Biểu Mẫu

Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam

Đơn xin thôi việc hưởng cơ chế thai sản đối với lao động nam hoặc về cơ chế thai sản đối với chồng là mẫu đơn do tư nhân lao động nam lập và gửi tới cơ quan cấp trên có thẩm quyền để xin thôi việc hưởng cơ chế Những ích lợi. của 1 lao động nam Tỉ lệ thai sản của lao động nam lúc họ tham dự vào an sinh xã hội. Biểu mẫu nêu rõ thông tin của viên chức. Xem cụ thể và tải về mẫu đơn xin nghỉ thai sản của lao động nam tại đây.

  • Đề xuất nghỉ thai sản rốt cục
  • Mẫu C70b-HD: Danh sách khắc phục hưởng cơ chế ốm đau, thai sản, dưỡng sức, hồi phục sức khỏe
  • Đơn đề xuất hưởng cơ chế thai sản cho người đã thôi việc

1. Thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nam

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Luật BHXH 5 2014, lao động nam tham dự BHXH lúc vợ sinh con được thôi việc hưởng cơ chế thai sản chỉ cần khoảng sau đây:

– 05 ngày làm việc đối với trường hợp giao hàng thông thường;

– 07 ngày làm việc nếu sinh mổ hoặc sinh trước 32 tuần;

– 10 ngày làm việc đối với trường hợp sinh đôi; sinh 3 trở lên mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

– 14 ngày làm việc nếu bạn sinh đôi trở lên cần giải phẫu.

Giđấy phép này được tính trong khoảng 30 ngày trước tiên bắt đầu từ ngày sinh con.

Khi thôi việc, lao động nam thừa hưởng cơ chế thai sản theo ngày. Cách tính như sau:

Mức hưởng = Mức bình quân tiền công tháng đóng BHXH của 06 tháng trước lúc xuất phát: 24 x Số ngày nghỉ

Trường hợp công nhân nam chưa đủ 06 tháng đóng bảo hiểm xã hội thì mức hưởng theo mức bình quân tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

2. Mẫu đơn xin thôi việc hưởng cơ chế thai sản dành cho lao động nam số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

********

ĐƠN XIN TRỢ CẤP BỆNH NHÂN

Kính gửi: – Hội đồng quản trị Doanh nghiệp ……………… (1)

– Nguồn nhân công

– Trưởng phòng ……………………. (2)

Tên tôi là: ………………………… .. …… .. ………… .Ngày sinh …………………….

Chức vụ: …………………….… .. Địa điểm việc làm: …………………….

DNI số: …………………… .. Ngày cấp ……………… .. Nơi cấp …………………… ..

Địa chỉ hiện nay:…………………………………………………………………………………………………….

Hiện tại, vợ tôi vừa sinh ngày …………………….

Để có thời kì vợ và đứa con mới sinh, tôi đã xin phép Ban Giám đốc cho nghỉ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ….. /…. /… .. tới …… /… ../… .. (3)

Khi nghỉ thai sản, tôi sẽ bàn giao công tác cho …………………… .. (4) hiện đang làm việc tại ……………………. … (5)

Nếu 1 vấn đề béo nảy sinh, tôi hứa hẹn sẽ giúp khắc phục nó nhanh nhất có thể.

Hết thời kì nghỉ thai sản, tôi sẽ quay về làm việc và chấp hành nghiêm chỉnh mọi nội quy của doanh nghiệp.

Kính mong Ban Giám đốc phê chuẩn, tạo điều kiện để trợ giúp.

Xin thật tâm cảm ơn!

Quan điểm ​​của giám đốc

……….., tháng ngày 5……

Người ứng tuyển

3. Mẫu đơn xin thôi việc hưởng cơ chế thai sản dành cho lao động nam số 2

Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của lao động nam

Nội dung của Đơn xin thôi việc hưởng cơ chế thai sản của Nhân viên nam / Đơn xin thôi việc hưởng cơ chế thai sản của Người chồng như sau:

TÊN CƠ QUAN
……………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————————

ĐƠN XIN TRỢ CẤP BỆNH NHÂN

Thân mến: ………………………………………………

Tên tôi là: …………………………………………………… Sinh ngày …………………….

Chức vụ: …………………………………. Nơi làm việc: …………………………………………….

Số chứng minh thư: ……………………………. Ngày và vị trí của chuyến thám hiểm ………………

Địa chỉ hiện nay: ……………………………………………………………………………………………..

Vợ tôi mới sinh con, để bảo đảm sức khỏe cho vợ và con, tôi xin phép Hội đồng quản trị cho phép tôi thôi việc để hưởng cơ chế thai sản theo quy định tại Điều 34 Luật An sinh xã hội 5 2014 bắt đầu từ ngày…. ./…../…..Tới ngày… ../… ../ …….

Tôi xin cam đoan: Khi nghỉ thai sản, tôi sẽ chuyển giao công tác cho công nhân thích hợp và quay về làm việc lúc hết thời kì nghỉ theo quy định của Doanh nghiệp.

Kính mong Ban Giám đốc phê chuẩn, tạo điều kiện để trợ giúp.

Xin thật tâm cảm ơn!

……………, tháng ngày 5 ……

Quan điểm ​​của giám đốc

Người ứng tuyển
……………………

Mời các độc giả thêm tại phân mục Thủ tục hành chính trong bài báo biểu mẫu Xin vui lòng.

Xem thêm thông tin Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam

Mẫu đơn xin thôi việc hưởng cơ chế thai sản đối với lao động nam

Mẫu đơn xin thôi việc hưởng cơ chế thai sản đối với lao động nam hay cơ chế thai sản của chồng là mẫu đơn được tư nhân công nhân nam lập ra và gửi đến cơ quan cấp trên có thẩm quyền để xin thôi việc hưởng cơ chế thai sản đối với lao động nam lúc họ có tham dự bảo hiểm xã hội. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của công nhân. Mời các bạn cùng tham khảo cụ thể và tải về mẫu đơn xin thôi việc hưởng cơ chế thai sản đối với lao động nam tại đây.
Đơn xin nghỉ thai sản mới nhất
Mẫu C70b-HD: Danh sách khắc phục hưởng cơ chế ốm đau, thai sản, dưỡng sức hồi phục sức khỏe
Mẫu đơn xin hưởng cơ chế thai sản dành cho trường hợp đã thôi việc
1. Thời gian thôi việc hưởng cơ chế thai sản đối với lao động nam
Theo khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lao động nam đang tham dự bảo hiểm xã hội lúc vợ sinh con sẽ được thôi việc hưởng cơ chế thai sản với thời kì như sau:
– 05 ngày làm việc nếu sinh thường;
– 07 ngày làm việc nếu sinh phải giải phẫu hoặc sinh dưới 32 tuần tuổi;
– 10 ngày làm việc nếu sinh đôi; sinh 3 trở lên thì cứ mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
– 14 ngày làm việc nếu sinh đôi trở lên nhưng mà phải giải phẫu.
Thời gian nghỉ này được tính trong vòng thời kì 30 ngày đầu bắt đầu từ ngày vợ sinh con.
Khi nghỉ, lao động nam thừa hưởng cơ chế thai sản với mức hưởng theo ngày. Cách tính như sau:
Mức hưởng = Mức bình quân tiền công tháng đóng BHXH của 06 tháng trước lúc thôi việc: 24 x Số ngày nghỉ
Trường hợp lao động nam chưa đóng bảo hiểm xã hội đủ 06 tháng thì mức hưởng căn cứ vào mức bình quân tiền công tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
2. Mẫu đơn xin thôi việc hưởng cơ chế thai sản đối với lao động nam số 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********
ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN
Kính gửi: – Ban Giám đốc Doanh nghiệp ……………(1)
– Phòng hành chính nhân sự
– Trưởng bộ phận …………..……… (2)
Tên tôi là:………………………..……..…………………………Sinh ngày…………………….
Chức vụ:………………………………………………….….. Địa điểm công việc:…………………….
Số CMTND:……………………………….. Ngày cấp………………………….. Nơi cấp………………..
Địa chỉ hiện nay:…………………………………………………………………………………………………….
Hiện nay, vợ tôi vừa sinh con ngày…………..….
Để có thời kì vợ và con mới sinh, tôi xin phép Ban Giám đốc Doanh nghiệp cho tôi thôi việc hưởng cơ chế thai sản theo quy định của Nhà nước.
Thời gian xin nghỉ từ ngày…../…./…..tới ngày……/…../….. (3)
Khi thôi việc hưởng cơ chế thai sản, tôi sẽ bàn giao công tác lại cho…………………….…(4) hiện đang công việc tại…………………………………………(5)
Nếu có vấn đề nảy sinh về công tác quan trọng, tôi cam kết sẽ cung cấp khắc phục nhanh nhất.
Hết thời kì nghỉ thai sản, tôi sẽ quay về làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của doanh nghiệp.
Kính mong Ban Giám đốc phê chuẩn và tạo điều kiện giúp sức.
Xin thật tâm cảm ơn!

Quan điểm của Giám đốc

……….., ngày…..tháng…..5……
Người làm đơn

3. Mẫu đơn xin thôi việc hưởng cơ chế thai sản đối với lao động nam số 2

Nội dung mẫu đơn xin thôi việc hưởng cơ chế thai sản đối với lao động nam/ Mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho chồng như sau:
TÊN CƠ QUAN……………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————————–
ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN
Kính gửi: …………………………………………………
Tên tôi là: ……………………………………………… Sinh ngày …………………………………….
Chức vụ: …………………………………. Địa điểm công việc: …………………………………………….
Số CMTND: ……………………………. Ngày cấp ………………………… Nơi cấp ………………
Địa chỉ hiện nay: ……………………………………………………………………………………………..
Vợ tôi vừa sinh con, để bảo đảm cho việc sức khỏe của vợ và con tôi xin phép Ban Giám đốc Doanh nghiệp cho tôi thôi việc hưởng cơ chế thai sản theo Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội 2014 từ ngày…../…../…..tới ngày…../…../…….
Tôi xin cam đoan: Khi thôi việc hưởng cơ chế thai sản, tôi sẽ bàn giao công tác cho viên chức có liên can và sẽ đi làm lại lúc hết thời kì nghỉ theo đúng quy định của Doanh nghiệp.
Kính mong Ban Giám đốc phê chuẩn và tạo điều kiện giúp sức.
Xin thật tâm cảm ơn!

……………, ngày…..tháng…..5 ……

Quan điểm của Giám đốc

Người làm đơn……………………………
Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #đơn #xin #nghỉ #việc #hưởng #chế #độ #thai #sản #đối #với #lao #động #nam

Mẫu đơn xin thôi việc hưởng cơ chế thai sản đối với lao động nam

Mẫu đơn xin thôi việc hưởng cơ chế thai sản đối với lao động nam hay cơ chế thai sản của chồng là mẫu đơn được tư nhân công nhân nam lập ra và gửi đến cơ quan cấp trên có thẩm quyền để xin thôi việc hưởng cơ chế thai sản đối với lao động nam lúc họ có tham dự bảo hiểm xã hội. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của công nhân. Mời các bạn cùng tham khảo cụ thể và tải về mẫu đơn xin thôi việc hưởng cơ chế thai sản đối với lao động nam tại đây.
Đơn xin nghỉ thai sản mới nhất
Mẫu C70b-HD: Danh sách khắc phục hưởng cơ chế ốm đau, thai sản, dưỡng sức hồi phục sức khỏe
Mẫu đơn xin hưởng cơ chế thai sản dành cho trường hợp đã thôi việc
1. Thời gian thôi việc hưởng cơ chế thai sản đối với lao động nam
Theo khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lao động nam đang tham dự bảo hiểm xã hội lúc vợ sinh con sẽ được thôi việc hưởng cơ chế thai sản với thời kì như sau:
– 05 ngày làm việc nếu sinh thường;
– 07 ngày làm việc nếu sinh phải giải phẫu hoặc sinh dưới 32 tuần tuổi;
– 10 ngày làm việc nếu sinh đôi; sinh 3 trở lên thì cứ mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
– 14 ngày làm việc nếu sinh đôi trở lên nhưng mà phải giải phẫu.
Thời gian nghỉ này được tính trong vòng thời kì 30 ngày đầu bắt đầu từ ngày vợ sinh con.
Khi nghỉ, lao động nam thừa hưởng cơ chế thai sản với mức hưởng theo ngày. Cách tính như sau:
Mức hưởng = Mức bình quân tiền công tháng đóng BHXH của 06 tháng trước lúc thôi việc: 24 x Số ngày nghỉ
Trường hợp lao động nam chưa đóng bảo hiểm xã hội đủ 06 tháng thì mức hưởng căn cứ vào mức bình quân tiền công tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
2. Mẫu đơn xin thôi việc hưởng cơ chế thai sản đối với lao động nam số 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********
ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN
Kính gửi: – Ban Giám đốc Doanh nghiệp ……………(1)
– Phòng hành chính nhân sự
– Trưởng bộ phận …………..……… (2)
Tên tôi là:………………………..……..…………………………Sinh ngày…………………….
Chức vụ:………………………………………………….….. Địa điểm công việc:…………………….
Số CMTND:……………………………….. Ngày cấp………………………….. Nơi cấp………………..
Địa chỉ hiện nay:…………………………………………………………………………………………………….
Hiện nay, vợ tôi vừa sinh con ngày…………..….
Để có thời kì vợ và con mới sinh, tôi xin phép Ban Giám đốc Doanh nghiệp cho tôi thôi việc hưởng cơ chế thai sản theo quy định của Nhà nước.
Thời gian xin nghỉ từ ngày…../…./…..tới ngày……/…../….. (3)
Khi thôi việc hưởng cơ chế thai sản, tôi sẽ bàn giao công tác lại cho…………………….…(4) hiện đang công việc tại…………………………………………(5)
Nếu có vấn đề nảy sinh về công tác quan trọng, tôi cam kết sẽ cung cấp khắc phục nhanh nhất.
Hết thời kì nghỉ thai sản, tôi sẽ quay về làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của doanh nghiệp.
Kính mong Ban Giám đốc phê chuẩn và tạo điều kiện giúp sức.
Xin thật tâm cảm ơn!

Quan điểm của Giám đốc

……….., ngày…..tháng…..5……
Người làm đơn

3. Mẫu đơn xin thôi việc hưởng cơ chế thai sản đối với lao động nam số 2

Nội dung mẫu đơn xin thôi việc hưởng cơ chế thai sản đối với lao động nam/ Mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho chồng như sau:
TÊN CƠ QUAN……………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————————–
ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN
Kính gửi: …………………………………………………
Tên tôi là: ……………………………………………… Sinh ngày …………………………………….
Chức vụ: …………………………………. Địa điểm công việc: …………………………………………….
Số CMTND: ……………………………. Ngày cấp ………………………… Nơi cấp ………………
Địa chỉ hiện nay: ……………………………………………………………………………………………..
Vợ tôi vừa sinh con, để bảo đảm cho việc sức khỏe của vợ và con tôi xin phép Ban Giám đốc Doanh nghiệp cho tôi thôi việc hưởng cơ chế thai sản theo Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội 2014 từ ngày…../…../…..tới ngày…../…../…….
Tôi xin cam đoan: Khi thôi việc hưởng cơ chế thai sản, tôi sẽ bàn giao công tác cho viên chức có liên can và sẽ đi làm lại lúc hết thời kì nghỉ theo đúng quy định của Doanh nghiệp.
Kính mong Ban Giám đốc phê chuẩn và tạo điều kiện giúp sức.
Xin thật tâm cảm ơn!

……………, ngày…..tháng…..5 ……

Quan điểm của Giám đốc

Người làm đơn……………………………
Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #đơn #xin #nghỉ #việc #hưởng #chế #độ #thai #sản #đối #với #lao #động #nam


#Mẫu #đơn #xin #nghỉ #việc #hưởng #chế #độ #thai #sản #đối #với #lao #động #nam

Vik News

Đại Bàng Xanh

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button