Biểu Mẫu

Mẫu đơn xin trở lại công tác

Phiếu đề nghị quay về làm việc là biểu mẫu do công nhân tự lập và gửi tới đơn vị sau lúc xin thôi việc vì bất cứ lý do gì, sau ấy có thể quay lại tiếp diễn làm việc tại đơn vị. Đơn đề nghị quay về làm việc nêu rõ thông tin tư nhân của người ứng tuyển, thời kì thôi việc trước ấy và thời kì họ có thể quay về làm việc tại đơn vị. Độc giả tham khảo cụ thể và tải mẫu đơn xin quay về làm việc tại đây.

  • mẫu đơn xin đi công việc
  • Mẫu kế hoạch chuyến công việc
  • Báo cáo mẫu về hiệu suất của nhà chỉ huy

1. Đơn Xin Trở Lại Làm Việc Số 1

QUAY LẠI ĐƠN XIN VIỆC

Thân mến: ……………………………. (Chủ nhân hoặc doanh nghiệp)

Tên tôi là:……………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: ……………………………………………….

Nơi sinh:……………………………..

Cấp:………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………..

Công tác:………………………………………………………………………………………………

Đơn vị công việc: ………………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………… ..

Được sự đồng ý của …………………… Tôi nghỉ cơ chế thai sản từ: ngày …………. tháng ………… .5 …… ..tới ngày ………… .tháng ………… ..

Cho cho tới hiện tại, dù rằng chưa hết thời kì nghỉ ……………… mà tôi có ước muốn (mong muốn) đi làm lại trước thời hạn vì tôi thấy sức khỏe của mình đủ an toàn để đi sớm (có công nhận của bệnh viện. )).

Tôi đưa ra đề nghị này Tôi kính đề xuất …………………… cho phép tôi quay về làm việc từ khi ngày …… ..tháng …… .5. …………

Trân trọng… …………………… ..phê chuẩn và khắc phục. …………,

Ngày tháng 5.….

Người ứng tuyển

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Quay lại làm việc Mẫu đơn số 2

Nội dung căn bản của đơn xin quay về làm việc như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————

QUAY LẠI ĐƠN XIN VIỆC

Thân mến:

– Hiệu trưởng ………..;

– Trưởng ban cán sự của tổ chức;

– Trưởng Bộ môn (Bộ môn / Khoa / TTM).

Tên của tôi: ……………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị công việc: ………………………………………………………………………………………… ..

Hộ khẩu thường trú: ………… đường ……………………

khu phố) ……………………. Quận) …………………. Thành phố, tỉnh) …………………….

Theo Công văn số …………………………………………………… / XHNV-TCCB ngày ………… tháng …………… .. 5 ………… .. của trường học …………………………………………………… .. liên can tới việc công chức bị đuổi việc ko hưởng lương, tôi được nghỉ ko lương theo ngày…. …… .. …….

Hiện giờ tôi đã làm xong việc của mình. Tôi làm đơn này đề nghị quay về làm việc từ khi ngày …………………….

Rất mong bạn phê chuẩn và khắc phục vấn đề.

………, ngày …. tháng… 5 20 ……

Quan điểm ​​của Trưởng Phòng, Ban, Khoa, T. Tâm

Yêu cầu Hiệu trưởng khắc phục cho Ông (Bà)
…………………….
Bạn có thể quay về làm việc từ khi ngày …… /… ../ 20… ..

thủ trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ứng tuyển
(Ký, ghi rõ họ tên)

HÃY GỌI CHO PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÔNG TƯ.

NHẬN XÉT CỦA GIÁM ĐỐC

Mời các độc giả thêm tại phân mục việc làm – nguồn nhân công trong bài báo biểu mẫu Xin vui lòng.

Xem thêm thông tin Mẫu đơn xin trở lại công tác

Mẫu đơn xin quay về công việc

Mẫu đơn xin quay về công việc là mẫu đơn được tư nhân người nhân viên lập ra và gửi đến đơn vị sau lúc xin thôi việc vì 1 vài lý do nào ấy thì xin được quay về tiếp diễn công việc tại đơn vị. Mẫu đơn xin quay về công việc nêu rõ thông tin tư nhân của người làm đơn, thời kì xin nghỉ trước ấy, thời kì có thể quay quay về công việc tại đơn vị. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về mẫu đơn xin quay về công việc tại đây.
Mẫu giấy đề xuất đi công việc
Mẫu kế hoạch đi công việc
Mẫu báo cáo thành tựu công việc chủ nhiệm
1. Mẫu đơn xin quay về công việc số 1
ĐƠN XIN TRỞ LẠI CÔNG TÁC
Kính gửi: ……………………………. (Người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp)
Tôi tên là:……………………………………………………………………………………………..
Sinh ngày: ……………………………………………….
Nơi sinh:……………………………..
Thứ bậc:………………………………………………………………………………………………
Chức vụ:………………………………………………………………………………………………..
Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………………
Đơn vị làm việc:……………………………………………………………………………………………
Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………..
Được sự đồng ý của ……………………………… tôi được nghỉ thai sản từ: ngày……. tháng…….. 5…….. tới ngày…….. tháng……… 5……..
Cho đến nay, dù rằng thời kì nghỉ…………… củatôi chưa hết mà tôi có ước muốn (mong muốn) được quay quay về làm việc sớm hơn so với thời hạn vì tôi nhận thấy sức khỏe của mình đủ bảo đảm để đi làm sớm (có công nhận của bệnh viện).
Tôi làm đơn này kính đề xuất…………………………………….. cho tôi được quay về công việc từ ngày……..tháng ……..5.………
Kính mong … ……………………………..phê chuẩn và khắc phục. ………,
Ngày.……tháng.……5.….
Người làm đơn
(Kí và ghi rõ họ tên)
2. Mẫu đơn xin quay về công việc số 2

Nội dung căn bản của mẫu đơn xin quay về công việc như sau:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————————
ĐƠN XIN TRỞ LẠI CÔNG TÁC
Kính gửi:

– Hiệu trưởng trường ………..;
– Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ;
– Trưởng phòng (Ban/Khoa/TTâm).

Tôi tên: …………………………………………………………………………………………………….
Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………….
Đơn vị công việc: ………………………………………………………………………………………..
Hộ khẩu thường trú số nhà: ……………………… đường ………………………………………
Phường (xã)…………………. quận (huyện) …………………. TP (Tỉnh)…………………….
Theo Công văn số ……………………………………………/XHNV-TCCB ngày …………… tháng ………..…. 5 ………..….. của trường …………………………………………………….. về việc cho nhân viên thôi việc ko hưởng lương, tôi được nghỉ ko hưởng lương từ ngày ……………… tới ngày ….……..…….
Nay tôi đã khắc phục xong việc riêng. Tôi làm đơn này xin được quay về công việc từ ngày …………………
Kính mong Quý chỉ huy phê chuẩn và khắc phục.

………, ngày …. tháng … 5 20……

Quan điểm của Trưởng Phòng, Ban, Khoa, T.Tâm
Yêu cầu Hiệu trưởng khắc phục cho Ông (Bà) ……………………………………………….được quay về công việc từ ngày ……/…../20…..
Thủ trưởng đơn vị(Ký và ghi rõ họ tên)

Người làm đơn(Ký, ghi rõ họ tên)

KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG TC-CB

Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG
Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục việc làm – nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #đơn #xin #trở #lại #công #tác

Mẫu đơn xin quay về công việc

Mẫu đơn xin quay về công việc là mẫu đơn được tư nhân người nhân viên lập ra và gửi đến đơn vị sau lúc xin thôi việc vì 1 vài lý do nào ấy thì xin được quay về tiếp diễn công việc tại đơn vị. Mẫu đơn xin quay về công việc nêu rõ thông tin tư nhân của người làm đơn, thời kì xin nghỉ trước ấy, thời kì có thể quay quay về công việc tại đơn vị. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về mẫu đơn xin quay về công việc tại đây.
Mẫu giấy đề xuất đi công việc
Mẫu kế hoạch đi công việc
Mẫu báo cáo thành tựu công việc chủ nhiệm
1. Mẫu đơn xin quay về công việc số 1
ĐƠN XIN TRỞ LẠI CÔNG TÁC
Kính gửi: ……………………………. (Người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp)
Tôi tên là:……………………………………………………………………………………………..
Sinh ngày: ……………………………………………….
Nơi sinh:……………………………..
Thứ bậc:………………………………………………………………………………………………
Chức vụ:………………………………………………………………………………………………..
Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………………
Đơn vị làm việc:……………………………………………………………………………………………
Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………..
Được sự đồng ý của ……………………………… tôi được nghỉ thai sản từ: ngày……. tháng…….. 5…….. tới ngày…….. tháng……… 5……..
Cho đến nay, dù rằng thời kì nghỉ…………… củatôi chưa hết mà tôi có ước muốn (mong muốn) được quay quay về làm việc sớm hơn so với thời hạn vì tôi nhận thấy sức khỏe của mình đủ bảo đảm để đi làm sớm (có công nhận của bệnh viện).
Tôi làm đơn này kính đề xuất…………………………………….. cho tôi được quay về công việc từ ngày……..tháng ……..5.………
Kính mong … ……………………………..phê chuẩn và khắc phục. ………,
Ngày.……tháng.……5.….
Người làm đơn
(Kí và ghi rõ họ tên)
2. Mẫu đơn xin quay về công việc số 2

Nội dung căn bản của mẫu đơn xin quay về công việc như sau:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————————
ĐƠN XIN TRỞ LẠI CÔNG TÁC
Kính gửi:

– Hiệu trưởng trường ………..;
– Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ;
– Trưởng phòng (Ban/Khoa/TTâm).

Tôi tên: …………………………………………………………………………………………………….
Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………….
Đơn vị công việc: ………………………………………………………………………………………..
Hộ khẩu thường trú số nhà: ……………………… đường ………………………………………
Phường (xã)…………………. quận (huyện) …………………. TP (Tỉnh)…………………….
Theo Công văn số ……………………………………………/XHNV-TCCB ngày …………… tháng ………..…. 5 ………..….. của trường …………………………………………………….. về việc cho nhân viên thôi việc ko hưởng lương, tôi được nghỉ ko hưởng lương từ ngày ……………… tới ngày ….……..…….
Nay tôi đã khắc phục xong việc riêng. Tôi làm đơn này xin được quay về công việc từ ngày …………………
Kính mong Quý chỉ huy phê chuẩn và khắc phục.

………, ngày …. tháng … 5 20……

Quan điểm của Trưởng Phòng, Ban, Khoa, T.Tâm
Yêu cầu Hiệu trưởng khắc phục cho Ông (Bà) ……………………………………………….được quay về công việc từ ngày ……/…../20…..
Thủ trưởng đơn vị(Ký và ghi rõ họ tên)

Người làm đơn(Ký, ghi rõ họ tên)

KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG TC-CB

Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG
Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục việc làm – nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #đơn #xin #trở #lại #công #tác


#Mẫu #đơn #xin #trở #lại #công #tác

Vik News

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button