Biểu Mẫu

Mẫu đơn yêu cầu thi hành án

Bên thắng kiện sử dụng đơn đề nghị cưỡng chế thi hành án gửi cơ quan thi hành án nhà nước, đề nghị cung cấp, hỗ trợ bên thua kiện tiến hành phán quyết của tòa án. Mẫu đơn đề nghị thi hành án nêu rõ người làm đơn, nội dung đơn, các hồ sơ liên can v.v. Xem cụ thể và tải về mẫu đơn xin thi hành án mới nhất tại đây.

  • Giđấy triệu tập thi hành án dân sự mẫu
  • Mẫu giấy chứng thực kết quả thi hành án
  • Đề nghị xác minh điều kiện thi hành án

1. Nội dung đề nghị cưỡng chế thi hành án

Đơn đề nghị cưỡng chế thi hành án có những nội dung chính sau đây:

– Họ, tên, địa chỉ của người làm đơn

– Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi đề nghị

– Họ, tên, địa chỉ của người phải thi hành án; người phải thi hành án

– Nội dung đề nghị thi hành án

Thông tin về của cải hoặc điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.

Người đề nghị thi hành án phải ghi rõ ngày, tháng, 5 và ký tên hoặc lăn tay vào đơn đề nghị.

2. Đề nghị thi hành án dân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

YÊU CẦU THI CÔNG

Kính gửi: Cục Thi hành án dân sự (Cục) (Nơi có thẩm quyền thi hành Phán quyết – được quy định trong phần …… của Phán quyết)

Họ, tên người đề nghị thi hành án (trường hợp được giao cho thì phải có giấy giao cho và 1 trong các hồ sơ sau: thẻ căn cước công dân; chứng minh quần chúng; hộ chiếu; công nhận của Ban dân vận cấp xã nơi trú ngụ)… ……… …………………………….Địa chỉ: …………………………………………………… ………….

Họ, tên người phải thi hành án ……………………………………………… ..

Địa chỉ nhà: …………………………………………………………………………………………………………………..

Họ, tên người phải thi hành án …………………………………………………….

Địa chỉ nhà: …………………………………………………………………………………………………………………..

1. Nội dung đề nghị thi hành án:

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………… ..

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

2. Thông tin về của cải của người phải thi hành án hoặc điều kiện thi hành án (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

3. Tài liệu đính kèm

– Bản án, Nghị quyết số ……………… ngày… tháng… ..5 ……. thuộc …………………………… ..

– Tài liệu, thông tin về của cải của người phải thi hành án hoặc điều kiện thi hành án (nếu có).

– Các tài liệu khác có liên can ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

…………. ngày …. tháng …. 20 giây ……

Người đề nghị thi hành án

(Chữ ký, ghi rõ họ tên hoặc lăn tay)

3. Đề nghị thi hành án

Nội dung căn bản của mẫu đơn đề nghị thi hành án như sau, cụ thể xem tại đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
— o0o —

YÊU CẦU THI CÔNG
(Đối với Bản án số… .. ngày …… của Tòa án quần chúng)

A: THI CÔNG SENTENCE……………………………………………………….

Tên tôi là:……………………………………………………………………………………………………..

Sinh tại:……………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ nhà:…………………………………………………………………………………………………………

Tôi đưa ra đề nghị này để đề nghị Chi cục Thi hành án thi hành Bản án số :…………

ngày …………………… của Tòa án quần chúng …………………………………………………….

Nội dung đề nghị: ……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Kính đề xuất …………………… .. người được thi hành án đề nghị: (đối với người phải thi hành án) tiến hành các đề nghị trên theo đúng bản án đã ban hành.

Tôi thành tâm bình chọn cao

Đính kèm: (Sao chép)

– Bản án số …

– DNI, đăng ký địa chỉ

Tỉnh / thành thị…, ngày… tháng… 5…

Người đệ đơn

Mời độc giả cùng tham khảo phân mục tố cáo và báo cáo trong bài báo biểu mẫu Xin vui lòng.

Xem thêm thông tin Mẫu đơn yêu cầu thi hành án

Mẫu đơn đề nghị thi hành án

Đơn đề nghị thi hành án chuyên dụng cho bên thắng kiện gửi tới cơ quan thi hành án của nhà nước, đề nghị cung cấp và có giải pháp để bên thua kiện tiến hành bản án của tòa án. Mẫu đơn đề nghị thi hành án nêu rõ người làm đơn, nội dung đề nghị, các hồ sơ có liên can…. Mời các bạn cùng tham khảo cụ thể và tải về mẫu đơn đề nghị thi hành án mới nhất tại đây.
Mẫu giấy triệu tập của thi hành án dân sự
Mẫu giấy công nhận kết quả thi hành án
Đơn đề nghị xác minh điều kiện thi hành án
1. Nội dung của Đơn đề nghị thi hành án
Đơn đề nghị thi hành án có các nội dung chính sau đây:
– Họ, tên, địa chỉ của người đề nghị
– Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi đề nghị
– Họ, tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án
– Nội dung đề nghị thi hành án
– Thông tin về của cải hoặc điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.
Người làm đơn đề nghị thi hành án phải ghi rõ ngày, tháng, 5 và ký tên hoặc lăn tay vào đơn.
2. Đơn đề nghị thi hành án dân sự
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN
Kính gửi: Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự (Nơi có thẩm quyền thi hành Bản án – được ghi chi tiết tại phần …… của Bản án)
Họ và tên người đề nghị thi hành án (trường hợp giao cho phải có giấy giao cho và 1 trong các hồ sơ sau đây: căn cước công dân; chứng minh quần chúng; hộ chiếu; giấy công nhận của Ủy ban quần chúng cấp xã nơi người ấy trú ngụ) ………………………………………..địa chỉ: ………………………………………………………………………….
Họ và tên người được thi hành án …………………………………………………………………..
địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………..
Họ và tên người phải thi hành án …………………………………………………………………….
địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………..
1. Nội dung đề nghị thi hành án:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Thông tin về của cải hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Các tài liệu kèm theo
– Bản án, Quyết định số ………………ngày …tháng …..5 ……. của ……………………………..
– Tài liệu thông tin về của cải hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có).
– Tài liệu có liên can khác ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………. ngày …. tháng …. 5 20……
Người đề nghị thi hành án
(Ký, ghi rõ họ, tên hoặc lăn tay)
3. Đơn đề nghị thi hành án

Nội dung căn bản của mẫu đơn đề nghị thi hành án như sau, mời các bạn cùng tham khảo cụ thể tại đây:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc—-o0o—-
ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN(Đối với Bản án số ….. ngày …… của Toà án quần chúng )
Kính gửi: THI HÀNH ÁN………………………………………………………………………………….
Tôi tên là:……………………………………………………………………………………………………..
Sinh 5:……………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………
Tôi làm đơn này đề nghị Thi hành án thi hành Bản án số:…………………………………………
ngày……………………………… của Toà án Nhân dân…………………………………………………
Nội dung đề nghị:……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Tôi kính mong ………………………………………………….. thi hành án đề nghị: (người phải thi hành án) tiến hành các đề nghị trên theo bản án đã tuyên.
Tôi xin thành tâm cảm ơn.

Đính kèm: (bản sao)
– Bản án số …
– CMND, Hộ khẩu

Tỉnh/ thành thị … , ngày … tháng … 5 …
Người đề nghị

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục tố cáo tố giác trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #đơn #yêu #cầu #thi #hành #án

Mẫu đơn đề nghị thi hành án

Đơn đề nghị thi hành án chuyên dụng cho bên thắng kiện gửi tới cơ quan thi hành án của nhà nước, đề nghị cung cấp và có giải pháp để bên thua kiện tiến hành bản án của tòa án. Mẫu đơn đề nghị thi hành án nêu rõ người làm đơn, nội dung đề nghị, các hồ sơ có liên can…. Mời các bạn cùng tham khảo cụ thể và tải về mẫu đơn đề nghị thi hành án mới nhất tại đây.
Mẫu giấy triệu tập của thi hành án dân sự
Mẫu giấy công nhận kết quả thi hành án
Đơn đề nghị xác minh điều kiện thi hành án
1. Nội dung của Đơn đề nghị thi hành án
Đơn đề nghị thi hành án có các nội dung chính sau đây:
– Họ, tên, địa chỉ của người đề nghị
– Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi đề nghị
– Họ, tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án
– Nội dung đề nghị thi hành án
– Thông tin về của cải hoặc điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.
Người làm đơn đề nghị thi hành án phải ghi rõ ngày, tháng, 5 và ký tên hoặc lăn tay vào đơn.
2. Đơn đề nghị thi hành án dân sự
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN
Kính gửi: Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự (Nơi có thẩm quyền thi hành Bản án – được ghi chi tiết tại phần …… của Bản án)
Họ và tên người đề nghị thi hành án (trường hợp giao cho phải có giấy giao cho và 1 trong các hồ sơ sau đây: căn cước công dân; chứng minh quần chúng; hộ chiếu; giấy công nhận của Ủy ban quần chúng cấp xã nơi người ấy trú ngụ) ………………………………………..địa chỉ: ………………………………………………………………………….
Họ và tên người được thi hành án …………………………………………………………………..
địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………..
Họ và tên người phải thi hành án …………………………………………………………………….
địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………..
1. Nội dung đề nghị thi hành án:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Thông tin về của cải hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Các tài liệu kèm theo
– Bản án, Quyết định số ………………ngày …tháng …..5 ……. của ……………………………..
– Tài liệu thông tin về của cải hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có).
– Tài liệu có liên can khác ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………. ngày …. tháng …. 5 20……
Người đề nghị thi hành án
(Ký, ghi rõ họ, tên hoặc lăn tay)
3. Đơn đề nghị thi hành án

Nội dung căn bản của mẫu đơn đề nghị thi hành án như sau, mời các bạn cùng tham khảo cụ thể tại đây:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc—-o0o—-
ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN(Đối với Bản án số ….. ngày …… của Toà án quần chúng )
Kính gửi: THI HÀNH ÁN………………………………………………………………………………….
Tôi tên là:……………………………………………………………………………………………………..
Sinh 5:……………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………
Tôi làm đơn này đề nghị Thi hành án thi hành Bản án số:…………………………………………
ngày……………………………… của Toà án Nhân dân…………………………………………………
Nội dung đề nghị:……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Tôi kính mong ………………………………………………….. thi hành án đề nghị: (người phải thi hành án) tiến hành các đề nghị trên theo bản án đã tuyên.
Tôi xin thành tâm cảm ơn.

Đính kèm: (bản sao)
– Bản án số …
– CMND, Hộ khẩu

Tỉnh/ thành thị … , ngày … tháng … 5 …
Người đề nghị

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục tố cáo tố giác trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #đơn #yêu #cầu #thi #hành #án


#Mẫu #đơn #yêu #cầu #thi #hành #án

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button