Biểu Mẫu

Mẫu DC02: Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư 2022

Mẫu đơn cập nhật và chỉnh sửa thông tin dân cư là biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 104/2020 / TT-BCA Sửa đổi, bổ sung Thông tư 66/2015 / TT-BCA và cung cấp biểu mẫu dùng cho công tác cấp. Quản lý thẻ Căn cước công dân, Lưu trữ căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 41/2019 / TT-BCA. Hãy tham khảo trước

1. Mẫu cập nhật, đính chính thông tin nhà đất là gì?

Phiếu cập nhật, điều chỉnh thông tin đăng ký thường trú dùng để báo cáo những thay đổi về thông tin cá nhân của công dân theo quy định của Luật Căn cước công dân năm 2014.

2. Mẫu phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin nhân khẩu

Mẫu DC02: Cập nhật Mẫu, Chỉnh sửa Thông tin Khu dân cư

Mẫu DC02 ban hành kèm theo
Thông tư số 104/2020 / TT-BCA (ngày 30 tháng 9 năm 2020)

cố gắng: ………………………

Quận / Gu / Thành phố / Thành phố …..

Xã / Phường / Thị trấn: …………………………

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Bộ sưu tập cập nhật thông tin phổ biến

I. Thông tin về người khiếu nại(đầu tiên)

1. Họ, tên đệm và tên(2):… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

2. Số điện thoại di động(ba)
số ID

3. Mối quan hệ với người cập nhật, sửa chữa thông tin: ………………………………….…

II. Thông tin về người đó được cập nhật và thông tin được sửa chữa.(4)

1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh(2):… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

2. Ngày sinh, tháng, năm:

3. Giới tính: Nam Nữ

4. Số điện thoại di động(ba)
số ID

5. Hộ khẩu thường trú(5):… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

6. Nơi ở hiện tại (Chỉ khai báo nếu khác nơi đăng ký hộ khẩu thường trú)(5):… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

7. Số hộ gia đình(6):… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

III. Nội dung đã được cập nhật và sửa chữa.

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

IV. Tài liệu và Tệp đính kèm

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………


được sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Nhân viên giới thiệu
(Ký, họ tên)

….., ngày tháng năm…
phóng viên
(Ký, họ tên)

bản ghi nhớ: (đầu tiên)Thông tin về phóng viên chỉ được ghi lại nếu phóng viên không phải là người có thể cập nhật, sửa chữa thông tin. (2)Được viết bằng tất cả hình ảnh xác thực.(ba)Nhập Số Nhận dạng Cá nhân, Số Nhận dạng Công dân (CCCD) hoặc số Chứng minh nhân dân của bạn nếu bạn không có Số Nhận dạng Cá nhân.(4)Ghi lại thông tin công dân trước khi cập nhật, chỉnh sửa. (5)Vui lòng nhập địa chỉ hành chính đầy đủ của bạn. Cấp 03: Xã, Huyện, Tỉnh.(6)Một sĩ quan cảnh sát đã viết bài báo này.

Trên đây big data đã giới thiệu tới bạn đọc mẫu cập nhật, chỉnh sửa thông tin cư trú trong thủ tục hành chính, mời bạn đọc tham khảo chi tiết.

Xem thêm thông tin Mẫu DC02: Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư 2022

Mẫu DC02: Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư 2022

Biểu mẫu cập nhật, cải chính thông tin dân cư là biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 104/2020 / TT-BCA sửa đổi Thông tư 66/2015 / TT-BCA quy định về biểu mẫu dùng trong công tác cấp. Quản lý thẻ Căn cước công dân, Lưu trữ căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được Thông tư 41/2019 / TT-BCA sửa đổi, bổ sung. Vui lòng tham khảo trước
1. Biểu mẫu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư là gì?
Mẫu phiếu cập nhật, điều chỉnh thông tin dân cư dùng để công dân kê khai khi có sự thay đổi về thông tin nhân thân theo quy định của Luật Căn cước công dân 2014.
2. Mẫu phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư

Mẫu DC02 ban hành kèm theoThông tư số 104/2020 / TT-BCA ngày 30 tháng 9 năm 2020

Tỉnh / thành phố: …………………….
Quận / huyện / thị xã / thành phố …….
Xã / phường / thị trấn: …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc —————

THU THẬP CẬP NHẬT THÔNG TIN PHỔ BIẾN
I. Thông tin về người khai báo(đầu tiên)
1. Họ, chữ đệm và tên(2): ………………………………………………. ………………………..

2. Số điện thoại di động(3)số ID

3. Mối quan hệ với người được cập nhật, chỉnh sửa thông tin: …………………………………. ….
II. Thông tin về người được cập nhật, chỉnh sửa thông tin(4)
1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh(2): ………………………………………………. ………

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Giới tính: Nam Nữ

4. Số điện thoại di động(3)số ID

5. Nơi thường trú(5): ………………………………………………. ………………………….. ………….
… ……………………………………………… …
6. Nơi ở hiện tại (Chỉ khai báo nếu khác nơi đăng ký hộ khẩu thường trú)(5): ………………………………………………. ..
… ……………………………………………… …
… ……………………………………………… …
7. Số hộ khẩu(6): ………………………………………………. ………………………….. …….
III. Nội dung được cập nhật, chỉnh sửa
… ……………………………………………… …
… ……………………………………………… …
… ……………………………………………… …
… ……………………………………………… …
… ……………………………………………… …
… ……………………………………………… …
… ……………………………………………… …
IV. Hồ sơ và tài liệu kèm theo
… ……………………………………………… …
… ……………………………………………… …
… ……………………………………………… …
… ……………………………………………… …

Được sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Do nhân viên giới thiệu(Ký, ghi rõ họ tên)

…….., ngày tháng năm…Declarant(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (đầu tiên)Thông tin về người khai chỉ được ghi trong trường hợp người khai không phải là người được cập nhật, sửa đổi thông tin. (2)Viết bằng TẤT CẢ CAPTCHA.(3)Nhập số định danh cá nhân, số căn cước công dân (CCCD), nếu chưa có số định danh cá nhân thì ghi số CMND.(4)Ghi lại thông tin của công dân trước khi cập nhật, chỉnh sửa. (5)Điền vào địa chỉ hành chính đầy đủ 03 cấp: xã, huyện, tỉnh.(6)Nhân viên cảnh sát viết mục này.
Trên đây Vik News vừa giới thiệu đến bạn đọc Mẫu phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư trong biểu mẫu thủ tục hành chính, mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết.

#Mẫu #DC02 #Phiếu #cập #nhật #chỉnh #sửa #thông #tin #dân #cư

Biểu mẫu cập nhật, cải chính thông tin dân cư là biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 104/2020 / TT-BCA sửa đổi Thông tư 66/2015 / TT-BCA quy định về biểu mẫu dùng trong công tác cấp. Quản lý thẻ Căn cước công dân, Lưu trữ căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được Thông tư 41/2019 / TT-BCA sửa đổi, bổ sung. Vui lòng tham khảo trước
1. Biểu mẫu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư là gì?
Mẫu phiếu cập nhật, điều chỉnh thông tin dân cư dùng để công dân kê khai khi có sự thay đổi về thông tin nhân thân theo quy định của Luật Căn cước công dân 2014.
2. Mẫu phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư

Mẫu DC02 ban hành kèm theoThông tư số 104/2020 / TT-BCA ngày 30 tháng 9 năm 2020

Tỉnh / thành phố: …………………….
Quận / huyện / thị xã / thành phố …….
Xã / phường / thị trấn: …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc —————

THU THẬP CẬP NHẬT THÔNG TIN PHỔ BIẾN
I. Thông tin về người khai báo(đầu tiên)
1. Họ, chữ đệm và tên(2): ………………………………………………. ………………………..

2. Số điện thoại di động(3)số ID

3. Mối quan hệ với người được cập nhật, chỉnh sửa thông tin: …………………………………. ….
II. Thông tin về người được cập nhật, chỉnh sửa thông tin(4)
1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh(2): ………………………………………………. ………

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Giới tính: Nam Nữ

4. Số điện thoại di động(3)số ID

5. Nơi thường trú(5): ………………………………………………. ………………………….. ………….
… ……………………………………………… …
6. Nơi ở hiện tại (Chỉ khai báo nếu khác nơi đăng ký hộ khẩu thường trú)(5): ………………………………………………. ..
… ……………………………………………… …
… ……………………………………………… …
7. Số hộ khẩu(6): ………………………………………………. ………………………….. …….
III. Nội dung được cập nhật, chỉnh sửa
… ……………………………………………… …
… ……………………………………………… …
… ……………………………………………… …
… ……………………………………………… …
… ……………………………………………… …
… ……………………………………………… …
… ……………………………………………… …
IV. Hồ sơ và tài liệu kèm theo
… ……………………………………………… …
… ……………………………………………… …
… ……………………………………………… …
… ……………………………………………… …

Được sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Do nhân viên giới thiệu(Ký, ghi rõ họ tên)

…….., ngày tháng năm…Declarant(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (đầu tiên)Thông tin về người khai chỉ được ghi trong trường hợp người khai không phải là người được cập nhật, sửa đổi thông tin. (2)Viết bằng TẤT CẢ CAPTCHA.(3)Nhập số định danh cá nhân, số căn cước công dân (CCCD), nếu chưa có số định danh cá nhân thì ghi số CMND.(4)Ghi lại thông tin của công dân trước khi cập nhật, chỉnh sửa. (5)Điền vào địa chỉ hành chính đầy đủ 03 cấp: xã, huyện, tỉnh.(6)Nhân viên cảnh sát viết mục này.
Trên đây Vik News vừa giới thiệu đến bạn đọc Mẫu phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư trong biểu mẫu thủ tục hành chính, mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết.

#Mẫu #DC02 #Phiếu #cập #nhật #chỉnh #sửa #thông #tin #dân #cư


#Mẫu #DC02 #Phiếu #cập #nhật #chỉnh #sửa #thông #tin #dân #cư

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button