Biểu Mẫu

Mẫu giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dụng

Mẫu giấy hứa hẹn trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dùng là mẫu giấy của Sở Giao thông vận chuyển dùng để hứa hẹn trả kết quả đăng ký xe máy chuyên phục vụ người tham dự đăng ký xe máy. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 22/2019 / TT-BGTVT về việc đăng ký xe máy chuyên dùng.

1. Mẫu Giđấy hứa hẹn trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dùng theo Thông tư 22/2019 / TT-BGTVT

CƠ SỞ VẬN TẢI
…………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

……………, tháng ngày 5……

CHÍNH SÁCH TRẢ LẠI KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ ĐỐI VỚI XE MÁY CHUYÊN DỤNG

Sở Giao thông vận chuyển …………………… đã nhận đầy đủ giấy má đăng ký xe máy chuyên dùng và hứa hẹn Ông (Bà): ……………………. ……… như sau:

1. Kiểm tra xe máy chuyên dùng (nếu có) trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ lúc ngày viết giấy hứa hẹn:

Thời gian rà soát dự định: ………… tháng ……………….

Vị trí dự định ​​kiểm định xe máy chuyên dùng: …………………………………………………….

2. Trả kết quả trong khoảng 03 ngày sau lúc chấm dứt bài thi đạt đề nghị.

– Vị trí trả kết quả: ………………………………………………………

Cán bộ cấp bổ nhậm
(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Mẫu Giđấy hứa hẹn trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dùng theo Thông tư 20/2010 / TT-BGTVT

Mẫu giấy hẹn trả kết quả cấp biển số xe máy chuyên dùng

Nội dung căn bản của mẫu Giđấy hứa hẹn trả kết quả đăng ký chuyên ngành xe máy như sau:

Phụ lục 5

PHIẾU TRÁCH NHIỆM VỀ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DỤNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010 / TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 5 2010)

Ủy ban quần chúng tỉnh ………….

Sở Giao thông vận chuyển ………… ..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

CHÍNH SÁCH TRẢ LẠI KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ ĐỐI VỚI XE MÁY CHUYÊN DỤNG

Sở Giao thông vận chuyển ………… ..… đã nhận đủ giấy má đăng ký (hoặc chuyển nhượng) xe máy chuyên dùng vào ngày… tháng…….

Hứa hẹn gặp lại ông (bà): ……. …………………………………………………………………………………………………… ..

1. Ngày kiểm định xe máy chuyên dùng (nếu có): Tháng …………. 5 ………..

– Vị trí kiểm định xe máy chuyên dùng: ………………………………………………….

2. Ngày trả kết quả: Ngày ……. giờ, ngày ………… .tháng …… .5 …………

– Vị trí trả kết quả: ……………………………………………………….

…………….., tháng ngày 5…..
VAI TRÒ VIẾT CỦA PHỤ NỮ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời độc giả cùng tham khảo phần bề ngoài chuyển vận trong phần biểu mẫu.

  • Thủ tục đăng ký sang tay xe oto, xe máy ngoại tỉnh
  • Thủ tục đăng ký sang tay oto, xe máy cùng tỉnh.
  • Thủ tục đăng ký lại xe mô tô ko có giấy phép

Xem thêm thông tin Mẫu giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dụng

Mẫu giấy hứa hẹn trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dụng

Mẫu giấy hứa hẹn trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dụng là mẫu giấy của sở giao thông vận chuyển dùng để hứa hẹn trả kết quả đăng ký xe máy phục vụ người tham dự đăng ký xe máy. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BGTVT về đăng ký xe máy chuyên dùng.
1. Mẫu giấy hứa hẹn trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dụng theo Thông tư 22/2019/TT-BGTVT

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI…………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

……………, ngày……tháng……5……

GIẤY HẸN TRẢ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
Sở Giao thông vận chuyển………………………………đã nhận đủ giấy má đăng ký xe máy chuyên dùng và hứa hẹn ông (bà):……………………………………………… như sau:
1. Kiểm tra xe máy chuyên dùng (nếu có) trong khoảng 05 ngày làm việc tính từ lúc ngày viết giấy hứa hẹn:
Thời gian dự định rà soát: ……………tháng ….5………………………………………
Vị trí dự định rà soát xe máy chuyên dùng:……………………………………………
2. Trả kết quả trong khoảng 03 ngày tính từ lúc lúc chấm dứt rà soát và đạt đề nghị
– Vị trí trả kết quả:……………………………………………………………………

Cán bộ cấp giấy hứa hẹn(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Mẫu giấy hứa hẹn trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dụng theo Thông tư 20/2010/TT-BGTVT

Nội dung căn bản của mẫu giấy hứa hẹn trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dụng như sau:
Phụ lục 5
MẪU GIẤY HẸN TRẢ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 5 2010)

UBND tỉnh ………….
SỞ GTVT…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY HẸN TRẢ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
Sở Giao thông vận chuyển ………..…..… đã nhận đủ giấy má đăng ký (hoặc chuyển động) xe máy chuyên dùng ngày … tháng … 5 ….
Hứa hẹn ông (bà): ……..…………………………………………………………………………………..
1. Ngày rà soát xe máy chuyên dùng (nếu có): tháng ………. 5 ………..
– Vị trí rà soát xe máy chuyên dùng: ……………………………………………………….
2. Ngày trả kết quả: Vào hồi ……. giờ, ngày …….. tháng …….. 5 ………
– Vị trí trả kết quả: …………………………………………………………………………….

…………….., ngày…..tháng…..5…..

NGƯỜI VIẾT GIẤY HẸN(Ký, ghi rõ họ tên)
Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu GTVT trong mục biểu mẫu nhé.
Thủ tục Đăng ký sang tay đổi chủ xe oto, xe máy khác tỉnh
Thủ tục đăng ký sang tay đổi chủ oto, xe máy trong cùng tỉnh
Thủ tục làm lại đăng ký xe máy ko chính chủ

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #giấy #hứa hẹn #trả #kết #quả #đăng #ký #máy #chuyên #dụng

Mẫu giấy hứa hẹn trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dụng

Mẫu giấy hứa hẹn trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dụng là mẫu giấy của sở giao thông vận chuyển dùng để hứa hẹn trả kết quả đăng ký xe máy phục vụ người tham dự đăng ký xe máy. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BGTVT về đăng ký xe máy chuyên dùng.
1. Mẫu giấy hứa hẹn trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dụng theo Thông tư 22/2019/TT-BGTVT

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI…………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

……………, ngày……tháng……5……

GIẤY HẸN TRẢ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
Sở Giao thông vận chuyển………………………………đã nhận đủ giấy má đăng ký xe máy chuyên dùng và hứa hẹn ông (bà):……………………………………………… như sau:
1. Kiểm tra xe máy chuyên dùng (nếu có) trong khoảng 05 ngày làm việc tính từ lúc ngày viết giấy hứa hẹn:
Thời gian dự định rà soát: ……………tháng ….5………………………………………
Vị trí dự định rà soát xe máy chuyên dùng:……………………………………………
2. Trả kết quả trong khoảng 03 ngày tính từ lúc lúc chấm dứt rà soát và đạt đề nghị
– Vị trí trả kết quả:……………………………………………………………………

Cán bộ cấp giấy hứa hẹn(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Mẫu giấy hứa hẹn trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dụng theo Thông tư 20/2010/TT-BGTVT

Nội dung căn bản của mẫu giấy hứa hẹn trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dụng như sau:
Phụ lục 5
MẪU GIẤY HẸN TRẢ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 5 2010)

UBND tỉnh ………….
SỞ GTVT…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY HẸN TRẢ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
Sở Giao thông vận chuyển ………..…..… đã nhận đủ giấy má đăng ký (hoặc chuyển động) xe máy chuyên dùng ngày … tháng … 5 ….
Hứa hẹn ông (bà): ……..…………………………………………………………………………………..
1. Ngày rà soát xe máy chuyên dùng (nếu có): tháng ………. 5 ………..
– Vị trí rà soát xe máy chuyên dùng: ……………………………………………………….
2. Ngày trả kết quả: Vào hồi ……. giờ, ngày …….. tháng …….. 5 ………
– Vị trí trả kết quả: …………………………………………………………………………….

…………….., ngày…..tháng…..5…..

NGƯỜI VIẾT GIẤY HẸN(Ký, ghi rõ họ tên)
Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu GTVT trong mục biểu mẫu nhé.
Thủ tục Đăng ký sang tay đổi chủ xe oto, xe máy khác tỉnh
Thủ tục đăng ký sang tay đổi chủ oto, xe máy trong cùng tỉnh
Thủ tục làm lại đăng ký xe máy ko chính chủ

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #giấy #hứa hẹn #trả #kết #quả #đăng #ký #máy #chuyên #dụng


#Mẫu #giấy #hứa hẹn #trả #kết #quả #đăng #ký #máy #chuyên #dụng

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button