Biểu Mẫu

Mẫu hợp đồng đặt cọc

Giao kèo đặt chỗ là bề ngoài hiệp đồng được sử dụng nhiều và bình thường nhất hiện tại. hoatieu.vn xin gửi đến các bạn mẫu hiệp đồng đặt chỗ mới nhất hiện tại. Mời các bạn cùng tham khảo.

1. Giao kèo đặt chỗ mẫu số 1

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

(Số: …………. / HĐC)

Bữa nay…………. tháng …………. 5 …………., tại ……………………. ………… ..

Chúng tôi gồm:

BÊN THANH TOÁN (BÊN A):

Ông bà): ………………………………………………………………. 5 sinh:………………..…….

DNI số: ……………… Ngày cấp ……………… Nơi cấp ………….

Gia đình: ………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ nhà: …………………………………………………………………………………………

Dế yêu: ………………………………………………………………………………………………..

NHẬN XÉT CỦA BỘ PHẬN (PHẦN B):

Ông (bà): ……………… Sinh 5: …………………….

DNI số: ………………. …… Ngày cấp ……………… Nơi cấp ………….

Gia đình: ………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ nhà: ……………………………………………………………………………………………

Dế yêu: …………………………………………………………………………………………………..

Hai bên đồng ý đặt chỗ theo các thỏa thuận sau:

ĐIỀU 1: HÀNG HÓA TIỀN GỬI (1)

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

ĐIỀU 2: THỜI HẠN NỘP TIỀN

Kỳ hạn gửi là: …………… .., diễn ra từ ngày …… tháng ………………

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH ĐIỀU CHỈNH

Ghi rõ mục tiêu đặt chỗ, nội dung thỏa thuận (cam kết) của các đối tác để đảm bảo giao ước hoặc tiến hành hiệp đồng dân sự.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Bên A có các trách nhiệm sau:

a) Giao hàng ký quỹ cho Bên B theo thỏa thuận;

b) Giao kèo hoặc tiến hành trách nhiệm dân sự theo quy định tại Điều 3 nêu trên. Nếu bên A khước từ giao ước hiệp đồng hoặc tiến hành trách nhiệm dân sự (mục tiêu đặt chỗ ko đạt được) thì bên A mất quyền sở hữu đối với khoản đặt chỗ;

c) Các thỏa thuận khác…

4.2. Bên A có các quyền sau:

a) Nhận lại của nả đặt chỗ từ Bên B hoặc được trả tiền lúc tiến hành trách nhiệm trả tiền cho Bên B trong trường hợp 2 Bên nảy sinh hoặc tiến hành trách nhiệm dân sự (mục tiêu đặt chỗ đạt được);

b) Nhận, chiếm hữu của nả đặt chỗ và số tiền bằng trị giá của nả đặt chỗ (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B khước từ nảy sinh hoặc ko tiến hành trách nhiệm dân sự (nhân vật đặt chỗ ko đạt);

c) Các thỏa thuận khác…

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN

5.1. Bên B có các trách nhiệm sau:

a) Trả lại của nả đặt chỗ cho Bên A hoặc khấu trừ để tiến hành trách nhiệm trả tiền trong trường hợp 2 Bên nảy sinh hoặc tiến hành trách nhiệm dân sự (mục tiêu đặt chỗ đạt được);

b) Trả lại của nả đặt chỗ và số tiền bằng trị giá của nả đặt chỗ cho Bên A (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B khước từ giao ước hoặc tiến hành trách nhiệm dân sự (ko tiến hành được mục tiêu đặt chỗ);

c) Các thỏa thuận khác…

5.2. Bên B có các quyền sau:

a) Được ký quỹ của nả nếu bên A khước từ giao ước hiệp đồng hoặc tiến hành trách nhiệm dân sự (nhân vật ký quỹ ko đạt được).

b) Các thỏa thuận khác…

ĐIỀU 6: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong giai đoạn tiến hành Giao kèo, nếu nảy sinh mâu thuẫn, các đối tác cùng nhau thương thuyết, khắc phục trên nguyên lý tôn trọng ích lợi của mỗi bên; Trường hợp ko thỏa thuận được thì các đối tác có quyền khởi kiện đề nghị Tòa án có thẩm quyền khắc phục theo quy định của luật pháp.

ĐIỀU 7: ĐẢM BẢO CỦA CÁC BÊN

Bên A và Bên B chịu phận sự trước luật pháp về các cam kết sau:

7.1. Việc tham dự Thỏa thuận này là hoàn toàn tình nguyện, ko có sự lừa dối hoặc cưỡng ép;

7.2. Tuân thủ đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận được quy định trong Thỏa thuận này;

7.3. Các bảo đảm khác…

ĐIỀU 8: ĐIỀU KIỆN CHUNG

8.1. Hai bên thông suốt quyền, trách nhiệm và ích lợi hợp lí của mình theo thỏa thuận trong hiệp đồng này.

8.2. Cả 2 bên đã tự đọc lại Thỏa thuận này, hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản được quy định trong Thỏa thuận.

8.3. Giao kèo này có hiệu lực diễn ra từ ngày …… tháng ……. 5 …… tới ngày …… tháng …… .. …….

Giao kèo được thực ngày nay …………. (………….) Bản, mỗi bên giữ 1 bản và có trị giá hệt nhau.

QUA MỘT BÊN

(Chữ ký, dấu vân tay và họ tên)

B MẶT

(Chữ ký, dấu vân tay và họ tên)

Ghi chú:

(1) Miêu tả cụ thể về khoản tiền đặt chỗ (tiền hoặc kim khí quý, ruby hoặc các vật có trị giá khác). Riêng đối với bất động sản, cần tuân thủ các quy định của luật pháp về ký quỹ.

2. Giao kèo đặt chỗ mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

Tại Phòng Công chứng số…. Hồ Chí Minh (Trường hợp công chứng ngoài hội sở chính thì ghi vị trí công chứng và Công chứng viên), chúng tôi bao gồm:

Bên ký gửi (sau đây gọi là Bên A):

Ông bà):………………………………………………………………………………………………………….

Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh dân chúng: …………………… ..cấp ngày ………… tại ………….

Hộ khẩu thường trú (nếu ko có hộ khẩu thường trú thì ghi tạm cư): …………

Hoặc bạn có thể chọn 1 trong các môn học sau:

1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông nội:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh:………………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh dân chúng số: ………… ngày cấp ………… .tại …………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………

Với vợ, bà: …………………

Ngày sinh:……………………………………………………………………………………………………………..

Giđấy tờ tùy thân: ………… ..cấp ngày ………… .tại …………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………… ..

(Nếu vợ, chồng có hộ khẩu thường trú không giống nhau thì nhập hộ khẩu thường trú cho từng người).

2. Chủ thể là nhà:

Họ và tên chủ hộ: …………………………………………………………………………………………………… ..

Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh dân chúng: …………………… .cấp ngày …………………… tại ………… ..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………… ..

Các thành viên hộ gia đình:

Tên và họ:……………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh:………………………………………………………………………………………………………

Giđấy tờ tùy thân số: ………… .cấp ngày …………………… tại ………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………

* Nếu các nhân vật trên được đại diện, các account sau sẽ được lưu giữ:

Tên và địa chỉ của người đại diện: ……………………………………………………………………………………

Ngày sinh:………………………………………………………………………………………………………

Giđấy tờ tùy thân: …………………… cấp ngày …………………… tại ………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………….

Theo giấy giao cho (đối với trường hợp đại diện theo giao cho) số: ………… ngày ………… .ngày ………… ..ngày.

3 .. Chủ thể là 1 tổ chức:

Tên tổ chức: ……………………………………………………………………………………………… ..

Khuôn viên:…………………………………………………………………………………………………………….

Quyết định thành lập số: …………………… ngày… ..tháng… .. …… .do …………. khoản trợ cấp.

Giđấy chứng thực đăng ký thương nghiệp số: …………………… .ngày ………… ..tháng ………… ..5 ………… ..cấp …………… .cấp.

Số fax: ………………………………………………………… Số dế yêu: ……………………………………………………

Tên và địa chỉ của người đại diện: …………………………………………………………………………………….

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh:………………………………………………………………………………………………………

Giđấy tờ tùy thân: …………………… cấp ngày …………………… tại …………………… ..

Theo giấy giao cho (đối với trường hợp đại diện theo giao cho) số: …………………… .ngày ……………… .làm ……………………… ..tạo.

Người nhận tiền đặt chỗ (sau đây gọi là Bên B):

(Chọn 1 trong các chủ đề ở trên)

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Mời các độc giả thêm tại phân mục Giao kèo – Nghiệm thu – Quyết toán trong bài báo biểu mẫu Xin vui lòng.

Xem thêm thông tin Mẫu hợp đồng đặt cọc

Mẫu hiệp đồng đặt chỗ

Giao kèo đặt chỗ là mẫu hiệp đồng được sử dụng phổ thông và bình thường hiện tại. hoatieu.vn xin giới thiệu mẫu Giao kèo đặt chỗ mới nhất hiện tại. Mời các bạn cùng tham khảo.
1. Mẫu hiệp đồng đặt chỗ số 1
HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC
(Số: ……………./HĐĐC)
Bữa nay, ngày …………. tháng …………. 5 …………….., Tại ………………….…………………………
Chúng tôi gồm có:
BÊN ĐẶT CỌC (BÊN A):
Ông (Bà): ……………………………………………………………. 5 sinh:………………..…….
CMND số: ………………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ………………………………….
Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………
Dế yêu: ………………………………………………………………………………………..
BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (BÊN B):
Ông (Bà): ………………………………………… 5 sinh:………………………………………….
CMND số: ……………….…… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ………………………
Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………
Dế yêu: …………………………………………………………………………………………..
Hai bên đồng ý tiến hành việc đặt chỗ theo các thoả thuận sau đây:
ĐIỀU 1: TÀI SẢN ĐẶT CỌC (1)
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
ĐIỀU 2: THỜI HẠN ĐẶT CỌC
Thời hạn đặt chỗ là: …………….., diễn ra từ ngày ….. tháng …… 5 ……
ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC
Ghi rõ mục tiêu đặt chỗ, nội dung thỏa thuận (cam kết) của các đối tác về việc đảm bảo giao ước hoặc tiến hành hiệp đồng dân sự.
ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
4.1. Bên A có các trách nhiệm sau đây:
a) Giao của nả đặt chỗ cho Bên B theo đúng thỏa thuận;
b) Giao kết hoặc tiến hành trách nhiệm dân sự đã thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu Bên A khước từ giao ước hoặc tiến hành trách nhiệm dân sự (mục tiêu đặt chỗ ko đạt được) thì Bên A bị mất của nả đặt chỗ;
c) Các thỏa thuận khác …
4.2. Bên A có các quyền sau đây:
a) Nhận lại của nả đặt chỗ từ Bên B hoặc được trả lúc tiến hành trách nhiệm thanh toán cho Bên B trong trường hợp 2 Bên giao ước hoặc tiến hành trách nhiệm dân sự (mục tiêu đặt chỗ đạt được);
b) Nhận lại và sở hữu của nả đặt chỗ và 1 khoản tiền tương đương trị giá của nả đặt chỗ (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B khước từ việc giao ước hoặc tiến hành trách nhiệm dân sự (mục tiêu đặt chỗ ko đạt được);
c) Các thỏa thuận khác …
ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B
5.1. Bên B có các trách nhiệm sau đây:
a) Trả lại của nả đặt chỗ cho Bên A hoặc trừ để tiến hành trách nhiệm thanh toán trong trường hợp 2 Bên giao ước hoặc tiến hành trách nhiệm dân sự (mục tiêu đặt chỗ đạt được);
b) Trả lại của nả đặt chỗ và 1 khoản tiền tương đương trị giá của nả đặt chỗ cho Bên A (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B khước từ việc giao ước hoặc tiến hành trách nhiệm dân sự (mục tiêu đặt chỗ ko đạt được);
c) Các thỏa thuận khác …
5.2. Bên B có các quyền sau đây:
a) Sở hữu của nả đặt chỗ nếu Bên A khước từ giao ước hoặc tiến hành trách nhiệm dân sự (mục tiêu đặt chỗ ko đạt được).
b) Các thỏa thuận khác …
ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Trong giai đoạn tiến hành Giao kèo nhưng nảy sinh mâu thuẫn, các đối tác cùng nhau thương thuyết khắc phục trên nguyên lý tôn trọng lợi quyền của nhau; trong trường hợp ko đáp ứng được, thì 1 trong 2 bên có quyền khởi kiện để đề nghị tòa án có thẩm quyền khắc phục theo quy định của luật pháp.
ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN
Bên A và bên B chịu phận sự trước luật pháp về những lời cam đoan sau đây:
7.1. Việc giao ước Giao kèo này hoàn toàn tình nguyện, ko bị lừa dối hoặc cưỡng ép;
7.2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giao kèo này;
7.3. Các cam đoan khác…
ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
8.1. Hai bên thông suốt quyền, trách nhiệm và ích lợi hợp lí của mình được thỏa thuận trong hợp đồng này.
8.2. Hai bên đã tự đọc lại hiệp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản đã ghi trong hiệp đồng.
8.3. Giao kèo này có hiệu lực diễn ra từ ngày …… tháng ……. 5 …… tới ngày …… tháng ….. 5 …….
Giao kèo được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ 1 bản và có trị giá hệt nhau.

BÊN A
(Ký, lăn tay và ghi rõ họ tên)

BÊN B
(Ký, lăn tay và ghi rõ họt ên)

Ghi chú:
(1) Miêu tả cụ thể về của nả đặt chỗ (khoản tiền hoặc kim loại quý, ruby hoặc vật có trị giá khác). Riêng đối với các của nả là bất động sản thì cần phải làm theo các quy định của luật pháp về đặt chỗ.
2. Mẫu hiệp đồng đặt chỗ số 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-
HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC
Tại Phòng Công chứng số .…. thành thị Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được tiến hành ngoài hội sở, thì ghi vị trí tiến hành công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:
Bên đặt chỗ (sau đây gọi là Bên A):
Ông (Bà):………………………………………………………………………………………………………….
Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………………………
Chứng minh dân chúng số: …………………..cấp ngày………………………tại……………………….
Hộ khẩu thường trú (trường hợp ko có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký lưu trú):…………
Hoặc có thể chọn 1 trong các chủ thể sau:
1. Chủ thể là vợ chồng:
Ông :………………………………………………………………………………………………………………..
Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………..
Chứng minh dân chúng số: ………………………cấp ngày……………………….tại……………………
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………
Cùng vợ là bà:…………………………………………………………………………………………………
Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………………..
Chứng minh dân chúng số: ………………………..cấp ngày……………………….tại…………………….
Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………..
(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú không giống nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).
2. Chủ thể là hộ gia đình:
Họ và tên chủ hộ:……………………………………………………………………………………………..
Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………………….
Chứng minh dân chúng số: ………………….cấp ngày…………………………tại………………………..
Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………..
Các thành viên của hộ gia đình:
Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………..
Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………
Chứng minh dân chúng số: ………………………….cấp ngày…………………tại………………………
Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………
* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:
Họ và tên người đại diện:…………………………………………………………………………………
Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………
Chứng minh dân chúng số: ………………cấp ngày…………………………..tại……………………….
Hộ khẩu thường trú:……………………………………….
Theo giấy giao cho (trường hợp đại diện theo giao cho) số: ………ngày ………….do ………..lập.
3.. Chủ thể là tổ chức:
Tên tổ chức:………………………………………………………………………………………………..
Trụ sở:…………………………………………………………………………………………………………….
Quyết định thành lập số:………………… ngày….. tháng….. 5…….do……………. cấp.
Giđấy chứng thực đăng ký kinh doanh số: ………………….ngày………………..tháng………….. 5………..do …………….cấp.
Số Fax:…………………………………… Số dế yêu:………………………………………………
Họ và tên người đại diện:…………………………………………………………………………………….
Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………
Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………
Chứng minh dân chúng số: ……………………cấp ngày……………………………… tại…………………..
Theo giấy giao cho (trường hợp đại diện theo giao cho) số: ………………………………..ngày ……………….do …………………………………..lập.
Bên nhận đặt chỗ (sau đây gọi là Bên B):
(Chọn 1 trong các chủ thể nêu trên)
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục Giao kèo – Nghiệm thu – Thanh lý trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #hợp #đồng #đặt #cọc

Mẫu hiệp đồng đặt chỗ

Giao kèo đặt chỗ là mẫu hiệp đồng được sử dụng phổ thông và bình thường hiện tại. hoatieu.vn xin giới thiệu mẫu Giao kèo đặt chỗ mới nhất hiện tại. Mời các bạn cùng tham khảo.
1. Mẫu hiệp đồng đặt chỗ số 1
HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC
(Số: ……………./HĐĐC)
Bữa nay, ngày …………. tháng …………. 5 …………….., Tại ………………….…………………………
Chúng tôi gồm có:
BÊN ĐẶT CỌC (BÊN A):
Ông (Bà): ……………………………………………………………. 5 sinh:………………..…….
CMND số: ………………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ………………………………….
Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………
Dế yêu: ………………………………………………………………………………………..
BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (BÊN B):
Ông (Bà): ………………………………………… 5 sinh:………………………………………….
CMND số: ……………….…… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ………………………
Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………
Dế yêu: …………………………………………………………………………………………..
Hai bên đồng ý tiến hành việc đặt chỗ theo các thoả thuận sau đây:
ĐIỀU 1: TÀI SẢN ĐẶT CỌC (1)
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
ĐIỀU 2: THỜI HẠN ĐẶT CỌC
Thời hạn đặt chỗ là: …………….., diễn ra từ ngày ….. tháng …… 5 ……
ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC
Ghi rõ mục tiêu đặt chỗ, nội dung thỏa thuận (cam kết) của các đối tác về việc đảm bảo giao ước hoặc tiến hành hiệp đồng dân sự.
ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
4.1. Bên A có các trách nhiệm sau đây:
a) Giao của nả đặt chỗ cho Bên B theo đúng thỏa thuận;
b) Giao kết hoặc tiến hành trách nhiệm dân sự đã thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu Bên A khước từ giao ước hoặc tiến hành trách nhiệm dân sự (mục tiêu đặt chỗ ko đạt được) thì Bên A bị mất của nả đặt chỗ;
c) Các thỏa thuận khác …
4.2. Bên A có các quyền sau đây:
a) Nhận lại của nả đặt chỗ từ Bên B hoặc được trả lúc tiến hành trách nhiệm thanh toán cho Bên B trong trường hợp 2 Bên giao ước hoặc tiến hành trách nhiệm dân sự (mục tiêu đặt chỗ đạt được);
b) Nhận lại và sở hữu của nả đặt chỗ và 1 khoản tiền tương đương trị giá của nả đặt chỗ (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B khước từ việc giao ước hoặc tiến hành trách nhiệm dân sự (mục tiêu đặt chỗ ko đạt được);
c) Các thỏa thuận khác …
ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B
5.1. Bên B có các trách nhiệm sau đây:
a) Trả lại của nả đặt chỗ cho Bên A hoặc trừ để tiến hành trách nhiệm thanh toán trong trường hợp 2 Bên giao ước hoặc tiến hành trách nhiệm dân sự (mục tiêu đặt chỗ đạt được);
b) Trả lại của nả đặt chỗ và 1 khoản tiền tương đương trị giá của nả đặt chỗ cho Bên A (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B khước từ việc giao ước hoặc tiến hành trách nhiệm dân sự (mục tiêu đặt chỗ ko đạt được);
c) Các thỏa thuận khác …
5.2. Bên B có các quyền sau đây:
a) Sở hữu của nả đặt chỗ nếu Bên A khước từ giao ước hoặc tiến hành trách nhiệm dân sự (mục tiêu đặt chỗ ko đạt được).
b) Các thỏa thuận khác …
ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Trong giai đoạn tiến hành Giao kèo nhưng nảy sinh mâu thuẫn, các đối tác cùng nhau thương thuyết khắc phục trên nguyên lý tôn trọng lợi quyền của nhau; trong trường hợp ko đáp ứng được, thì 1 trong 2 bên có quyền khởi kiện để đề nghị tòa án có thẩm quyền khắc phục theo quy định của luật pháp.
ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN
Bên A và bên B chịu phận sự trước luật pháp về những lời cam đoan sau đây:
7.1. Việc giao ước Giao kèo này hoàn toàn tình nguyện, ko bị lừa dối hoặc cưỡng ép;
7.2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giao kèo này;
7.3. Các cam đoan khác…
ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
8.1. Hai bên thông suốt quyền, trách nhiệm và ích lợi hợp lí của mình được thỏa thuận trong hợp đồng này.
8.2. Hai bên đã tự đọc lại hiệp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản đã ghi trong hiệp đồng.
8.3. Giao kèo này có hiệu lực diễn ra từ ngày …… tháng ……. 5 …… tới ngày …… tháng ….. 5 …….
Giao kèo được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ 1 bản và có trị giá hệt nhau.

BÊN A
(Ký, lăn tay và ghi rõ họ tên)

BÊN B
(Ký, lăn tay và ghi rõ họt ên)

Ghi chú:
(1) Miêu tả cụ thể về của nả đặt chỗ (khoản tiền hoặc kim loại quý, ruby hoặc vật có trị giá khác). Riêng đối với các của nả là bất động sản thì cần phải làm theo các quy định của luật pháp về đặt chỗ.
2. Mẫu hiệp đồng đặt chỗ số 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-
HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC
Tại Phòng Công chứng số .…. thành thị Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được tiến hành ngoài hội sở, thì ghi vị trí tiến hành công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:
Bên đặt chỗ (sau đây gọi là Bên A):
Ông (Bà):………………………………………………………………………………………………………….
Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………………………
Chứng minh dân chúng số: …………………..cấp ngày………………………tại……………………….
Hộ khẩu thường trú (trường hợp ko có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký lưu trú):…………
Hoặc có thể chọn 1 trong các chủ thể sau:
1. Chủ thể là vợ chồng:
Ông :………………………………………………………………………………………………………………..
Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………..
Chứng minh dân chúng số: ………………………cấp ngày……………………….tại……………………
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………
Cùng vợ là bà:…………………………………………………………………………………………………
Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………………..
Chứng minh dân chúng số: ………………………..cấp ngày……………………….tại…………………….
Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………..
(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú không giống nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).
2. Chủ thể là hộ gia đình:
Họ và tên chủ hộ:……………………………………………………………………………………………..
Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………………….
Chứng minh dân chúng số: ………………….cấp ngày…………………………tại………………………..
Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………..
Các thành viên của hộ gia đình:
Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………..
Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………
Chứng minh dân chúng số: ………………………….cấp ngày…………………tại………………………
Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………
* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:
Họ và tên người đại diện:…………………………………………………………………………………
Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………
Chứng minh dân chúng số: ………………cấp ngày…………………………..tại……………………….
Hộ khẩu thường trú:……………………………………….
Theo giấy giao cho (trường hợp đại diện theo giao cho) số: ………ngày ………….do ………..lập.
3.. Chủ thể là tổ chức:
Tên tổ chức:………………………………………………………………………………………………..
Trụ sở:…………………………………………………………………………………………………………….
Quyết định thành lập số:………………… ngày….. tháng….. 5…….do……………. cấp.
Giđấy chứng thực đăng ký kinh doanh số: ………………….ngày………………..tháng………….. 5………..do …………….cấp.
Số Fax:…………………………………… Số dế yêu:………………………………………………
Họ và tên người đại diện:…………………………………………………………………………………….
Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………
Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………
Chứng minh dân chúng số: ……………………cấp ngày……………………………… tại…………………..
Theo giấy giao cho (trường hợp đại diện theo giao cho) số: ………………………………..ngày ……………….do …………………………………..lập.
Bên nhận đặt chỗ (sau đây gọi là Bên B):
(Chọn 1 trong các chủ thể nêu trên)
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục Giao kèo – Nghiệm thu – Thanh lý trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #hợp #đồng #đặt #cọc


#Mẫu #hợp #đồng #đặt #cọc

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button