Biểu Mẫu

Mẫu hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện

hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc mẫu hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về mẫu hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện nhé.

1. Định nghĩa mẫu hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện là gì?

Mẫu hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện là mẫu bản hợp đồng được lập ra để ghi chép về hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin nhà thầu, thông tin hợp đồng… Mẫu được ban hành theo Thông tư 15/2019/TT-BYT của Bộ Y tế.

2. Mẫu hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN(1)

Tên nhà thầu: [ghi tên đầy đủ của nhà thầu]

Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây:

Tên và số hợp đồng

[ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu]

Ngày ký hợp đồng

[ghi ngày, tháng, năm]

Ngày hoàn thành

[ghi ngày, tháng, năm]

Giá hợp đồng

[ghi tổng giá hợp đồng bằng số tiền và đồng tiền đã ký]

Tương đương VND

Trong trường hợp là thành viên trong liên danh hoặc nhà thầu phụ, ghi giá trị phần hợp đồng mà nhà thầu đảm nhiệm

[ghi phần trăm giá hợp đồng trong tổng giá hợp đồng]

[ghi số tiền và đồng tiền đã ký]

Tương đương VND

Tên dự án:

[ghi tên đầy đủ của dự án có hợp đồng đang kê khai]

Tên Chủ đầu tư:

[ghi tên đầy đủ của chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai]

Địa chỉ:

Điện thoại/fax:

E-mail:

[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của chủ đầu tư]

[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng, địa chỉ e-mail]

Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III(2)

1. Loại thuốc

[ghi thông tin phù hợp]

2. Về giá trị

[ghi số tiền bằng VND]

3. Về quy mô thực hiện

[ghi quy mô theo hợp đồng]

4. Các đặc tính khác

[ghi các đặc tính khác nếu cần thiết]

Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng đó (xác nhận của Chủ đầu tư về hợp đồng đã hoàn thành theo các nội dung liên quan trong bảng trên…).

….., ngày …….. tháng………. năm……..
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú :

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.

Mẫu hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.


Thông tin thêm

Mẫu hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện

hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc mẫu hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về mẫu hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện nhé.
1. Định nghĩa mẫu hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện là gì?
Mẫu hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện là mẫu bản hợp đồng được lập ra để ghi chép về hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin nhà thầu, thông tin hợp đồng… Mẫu được ban hành theo Thông tư 15/2019/TT-BYT của Bộ Y tế.
2. Mẫu hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện
HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN(1)
Tên nhà thầu: [ghi tên đầy đủ của nhà thầu] Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây:

Tên và số hợp đồng

[ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu]

Ngày ký hợp đồng

[ghi ngày, tháng, năm]

Ngày hoàn thành

[ghi ngày, tháng, năm]

Giá hợp đồng

[ghi tổng giá hợp đồng bằng số tiền và đồng tiền đã ký]

Tương đương VND

Trong trường hợp là thành viên trong liên danh hoặc nhà thầu phụ, ghi giá trị phần hợp đồng mà nhà thầu đảm nhiệm

[ghi phần trăm giá hợp đồng trong tổng giá hợp đồng] [ghi số tiền và đồng tiền đã ký]

Tương đương VND

Tên dự án:

[ghi tên đầy đủ của dự án có hợp đồng đang kê khai]

Tên Chủ đầu tư:

[ghi tên đầy đủ của chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai]

Địa chỉ:
Điện thoại/fax:
E-mail:

[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của chủ đầu tư] [ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng, địa chỉ e-mail]

Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III(2)

1. Loại thuốc

[ghi thông tin phù hợp]

2. Về giá trị

[ghi số tiền bằng VND]

3. Về quy mô thực hiện

[ghi quy mô theo hợp đồng]

4. Các đặc tính khác

[ghi các đặc tính khác nếu cần thiết]

Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng đó (xác nhận của Chủ đầu tư về hợp đồng đã hoàn thành theo các nội dung liên quan trong bảng trên…).

….., ngày …….. tháng………. năm……..Đại diện hợp pháp của nhà thầu[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú :
(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.
(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.
Mẫu hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #hợp #đồng #tương #tự #nhà #thầu #thực #hiện

Mẫu hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện

hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc mẫu hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về mẫu hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện nhé.
1. Định nghĩa mẫu hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện là gì?
Mẫu hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện là mẫu bản hợp đồng được lập ra để ghi chép về hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin nhà thầu, thông tin hợp đồng… Mẫu được ban hành theo Thông tư 15/2019/TT-BYT của Bộ Y tế.
2. Mẫu hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện
HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN(1)
Tên nhà thầu: [ghi tên đầy đủ của nhà thầu] Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây:

Tên và số hợp đồng

[ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu]

Ngày ký hợp đồng

[ghi ngày, tháng, năm]

Ngày hoàn thành

[ghi ngày, tháng, năm]

Giá hợp đồng

[ghi tổng giá hợp đồng bằng số tiền và đồng tiền đã ký]

Tương đương VND

Trong trường hợp là thành viên trong liên danh hoặc nhà thầu phụ, ghi giá trị phần hợp đồng mà nhà thầu đảm nhiệm

[ghi phần trăm giá hợp đồng trong tổng giá hợp đồng] [ghi số tiền và đồng tiền đã ký]

Tương đương VND

Tên dự án:

[ghi tên đầy đủ của dự án có hợp đồng đang kê khai]

Tên Chủ đầu tư:

[ghi tên đầy đủ của chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai]

Địa chỉ:
Điện thoại/fax:
E-mail:

[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của chủ đầu tư] [ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng, địa chỉ e-mail]

Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III(2)

1. Loại thuốc

[ghi thông tin phù hợp]

2. Về giá trị

[ghi số tiền bằng VND]

3. Về quy mô thực hiện

[ghi quy mô theo hợp đồng]

4. Các đặc tính khác

[ghi các đặc tính khác nếu cần thiết]

Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng đó (xác nhận của Chủ đầu tư về hợp đồng đã hoàn thành theo các nội dung liên quan trong bảng trên…).

….., ngày …….. tháng………. năm……..Đại diện hợp pháp của nhà thầu[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú :
(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.
(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.
Mẫu hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #hợp #đồng #tương #tự #nhà #thầu #thực #hiện


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button