Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại 2022 Nghị định 124/2020/NĐ-CP

Biểu mẫu Phê duyệt Khiếu nại 2022 là biểu mẫu giấy do một cá nhân tạo ra để phê duyệt đơn khiếu nại đối với một cá nhân khác, được cập nhật theo Nghị định 124/2020 / NĐ-CP. Mẫu giấy ủy quyền ghi rõ người, người được ủy quyền, nội dung ủy quyền và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú. Đọc chi tiết tại đây và tải xuống Biểu mẫu Phê duyệt Khiếu nại.

  • khiếu nại hoặc buộc tội
  • mẫu đơn khiếu nại
  • Ví dụ về các thông báo liên quan đến việc tiếp nhận và xử lý khiếu nại

1. Đơn Phê duyệt Khiếu nại Nghị định 124/2020 / NĐ-CP

Đơn Phê duyệt Khiếu nại
Giấy ủy quyền trong Mẫu đơn mới nhất cho đơn khiếu nại 2022

Biểu mẫu Ủy quyền Khiếu nại mới 2022 là:

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_____________________________________

…., ngày tháng năm ….

quyền khiếu nại

Tên người khiếu nại: …………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………

Địa chỉ:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Số đăng ký thường trú / hộ chiếu / thẻ đăng ký thường trú ………

Tên của người có thể đưa ra khiếu nại …..

Địa chỉ:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ;

Số đăng ký thường trú / hộ chiếu / thẻ đăng ký thường trú …

Phê duyệt Khiếu nại: ………………………………………. ……………………………………………………………… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … (đầu tiên)

(Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người được phê duyệt có trách nhiệm thực hiện đúng phê duyệt.)

cơ quan phụ nữ

(Chữ ký hoặc Con trỏ)

tên và họ

cơ quan phụ nữ

(Chữ ký hoặc Con trỏ)

tên và họ

xác nhận của cơ sở giáo dục;
Các tổ chức được chấp thuận (2)

(Tên, chữ ký, con dấu)

tên và họ

bản ghi nhớ:

(1) Phê duyệt toàn bộ hoặc một phần khiếu nại (trường hợp chấp thuận một phần thì phải nêu rõ nội dung phê duyệt khiếu nại).

(2) Chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp thành phố trực thuộc trung ương hoặc cơ quan công chứng.

2. Một số lưu ý về việc phê duyệt các khiếu nại vào năm 2022

Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Khiếu nại năm 2011 và Điều 5 Nghị định 124/2020 / NĐ-CP, người khiếu nại có quyền khiếu nại trong các trường hợp sau:

– Trường hợp người khiếu nại không thể tự mình khiếu nại do ốm đau, già yếu, ốm đau, khuyết tật hoặc các lý do khách quan khác thì có thể giao thẩm quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột. Anh trai. . . Anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người có đủ năng lực hành vi dân sự khiếu nại

– Người khiếu nại có thể ủy quyền cho luật sư đứng ra khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

– Trường hợp người khiếu nại là người được hưởng trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật thì có thể nhờ Trợ giúp viên pháp lý khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

– Việc chấp thuận phải bằng văn bản và phải được chứng thực hoặc công chứng.

– Văn bản chấp thuận khiếu nại theo mẫu tại Mục 1.

– Người được ủy quyền có quyền khiếu nại đối với một hoặc nhiều người về nội dung ủy quyền khác nhau, nhưng không được ủy quyền cho nhiều người làm cùng một nội dung.

3. Mẫu Giấy ủy quyền Khiếu nại theo Quyết định số 1131/2008 / QĐ-TTCP

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————–

… … … ., Công việc … … . có lẽ … …

quyền khiếu nại

Họ và tên người được ủy quyền: ………………………………………. … …………………………………………………………………… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …………………………………….(đầu tiên)

Địa chỉ: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … (2)

Số ID: … … … … … … … … … … … … Ngày xuất bản… ..tháng … năm … … …

Nơi cấp: …………………………………………… . …………………………………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………

Họ và tên người được ủy quyền: ………………………………………. … …………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………

Địa chỉ: … … … … … … … … … … … … … … … … ………………………………………………………………………………………………………………

Số ID: … … … … … … … … … … Ngày xuất bản… ..tháng … năm … … …

Nơi cấp: …………………………………………… . …………………………………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………

Bản quyền:… … … … … … … … … … … … … … … … (3) (3)

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung quyền.

Công nhận của Ủy ban nhân dân xã, huyện, thị trấn nơi cư trú của người có thẩm quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
cơ quan phụ nữ
(Ký tên và ghi tên của bạn)

bản ghi nhớ:

(1) Trường hợp người được ủy quyền là đại diện của cơ quan, tổ chức được ủy quyền khiếu nại với người khác thì phải nêu rõ chức vụ của người được ủy quyền.

(2) Trong trường hợp nơi cư trú, cơ sở, tổ chức của người có thể khiếu nại dân sự thì phải ghi rõ địa chỉ của cơ sở, tổ chức đó.

(3) Cấp mọi quyền khiếu nại hoặc phê duyệt một số nội dung.

Độc giả, xem phần. phàn nàn và khiếu nại trong mục biểu mẫu xin vui lòng.

Xem thêm thông tin Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại 2022 Nghị định 124/2020/NĐ-CP

Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại 2022 Nghị định 124/2020/NĐ-CP

Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại 2022 là mẫu giấy do một cá nhân lập ra để ủy quyền khiếu nại cho cá nhân khác, được cập nhật theo Nghị định 124/2020 / NĐ-CP. Mẫu giấy ủy quyền ghi rõ thông tin cá nhân của hiệu trưởng, người được ủy quyền, nội dung ủy quyền và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của hiệu trưởng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải mẫu đơn ủy quyền khiếu nại tại đây.
Đơn khiếu nại hoặc tố cáo
Mẫu đơn khiếu nại
Mẫu thông báo về việc thụ lý, giải quyết khiếu nại của công dân
1. Đơn ủy quyền khiếu nại Nghị định 124/2020 / NĐ-CP
Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại mới nhất 2022
Mẫu ủy quyền khiếu nại mới 2022 như sau:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc
________________________
…., ngày tháng năm….
THẨM QUYỀN KHIẾU NẠI
Họ và tên của người khiếu nại: ……………………………………… ………………………………………. …
Địa chỉ nhà:……………………………………….. . ………………………;
Số CMND / Hộ chiếu / Thẻ căn cước công dân …….., ngày cấp …….., nơi cấp: ….. …
Họ, tên người có thẩm quyền khiếu nại … …
Địa chỉ nhà:……………………………………….. . ……………………………………………… ;
Số CMND / Hộ chiếu / Thẻ căn cước công dân ………………, ngày cấp ………… nơi cấp: .. …
Nội dung ủy quyền khiếu nại: ………………………………………. …………………………………………. ………. (đầu tiên)
(Trong quá trình khiếu nại, người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền).

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN
(Chữ ký hoặc con trỏ)
Họ và tên

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN
(Chữ ký hoặc con trỏ)
Họ và tên

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN,TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY QUYỀN (2)(Chức danh, chữ ký, con dấu)
Họ và tên
Ghi chú:
(1) Ủy quyền toàn bộ hoặc ủy quyền một số nội dung khiếu nại (trường hợp ủy quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung ủy quyền khiếu nại).
(2) Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan công chứng.
2. Một số lưu ý về ủy quyền khiếu nại năm 2022
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật Khiếu nại 2011 và Điều 5 Nghị định 124/2020 / NĐ-CP thì người khiếu nại có thể ủy quyền khiếu nại trong các trường hợp sau đây:
– Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, suy nhược cơ thể hoặc vì lý do khách quan khác không tự khiếu nại được thì có thể ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột. . anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác có đủ năng lực hành vi dân sự khiếu nại;
– Người khiếu nại có thể ủy quyền cho luật sư thực hiện việc khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
– Trường hợp người khiếu nại là người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật thì có thể ủy quyền cho Trợ giúp viên pháp lý khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
– Việc ủy ​​quyền phải được thực hiện bằng văn bản và được chứng thực hoặc công chứng.
– Văn bản ủy quyền khiếu nại theo mẫu tại Mục 1.
– Người ủy quyền được quyền khiếu nại với một người hoặc nhiều người về những nội dung ủy quyền khác nhau, nhưng không được ủy quyền cho một nội dung cho nhiều người cùng thực hiện.
3. Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại theo Quyết định số 1131/2008 / QĐ-TTCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc————–
………., ngày ……. có thể ……
THẨM QUYỀN KHIẾU NẠI
Họ và tên người được ủy quyền: ……………………………………. …………………………………………. ……………………..(đầu tiên)
Địa chỉ nhà: ……………………………………….. . ………………………….. …….. (2)
Số CMND: ……………… .. ………… Cấp ngày… ..tháng …………. năm ………
Nơi cấp: …………………………………………… …………………………………
Họ và tên người được ủy quyền: ……………………………………. …………………………………………… …………………………..
Địa chỉ nhà: ……………………………………….. . ………………………….. ………….
Số CMND: …………………….… Cấp ngày… ..tháng …………. năm ………
Nơi cấp: …………………………………………… …………………………………
Bản quyền: ……………………………………… … ………………………… (3)
Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền.
Xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người được ủy quyền(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN(Ký và ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
(1) Trường hợp người ủy quyền là đại diện cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người khác khiếu nại thì phải ghi rõ chức vụ của người ủy quyền.
(2) Nơi cư trú của người có thẩm quyền khiếu nại, nếu là cơ quan, tổ chức thì phải ghi rõ địa chỉ của cơ quan, tổ chức đó.
(3) Ủy quyền toàn quyền khiếu nại hoặc ủy quyền một số nội dung (Trường hợp ủy quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung ủy quyền).
Kính mời quý độc giả tham khảo tại chuyên mục khiếu nại và tố cáo trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

#Mẫu #giấy #ủy #quyền #khiếu #nại #Nghị #định #1242020NĐCP

Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại 2022 là mẫu giấy do một cá nhân lập ra để ủy quyền khiếu nại cho cá nhân khác, được cập nhật theo Nghị định 124/2020 / NĐ-CP. Mẫu giấy ủy quyền ghi rõ thông tin cá nhân của hiệu trưởng, người được ủy quyền, nội dung ủy quyền và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của hiệu trưởng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải mẫu đơn ủy quyền khiếu nại tại đây.
Đơn khiếu nại hoặc tố cáo
Mẫu đơn khiếu nại
Mẫu thông báo về việc thụ lý, giải quyết khiếu nại của công dân
1. Đơn ủy quyền khiếu nại Nghị định 124/2020 / NĐ-CP
Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại mới nhất 2022
Mẫu ủy quyền khiếu nại mới 2022 như sau:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc
________________________
…., ngày tháng năm….
THẨM QUYỀN KHIẾU NẠI
Họ và tên của người khiếu nại: ……………………………………… ………………………………………. …
Địa chỉ nhà:……………………………………….. . ………………………;
Số CMND / Hộ chiếu / Thẻ căn cước công dân …….., ngày cấp …….., nơi cấp: ….. …
Họ, tên người có thẩm quyền khiếu nại … …
Địa chỉ nhà:……………………………………….. . ……………………………………………… ;
Số CMND / Hộ chiếu / Thẻ căn cước công dân ………………, ngày cấp ………… nơi cấp: .. …
Nội dung ủy quyền khiếu nại: ………………………………………. …………………………………………. ………. (đầu tiên)
(Trong quá trình khiếu nại, người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền).

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN
(Chữ ký hoặc con trỏ)
Họ và tên

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN
(Chữ ký hoặc con trỏ)
Họ và tên

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN,TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY QUYỀN (2)(Chức danh, chữ ký, con dấu)
Họ và tên
Ghi chú:
(1) Ủy quyền toàn bộ hoặc ủy quyền một số nội dung khiếu nại (trường hợp ủy quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung ủy quyền khiếu nại).
(2) Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan công chứng.
2. Một số lưu ý về ủy quyền khiếu nại năm 2022
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật Khiếu nại 2011 và Điều 5 Nghị định 124/2020 / NĐ-CP thì người khiếu nại có thể ủy quyền khiếu nại trong các trường hợp sau đây:
– Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, suy nhược cơ thể hoặc vì lý do khách quan khác không tự khiếu nại được thì có thể ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột. . anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác có đủ năng lực hành vi dân sự khiếu nại;
– Người khiếu nại có thể ủy quyền cho luật sư thực hiện việc khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
– Trường hợp người khiếu nại là người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật thì có thể ủy quyền cho Trợ giúp viên pháp lý khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
– Việc ủy ​​quyền phải được thực hiện bằng văn bản và được chứng thực hoặc công chứng.
– Văn bản ủy quyền khiếu nại theo mẫu tại Mục 1.
– Người ủy quyền được quyền khiếu nại với một người hoặc nhiều người về những nội dung ủy quyền khác nhau, nhưng không được ủy quyền cho một nội dung cho nhiều người cùng thực hiện.
3. Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại theo Quyết định số 1131/2008 / QĐ-TTCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc————–
………., ngày ……. có thể ……
THẨM QUYỀN KHIẾU NẠI
Họ và tên người được ủy quyền: ……………………………………. …………………………………………. ……………………..(đầu tiên)
Địa chỉ nhà: ……………………………………….. . ………………………….. …….. (2)
Số CMND: ……………… .. ………… Cấp ngày… ..tháng …………. năm ………
Nơi cấp: …………………………………………… …………………………………
Họ và tên người được ủy quyền: ……………………………………. …………………………………………… …………………………..
Địa chỉ nhà: ……………………………………….. . ………………………….. ………….
Số CMND: …………………….… Cấp ngày… ..tháng …………. năm ………
Nơi cấp: …………………………………………… …………………………………
Bản quyền: ……………………………………… … ………………………… (3)
Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền.
Xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người được ủy quyền(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN(Ký và ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
(1) Trường hợp người ủy quyền là đại diện cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người khác khiếu nại thì phải ghi rõ chức vụ của người ủy quyền.
(2) Nơi cư trú của người có thẩm quyền khiếu nại, nếu là cơ quan, tổ chức thì phải ghi rõ địa chỉ của cơ quan, tổ chức đó.
(3) Ủy quyền toàn quyền khiếu nại hoặc ủy quyền một số nội dung (Trường hợp ủy quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung ủy quyền).
Kính mời quý độc giả tham khảo tại chuyên mục khiếu nại và tố cáo trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

#Mẫu #giấy #ủy #quyền #khiếu #nại #Nghị #định #1242020NĐCP


#Mẫu #giấy #ủy #quyền #khiếu #nại #Nghị #định #1242020NĐCP

Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button