có tính chất pháp lý cần được trình bày rõ ràng và đầy đủ nhất có thể. Bởi vì đây chính là phần tài liệu để căn cứ thông tin và so sánh giữa các khoảng thời gian để có thể thấy được sự khác biệt hay trùng khớp giữa các thông tin được trình bày trong các giấy tờ trước đó và kết quả kiểm tra hiện trạng nhà đất ở thời điểm hiện tại.

Thực tế cho thấy việc thực hiện mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất sẽ cho ra kết quả rằng chủ sở hữu đúng hay sai trong việc thực hiện quyền sử dụng đất. Và từ đó ta cũng có thể thấy được các con số chính xác nhất về diện tích các loại đất đã được sử dụng như thế nào? Quá trình sử dụng đất ra sao? Tất cả các thông tin đó đều được trình bày chi tiết trong mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục xây dựng nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.


Thông tin thêm

Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất 2022

Vik News xin giới thiệu tới các bạn Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất được ban hành kèm theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Mẫu dùng để kiểm tra hiện trạng nhà cửa, đất đai. Mời các bạn tham khảo.
Biên bản kiểm tra hiện trạng nhà, đất được sử dụng rất phổ biến và có vai trò vô cùng quan trọng, cần thiết khi muốn biết được tình hình thực trạng của nhà. Mẫu được lập ra để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng đất và khẳng định việc sở hữu và sử dụng diện tích đất hợp pháp trước pháp luật. Dưới đây là 2 mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất mới nhất cùng hướng dẫn cách viết chi tiết để các bạn tham khảo nhằm hoàn thiện thủ tục kiểm tra, xem xét hiện trạng nhà cửa, đất đai diễn ra suôn sẻ.
Mẫu biên bản hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản
Mẫu biên bản cuộc họp
Mẫu biên bản hủy bỏ phong tỏa tài khoản của pháp nhân
1. Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất số 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———-
……………, ngày….tháng….năm…..
BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRẠNG NHÀ ĐẤT
Số: ……………/BBKTHT
Hôm nay, ngày…tháng….năm….vào hồi …. giờ …… tại …………………………………… Chúng tôi gồm:
1.Đại diện công ty: ……………….. (chủ đầu tư công trình)
Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………….
Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………….
2. Đại diện công ty: …………………….. (chủ nhà thầu công trình)
Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………….
Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ ……………………………..
3. Đại diện UBND xã/phường……………….
Ông/Bà: ……………………………….. Chức vụ: …………………….
4. Chủ hộ gia đình của căn nhà số…………………
Ông/Bà: ………………………………………….. Ngày sinh: …/…/…
Căn cước công dân số: …………….cấp ngày…/…/…tại……………….
Trú tại: ……………………………….
Đã có mặt tại ngôi nhà số …………………để xem xét, phân tích hiện trạng ngôi nhà như sau:
– …………………….
– ……………………..
– …………………..
(Có thể là mục, nát, có nguy cơ sập không? có lấn chiếm đất không? có cơi nới không?…)
Hướng khắc phục:
-……………….
-………………..
Các bên thống nhất các nội dung trên, biên bản được đọc cho các bên cùng nghe và ký tên.
Biên bản kết thúc lúc ….. giờ cùng ngày. Biên bản được lập thành ….. bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau như nhau.
ĐẠI DIỆN CÔNG TY ….
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CÔNG TY….
(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ GIA ĐÌNH
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN UBND XÃ / PHƯỜNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————
BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRẠNG NHÀ, ĐẤT
Hôm nay, vào lúc ….giờ ngày ….tháng …..năm………..:
Thành phần đoàn kiểm tra gồm có:
1- Đại diện đơn vị sử dụng nhà, đất:
– Ông/Bà: …………………………………………Chức vụ: ……………………………
– Ông/Bà: …………………………………………Chức vụ: ……………………………
– Ông/Bà: …………………………………………Chức vụ: ……………………………
2. Đại diện cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan có thẩm quyền lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất:
– Ông/Bà: …………………………………………Chức vụ: ……………………………
– Ông/Bà: …………………………………………Chức vụ: ……………………………
– Ông/Bà: …………………………………………Chức vụ: ……………………………
3. Đại diện Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan (nếu có) thuộc địa phương (nơi có cơ sở nhà, đất):
– Ông/Bà: …………………………………………Chức vụ: ……………………………
– Ông/Bà: …………………………………………Chức vụ: ……………………………
– Ông/Bà: …………………………………………Chức vụ: ……………………………
4. Đại diện Bộ Tài chính (1):
– Ông/Bà: …………………………………………Chức vụ: ……………………………
– Ông/Bà: …………………………………………Chức vụ: ……………………………
– Ông/Bà: …………………………………………Chức vụ: ……………………………
Cùng tiến hành kiểm tra hiện trạng nhà, đất tại địa chỉ:
………………………………………………………………………………………………………………..
I. HỒ SƠ PHÁP LÝ VỀ NGUỒN GỐC NHÀ, ĐẤT:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
II. KẾT QUẢ KIỂM TRA HIỆN TRẠNG NHÀ ĐẤT:
1. Các chỉ tiêu về diện tích nhà, đất:

CHỈ TIÊU

THEO BÁO CÁO KÊ KHAI

THEO THỰC TẾ KIỂM TRA

1. Tổng số ngôi nhà

………………..ngôi

………………..ngôi

2. Diện tích khuôn viên đất:

………………..m2

………………..m2

3. Diện tích xây dựng nhà:

………………..m2

………………..m2

4. Diện tích sàn sử dụng nhà:

………………..m2

………………..m2

2. Hiện trạng sử dụng đất:
– Diện tích sử dụng vào mục đích chính (làm việc): …………………………………………….. m2
– Diện tích cho mượn: …………………………………………………………………………………….. m2
– Diện tích cho thuê: ……………………………………………………………………………………….. m2
– Diện tích đã bố trí làm nhà ở, đất ở: ……………………………………………………………….. m2
– Diện tích đang bị lấn chiếm: …………………………………………………………………………… m2
– Diện tích sử dụng vào mục đích khác: …………………………………………………………….. m2
– Diện tích bỏ trống, chưa sử dụng: …………………………………………………………………… m2
3. Hiện trạng sử dụng nhà:
– Nhà…….cấp hạng……..số tầng…………hiện trạng sử dụng…………………………………….
– Nhà…….cấp hạng……..số tầng…………hiện trạng sử dụng…………………………………….
– Nhà…….cấp hạng……..số tầng…………hiện trạng sử dụng…………………………………….
– Nhà…….cấp hạng……..số tầng…………hiện trạng sử dụng…………………………………….
– Nhà…….cấp hạng……..số tầng…………hiện trạng sử dụng…………………………………….
– Nhà…….cấp hạng……..số tầng…………hiện trạng sử dụng…………………………………….
III. Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NHÀ, ĐẤT:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
1. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN/BAN CHỈ ĐẠO 09 CẤP BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
2. Ý KIẾN CỦA SỞ TÀI CHÍNH VÀ CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN HOẶC BAN CHỈ ĐẠO 09 CẤP TỈNH:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Biên bản được lập thành …..bản và kết thúc vào lúc…… giờ cùng ngày.

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ, ĐẤT (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN SỞ TÀI CHÍNH VÀ CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN (Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BỘ TÀI CHÍNH(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (1) Đại diện Bộ Tài chính: Đối với nhà, đất thuộc trung ương quản lý (không bao gồm nhà, đất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) trên địa bàn các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng hoặc các trường hợp khác (nếu cần)
3. Cách viết biên bản kiểm hiện trạng nhà đất
Các trường hợp cần đến mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất có thể xảy ra trong các trường hợp sau:
Đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng đất và khẳng định việc sở hữu và sử dụng diện tích đất hợp pháp trước pháp luật.
Tránh để tình trạng tranh chấp, hiểu lầm mà có thể dẫn đến mâu thuẫn nghiêm trọng giữa các chủ sở hữu nhà đất.
Xác định chính xác nguồn gốc diện tích đất của chủ sở hữu đất và từ đó đưa được các phương hướng giải quyết phù hợp.
Về mặt nội dung, đối với mẫu biên bản này cũng bao gồm mục nội dung chính như sau:
Nội dung và cách trình bày mẫu biên bản kiểm hiện trạng nhà đất
Quốc hiệu, Tiêu ngữ
Tên biên bản và thời gian thực hiện
Thành phần tham gia thực hiện mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất.
Các giấy tờ có tính chất pháp lý về việc sử dụng đất
Kết quả kiểm tra hiện trạng nhà đất so sánh kết quả trong giấy tờ và kết quả hiện tại
Ý kiến đơn vị/ người đại điện sử dụng nhà đất và đại diện các cơ quan các cấp bộ, cấp cơ quan trung ương và cấp tỉnh về vấn đề này.
Thời gian kết thúc quá trình thực hiện và kiểm tra hiện trạng nhà đất cùng chữ ký và ghi rõ họ tên của toàn bộ tất cả các bên tham gia quá trình kiểm tra hiện trạng nhà đất.
Một vài lưu ý khi thực hiện mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất này đó chính là: Các giấy tờ có tính chất pháp lý cần được trình bày rõ ràng và đầy đủ nhất có thể. Bởi vì đây chính là phần tài liệu để căn cứ thông tin và so sánh giữa các khoảng thời gian để có thể thấy được sự khác biệt hay trùng khớp giữa các thông tin được trình bày trong các giấy tờ trước đó và kết quả kiểm tra hiện trạng nhà đất ở thời điểm hiện tại.
Thực tế cho thấy việc thực hiện mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất sẽ cho ra kết quả rằng chủ sở hữu đúng hay sai trong việc thực hiện quyền sử dụng đất. Và từ đó ta cũng có thể thấy được các con số chính xác nhất về diện tích các loại đất đã được sử dụng như thế nào? Quá trình sử dụng đất ra sao? Tất cả các thông tin đó đều được trình bày chi tiết trong mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục xây dựng nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #biên #bản #kiểm #tra #hiện #trạng #nhà #đất

Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất 2022

Vik News xin giới thiệu tới các bạn Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất được ban hành kèm theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Mẫu dùng để kiểm tra hiện trạng nhà cửa, đất đai. Mời các bạn tham khảo.
Biên bản kiểm tra hiện trạng nhà, đất được sử dụng rất phổ biến và có vai trò vô cùng quan trọng, cần thiết khi muốn biết được tình hình thực trạng của nhà. Mẫu được lập ra để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng đất và khẳng định việc sở hữu và sử dụng diện tích đất hợp pháp trước pháp luật. Dưới đây là 2 mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất mới nhất cùng hướng dẫn cách viết chi tiết để các bạn tham khảo nhằm hoàn thiện thủ tục kiểm tra, xem xét hiện trạng nhà cửa, đất đai diễn ra suôn sẻ.
Mẫu biên bản hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản
Mẫu biên bản cuộc họp
Mẫu biên bản hủy bỏ phong tỏa tài khoản của pháp nhân
1. Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất số 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———-
……………, ngày….tháng….năm…..
BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRẠNG NHÀ ĐẤT
Số: ……………/BBKTHT
Hôm nay, ngày…tháng….năm….vào hồi …. giờ …… tại …………………………………… Chúng tôi gồm:
1.Đại diện công ty: ……………….. (chủ đầu tư công trình)
Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………….
Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………….
2. Đại diện công ty: …………………….. (chủ nhà thầu công trình)
Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………….
Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ ……………………………..
3. Đại diện UBND xã/phường……………….
Ông/Bà: ……………………………….. Chức vụ: …………………….
4. Chủ hộ gia đình của căn nhà số…………………
Ông/Bà: ………………………………………….. Ngày sinh: …/…/…
Căn cước công dân số: …………….cấp ngày…/…/…tại……………….
Trú tại: ……………………………….
Đã có mặt tại ngôi nhà số …………………để xem xét, phân tích hiện trạng ngôi nhà như sau:
– …………………….
– ……………………..
– …………………..
(Có thể là mục, nát, có nguy cơ sập không? có lấn chiếm đất không? có cơi nới không?…)
Hướng khắc phục:
-……………….
-………………..
Các bên thống nhất các nội dung trên, biên bản được đọc cho các bên cùng nghe và ký tên.
Biên bản kết thúc lúc ….. giờ cùng ngày. Biên bản được lập thành ….. bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau như nhau.
ĐẠI DIỆN CÔNG TY ….
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CÔNG TY….
(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ GIA ĐÌNH
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN UBND XÃ / PHƯỜNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————
BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRẠNG NHÀ, ĐẤT
Hôm nay, vào lúc ….giờ ngày ….tháng …..năm………..:
Thành phần đoàn kiểm tra gồm có:
1- Đại diện đơn vị sử dụng nhà, đất:
– Ông/Bà: …………………………………………Chức vụ: ……………………………
– Ông/Bà: …………………………………………Chức vụ: ……………………………
– Ông/Bà: …………………………………………Chức vụ: ……………………………
2. Đại diện cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan có thẩm quyền lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất:
– Ông/Bà: …………………………………………Chức vụ: ……………………………
– Ông/Bà: …………………………………………Chức vụ: ……………………………
– Ông/Bà: …………………………………………Chức vụ: ……………………………
3. Đại diện Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan (nếu có) thuộc địa phương (nơi có cơ sở nhà, đất):
– Ông/Bà: …………………………………………Chức vụ: ……………………………
– Ông/Bà: …………………………………………Chức vụ: ……………………………
– Ông/Bà: …………………………………………Chức vụ: ……………………………
4. Đại diện Bộ Tài chính (1):
– Ông/Bà: …………………………………………Chức vụ: ……………………………
– Ông/Bà: …………………………………………Chức vụ: ……………………………
– Ông/Bà: …………………………………………Chức vụ: ……………………………
Cùng tiến hành kiểm tra hiện trạng nhà, đất tại địa chỉ:
………………………………………………………………………………………………………………..
I. HỒ SƠ PHÁP LÝ VỀ NGUỒN GỐC NHÀ, ĐẤT:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
II. KẾT QUẢ KIỂM TRA HIỆN TRẠNG NHÀ ĐẤT:
1. Các chỉ tiêu về diện tích nhà, đất:

CHỈ TIÊU

THEO BÁO CÁO KÊ KHAI

THEO THỰC TẾ KIỂM TRA

1. Tổng số ngôi nhà

………………..ngôi

………………..ngôi

2. Diện tích khuôn viên đất:

………………..m2

………………..m2

3. Diện tích xây dựng nhà:

………………..m2

………………..m2

4. Diện tích sàn sử dụng nhà:

………………..m2

………………..m2

2. Hiện trạng sử dụng đất:
– Diện tích sử dụng vào mục đích chính (làm việc): …………………………………………….. m2
– Diện tích cho mượn: …………………………………………………………………………………….. m2
– Diện tích cho thuê: ……………………………………………………………………………………….. m2
– Diện tích đã bố trí làm nhà ở, đất ở: ……………………………………………………………….. m2
– Diện tích đang bị lấn chiếm: …………………………………………………………………………… m2
– Diện tích sử dụng vào mục đích khác: …………………………………………………………….. m2
– Diện tích bỏ trống, chưa sử dụng: …………………………………………………………………… m2
3. Hiện trạng sử dụng nhà:
– Nhà…….cấp hạng……..số tầng…………hiện trạng sử dụng…………………………………….
– Nhà…….cấp hạng……..số tầng…………hiện trạng sử dụng…………………………………….
– Nhà…….cấp hạng……..số tầng…………hiện trạng sử dụng…………………………………….
– Nhà…….cấp hạng……..số tầng…………hiện trạng sử dụng…………………………………….
– Nhà…….cấp hạng……..số tầng…………hiện trạng sử dụng…………………………………….
– Nhà…….cấp hạng……..số tầng…………hiện trạng sử dụng…………………………………….
III. Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NHÀ, ĐẤT:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
1. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN/BAN CHỈ ĐẠO 09 CẤP BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
2. Ý KIẾN CỦA SỞ TÀI CHÍNH VÀ CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN HOẶC BAN CHỈ ĐẠO 09 CẤP TỈNH:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Biên bản được lập thành …..bản và kết thúc vào lúc…… giờ cùng ngày.

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ, ĐẤT (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN SỞ TÀI CHÍNH VÀ CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN (Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BỘ TÀI CHÍNH(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (1) Đại diện Bộ Tài chính: Đối với nhà, đất thuộc trung ương quản lý (không bao gồm nhà, đất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) trên địa bàn các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng hoặc các trường hợp khác (nếu cần)
3. Cách viết biên bản kiểm hiện trạng nhà đất
Các trường hợp cần đến mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất có thể xảy ra trong các trường hợp sau:
Đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng đất và khẳng định việc sở hữu và sử dụng diện tích đất hợp pháp trước pháp luật.
Tránh để tình trạng tranh chấp, hiểu lầm mà có thể dẫn đến mâu thuẫn nghiêm trọng giữa các chủ sở hữu nhà đất.
Xác định chính xác nguồn gốc diện tích đất của chủ sở hữu đất và từ đó đưa được các phương hướng giải quyết phù hợp.
Về mặt nội dung, đối với mẫu biên bản này cũng bao gồm mục nội dung chính như sau:
Nội dung và cách trình bày mẫu biên bản kiểm hiện trạng nhà đất
Quốc hiệu, Tiêu ngữ
Tên biên bản và thời gian thực hiện
Thành phần tham gia thực hiện mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất.
Các giấy tờ có tính chất pháp lý về việc sử dụng đất
Kết quả kiểm tra hiện trạng nhà đất so sánh kết quả trong giấy tờ và kết quả hiện tại
Ý kiến đơn vị/ người đại điện sử dụng nhà đất và đại diện các cơ quan các cấp bộ, cấp cơ quan trung ương và cấp tỉnh về vấn đề này.
Thời gian kết thúc quá trình thực hiện và kiểm tra hiện trạng nhà đất cùng chữ ký và ghi rõ họ tên của toàn bộ tất cả các bên tham gia quá trình kiểm tra hiện trạng nhà đất.
Một vài lưu ý khi thực hiện mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất này đó chính là: Các giấy tờ có tính chất pháp lý cần được trình bày rõ ràng và đầy đủ nhất có thể. Bởi vì đây chính là phần tài liệu để căn cứ thông tin và so sánh giữa các khoảng thời gian để có thể thấy được sự khác biệt hay trùng khớp giữa các thông tin được trình bày trong các giấy tờ trước đó và kết quả kiểm tra hiện trạng nhà đất ở thời điểm hiện tại.
Thực tế cho thấy việc thực hiện mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất sẽ cho ra kết quả rằng chủ sở hữu đúng hay sai trong việc thực hiện quyền sử dụng đất. Và từ đó ta cũng có thể thấy được các con số chính xác nhất về diện tích các loại đất đã được sử dụng như thế nào? Quá trình sử dụng đất ra sao? Tất cả các thông tin đó đều được trình bày chi tiết trong mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục xây dựng nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #biên #bản #kiểm #tra #hiện #trạng #nhà #đất


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button