Mẫu kế hoạch cá nhân của Hiệu trưởng năm học 2020 – 2021 (2 mẫu)

Mẫu kế hoạch tư nhân của Hiệu trưởng 5 học 2020 – 2021 là bảng kế hoạch hoạt động của tư nhân Hiệu trưởng theo từng tuần, từng tháng.

Trong bảng kế hoạch tư nhân đưa ra những nhiệm vụ, chỉ tiêu trong cả 5, theo từng tháng và từng tuần. Sau đây là nội dung cụ thể, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Kế hoạch tư nhân của Hiệu trưởng – Mẫu 1

SỞ GD&ĐT ……….
TRƯỜNG TH ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——

……..ngày…tháng …5…...

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN HIỆU TRƯỞNG
NĂM HỌC 20…- 20…

I. CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO:

* Phụ trách chung:

….……………………………………………

….……………………………………………

* Trực tiếp đảm trách 1 số lĩnh vực:

….………………………………………………….

….……………………………………………………

* Công việc kiêm nhiệm: ……………………………

II. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH

….……………………………………………

….……………………………………………

III. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:

1. Thuận lợi:

….……………………………………………

….……………………………………………

2/ Khó khăn:

….……………………………………………

….……………………………………………

IV. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Thực hiện kế hoạch tăng trưởng:

* Chỉ tiêu:

….……………………………………………

….……………………………………………

* Biện pháp:

….……………………………………………

….……………………………………………

2. Xây dựng và tổ chức tiến hành kế hoạch 5 học:

* Chỉ tiêu:

….……………………………………………

….……………………………………………

* Biện pháp:

….……………………………………………

….……………………………………………

3. Công việc tổ chức:

3.1. Thành lập bộ máy nhà trường

* Chỉ tiêu:

….……………………………………………

….……………………………………………

* Biện pháp

….……………………………………………

….……………………………………………

3.2. Quyết định khen thưởng kỷ luật đói với thầy cô giáo viên chức

* Khen thưởng:

….……………………………………………

….……………………………………………

* Kỷ luật:

….……………………………………………

….……………………………………………

4. Quán lý ngũ cán bộ- thầy cô giáo – viên chức

….……………………………………………

….……………………………………………

* Biện pháp:

….……………………………………………

….……………………………………………

5. Quản lý nguồn vốn của cải nhà trường, xây dựng kế hoạch CSVC

* Chỉ tiêu:

….……………………………………………

….……………………………………………

* Biện pháp:

….……………………………………………

….……………………………………………

6. Công việc rà soát nội bộ trường học

….……………………………………………

….……………………………………………

7. Công việc tư vấn, tuyên truyền di chuyển

* Chỉ tiêu:

….……………………………………………

….……………………………………………

* Biện pháp:

….……………………………………………

….……………………………………………

8. Tổ chức tiến hành các cuộc di chuyển và các phong trào thi đua:

* Chỉ tiêu:

….……………………………………………

….……………………………………………

* Biện pháp:

….……………………………………………

….……………………………………………

9. Thực hiện quy chế dân chủ trong trường học

….……………………………………………

….……………………………………………

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

….……………………………………………

….……………………………………………

VI. ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA 20…-20…:

….……………………………………………

….……………………………………………

VII. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

….……………………………………………

….……………………………………………

……., ngày … tháng … 5 20…

HIỆU TRƯỞNG

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG NĂM HỌC 20…-20…

THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC GHI CHÚ

THÁNG

8/20…

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

THÁNG

9/20…

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

THÁNG

10/20…

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

THÁNG

11/20…

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

THÁNG

12/20…

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

THÁNG

1/20…

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

THÁNG

2/20…

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

THÁNG

3/20…

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

THÁNG

4/20…

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

THÁNG

5/20…

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

THÁNG

6/20…

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

Kế hoạch tư nhân của Hiệu trưởng – Mẫu 2

SỞ GD&ĐT ……….

TRƯỜNG THPT ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——

……..ngày…tháng …5…...

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HIỆU TRƯỞNG
HỌC 20….–20….

Họ và tên: …………………………………

Đơn vị công việc: …………………………

Nhiệm vụ được cắt cử: Bí thơ Chi bộ – Hiệu trưởng – Quản lý nhà trường

Thực hiện Thông tư số 29/2009/TT – BGDĐT ngày 22 tháng 10 5 2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; Công văn số 430/BGDĐT – NGCBQLGD ngày 26 tháng 01 5 2010 về việc Hướng dẫn thực hiện Thông tư 29/2009/TT – BGDĐT.

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học rộng rãi và trường rộng rãi có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Huấn luyện.

Căn cứ Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/20….của Bộ Giáo dục và Huấn luyện về nhiệm vụ chủ quản 5 học 20….-20…. của ngành Giáo dục

Căn cứ báo cáo số 1269/BC-SGDĐT ngày 24/8/20….của Sở Giáo dục và Huấn luyện về tổng kết 5 học 2017 – 20….và phương hướng, nhiệm vụ 5 học 20….-20….;

Căn cứ công văn số 1327/SGDĐT-GDTrH ngày 04/9/20….của Sở Giáo dục và Huấn luyện về chỉ dẫn tiến hành nhiệm vụ Giáo dục Trung học 5 học 20….-20….;

Thực hiện kế hoạch 5 học 20….-20…. của trường THPT………….. Nhằm xây dựng chương trình làm việc cho bản thân trong công đoạn chỉ huy, chỉ huy hoạt động giáo dục của trường THPT…………. 5 học 20….- 20….. Nay tôi xây dựng kế hoạch công việc tư nhân của Hiệu trưởng trong 5 học 20….- 20…. vào 1 số nội dung sau:

PHẦN I: KẾ HOẠCH CHUNG

I/ Mục tiêu chung

Trên cơ sở xây dựng kế hoạch chi tiết, xác thực, khoa học và thích hợp với thực tiễn của nhà trường nhằm chỉ huy, chỉ huy và tổ chức nhà trường tiến hành tốt các nội dung sau:

Chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng, cơ chế luật pháp của Nhà nước, nội quy, quy chế của ngành, trường.

Thực hiện tốt các cuộc di chuyển: “ Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”; “ Mỗi giáo viên là tấm gương về đạo đức, tự học và thông minh”.

Thực hiện đổi mới cách thức giảng dạy, đổi mới rà soát, bình chọn theo chuẩn tri thức kĩ năng, chương trình giảm tải và tăng mạnh phần mềm công nghệ thông vào giảng dạy để từng bước nâng dần chất lượng giáo dục của nhà trường, tiến hành chiến thắng nhiệm vụ 5 học 20….-20…..

Công khai và sáng tỏ nguồn vốn, bảo đảm đầy đủ các cơ chế cơ chế theo quy định cho CB – GV–NV của trường.

1) Giáo dục tư tưởng đạo đức, tác phong.

a) Nội dung: Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, cơ chế luật pháp của Nhà nước, nội quy quy chế của ngành, trường.

Nêu cao ý thức bổn phận, tinh thần kỷ luật, chấp hành tốt sự cắt cử, phân nhiệm của nhà trường, cấp uỷ đảng.

Luôn nỗ lực tu dưỡng đạo đức tác phong, nhân phẩm chính trị, có lối sống lành mạnh, hoà đồng với đồng nghiệp, dân chúng dân chúng, biết lắng tai quan điểm góp ý của đồng nghiệp cấp trên và cả dân chúng dân chúng.

Nêu cao ý thức tự phê và phê bình, xây dựng khối kết đoàn nội bộ, hình thành cộng đồng hợp nhất, biết đặt ích lợi cộng đồng lên trên ích lợi tư nhân, chăm lo xây dựng nhà trường càng ngày càng lớn mạnh.

b) Chỉ tiêu: 100% GV có đạo đức khá tốt

+ Học trò: HK: 40% loại tốt; 60% loại khá;

HL: 25% khá trong đấy có 2% loại giỏi

+ Bản thân: xếp loại cuối 5 loại tốt

c) Biện pháp: Tiếp tục khai triển đầy đủ và kịp thời các văn bản, chỉ thị, Nghị định các đơn vị quản lý về xây dựng đạo đức, tư tưởng, tác phong của nhà giáo.

Thực hiện tốt việc cam kết với ngành và chính quyền địa phương về tiến hành công việc phòng chống ma tuý, các tệ nạn xã hội khác. Luật An toàn giao thông và các cơ chế quy định khác của Nhà nước.

Nêu cao ý thức bổn phận, phát huy cao độ tính dân chủ ở cơ sở, phát huy sức mạnh cộng đồng, của từng đảng viên, thầy cô giáo.

Thực hiện tốt các cuộc di chuyển béo trong 5 học như: “ Tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và thông minh”

Thực tốt 3 môi trường giáo dục nhà trường – gia đình – xã hội để giáo dục đạo đức học trò, giáo dục kĩ năng sống, xây dựng môi trường học tập gần gũi, tạo được thú vui cho các em tới trường.

2) Công việc chuyên môn:

– Chỉ đạo 100% thầy cô giáo sử dụng tốt và hiệu quả các thiết bị đồ dùng dạy học hiện có của trường. Có sổ theo dõi mượn và sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học đúng quy định.

– Chỉ đạo 100% thầy cô giáo, tổ chuyên môn bảo đảm sinh hoạt chuyên môn theo định kỳ (1 lần / tháng), có đầy đủ các loại giấy má theo quy định. Mỗi thầy cô giáo phải tham dự dự giờ chí ít 01 tiết/ tuần.

– Chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn: phải dự giờ tất cả thầy cô giáo trong tổ theo đúng quy định. Mỗi thầy cô giáo có 1 tiết thao giảng/học kỳ có sử dụng tốt các cách thức kỹ thuật dạy học mới và được tổ chuyên môn xác nhận.

– Kiểm tra giấy má tổ chuyên môn theo kế hoạch đã công khai từ đầu 5 học.

– Kiểm tra giấy má thầy cô giáo theo từng kỳ (kể cả tổ trưởng chuyên môn) không kể rà soát đột xuất.

– Triển khai rà soát toàn diện chí ít 1/3 số thầy cô giáo, số còn lại rà soát từng mặt theo chỉ dẫn thanh tra chuyên môn quy định.

* Đối với học trò về học lực:

Giỏi: 02%

Khá: 25%

Trung bình: 68%

Yếu – Kém: 05%

– Tới cuối 5 có 100% học trò khối 12 được được dự thi THPT QG 20…. và 99% học trò đậu tốt nghiệp; 17 em đậu ĐH ước muốn 1; học trò lên lớp đạt 100 % trở lên (sau lúc đoàn luyện trong hè)

– 100% học trò 12 TN TCN và 25% học liên thông cao đẳng nghề

– Duy trì sĩ số học trò đạt 95% trở lên

– Huy động 10% học trò tốt nghiệp THCS và ko trúng tuyển vào lớp 10 công lập vào lớp 10 của trường.

* Biện pháp:

– Củng cố, kiện toàn chức danh Tổ trưởng chuyên môn, nêu cao vai trò bổn phận của Tổ trưởng chuyên môn trong công đoạn điều hành và quản lý hoạt động của tổ theo ý thức chỉ huy của Sở GD&ĐT.

– Nêu cao ý thức bổn phận, lương tâm nghề nghề của từng thầy cô giáo, tiến hành theo quy định điều lệ trường trung học.

– Quán triệt trong hội đồng sư phạm về ý thức đổi mới giáo dục, giảm tải chương trình, ngăn cấm việc sử dụng giáo án cũ, ko có giáo án lúc lên lớp. Thường xuyên dự giờ, thao giảng, rà soát tiết dạy của thầy cô giáo trên lớp; Thực hiện rà soát đúng quy định về chuyên môn của Sở giáo dục. Xây dựng nhà băng đề rà soát từ 1 tiết trở lên; đổi mới cách rà soát bình chọn theo chuẩn tri thức kĩ năng của bậc THPT. Thực hiện nghiêm chỉnh việc tích hợp chương trình vệ sinh môi trường, phòng chống thuốc lá, phòng đề phòng thiên tai, giáo dục kĩ năng sống vào các môn học theo quy định của Bộ.

– Tổ chức phân loại học trò giỏi, khá, trung bình, yếu kém để xây dựng kế hoạch dạy phụ đạo học trò yếu kém; thầy cô giáo bộ môn phải có bổn phận về chất lượng bộ môn đảm trách, có kế hoạch phụ đạo và bồi dưỡng cho học trò lớp mình giảng dạy. Liên kết tốt 3 môi trường giáo dục nhà trường – gia đình – xã hội nhằm tuyên truyền, giáo dục và có những giải pháp phù hợp phát huy năng lực học tập của học trò, tuyên truyền cho các bậc phụ huynh hiểu thâm thúy cuộc di chuyển “Hai ko”, chống sự ỷ lại, biếng nhác trong học tập.

– Xử lý nghiêm những học trò bỏ tiết, trốn học, vô kỷ luật. Liên kết với Công an xã, Ban đại diện bố mẹ học trò xây dựng quy chế phối hợp để giáo dục đạo đức học trò, xử lý nghiêm chỉnh và kịp thời những học trò gây rối thứ tự, ẩu đả trong nhà trường.

– Xử lý nghiêm những thầy cô giáo bỏ giờ, bỏ lớp tiến hành thì giờ công ko nghiêm chỉnh; với thầy cô giáo chủ nhiệm lúc bình chọn xếp loại phải gắn với sĩ số lớp, chất lượng học tập cuối 5 của lớp, Giáo viên bộ môn thì gắn với chất lượng giảng dạy môn mình dạy; những nội dung quy định trên gắn với công việc thi đua khen thưởng cuối học kỳ và cuối 5 học. Cùng lúc tạo điều kiện thuận tiện cho tổ trưởng chuyên môn, GV được học tập tăng lên trình độ trên chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ.

3/ Công việc đoàn TNCS Hồ Chí Minh

* Chỉ tiêu:

– 70 % học trò là sum họp Đoàn TNCS HCM.

– 95% sum họp thanh niên có đạo đức khá, tốt. 100% sum họp tiến hành tốt Điều lệ Đoàn.

– Tham gia đầy đủ các hội thi do đoàn cấp trên phát động.

– Dự án Đoàn 5 học 20….-20….: chăm nom bồn hoa cây xanh trong sân trường

– Đoàn trường được huyện đoàn tặng giấy khen

* Biện pháp:

– Chọn những thầy cô giáo năng động, niềm nở, có nhiệt huyết và ham hiểu biết học trò làm công việc chủ nhiệm. Sắp đặt bí thơ đoàn là đồng đội có ý thức bổn phận, năng lực.

– Tham mưu với nhà trường xây dựng nền nếp hoạt động của Đoàn tạo ra 1 sân chơi có ích cho các em hấp dẫn các em tham dự hoạt động, tăng hứng thú học tập.

– Xây dựng kế hoạch hoạt động Đoàn kịp thời, linh động và thích hợp với điều kiện của trường. Phát động phong trào: “Xây dựng trường học gần gũi, học trò hăng hái”; phòng chống HIV/AIDS, ma túy, các tệ nạn xã hội và bảo đảm thứ tự an toàn giao thông trong nhà trường.

4/ Công việc hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa.

* Chỉ tiêu:

– 100% thầy cô giáo, học trò tham dự tốt các hoạt động ngoài giờ theo đúng quy định của Sở giáo dục và của địa phương.

– 100% học trò tham dự duy trì tốt giờ cộng đồng dục, các buổi học ngoại khóa …

– 100% thầy cô giáo và học trò tham dự dự thi mày mò luật pháp, an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội … do các đơn vị quản lý phát động.

– Tổ chức tốt ngày 20/11; 8/3; 26/3; Tổ chức thể dục thể thao nhân ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí minh 26/03/20…..

5/ Công việc xây dựng hàng ngũ

– Tăng lên nhận thức trong hàng ngũ Cán bộ, thầy cô giáo về sự đổi mới của Ngành giáo dục ngày nay đặc trưng là theo ý thức nghị quyết số 29, xác định đúng mực địa điểm, vai trò và bổn phận của nhà giáo. Quán triệt tới từng GV về Quyết định 16/2008/BGD&ĐT ngày 16/4/2008 về quy định đạo đức nhà giáo, tiến hành tốt cuộc di chuyển: “Mỗi giáo viên là tấm gương đạo đức, tự học và thông minh”

– Tạo điều kiện để thầy cô giáo được tham dự học tập tăng lên trình độ bằng nhiều bề ngoài.

– Tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chuyên đề, đào tạo về đổi mới cách thức, nội dung và chương trình, giúp cho tổ chuyên môn, GV được tham dự học tập chuyên môn đầy đủ.

– Định kỳ sinh hoạt chuyên môn, thao giảng, tăng mạnh phần mềm công nghệ thông tin trong điều hành và giảng dạy, tạo điều kiện tương trợ thầy cô giáo ngày 1 vươn lên.

– Chăm lo huấn luyện và xây dựng hàng ngũ của trường tốt về đạo đức, vững về chuyên môn, đủ về cơ cấu các bộ phận, đoàn thể.

6/ Công việc điều hành

– Quán triệt ý thức chỉ huy về công việc chuyên môn của Sở giáo dục về việc quy định các loại giấy má nhà trường, Giáo viên bậc THPT. Xây dựng đầy đủ các loại giấy má quy định nêu trên đối với Ban giám hiệu, thầy cô giáo, các tổ nhóm chuyên môn.

– Bổ sung, điều chỉnh kế hoạch chiến lược tăng trưởng nhà trường, Công khai kế hoạch 5 học của trường trước cộng đồng hội đồng nhà trường và giao tiêu chí, mức nỗ lực cho từng tổ, đoàn thể và từng thầy cô giáo trong nhà trường.

– Chỉ đạo các tổ, thầy cô giáo trong nhà trường xây dựng kế hoạch 5, học kỳ, tháng chi tiết theo đúng chỉ dẫn đào tạo chuyên môn hè 20…., gắn tiêu chí nỗ lực đạt hiệu quả cao nhất.

– Có sự cắt cử, giao nhiệm vụ cho tổ trưởng, các đoàn thể, kiểm định chất lượng … đảm nhiệm 1 số phần công tác thuộc khuôn khổ bổn phận trong 5 học, thường xuyên rà soát đôn đốc nhắc nhở để kết thúc nhiệm vụ được giao, kịp thời uốn nắn những sơ sót, điều chỉnh kế hoạch cân đối nhằm tăng lên hiệu quả công tác.

– Đẩy mạnh xây dựng nền nếp kỷ cương, kỷ luật trong nhà trường, tiến hành tốt Điều lệ trường trung học, các văn bản chỉ dẫn của Bộ, Sở, chống các biểu thị thụ động, ỷ lại, ko chấp hành nội quy, quy chế nhà trường, kiên quyết xử lý những thầy cô giáo cố tình vi phạm thì giờ công, bỏ giờ, vi phạm đạo đức nhà giáo.

– Thực hiện nghiêm chỉnh việc tổ chức các kỳ thi, chống ăn gian, thụ động trong công đoạn thi cử rà soát học kỳ, xét tuyển vào lớp 10.

– Tiến hành sơ kết, tổng kết các đợt thi đua, việc tiến hành hoạt động phong trào nhân các ngày lễ béo.

– Đẩy mạnh công việc rà soát thường xuyên, định kỳ, toàn diện, 1 mặt …, các hoạt động của tổ khối chuyên môn, của thầy cô giáo và học trò.

– Xây dựng kế hoạch thanh tra, rà soát thầy cô giáo, tổ chuyên môn trong nhà trường chi tiết trong suốt 5 học.

7) Công việc kiểm định chất lượng

– Tiếp tục kiện toàn hội đồng tự bình chọn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của trường. Phân công phân nhiệm cho từng bộ phận, từng thành viên

– Kiểm tra thực trạng của nhà trường để đối chiếu so sánh, tự bình chọn những tiêu chuẩn đạt được, tiêu chuẩn cần nỗ lực.

– Tập hợp huy động học trò ra lớp, giảm thiểu hiện trạng bỏ học dưới 5%. Chú trọng nâng dần chất lượng giáo dục của nhà trường, giảm dần số học trò yếu.

– Tiếp tục khai triển công việc kiểm định chất lượng, xây dựng kế hoạch 5 20….-20….. Hàng 5 tổ chức tự bình chọn, bình chọn đúng bản chất, khách quan.

8/ Công việc Nguồn vốn

– Tham mưu Hội đồng quản trị nhà trường xây dựng quy chế chi phí nội bộ vừa bảo đảm nguyên tác nguồn vốn vừa thích hợp với tình hình thực tiễn của trường, tạo điều kiện kinh phí tốt cho các hoạt động giáo dục của nhà trường.

– Thực hiện công khai, sáng tỏ nguồn vốn, chi đúng, chi đủ các cơ chế cơ chế đối với công nhân, cùng lúc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí thu của học trò.

9/ Công việc thi đua khen thưởng:

* Chỉ tiêu:

Các danh hiệu cộng đồng

– Trường : Danh hiệu cộng đồng hiện đại được GĐ Sở tặng giấy khen.

– Tổ chuyên môn Số đông lao động hiện đại : 1 tổ

– Chi bộ : Trong sạch lớn mạnh

– Công đoàn: lớn mạnh

– Đoàn thanh niên: lớn mạnh

Danh hiệu tư nhân :

– Tiên tiến tuyệt vời: 18 đ/c

– Lao động hiện đại : 04 đ/c

* Biện pháp:

– Kiện toàn và củng cố Hội đồng thi đua khen thưởng của nhà trường.

– Xây dựng tiêu chí, kế hoạch công việc thi đua trong từng 5 học. Triển khai công việc thi đua – khen thưởng từ đầu 5 học 20….-20…. theo chỉ dẫn của Sở GD&ĐT.

– Tổ chức cam kết, đăng ký thi đua cho cộng đồng, các tư nhân 5 học 20….-20…..

– Liên kết cùng Công đoàn theo dõi sâu sát, giám sát chi tiết, bình chọn xếp loại tổ, thầy cô giáo xác thực, công bình và toàn diện qua các đợt thi đua.

III/ ĐĂNG KÝ THI ĐUA

1/ Chỉ tiêu thi đua

– Tham gia dự Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh: Có giải

PHẦN II: KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG

I/ Kế hoạch công việc chi tiết

Thời gian Nội dung công tác Đề nghị /Thực hiện
8/20…. Phân công GV huy động HS, HS sẵn sàng tựu trường Phân công GV đứng lớp cân đối, đúng quy định chuyên môn, đúng chỉ huy của Sở GD&ĐT. Huy động 100% HS ra lớp.Tổ chức thi nghiêm chỉnh, xét lên lớp công khai, công bình 100% GV tham dự học nghị quyết
Tổ chức ôn tập, thi lại cho học trò chưa lên lớp thẳng. Xét lên lớp, kết thúc công việc tuyển sinh vào lớp 10
Tổ chức GV, HS lao động vệ sinh trường lớp, môi trường bao quanh, sửa chữa bàn ghế HS
Phân công GV đứng lớp, GVCN. Biên chế lớp
Kiện toàn các tổ chuyên môn, bộ phận, đoàn thể … trong nhà trường: cắt cử chuyên môn, công việc kiêm nhiệm cho CB, GV
Chỉ đạo sắp đặt thời khóa biểu HKI
Cấp văn phòng phẩm cho GV, giấy má của Tổ chuyên môn, đoàn thể
Thực hiện tựu trường đúng quy định (20/8/20….)
Đào tạo chuyên môn
Xây dựng nội quy HS, quy chế làm việc nhà trường, BGH
Học nghị quyết (01 ngày)Dự tổng kết ngành 5 học 2017 – 20….
9/20…. Tổ chức khai trường 5 học 20….-20…. vào ngày 05/9/20…. Thực hiện đúng tiến độ, thời kì của từng kế hoạch Triển khai nội dung công tác tới từng tổ, GV kịp thời, xác thực
Báo cáo thống kê đầu 5 học 20….–20….
Xây dựng kế hoạch 5 học. Hội nghị trù bị, hội nghị chính thức kế hoạch 5 học 20….–20…..
Họp chi bộ tháng 9/20108.
Hoàn thành việc phân loại HS yếu kém, khá giỏi
Xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy phụ đạo, 5 học 20….–20…..
Họp phụ huynh học trò đầu 5 học 20….–20….
Triển khai Luật ATGT cho GV, HS, cam kết tiến hành giữa GVCN, HS với nhà trường
Đăng thi đua cho GV, tổ chuyên môn 5 học 20….–20….
Báo cáo các văn bản, số liệu Sở đề nghị tháng 9/20…..
Phân công GV kiểm tra giấy má PCGD 5 20…..
Tổ chức hoạt động NGLL theo chủ điểm tháng 9/20….
Hoàn thành giấy má sổ đăng bộ cho HS khối 10 5 học 20….–20….
Đại hội Đoàn trường 5 học 20….–20….
Kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai, bão lũ, ATGT, phòng chống ma tuý, HIV/AIDS, THTT – HSTC, Hội đồng TĐ-KT ….
Hội nghị Ban Đại diện bố mẹ học trò toàn trường NH 20….-20….
10/20…. Tổ chức phụ đạo học trò yếu kém Hoàn thành các công tác trong tháng đúng thời kì, kịp thời và đạt hiệu quả cao nhất.
Phát động phong trào thi đua cho GV, HS nhân ngày nữ giới Việt Nam ( 20/10 )
Phát động phong trào thi đua cho GV, HS nhân ngày Nhà giáo Việt Nam ( 20/11 ) .
Tham gia dự giờ, rà soát giấy má giáo án của GV theo định kỳ
Tổ chức lao động dọn vệ sinh trường lớp, chăm nom cây xanh trong trường
Hoàn thành kế hoạch KĐCL 5 học 20….–20…..
Hoàn thành sắm BHTT –BHYT cho học trò đúng quy định
Tổ chức xây dựng nội dung cho thao giảng vào tháng 11/20….
11/20…. Tổ chức tọa đàm ngày Nhà giáo Việt nam ( 20/11/20….) Thực hiện đầy đủ nội dung kế hoạch đề ra.100% GV tham dự các hoạt động trong tháng Và đạt kết quả cao, chất lượng
Sơ kết phong trào thi đua 20/11 cho GV và HS.
Tham gia dự giờ, thao giảng, rà soát giấy má giáo án GV, các tổ.
Kiểm tra dạy phụ đạo, dạy tự chọn
Tổ chức xây dựng phòng truyền thống Đoàn
Tổ chức hoạt động NGLL tháng 11/20….
12/20…. Phát động phong trào thi đua nhân ngày thành lập Quân đội dân chúng Việt Nam ( 22/12 ), “xây dựng trường học gần gũi – HS hăng hái”; Thực hiện đầy đủ nội dung kế hoạch đề ra.Hoàn thành các công tác trong tháng đúng thời kì, kịp thời và đạt hiệu quả cao nhất
Kiểm tra việc tiến hành chương trình giảng dạy của GV
Kiểm tra kinh phí của trường 5 20…., chứng từ chi
Tổ chức tuyên truyền truyền thống QĐND Việt Nam ( 22/12/20….). Tổ chức HKPĐ cấp trường.Bình chọn phong trào thi đua trong tháng qua
Tham gia dự giờ, thao giảng theo định kỳ. Kiểm tra giấy má Tổ chuyên môn, thầy cô giáo
Tổ chức huy động học trò ra lớp đầy đủ sẵn sàng thi học kỳ
Kiểm tra chương trình thực dạy, lên kế hoạch dạy bù.
Thành lập ban rà soát, kiểm kê hạ tầng hàng 5 của trường: Kiểm kê thư viện, Thiết bị, ĐDDH …Tham gia xây dựng NTM
01/20…. Tổ chức xây dựng đề cương, ôn tập sẵn sàng thi HKI Thực hiện đầy đủ nội dung kế hoạch đề ra.100% GV tham dự các hoạt động trong tháng Và đạt kết quả cao, chất lượng
Phân công GV ra đề, đáp án. Kiểm tra theo chuẩn KTKN, giảm tải
Thi học kỳ I 5 học 20….–20….
Tổ chức hoạt động NGLL chủ đề tháng 12
Sơ kết thi đua tháng 12/20….
Bình chọn xếp loại học lực, hạnh kiểm HS trong HKI. Công khai chất lượng giáo dục của nhà trường
Họp phụ huynh giữa 5 học
Sơ kết học kỳ I 5 học 20….–20….. Phương hướng HKII
Tiến hành rà soát, kiểm kê CSVC hàng 5. Tổng hợp các biên bản kiểm kê
Tiếp tục lập các minh chứng KĐCL
Họp bình chọn xếp loại CBQL, GV học kỳ I 5 học 20….–20….
Sơ kết hoạt động của Đoàn, Tổ chuyên môn, Tổ văn phòng, Thư viện, thiết bị
Lên TKB học kỳ II 5 học 20….–20…. (cả phụ đạo)
Bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu kém
Phân công GV trực trong dịp tết Nguyên đán. Nghỉ tết nguyên đán
Phát động phong trào thi đua “ Mừng Đảng – Mừng Xuân ”
02/20…. Tổ chức hoạt động NGLL tháng 02/20…. Thực hiện tốt kế hoạch đề ra Báo cáo thật thà, xác thực và khách quan đúng thực tiễn của trường
Lao động vệ sinh trường lớp, chăm nom bồn hoa cây cảnh quanh trường, công trình Đoàn
Kiểm tra giấy má Đoàn. Kiểm tra chương trình hoạt động Đoàn 5 học 20….–20….
Dự giờ, rà soát giấy má giáo án thầy cô giáo, giấy má tổ chuyên môn
Tổ chức thao giảng cấp trường, chuyên đề phần mềm CNTT
Làm công việc kiểm định chất lượng. Hoàn thành báo cáo tự bình chọn cơ sở giáo dục 5 học 20….–20….
03/20…. Phát động phong trào thi đua lập thành quả chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 Tổ chức thành công văn nghệ nhân ngày 26/3
Tham gia dự thi HSG cấp tỉnh
Triển khai hoạt động NGLL tháng 3/20….: Tổ chức văn nghệ 26/3, tọa đàm ngày Quốc tế Phụ nữ
Tổ chức thao giảng.
Kiểm tra dạy phụ đạo HS yếu kém
Kiểm tra giấy má giáo án của Tổ chuyên môn, thầy cô giáo theo định kỳ
Kiểm tra công việc Đoàn của trường. Chuẩn bị đón đoàn rà soát công việc Đoàn 5 học 20….–20….Tham gia xây dựng NTM
Thực hiện kế hoạch thanh tra toàn diện GV 5 học 20….–20….
4/20…. Phát động phong trào thi đua tháng 4/20…. với chủ đề chào mừng 44 5 giải phóng Miền Nam hợp nhất tổ quốc Thực hiện nghiêm chỉnh nội dung kế hoạch đề ra Duy trì đoàn trường đạt đoàn trường hiện đại Hoàn tất giấy má tự bình chọn về KĐCL, THTT – HSTC …
Chuẩn bị giấy má đăng ký dự thi THPT Quốc gia.
Triển khai lại quy chế thi THPT QG của Bộ GD&ĐT
Kiêm tra giấy má giáo án thầy cô giáo
Tổ chức hoạt động NGLL theo chủ đề tháng 4/20….
Hoàn thành giấy má bình chọn KĐCL, trường học gần gũi – học trò hăng hái. Tổ chức tự bình chọn.
Họp phụ huynh khối 12 để báo cáo tình hình thi tốt nghiệp
Lao động dọn vệ sinh môi trường, lớp học, chăm nom bồn hoa cây cảnh, tượng đài
Tham gia văn nghệ toàn huyện (nếu có)
Tổ chức thao giảng
Xây dựng kế hoạch ôn tập, lập đề cương ôn tập sẵn sàng thi HKII Thi thử TN khối 12 theo lịch của Sở
Phân công GV ra đề, đáp án các môn học
5/20…. Huy động học trò ra lớp tham dự thi HKII đầy đủ Hoàn thành đầy đủ, kịp thời, xác thực các kế hoạch đề ra.100% HS tham dự thi HKII, tổ chức thi an toàn , đúng quy chế Khen thưởng HS, GV đúng người, đúng việc, công bình, công khai
Hoàn thành giấy má đăng ký dự thi tốt THPT Quốc gia 5 20….. Triển khai cho HS học tập quy chế thi THPT Quốc gia 20….
Hoàn thành các báo cáo, thống kê chất lượng giáo dục của nhà trường theo mẫu chỉ dẫn và báo cáo kịp thời, xác thực
Thống kê số HS bỏ học, bỏ thi HKII
Xét danh hiệu học trò tuyệt vời, hiện đại, lên lớp, phải thi lên lớp, ở lại lớp 5 học 20….–20….
Họp phụ huynh học trò cuối 5 học 20….–20….. Công khai chất lượng giáo dục của trường
Họp xét bình chọn HT, GV theo chuẩn. Xét và yêu cầu khen thưởng cho GV – NV 5 học 20….–20….
Bình chọn cuộc di chuyển: “ Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh ”, “ Trường học gần gũi – học trò hăng hái “. Thống kê báo cáo về Sở GD&ĐT
Tổng kết 5 học 20….–20…. cho học trò. Thông báo công việc tuyển sinh vào ĐH, CĐ cho HS khối 12. Cấp thẻ dự thi THPT Quốc gia cho học trò khối 12 và bàn giao giấy má thi về Sở
Xây dựng kế hoạch hoạt động hè 20….–20…..
Xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 5 học 20…. – 20….Tổng kết 5 học 20….–20….
6/20…. Thi THPT Quốc gia 5 20…. Hoàn tất nội dung công tác đề ra kịp thời, đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao nhất.
Kiểm tra và xem xét học bạ, sổ điểm học trò 5 học 20….–20….
Tổ chức rà soát hạ tầng, Thiết bị, đồ dùng dạy học, Phòng Tin học, thư viện. Hoàn thành giấy má kiểm kê, rà soát CSVC
Hoàn thành giấy má bình chọn xếp loại GV, CBQL nộp về Sở GD&ĐT
Tham mưu với Đoàn huyện, xã Đoàn về bàn giao, điều hành học trò trong hè theo Quy định 77
Xây dựng kế hoạch đào tạo, cắt cử GV tham dự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hè
Phân công trực trường hè 20….–20…. cho BGH và tổ HC
Phê duyệt kết quả bình chọn xếp loại hàng 5 của GV, nhân viên của trường ( giấy má tư nhân GV )
Lập dự tính kinh phí sắm bổ sung SGK, STK cho GV, HS; sắm thiết bị đồ dùng dạy học, hóa chất …
Đồ mưu hoạch sửa chữa, xây dựng hạ tầng cho trường trong hè

PHẦN III: NHỮNG KIẾN NGHỊ – XUẤT ĐỀ

1. Đối với Sở GD&ĐT.

– Dựa vào tình hình học trò lớp 9 hàng 5 để có phân bổ tiêu chí cân đối giúp cho các trường ngoài công lập tuyển sinh.

2. Đối với UBND huyện

– Giúp nhà trường làm tốt công việc xã hội hoá giáo dục.

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

HIỆU TRƯỞNG

.

Xem thêm thông tin Mẫu kế hoạch cá nhân của Hiệu trưởng năm học 2020 – 2021 (2 mẫu)

Mẫu kế hoạch tư nhân của Hiệu trưởng 5 học 2020 – 2021 (2 mẫu)

Mẫu kế hoạch tư nhân của Hiệu trưởng 5 học 2020 – 2021 là bảng kế hoạch hoạt động của tư nhân Hiệu trưởng theo từng tuần, từng tháng.
Trong bảng kế hoạch tư nhân đưa ra những nhiệm vụ, chỉ tiêu trong cả 5, theo từng tháng và từng tuần. Sau đây là nội dung cụ thể, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.
Kế hoạch tư nhân của Hiệu trưởng – Mẫu 1

SỞ GD&ĐT ……….TRƯỜNG TH ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-o0o——

……..ngày…tháng …5……

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN HIỆU TRƯỞNG NĂM HỌC 20…- 20…
I. CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO:
* Phụ trách chung:
….……………………………………………
….……………………………………………
* Trực tiếp đảm trách 1 số lĩnh vực:
….………………………………………………….
….……………………………………………………
* Công việc kiêm nhiệm: ……………………………
II. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH
….……………………………………………
….……………………………………………
III. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:
1. Thuận lợi:
….……………………………………………
….……………………………………………
2/ Khó khăn:
….……………………………………………
….……………………………………………
IV. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1. Thực hiện kế hoạch tăng trưởng:
* Chỉ tiêu:
….……………………………………………
….……………………………………………
* Biện pháp:
….……………………………………………
….……………………………………………
2. Xây dựng và tổ chức tiến hành kế hoạch 5 học:
* Chỉ tiêu:
….……………………………………………
….……………………………………………
* Biện pháp:
….……………………………………………
….……………………………………………
3. Công việc tổ chức:
3.1. Thành lập bộ máy nhà trường
* Chỉ tiêu:
….……………………………………………
….……………………………………………
* Biện pháp
….……………………………………………
….……………………………………………
3.2. Quyết định khen thưởng kỷ luật đói với thầy cô giáo viên chức
* Khen thưởng:
….……………………………………………
….……………………………………………
* Kỷ luật:
….……………………………………………
….……………………………………………
4. Quán lý ngũ cán bộ- thầy cô giáo – viên chức
….……………………………………………
….……………………………………………
* Biện pháp:
….……………………………………………
….……………………………………………
5. Quản lý nguồn vốn của cải nhà trường, xây dựng kế hoạch CSVC
* Chỉ tiêu:
….……………………………………………
….……………………………………………
* Biện pháp:
….……………………………………………
….……………………………………………
6. Công việc rà soát nội bộ trường học
….……………………………………………
….……………………………………………
7. Công việc tư vấn, tuyên truyền di chuyển
* Chỉ tiêu:
….……………………………………………
….……………………………………………
* Biện pháp:
….……………………………………………
….……………………………………………
8. Tổ chức tiến hành các cuộc di chuyển và các phong trào thi đua:
* Chỉ tiêu:
….……………………………………………
….……………………………………………
* Biện pháp:
….……………………………………………
….……………………………………………
9. Thực hiện quy chế dân chủ trong trường học
….……………………………………………
….……………………………………………
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
….……………………………………………
….……………………………………………
VI. ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA 20…-20…:
….……………………………………………
….……………………………………………
VII. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
….……………………………………………
….……………………………………………

……., ngày … tháng … 5 20…
HIỆU TRƯỞNG

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG NĂM HỌC 20…-20…
THỜI GIAN
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
GHI CHÚ

THÁNG
8/20…

….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………

THÁNG
9/20…

….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………

THÁNG
10/20…

….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………

THÁNG
11/20…

….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………

THÁNG
12/20…

….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………

THÁNG
1/20…

….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………

THÁNG
2/20…

….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………

THÁNG
3/20…

….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………

THÁNG
4/20…

….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………

THÁNG
5/20…

….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………

THÁNG
6/20…

….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………

Kế hoạch tư nhân của Hiệu trưởng – Mẫu 2

SỞ GD&ĐT ……….
TRƯỜNG THPT ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-o0o——

……..ngày…tháng …5……

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HIỆU TRƯỞNGHỌC 20….–20….
Họ và tên: …………………………………
Đơn vị công việc: …………………………
Nhiệm vụ được cắt cử: Bí thơ Chi bộ – Hiệu trưởng – Quản lý nhà trường
Thực hiện Thông tư số 29/2009/TT – BGDĐT ngày 22 tháng 10 5 2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; Công văn số 430/BGDĐT – NGCBQLGD ngày 26 tháng 01 5 2010 về việc Hướng dẫn thực hiện Thông tư 29/2009/TT – BGDĐT.
Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học rộng rãi và trường rộng rãi có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Huấn luyện.
Căn cứ Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/20….của Bộ Giáo dục và Huấn luyện về nhiệm vụ chủ quản 5 học 20….-20…. của ngành Giáo dục
Căn cứ báo cáo số 1269/BC-SGDĐT ngày 24/8/20….của Sở Giáo dục và Huấn luyện về tổng kết 5 học 2017 – 20….và phương hướng, nhiệm vụ 5 học 20….-20….;
Căn cứ công văn số 1327/SGDĐT-GDTrH ngày 04/9/20….của Sở Giáo dục và Huấn luyện về chỉ dẫn tiến hành nhiệm vụ Giáo dục Trung học 5 học 20….-20….;
Thực hiện kế hoạch 5 học 20….-20…. của trường THPT………….. Nhằm xây dựng chương trình làm việc cho bản thân trong công đoạn chỉ huy, chỉ huy hoạt động giáo dục của trường THPT…………. 5 học 20….- 20….. Nay tôi xây dựng kế hoạch công việc tư nhân của Hiệu trưởng trong 5 học 20….- 20…. vào 1 số nội dung sau:
PHẦN I: KẾ HOẠCH CHUNG
I/ Mục tiêu chung
Trên cơ sở xây dựng kế hoạch chi tiết, xác thực, khoa học và thích hợp với thực tiễn của nhà trường nhằm chỉ huy, chỉ huy và tổ chức nhà trường tiến hành tốt các nội dung sau:
Chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng, cơ chế luật pháp của Nhà nước, nội quy, quy chế của ngành, trường.
Thực hiện tốt các cuộc di chuyển: “ Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”; “ Mỗi giáo viên là tấm gương về đạo đức, tự học và thông minh”.
Thực hiện đổi mới cách thức giảng dạy, đổi mới rà soát, bình chọn theo chuẩn tri thức kĩ năng, chương trình giảm tải và tăng mạnh phần mềm công nghệ thông vào giảng dạy để từng bước nâng dần chất lượng giáo dục của nhà trường, tiến hành chiến thắng nhiệm vụ 5 học 20….-20…..
Công khai và sáng tỏ nguồn vốn, bảo đảm đầy đủ các cơ chế cơ chế theo quy định cho CB – GV–NV của trường.
1) Giáo dục tư tưởng đạo đức, tác phong.
a) Nội dung: Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, cơ chế luật pháp của Nhà nước, nội quy quy chế của ngành, trường.
Nêu cao ý thức bổn phận, tinh thần kỷ luật, chấp hành tốt sự cắt cử, phân nhiệm của nhà trường, cấp uỷ đảng.
Luôn nỗ lực tu dưỡng đạo đức tác phong, nhân phẩm chính trị, có lối sống lành mạnh, hoà đồng với đồng nghiệp, dân chúng dân chúng, biết lắng tai quan điểm góp ý của đồng nghiệp cấp trên và cả dân chúng dân chúng.
Nêu cao ý thức tự phê và phê bình, xây dựng khối kết đoàn nội bộ, hình thành cộng đồng hợp nhất, biết đặt ích lợi cộng đồng lên trên ích lợi tư nhân, chăm lo xây dựng nhà trường càng ngày càng lớn mạnh.
b) Chỉ tiêu: 100% GV có đạo đức khá tốt
+ Học trò: HK: 40% loại tốt; 60% loại khá;
HL: 25% khá trong đấy có 2% loại giỏi
+ Bản thân: xếp loại cuối 5 loại tốt
c) Biện pháp: Tiếp tục khai triển đầy đủ và kịp thời các văn bản, chỉ thị, Nghị định các đơn vị quản lý về xây dựng đạo đức, tư tưởng, tác phong của nhà giáo.
Thực hiện tốt việc cam kết với ngành và chính quyền địa phương về tiến hành công việc phòng chống ma tuý, các tệ nạn xã hội khác. Luật An toàn giao thông và các cơ chế quy định khác của Nhà nước.
Nêu cao ý thức bổn phận, phát huy cao độ tính dân chủ ở cơ sở, phát huy sức mạnh cộng đồng, của từng đảng viên, thầy cô giáo.
Thực hiện tốt các cuộc di chuyển béo trong 5 học như: “ Tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và thông minh”
Thực tốt 3 môi trường giáo dục nhà trường – gia đình – xã hội để giáo dục đạo đức học trò, giáo dục kĩ năng sống, xây dựng môi trường học tập gần gũi, tạo được thú vui cho các em tới trường.
2) Công việc chuyên môn:
– Chỉ đạo 100% thầy cô giáo sử dụng tốt và hiệu quả các thiết bị đồ dùng dạy học hiện có của trường. Có sổ theo dõi mượn và sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học đúng quy định.
– Chỉ đạo 100% thầy cô giáo, tổ chuyên môn bảo đảm sinh hoạt chuyên môn theo định kỳ (1 lần / tháng), có đầy đủ các loại giấy má theo quy định. Mỗi thầy cô giáo phải tham dự dự giờ chí ít 01 tiết/ tuần.
– Chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn: phải dự giờ tất cả thầy cô giáo trong tổ theo đúng quy định. Mỗi thầy cô giáo có 1 tiết thao giảng/học kỳ có sử dụng tốt các cách thức kỹ thuật dạy học mới và được tổ chuyên môn xác nhận.
– Kiểm tra giấy má tổ chuyên môn theo kế hoạch đã công khai từ đầu 5 học.
– Kiểm tra giấy má thầy cô giáo theo từng kỳ (kể cả tổ trưởng chuyên môn) không kể rà soát đột xuất.
– Triển khai rà soát toàn diện chí ít 1/3 số thầy cô giáo, số còn lại rà soát từng mặt theo chỉ dẫn thanh tra chuyên môn quy định.
* Đối với học trò về học lực:
Giỏi: 02%
Khá: 25%
Trung bình: 68%
Yếu – Kém: 05%
– Tới cuối 5 có 100% học trò khối 12 được được dự thi THPT QG 20…. và 99% học trò đậu tốt nghiệp; 17 em đậu ĐH ước muốn 1; học trò lên lớp đạt 100 % trở lên (sau lúc đoàn luyện trong hè)
– 100% học trò 12 TN TCN và 25% học liên thông cao đẳng nghề
– Duy trì sĩ số học trò đạt 95% trở lên
– Huy động 10% học trò tốt nghiệp THCS và ko trúng tuyển vào lớp 10 công lập vào lớp 10 của trường.
* Biện pháp:
– Củng cố, kiện toàn chức danh Tổ trưởng chuyên môn, nêu cao vai trò bổn phận của Tổ trưởng chuyên môn trong công đoạn điều hành và quản lý hoạt động của tổ theo ý thức chỉ huy của Sở GD&ĐT.
– Nêu cao ý thức bổn phận, lương tâm nghề nghề của từng thầy cô giáo, tiến hành theo quy định điều lệ trường trung học.
– Quán triệt trong hội đồng sư phạm về ý thức đổi mới giáo dục, giảm tải chương trình, ngăn cấm việc sử dụng giáo án cũ, ko có giáo án lúc lên lớp. Thường xuyên dự giờ, thao giảng, rà soát tiết dạy của thầy cô giáo trên lớp; Thực hiện rà soát đúng quy định về chuyên môn của Sở giáo dục. Xây dựng nhà băng đề rà soát từ 1 tiết trở lên; đổi mới cách rà soát bình chọn theo chuẩn tri thức kĩ năng của bậc THPT. Thực hiện nghiêm chỉnh việc tích hợp chương trình vệ sinh môi trường, phòng chống thuốc lá, phòng đề phòng thiên tai, giáo dục kĩ năng sống vào các môn học theo quy định của Bộ.
– Tổ chức phân loại học trò giỏi, khá, trung bình, yếu kém để xây dựng kế hoạch dạy phụ đạo học trò yếu kém; thầy cô giáo bộ môn phải có bổn phận về chất lượng bộ môn đảm trách, có kế hoạch phụ đạo và bồi dưỡng cho học trò lớp mình giảng dạy. Liên kết tốt 3 môi trường giáo dục nhà trường – gia đình – xã hội nhằm tuyên truyền, giáo dục và có những giải pháp phù hợp phát huy năng lực học tập của học trò, tuyên truyền cho các bậc phụ huynh hiểu thâm thúy cuộc di chuyển “Hai ko”, chống sự ỷ lại, biếng nhác trong học tập.
– Xử lý nghiêm những học trò bỏ tiết, trốn học, vô kỷ luật. Liên kết với Công an xã, Ban đại diện bố mẹ học trò xây dựng quy chế phối hợp để giáo dục đạo đức học trò, xử lý nghiêm chỉnh và kịp thời những học trò gây rối thứ tự, ẩu đả trong nhà trường.
– Xử lý nghiêm những thầy cô giáo bỏ giờ, bỏ lớp tiến hành thì giờ công ko nghiêm chỉnh; với thầy cô giáo chủ nhiệm lúc bình chọn xếp loại phải gắn với sĩ số lớp, chất lượng học tập cuối 5 của lớp, Giáo viên bộ môn thì gắn với chất lượng giảng dạy môn mình dạy; những nội dung quy định trên gắn với công việc thi đua khen thưởng cuối học kỳ và cuối 5 học. Cùng lúc tạo điều kiện thuận tiện cho tổ trưởng chuyên môn, GV được học tập tăng lên trình độ trên chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ.
3/ Công việc đoàn TNCS Hồ Chí Minh
* Chỉ tiêu:
– 70 % học trò là sum họp Đoàn TNCS HCM.
– 95% sum họp thanh niên có đạo đức khá, tốt. 100% sum họp tiến hành tốt Điều lệ Đoàn.
– Tham gia đầy đủ các hội thi do đoàn cấp trên phát động.
– Dự án Đoàn 5 học 20….-20….: chăm nom bồn hoa cây xanh trong sân trường
– Đoàn trường được huyện đoàn tặng giấy khen
* Biện pháp:
– Chọn những thầy cô giáo năng động, niềm nở, có nhiệt huyết và ham hiểu biết học trò làm công việc chủ nhiệm. Sắp đặt bí thơ đoàn là đồng đội có ý thức bổn phận, năng lực.
– Tham mưu với nhà trường xây dựng nền nếp hoạt động của Đoàn tạo ra 1 sân chơi có ích cho các em hấp dẫn các em tham dự hoạt động, tăng hứng thú học tập.
– Xây dựng kế hoạch hoạt động Đoàn kịp thời, linh động và thích hợp với điều kiện của trường. Phát động phong trào: “Xây dựng trường học gần gũi, học trò hăng hái”; phòng chống HIV/AIDS, ma túy, các tệ nạn xã hội và bảo đảm thứ tự an toàn giao thông trong nhà trường.
4/ Công việc hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa.
* Chỉ tiêu:
– 100% thầy cô giáo, học trò tham dự tốt các hoạt động ngoài giờ theo đúng quy định của Sở giáo dục và của địa phương.
– 100% học trò tham dự duy trì tốt giờ cộng đồng dục, các buổi học ngoại khóa …
– 100% thầy cô giáo và học trò tham dự dự thi mày mò luật pháp, an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội … do các đơn vị quản lý phát động.
– Tổ chức tốt ngày 20/11; 8/3; 26/3; Tổ chức thể dục thể thao nhân ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí minh 26/03/20…..
5/ Công việc xây dựng hàng ngũ
– Tăng lên nhận thức trong hàng ngũ Cán bộ, thầy cô giáo về sự đổi mới của Ngành giáo dục ngày nay đặc trưng là theo ý thức nghị quyết số 29, xác định đúng mực địa điểm, vai trò và bổn phận của nhà giáo. Quán triệt tới từng GV về Quyết định 16/2008/BGD&ĐT ngày 16/4/2008 về quy định đạo đức nhà giáo, tiến hành tốt cuộc di chuyển: “Mỗi giáo viên là tấm gương đạo đức, tự học và thông minh”
– Tạo điều kiện để thầy cô giáo được tham dự học tập tăng lên trình độ bằng nhiều bề ngoài.
– Tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chuyên đề, đào tạo về đổi mới cách thức, nội dung và chương trình, giúp cho tổ chuyên môn, GV được tham dự học tập chuyên môn đầy đủ.
– Định kỳ sinh hoạt chuyên môn, thao giảng, tăng mạnh phần mềm công nghệ thông tin trong điều hành và giảng dạy, tạo điều kiện tương trợ thầy cô giáo ngày 1 vươn lên.
– Chăm lo huấn luyện và xây dựng hàng ngũ của trường tốt về đạo đức, vững về chuyên môn, đủ về cơ cấu các bộ phận, đoàn thể.
6/ Công việc điều hành
– Quán triệt ý thức chỉ huy về công việc chuyên môn của Sở giáo dục về việc quy định các loại giấy má nhà trường, Giáo viên bậc THPT. Xây dựng đầy đủ các loại giấy má quy định nêu trên đối với Ban giám hiệu, thầy cô giáo, các tổ nhóm chuyên môn.
– Bổ sung, điều chỉnh kế hoạch chiến lược tăng trưởng nhà trường, Công khai kế hoạch 5 học của trường trước cộng đồng hội đồng nhà trường và giao tiêu chí, mức nỗ lực cho từng tổ, đoàn thể và từng thầy cô giáo trong nhà trường.
– Chỉ đạo các tổ, thầy cô giáo trong nhà trường xây dựng kế hoạch 5, học kỳ, tháng chi tiết theo đúng chỉ dẫn đào tạo chuyên môn hè 20…., gắn tiêu chí nỗ lực đạt hiệu quả cao nhất.
– Có sự cắt cử, giao nhiệm vụ cho tổ trưởng, các đoàn thể, kiểm định chất lượng … đảm nhiệm 1 số phần công tác thuộc khuôn khổ bổn phận trong 5 học, thường xuyên rà soát đôn đốc nhắc nhở để kết thúc nhiệm vụ được giao, kịp thời uốn nắn những sơ sót, điều chỉnh kế hoạch cân đối nhằm tăng lên hiệu quả công tác.
– Đẩy mạnh xây dựng nền nếp kỷ cương, kỷ luật trong nhà trường, tiến hành tốt Điều lệ trường trung học, các văn bản chỉ dẫn của Bộ, Sở, chống các biểu thị thụ động, ỷ lại, ko chấp hành nội quy, quy chế nhà trường, kiên quyết xử lý những thầy cô giáo cố tình vi phạm thì giờ công, bỏ giờ, vi phạm đạo đức nhà giáo.
– Thực hiện nghiêm chỉnh việc tổ chức các kỳ thi, chống ăn gian, thụ động trong công đoạn thi cử rà soát học kỳ, xét tuyển vào lớp 10.
– Tiến hành sơ kết, tổng kết các đợt thi đua, việc tiến hành hoạt động phong trào nhân các ngày lễ béo.
– Đẩy mạnh công việc rà soát thường xuyên, định kỳ, toàn diện, 1 mặt …, các hoạt động của tổ khối chuyên môn, của thầy cô giáo và học trò.
– Xây dựng kế hoạch thanh tra, rà soát thầy cô giáo, tổ chuyên môn trong nhà trường chi tiết trong suốt 5 học.
7) Công việc kiểm định chất lượng
– Tiếp tục kiện toàn hội đồng tự bình chọn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của trường. Phân công phân nhiệm cho từng bộ phận, từng thành viên
– Kiểm tra thực trạng của nhà trường để đối chiếu so sánh, tự bình chọn những tiêu chuẩn đạt được, tiêu chuẩn cần nỗ lực.
– Tập hợp huy động học trò ra lớp, giảm thiểu hiện trạng bỏ học dưới 5%. Chú trọng nâng dần chất lượng giáo dục của nhà trường, giảm dần số học trò yếu.
– Tiếp tục khai triển công việc kiểm định chất lượng, xây dựng kế hoạch 5 20….-20….. Hàng 5 tổ chức tự bình chọn, bình chọn đúng bản chất, khách quan.
8/ Công việc Nguồn vốn
– Tham mưu Hội đồng quản trị nhà trường xây dựng quy chế chi phí nội bộ vừa bảo đảm nguyên tác nguồn vốn vừa thích hợp với tình hình thực tiễn của trường, tạo điều kiện kinh phí tốt cho các hoạt động giáo dục của nhà trường.
– Thực hiện công khai, sáng tỏ nguồn vốn, chi đúng, chi đủ các cơ chế cơ chế đối với công nhân, cùng lúc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí thu của học trò.
9/ Công việc thi đua khen thưởng:
* Chỉ tiêu:
Các danh hiệu cộng đồng
– Trường : Danh hiệu cộng đồng hiện đại được GĐ Sở tặng giấy khen.
– Tổ chuyên môn Số đông lao động hiện đại : 1 tổ
– Chi bộ : Trong sạch lớn mạnh
– Công đoàn: lớn mạnh
– Đoàn thanh niên: lớn mạnh
Danh hiệu tư nhân :
– Tiên tiến tuyệt vời: 18 đ/c
– Lao động hiện đại : 04 đ/c
* Biện pháp:
– Kiện toàn và củng cố Hội đồng thi đua khen thưởng của nhà trường.
– Xây dựng tiêu chí, kế hoạch công việc thi đua trong từng 5 học. Triển khai công việc thi đua – khen thưởng từ đầu 5 học 20….-20…. theo chỉ dẫn của Sở GD&ĐT.
– Tổ chức cam kết, đăng ký thi đua cho cộng đồng, các tư nhân 5 học 20….-20…..
– Liên kết cùng Công đoàn theo dõi sâu sát, giám sát chi tiết, bình chọn xếp loại tổ, thầy cô giáo xác thực, công bình và toàn diện qua các đợt thi đua.
III/ ĐĂNG KÝ THI ĐUA
1/ Chỉ tiêu thi đua
– Tham gia dự Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh: Có giải
PHẦN II: KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG
I/ Kế hoạch công việc chi tiết
Thời gian
Nội dung công tác
Đề nghị /Thực hiện
8/20….
Phân công GV huy động HS, HS sẵn sàng tựu trường
Phân công GV đứng lớp cân đối, đúng quy định chuyên môn, đúng chỉ huy của Sở GD&ĐT. Huy động 100% HS ra lớp.Tổ chức thi nghiêm chỉnh, xét lên lớp công khai, công bình 100% GV tham dự học nghị quyết
Tổ chức ôn tập, thi lại cho học trò chưa lên lớp thẳng. Xét lên lớp, kết thúc công việc tuyển sinh vào lớp 10
Tổ chức GV, HS lao động vệ sinh trường lớp, môi trường bao quanh, sửa chữa bàn ghế HS
Phân công GV đứng lớp, GVCN. Biên chế lớp
Kiện toàn các tổ chuyên môn, bộ phận, đoàn thể … trong nhà trường: cắt cử chuyên môn, công việc kiêm nhiệm cho CB, GV
Chỉ đạo sắp đặt thời khóa biểu HKI
Cấp văn phòng phẩm cho GV, giấy má của Tổ chuyên môn, đoàn thể
Thực hiện tựu trường đúng quy định (20/8/20….)
Đào tạo chuyên môn
Xây dựng nội quy HS, quy chế làm việc nhà trường, BGH
Học nghị quyết (01 ngày)Dự tổng kết ngành 5 học 2017 – 20….
9/20….
Tổ chức khai trường 5 học 20….-20…. vào ngày 05/9/20….
Thực hiện đúng tiến độ, thời kì của từng kế hoạch Triển khai nội dung công tác tới từng tổ, GV kịp thời, xác thực

Báo cáo thống kê đầu 5 học 20….–20….
Xây dựng kế hoạch 5 học. Hội nghị trù bị, hội nghị chính thức kế hoạch 5 học 20….–20…..
Họp chi bộ tháng 9/20108.
Hoàn thành việc phân loại HS yếu kém, khá giỏi
Xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy phụ đạo, 5 học 20….–20…..
Họp phụ huynh học trò đầu 5 học 20….–20….
Triển khai Luật ATGT cho GV, HS, cam kết tiến hành giữa GVCN, HS với nhà trường
Đăng thi đua cho GV, tổ chuyên môn 5 học 20….–20….
Báo cáo các văn bản, số liệu Sở đề nghị tháng 9/20…..
Phân công GV kiểm tra giấy má PCGD 5 20…..
Tổ chức hoạt động NGLL theo chủ điểm tháng 9/20….
Hoàn thành giấy má sổ đăng bộ cho HS khối 10 5 học 20….–20….
Đại hội Đoàn trường 5 học 20….–20….
Kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai, bão lũ, ATGT, phòng chống ma tuý, HIV/AIDS, THTT – HSTC, Hội đồng TĐ-KT ….
Hội nghị Ban Đại diện bố mẹ học trò toàn trường NH 20….-20….
10/20….
Tổ chức phụ đạo học trò yếu kém
Hoàn thành các công tác trong tháng đúng thời kì, kịp thời và đạt hiệu quả cao nhất.
Phát động phong trào thi đua cho GV, HS nhân ngày nữ giới Việt Nam ( 20/10 )
Phát động phong trào thi đua cho GV, HS nhân ngày Nhà giáo Việt Nam ( 20/11 ) .
Tham gia dự giờ, rà soát giấy má giáo án của GV theo định kỳ
Tổ chức lao động dọn vệ sinh trường lớp, chăm nom cây xanh trong trường
Hoàn thành kế hoạch KĐCL 5 học 20….–20…..
Hoàn thành sắm BHTT –BHYT cho học trò đúng quy định
Tổ chức xây dựng nội dung cho thao giảng vào tháng 11/20….
11/20….
Tổ chức tọa đàm ngày Nhà giáo Việt nam ( 20/11/20….)
Thực hiện đầy đủ nội dung kế hoạch đề ra.100% GV tham dự các hoạt động trong tháng Và đạt kết quả cao, chất lượng
Sơ kết phong trào thi đua 20/11 cho GV và HS.
Tham gia dự giờ, thao giảng, rà soát giấy má giáo án GV, các tổ.
Kiểm tra dạy phụ đạo, dạy tự chọn
Tổ chức xây dựng phòng truyền thống Đoàn
Tổ chức hoạt động NGLL tháng 11/20….
12/20….
Phát động phong trào thi đua nhân ngày thành lập Quân đội dân chúng Việt Nam ( 22/12 ), “xây dựng trường học gần gũi – HS hăng hái”;
Thực hiện đầy đủ nội dung kế hoạch đề ra.Hoàn thành các công tác trong tháng đúng thời kì, kịp thời và đạt hiệu quả cao nhất
Kiểm tra việc tiến hành chương trình giảng dạy của GV
Kiểm tra kinh phí của trường 5 20…., chứng từ chi
Tổ chức tuyên truyền truyền thống QĐND Việt Nam ( 22/12/20….). Tổ chức HKPĐ cấp trường.Bình chọn phong trào thi đua trong tháng qua
Tham gia dự giờ, thao giảng theo định kỳ. Kiểm tra giấy má Tổ chuyên môn, thầy cô giáo
Tổ chức huy động học trò ra lớp đầy đủ sẵn sàng thi học kỳ
Kiểm tra chương trình thực dạy, lên kế hoạch dạy bù.
Thành lập ban rà soát, kiểm kê hạ tầng hàng 5 của trường: Kiểm kê thư viện, Thiết bị, ĐDDH …Tham gia xây dựng NTM

01/20….
Tổ chức xây dựng đề cương, ôn tập sẵn sàng thi HKI
Thực hiện đầy đủ nội dung kế hoạch đề ra.100% GV tham dự các hoạt động trong tháng Và đạt kết quả cao, chất lượng
Phân công GV ra đề, đáp án. Kiểm tra theo chuẩn KTKN, giảm tải
Thi học kỳ I 5 học 20….–20….
Tổ chức hoạt động NGLL chủ đề tháng 12
Sơ kết thi đua tháng 12/20….
Bình chọn xếp loại học lực, hạnh kiểm HS trong HKI. Công khai chất lượng giáo dục của nhà trường
Họp phụ huynh giữa 5 học
Sơ kết học kỳ I 5 học 20….–20….. Phương hướng HKII
Tiến hành rà soát, kiểm kê CSVC hàng 5. Tổng hợp các biên bản kiểm kê
Tiếp tục lập các minh chứng KĐCL
Họp bình chọn xếp loại CBQL, GV học kỳ I 5 học 20….–20….
Sơ kết hoạt động của Đoàn, Tổ chuyên môn, Tổ văn phòng, Thư viện, thiết bị
Lên TKB học kỳ II 5 học 20….–20…. (cả phụ đạo)
Bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu kém
Phân công GV trực trong dịp tết Nguyên đán. Nghỉ tết nguyên đán
Phát động phong trào thi đua “ Mừng Đảng – Mừng Xuân ”
02/20….
Tổ chức hoạt động NGLL tháng 02/20….
Thực hiện tốt kế hoạch đề ra Báo cáo thật thà, xác thực và khách quan đúng thực tiễn của trường
Lao động vệ sinh trường lớp, chăm nom bồn hoa cây cảnh quanh trường, công trình Đoàn
Kiểm tra giấy má Đoàn. Kiểm tra chương trình hoạt động Đoàn 5 học 20….–20….
Dự giờ, rà soát giấy má giáo án thầy cô giáo, giấy má tổ chuyên môn
Tổ chức thao giảng cấp trường, chuyên đề phần mềm CNTT
Làm công việc kiểm định chất lượng. Hoàn thành báo cáo tự bình chọn cơ sở giáo dục 5 học 20….–20….
03/20….
Phát động phong trào thi đua lập thành quả chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3
Tổ chức thành công văn nghệ nhân ngày 26/3
Tham gia dự thi HSG cấp tỉnh
Triển khai hoạt động NGLL tháng 3/20….: Tổ chức văn nghệ 26/3, tọa đàm ngày Quốc tế Phụ nữ
Tổ chức thao giảng.
Kiểm tra dạy phụ đạo HS yếu kém
Kiểm tra giấy má giáo án của Tổ chuyên môn, thầy cô giáo theo định kỳ
Kiểm tra công việc Đoàn của trường. Chuẩn bị đón đoàn rà soát công việc Đoàn 5 học 20….–20….Tham gia xây dựng NTM
Thực hiện kế hoạch thanh tra toàn diện GV 5 học 20….–20….
4/20….
Phát động phong trào thi đua tháng 4/20…. với chủ đề chào mừng 44 5 giải phóng Miền Nam hợp nhất tổ quốc
Thực hiện nghiêm chỉnh nội dung kế hoạch đề ra Duy trì đoàn trường đạt đoàn trường hiện đại Hoàn tất giấy má tự bình chọn về KĐCL, THTT – HSTC …
Chuẩn bị giấy má đăng ký dự thi THPT Quốc gia.
Triển khai lại quy chế thi THPT QG của Bộ GD&ĐT
Kiêm tra giấy má giáo án thầy cô giáo
Tổ chức hoạt động NGLL theo chủ đề tháng 4/20….
Hoàn thành giấy má bình chọn KĐCL, trường học gần gũi – học trò hăng hái. Tổ chức tự bình chọn.
Họp phụ huynh khối 12 để báo cáo tình hình thi tốt nghiệp
Lao động dọn vệ sinh môi trường, lớp học, chăm nom bồn hoa cây cảnh, tượng đài
Tham gia văn nghệ toàn huyện (nếu có)
Tổ chức thao giảng
Xây dựng kế hoạch ôn tập, lập đề cương ôn tập sẵn sàng thi HKII Thi thử TN khối 12 theo lịch của Sở
Phân công GV ra đề, đáp án các môn học
5/20….
Huy động học trò ra lớp tham dự thi HKII đầy đủ
Hoàn thành đầy đủ, kịp thời, xác thực các kế hoạch đề ra.100% HS tham dự thi HKII, tổ chức thi an toàn , đúng quy chế Khen thưởng HS, GV đúng người, đúng việc, công bình, công khai
Hoàn thành giấy má đăng ký dự thi tốt THPT Quốc gia 5 20….. Triển khai cho HS học tập quy chế thi THPT Quốc gia 20….
Hoàn thành các báo cáo, thống kê chất lượng giáo dục của nhà trường theo mẫu chỉ dẫn và báo cáo kịp thời, xác thực
Thống kê số HS bỏ học, bỏ thi HKII
Xét danh hiệu học trò tuyệt vời, hiện đại, lên lớp, phải thi lên lớp, ở lại lớp 5 học 20….–20….
Họp phụ huynh học trò cuối 5 học 20….–20….. Công khai chất lượng giáo dục của trường
Họp xét bình chọn HT, GV theo chuẩn. Xét và yêu cầu khen thưởng cho GV – NV 5 học 20….–20….
Bình chọn cuộc di chuyển: “ Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh ”, “ Trường học gần gũi – học trò hăng hái “. Thống kê báo cáo về Sở GD&ĐT
Tổng kết 5 học 20….–20…. cho học trò. Thông báo công việc tuyển sinh vào ĐH, CĐ cho HS khối 12. Cấp thẻ dự thi THPT Quốc gia cho học trò khối 12 và bàn giao giấy má thi về Sở
Xây dựng kế hoạch hoạt động hè 20….–20…..
Xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 5 học 20…. – 20….Tổng kết 5 học 20….–20….
6/20….
Thi THPT Quốc gia 5 20….
Hoàn tất nội dung công tác đề ra kịp thời, đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao nhất.
Kiểm tra và xem xét học bạ, sổ điểm học trò 5 học 20….–20….
Tổ chức rà soát hạ tầng, Thiết bị, đồ dùng dạy học, Phòng Tin học, thư viện. Hoàn thành giấy má kiểm kê, rà soát CSVC
Hoàn thành giấy má bình chọn xếp loại GV, CBQL nộp về Sở GD&ĐT
Tham mưu với Đoàn huyện, xã Đoàn về bàn giao, điều hành học trò trong hè theo Quy định 77
Xây dựng kế hoạch đào tạo, cắt cử GV tham dự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hè
Phân công trực trường hè 20….–20…. cho BGH và tổ HC
Phê duyệt kết quả bình chọn xếp loại hàng 5 của GV, nhân viên của trường ( giấy má tư nhân GV )
Lập dự tính kinh phí sắm bổ sung SGK, STK cho GV, HS; sắm thiết bị đồ dùng dạy học, hóa chất …
Đồ mưu hoạch sửa chữa, xây dựng hạ tầng cho trường trong hè
PHẦN III: NHỮNG KIẾN NGHỊ – XUẤT ĐỀ
1. Đối với Sở GD&ĐT.
– Dựa vào tình hình học trò lớp 9 hàng 5 để có phân bổ tiêu chí cân đối giúp cho các trường ngoài công lập tuyển sinh.
2. Đối với UBND huyện
– Giúp nhà trường làm tốt công việc xã hội hoá giáo dục.

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
HIỆU TRƯỞNG

TagsKế hoạch tư nhân của Hiệu trưởng

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #kế #hoạch #cá #nhân #của #Hiệu #trưởng #5 #học #mẫu

Mẫu kế hoạch tư nhân của Hiệu trưởng 5 học 2020 – 2021 (2 mẫu)

Mẫu kế hoạch tư nhân của Hiệu trưởng 5 học 2020 – 2021 là bảng kế hoạch hoạt động của tư nhân Hiệu trưởng theo từng tuần, từng tháng.
Trong bảng kế hoạch tư nhân đưa ra những nhiệm vụ, chỉ tiêu trong cả 5, theo từng tháng và từng tuần. Sau đây là nội dung cụ thể, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.
Kế hoạch tư nhân của Hiệu trưởng – Mẫu 1

SỞ GD&ĐT ……….TRƯỜNG TH ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-o0o——

……..ngày…tháng …5……

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN HIỆU TRƯỞNG NĂM HỌC 20…- 20…
I. CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO:
* Phụ trách chung:
….……………………………………………
….……………………………………………
* Trực tiếp đảm trách 1 số lĩnh vực:
….………………………………………………….
….……………………………………………………
* Công việc kiêm nhiệm: ……………………………
II. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH
….……………………………………………
….……………………………………………
III. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:
1. Thuận lợi:
….……………………………………………
….……………………………………………
2/ Khó khăn:
….……………………………………………
….……………………………………………
IV. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1. Thực hiện kế hoạch tăng trưởng:
* Chỉ tiêu:
….……………………………………………
….……………………………………………
* Biện pháp:
….……………………………………………
….……………………………………………
2. Xây dựng và tổ chức tiến hành kế hoạch 5 học:
* Chỉ tiêu:
….……………………………………………
….……………………………………………
* Biện pháp:
….……………………………………………
….……………………………………………
3. Công việc tổ chức:
3.1. Thành lập bộ máy nhà trường
* Chỉ tiêu:
….……………………………………………
….……………………………………………
* Biện pháp
….……………………………………………
….……………………………………………
3.2. Quyết định khen thưởng kỷ luật đói với thầy cô giáo viên chức
* Khen thưởng:
….……………………………………………
….……………………………………………
* Kỷ luật:
….……………………………………………
….……………………………………………
4. Quán lý ngũ cán bộ- thầy cô giáo – viên chức
….……………………………………………
….……………………………………………
* Biện pháp:
….……………………………………………
….……………………………………………
5. Quản lý nguồn vốn của cải nhà trường, xây dựng kế hoạch CSVC
* Chỉ tiêu:
….……………………………………………
….……………………………………………
* Biện pháp:
….……………………………………………
….……………………………………………
6. Công việc rà soát nội bộ trường học
….……………………………………………
….……………………………………………
7. Công việc tư vấn, tuyên truyền di chuyển
* Chỉ tiêu:
….……………………………………………
….……………………………………………
* Biện pháp:
….……………………………………………
….……………………………………………
8. Tổ chức tiến hành các cuộc di chuyển và các phong trào thi đua:
* Chỉ tiêu:
….……………………………………………
….……………………………………………
* Biện pháp:
….……………………………………………
….……………………………………………
9. Thực hiện quy chế dân chủ trong trường học
….……………………………………………
….……………………………………………
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
….……………………………………………
….……………………………………………
VI. ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA 20…-20…:
….……………………………………………
….……………………………………………
VII. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
….……………………………………………
….……………………………………………

……., ngày … tháng … 5 20…
HIỆU TRƯỞNG

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG NĂM HỌC 20…-20…
THỜI GIAN
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
GHI CHÚ

THÁNG
8/20…

….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………

THÁNG
9/20…

….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………

THÁNG
10/20…

….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………

THÁNG
11/20…

….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………

THÁNG
12/20…

….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………

THÁNG
1/20…

….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………

THÁNG
2/20…

….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………

THÁNG
3/20…

….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………

THÁNG
4/20…

….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………

THÁNG
5/20…

….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………

THÁNG
6/20…

….………………………………………………………
….………………………………………………………
….………………………………………………………

Kế hoạch tư nhân của Hiệu trưởng – Mẫu 2

SỞ GD&ĐT ……….
TRƯỜNG THPT ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-o0o——

……..ngày…tháng …5……

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HIỆU TRƯỞNGHỌC 20….–20….
Họ và tên: …………………………………
Đơn vị công việc: …………………………
Nhiệm vụ được cắt cử: Bí thơ Chi bộ – Hiệu trưởng – Quản lý nhà trường
Thực hiện Thông tư số 29/2009/TT – BGDĐT ngày 22 tháng 10 5 2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; Công văn số 430/BGDĐT – NGCBQLGD ngày 26 tháng 01 5 2010 về việc Hướng dẫn thực hiện Thông tư 29/2009/TT – BGDĐT.
Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học rộng rãi và trường rộng rãi có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Huấn luyện.
Căn cứ Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/20….của Bộ Giáo dục và Huấn luyện về nhiệm vụ chủ quản 5 học 20….-20…. của ngành Giáo dục
Căn cứ báo cáo số 1269/BC-SGDĐT ngày 24/8/20….của Sở Giáo dục và Huấn luyện về tổng kết 5 học 2017 – 20….và phương hướng, nhiệm vụ 5 học 20….-20….;
Căn cứ công văn số 1327/SGDĐT-GDTrH ngày 04/9/20….của Sở Giáo dục và Huấn luyện về chỉ dẫn tiến hành nhiệm vụ Giáo dục Trung học 5 học 20….-20….;
Thực hiện kế hoạch 5 học 20….-20…. của trường THPT………….. Nhằm xây dựng chương trình làm việc cho bản thân trong công đoạn chỉ huy, chỉ huy hoạt động giáo dục của trường THPT…………. 5 học 20….- 20….. Nay tôi xây dựng kế hoạch công việc tư nhân của Hiệu trưởng trong 5 học 20….- 20…. vào 1 số nội dung sau:
PHẦN I: KẾ HOẠCH CHUNG
I/ Mục tiêu chung
Trên cơ sở xây dựng kế hoạch chi tiết, xác thực, khoa học và thích hợp với thực tiễn của nhà trường nhằm chỉ huy, chỉ huy và tổ chức nhà trường tiến hành tốt các nội dung sau:
Chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng, cơ chế luật pháp của Nhà nước, nội quy, quy chế của ngành, trường.
Thực hiện tốt các cuộc di chuyển: “ Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”; “ Mỗi giáo viên là tấm gương về đạo đức, tự học và thông minh”.
Thực hiện đổi mới cách thức giảng dạy, đổi mới rà soát, bình chọn theo chuẩn tri thức kĩ năng, chương trình giảm tải và tăng mạnh phần mềm công nghệ thông vào giảng dạy để từng bước nâng dần chất lượng giáo dục của nhà trường, tiến hành chiến thắng nhiệm vụ 5 học 20….-20…..
Công khai và sáng tỏ nguồn vốn, bảo đảm đầy đủ các cơ chế cơ chế theo quy định cho CB – GV–NV của trường.
1) Giáo dục tư tưởng đạo đức, tác phong.
a) Nội dung: Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, cơ chế luật pháp của Nhà nước, nội quy quy chế của ngành, trường.
Nêu cao ý thức bổn phận, tinh thần kỷ luật, chấp hành tốt sự cắt cử, phân nhiệm của nhà trường, cấp uỷ đảng.
Luôn nỗ lực tu dưỡng đạo đức tác phong, nhân phẩm chính trị, có lối sống lành mạnh, hoà đồng với đồng nghiệp, dân chúng dân chúng, biết lắng tai quan điểm góp ý của đồng nghiệp cấp trên và cả dân chúng dân chúng.
Nêu cao ý thức tự phê và phê bình, xây dựng khối kết đoàn nội bộ, hình thành cộng đồng hợp nhất, biết đặt ích lợi cộng đồng lên trên ích lợi tư nhân, chăm lo xây dựng nhà trường càng ngày càng lớn mạnh.
b) Chỉ tiêu: 100% GV có đạo đức khá tốt
+ Học trò: HK: 40% loại tốt; 60% loại khá;
HL: 25% khá trong đấy có 2% loại giỏi
+ Bản thân: xếp loại cuối 5 loại tốt
c) Biện pháp: Tiếp tục khai triển đầy đủ và kịp thời các văn bản, chỉ thị, Nghị định các đơn vị quản lý về xây dựng đạo đức, tư tưởng, tác phong của nhà giáo.
Thực hiện tốt việc cam kết với ngành và chính quyền địa phương về tiến hành công việc phòng chống ma tuý, các tệ nạn xã hội khác. Luật An toàn giao thông và các cơ chế quy định khác của Nhà nước.
Nêu cao ý thức bổn phận, phát huy cao độ tính dân chủ ở cơ sở, phát huy sức mạnh cộng đồng, của từng đảng viên, thầy cô giáo.
Thực hiện tốt các cuộc di chuyển béo trong 5 học như: “ Tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và thông minh”
Thực tốt 3 môi trường giáo dục nhà trường – gia đình – xã hội để giáo dục đạo đức học trò, giáo dục kĩ năng sống, xây dựng môi trường học tập gần gũi, tạo được thú vui cho các em tới trường.
2) Công việc chuyên môn:
– Chỉ đạo 100% thầy cô giáo sử dụng tốt và hiệu quả các thiết bị đồ dùng dạy học hiện có của trường. Có sổ theo dõi mượn và sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học đúng quy định.
– Chỉ đạo 100% thầy cô giáo, tổ chuyên môn bảo đảm sinh hoạt chuyên môn theo định kỳ (1 lần / tháng), có đầy đủ các loại giấy má theo quy định. Mỗi thầy cô giáo phải tham dự dự giờ chí ít 01 tiết/ tuần.
– Chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn: phải dự giờ tất cả thầy cô giáo trong tổ theo đúng quy định. Mỗi thầy cô giáo có 1 tiết thao giảng/học kỳ có sử dụng tốt các cách thức kỹ thuật dạy học mới và được tổ chuyên môn xác nhận.
– Kiểm tra giấy má tổ chuyên môn theo kế hoạch đã công khai từ đầu 5 học.
– Kiểm tra giấy má thầy cô giáo theo từng kỳ (kể cả tổ trưởng chuyên môn) không kể rà soát đột xuất.
– Triển khai rà soát toàn diện chí ít 1/3 số thầy cô giáo, số còn lại rà soát từng mặt theo chỉ dẫn thanh tra chuyên môn quy định.
* Đối với học trò về học lực:
Giỏi: 02%
Khá: 25%
Trung bình: 68%
Yếu – Kém: 05%
– Tới cuối 5 có 100% học trò khối 12 được được dự thi THPT QG 20…. và 99% học trò đậu tốt nghiệp; 17 em đậu ĐH ước muốn 1; học trò lên lớp đạt 100 % trở lên (sau lúc đoàn luyện trong hè)
– 100% học trò 12 TN TCN và 25% học liên thông cao đẳng nghề
– Duy trì sĩ số học trò đạt 95% trở lên
– Huy động 10% học trò tốt nghiệp THCS và ko trúng tuyển vào lớp 10 công lập vào lớp 10 của trường.
* Biện pháp:
– Củng cố, kiện toàn chức danh Tổ trưởng chuyên môn, nêu cao vai trò bổn phận của Tổ trưởng chuyên môn trong công đoạn điều hành và quản lý hoạt động của tổ theo ý thức chỉ huy của Sở GD&ĐT.
– Nêu cao ý thức bổn phận, lương tâm nghề nghề của từng thầy cô giáo, tiến hành theo quy định điều lệ trường trung học.
– Quán triệt trong hội đồng sư phạm về ý thức đổi mới giáo dục, giảm tải chương trình, ngăn cấm việc sử dụng giáo án cũ, ko có giáo án lúc lên lớp. Thường xuyên dự giờ, thao giảng, rà soát tiết dạy của thầy cô giáo trên lớp; Thực hiện rà soát đúng quy định về chuyên môn của Sở giáo dục. Xây dựng nhà băng đề rà soát từ 1 tiết trở lên; đổi mới cách rà soát bình chọn theo chuẩn tri thức kĩ năng của bậc THPT. Thực hiện nghiêm chỉnh việc tích hợp chương trình vệ sinh môi trường, phòng chống thuốc lá, phòng đề phòng thiên tai, giáo dục kĩ năng sống vào các môn học theo quy định của Bộ.
– Tổ chức phân loại học trò giỏi, khá, trung bình, yếu kém để xây dựng kế hoạch dạy phụ đạo học trò yếu kém; thầy cô giáo bộ môn phải có bổn phận về chất lượng bộ môn đảm trách, có kế hoạch phụ đạo và bồi dưỡng cho học trò lớp mình giảng dạy. Liên kết tốt 3 môi trường giáo dục nhà trường – gia đình – xã hội nhằm tuyên truyền, giáo dục và có những giải pháp phù hợp phát huy năng lực học tập của học trò, tuyên truyền cho các bậc phụ huynh hiểu thâm thúy cuộc di chuyển “Hai ko”, chống sự ỷ lại, biếng nhác trong học tập.
– Xử lý nghiêm những học trò bỏ tiết, trốn học, vô kỷ luật. Liên kết với Công an xã, Ban đại diện bố mẹ học trò xây dựng quy chế phối hợp để giáo dục đạo đức học trò, xử lý nghiêm chỉnh và kịp thời những học trò gây rối thứ tự, ẩu đả trong nhà trường.
– Xử lý nghiêm những thầy cô giáo bỏ giờ, bỏ lớp tiến hành thì giờ công ko nghiêm chỉnh; với thầy cô giáo chủ nhiệm lúc bình chọn xếp loại phải gắn với sĩ số lớp, chất lượng học tập cuối 5 của lớp, Giáo viên bộ môn thì gắn với chất lượng giảng dạy môn mình dạy; những nội dung quy định trên gắn với công việc thi đua khen thưởng cuối học kỳ và cuối 5 học. Cùng lúc tạo điều kiện thuận tiện cho tổ trưởng chuyên môn, GV được học tập tăng lên trình độ trên chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ.
3/ Công việc đoàn TNCS Hồ Chí Minh
* Chỉ tiêu:
– 70 % học trò là sum họp Đoàn TNCS HCM.
– 95% sum họp thanh niên có đạo đức khá, tốt. 100% sum họp tiến hành tốt Điều lệ Đoàn.
– Tham gia đầy đủ các hội thi do đoàn cấp trên phát động.
– Dự án Đoàn 5 học 20….-20….: chăm nom bồn hoa cây xanh trong sân trường
– Đoàn trường được huyện đoàn tặng giấy khen
* Biện pháp:
– Chọn những thầy cô giáo năng động, niềm nở, có nhiệt huyết và ham hiểu biết học trò làm công việc chủ nhiệm. Sắp đặt bí thơ đoàn là đồng đội có ý thức bổn phận, năng lực.
– Tham mưu với nhà trường xây dựng nền nếp hoạt động của Đoàn tạo ra 1 sân chơi có ích cho các em hấp dẫn các em tham dự hoạt động, tăng hứng thú học tập.
– Xây dựng kế hoạch hoạt động Đoàn kịp thời, linh động và thích hợp với điều kiện của trường. Phát động phong trào: “Xây dựng trường học gần gũi, học trò hăng hái”; phòng chống HIV/AIDS, ma túy, các tệ nạn xã hội và bảo đảm thứ tự an toàn giao thông trong nhà trường.
4/ Công việc hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa.
* Chỉ tiêu:
– 100% thầy cô giáo, học trò tham dự tốt các hoạt động ngoài giờ theo đúng quy định của Sở giáo dục và của địa phương.
– 100% học trò tham dự duy trì tốt giờ cộng đồng dục, các buổi học ngoại khóa …
– 100% thầy cô giáo và học trò tham dự dự thi mày mò luật pháp, an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội … do các đơn vị quản lý phát động.
– Tổ chức tốt ngày 20/11; 8/3; 26/3; Tổ chức thể dục thể thao nhân ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí minh 26/03/20…..
5/ Công việc xây dựng hàng ngũ
– Tăng lên nhận thức trong hàng ngũ Cán bộ, thầy cô giáo về sự đổi mới của Ngành giáo dục ngày nay đặc trưng là theo ý thức nghị quyết số 29, xác định đúng mực địa điểm, vai trò và bổn phận của nhà giáo. Quán triệt tới từng GV về Quyết định 16/2008/BGD&ĐT ngày 16/4/2008 về quy định đạo đức nhà giáo, tiến hành tốt cuộc di chuyển: “Mỗi giáo viên là tấm gương đạo đức, tự học và thông minh”
– Tạo điều kiện để thầy cô giáo được tham dự học tập tăng lên trình độ bằng nhiều bề ngoài.
– Tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chuyên đề, đào tạo về đổi mới cách thức, nội dung và chương trình, giúp cho tổ chuyên môn, GV được tham dự học tập chuyên môn đầy đủ.
– Định kỳ sinh hoạt chuyên môn, thao giảng, tăng mạnh phần mềm công nghệ thông tin trong điều hành và giảng dạy, tạo điều kiện tương trợ thầy cô giáo ngày 1 vươn lên.
– Chăm lo huấn luyện và xây dựng hàng ngũ của trường tốt về đạo đức, vững về chuyên môn, đủ về cơ cấu các bộ phận, đoàn thể.
6/ Công việc điều hành
– Quán triệt ý thức chỉ huy về công việc chuyên môn của Sở giáo dục về việc quy định các loại giấy má nhà trường, Giáo viên bậc THPT. Xây dựng đầy đủ các loại giấy má quy định nêu trên đối với Ban giám hiệu, thầy cô giáo, các tổ nhóm chuyên môn.
– Bổ sung, điều chỉnh kế hoạch chiến lược tăng trưởng nhà trường, Công khai kế hoạch 5 học của trường trước cộng đồng hội đồng nhà trường và giao tiêu chí, mức nỗ lực cho từng tổ, đoàn thể và từng thầy cô giáo trong nhà trường.
– Chỉ đạo các tổ, thầy cô giáo trong nhà trường xây dựng kế hoạch 5, học kỳ, tháng chi tiết theo đúng chỉ dẫn đào tạo chuyên môn hè 20…., gắn tiêu chí nỗ lực đạt hiệu quả cao nhất.
– Có sự cắt cử, giao nhiệm vụ cho tổ trưởng, các đoàn thể, kiểm định chất lượng … đảm nhiệm 1 số phần công tác thuộc khuôn khổ bổn phận trong 5 học, thường xuyên rà soát đôn đốc nhắc nhở để kết thúc nhiệm vụ được giao, kịp thời uốn nắn những sơ sót, điều chỉnh kế hoạch cân đối nhằm tăng lên hiệu quả công tác.
– Đẩy mạnh xây dựng nền nếp kỷ cương, kỷ luật trong nhà trường, tiến hành tốt Điều lệ trường trung học, các văn bản chỉ dẫn của Bộ, Sở, chống các biểu thị thụ động, ỷ lại, ko chấp hành nội quy, quy chế nhà trường, kiên quyết xử lý những thầy cô giáo cố tình vi phạm thì giờ công, bỏ giờ, vi phạm đạo đức nhà giáo.
– Thực hiện nghiêm chỉnh việc tổ chức các kỳ thi, chống ăn gian, thụ động trong công đoạn thi cử rà soát học kỳ, xét tuyển vào lớp 10.
– Tiến hành sơ kết, tổng kết các đợt thi đua, việc tiến hành hoạt động phong trào nhân các ngày lễ béo.
– Đẩy mạnh công việc rà soát thường xuyên, định kỳ, toàn diện, 1 mặt …, các hoạt động của tổ khối chuyên môn, của thầy cô giáo và học trò.
– Xây dựng kế hoạch thanh tra, rà soát thầy cô giáo, tổ chuyên môn trong nhà trường chi tiết trong suốt 5 học.
7) Công việc kiểm định chất lượng
– Tiếp tục kiện toàn hội đồng tự bình chọn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của trường. Phân công phân nhiệm cho từng bộ phận, từng thành viên
– Kiểm tra thực trạng của nhà trường để đối chiếu so sánh, tự bình chọn những tiêu chuẩn đạt được, tiêu chuẩn cần nỗ lực.
– Tập hợp huy động học trò ra lớp, giảm thiểu hiện trạng bỏ học dưới 5%. Chú trọng nâng dần chất lượng giáo dục của nhà trường, giảm dần số học trò yếu.
– Tiếp tục khai triển công việc kiểm định chất lượng, xây dựng kế hoạch 5 20….-20….. Hàng 5 tổ chức tự bình chọn, bình chọn đúng bản chất, khách quan.
8/ Công việc Nguồn vốn
– Tham mưu Hội đồng quản trị nhà trường xây dựng quy chế chi phí nội bộ vừa bảo đảm nguyên tác nguồn vốn vừa thích hợp với tình hình thực tiễn của trường, tạo điều kiện kinh phí tốt cho các hoạt động giáo dục của nhà trường.
– Thực hiện công khai, sáng tỏ nguồn vốn, chi đúng, chi đủ các cơ chế cơ chế đối với công nhân, cùng lúc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí thu của học trò.
9/ Công việc thi đua khen thưởng:
* Chỉ tiêu:
Các danh hiệu cộng đồng
– Trường : Danh hiệu cộng đồng hiện đại được GĐ Sở tặng giấy khen.
– Tổ chuyên môn Số đông lao động hiện đại : 1 tổ
– Chi bộ : Trong sạch lớn mạnh
– Công đoàn: lớn mạnh
– Đoàn thanh niên: lớn mạnh
Danh hiệu tư nhân :
– Tiên tiến tuyệt vời: 18 đ/c
– Lao động hiện đại : 04 đ/c
* Biện pháp:
– Kiện toàn và củng cố Hội đồng thi đua khen thưởng của nhà trường.
– Xây dựng tiêu chí, kế hoạch công việc thi đua trong từng 5 học. Triển khai công việc thi đua – khen thưởng từ đầu 5 học 20….-20…. theo chỉ dẫn của Sở GD&ĐT.
– Tổ chức cam kết, đăng ký thi đua cho cộng đồng, các tư nhân 5 học 20….-20…..
– Liên kết cùng Công đoàn theo dõi sâu sát, giám sát chi tiết, bình chọn xếp loại tổ, thầy cô giáo xác thực, công bình và toàn diện qua các đợt thi đua.
III/ ĐĂNG KÝ THI ĐUA
1/ Chỉ tiêu thi đua
– Tham gia dự Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh: Có giải
PHẦN II: KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG
I/ Kế hoạch công việc chi tiết
Thời gian
Nội dung công tác
Đề nghị /Thực hiện
8/20….
Phân công GV huy động HS, HS sẵn sàng tựu trường
Phân công GV đứng lớp cân đối, đúng quy định chuyên môn, đúng chỉ huy của Sở GD&ĐT. Huy động 100% HS ra lớp.Tổ chức thi nghiêm chỉnh, xét lên lớp công khai, công bình 100% GV tham dự học nghị quyết
Tổ chức ôn tập, thi lại cho học trò chưa lên lớp thẳng. Xét lên lớp, kết thúc công việc tuyển sinh vào lớp 10
Tổ chức GV, HS lao động vệ sinh trường lớp, môi trường bao quanh, sửa chữa bàn ghế HS
Phân công GV đứng lớp, GVCN. Biên chế lớp
Kiện toàn các tổ chuyên môn, bộ phận, đoàn thể … trong nhà trường: cắt cử chuyên môn, công việc kiêm nhiệm cho CB, GV
Chỉ đạo sắp đặt thời khóa biểu HKI
Cấp văn phòng phẩm cho GV, giấy má của Tổ chuyên môn, đoàn thể
Thực hiện tựu trường đúng quy định (20/8/20….)
Đào tạo chuyên môn
Xây dựng nội quy HS, quy chế làm việc nhà trường, BGH
Học nghị quyết (01 ngày)Dự tổng kết ngành 5 học 2017 – 20….
9/20….
Tổ chức khai trường 5 học 20….-20…. vào ngày 05/9/20….
Thực hiện đúng tiến độ, thời kì của từng kế hoạch Triển khai nội dung công tác tới từng tổ, GV kịp thời, xác thực

Báo cáo thống kê đầu 5 học 20….–20….
Xây dựng kế hoạch 5 học. Hội nghị trù bị, hội nghị chính thức kế hoạch 5 học 20….–20…..
Họp chi bộ tháng 9/20108.
Hoàn thành việc phân loại HS yếu kém, khá giỏi
Xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy phụ đạo, 5 học 20….–20…..
Họp phụ huynh học trò đầu 5 học 20….–20….
Triển khai Luật ATGT cho GV, HS, cam kết tiến hành giữa GVCN, HS với nhà trường
Đăng thi đua cho GV, tổ chuyên môn 5 học 20….–20….
Báo cáo các văn bản, số liệu Sở đề nghị tháng 9/20…..
Phân công GV kiểm tra giấy má PCGD 5 20…..
Tổ chức hoạt động NGLL theo chủ điểm tháng 9/20….
Hoàn thành giấy má sổ đăng bộ cho HS khối 10 5 học 20….–20….
Đại hội Đoàn trường 5 học 20….–20….
Kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai, bão lũ, ATGT, phòng chống ma tuý, HIV/AIDS, THTT – HSTC, Hội đồng TĐ-KT ….
Hội nghị Ban Đại diện bố mẹ học trò toàn trường NH 20….-20….
10/20….
Tổ chức phụ đạo học trò yếu kém
Hoàn thành các công tác trong tháng đúng thời kì, kịp thời và đạt hiệu quả cao nhất.
Phát động phong trào thi đua cho GV, HS nhân ngày nữ giới Việt Nam ( 20/10 )
Phát động phong trào thi đua cho GV, HS nhân ngày Nhà giáo Việt Nam ( 20/11 ) .
Tham gia dự giờ, rà soát giấy má giáo án của GV theo định kỳ
Tổ chức lao động dọn vệ sinh trường lớp, chăm nom cây xanh trong trường
Hoàn thành kế hoạch KĐCL 5 học 20….–20…..
Hoàn thành sắm BHTT –BHYT cho học trò đúng quy định
Tổ chức xây dựng nội dung cho thao giảng vào tháng 11/20….
11/20….
Tổ chức tọa đàm ngày Nhà giáo Việt nam ( 20/11/20….)
Thực hiện đầy đủ nội dung kế hoạch đề ra.100% GV tham dự các hoạt động trong tháng Và đạt kết quả cao, chất lượng
Sơ kết phong trào thi đua 20/11 cho GV và HS.
Tham gia dự giờ, thao giảng, rà soát giấy má giáo án GV, các tổ.
Kiểm tra dạy phụ đạo, dạy tự chọn
Tổ chức xây dựng phòng truyền thống Đoàn
Tổ chức hoạt động NGLL tháng 11/20….
12/20….
Phát động phong trào thi đua nhân ngày thành lập Quân đội dân chúng Việt Nam ( 22/12 ), “xây dựng trường học gần gũi – HS hăng hái”;
Thực hiện đầy đủ nội dung kế hoạch đề ra.Hoàn thành các công tác trong tháng đúng thời kì, kịp thời và đạt hiệu quả cao nhất
Kiểm tra việc tiến hành chương trình giảng dạy của GV
Kiểm tra kinh phí của trường 5 20…., chứng từ chi
Tổ chức tuyên truyền truyền thống QĐND Việt Nam ( 22/12/20….). Tổ chức HKPĐ cấp trường.Bình chọn phong trào thi đua trong tháng qua
Tham gia dự giờ, thao giảng theo định kỳ. Kiểm tra giấy má Tổ chuyên môn, thầy cô giáo
Tổ chức huy động học trò ra lớp đầy đủ sẵn sàng thi học kỳ
Kiểm tra chương trình thực dạy, lên kế hoạch dạy bù.
Thành lập ban rà soát, kiểm kê hạ tầng hàng 5 của trường: Kiểm kê thư viện, Thiết bị, ĐDDH …Tham gia xây dựng NTM

01/20….
Tổ chức xây dựng đề cương, ôn tập sẵn sàng thi HKI
Thực hiện đầy đủ nội dung kế hoạch đề ra.100% GV tham dự các hoạt động trong tháng Và đạt kết quả cao, chất lượng
Phân công GV ra đề, đáp án. Kiểm tra theo chuẩn KTKN, giảm tải
Thi học kỳ I 5 học 20….–20….
Tổ chức hoạt động NGLL chủ đề tháng 12
Sơ kết thi đua tháng 12/20….
Bình chọn xếp loại học lực, hạnh kiểm HS trong HKI. Công khai chất lượng giáo dục của nhà trường
Họp phụ huynh giữa 5 học
Sơ kết học kỳ I 5 học 20….–20….. Phương hướng HKII
Tiến hành rà soát, kiểm kê CSVC hàng 5. Tổng hợp các biên bản kiểm kê
Tiếp tục lập các minh chứng KĐCL
Họp bình chọn xếp loại CBQL, GV học kỳ I 5 học 20….–20….
Sơ kết hoạt động của Đoàn, Tổ chuyên môn, Tổ văn phòng, Thư viện, thiết bị
Lên TKB học kỳ II 5 học 20….–20…. (cả phụ đạo)
Bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu kém
Phân công GV trực trong dịp tết Nguyên đán. Nghỉ tết nguyên đán
Phát động phong trào thi đua “ Mừng Đảng – Mừng Xuân ”
02/20….
Tổ chức hoạt động NGLL tháng 02/20….
Thực hiện tốt kế hoạch đề ra Báo cáo thật thà, xác thực và khách quan đúng thực tiễn của trường
Lao động vệ sinh trường lớp, chăm nom bồn hoa cây cảnh quanh trường, công trình Đoàn
Kiểm tra giấy má Đoàn. Kiểm tra chương trình hoạt động Đoàn 5 học 20….–20….
Dự giờ, rà soát giấy má giáo án thầy cô giáo, giấy má tổ chuyên môn
Tổ chức thao giảng cấp trường, chuyên đề phần mềm CNTT
Làm công việc kiểm định chất lượng. Hoàn thành báo cáo tự bình chọn cơ sở giáo dục 5 học 20….–20….
03/20….
Phát động phong trào thi đua lập thành quả chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3
Tổ chức thành công văn nghệ nhân ngày 26/3
Tham gia dự thi HSG cấp tỉnh
Triển khai hoạt động NGLL tháng 3/20….: Tổ chức văn nghệ 26/3, tọa đàm ngày Quốc tế Phụ nữ
Tổ chức thao giảng.
Kiểm tra dạy phụ đạo HS yếu kém
Kiểm tra giấy má giáo án của Tổ chuyên môn, thầy cô giáo theo định kỳ
Kiểm tra công việc Đoàn của trường. Chuẩn bị đón đoàn rà soát công việc Đoàn 5 học 20….–20….Tham gia xây dựng NTM
Thực hiện kế hoạch thanh tra toàn diện GV 5 học 20….–20….
4/20….
Phát động phong trào thi đua tháng 4/20…. với chủ đề chào mừng 44 5 giải phóng Miền Nam hợp nhất tổ quốc
Thực hiện nghiêm chỉnh nội dung kế hoạch đề ra Duy trì đoàn trường đạt đoàn trường hiện đại Hoàn tất giấy má tự bình chọn về KĐCL, THTT – HSTC …
Chuẩn bị giấy má đăng ký dự thi THPT Quốc gia.
Triển khai lại quy chế thi THPT QG của Bộ GD&ĐT
Kiêm tra giấy má giáo án thầy cô giáo
Tổ chức hoạt động NGLL theo chủ đề tháng 4/20….
Hoàn thành giấy má bình chọn KĐCL, trường học gần gũi – học trò hăng hái. Tổ chức tự bình chọn.
Họp phụ huynh khối 12 để báo cáo tình hình thi tốt nghiệp
Lao động dọn vệ sinh môi trường, lớp học, chăm nom bồn hoa cây cảnh, tượng đài
Tham gia văn nghệ toàn huyện (nếu có)
Tổ chức thao giảng
Xây dựng kế hoạch ôn tập, lập đề cương ôn tập sẵn sàng thi HKII Thi thử TN khối 12 theo lịch của Sở
Phân công GV ra đề, đáp án các môn học
5/20….
Huy động học trò ra lớp tham dự thi HKII đầy đủ
Hoàn thành đầy đủ, kịp thời, xác thực các kế hoạch đề ra.100% HS tham dự thi HKII, tổ chức thi an toàn , đúng quy chế Khen thưởng HS, GV đúng người, đúng việc, công bình, công khai
Hoàn thành giấy má đăng ký dự thi tốt THPT Quốc gia 5 20….. Triển khai cho HS học tập quy chế thi THPT Quốc gia 20….
Hoàn thành các báo cáo, thống kê chất lượng giáo dục của nhà trường theo mẫu chỉ dẫn và báo cáo kịp thời, xác thực
Thống kê số HS bỏ học, bỏ thi HKII
Xét danh hiệu học trò tuyệt vời, hiện đại, lên lớp, phải thi lên lớp, ở lại lớp 5 học 20….–20….
Họp phụ huynh học trò cuối 5 học 20….–20….. Công khai chất lượng giáo dục của trường
Họp xét bình chọn HT, GV theo chuẩn. Xét và yêu cầu khen thưởng cho GV – NV 5 học 20….–20….
Bình chọn cuộc di chuyển: “ Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh ”, “ Trường học gần gũi – học trò hăng hái “. Thống kê báo cáo về Sở GD&ĐT
Tổng kết 5 học 20….–20…. cho học trò. Thông báo công việc tuyển sinh vào ĐH, CĐ cho HS khối 12. Cấp thẻ dự thi THPT Quốc gia cho học trò khối 12 và bàn giao giấy má thi về Sở
Xây dựng kế hoạch hoạt động hè 20….–20…..
Xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 5 học 20…. – 20….Tổng kết 5 học 20….–20….
6/20….
Thi THPT Quốc gia 5 20….
Hoàn tất nội dung công tác đề ra kịp thời, đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao nhất.
Kiểm tra và xem xét học bạ, sổ điểm học trò 5 học 20….–20….
Tổ chức rà soát hạ tầng, Thiết bị, đồ dùng dạy học, Phòng Tin học, thư viện. Hoàn thành giấy má kiểm kê, rà soát CSVC
Hoàn thành giấy má bình chọn xếp loại GV, CBQL nộp về Sở GD&ĐT
Tham mưu với Đoàn huyện, xã Đoàn về bàn giao, điều hành học trò trong hè theo Quy định 77
Xây dựng kế hoạch đào tạo, cắt cử GV tham dự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hè
Phân công trực trường hè 20….–20…. cho BGH và tổ HC
Phê duyệt kết quả bình chọn xếp loại hàng 5 của GV, nhân viên của trường ( giấy má tư nhân GV )
Lập dự tính kinh phí sắm bổ sung SGK, STK cho GV, HS; sắm thiết bị đồ dùng dạy học, hóa chất …
Đồ mưu hoạch sửa chữa, xây dựng hạ tầng cho trường trong hè
PHẦN III: NHỮNG KIẾN NGHỊ – XUẤT ĐỀ
1. Đối với Sở GD&ĐT.
– Dựa vào tình hình học trò lớp 9 hàng 5 để có phân bổ tiêu chí cân đối giúp cho các trường ngoài công lập tuyển sinh.
2. Đối với UBND huyện
– Giúp nhà trường làm tốt công việc xã hội hoá giáo dục.

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
HIỆU TRƯỞNG

TagsKế hoạch tư nhân của Hiệu trưởng

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #kế #hoạch #cá #nhân #của #Hiệu #trưởng #5 #học #mẫu


#Mẫu #kế #hoạch #cá #nhân #của #Hiệu #trưởng #5 #học #mẫu

Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button