Biểu Mẫu

Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp THCS 2022

Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp THCS là mẫu phiếu được lập ra để đánh giá xếp loại giờ dạy của khối THCS. Mẫu phiếu đánh giá nêu rõ thông tin người dạy, thời gian và địa diểm dạy, nội dung dạy, thông tin về người dự giờ, những đánh giá và xếp loại giờ dạy của người dự giờ… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu đánh giá tiết dạy tại đây.

  • Phiếu đánh giá tiết dạy cấp tiểu học – Mẫu phiếu dự giờ cấp tiểu học
  • Mẫu sổ dự giờ mầm non
  • Hướng dẫn cách ghi sổ dự giờ

1. Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp THCS

Hoạt động giảng dạy của giáo viên luôn được nhà trường quan tâm và theo dõi sát sao để đảm bảo chất lượng giảng dạy của nhà trường, của giáo viên và chất lượng học tập của học sinh làm sao mỗi một đối tượng học sinh, mỗi lớp học, mỗi khối và mỗi khóa đều có phương pháp giảng dạy phù hợp và chất lượng ngày một đi lên. Hoạt động dự giờ lớp học là hoạt động trực tiếp để thực hiện việc quản lý chất lượng giảng dạy thông qua phiếu đánh giá xếp loại giờ dạy.

Mời bạn đọc tham khảo phiếu đánh giá tiết dạy cấp THCS dưới đây:

PHÒNG GD&ĐT ……………
TRƯỜNG THCS …………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

PHIẾU ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ DẠY

Họ và tên người dạy: ……………………………

Môn: ………….Tên bài học: ……………………..

Họ và tên người dự giờ: ………………… Chuyên môn: ………………

Đơn vị công tác: …………………………………

Nội dungTiêu chíĐiểmĐánh giá
1. Kế hoạch (giáo án) và tài liệu
dạy học
(25 điểm)
Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.5
Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, cách tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.10
Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.5
Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.5
2. Tổ chức hoạt động
học tập cho học sinh
(35 điểm)
Phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập.10
Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh.10
Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.5
Khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh.10
3. Hoạt động của học sinh
(40 điểm)
Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp.5
Tính tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.15
Khả năng tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.10
Tính đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.10
Tổng điểm100

Đánh giá chung

– Giáo viên dạy tự nhận xét………………

– Người dự giờ nhận xét:

Những thành công của giờ dạy (nội dung, phương pháp và kĩ thuật dạy học, hoạt động học của học sinh,…):………………………….

Những hạn chế của tiết học cần lưu ý (nội dung, phương pháp và kĩ thuật dạy học, hoạt động học của học sinh,…):………………

Xếp loại giờ dạy: …………………………

……………, ngày…tháng…năm…
Người đánh giá
(Ký và ghi họ tên)

2. Mẫu phiếu đánh giá xếp loại giờ dạy

Phiếu đánh giá xếp loại giờ dạy sẽ được đánh giá ngay khi kết thúc mỗi giờ dạy được dự giờ. Phân thích giờ dạy chính là phân tích hiệu quả của việc tiếp thu kiến thức của học sinh cũng như cách truyền đạt của giáo viên, đồng thời qua phiếu đánh giá xếp loại giờ dạy, có thể đánh giá việc tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học cho học sinh của giáo viên.

Phiếu đánh giá này ghi nhận toàn bộ nội dung trong giờ dạy đó, bao gồm cả thái độ học tập, sự tích cực, chủ động và sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

SỞ GD&ĐT …….
TRƯỜNG THPT …………….
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

PHIẾU GHI NHẬN, ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ DẠY BẬC TRUNG HỌC

Họ và tên người dạy: ………………………………………

Môn: ……………… Tiết …………. Tiết PPCT ………… Ngày dạy ……………..

Tên bài học: ……………………………………………………

Lớp:………………………. Trường: ………………………….

Họ và tên người dự giờ: ………………………… Chuyên môn: …………..

Nội dung hoạt độngTiến trình hoạt động của GV, HSNhận xét, đánh giá, góp ý
……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Đánh giá chung

– Người dự giờ nhận xét:

Những thành công của giờ dạy (Sự chuẩn bị kế hoạch và tài liệu dạy học của giáo viên giảng dạy; Sử dụng nội dung, phương pháp và tổ chức hoạt động học tập cho học sinh; kết quả hoạt động và học tập của học sinh):

……………………………………………………………………

Những hạn chế của tiết học cần lưu ý (Sự chuẩn bị kế hoạch và tài liệu dạy học của giáo viên giảng dạy; Sử dụng nội dung, phương pháp và tổ chức hoạt động học tập cho học sinh; kết quả hoạt động và học tập của học sinh):

……………………………………………………………………..

Xếp loại giờ dạy:

– Ý kiến của giáo viên được đánh giá: …………………………………..

Nội dungMục
T.chí
Tiêu chíĐiểmĐánh giá
1. Kế hoạch
(giáo án) và
tài liệu
dạy học
(30 điểm)
1.1Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.5
1.2Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, cách tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.10
1.3Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.10
1.4Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.5
2 . Tổ chức
hoạt động
học tập cho
học sinh
(35 điểm)
2.1Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của Phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập.10
2.2Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh.10
2.3Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.10
2.4Khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh.5
3. Hoạt động của học sinh
(35 điểm)
3.1Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh trong lớp.5
3.2Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.10
3.3Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.10
3.4Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.10
Tổng điểm100

* Xếp loại giờ dạy: Từng mục tiêu chí cho điểm nguyên không cho điểm lẻ.

– Loại Giỏi ≥ 80 điểm và các mục tiêu chí phải đạt 60% số điểm từng tiêu chí.

– Loại Khá từ 65 79 điểm và các mục tiêu chí phải đạt 50% số điểm từng tiêu chí.

– Loại Trung bình: từ 50 64 điểm.

– Loại Chưa đạt yêu cầu: dưới 50 điểm.

……………, ngày…tháng…năm…
Người được đánh giá
(Ký và ghi họ tên)
Người đánh giá
(Ký và ghi họ tên)

3. Mẫu phiếu dự giờ THCS mới nhất

Mẫu phiếu đánh giá bài dạy dưới đây có một vài điểm khác so với mẫu phiếu đánh giá xếp loại giờ dạy tại các mục trên là mẫu phiếu này chỉ đánh giá khía cạnh về chất lượng bài dạy của giáo viên và cách giảng dạy của giáo viên có hiệu quả hay không. Các tiêu chí được đánh giá trong mẫu phiếu dưới đây là các tiêu chí chỉ áp dụng cho bài dạy và những tác động từ bài dạy đó tới học sinh. Mời bạn đọc tham khảo và tải về theo mẫu sau đây:

Phụ lục V

MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI DẠY

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI DẠY

Tên bài dạy: ………………………………………………

Môn học/Hoạt động giáo dục: ………………………….

Lớp:………….; Tiết:……..; ngày ……………

Họ và tên giáo viên thực hiện:…………………………….

Nội dungTiêu chíĐiểm tối đaĐiểm đánh giá
1. Kế hoạch bài dạyMức độ phù hợp của các hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.1,00
Mức độ rõ ràng, chính xác của mục tiêu, nội dung, sản phẩm, cách thức tổ chức thực hiện mỗi hoạt động học của học sinh.2,00
Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.1,00
Mức độ phù hợp của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.2,00
2. Hoạt động của giáo viênMức độ chính xác, phù hợp, sinh động, hấp dẫn của nội dung, phương pháp và hình thức giao nhiệm vụ học tập cho học sinh.2,00
Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh.1,00
Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.2,00
Mức độ chính xác, hiệu quả trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá quá trình và kết quả học tập của học sinh (làm rõ những nội dung/yêu cầu về kiến thức, kĩ năng học sinh cần ghi nhận, thực hiện).2,00
3. Hoạt động của học sinhKhả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh trong lớp.2,00
Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.2,00
Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.2,00
Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.1,00
Tổng điểm20,00

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn đánh giá và cho điểm trong mẫu phiếu đánh giá bài dạy

Các tiêu chí được nhận xét, đánh giá theo 3 mức:

+ Đạt mức 1 cho khoảng 50-65% điểm tối đa;

+ Đạt mức 2 cho khoảng 65-80% điểm tối đa;

+ Đạt mức 3 cho khoảng 80-100% điểm tối đa.

+ Cho điểm đánh giá thành phần là bội số của 0,25.

Xếp loại bài dạy:

+ GIỎI: tổng điểm đạt từ 18 điểm đến 20 điểm;

+ KHÁ: tổng điểm đạt từ 13,5 điểm đến dưới 18 điểm;

+ TRUNG BÌNH: tổng điểm đạt từ 10 điểm đến dưới 13,5 điểm;

+ KHÔNG ĐẠT: tổng điểm dưới 10 điểm.

I. Kế hoạch bài dạy

1. Các hoạt động học được thiết kế trong Kế hoạch bài dạy

Mức 1: Tình huống/câu hỏi/nhiệm vụ mở đầu nhằm huy động kiến thức/kĩ năng đã có của học sinh để chuẩn bị học kiến thức/kĩ năng mới nhưng chưa tạo được mâu thuẫn nhận thức để đặt ra vấn đề/câu hỏi chính của bài học. Kiến thức mới được trình bày rõ ràng, tường minh bằng kênh chữ/kênh hình/kênh tiếng; có câu hỏi/lệnh cụ thể cho học sinh hoạt động để tiếp thu kiến thức mới. Có câu hỏi/bài tập vận dụng trực tiếp những kiến thức mới học nhưng chưa nêu rõ lí do, mục đích của mỗi câu hỏi/bài tập. Có yêu cầu học sinh liên hệ thực tế/bổ sung thông tin liên quan nhưng chưa mô tả rõ sản phẩm vận dụng mà học sinh phải thực hiện.

Mức 2: Tình huống/câu hỏi/nhiệm vụ mở đầu chỉ có thể được giải quyết một phần hoặc phỏng đoán được kết quả nhưng chưa lí giải được đầy đủ bằng kiến thức/kĩ năng đã có của học sinh; tạo được mâu thuẫn nhận thức. Kiến thức mới được thể hiện trong kênh chữ/kênh hình/kênh tiếng; có câu hỏi/lệnh cụ thể cho học sinh hoạt động để tiếp thu kiến thức mới và giải quyết được đầy đủ tình huống/câu hỏi/nhiệm vụ mở đầu. Hệ thống câu hỏi/bài tập được lựa chọn thành hệ thống; mỗi câu hỏi/bài tập có mục đích cụ thể, nhằm rèn luyện các kiến thức/kĩ năng cụ thể. Nêu rõ yêu cầu và mô tả rõ sản phẩm vận dụng mà học sinh phải thực hiện.

Mức 3: Tình huống/câu hỏi/nhiệm vụ mở đầu gần gũi với kinh nghiệm sống của học sinh và chỉ có thể được giải quyết một phần hoặc phỏng đoán được kết quả nhưng chưa lí giải được đầy đủ bằng kiến thức/kĩ năng đã có; đặt ra được vấn đề/câu hỏi chính của bài học. Kiến thức mới được thể hiện bằng kênh chữ/kênh hình/kênh tiếng gắn với vấn đề cần giải quyết; tiếp nối với vấn đề/câu hỏi chính của bài học để học sinh tiếp thu và giải quyết được vấn đề/câu hỏi chính của bài học. Hệ thống câu hỏi/bài tập được lựa chọn thành hệ thống, gắn với tình huống thực tiễn; mỗi câu hỏi/bài tập có mục đích cụ thể, nhằm rèn luyện các kiến thức/kĩ năng cụ thể. Hướng dẫn để học sinh tự xác định vấn đề, nội dung, hình thức thể hiện của sản phẩm vận dụng.

2. Mục tiêu, nội dung, sản phẩm, cách thức tổ chức thực hiện các hoạt động được thiết kế trong Kế hoạch bài dạy

Mức 1: Mục tiêu của mỗi hoạt động và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động đó được mô tả rõ ràng nhưng chưa nêu rõ phương thức hoạt động của học sinh/nhóm học sinh nhằm hoàn thành sản phẩm học tập.

Mức 2: Mục tiêu và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động được mô tả rõ ràng; phương thức tổ chức hoạt động cho học sinh được trình bày cụ thể, thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập cần hoàn thành.

Mức 3: Mục tiêu, cách thức hoạt động và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động được mô tả rõ ràng; cách thức tổ chức hoạt động học cho học sinh thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập và đối tượng học sinh.

3. Thiết bị dạy học và học liệu được lựa chọn để sử dụng trong Kế hoạch bài dạy

Mức 1: Thiết bị dạy học và học liệu thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành nhưng chưa mô tả rõ cách thức mà học sinh hoạt động với thiết bị dạy học và học liệu đó.

Mức 2: Thiết bị dạy học và học liệu thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành; cách thức mà học sinh hành động (đọc/viết/nghe/nhìn/thực hành) với thiết bị dạy học và học liệu đó được mô tả cụ thể, rõ ràng.

Mức 3: Thiết bị dạy học và học liệu thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành; cách thức mà học sinh hoạt động (đọc/viết/nghe/nhìn/thực hành) với thiết bị dạy học và học liệu đó được mô tả cụ thể, rõ ràng, phù hợp với kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng.

4. Phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh được thiết kế trong Kế hoạch bài dạy

Mức 1: Phương án kiểm tra, đánh giá sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động học được mô tả nhưng chưa rõ phương án kiểm tra trong quá trình hoạt động học của học sinh.

Mức 2: Phương án kiểm tra, đánh giá quá trình hoạt động học và sản phẩm học tập của học sinh được mô tả rõ, trong đó thể hiện rõ các tiêu chí cần đạt của các sản phẩm học tập trong các hoạt động học.

Mức 3: Phương án kiểm tra, đánh giá quá trình hoạt động học và sản phẩm học tập của học sinh được mô tả rõ, trong đó thể hiện rõ các tiêu chí cần đạt của các sản phẩm học tập trung gian và sản phẩm học tập cuối cùng của các hoạt động học.

II. Hoạt động của giáo viên

1. Phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập cho học sinh

Mức 1: Câu hỏi/lệnh rõ ràng về mục tiêu, nội dung, sản phẩm học tập phải hoàn thành, đảm bảo cho phần lớn học sinh nhận thức đúng nhiệm vụ phải thực hiện.

Mức 2: Câu hỏi/lệnh rõ ràng về mục tiêu, nội dung, sản phẩm học tập, phương thức hoạt động gắn với thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng; đảm bảo cho hầu hết học sinh nhận thức đúng nhiệm vụ và hăng hái thực hiện.

Mức 3: Câu hỏi/lệnh rõ ràng về mục tiêu, nội dung, sản phẩm học tập, phương thức hoạt động gắn với thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng; đảm bảo cho 100% học sinh nhận thức đúng nhiệm vụ và hăng hái thực hiện.

2. Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh

Mức 1: Theo dõi, bao quát được quá trình hoạt động của học sinh/nhóm học sinh; phát hiện được những học sinh/nhóm học sinh có yêu cầu được giúp đỡ hoặc có biểu hiện đang gặp khó khăn.

Mức 2: Quan sát được cụ thể quá trình hoạt động trong từng học sinh/nhóm học sinh; phát hiện được khó khăn cụ thể mà học sinh/nhóm học sinh gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Mức 3: Quan sát được một cách chi tiết quá trình thực hiện nhiệm vụ đến từng học sinh/nhóm học sinh; chủ động phát hiện được khó khăn cụ thể và nguyên nhân mà từng học sinh/nhóm học sinh đang gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập:

Mức 1: Đưa ra được những gợi ý, hướng dẫn cụ thể cho học sinh/nhóm học sinh vượt qua khó khăn và hoàn thành được nhiệm vụ học tập được giao.

Mức 2: Chỉ ra cho học sinh/nhóm học sinh những sai lầm có thể đã mắc phải dẫn đến khó khăn; đưa ra được những định hướng khái quát để học sinh/nhóm học sinh tiếp tục hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ học tập được giao.

Mức 3: Chỉ ra cho học sinh/nhóm học sinh những sai lầm có thể đã mắc phải dẫn đến khó khăn; đưa ra được những định hướng khái quát; khuyến khích được học sinh hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ học tập được giao.

4. Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh

Mức 1: Có câu hỏi định hướng để học sinh/nhóm học sinh tích cực tham gia nhận xét, đánh giá, bổ sung, hoàn thiện sản phẩm học tập lẫn nhau trong nhóm hoặc toàn lớp; nhận xét, đánh giá về sản phẩm học tập được đông đảo học sinh tiếp thu, ghi nhận.

Mức 2: Lựa chọn được một số sản phẩm học tập của học sinh/nhóm học sinh để tổ chức cho học sinh trình bày, báo cáo, nhận xét, đánh giá, bổ sung, hoàn thiện lẫn nhau; câu hỏi định hướng của giáo viên giúp hầu hết học sinh tích cực tham gia thảo luận; nhận xét, đánh giá về sản phẩm học tập được đông đảo học sinh tiếp thu, ghi nhận.

Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Biểu mẫu của Vik News


Thông tin thêm

Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp THCS 2022

Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp THCS là mẫu phiếu được lập ra để đánh giá xếp loại giờ dạy của khối THCS. Mẫu phiếu đánh giá nêu rõ thông tin người dạy, thời gian và địa diểm dạy, nội dung dạy, thông tin về người dự giờ, những đánh giá và xếp loại giờ dạy của người dự giờ… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu đánh giá tiết dạy tại đây.
Phiếu đánh giá tiết dạy cấp tiểu học – Mẫu phiếu dự giờ cấp tiểu học
Mẫu sổ dự giờ mầm non
Hướng dẫn cách ghi sổ dự giờ
1. Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp THCS
Hoạt động giảng dạy của giáo viên luôn được nhà trường quan tâm và theo dõi sát sao để đảm bảo chất lượng giảng dạy của nhà trường, của giáo viên và chất lượng học tập của học sinh làm sao mỗi một đối tượng học sinh, mỗi lớp học, mỗi khối và mỗi khóa đều có phương pháp giảng dạy phù hợp và chất lượng ngày một đi lên. Hoạt động dự giờ lớp học là hoạt động trực tiếp để thực hiện việc quản lý chất lượng giảng dạy thông qua phiếu đánh giá xếp loại giờ dạy.
Mời bạn đọc tham khảo phiếu đánh giá tiết dạy cấp THCS dưới đây:

PHÒNG GD&ĐT ……………TRƯỜNG THCS …………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–
PHIẾU ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ DẠY
Họ và tên người dạy: ……………………………
Môn: ………….Tên bài học: ……………………..
Họ và tên người dự giờ: ………………… Chuyên môn: ………………
Đơn vị công tác: …………………………………
Nội dung
Tiêu chí
Điểm
Đánh giá
1. Kế hoạch (giáo án) và tài liệudạy học(25 điểm)
Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.
5

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, cách tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.
10

Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.
5

Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.
5

2. Tổ chức hoạt độnghọc tập cho học sinh(35 điểm)
Phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập.
10

Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh.
10

Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
5

Khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh.
10

3. Hoạt động của học sinh(40 điểm)
Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp.
5

Tính tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.
15

Khả năng tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
10

Tính đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
10

Tổng điểm

100

Đánh giá chung
– Giáo viên dạy tự nhận xét………………
– Người dự giờ nhận xét:
Những thành công của giờ dạy (nội dung, phương pháp và kĩ thuật dạy học, hoạt động học của học sinh,…):………………………….
Những hạn chế của tiết học cần lưu ý (nội dung, phương pháp và kĩ thuật dạy học, hoạt động học của học sinh,…):………………
Xếp loại giờ dạy: …………………………

……………, ngày…tháng…năm…Người đánh giá
(Ký và ghi họ tên)

2. Mẫu phiếu đánh giá xếp loại giờ dạy
Phiếu đánh giá xếp loại giờ dạy sẽ được đánh giá ngay khi kết thúc mỗi giờ dạy được dự giờ. Phân thích giờ dạy chính là phân tích hiệu quả của việc tiếp thu kiến thức của học sinh cũng như cách truyền đạt của giáo viên, đồng thời qua phiếu đánh giá xếp loại giờ dạy, có thể đánh giá việc tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học cho học sinh của giáo viên.
Phiếu đánh giá này ghi nhận toàn bộ nội dung trong giờ dạy đó, bao gồm cả thái độ học tập, sự tích cực, chủ động và sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
SỞ GD&ĐT …….TRƯỜNG THPT …………….
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————————-
PHIẾU GHI NHẬN, ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ DẠY BẬC TRUNG HỌC
Họ và tên người dạy: ………………………………………
Môn: ……………… Tiết …………. Tiết PPCT ………… Ngày dạy ……………..
Tên bài học: ……………………………………………………
Lớp:………………………. Trường: ………………………….
Họ và tên người dự giờ: ………………………… Chuyên môn: …………..
Nội dung hoạt động
Tiến trình hoạt động của GV, HS
Nhận xét, đánh giá, góp ý
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
Đánh giá chung
– Người dự giờ nhận xét:
Những thành công của giờ dạy (Sự chuẩn bị kế hoạch và tài liệu dạy học của giáo viên giảng dạy; Sử dụng nội dung, phương pháp và tổ chức hoạt động học tập cho học sinh; kết quả hoạt động và học tập của học sinh):
……………………………………………………………………
Những hạn chế của tiết học cần lưu ý (Sự chuẩn bị kế hoạch và tài liệu dạy học của giáo viên giảng dạy; Sử dụng nội dung, phương pháp và tổ chức hoạt động học tập cho học sinh; kết quả hoạt động và học tập của học sinh):
……………………………………………………………………..
Xếp loại giờ dạy:
– Ý kiến của giáo viên được đánh giá: …………………………………..
Nội dung
MụcT.chí
Tiêu chí
Điểm
Đánh giá
1. Kế hoạch
(giáo án) và
tài liệu
dạy học
(30 điểm)
1.1
Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.
5

1.2
Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, cách tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.
10

1.3
Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.
10

1.4
Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.
5

2 . Tổ chức
hoạt động
học tập cho
học sinh
(35 điểm)
2.1
Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của Phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập.
10

2.2
Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh.
10

2.3
Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
10

2.4
Khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh.
5

3. Hoạt động của học sinh
(35 điểm)
3.1
Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh trong lớp.
5

3.2
Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.
10

3.3
Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
10

3.4
Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
10

Tổng điểm

100

* Xếp loại giờ dạy: Từng mục tiêu chí cho điểm nguyên không cho điểm lẻ.
– Loại Giỏi ≥ 80 điểm và các mục tiêu chí phải đạt 60% số điểm từng tiêu chí.
– Loại Khá từ 65 79 điểm và các mục tiêu chí phải đạt 50% số điểm từng tiêu chí.
– Loại Trung bình: từ 50 64 điểm.
– Loại Chưa đạt yêu cầu: dưới 50 điểm.

……………, ngày…tháng…năm…
Người được đánh giá(Ký và ghi họ tên)
Người đánh giá(Ký và ghi họ tên)
3. Mẫu phiếu dự giờ THCS mới nhất
Mẫu phiếu đánh giá bài dạy dưới đây có một vài điểm khác so với mẫu phiếu đánh giá xếp loại giờ dạy tại các mục trên là mẫu phiếu này chỉ đánh giá khía cạnh về chất lượng bài dạy của giáo viên và cách giảng dạy của giáo viên có hiệu quả hay không. Các tiêu chí được đánh giá trong mẫu phiếu dưới đây là các tiêu chí chỉ áp dụng cho bài dạy và những tác động từ bài dạy đó tới học sinh. Mời bạn đọc tham khảo và tải về theo mẫu sau đây:
Phụ lục V
MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI DẠY
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI DẠY
Tên bài dạy: ………………………………………………
Môn học/Hoạt động giáo dục: ………………………….
Lớp:………….; Tiết:……..; ngày ……………
Họ và tên giáo viên thực hiện:…………………………….
Nội dung
Tiêu chí
Điểm tối đa
Điểm đánh giá
1. Kế hoạch bài dạy
Mức độ phù hợp của các hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.
1,00

Mức độ rõ ràng, chính xác của mục tiêu, nội dung, sản phẩm, cách thức tổ chức thực hiện mỗi hoạt động học của học sinh.
2,00

Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.
1,00

Mức độ phù hợp của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.
2,00

2. Hoạt động của giáo viên
Mức độ chính xác, phù hợp, sinh động, hấp dẫn của nội dung, phương pháp và hình thức giao nhiệm vụ học tập cho học sinh.
2,00

Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh.
1,00

Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
2,00

Mức độ chính xác, hiệu quả trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá quá trình và kết quả học tập của học sinh (làm rõ những nội dung/yêu cầu về kiến thức, kĩ năng học sinh cần ghi nhận, thực hiện).
2,00

3. Hoạt động của học sinh
Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh trong lớp.
2,00

Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.
2,00

Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
2,00

Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
1,00

Tổng điểm
20,00

Người đánh giá(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn đánh giá và cho điểm trong mẫu phiếu đánh giá bài dạy
Các tiêu chí được nhận xét, đánh giá theo 3 mức:
+ Đạt mức 1 cho khoảng 50-65% điểm tối đa;
+ Đạt mức 2 cho khoảng 65-80% điểm tối đa;
+ Đạt mức 3 cho khoảng 80-100% điểm tối đa.
+ Cho điểm đánh giá thành phần là bội số của 0,25.
Xếp loại bài dạy:
+ GIỎI: tổng điểm đạt từ 18 điểm đến 20 điểm;
+ KHÁ: tổng điểm đạt từ 13,5 điểm đến dưới 18 điểm;
+ TRUNG BÌNH: tổng điểm đạt từ 10 điểm đến dưới 13,5 điểm;
+ KHÔNG ĐẠT: tổng điểm dưới 10 điểm.
I. Kế hoạch bài dạy
1. Các hoạt động học được thiết kế trong Kế hoạch bài dạy
Mức 1: Tình huống/câu hỏi/nhiệm vụ mở đầu nhằm huy động kiến thức/kĩ năng đã có của học sinh để chuẩn bị học kiến thức/kĩ năng mới nhưng chưa tạo được mâu thuẫn nhận thức để đặt ra vấn đề/câu hỏi chính của bài học. Kiến thức mới được trình bày rõ ràng, tường minh bằng kênh chữ/kênh hình/kênh tiếng; có câu hỏi/lệnh cụ thể cho học sinh hoạt động để tiếp thu kiến thức mới. Có câu hỏi/bài tập vận dụng trực tiếp những kiến thức mới học nhưng chưa nêu rõ lí do, mục đích của mỗi câu hỏi/bài tập. Có yêu cầu học sinh liên hệ thực tế/bổ sung thông tin liên quan nhưng chưa mô tả rõ sản phẩm vận dụng mà học sinh phải thực hiện.
Mức 2: Tình huống/câu hỏi/nhiệm vụ mở đầu chỉ có thể được giải quyết một phần hoặc phỏng đoán được kết quả nhưng chưa lí giải được đầy đủ bằng kiến thức/kĩ năng đã có của học sinh; tạo được mâu thuẫn nhận thức. Kiến thức mới được thể hiện trong kênh chữ/kênh hình/kênh tiếng; có câu hỏi/lệnh cụ thể cho học sinh hoạt động để tiếp thu kiến thức mới và giải quyết được đầy đủ tình huống/câu hỏi/nhiệm vụ mở đầu. Hệ thống câu hỏi/bài tập được lựa chọn thành hệ thống; mỗi câu hỏi/bài tập có mục đích cụ thể, nhằm rèn luyện các kiến thức/kĩ năng cụ thể. Nêu rõ yêu cầu và mô tả rõ sản phẩm vận dụng mà học sinh phải thực hiện.
Mức 3: Tình huống/câu hỏi/nhiệm vụ mở đầu gần gũi với kinh nghiệm sống của học sinh và chỉ có thể được giải quyết một phần hoặc phỏng đoán được kết quả nhưng chưa lí giải được đầy đủ bằng kiến thức/kĩ năng đã có; đặt ra được vấn đề/câu hỏi chính của bài học. Kiến thức mới được thể hiện bằng kênh chữ/kênh hình/kênh tiếng gắn với vấn đề cần giải quyết; tiếp nối với vấn đề/câu hỏi chính của bài học để học sinh tiếp thu và giải quyết được vấn đề/câu hỏi chính của bài học. Hệ thống câu hỏi/bài tập được lựa chọn thành hệ thống, gắn với tình huống thực tiễn; mỗi câu hỏi/bài tập có mục đích cụ thể, nhằm rèn luyện các kiến thức/kĩ năng cụ thể. Hướng dẫn để học sinh tự xác định vấn đề, nội dung, hình thức thể hiện của sản phẩm vận dụng.
2. Mục tiêu, nội dung, sản phẩm, cách thức tổ chức thực hiện các hoạt động được thiết kế trong Kế hoạch bài dạy
Mức 1: Mục tiêu của mỗi hoạt động và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động đó được mô tả rõ ràng nhưng chưa nêu rõ phương thức hoạt động của học sinh/nhóm học sinh nhằm hoàn thành sản phẩm học tập.
Mức 2: Mục tiêu và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động được mô tả rõ ràng; phương thức tổ chức hoạt động cho học sinh được trình bày cụ thể, thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập cần hoàn thành.
Mức 3: Mục tiêu, cách thức hoạt động và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động được mô tả rõ ràng; cách thức tổ chức hoạt động học cho học sinh thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập và đối tượng học sinh.
3. Thiết bị dạy học và học liệu được lựa chọn để sử dụng trong Kế hoạch bài dạy
Mức 1: Thiết bị dạy học và học liệu thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành nhưng chưa mô tả rõ cách thức mà học sinh hoạt động với thiết bị dạy học và học liệu đó.
Mức 2: Thiết bị dạy học và học liệu thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành; cách thức mà học sinh hành động (đọc/viết/nghe/nhìn/thực hành) với thiết bị dạy học và học liệu đó được mô tả cụ thể, rõ ràng.
Mức 3: Thiết bị dạy học và học liệu thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành; cách thức mà học sinh hoạt động (đọc/viết/nghe/nhìn/thực hành) với thiết bị dạy học và học liệu đó được mô tả cụ thể, rõ ràng, phù hợp với kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng.
4. Phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh được thiết kế trong Kế hoạch bài dạy
Mức 1: Phương án kiểm tra, đánh giá sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động học được mô tả nhưng chưa rõ phương án kiểm tra trong quá trình hoạt động học của học sinh.
Mức 2: Phương án kiểm tra, đánh giá quá trình hoạt động học và sản phẩm học tập của học sinh được mô tả rõ, trong đó thể hiện rõ các tiêu chí cần đạt của các sản phẩm học tập trong các hoạt động học.
Mức 3: Phương án kiểm tra, đánh giá quá trình hoạt động học và sản phẩm học tập của học sinh được mô tả rõ, trong đó thể hiện rõ các tiêu chí cần đạt của các sản phẩm học tập trung gian và sản phẩm học tập cuối cùng của các hoạt động học.
II. Hoạt động của giáo viên
1. Phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập cho học sinh
Mức 1: Câu hỏi/lệnh rõ ràng về mục tiêu, nội dung, sản phẩm học tập phải hoàn thành, đảm bảo cho phần lớn học sinh nhận thức đúng nhiệm vụ phải thực hiện.
Mức 2: Câu hỏi/lệnh rõ ràng về mục tiêu, nội dung, sản phẩm học tập, phương thức hoạt động gắn với thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng; đảm bảo cho hầu hết học sinh nhận thức đúng nhiệm vụ và hăng hái thực hiện.
Mức 3: Câu hỏi/lệnh rõ ràng về mục tiêu, nội dung, sản phẩm học tập, phương thức hoạt động gắn với thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng; đảm bảo cho 100% học sinh nhận thức đúng nhiệm vụ và hăng hái thực hiện.
2. Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh
Mức 1: Theo dõi, bao quát được quá trình hoạt động của học sinh/nhóm học sinh; phát hiện được những học sinh/nhóm học sinh có yêu cầu được giúp đỡ hoặc có biểu hiện đang gặp khó khăn.
Mức 2: Quan sát được cụ thể quá trình hoạt động trong từng học sinh/nhóm học sinh; phát hiện được khó khăn cụ thể mà học sinh/nhóm học sinh gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Mức 3: Quan sát được một cách chi tiết quá trình thực hiện nhiệm vụ đến từng học sinh/nhóm học sinh; chủ động phát hiện được khó khăn cụ thể và nguyên nhân mà từng học sinh/nhóm học sinh đang gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
3. Các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập:
Mức 1: Đưa ra được những gợi ý, hướng dẫn cụ thể cho học sinh/nhóm học sinh vượt qua khó khăn và hoàn thành được nhiệm vụ học tập được giao.
Mức 2: Chỉ ra cho học sinh/nhóm học sinh những sai lầm có thể đã mắc phải dẫn đến khó khăn; đưa ra được những định hướng khái quát để học sinh/nhóm học sinh tiếp tục hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ học tập được giao.
Mức 3: Chỉ ra cho học sinh/nhóm học sinh những sai lầm có thể đã mắc phải dẫn đến khó khăn; đưa ra được những định hướng khái quát; khuyến khích được học sinh hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ học tập được giao.
4. Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh
Mức 1: Có câu hỏi định hướng để học sinh/nhóm học sinh tích cực tham gia nhận xét, đánh giá, bổ sung, hoàn thiện sản phẩm học tập lẫn nhau trong nhóm hoặc toàn lớp; nhận xét, đánh giá về sản phẩm học tập được đông đảo học sinh tiếp thu, ghi nhận.
Mức 2: Lựa chọn được một số sản phẩm học tập của học sinh/nhóm học sinh để tổ chức cho học sinh trình bày, báo cáo, nhận xét, đánh giá, bổ sung, hoàn thiện lẫn nhau; câu hỏi định hướng của giáo viên giúp hầu hết học sinh tích cực tham gia thảo luận; nhận xét, đánh giá về sản phẩm học tập được đông đảo học sinh tiếp thu, ghi nhận.
Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Biểu mẫu của Vik News

#Mẫu #phiếu #đánh #giá #tiết #dạy #cấp #THCS

Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp THCS 2022

Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp THCS là mẫu phiếu được lập ra để đánh giá xếp loại giờ dạy của khối THCS. Mẫu phiếu đánh giá nêu rõ thông tin người dạy, thời gian và địa diểm dạy, nội dung dạy, thông tin về người dự giờ, những đánh giá và xếp loại giờ dạy của người dự giờ… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu đánh giá tiết dạy tại đây.
Phiếu đánh giá tiết dạy cấp tiểu học – Mẫu phiếu dự giờ cấp tiểu học
Mẫu sổ dự giờ mầm non
Hướng dẫn cách ghi sổ dự giờ
1. Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp THCS
Hoạt động giảng dạy của giáo viên luôn được nhà trường quan tâm và theo dõi sát sao để đảm bảo chất lượng giảng dạy của nhà trường, của giáo viên và chất lượng học tập của học sinh làm sao mỗi một đối tượng học sinh, mỗi lớp học, mỗi khối và mỗi khóa đều có phương pháp giảng dạy phù hợp và chất lượng ngày một đi lên. Hoạt động dự giờ lớp học là hoạt động trực tiếp để thực hiện việc quản lý chất lượng giảng dạy thông qua phiếu đánh giá xếp loại giờ dạy.
Mời bạn đọc tham khảo phiếu đánh giá tiết dạy cấp THCS dưới đây:

PHÒNG GD&ĐT ……………TRƯỜNG THCS …………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–
PHIẾU ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ DẠY
Họ và tên người dạy: ……………………………
Môn: ………….Tên bài học: ……………………..
Họ và tên người dự giờ: ………………… Chuyên môn: ………………
Đơn vị công tác: …………………………………
Nội dung
Tiêu chí
Điểm
Đánh giá
1. Kế hoạch (giáo án) và tài liệudạy học(25 điểm)
Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.
5

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, cách tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.
10

Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.
5

Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.
5

2. Tổ chức hoạt độnghọc tập cho học sinh(35 điểm)
Phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập.
10

Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh.
10

Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
5

Khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh.
10

3. Hoạt động của học sinh(40 điểm)
Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp.
5

Tính tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.
15

Khả năng tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
10

Tính đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
10

Tổng điểm

100

Đánh giá chung
– Giáo viên dạy tự nhận xét………………
– Người dự giờ nhận xét:
Những thành công của giờ dạy (nội dung, phương pháp và kĩ thuật dạy học, hoạt động học của học sinh,…):………………………….
Những hạn chế của tiết học cần lưu ý (nội dung, phương pháp và kĩ thuật dạy học, hoạt động học của học sinh,…):………………
Xếp loại giờ dạy: …………………………

……………, ngày…tháng…năm…Người đánh giá
(Ký và ghi họ tên)

2. Mẫu phiếu đánh giá xếp loại giờ dạy
Phiếu đánh giá xếp loại giờ dạy sẽ được đánh giá ngay khi kết thúc mỗi giờ dạy được dự giờ. Phân thích giờ dạy chính là phân tích hiệu quả của việc tiếp thu kiến thức của học sinh cũng như cách truyền đạt của giáo viên, đồng thời qua phiếu đánh giá xếp loại giờ dạy, có thể đánh giá việc tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học cho học sinh của giáo viên.
Phiếu đánh giá này ghi nhận toàn bộ nội dung trong giờ dạy đó, bao gồm cả thái độ học tập, sự tích cực, chủ động và sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
SỞ GD&ĐT …….TRƯỜNG THPT …………….
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————————-
PHIẾU GHI NHẬN, ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ DẠY BẬC TRUNG HỌC
Họ và tên người dạy: ………………………………………
Môn: ……………… Tiết …………. Tiết PPCT ………… Ngày dạy ……………..
Tên bài học: ……………………………………………………
Lớp:………………………. Trường: ………………………….
Họ và tên người dự giờ: ………………………… Chuyên môn: …………..
Nội dung hoạt động
Tiến trình hoạt động của GV, HS
Nhận xét, đánh giá, góp ý
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
Đánh giá chung
– Người dự giờ nhận xét:
Những thành công của giờ dạy (Sự chuẩn bị kế hoạch và tài liệu dạy học của giáo viên giảng dạy; Sử dụng nội dung, phương pháp và tổ chức hoạt động học tập cho học sinh; kết quả hoạt động và học tập của học sinh):
……………………………………………………………………
Những hạn chế của tiết học cần lưu ý (Sự chuẩn bị kế hoạch và tài liệu dạy học của giáo viên giảng dạy; Sử dụng nội dung, phương pháp và tổ chức hoạt động học tập cho học sinh; kết quả hoạt động và học tập của học sinh):
……………………………………………………………………..
Xếp loại giờ dạy:
– Ý kiến của giáo viên được đánh giá: …………………………………..
Nội dung
MụcT.chí
Tiêu chí
Điểm
Đánh giá
1. Kế hoạch
(giáo án) và
tài liệu
dạy học
(30 điểm)
1.1
Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.
5

1.2
Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, cách tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.
10

1.3
Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.
10

1.4
Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.
5

2 . Tổ chức
hoạt động
học tập cho
học sinh
(35 điểm)
2.1
Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của Phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập.
10

2.2
Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh.
10

2.3
Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
10

2.4
Khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh.
5

3. Hoạt động của học sinh
(35 điểm)
3.1
Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh trong lớp.
5

3.2
Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.
10

3.3
Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
10

3.4
Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
10

Tổng điểm

100

* Xếp loại giờ dạy: Từng mục tiêu chí cho điểm nguyên không cho điểm lẻ.
– Loại Giỏi ≥ 80 điểm và các mục tiêu chí phải đạt 60% số điểm từng tiêu chí.
– Loại Khá từ 65 79 điểm và các mục tiêu chí phải đạt 50% số điểm từng tiêu chí.
– Loại Trung bình: từ 50 64 điểm.
– Loại Chưa đạt yêu cầu: dưới 50 điểm.

……………, ngày…tháng…năm…
Người được đánh giá(Ký và ghi họ tên)
Người đánh giá(Ký và ghi họ tên)
3. Mẫu phiếu dự giờ THCS mới nhất
Mẫu phiếu đánh giá bài dạy dưới đây có một vài điểm khác so với mẫu phiếu đánh giá xếp loại giờ dạy tại các mục trên là mẫu phiếu này chỉ đánh giá khía cạnh về chất lượng bài dạy của giáo viên và cách giảng dạy của giáo viên có hiệu quả hay không. Các tiêu chí được đánh giá trong mẫu phiếu dưới đây là các tiêu chí chỉ áp dụng cho bài dạy và những tác động từ bài dạy đó tới học sinh. Mời bạn đọc tham khảo và tải về theo mẫu sau đây:
Phụ lục V
MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI DẠY
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI DẠY
Tên bài dạy: ………………………………………………
Môn học/Hoạt động giáo dục: ………………………….
Lớp:………….; Tiết:……..; ngày ……………
Họ và tên giáo viên thực hiện:…………………………….
Nội dung
Tiêu chí
Điểm tối đa
Điểm đánh giá
1. Kế hoạch bài dạy
Mức độ phù hợp của các hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.
1,00

Mức độ rõ ràng, chính xác của mục tiêu, nội dung, sản phẩm, cách thức tổ chức thực hiện mỗi hoạt động học của học sinh.
2,00

Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.
1,00

Mức độ phù hợp của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.
2,00

2. Hoạt động của giáo viên
Mức độ chính xác, phù hợp, sinh động, hấp dẫn của nội dung, phương pháp và hình thức giao nhiệm vụ học tập cho học sinh.
2,00

Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh.
1,00

Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
2,00

Mức độ chính xác, hiệu quả trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá quá trình và kết quả học tập của học sinh (làm rõ những nội dung/yêu cầu về kiến thức, kĩ năng học sinh cần ghi nhận, thực hiện).
2,00

3. Hoạt động của học sinh
Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh trong lớp.
2,00

Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.
2,00

Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
2,00

Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
1,00

Tổng điểm
20,00

Người đánh giá(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn đánh giá và cho điểm trong mẫu phiếu đánh giá bài dạy
Các tiêu chí được nhận xét, đánh giá theo 3 mức:
+ Đạt mức 1 cho khoảng 50-65% điểm tối đa;
+ Đạt mức 2 cho khoảng 65-80% điểm tối đa;
+ Đạt mức 3 cho khoảng 80-100% điểm tối đa.
+ Cho điểm đánh giá thành phần là bội số của 0,25.
Xếp loại bài dạy:
+ GIỎI: tổng điểm đạt từ 18 điểm đến 20 điểm;
+ KHÁ: tổng điểm đạt từ 13,5 điểm đến dưới 18 điểm;
+ TRUNG BÌNH: tổng điểm đạt từ 10 điểm đến dưới 13,5 điểm;
+ KHÔNG ĐẠT: tổng điểm dưới 10 điểm.
I. Kế hoạch bài dạy
1. Các hoạt động học được thiết kế trong Kế hoạch bài dạy
Mức 1: Tình huống/câu hỏi/nhiệm vụ mở đầu nhằm huy động kiến thức/kĩ năng đã có của học sinh để chuẩn bị học kiến thức/kĩ năng mới nhưng chưa tạo được mâu thuẫn nhận thức để đặt ra vấn đề/câu hỏi chính của bài học. Kiến thức mới được trình bày rõ ràng, tường minh bằng kênh chữ/kênh hình/kênh tiếng; có câu hỏi/lệnh cụ thể cho học sinh hoạt động để tiếp thu kiến thức mới. Có câu hỏi/bài tập vận dụng trực tiếp những kiến thức mới học nhưng chưa nêu rõ lí do, mục đích của mỗi câu hỏi/bài tập. Có yêu cầu học sinh liên hệ thực tế/bổ sung thông tin liên quan nhưng chưa mô tả rõ sản phẩm vận dụng mà học sinh phải thực hiện.
Mức 2: Tình huống/câu hỏi/nhiệm vụ mở đầu chỉ có thể được giải quyết một phần hoặc phỏng đoán được kết quả nhưng chưa lí giải được đầy đủ bằng kiến thức/kĩ năng đã có của học sinh; tạo được mâu thuẫn nhận thức. Kiến thức mới được thể hiện trong kênh chữ/kênh hình/kênh tiếng; có câu hỏi/lệnh cụ thể cho học sinh hoạt động để tiếp thu kiến thức mới và giải quyết được đầy đủ tình huống/câu hỏi/nhiệm vụ mở đầu. Hệ thống câu hỏi/bài tập được lựa chọn thành hệ thống; mỗi câu hỏi/bài tập có mục đích cụ thể, nhằm rèn luyện các kiến thức/kĩ năng cụ thể. Nêu rõ yêu cầu và mô tả rõ sản phẩm vận dụng mà học sinh phải thực hiện.
Mức 3: Tình huống/câu hỏi/nhiệm vụ mở đầu gần gũi với kinh nghiệm sống của học sinh và chỉ có thể được giải quyết một phần hoặc phỏng đoán được kết quả nhưng chưa lí giải được đầy đủ bằng kiến thức/kĩ năng đã có; đặt ra được vấn đề/câu hỏi chính của bài học. Kiến thức mới được thể hiện bằng kênh chữ/kênh hình/kênh tiếng gắn với vấn đề cần giải quyết; tiếp nối với vấn đề/câu hỏi chính của bài học để học sinh tiếp thu và giải quyết được vấn đề/câu hỏi chính của bài học. Hệ thống câu hỏi/bài tập được lựa chọn thành hệ thống, gắn với tình huống thực tiễn; mỗi câu hỏi/bài tập có mục đích cụ thể, nhằm rèn luyện các kiến thức/kĩ năng cụ thể. Hướng dẫn để học sinh tự xác định vấn đề, nội dung, hình thức thể hiện của sản phẩm vận dụng.
2. Mục tiêu, nội dung, sản phẩm, cách thức tổ chức thực hiện các hoạt động được thiết kế trong Kế hoạch bài dạy
Mức 1: Mục tiêu của mỗi hoạt động và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động đó được mô tả rõ ràng nhưng chưa nêu rõ phương thức hoạt động của học sinh/nhóm học sinh nhằm hoàn thành sản phẩm học tập.
Mức 2: Mục tiêu và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động được mô tả rõ ràng; phương thức tổ chức hoạt động cho học sinh được trình bày cụ thể, thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập cần hoàn thành.
Mức 3: Mục tiêu, cách thức hoạt động và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động được mô tả rõ ràng; cách thức tổ chức hoạt động học cho học sinh thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập và đối tượng học sinh.
3. Thiết bị dạy học và học liệu được lựa chọn để sử dụng trong Kế hoạch bài dạy
Mức 1: Thiết bị dạy học và học liệu thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành nhưng chưa mô tả rõ cách thức mà học sinh hoạt động với thiết bị dạy học và học liệu đó.
Mức 2: Thiết bị dạy học và học liệu thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành; cách thức mà học sinh hành động (đọc/viết/nghe/nhìn/thực hành) với thiết bị dạy học và học liệu đó được mô tả cụ thể, rõ ràng.
Mức 3: Thiết bị dạy học và học liệu thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành; cách thức mà học sinh hoạt động (đọc/viết/nghe/nhìn/thực hành) với thiết bị dạy học và học liệu đó được mô tả cụ thể, rõ ràng, phù hợp với kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng.
4. Phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh được thiết kế trong Kế hoạch bài dạy
Mức 1: Phương án kiểm tra, đánh giá sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động học được mô tả nhưng chưa rõ phương án kiểm tra trong quá trình hoạt động học của học sinh.
Mức 2: Phương án kiểm tra, đánh giá quá trình hoạt động học và sản phẩm học tập của học sinh được mô tả rõ, trong đó thể hiện rõ các tiêu chí cần đạt của các sản phẩm học tập trong các hoạt động học.
Mức 3: Phương án kiểm tra, đánh giá quá trình hoạt động học và sản phẩm học tập của học sinh được mô tả rõ, trong đó thể hiện rõ các tiêu chí cần đạt của các sản phẩm học tập trung gian và sản phẩm học tập cuối cùng của các hoạt động học.
II. Hoạt động của giáo viên
1. Phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập cho học sinh
Mức 1: Câu hỏi/lệnh rõ ràng về mục tiêu, nội dung, sản phẩm học tập phải hoàn thành, đảm bảo cho phần lớn học sinh nhận thức đúng nhiệm vụ phải thực hiện.
Mức 2: Câu hỏi/lệnh rõ ràng về mục tiêu, nội dung, sản phẩm học tập, phương thức hoạt động gắn với thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng; đảm bảo cho hầu hết học sinh nhận thức đúng nhiệm vụ và hăng hái thực hiện.
Mức 3: Câu hỏi/lệnh rõ ràng về mục tiêu, nội dung, sản phẩm học tập, phương thức hoạt động gắn với thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng; đảm bảo cho 100% học sinh nhận thức đúng nhiệm vụ và hăng hái thực hiện.
2. Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh
Mức 1: Theo dõi, bao quát được quá trình hoạt động của học sinh/nhóm học sinh; phát hiện được những học sinh/nhóm học sinh có yêu cầu được giúp đỡ hoặc có biểu hiện đang gặp khó khăn.
Mức 2: Quan sát được cụ thể quá trình hoạt động trong từng học sinh/nhóm học sinh; phát hiện được khó khăn cụ thể mà học sinh/nhóm học sinh gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Mức 3: Quan sát được một cách chi tiết quá trình thực hiện nhiệm vụ đến từng học sinh/nhóm học sinh; chủ động phát hiện được khó khăn cụ thể và nguyên nhân mà từng học sinh/nhóm học sinh đang gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
3. Các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập:
Mức 1: Đưa ra được những gợi ý, hướng dẫn cụ thể cho học sinh/nhóm học sinh vượt qua khó khăn và hoàn thành được nhiệm vụ học tập được giao.
Mức 2: Chỉ ra cho học sinh/nhóm học sinh những sai lầm có thể đã mắc phải dẫn đến khó khăn; đưa ra được những định hướng khái quát để học sinh/nhóm học sinh tiếp tục hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ học tập được giao.
Mức 3: Chỉ ra cho học sinh/nhóm học sinh những sai lầm có thể đã mắc phải dẫn đến khó khăn; đưa ra được những định hướng khái quát; khuyến khích được học sinh hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ học tập được giao.
4. Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh
Mức 1: Có câu hỏi định hướng để học sinh/nhóm học sinh tích cực tham gia nhận xét, đánh giá, bổ sung, hoàn thiện sản phẩm học tập lẫn nhau trong nhóm hoặc toàn lớp; nhận xét, đánh giá về sản phẩm học tập được đông đảo học sinh tiếp thu, ghi nhận.
Mức 2: Lựa chọn được một số sản phẩm học tập của học sinh/nhóm học sinh để tổ chức cho học sinh trình bày, báo cáo, nhận xét, đánh giá, bổ sung, hoàn thiện lẫn nhau; câu hỏi định hướng của giáo viên giúp hầu hết học sinh tích cực tham gia thảo luận; nhận xét, đánh giá về sản phẩm học tập được đông đảo học sinh tiếp thu, ghi nhận.
Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Biểu mẫu của Vik News

#Mẫu #phiếu #đánh #giá #tiết #dạy #cấp #THCS


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button