Biểu Mẫu

Mẫu phân phối chương trình Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Cánh Diều

Sách giáo khoa Tiếng Việt 1 trong bộ Cánh diều biên soạn theo Chương trình GDPT 2018 và hợp nhất về tư tưởng “Mang cuộc sống vào bài học – Đưa bài học vào cuộc sống”. Sau đây là Mẫu cung cấp chương trình Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Cánh Diều, mời các thầy cô tham khảo.

Xem xét: Đây là mẫu cung cấp chương trình do giáo viện tự biên soạn để các thầy cô lấy tư liệu tham khảo chứ chưa phải mẫu chính thức từ Bộ Giáo Dục nhé.

Mẫu kế hoạch giảng dạy Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Cánh Diều

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT LỚP 1

Tuần

Tiết

Chủ đề / Bài

Ghi chú

1

1

Bài mở màn. Em là học trò (Tiết 1)

2

Bài mở màn. Em là học trò (Tiết 2)

3

Bài mở màn. Em là học trò (Tiết 3)

4

Bài mở màn. Em là học trò (Tiết 4)

5

Bài 1. a, c (Tiết 1)

Phần học chữ

6

Bài 1. a, c (Tiết 2)

7

Bài 1. a, c (Tiết 3)

8

Tập viết (sau bài 1)

9

Bài 2. cà, cá (Tiết 1)

10

Bài 2. cà, cá (Tiết 2)

11

Tập viết (sau bài 2)

12

Bài 3. Kể chuyện Hai con dê

2

1

Bài 4. o, ô (Tiết 1)

2

Bài 4. o, ô (Tiết 2)

3

Bài 5. cỏ, cọ (Tiết 1)

4

Bài 5. cỏ, cọ (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 4, 5)

6

Bài 6. ơ, d (Tiết 1)

7

Bài 6. ơ, d (Tiết 2)

8

Bài 7. đ, e (Tiết 1)

9

Bài 7. đ, e (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 6, 7)

11

Bài 8. Kể chuyện Chồn con đi học

12

Bài 9. Ôn tập

3

1

Bài 10. ê, l (Tiết 1)

2

Bài 10. ê, l (Tiết 2)

3

Bài 11. b, bễ (Tiết 1)

4

Bài 11. b, bễ (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 10, 11)

6

Bài 12. g, h (Tiết 1)

7

Bài 12. g, h (Tiết 2)

8

Bài 13. i, ia (Tiết 1)

9

Bài 13. i, ia (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 12, 13)

11

Bài 14. Kể chuyện Hai chú gà con

12

Bài 15. Ôn tập

1

Bài 16. gh (Tiết 1)

2

Bài 16. gh (Tiết 2)

4

3

Bài 17. gi, k (Tiết 1)

4

Bài 17. gi, k (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 17,18)

6

Bài 18. kh, m (Tiết 1)

7

Bài 18. kh, m ( (Tiết 2)

8

Bài 19, n, nh (Tiết 1)

9

Bài 19, n, nh (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 17,18)

11

Bài 20. Kể chuyện: Đôi bạn

12

Bài 21. Ôn tập

5

1

Bài 22. ng, ngh (Tiết 1)

2

Bài 22, ng, ngh (Tiết 2)

3

Bài 23. p, ph (Tiết 1)

4

Bài 23. p, ph (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 22, 23)

6

Bài 24. qu, r (Tiết 1)

7

Bài 24. qu, r (Tiết 2)

8

Bài 25. s, x (Tiết 1)

9

Bài 25. s, x (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 24,25)

11

Bài 26. Kể chuyện Kiến và bồ câu

12

Bài 27. Ôn tập

6

1

Bài 28. t, th (Tiết 1)

2

Bài 28. t, th (Tiết 2)

3

Bài 29. tr, ch (Tiết 1)

4

Bài 29. tr, ch (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 28, 29)

6

Bài 30. u, ư (Tiết 1)

7

Bài 30. u, ư (Tiết 2)

8

Bài 31. ua, ưa (Tiết 1)

9

Bài 31. ua, ưa (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 30,31)

11

Bài 32. Kể chuyện Dê con nghe lời mẹ

12

Bài 33. Ôn tập

7

1

Bài 34. v, y (Tiết 1)

2

Bài 34. v, y (Tiết 2)

3

Bài 35. Chữ hoa (Tiết 1)

4

Bài 35. Chữ hoa (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 34, 35)

6

Bài 36. am, ap (Tiết 1)

Phần học vần

7

Bài 36. am, ap (Tiết 2)

8

Bài 37. ăm, ăp (Tiết 1)

9

Bài 37. ăm, ăp (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 36,37)

11

Bài 38. Kể chuyện Chú thỏ sáng dạ

12

Bài 39. Ôn tập

8

1

Bài 40. âm, âp (Tiết 1)

2

Bài 40. âm, âp (Tiết 2)

3

Bài 41. em, ep (Tiết 1)

4

Bài 41. em, ep (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 40,41)

6

Bài 42. êm, êp (Tiết 1)

7

Bài 42. êm, êp (Tiết 2)

8

Bài 43. im, ip (Tiết 1)

9

Bài 43. im, ip (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 42,43)

11

Bài 44. Kể chuyện Ba chú lợn con

12

Bài 45. Ôn tập

9

1

Bài 46. iêm, yêm, iêp (Tiết 1)

2

Bài 46. iêm, yêm, iêp (Tiết 2)

3

Bài 47. om, op (Tiết 1)

4

Bài 47. om, op (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 46, 47)

6

Bài 48. ôm, ôp (Tiết 1)

7

Bài 48. ôm, ôp (Tiết 2)

8

Bài 49. ơm, ơp (Tiết 1)

9

Bài 49. ơm, ơp (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 48, 49)

11

Bài 50. Kể chuyện Vịt con và sơn ca

12

Bài 51. Ôn tập

10

1

Ôn tập giữa học kì I

2

Ôn tập giữa học kì I

3

Ôn tập giữa học kì I

4

Ôn tập giữa học kì I

5

Ôn tập giữa học kì I

6

Ôn tập giữa học kì I

7

Ôn tập giữa học kì I

8

Ôn tập giữa học kì I

9

Ôn tập giữa học kì I

10

Ôn tập giữa học kì I

11

Ôn tập giữa học kì I

12

Ôn tập giữa học kì I

11

1

Bài 52. um, up (Tiết 1)

2

Bài 52. um, up (Tiết 2)

3

Bài 53. uôm (Tiết 1)

4

Bài 53. uôm (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 52, 53)

6

Bài 54. ươm, ươp (Tiết 1)

7

Bài 54. ươm, ươp (Tiết 2)

8

Bài 55. an, at (Tiết 1)

9

Bài 55. an, at (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 54, 55)

11

Bài 56. Kể chuyện Sói và Sóc

12

Bài 57. Ôn tập

12

1

Bài 58. ăn, ăt (Tiết 1)

2

Bài 58. ăn, ăt (Tiết 2)

3

Bài 59. ân, ât (Tiết 1)

4

Bài 59. ân, ât (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 58, 59)

6

Bài 60. en, et (Tiết 1)

7

Bài 60. en, et (Tiết 2)

8

Bài 61. ên, êt (Tiết 1)

9

Bài 61. ên, êt (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 60, 61)

11

Bài 62. Kể chuyện Sư Tử và Chuột Nhắt

12

Bài 63. Ôn tập

13

1

Bài 64. in, it (Tiết 1)

2

Bài 64. in, it (Tiết 2)

3

Bài 65. iên, iêt (Tiết 1)

4

Bài 65. iên, iêt (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 64, 65)

6

Bài 66. yên, yêt (Tiết 1)

7

Bài 66. yên, yêt (Tiết 2)

8

Bài 67. on, ot (Tiết 1)

9

Bài 67. on, ot (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 66, 67)

11

Bài 68. Kể chuyện Mây đen và mây trắng

12

Bài 69. Ôn tập

1

Bài 70. ôn, ôt (Tiết 1)

2

Bài 70. ôn, ôt (Tiết 2)

 

14

3

Bài 71. ơn, ơt (Tiết 1)

4

Bài 71. ơn, ơt (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 70, 71)

6

Bài 72. un, ut, ưt (Tiết 1)

7

Bài 72. un, ut, ưt (Tiết 2)

8

Bài 73. uôn, uôt (Tiết 1)

9

Bài 73. uôn, uôt (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 72, 73)

11

Bài 74. Kể chuyện Thần gió và Mặt trời

12

Bài 75. Ôn tập

15

1

Bài 76. uơn, uơt (Tiết 1)

2

Bài 76. uơn, uơt (Tiết 2)

3

Bài 77. ang, ac (Tiết 1)

4

Bài 77. ang, ac (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 77, 78)

6

Bài 78. ăng, ăc (Tiết 1)

7

Bài 78. ăng, ăc (Tiết 2)

8

Bài 79. âng, âc (Tiết 1)

9

Bài 79. âng, âc (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 78, 79)

11

Bài 80. Kể chuyện Láng giềng

12

Bài 81. Ôn tập

16

1

Bài 82. eng, ec (Tiết 1)

2

Bài 82. eng, ec (Tiết 2)

3

Bài 83. iêng, yêng, iêc (Tiết 1)

4

Bài 83. iêng, yêng, iêc (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 82, 83)

6

Bài 84. ong, oc (Tiết 1)

7

Bài 84. ong, oc (Tiết 2)

8

Bài 85. ông, ôc (Tiết 1)

9

Bài 85. ông, ôc (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 84, 85)

11

Bài 86. Kể chuyện Cô nhỏ và con gấu

12

Bài 87. Ôn tập

17

1

Bài 88. ung, uc (Tiết 1)

2

Bài 88. ung, uc (Tiết 2)

3

Bài 89. ưng, ưc (Tiết 1)

4

Bài 89. ưng, ưc (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 88, 89)

6

Bài 90. uông, uôc (Tiết 1)

7

Bài 90. uông, uôc (Tiết 2)

8

Bài 91. ương, ước (Tiết 1)

9

Bài 91. ương, ước (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 90,91)

11

Bài 92. Kể chuyện Ông lão và sếu bé

12

Bài 93. Ôn tập

18

1

Ôn tập cuối học kì I

2

Ôn tập cuối học kì I

3

Ôn tập cuối học kì I

4

Ôn tập cuối học kì I

5

Ôn tập cuối học kì I

6

Ôn tập cuối học kì I

7

Ôn tập cuối học kì I

8

Ôn tập cuối học kì I

9

Ôn tập cuối học kì I

10

Ôn tập cuối học kì I

11

Ôn tập cuối học kì I

12

Ôn tập cuối học kì I

19

1

Bài 94. anh, ach (Tiết 1)

2

Bài 94. anh, ach (Tiết 2)

3

Bài 95. ênh, êch (Tiết 1)

4

Bài 95. ênh, êch (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 94, 95)

6

Bài 96. inh, ich (Tiết 1)

7

Bài 96. inh, ich (Tiết 2)

8

Bài 97. người nào, ay (Tiết 1)

9

Bài 97. người nào, ay (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 96, 97)

11

Bài 98. Kể chuyện Ong mật và ong bắp cày

12

Bài 99. Ôn tập

20

1

Bài 100. oi, ây (Tiết 1)

2

Bài 100. oi, ây (Tiết 2)

3

Bài 101. ôi, ơi (Tiết 1)

4

Bài 101. ôi, ơi (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 100, 101)

6

Bài 102. ui, ưi (Tiết 1)

7

Bài 102. ui, ưi (Tiết 2)

8

Bài 103. uôi, ươi (Tiết 1)

9

Bài 103. uôi, ươi (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 102, 103)

11

Bài 104. Kể chuyện Thổi bóng

12

Bài 105. Ôn tập

21

1

Bài 106. ao, eo (Tiết 1)

2

Bài 106. ao, eo (Tiết 2)

3

Bài 107. au, âu (Tiết 1)

4

Bài 107. au, âu (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 106, 107)

6

Bài 108. êu, iu (Tiết 1)

7

Bài 108. êu, iu (Tiết 2)

8

Bài 109. iêu, yêu (Tiết 1)

9

Bài 109. iêu, yêu (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 108, 109)

11

Bài 110. Kể chuyện Mèo con bị lạc

12

Bài 111. Ôn tập

22

1

Bài 112. ưu, ươu (Tiết 1)

2

Bài 112. ưu, ươu (Tiết 2)

3

Bài 113. oa, oe (Tiết 1)

4

Bài 113. oa, oe (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 112, 113)

6

Bài 114. uê, uơ (Tiết 1)

7

Bài 114. uê, uơ (Tiết 2)

8

Bài 115. uy, uya (Tiết 1)

9

Bài 115. uy, uya (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 114, 115)

11

Bài 116. Kể chuyện Cây khế

12

Bài 117. Ôn tập

23

1

Bài 118. oam, oăm (Tiết 1)

2

Bài 118. oam, oăm (Tiết 2)

3

Bài 119. oan, oat (Tiết 1)

4

Bài 119. oan, oat (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 118, 119)

6

Bài 120. oăn, oăt (Tiết 1)

7

Bài 120. oăn, oăt (Tiết 2)

8

Bài 121. uân, uât (Tiết 1)

9

Bài 121. uân, uât (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 120, 121)

11

Bài 122. Kể chuyện Hoa tặng bà

12

Bài 123. Ôn tập

1

Bài 124. oen, oet (Tiết 1)

2

Bài 124. oen, oet (Tiết 2)

 

24

3

Bài 125. uyên, uyêt (Tiết 1)

4

Bài 125. uyên, uyêt (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 124, 125)

6

Bài 126. uyn, uyt (Tiết 1)

7

Bài 126. uyn, uyt (Tiết 2)

8

Bài 127. oang, oac (Tiết 1)

9

Bài 127. oang, oac (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 126, 127)

11

Bài Kể chuyện Cá đuôi cờ

12

Bài 129. Ôn tập

25

1

Bài 130. oăng, oăc (Tiết 1)

2

Bài 130. oăng, oăc (Tiết 2)

3

Bài 131. oanh, oach (Tiết 1)

4

Bài 131. oanh, oach (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 130, 131)

6

Bài 132. uênh, uêch (Tiết 1)

7

Bài 132. uênh, uêch (Tiết 2)

8

Bài 133. uynh, uych (Tiết 1)

9

Bài 133. uynh, uych (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 132, 133)

11

Bài 134. Kể chuyện Chim hoạ mi

12

Bài 135. Ôn tập

26

1

Bài 136. oai, oay, uây (Tiết 1)

2

Bài 136. oai, oay, uây (Tiết 2)

3

Bài 137. Vần ít gặp (Tiết 1)

4

Bài 137. Vần ít gặp (Tiết 2)

5

Bài 137. Vần ít gặp (Tiết 3)

6

Tập viết (sau bài 136, 137)

7

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 1)

8

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 2)

9

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 3)

10

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 4)

11

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 5)

12

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 6)

27

1

Bài Tập đọc Chuột con dễ thương (Tiết 1)

Phần luyện tập tổng hợp Chủ điểm gia đình

2

Bài Tập đọc Chuột con dễ thương (Tiết 2)

3

Chính tả Tập chép: Con mèo nhưng mà trèo cây cau.

Chữ: ng, ngh. Vần: uôn, uôt /ương, ươc.

4

Tập đọc Món quà quý nhất

5

Tập đọc Món quà quý nhất

6

Tập viết Tô chữ hoa: A, Ă, Â

7

Tập đọc Nắng

8

Góc thông minh Bưu thiếp “Lời mến thương”

9

Kể chuyện Cô nhỏ quàng khăn đỏ

10

Tập viết Tô chữ hoa: B

11

Tự đọc sách báo Làm quen với việc đọc sách báo

12

Tự đọc sách báo Làm quen với việc đọc sách báo

28

1

Tập đọc Thầy giáo (tiết 1)

Chủ điểm trường học

2

Tập đọc Thầy giáo (tiết 1)

3

Chính tả Nghe viết: Cô giáo với mùa thu.

Chữ: g, gh. Vần: người nào, ay.

4

Tập đọc Kiến em đi học (Tiết 1)

5

Tập đọc Kiến em đi học (Tiết 2)

6

Tập viết Tô chữ hoa: C

7

Tập đọc Đi học

8

Góc thông minh Trưng bày: Bưu thiếp “Lời yêu

thương”

9

Kể chuyện Ba món quà

10

Tập viết Tô chữ hoa: D, Đ

11

Tự đọc sách báo Đọc truyện (tiết 1)

12

Tự đọc sách báo Đọc truyện (tiết 2)

29

1

Tập đọc Sơn ca, nai và ếch (tiết 1)

2

Tập đọc Sơn ca, nai và ếch (tiết 2)

3

Chính tả Tập chép: Chim sâu. Chữ: c, k. Vần:

uyt, uych.

4

Tập đọc Chuyện trong vườn (Tiết 1)

5

Tập đọc Chuyện trong vườn (Tiết 2)

6

Tập viết Tô chữ hoa: E, Ê

7

Tập đọc Kể cho nhỏ nghe

8

Góc thông minh Em yêu tự nhiên.

9

Kể chuyện Chuyện của huê hồng

10

Tập viết Tô chữ hoa: G, H

11

Tự đọc sách báo Đọc truyện tranh (Tiết 1)

12

Tự đọc sách báo Đọc truyện tranh (Tiết 2)

1

Tập đọc Ông giẳng ông giăng (Tiết 1)

Chủ điểm gia đình

2

Tập đọc Ông giẳng ông giăng (Tiết 2)

3

Chính tả Nghe viết: Ông giẳng ông giăng.

Điền tiếng vào chỗ trống. Chữ: r, d, gi.

4

Tập đọc Sẻ anh, Sẻ em (Tiết 1)

5

Tập đọc Sẻ anh, Sẻ em (Tiết 2)

 

30

6

Tập viết Tô chữ hoa: I, K

7

Tập đọc Ngoan

8

Góc thông minh Trưng bày tranh ảnh: “Em yêu

tự nhiên”

9

Kể chuyện Ba cô con gái

10

Tập viết Tô chữ hoa: L

11

Tự đọc sách báo Đọc thơ (Tiết 1)

12

Tự đọc sách báo Đọc thơ (Tiết 2)

31

1

Tập đọc Cái kẹo và con cánh cam (Tiết 1)

Chủ điểm trường học

2

Tập đọc Cái kẹo và con cánh cam (Tiết 2)

3

Chính tả Tập chép: Cô và mẹ. Viết tiếng bắt

đầu bằng c, k.

4

Tập đọc Giờ học vẽ (Tiết 1)

5

Tập đọc Giờ học vẽ (Tiết 2)

6

Tập viết Tô chữ hoa: M, N

7

Tập đọc Quyển vở của em

8

Góc thông minh Quà tặng ý nghĩa

9

Kể chuyện Đi tìm vần “êm”

10

Tập viết Tô chữ hoa: O, Ô, Ơ

11

Tự đọc sách báo Đọc sách về tri thức, kĩ

năng sống (Tiết 1)

12

Tự đọc sách báo Đọc sách về tri thức, kỹ năng sống (Tiết 2)

32

1

Tập đọc Cuộc thi ko thành (Tiết 1)

Chủ điểm tự nhiên

2

Tập đọc Cuộc thi ko thành (Tiết 2)

3

Chính tả Tập chép: Rùa con đi chợ. Chữ: ng,

ngh. Vần: uôi, uây.

4

Tập đọc Anh hùng đại dương (Tiết 1)

5

Tập đọc Anh hùng đại dương (Tiết 2)

6

Tập viết Tô chữ hoa: P, Q

7

Tập đọc Hoa kết trái

8

Góc thông minh Trưng bày: “Quà tặng ý nghĩa”

9

Kể chuyện Cuộc phiêu lưu của giọt nước tí hon

10

Tập viết Tô chữ hoa: R, S

11

Tự đọc sách báo Đọc báo (Tiết 1)

12

Tự đọc sách báo Đọc báo (Tiết 1)

1

Tập đọc Ngôi nhà ấm áp (Tiết 1)

Chủ điểm gia đình

2

Tập đọc Ngôi nhà ấm áp (Tiết 2)

3

Chính tả Nghe viết: Cả nhà thương nhau. Chữ: r,

d, gi. Vần: an, ang / oan, anh.

 

33

4

Tập đọc Em nhà mình là nhất (Tiết 1)

5

Tập đọc Em nhà mình là nhất (Tiết 2)

6

Tập viết Tô chữ hoa: T

7

Tập đọc Làm anh

8

Góc thông minh Em là cây nến hồng

9

Kể chuyện Hai tiếng kì dị

10

Tập viết Tô chữ hoa: U, ư

11

Tự đọc sách báo Đọc sách báo ở thư viện (Tiết 1)

12

Tự đọc sách báo Đọc sách báo ở thư viện (Tiết 1)

34

1

Tập đọc Ve con đi học (Tiết 1)

Chủ điểm trường học

2

Tập đọc Ve con đi học (Tiết 2)

3

Chính tả Tập chép: Dàn đồng ca mùa hạ. Chữ:

g, gh. Vần: eo, oe.

4

Tập đọc Sử dụng đồ dùng học tập an toàn (Tiết 1)

5

Tập đọc Sử dụng đồ dùng học tập an toàn (Tiết 1)

6

Tập viết Tô chữ hoa: V, X

7

Tập đọc Chuyện ở lớp

8

Góc thông minh Trưng bày tranh ảnh “Em là cây

nến hồng”

9

Kể chuyện Chuyện của thước kẻ

10

Tập viết Tô chữ hoa: Y

11

Tự đọc sách báo Củng cố kỹ năng đọc sách báo (Tiết 1)

12

Tự đọc sách báo Củng cố kỹ năng đọc sách báo (Tiết 1)

35

1

Bài: Ôn tập cuối 5 (Tiết 1)

2

Bài: Ôn tập cuối 5 (Tiết 2)

3

Bài: Ôn tập cuối 5 (Tiết 3)

4

Bài: Ôn tập cuối 5 (Tiết 4)

5

Bài: Ôn tập cuối 5 (Tiết 5)

6

Bài: Ôn tập cuối 5 (Tiết 6)

7

Bài: Ôn tập cuối 5 (Tiết 7)

8

Bài: Ôn tập cuối 5 (Tiết 8)

9

Bài: Ôn tập cuối 5 (Tiết 9)

10

Bài: Ôn tập cuối 5 (Tiết 10)

11

Bài: Ôn tập cuối 5 (Tiết 11)

12

Bài: Ôn tập cuối 5 (Tiết 12)

Mời các bạn tham khảo các bài khác trong mục Biểu mẫu.

  • Tiêu chí chọn lọc sách giáo khoa
  • Quy trình chọn lọc sách giáo khoa mới
  • Khung thời kì bồi dưỡng thầy cô giáo sử dụng sách giáo khoa lớp 1 mới

Xem thêm thông tin Mẫu phân phối chương trình Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Cánh Diều

Mẫu cung cấp chương trình Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Cánh Diều

Sách giáo khoa Tiếng Việt 1 trong bộ Cánh diều biên soạn theo Chương trình GDPT 2018 và hợp nhất về tư tưởng “Mang cuộc sống vào bài học – Đưa bài học vào cuộc sống”. Sau đây là Mẫu cung cấp chương trình Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Cánh Diều, mời các thầy cô tham khảo.
Xem xét: Đây là mẫu cung cấp chương trình do giáo viện tự biên soạn để các thầy cô lấy tư liệu tham khảo chứ chưa phải mẫu chính thức từ Bộ Giáo Dục nhé.
Mẫu kế hoạch giảng dạy Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Cánh Diều
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT LỚP 1

Tuần

Tiết

Chủ đề / Bài

Ghi chú

1

1

Bài mở màn. Em là học trò (Tiết 1)

2

Bài mở màn. Em là học trò (Tiết 2)

3

Bài mở màn. Em là học trò (Tiết 3)

4

Bài mở màn. Em là học trò (Tiết 4)

5

Bài 1. a, c (Tiết 1)

Phần học chữ

6

Bài 1. a, c (Tiết 2)

7

Bài 1. a, c (Tiết 3)

8

Tập viết (sau bài 1)

9

Bài 2. cà, cá (Tiết 1)

10

Bài 2. cà, cá (Tiết 2)

11

Tập viết (sau bài 2)

12

Bài 3. Kể chuyện Hai con dê

2

1

Bài 4. o, ô (Tiết 1)

2

Bài 4. o, ô (Tiết 2)

3

Bài 5. cỏ, cọ (Tiết 1)

4

Bài 5. cỏ, cọ (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 4, 5)

6

Bài 6. ơ, d (Tiết 1)

7

Bài 6. ơ, d (Tiết 2)

8

Bài 7. đ, e (Tiết 1)

9

Bài 7. đ, e (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 6, 7)

11

Bài 8. Kể chuyện Chồn con đi học

12

Bài 9. Ôn tập

3

1

Bài 10. ê, l (Tiết 1)

2

Bài 10. ê, l (Tiết 2)

3

Bài 11. b, bễ (Tiết 1)

4

Bài 11. b, bễ (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 10, 11)

6

Bài 12. g, h (Tiết 1)

7

Bài 12. g, h (Tiết 2)

8

Bài 13. i, ia (Tiết 1)

9

Bài 13. i, ia (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 12, 13)

11

Bài 14. Kể chuyện Hai chú gà con

12

Bài 15. Ôn tập

1

Bài 16. gh (Tiết 1)

2

Bài 16. gh (Tiết 2)

4

3

Bài 17. gi, k (Tiết 1)

4

Bài 17. gi, k (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 17,18)

6

Bài 18. kh, m (Tiết 1)

7

Bài 18. kh, m ( (Tiết 2)

8

Bài 19, n, nh (Tiết 1)

9

Bài 19, n, nh (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 17,18)

11

Bài 20. Kể chuyện: Đôi bạn

12

Bài 21. Ôn tập

5

1

Bài 22. ng, ngh (Tiết 1)

2

Bài 22, ng, ngh (Tiết 2)

3

Bài 23. p, ph (Tiết 1)

4

Bài 23. p, ph (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 22, 23)

6

Bài 24. qu, r (Tiết 1)

7

Bài 24. qu, r (Tiết 2)

8

Bài 25. s, x (Tiết 1)

9

Bài 25. s, x (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 24,25)

11

Bài 26. Kể chuyện Kiến và bồ câu

12

Bài 27. Ôn tập

6

1

Bài 28. t, th (Tiết 1)

2

Bài 28. t, th (Tiết 2)

3

Bài 29. tr, ch (Tiết 1)

4

Bài 29. tr, ch (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 28, 29)

6

Bài 30. u, ư (Tiết 1)

7

Bài 30. u, ư (Tiết 2)

8

Bài 31. ua, ưa (Tiết 1)

9

Bài 31. ua, ưa (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 30,31)

11

Bài 32. Kể chuyện Dê con nghe lời mẹ

12

Bài 33. Ôn tập

7

1

Bài 34. v, y (Tiết 1)

2

Bài 34. v, y (Tiết 2)

3

Bài 35. Chữ hoa (Tiết 1)

4

Bài 35. Chữ hoa (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 34, 35)

6

Bài 36. am, ap (Tiết 1)

Phần học vần

7

Bài 36. am, ap (Tiết 2)

8

Bài 37. ăm, ăp (Tiết 1)

9

Bài 37. ăm, ăp (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 36,37)

11

Bài 38. Kể chuyện Chú thỏ sáng dạ

12

Bài 39. Ôn tập

8

1

Bài 40. âm, âp (Tiết 1)

2

Bài 40. âm, âp (Tiết 2)

3

Bài 41. em, ep (Tiết 1)

4

Bài 41. em, ep (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 40,41)

6

Bài 42. êm, êp (Tiết 1)

7

Bài 42. êm, êp (Tiết 2)

8

Bài 43. im, ip (Tiết 1)

9

Bài 43. im, ip (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 42,43)

11

Bài 44. Kể chuyện Ba chú lợn con

12

Bài 45. Ôn tập

9

1

Bài 46. iêm, yêm, iêp (Tiết 1)

2

Bài 46. iêm, yêm, iêp (Tiết 2)

3

Bài 47. om, op (Tiết 1)

4

Bài 47. om, op (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 46, 47)

6

Bài 48. ôm, ôp (Tiết 1)

7

Bài 48. ôm, ôp (Tiết 2)

8

Bài 49. ơm, ơp (Tiết 1)

9

Bài 49. ơm, ơp (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 48, 49)

11

Bài 50. Kể chuyện Vịt con và sơn ca

12

Bài 51. Ôn tập

10

1

Ôn tập giữa học kì I

2

Ôn tập giữa học kì I

3

Ôn tập giữa học kì I

4

Ôn tập giữa học kì I

5

Ôn tập giữa học kì I

6

Ôn tập giữa học kì I

7

Ôn tập giữa học kì I

8

Ôn tập giữa học kì I

9

Ôn tập giữa học kì I

10

Ôn tập giữa học kì I

11

Ôn tập giữa học kì I

12

Ôn tập giữa học kì I

11

1

Bài 52. um, up (Tiết 1)

2

Bài 52. um, up (Tiết 2)

3

Bài 53. uôm (Tiết 1)

4

Bài 53. uôm (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 52, 53)

6

Bài 54. ươm, ươp (Tiết 1)

7

Bài 54. ươm, ươp (Tiết 2)

8

Bài 55. an, at (Tiết 1)

9

Bài 55. an, at (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 54, 55)

11

Bài 56. Kể chuyện Sói và Sóc

12

Bài 57. Ôn tập

12

1

Bài 58. ăn, ăt (Tiết 1)

2

Bài 58. ăn, ăt (Tiết 2)

3

Bài 59. ân, ât (Tiết 1)

4

Bài 59. ân, ât (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 58, 59)

6

Bài 60. en, et (Tiết 1)

7

Bài 60. en, et (Tiết 2)

8

Bài 61. ên, êt (Tiết 1)

9

Bài 61. ên, êt (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 60, 61)

11

Bài 62. Kể chuyện Sư Tử và Chuột Nhắt

12

Bài 63. Ôn tập

13

1

Bài 64. in, it (Tiết 1)

2

Bài 64. in, it (Tiết 2)

3

Bài 65. iên, iêt (Tiết 1)

4

Bài 65. iên, iêt (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 64, 65)

6

Bài 66. yên, yêt (Tiết 1)

7

Bài 66. yên, yêt (Tiết 2)

8

Bài 67. on, ot (Tiết 1)

9

Bài 67. on, ot (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 66, 67)

11

Bài 68. Kể chuyện Mây đen và mây trắng

12

Bài 69. Ôn tập

1

Bài 70. ôn, ôt (Tiết 1)

2

Bài 70. ôn, ôt (Tiết 2)

 

14

3

Bài 71. ơn, ơt (Tiết 1)

4

Bài 71. ơn, ơt (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 70, 71)

6

Bài 72. un, ut, ưt (Tiết 1)

7

Bài 72. un, ut, ưt (Tiết 2)

8

Bài 73. uôn, uôt (Tiết 1)

9

Bài 73. uôn, uôt (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 72, 73)

11

Bài 74. Kể chuyện Thần gió và Mặt trời

12

Bài 75. Ôn tập

15

1

Bài 76. uơn, uơt (Tiết 1)

2

Bài 76. uơn, uơt (Tiết 2)

3

Bài 77. ang, ac (Tiết 1)

4

Bài 77. ang, ac (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 77, 78)

6

Bài 78. ăng, ăc (Tiết 1)

7

Bài 78. ăng, ăc (Tiết 2)

8

Bài 79. âng, âc (Tiết 1)

9

Bài 79. âng, âc (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 78, 79)

11

Bài 80. Kể chuyện Láng giềng

12

Bài 81. Ôn tập

16

1

Bài 82. eng, ec (Tiết 1)

2

Bài 82. eng, ec (Tiết 2)

3

Bài 83. iêng, yêng, iêc (Tiết 1)

4

Bài 83. iêng, yêng, iêc (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 82, 83)

6

Bài 84. ong, oc (Tiết 1)

7

Bài 84. ong, oc (Tiết 2)

8

Bài 85. ông, ôc (Tiết 1)

9

Bài 85. ông, ôc (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 84, 85)

11

Bài 86. Kể chuyện Cô nhỏ và con gấu

12

Bài 87. Ôn tập

17

1

Bài 88. ung, uc (Tiết 1)

2

Bài 88. ung, uc (Tiết 2)

3

Bài 89. ưng, ưc (Tiết 1)

4

Bài 89. ưng, ưc (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 88, 89)

6

Bài 90. uông, uôc (Tiết 1)

7

Bài 90. uông, uôc (Tiết 2)

8

Bài 91. ương, ước (Tiết 1)

9

Bài 91. ương, ước (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 90,91)

11

Bài 92. Kể chuyện Ông lão và sếu bé

12

Bài 93. Ôn tập

18

1

Ôn tập cuối học kì I

2

Ôn tập cuối học kì I

3

Ôn tập cuối học kì I

4

Ôn tập cuối học kì I

5

Ôn tập cuối học kì I

6

Ôn tập cuối học kì I

7

Ôn tập cuối học kì I

8

Ôn tập cuối học kì I

9

Ôn tập cuối học kì I

10

Ôn tập cuối học kì I

11

Ôn tập cuối học kì I

12

Ôn tập cuối học kì I

19

1

Bài 94. anh, ach (Tiết 1)

2

Bài 94. anh, ach (Tiết 2)

3

Bài 95. ênh, êch (Tiết 1)

4

Bài 95. ênh, êch (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 94, 95)

6

Bài 96. inh, ich (Tiết 1)

7

Bài 96. inh, ich (Tiết 2)

8

Bài 97. người nào, ay (Tiết 1)

9

Bài 97. người nào, ay (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 96, 97)

11

Bài 98. Kể chuyện Ong mật và ong bắp cày

12

Bài 99. Ôn tập

20

1

Bài 100. oi, ây (Tiết 1)

2

Bài 100. oi, ây (Tiết 2)

3

Bài 101. ôi, ơi (Tiết 1)

4

Bài 101. ôi, ơi (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 100, 101)

6

Bài 102. ui, ưi (Tiết 1)

7

Bài 102. ui, ưi (Tiết 2)

8

Bài 103. uôi, ươi (Tiết 1)

9

Bài 103. uôi, ươi (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 102, 103)

11

Bài 104. Kể chuyện Thổi bóng

12

Bài 105. Ôn tập

21

1

Bài 106. ao, eo (Tiết 1)

2

Bài 106. ao, eo (Tiết 2)

3

Bài 107. au, âu (Tiết 1)

4

Bài 107. au, âu (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 106, 107)

6

Bài 108. êu, iu (Tiết 1)

7

Bài 108. êu, iu (Tiết 2)

8

Bài 109. iêu, yêu (Tiết 1)

9

Bài 109. iêu, yêu (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 108, 109)

11

Bài 110. Kể chuyện Mèo con bị lạc

12

Bài 111. Ôn tập

22

1

Bài 112. ưu, ươu (Tiết 1)

2

Bài 112. ưu, ươu (Tiết 2)

3

Bài 113. oa, oe (Tiết 1)

4

Bài 113. oa, oe (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 112, 113)

6

Bài 114. uê, uơ (Tiết 1)

7

Bài 114. uê, uơ (Tiết 2)

8

Bài 115. uy, uya (Tiết 1)

9

Bài 115. uy, uya (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 114, 115)

11

Bài 116. Kể chuyện Cây khế

12

Bài 117. Ôn tập

23

1

Bài 118. oam, oăm (Tiết 1)

2

Bài 118. oam, oăm (Tiết 2)

3

Bài 119. oan, oat (Tiết 1)

4

Bài 119. oan, oat (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 118, 119)

6

Bài 120. oăn, oăt (Tiết 1)

7

Bài 120. oăn, oăt (Tiết 2)

8

Bài 121. uân, uât (Tiết 1)

9

Bài 121. uân, uât (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 120, 121)

11

Bài 122. Kể chuyện Hoa tặng bà

12

Bài 123. Ôn tập

1

Bài 124. oen, oet (Tiết 1)

2

Bài 124. oen, oet (Tiết 2)

 

24

3

Bài 125. uyên, uyêt (Tiết 1)

4

Bài 125. uyên, uyêt (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 124, 125)

6

Bài 126. uyn, uyt (Tiết 1)

7

Bài 126. uyn, uyt (Tiết 2)

8

Bài 127. oang, oac (Tiết 1)

9

Bài 127. oang, oac (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 126, 127)

11

Bài Kể chuyện Cá đuôi cờ

12

Bài 129. Ôn tập

25

1

Bài 130. oăng, oăc (Tiết 1)

2

Bài 130. oăng, oăc (Tiết 2)

3

Bài 131. oanh, oach (Tiết 1)

4

Bài 131. oanh, oach (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 130, 131)

6

Bài 132. uênh, uêch (Tiết 1)

7

Bài 132. uênh, uêch (Tiết 2)

8

Bài 133. uynh, uych (Tiết 1)

9

Bài 133. uynh, uych (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 132, 133)

11

Bài 134. Kể chuyện Chim hoạ mi

12

Bài 135. Ôn tập

26

1

Bài 136. oai, oay, uây (Tiết 1)

2

Bài 136. oai, oay, uây (Tiết 2)

3

Bài 137. Vần ít gặp (Tiết 1)

4

Bài 137. Vần ít gặp (Tiết 2)

5

Bài 137. Vần ít gặp (Tiết 3)

6

Tập viết (sau bài 136, 137)

7

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 1)

8

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 2)

9

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 3)

10

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 4)

11

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 5)

12

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 6)

27

1

Bài Tập đọc Chuột con dễ thương (Tiết 1)

Phần luyện tập tổng hợp Chủ điểm gia đình

2

Bài Tập đọc Chuột con dễ thương (Tiết 2)

3

Chính tả Tập chép: Con mèo nhưng mà trèo cây cau.
Chữ: ng, ngh. Vần: uôn, uôt /ương, ươc.

4

Tập đọc Món quà quý nhất

5

Tập đọc Món quà quý nhất

6

Tập viết Tô chữ hoa: A, Ă, Â

7

Tập đọc Nắng

8

Góc thông minh Bưu thiếp “Lời mến thương”

9

Kể chuyện Cô nhỏ quàng khăn đỏ

10

Tập viết Tô chữ hoa: B

11

Tự đọc sách báo Làm quen với việc đọc sách báo

12

Tự đọc sách báo Làm quen với việc đọc sách báo

28

1

Tập đọc Thầy giáo (tiết 1)

Chủ điểm trường học

2

Tập đọc Thầy giáo (tiết 1)

3

Chính tả Nghe viết: Cô giáo với mùa thu.
Chữ: g, gh. Vần: người nào, ay.

4

Tập đọc Kiến em đi học (Tiết 1)

5

Tập đọc Kiến em đi học (Tiết 2)

6

Tập viết Tô chữ hoa: C

7

Tập đọc Đi học

8

Góc thông minh Trưng bày: Bưu thiếp “Lời yêu
thương”

9

Kể chuyện Ba món quà

10

Tập viết Tô chữ hoa: D, Đ

11

Tự đọc sách báo Đọc truyện (tiết 1)

12

Tự đọc sách báo Đọc truyện (tiết 2)

29

1

Tập đọc Sơn ca, nai và ếch (tiết 1)

2

Tập đọc Sơn ca, nai và ếch (tiết 2)

3

Chính tả Tập chép: Chim sâu. Chữ: c, k. Vần:
uyt, uych.

4

Tập đọc Chuyện trong vườn (Tiết 1)

5

Tập đọc Chuyện trong vườn (Tiết 2)

6

Tập viết Tô chữ hoa: E, Ê

7

Tập đọc Kể cho nhỏ nghe

8

Góc thông minh Em yêu tự nhiên.

9

Kể chuyện Chuyện của huê hồng

10

Tập viết Tô chữ hoa: G, H

11

Tự đọc sách báo Đọc truyện tranh (Tiết 1)

12

Tự đọc sách báo Đọc truyện tranh (Tiết 2)

1

Tập đọc Ông giẳng ông giăng (Tiết 1)

Chủ điểm gia đình

2

Tập đọc Ông giẳng ông giăng (Tiết 2)

3

Chính tả Nghe viết: Ông giẳng ông giăng.
Điền tiếng vào chỗ trống. Chữ: r, d, gi.

4

Tập đọc Sẻ anh, Sẻ em (Tiết 1)

5

Tập đọc Sẻ anh, Sẻ em (Tiết 2)

 

30

6

Tập viết Tô chữ hoa: I, K

7

Tập đọc Ngoan

8

Góc thông minh Trưng bày tranh ảnh: “Em yêu
tự nhiên”

9

Kể chuyện Ba cô con gái

10

Tập viết Tô chữ hoa: L

11

Tự đọc sách báo Đọc thơ (Tiết 1)

12

Tự đọc sách báo Đọc thơ (Tiết 2)

31

1

Tập đọc Cái kẹo và con cánh cam (Tiết 1)

Chủ điểm trường học

2

Tập đọc Cái kẹo và con cánh cam (Tiết 2)

3

Chính tả Tập chép: Cô và mẹ. Viết tiếng bắt
đầu bằng c, k.

4

Tập đọc Giờ học vẽ (Tiết 1)

5

Tập đọc Giờ học vẽ (Tiết 2)

6

Tập viết Tô chữ hoa: M, N

7

Tập đọc Quyển vở của em

8

Góc thông minh Quà tặng ý nghĩa

9

Kể chuyện Đi tìm vần “êm”

10

Tập viết Tô chữ hoa: O, Ô, Ơ

11

Tự đọc sách báo Đọc sách về tri thức, kĩ
năng sống (Tiết 1)

12

Tự đọc sách báo Đọc sách về tri thức, kỹ năng sống (Tiết 2)

32

1

Tập đọc Cuộc thi ko thành (Tiết 1)

Chủ điểm tự nhiên

2

Tập đọc Cuộc thi ko thành (Tiết 2)

3

Chính tả Tập chép: Rùa con đi chợ. Chữ: ng,
ngh. Vần: uôi, uây.

4

Tập đọc Anh hùng đại dương (Tiết 1)

5

Tập đọc Anh hùng đại dương (Tiết 2)

6

Tập viết Tô chữ hoa: P, Q

7

Tập đọc Hoa kết trái

8

Góc thông minh Trưng bày: “Quà tặng ý nghĩa”

9

Kể chuyện Cuộc phiêu lưu của giọt nước tí hon

10

Tập viết Tô chữ hoa: R, S

11

Tự đọc sách báo Đọc báo (Tiết 1)

12

Tự đọc sách báo Đọc báo (Tiết 1)

1

Tập đọc Ngôi nhà ấm áp (Tiết 1)

Chủ điểm gia đình

2

Tập đọc Ngôi nhà ấm áp (Tiết 2)

3

Chính tả Nghe viết: Cả nhà thương nhau. Chữ: r,
d, gi. Vần: an, ang / oan, anh.

 

33

4

Tập đọc Em nhà mình là nhất (Tiết 1)

5

Tập đọc Em nhà mình là nhất (Tiết 2)

6

Tập viết Tô chữ hoa: T

7

Tập đọc Làm anh

8

Góc thông minh Em là cây nến hồng

9

Kể chuyện Hai tiếng kì dị

10

Tập viết Tô chữ hoa: U, ư

11

Tự đọc sách báo Đọc sách báo ở thư viện (Tiết 1)

12

Tự đọc sách báo Đọc sách báo ở thư viện (Tiết 1)

34

1

Tập đọc Ve con đi học (Tiết 1)

Chủ điểm trường học

2

Tập đọc Ve con đi học (Tiết 2)

3

Chính tả Tập chép: Dàn đồng ca mùa hạ. Chữ:
g, gh. Vần: eo, oe.

4

Tập đọc Sử dụng đồ dùng học tập an toàn (Tiết 1)

5

Tập đọc Sử dụng đồ dùng học tập an toàn (Tiết 1)

6

Tập viết Tô chữ hoa: V, X

7

Tập đọc Chuyện ở lớp

8

Góc thông minh Trưng bày tranh ảnh “Em là cây
nến hồng”

9

Kể chuyện Chuyện của thước kẻ

10

Tập viết Tô chữ hoa: Y

11

Tự đọc sách báo Củng cố kỹ năng đọc sách báo (Tiết 1)

12

Tự đọc sách báo Củng cố kỹ năng đọc sách báo (Tiết 1)

35

1

Bài: Ôn tập cuối 5 (Tiết 1)

2

Bài: Ôn tập cuối 5 (Tiết 2)

3

Bài: Ôn tập cuối 5 (Tiết 3)

4

Bài: Ôn tập cuối 5 (Tiết 4)

5

Bài: Ôn tập cuối 5 (Tiết 5)

6

Bài: Ôn tập cuối 5 (Tiết 6)

7

Bài: Ôn tập cuối 5 (Tiết 7)

8

Bài: Ôn tập cuối 5 (Tiết 8)

9

Bài: Ôn tập cuối 5 (Tiết 9)

10

Bài: Ôn tập cuối 5 (Tiết 10)

11

Bài: Ôn tập cuối 5 (Tiết 11)

12

Bài: Ôn tập cuối 5 (Tiết 12)

Mời các bạn tham khảo các bài khác trong mục Biểu mẫu.
Tiêu chí chọn lọc sách giáo khoa
Quy trình chọn lọc sách giáo khoa mới
Khung thời kì bồi dưỡng thầy cô giáo sử dụng sách giáo khoa lớp 1 mới

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #phân #phối #chương #trình #Tiếng #Việt #lớp #bộ #sách #Cánh #Diều

Mẫu cung cấp chương trình Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Cánh Diều

Sách giáo khoa Tiếng Việt 1 trong bộ Cánh diều biên soạn theo Chương trình GDPT 2018 và hợp nhất về tư tưởng “Mang cuộc sống vào bài học – Đưa bài học vào cuộc sống”. Sau đây là Mẫu cung cấp chương trình Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Cánh Diều, mời các thầy cô tham khảo.
Xem xét: Đây là mẫu cung cấp chương trình do giáo viện tự biên soạn để các thầy cô lấy tư liệu tham khảo chứ chưa phải mẫu chính thức từ Bộ Giáo Dục nhé.
Mẫu kế hoạch giảng dạy Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Cánh Diều
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT LỚP 1

Tuần

Tiết

Chủ đề / Bài

Ghi chú

1

1

Bài mở màn. Em là học trò (Tiết 1)

2

Bài mở màn. Em là học trò (Tiết 2)

3

Bài mở màn. Em là học trò (Tiết 3)

4

Bài mở màn. Em là học trò (Tiết 4)

5

Bài 1. a, c (Tiết 1)

Phần học chữ

6

Bài 1. a, c (Tiết 2)

7

Bài 1. a, c (Tiết 3)

8

Tập viết (sau bài 1)

9

Bài 2. cà, cá (Tiết 1)

10

Bài 2. cà, cá (Tiết 2)

11

Tập viết (sau bài 2)

12

Bài 3. Kể chuyện Hai con dê

2

1

Bài 4. o, ô (Tiết 1)

2

Bài 4. o, ô (Tiết 2)

3

Bài 5. cỏ, cọ (Tiết 1)

4

Bài 5. cỏ, cọ (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 4, 5)

6

Bài 6. ơ, d (Tiết 1)

7

Bài 6. ơ, d (Tiết 2)

8

Bài 7. đ, e (Tiết 1)

9

Bài 7. đ, e (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 6, 7)

11

Bài 8. Kể chuyện Chồn con đi học

12

Bài 9. Ôn tập

3

1

Bài 10. ê, l (Tiết 1)

2

Bài 10. ê, l (Tiết 2)

3

Bài 11. b, bễ (Tiết 1)

4

Bài 11. b, bễ (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 10, 11)

6

Bài 12. g, h (Tiết 1)

7

Bài 12. g, h (Tiết 2)

8

Bài 13. i, ia (Tiết 1)

9

Bài 13. i, ia (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 12, 13)

11

Bài 14. Kể chuyện Hai chú gà con

12

Bài 15. Ôn tập

1

Bài 16. gh (Tiết 1)

2

Bài 16. gh (Tiết 2)

4

3

Bài 17. gi, k (Tiết 1)

4

Bài 17. gi, k (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 17,18)

6

Bài 18. kh, m (Tiết 1)

7

Bài 18. kh, m ( (Tiết 2)

8

Bài 19, n, nh (Tiết 1)

9

Bài 19, n, nh (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 17,18)

11

Bài 20. Kể chuyện: Đôi bạn

12

Bài 21. Ôn tập

5

1

Bài 22. ng, ngh (Tiết 1)

2

Bài 22, ng, ngh (Tiết 2)

3

Bài 23. p, ph (Tiết 1)

4

Bài 23. p, ph (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 22, 23)

6

Bài 24. qu, r (Tiết 1)

7

Bài 24. qu, r (Tiết 2)

8

Bài 25. s, x (Tiết 1)

9

Bài 25. s, x (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 24,25)

11

Bài 26. Kể chuyện Kiến và bồ câu

12

Bài 27. Ôn tập

6

1

Bài 28. t, th (Tiết 1)

2

Bài 28. t, th (Tiết 2)

3

Bài 29. tr, ch (Tiết 1)

4

Bài 29. tr, ch (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 28, 29)

6

Bài 30. u, ư (Tiết 1)

7

Bài 30. u, ư (Tiết 2)

8

Bài 31. ua, ưa (Tiết 1)

9

Bài 31. ua, ưa (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 30,31)

11

Bài 32. Kể chuyện Dê con nghe lời mẹ

12

Bài 33. Ôn tập

7

1

Bài 34. v, y (Tiết 1)

2

Bài 34. v, y (Tiết 2)

3

Bài 35. Chữ hoa (Tiết 1)

4

Bài 35. Chữ hoa (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 34, 35)

6

Bài 36. am, ap (Tiết 1)

Phần học vần

7

Bài 36. am, ap (Tiết 2)

8

Bài 37. ăm, ăp (Tiết 1)

9

Bài 37. ăm, ăp (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 36,37)

11

Bài 38. Kể chuyện Chú thỏ sáng dạ

12

Bài 39. Ôn tập

8

1

Bài 40. âm, âp (Tiết 1)

2

Bài 40. âm, âp (Tiết 2)

3

Bài 41. em, ep (Tiết 1)

4

Bài 41. em, ep (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 40,41)

6

Bài 42. êm, êp (Tiết 1)

7

Bài 42. êm, êp (Tiết 2)

8

Bài 43. im, ip (Tiết 1)

9

Bài 43. im, ip (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 42,43)

11

Bài 44. Kể chuyện Ba chú lợn con

12

Bài 45. Ôn tập

9

1

Bài 46. iêm, yêm, iêp (Tiết 1)

2

Bài 46. iêm, yêm, iêp (Tiết 2)

3

Bài 47. om, op (Tiết 1)

4

Bài 47. om, op (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 46, 47)

6

Bài 48. ôm, ôp (Tiết 1)

7

Bài 48. ôm, ôp (Tiết 2)

8

Bài 49. ơm, ơp (Tiết 1)

9

Bài 49. ơm, ơp (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 48, 49)

11

Bài 50. Kể chuyện Vịt con và sơn ca

12

Bài 51. Ôn tập

10

1

Ôn tập giữa học kì I

2

Ôn tập giữa học kì I

3

Ôn tập giữa học kì I

4

Ôn tập giữa học kì I

5

Ôn tập giữa học kì I

6

Ôn tập giữa học kì I

7

Ôn tập giữa học kì I

8

Ôn tập giữa học kì I

9

Ôn tập giữa học kì I

10

Ôn tập giữa học kì I

11

Ôn tập giữa học kì I

12

Ôn tập giữa học kì I

11

1

Bài 52. um, up (Tiết 1)

2

Bài 52. um, up (Tiết 2)

3

Bài 53. uôm (Tiết 1)

4

Bài 53. uôm (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 52, 53)

6

Bài 54. ươm, ươp (Tiết 1)

7

Bài 54. ươm, ươp (Tiết 2)

8

Bài 55. an, at (Tiết 1)

9

Bài 55. an, at (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 54, 55)

11

Bài 56. Kể chuyện Sói và Sóc

12

Bài 57. Ôn tập

12

1

Bài 58. ăn, ăt (Tiết 1)

2

Bài 58. ăn, ăt (Tiết 2)

3

Bài 59. ân, ât (Tiết 1)

4

Bài 59. ân, ât (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 58, 59)

6

Bài 60. en, et (Tiết 1)

7

Bài 60. en, et (Tiết 2)

8

Bài 61. ên, êt (Tiết 1)

9

Bài 61. ên, êt (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 60, 61)

11

Bài 62. Kể chuyện Sư Tử và Chuột Nhắt

12

Bài 63. Ôn tập

13

1

Bài 64. in, it (Tiết 1)

2

Bài 64. in, it (Tiết 2)

3

Bài 65. iên, iêt (Tiết 1)

4

Bài 65. iên, iêt (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 64, 65)

6

Bài 66. yên, yêt (Tiết 1)

7

Bài 66. yên, yêt (Tiết 2)

8

Bài 67. on, ot (Tiết 1)

9

Bài 67. on, ot (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 66, 67)

11

Bài 68. Kể chuyện Mây đen và mây trắng

12

Bài 69. Ôn tập

1

Bài 70. ôn, ôt (Tiết 1)

2

Bài 70. ôn, ôt (Tiết 2)

 

14

3

Bài 71. ơn, ơt (Tiết 1)

4

Bài 71. ơn, ơt (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 70, 71)

6

Bài 72. un, ut, ưt (Tiết 1)

7

Bài 72. un, ut, ưt (Tiết 2)

8

Bài 73. uôn, uôt (Tiết 1)

9

Bài 73. uôn, uôt (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 72, 73)

11

Bài 74. Kể chuyện Thần gió và Mặt trời

12

Bài 75. Ôn tập

15

1

Bài 76. uơn, uơt (Tiết 1)

2

Bài 76. uơn, uơt (Tiết 2)

3

Bài 77. ang, ac (Tiết 1)

4

Bài 77. ang, ac (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 77, 78)

6

Bài 78. ăng, ăc (Tiết 1)

7

Bài 78. ăng, ăc (Tiết 2)

8

Bài 79. âng, âc (Tiết 1)

9

Bài 79. âng, âc (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 78, 79)

11

Bài 80. Kể chuyện Láng giềng

12

Bài 81. Ôn tập

16

1

Bài 82. eng, ec (Tiết 1)

2

Bài 82. eng, ec (Tiết 2)

3

Bài 83. iêng, yêng, iêc (Tiết 1)

4

Bài 83. iêng, yêng, iêc (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 82, 83)

6

Bài 84. ong, oc (Tiết 1)

7

Bài 84. ong, oc (Tiết 2)

8

Bài 85. ông, ôc (Tiết 1)

9

Bài 85. ông, ôc (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 84, 85)

11

Bài 86. Kể chuyện Cô nhỏ và con gấu

12

Bài 87. Ôn tập

17

1

Bài 88. ung, uc (Tiết 1)

2

Bài 88. ung, uc (Tiết 2)

3

Bài 89. ưng, ưc (Tiết 1)

4

Bài 89. ưng, ưc (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 88, 89)

6

Bài 90. uông, uôc (Tiết 1)

7

Bài 90. uông, uôc (Tiết 2)

8

Bài 91. ương, ước (Tiết 1)

9

Bài 91. ương, ước (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 90,91)

11

Bài 92. Kể chuyện Ông lão và sếu bé

12

Bài 93. Ôn tập

18

1

Ôn tập cuối học kì I

2

Ôn tập cuối học kì I

3

Ôn tập cuối học kì I

4

Ôn tập cuối học kì I

5

Ôn tập cuối học kì I

6

Ôn tập cuối học kì I

7

Ôn tập cuối học kì I

8

Ôn tập cuối học kì I

9

Ôn tập cuối học kì I

10

Ôn tập cuối học kì I

11

Ôn tập cuối học kì I

12

Ôn tập cuối học kì I

19

1

Bài 94. anh, ach (Tiết 1)

2

Bài 94. anh, ach (Tiết 2)

3

Bài 95. ênh, êch (Tiết 1)

4

Bài 95. ênh, êch (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 94, 95)

6

Bài 96. inh, ich (Tiết 1)

7

Bài 96. inh, ich (Tiết 2)

8

Bài 97. người nào, ay (Tiết 1)

9

Bài 97. người nào, ay (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 96, 97)

11

Bài 98. Kể chuyện Ong mật và ong bắp cày

12

Bài 99. Ôn tập

20

1

Bài 100. oi, ây (Tiết 1)

2

Bài 100. oi, ây (Tiết 2)

3

Bài 101. ôi, ơi (Tiết 1)

4

Bài 101. ôi, ơi (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 100, 101)

6

Bài 102. ui, ưi (Tiết 1)

7

Bài 102. ui, ưi (Tiết 2)

8

Bài 103. uôi, ươi (Tiết 1)

9

Bài 103. uôi, ươi (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 102, 103)

11

Bài 104. Kể chuyện Thổi bóng

12

Bài 105. Ôn tập

21

1

Bài 106. ao, eo (Tiết 1)

2

Bài 106. ao, eo (Tiết 2)

3

Bài 107. au, âu (Tiết 1)

4

Bài 107. au, âu (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 106, 107)

6

Bài 108. êu, iu (Tiết 1)

7

Bài 108. êu, iu (Tiết 2)

8

Bài 109. iêu, yêu (Tiết 1)

9

Bài 109. iêu, yêu (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 108, 109)

11

Bài 110. Kể chuyện Mèo con bị lạc

12

Bài 111. Ôn tập

22

1

Bài 112. ưu, ươu (Tiết 1)

2

Bài 112. ưu, ươu (Tiết 2)

3

Bài 113. oa, oe (Tiết 1)

4

Bài 113. oa, oe (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 112, 113)

6

Bài 114. uê, uơ (Tiết 1)

7

Bài 114. uê, uơ (Tiết 2)

8

Bài 115. uy, uya (Tiết 1)

9

Bài 115. uy, uya (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 114, 115)

11

Bài 116. Kể chuyện Cây khế

12

Bài 117. Ôn tập

23

1

Bài 118. oam, oăm (Tiết 1)

2

Bài 118. oam, oăm (Tiết 2)

3

Bài 119. oan, oat (Tiết 1)

4

Bài 119. oan, oat (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 118, 119)

6

Bài 120. oăn, oăt (Tiết 1)

7

Bài 120. oăn, oăt (Tiết 2)

8

Bài 121. uân, uât (Tiết 1)

9

Bài 121. uân, uât (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 120, 121)

11

Bài 122. Kể chuyện Hoa tặng bà

12

Bài 123. Ôn tập

1

Bài 124. oen, oet (Tiết 1)

2

Bài 124. oen, oet (Tiết 2)

 

24

3

Bài 125. uyên, uyêt (Tiết 1)

4

Bài 125. uyên, uyêt (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 124, 125)

6

Bài 126. uyn, uyt (Tiết 1)

7

Bài 126. uyn, uyt (Tiết 2)

8

Bài 127. oang, oac (Tiết 1)

9

Bài 127. oang, oac (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 126, 127)

11

Bài Kể chuyện Cá đuôi cờ

12

Bài 129. Ôn tập

25

1

Bài 130. oăng, oăc (Tiết 1)

2

Bài 130. oăng, oăc (Tiết 2)

3

Bài 131. oanh, oach (Tiết 1)

4

Bài 131. oanh, oach (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 130, 131)

6

Bài 132. uênh, uêch (Tiết 1)

7

Bài 132. uênh, uêch (Tiết 2)

8

Bài 133. uynh, uych (Tiết 1)

9

Bài 133. uynh, uych (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 132, 133)

11

Bài 134. Kể chuyện Chim hoạ mi

12

Bài 135. Ôn tập

26

1

Bài 136. oai, oay, uây (Tiết 1)

2

Bài 136. oai, oay, uây (Tiết 2)

3

Bài 137. Vần ít gặp (Tiết 1)

4

Bài 137. Vần ít gặp (Tiết 2)

5

Bài 137. Vần ít gặp (Tiết 3)

6

Tập viết (sau bài 136, 137)

7

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 1)

8

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 2)

9

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 3)

10

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 4)

11

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 5)

12

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 6)

27

1

Bài Tập đọc Chuột con dễ thương (Tiết 1)

Phần luyện tập tổng hợp Chủ điểm gia đình

2

Bài Tập đọc Chuột con dễ thương (Tiết 2)

3

Chính tả Tập chép: Con mèo nhưng mà trèo cây cau.
Chữ: ng, ngh. Vần: uôn, uôt /ương, ươc.

4

Tập đọc Món quà quý nhất

5

Tập đọc Món quà quý nhất

6

Tập viết Tô chữ hoa: A, Ă, Â

7

Tập đọc Nắng

8

Góc thông minh Bưu thiếp “Lời mến thương”

9

Kể chuyện Cô nhỏ quàng khăn đỏ

10

Tập viết Tô chữ hoa: B

11

Tự đọc sách báo Làm quen với việc đọc sách báo

12

Tự đọc sách báo Làm quen với việc đọc sách báo

28

1

Tập đọc Thầy giáo (tiết 1)

Chủ điểm trường học

2

Tập đọc Thầy giáo (tiết 1)

3

Chính tả Nghe viết: Cô giáo với mùa thu.
Chữ: g, gh. Vần: người nào, ay.

4

Tập đọc Kiến em đi học (Tiết 1)

5

Tập đọc Kiến em đi học (Tiết 2)

6

Tập viết Tô chữ hoa: C

7

Tập đọc Đi học

8

Góc thông minh Trưng bày: Bưu thiếp “Lời yêu
thương”

9

Kể chuyện Ba món quà

10

Tập viết Tô chữ hoa: D, Đ

11

Tự đọc sách báo Đọc truyện (tiết 1)

12

Tự đọc sách báo Đọc truyện (tiết 2)

29

1

Tập đọc Sơn ca, nai và ếch (tiết 1)

2

Tập đọc Sơn ca, nai và ếch (tiết 2)

3

Chính tả Tập chép: Chim sâu. Chữ: c, k. Vần:
uyt, uych.

4

Tập đọc Chuyện trong vườn (Tiết 1)

5

Tập đọc Chuyện trong vườn (Tiết 2)

6

Tập viết Tô chữ hoa: E, Ê

7

Tập đọc Kể cho nhỏ nghe

8

Góc thông minh Em yêu tự nhiên.

9

Kể chuyện Chuyện của huê hồng

10

Tập viết Tô chữ hoa: G, H

11

Tự đọc sách báo Đọc truyện tranh (Tiết 1)

12

Tự đọc sách báo Đọc truyện tranh (Tiết 2)

1

Tập đọc Ông giẳng ông giăng (Tiết 1)

Chủ điểm gia đình

2

Tập đọc Ông giẳng ông giăng (Tiết 2)

3

Chính tả Nghe viết: Ông giẳng ông giăng.
Điền tiếng vào chỗ trống. Chữ: r, d, gi.

4

Tập đọc Sẻ anh, Sẻ em (Tiết 1)

5

Tập đọc Sẻ anh, Sẻ em (Tiết 2)

 

30

6

Tập viết Tô chữ hoa: I, K

7

Tập đọc Ngoan

8

Góc thông minh Trưng bày tranh ảnh: “Em yêu
tự nhiên”

9

Kể chuyện Ba cô con gái

10

Tập viết Tô chữ hoa: L

11

Tự đọc sách báo Đọc thơ (Tiết 1)

12

Tự đọc sách báo Đọc thơ (Tiết 2)

31

1

Tập đọc Cái kẹo và con cánh cam (Tiết 1)

Chủ điểm trường học

2

Tập đọc Cái kẹo và con cánh cam (Tiết 2)

3

Chính tả Tập chép: Cô và mẹ. Viết tiếng bắt
đầu bằng c, k.

4

Tập đọc Giờ học vẽ (Tiết 1)

5

Tập đọc Giờ học vẽ (Tiết 2)

6

Tập viết Tô chữ hoa: M, N

7

Tập đọc Quyển vở của em

8

Góc thông minh Quà tặng ý nghĩa

9

Kể chuyện Đi tìm vần “êm”

10

Tập viết Tô chữ hoa: O, Ô, Ơ

11

Tự đọc sách báo Đọc sách về tri thức, kĩ
năng sống (Tiết 1)

12

Tự đọc sách báo Đọc sách về tri thức, kỹ năng sống (Tiết 2)

32

1

Tập đọc Cuộc thi ko thành (Tiết 1)

Chủ điểm tự nhiên

2

Tập đọc Cuộc thi ko thành (Tiết 2)

3

Chính tả Tập chép: Rùa con đi chợ. Chữ: ng,
ngh. Vần: uôi, uây.

4

Tập đọc Anh hùng đại dương (Tiết 1)

5

Tập đọc Anh hùng đại dương (Tiết 2)

6

Tập viết Tô chữ hoa: P, Q

7

Tập đọc Hoa kết trái

8

Góc thông minh Trưng bày: “Quà tặng ý nghĩa”

9

Kể chuyện Cuộc phiêu lưu của giọt nước tí hon

10

Tập viết Tô chữ hoa: R, S

11

Tự đọc sách báo Đọc báo (Tiết 1)

12

Tự đọc sách báo Đọc báo (Tiết 1)

1

Tập đọc Ngôi nhà ấm áp (Tiết 1)

Chủ điểm gia đình

2

Tập đọc Ngôi nhà ấm áp (Tiết 2)

3

Chính tả Nghe viết: Cả nhà thương nhau. Chữ: r,
d, gi. Vần: an, ang / oan, anh.

 

33

4

Tập đọc Em nhà mình là nhất (Tiết 1)

5

Tập đọc Em nhà mình là nhất (Tiết 2)

6

Tập viết Tô chữ hoa: T

7

Tập đọc Làm anh

8

Góc thông minh Em là cây nến hồng

9

Kể chuyện Hai tiếng kì dị

10

Tập viết Tô chữ hoa: U, ư

11

Tự đọc sách báo Đọc sách báo ở thư viện (Tiết 1)

12

Tự đọc sách báo Đọc sách báo ở thư viện (Tiết 1)

34

1

Tập đọc Ve con đi học (Tiết 1)

Chủ điểm trường học

2

Tập đọc Ve con đi học (Tiết 2)

3

Chính tả Tập chép: Dàn đồng ca mùa hạ. Chữ:
g, gh. Vần: eo, oe.

4

Tập đọc Sử dụng đồ dùng học tập an toàn (Tiết 1)

5

Tập đọc Sử dụng đồ dùng học tập an toàn (Tiết 1)

6

Tập viết Tô chữ hoa: V, X

7

Tập đọc Chuyện ở lớp

8

Góc thông minh Trưng bày tranh ảnh “Em là cây
nến hồng”

9

Kể chuyện Chuyện của thước kẻ

10

Tập viết Tô chữ hoa: Y

11

Tự đọc sách báo Củng cố kỹ năng đọc sách báo (Tiết 1)

12

Tự đọc sách báo Củng cố kỹ năng đọc sách báo (Tiết 1)

35

1

Bài: Ôn tập cuối 5 (Tiết 1)

2

Bài: Ôn tập cuối 5 (Tiết 2)

3

Bài: Ôn tập cuối 5 (Tiết 3)

4

Bài: Ôn tập cuối 5 (Tiết 4)

5

Bài: Ôn tập cuối 5 (Tiết 5)

6

Bài: Ôn tập cuối 5 (Tiết 6)

7

Bài: Ôn tập cuối 5 (Tiết 7)

8

Bài: Ôn tập cuối 5 (Tiết 8)

9

Bài: Ôn tập cuối 5 (Tiết 9)

10

Bài: Ôn tập cuối 5 (Tiết 10)

11

Bài: Ôn tập cuối 5 (Tiết 11)

12

Bài: Ôn tập cuối 5 (Tiết 12)

Mời các bạn tham khảo các bài khác trong mục Biểu mẫu.
Tiêu chí chọn lọc sách giáo khoa
Quy trình chọn lọc sách giáo khoa mới
Khung thời kì bồi dưỡng thầy cô giáo sử dụng sách giáo khoa lớp 1 mới

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #phân #phối #chương #trình #Tiếng #Việt #lớp #bộ #sách #Cánh #Diều


#Mẫu #phân #phối #chương #trình #Tiếng #Việt #lớp #bộ #sách #Cánh #Diều

Vik News

Đại Bàng Xanh

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button