Tài Liệu

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133, Thông tư 22, Thông tư 200

Mẫu yêu cầu thanh toán được sử dụng khi việc thanh toán đã hoàn thành nhưng chưa được thanh toán hoặc khi chưa thanh toán trước. Nó là cơ sở cho việc thanh toán và ghi vào sổ sách kinh doanh để tổng hợp các chi phí phát sinh cùng với các chứng từ hỗ trợ (nếu có) để thực hiện các nghiệp vụ thanh toán.

Yêu cầu thanh toán được đưa ra như sau: Thông tư 133/2016 / TT-BTC, Thông tư 22/2014 / TT-BTC và Thông tư 200/2014 / TT-BTC Hướng dẫn về hệ thống kế toán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Người yêu cầu thanh toán phải viết thành một bản và gửi rõ cho Giám đốc công ty. Người yêu cầu thanh toán phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) và số tiền yêu cầu. Đề nghị thanh toán được chuyển đến Kế toán trưởng xem xét và cho ý kiến ​​để được Giám đốc Công ty (hoặc người được ủy quyền) phê duyệt. Đây là một ví dụ về biểu mẫu yêu cầu thanh toán và cách điền vào biểu mẫu này. Theo dõi tại đây.

Yêu cầu thanh toán là gì?

Trong quá trình thực hiện công việc vì mục tiêu chung của tập thể, không ngừng phát sinh chi phí của các cơ quan, đơn vị, công ty. Ví dụ như đi công tác, mua sắm thiết bị, văn phòng phẩm, v.v. Lúc này, yêu cầu thanh toán là công cụ hữu hiệu để người lao động thanh toán các khoản này.

Cụ thể, yêu cầu thanh toán được sử dụng trong các trường hợp sau:

  • Người lao động đã được trả lương, nhưng chưa được trả lương hoặc chưa được trả lương trước.
  • Tóm tắt những gì bạn đã chi tiêu với voucher của bạn (nếu có).
  • Hồ sơ được lưu giữ trong giao dịch thanh toán, cơ sở thanh toán và sổ sách.

Yêu cầu thanh toán theo Thông tư 107

đơn vị: … … … … … … .

Mã QHNS: …………..

Số mô hình: C42-BB

(do Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017 / TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017)

yêu cầu thanh toán trước

ngày tháng năm …..

– Họ và tên người nộp tiền: ……………………………………. … …………………………………………………………………………………………………………

– Bộ phận (hoặc địa chỉ): ……………………………………. … ………………………………………………………………………………

– Số tiền tạm ứng thanh toán theo bảng dưới đây.

giải thích

Giá

tất cả các

Ngày thứ nhất

I. Thanh toán trước

1. Khoản tiền ứng trước chưa thanh toán đầy đủ trong kỳ trước

2. Thanh toán trước cho giai đoạn này:

– Phiếu chi số ……… ngày… … … … … ..

– Phiếu chi số ……… ngày… … … … … ..

-…

II. sự chi trả

1. Văn bản: …………… Số ……………… ngày …. tháng …. năm …. ………………………………………….

2 …………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …… …

III. Yêu cầu thanh toán trước quá mức

IV. Thiếu số tiền yêu cầu phí bổ sung

chỉ huy
(Ký, họ tên)

kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Kế toán
(Ký, họ tên)

người ủng hộ
(Ký, họ tên)

Yêu cầu thanh toán theo Thông tư 133

đơn vị: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Địa chỉ: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Mẫu số 05 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016 / TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính)

thư thanh toán

buổi chiều…..tháng…..năm…..

đến:.………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………… ……………………………………………………………………

Tên người yêu cầu thanh toán: ………………………………….. …………………………………… ………………………………………………

Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………. .. …………………………………………………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………

Mô tả nội dung: ………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………… …… …….

số lượng ngựa): ……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………. …..

(gắn … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … tài liệu gốc).

người yêu cầu thanh toán
(Ký, họ tên)

kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người phê duyệt
(Ký, họ tên)

Yêu cầu thanh toán theo Thông tư 200

đơn vị: … … … … … … … … …

phần: … … … … … … … … …

Số mô hình: 05-TT
(ban hành theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC
Ngày 24 tháng 12 năm 2014 Bộ trưởng BTC)

thư thanh toán

ngày tháng năm…

đến: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

Tên người yêu cầu thanh toán: ………………………………….. …………………………………… ………………………………………………

Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………. .. …………………………………………………………………………………………………………

Nội dung thanh toán: …………………………………………… …………………………………………………………………………………………

số lượng ngựa): ……………………………………… .

………………………………………………………………………………………………………………

(Đính kèm: …… .. tài liệu gốc).

người yêu cầu thanh toán
(Ký, họ tên)

kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người phê duyệt
(Ký, họ tên)

Yêu cầu thanh toán theo Thông tư 22

đơn vị: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Địa chỉ: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Mẫu số 05 – TT
(Ban hành theo BTC Thông tư số 22/2014 / TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014

thư thanh toán

ngày tháng năm …..

đến: ……………………………………………… . ………………………………………………………………………………………………………… ………

Tên người yêu cầu thanh toán: ………………………………….. …………………………………… ………………………………………………

Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………. .. …………………………………………………………………………………………………………

Mô tả nội dung: ………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………

số tiền bằng chữ): ……………………………………… . …………………………………………………………………………………………………………………… ….. ……….

(gắn ………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………tài liệu gốc).

người yêu cầu thanh toán
(Ký, họ tên)

kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người phê duyệt
(Ký, họ tên)

Làm cách nào để điền vào một yêu cầu thanh toán?

Tên bộ phận hoặc phòng ban phải được hiển thị rõ ràng ở góc trên bên trái của yêu cầu thanh toán. Yêu cầu thanh toán phải được người yêu cầu thanh toán thành một bản và gửi rõ ràng cho Giám đốc công ty (hoặc người đã phê duyệt việc thanh toán).

  • Người yêu cầu thanh toán phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) và số tiền yêu cầu (số và bằng chữ).
  • Chi tiết Thanh toán: Ghi rõ nội dung của yêu cầu thanh toán.
  • Số lượng các chứng từ gốc kèm theo phải được ghi rõ trong phiếu yêu cầu thanh toán.

Sau khi đã thực hiện mua hàng hoặc đã chi tiêu cho công việc được giao, người mua hoặc nhà tài trợ yêu cầu thanh toán. Đề nghị thanh toán được chuyển đến Kế toán trưởng xem xét và cho ý kiến, đề nghị Giám đốc Công ty (hoặc người được ủy quyền) phê duyệt. Khi có quyết định của giám đốc, kế toán hoàn thiện phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và trình thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.


Thông tin thêm

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133, Thông tư 22, Thông tư 200

Giấy đề nghị thanh toán được dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.
Giấy đề nghị thanh toán được ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, Thông tư 22/2014/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Giấy đề nghị thanh toán do người đề nghị thanh toán viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc doanh nghiệp. Người đề nghị thanh toán phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) và số tiền đề nghị thanh toán. Giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng soát xét và ghi ý kiến đề nghị giám đốc doanh nghiệp (hoặc người được ủy quyền) duyệt chi. Vậy sau đây là mẫu giấy đề nghị thanh toán và cách lập, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.
Giấy đề nghị thanh toán là gì?
Trong quá trình làm việc, thực hiện vì mục đích chung của tập thể, phát sinh từ chi phí của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp diễn ra liên tục. Đơn cử như việc đi công tác, mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm,… Lúc này, giấy đề nghị thanh toán là công cụ hữu hiệu để người lao động có thể thanh toán các khoản này.
Cụ thể, giấy đề nghị thanh toán sẽ được dùng trong trường hợp:
Người lao động đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc tạm ứng;
Tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có);
Làm thủ tục thanh toán, căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.
Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 107

Đơn vị: ……………….
Mã QHNS: …………..

Mẫu số: C42-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG
Ngày…..tháng ……năm………
– Họ và tên người thanh toán:…………………………………………………………..
– Bộ phận (hoặc địa chỉ):……………………………………………………..
– Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I. Số tiền tạm ứng
1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết
2. Số tạm ứng kỳ này:
– Phiếu chi số………………. ngày ……………..
– Phiếu chi số………………. ngày ……………..
– ….
II. Số tiền đề nghị thanh toán
1. Chứng từ: ……………số…………….. ngày……………….
2 ……………………………………………………………….
III. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại
IV. Số thiếu đề nghị chi bổ sung

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên)

KẾ TOÁN THANH TOÁN (Ký, họ tên)

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ (Ký, họ tên)

Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133

Đơn vị: …………………………..
Địa chỉ: ………………………….

Mẫu số 05 – TT(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Ngày…..tháng…..năm…..
Kính gửi:.……………………………………………………………………………………………………
Họ và tên người đề nghị thanh toán:……………………………………………………………………………
Bộ phận (Hoặc địa chỉ):……………………………………………………………………………………………..
Nội dung thanh toán:………………………………………………………………………………………………..
Số tiền: ……………………… (Viết bằng chữ):…………………………………………………………………..
(Kèm theo ……………………………………. chứng từ gốc).

Người đề nghị thanh toán(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng(Ký, họ tên)

Người duyệt(Ký, họ tên)

Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 200

Đơn vị: ………………………
Bộ phận: ………………………

Mẫu số: 05-TT(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTCngày 24/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Ngày … tháng … năm….
Kính gửi: ……………………………………………………………………..
Họ và tên người đề nghị thanh toán:…………………………………
Bộ phận (hoặc địa chỉ):…………………………………………………..
Nội dung thanh toán:…………………………………………………….
Số tiền:……………………….. (Viết bằng chữ):………………………
…………………………………………………………………………………..
(Kèm theo:…………………………… chứng từ gốc).

Người đề nghị thanh toán(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng(Ký, họ tên)

Người duyệt(Ký, họ tên)

Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 22

Đơn vị: …………………………..
Địa chỉ: ………………………….

Mẫu số 05 – TT(Ban hành theo Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Ngày…….tháng……..năm…….
Kính gửi:………………………………………………………………………………………..
Họ và tên người đề nghị thanh toán:……………………………………………………………………..
Bộ phận (Hoặc địa chỉ):……………………………………………………………………………………..
Nội dung thanh toán:…………………………………………………………………………………………
Số tiền: …………………….(Viết bằng chữ):………………………………………………………………
(Kèm theo ……………………………………………………………………..chứng từ gốc).

Người đề nghị thanh toán(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng(Ký, họ tên)

Người duyệt(Ký, họ tên)

Cách viết giấy đề nghị thanh toán
Góc trên bên trái của Giấy đề nghị thanh toán ghi rõ tên đơn vị, bộ phận. Giấy đề nghị thanh toán do người đề nghị thanh toán viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người xét duyệt chi).
Người đề nghị thanh toán phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) và số tiền đề nghị thanh toán (viết bằng số và bằng chữ).
Nội dung thanh toán: Ghi rõ nội dung đề nghị thanh toán.
Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm.
Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu cho những nhiệm vụ được giao, người mua hàng hoặc chi tiêu lập giấy đề nghị thanh toán. Giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng soát xét và ghi ý kiến đề nghị giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người được ủy quyền) duyệt chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

#Mẫu #Giấy #đề #nghị #thanh #toán #Giấy #đề #nghị #thanh #toán #theo #Thông #tư #Thông #tư #Thông #tư

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133, Thông tư 22, Thông tư 200

Giấy đề nghị thanh toán được dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.
Giấy đề nghị thanh toán được ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, Thông tư 22/2014/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Giấy đề nghị thanh toán do người đề nghị thanh toán viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc doanh nghiệp. Người đề nghị thanh toán phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) và số tiền đề nghị thanh toán. Giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng soát xét và ghi ý kiến đề nghị giám đốc doanh nghiệp (hoặc người được ủy quyền) duyệt chi. Vậy sau đây là mẫu giấy đề nghị thanh toán và cách lập, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.
Giấy đề nghị thanh toán là gì?
Trong quá trình làm việc, thực hiện vì mục đích chung của tập thể, phát sinh từ chi phí của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp diễn ra liên tục. Đơn cử như việc đi công tác, mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm,… Lúc này, giấy đề nghị thanh toán là công cụ hữu hiệu để người lao động có thể thanh toán các khoản này.
Cụ thể, giấy đề nghị thanh toán sẽ được dùng trong trường hợp:
Người lao động đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc tạm ứng;
Tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có);
Làm thủ tục thanh toán, căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.
Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 107

Đơn vị: ……………….
Mã QHNS: …………..

Mẫu số: C42-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG
Ngày…..tháng ……năm………
– Họ và tên người thanh toán:…………………………………………………………..
– Bộ phận (hoặc địa chỉ):……………………………………………………..
– Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I. Số tiền tạm ứng
1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết
2. Số tạm ứng kỳ này:
– Phiếu chi số………………. ngày ……………..
– Phiếu chi số………………. ngày ……………..
– ….
II. Số tiền đề nghị thanh toán
1. Chứng từ: ……………số…………….. ngày……………….
2 ……………………………………………………………….
III. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại
IV. Số thiếu đề nghị chi bổ sung

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên)

KẾ TOÁN THANH TOÁN (Ký, họ tên)

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ (Ký, họ tên)

Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133

Đơn vị: …………………………..
Địa chỉ: ………………………….

Mẫu số 05 – TT(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Ngày…..tháng…..năm…..
Kính gửi:.……………………………………………………………………………………………………
Họ và tên người đề nghị thanh toán:……………………………………………………………………………
Bộ phận (Hoặc địa chỉ):……………………………………………………………………………………………..
Nội dung thanh toán:………………………………………………………………………………………………..
Số tiền: ……………………… (Viết bằng chữ):…………………………………………………………………..
(Kèm theo ……………………………………. chứng từ gốc).

Người đề nghị thanh toán(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng(Ký, họ tên)

Người duyệt(Ký, họ tên)

Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 200

Đơn vị: ………………………
Bộ phận: ………………………

Mẫu số: 05-TT(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTCngày 24/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Ngày … tháng … năm….
Kính gửi: ……………………………………………………………………..
Họ và tên người đề nghị thanh toán:…………………………………
Bộ phận (hoặc địa chỉ):…………………………………………………..
Nội dung thanh toán:…………………………………………………….
Số tiền:……………………….. (Viết bằng chữ):………………………
…………………………………………………………………………………..
(Kèm theo:…………………………… chứng từ gốc).

Người đề nghị thanh toán(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng(Ký, họ tên)

Người duyệt(Ký, họ tên)

Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 22

Đơn vị: …………………………..
Địa chỉ: ………………………….

Mẫu số 05 – TT(Ban hành theo Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Ngày…….tháng……..năm…….
Kính gửi:………………………………………………………………………………………..
Họ và tên người đề nghị thanh toán:……………………………………………………………………..
Bộ phận (Hoặc địa chỉ):……………………………………………………………………………………..
Nội dung thanh toán:…………………………………………………………………………………………
Số tiền: …………………….(Viết bằng chữ):………………………………………………………………
(Kèm theo ……………………………………………………………………..chứng từ gốc).

Người đề nghị thanh toán(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng(Ký, họ tên)

Người duyệt(Ký, họ tên)

Cách viết giấy đề nghị thanh toán
Góc trên bên trái của Giấy đề nghị thanh toán ghi rõ tên đơn vị, bộ phận. Giấy đề nghị thanh toán do người đề nghị thanh toán viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người xét duyệt chi).
Người đề nghị thanh toán phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) và số tiền đề nghị thanh toán (viết bằng số và bằng chữ).
Nội dung thanh toán: Ghi rõ nội dung đề nghị thanh toán.
Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm.
Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu cho những nhiệm vụ được giao, người mua hàng hoặc chi tiêu lập giấy đề nghị thanh toán. Giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng soát xét và ghi ý kiến đề nghị giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người được ủy quyền) duyệt chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

#Mẫu #Giấy #đề #nghị #thanh #toán #Giấy #đề #nghị #thanh #toán #theo #Thông #tư #Thông #tư #Thông #tư


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button