Biểu Mẫu

Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản

Mẫu đơn đề nghị chuyển khoản là biểu mẫu vận dụng cho các nhân vật có giao dịch với nhà băng, tổ chức tài chính nhưng hoatieu.vn muốn gửi tới các bạn để các bạn tham khảo, các bạn có thể tải về và sử dụng không lấy phí, các bạn cần biên tập tại đây.

  • Tỉ dụ về công nhận trả tiền qua nhà băng
  • Mẫu giấy giao cho nhà băng trả tiền giao dịch chứng khoán
  • Mẫu số S08-DN: Sổ tiền gửi nhà băng

1. Đề xuất chuyển giao Mẫu số 1

Doanh nghiệp …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

………… .., Ngày… tháng… 5 201 ..

ĐỀ XUẤT CHUYỂN NHƯỢNG

Thân mến: Danh bạ Doanh nghiệp …………………….

Theo giao kèo số… /… ngày… tháng… 5 20…. giữa Doanh nghiệp …………. và doanh nghiệp ………….

Tôi xin chân tình yêu cầu Doanh nghiệp ……………… chuyển số tiền: …………………….

Bản văn:……………………………………………………

Từ giao kèo số… /… ngày… tháng… 5 201 .. vào account của Doanh nghiệp ………… ..

Số account: ………………………………………

Trong nhà băng: …………………………………….

Trân trọng Doanh nghiệp …………………….

Người điều hành

(đã ký và đóng dấu)

2. Đề xuất chuyển giao Mẫu số 2

Nội dung căn bản của giấy yêu cầu chuyển nhượng:

……………………

Đơn vị:……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————

………….., tháng ngày………. 5…….

YÊU CẦU CHUYỂN KHOẢN

Thân mến: …………………………..Ngân hàng:……………..

Họ và tên: ……………… ..MSCB: …………………… ..

Đơn vị:………………………………………………………………… ..………… ..

Số tiền bằng số: …………………………………………………………………………………………… .. …………………….

Bản văn: …………………………………………………………………………….……….

Lý do chi: ………………………………………………………………………………………………………………………… …….

Căn cứ hóa đơn số: ……………… ngày ……. tháng ……. 5 …………

Tên người nhận account: …………………………………………………………………………………….

Trong nhà băng:……………………………………………………………………………………………

Số account: ……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ nhà: ……………………………………………………………………………………………………

thủ trưởng đơn vị
người đề nghị trả tiền

Chủ đề / điều hành dự án

KIỂM SOÁT VÀ PHÊ DUYỆT CÁC KHOẢN THANH TOÁN

Số: ………………………………………………………………………………………………….

Bản văn:………………………………………………………………………………………………..

………….., tháng ngày 5…….
Kế toán TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP

Mời các độc giả thêm tại phân mục kiểm toán kế toán thuế trong bài báo biểu mẫu Xin vui lòng.

Xem thêm thông tin Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản

Mẫu giấy yêu cầu chuyển khoản

Mẫu giấy yêu cầu chuyển khoản là biểu mẫu vận dụng cho các nhân vật có giao dịch với các nhà băng, tổ chức tài chính nhưng hoatieu.vn muốn gửi đến các bạn tham khảo, các bạn có thể tải về và dùng luôn nhưng ko cần biên tập tại đây.
Mẫu giấy công nhận trả tiền qua nhà băng
Mẫu giấy giao cho cho nhà băng trả tiền giao dịch chứng khoán
Mẫu số S08-DN: Sổ tiền gửi nhà băng
1. Mẫu giấy yêu cầu chuyển khoản số 1
Doanh nghiệp …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., Ngày … tháng … 5 201..
ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN
Kính gửi: Ban Giám đốc điều hành Doanh nghiệp…………………..
Căn cứ vào giao kèo số …/… ngày … tháng … 5 20…. giữa Doanh nghiệp ………. và Doanh nghiệp ………….
Kính yêu cầu Doanh nghiệp ………………chuyển số tiền: ……………….
Bằng chữ:……………………………………………………
Của giao kèo số …/… ngày … tháng … 5 201.. vào account của Doanh nghiệp …………..
Số account: ………………………………………
Tại nhà băng: …………………………………….
Trân trọng Doanh nghiệp ……………………..
Giám đốc
(ký tên và đóng dấu)
2. Mẫu giấy yêu cầu chuyển khoản số 2

Nội dung căn bản của giấy yêu cầu chuyển khoản:

………………………
Đơn vị:……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————————
………….., ngày…… tháng………. 5…….

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN
Kính gửi: …………………………..Ngân hàng:……………..
Họ và tên: ………………………………..MSCB: ……………………………………………………..
Đơn vị:…………………………………………………………………………..………………………..
Số tiền bằng số: ……………………………………………………………………..………………….
Bằng chữ: …………………………………………………………………………….………………….
Lý do chi phí: ………………………………………………………………………..………………….
Căn cứ vào hoá đơn số: …………………………………… ngày ……. tháng ……. 5 …………
Tên account thụ hưởng:……………………………………………………………………………….
Tại Ngân hàng:……………………………………………………………………………………………
Số account: ……………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

Thủ trưởng đơn vịNgười xin trả tiền

Chủ nhiệm đề tài/dự án
KIỂM SOÁT VÀ PHÊ DUYỆT THANH TOÁN
Bằng số:………………………………………………………………………………………………….
Bằng chữ:………………………………………………………………………………………………..

………….., ngày……… tháng ………5…….
Phụ trách kế toán
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP
Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #giấy #đề #nghị #chuyển #khoản

Mẫu giấy yêu cầu chuyển khoản

Mẫu giấy yêu cầu chuyển khoản là biểu mẫu vận dụng cho các nhân vật có giao dịch với các nhà băng, tổ chức tài chính nhưng hoatieu.vn muốn gửi đến các bạn tham khảo, các bạn có thể tải về và dùng luôn nhưng ko cần biên tập tại đây.
Mẫu giấy công nhận trả tiền qua nhà băng
Mẫu giấy giao cho cho nhà băng trả tiền giao dịch chứng khoán
Mẫu số S08-DN: Sổ tiền gửi nhà băng
1. Mẫu giấy yêu cầu chuyển khoản số 1
Doanh nghiệp …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., Ngày … tháng … 5 201..
ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN
Kính gửi: Ban Giám đốc điều hành Doanh nghiệp…………………..
Căn cứ vào giao kèo số …/… ngày … tháng … 5 20…. giữa Doanh nghiệp ………. và Doanh nghiệp ………….
Kính yêu cầu Doanh nghiệp ………………chuyển số tiền: ……………….
Bằng chữ:……………………………………………………
Của giao kèo số …/… ngày … tháng … 5 201.. vào account của Doanh nghiệp …………..
Số account: ………………………………………
Tại nhà băng: …………………………………….
Trân trọng Doanh nghiệp ……………………..
Giám đốc
(ký tên và đóng dấu)
2. Mẫu giấy yêu cầu chuyển khoản số 2

Nội dung căn bản của giấy yêu cầu chuyển khoản:

………………………
Đơn vị:……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————————
………….., ngày…… tháng………. 5…….

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN
Kính gửi: …………………………..Ngân hàng:……………..
Họ và tên: ………………………………..MSCB: ……………………………………………………..
Đơn vị:…………………………………………………………………………..………………………..
Số tiền bằng số: ……………………………………………………………………..………………….
Bằng chữ: …………………………………………………………………………….………………….
Lý do chi phí: ………………………………………………………………………..………………….
Căn cứ vào hoá đơn số: …………………………………… ngày ……. tháng ……. 5 …………
Tên account thụ hưởng:……………………………………………………………………………….
Tại Ngân hàng:……………………………………………………………………………………………
Số account: ……………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

Thủ trưởng đơn vịNgười xin trả tiền

Chủ nhiệm đề tài/dự án
KIỂM SOÁT VÀ PHÊ DUYỆT THANH TOÁN
Bằng số:………………………………………………………………………………………………….
Bằng chữ:………………………………………………………………………………………………..

………….., ngày……… tháng ………5…….
Phụ trách kế toán
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP
Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #giấy #đề #nghị #chuyển #khoản


#Mẫu #giấy #đề #nghị #chuyển #khoản

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button