Biểu Mẫu

Mẫu phụ lục hộ gia đình tham gia BHXH

Phụ lục mẫu cho các hộ gia đình kết hợp với ASXH sẽ đưa vào danh sách đầy đủ các thông tin liên can tới tất cả các thành viên trong gia đình đã tham dự đóng BHYT để xác định số tiền được giảm trừ theo quy định tại Quyết định 22 / QĐ-BHXH do BHXH Việt Nam ban hành ngày 08/01. , 5 2020.

Quyết định 22 / QĐ-BHXH sửa đổi đã bổ sung hàng loạt quy định về điều hành và cấp mã số bảo hiểm cho người tham dự chương trình. an ninh xã hội. Người đi xe này là người tham dự hoặc chủ hộ hoặc người đại diện hộ gia đình có người tham dự BHYT theo hộ gia đình ko có mã số BHXH. Tất cả các thông tin phải được khai báo chuẩn xác theo mẫu tại Phụ lục dưới đây đối với hộ gia đình tham dự BTXH:

PHỤ LỤC THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH

Họ và tên chủ hộ: …………………… SĐT (nếu có): ………………………… ..

Địa chỉ: Xóm (thôn, tổ dân phố) ……………… .Comuna (khu phố, thị thành): ………… ..

Quận (huyện, địa phương, thị thành thuộc tỉnh): ………… .. …… .Tỉnh (thị thành): …………………… ..

Stt

Tên và họ

Số an sinh xã hội

Ngày sinh

Dục tình

Nơi cấp giấy khai sinh

Mối quan hệ với chủ hộ

Số CMND / DNI / Hộ chiếu

Ghi chú

ĐẾNTẨYTrước hết234567
Trước hết
2
3
4

– Trường hợp chưa có mã số BHXH thì ghi chỉ tiêu tại Phần I Tờ khai tham dự và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

– Người tham dự kê khai đầy đủ, chuẩn xác các thành viên trong hộ gia đình, chẳng phải nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm cư để chứng minh nhân cách tham dự.

Tôi cam đoan những nội dung đã kê khai là đúng và tôi chịu nghĩa vụ trước luật pháp về những nội dung đã kê khai

….., ngày ……. có thể …….

người tập tin
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chỉ dẫn lập Phụ lục các thành viên trong hộ gia đình

về mục tiêu: Kê khai đầy đủ và chuẩn xác tất cả các thành viên trong hộ gia đình tạm cư của người được bảo hiểm theo hộ gia đình đủ điều kiện để được khấu trừ phí bảo hiểm.

b) Trách nhiệm tiến hành: Người tham dự hoặc chủ hộ hoặc người đại diện hộ gia đình có người tham dự BHYT ko có mã số BHXH.

c) Thời gian thành lập: Khi người đăng ký BHYT theo hộ gia đình thì được giảm mức đóng.

d) Phương pháp xây dựng:

* Thông tin chung: Ghi rõ họ và tên chủ hộ; số dế yêu liên hệ (nếu có); ghi rõ địa chỉ: thị trấn (thôn, tổ dân phố); xã (khu phố, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thị thành thuộc tỉnh); thị thành trực thuộc tỉnh).

* Tiêu chí cho mỗi cột:

– Cột A: Ghi số quy trình từ 1 tới tất cả các thành viên trong hộ.

– Cột B: Ghi họ và tên từng người trong hộ.

– Cột 1: Ghi mã số an sinh xã hội của từng thành viên hộ gia đình đã được cơ quan an sinh xã hội cấp; Trường hợp ko xác định được MXH, người lập có thể tra cứu MXH tại địa chỉ: http://baohiemxahoi.gov.vn (nếu đủ điều kiện).

– Cột 2: Ghi ngày, tháng, 5 sinh ghi trên giấy khai sinh hoặc chứng minh dân chúng, hộ chiếu hoặc chứng minh dân chúng.

– Cột 3: Ghi giới tính của các thành viên trong hộ (nếu là nam thì ghi từ “nam”, nếu là nữ thì ghi từ “nữ”).

– Cột 4: Ghi rõ tên xã (khu phố, thị thành); huyện (quận, thị xã, thị thành thuộc tỉnh); Tỉnh, thị thành đã cấp giấy khai sinh.

Trường hợp ko xác định được nơi khai sinh thì ghi nguyên quán (trường hợp sáp nhập, chia tách địa giới hành chính thì ghi tên vị trí tại thời khắc kê khai) hoặc nơi đăng ký, tạm cư. nơi thường trú.

– Cột 5: Ghi mối quan hệ với chủ hộ (vợ, chồng, con, cháu …).

– Cột 6: Chứng minh dân chúng / Hộ chiếu / Số thẻ căn cước (nếu có): Ghi số chứng minh dân chúng hoặc số hộ chiếu hoặc số chứng minh dân chúng.

– Cột 7: Ghi nội dung cần nhập.

Sau lúc khai xong, người khai ký, ghi rõ họ tên.

.

Xem thêm thông tin Mẫu phụ lục hộ gia đình tham gia BHXH

Mẫu phụ lục hộ gia đình tham dự BHXH

Mẫu phụ lục hộ gia đình tham dự BHXH sẽ liệt kê danh sách đầy đủ các thông tin liên can tới toàn thể thành viên trong gia đình đã tham dự đóng BHYT nhằm xác định mức giảm trừ lúc đóng theo Quyết định 22/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 08/01/2020.

Quyết định 22/QĐ-BHXH sửa đổi đã bổ sung 1 số quy chế điều hành và cấp mã số bảo hiểm cho người dân lúc tham dự bảo hiểm xã hội. Phục lục này chính là người tham dự hoặc chủ hộ hoặc người đại diện hộ gia đình có người tham dự BHYT theo hộ gia đình chưa có mã số BHXH. Tất cả thông tin cần được khai báo chuẩn xác theo mẫu phụ lục hộ gia đình tham dự BHXH dưới đây:
PHỤ LỤC THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH
Họ và tên chủ hộ: ………………… Số dế yêu (nếu có): ……………..……..
Địa chỉ: Thôn (bản, tổ dân phố)……………….Xã (phường, thị trấn):…………..
Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh):…………..…….Tỉnh (Tp): …………………..

Stt

Họ và tên

Mã số BHXH

Ngày, tháng, 5 sinh

Giới tính

Nơi cấp giấy khai sinh

Mối quan hệ với chủ hộ

Số CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu

Ghi chú

A
B
1
2
3
4
5
6
7
1

2

3

4

– Trường hợp chưa có mã số BHXH thì kê khai các tiêu chí tại phần I của Tờ khai tham dự và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)
– Người tham dự kê khai đầy đủ, chuẩn xác các thành viên hộ gia đình, chẳng phải xuất trình sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm cư để chứng minh trạng thái tham dự.

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu nghĩa vụ trước luật pháp về những nội dung đã kê khai
….., ngày ……. tháng ….. 5 …….
Người kê khai(Ký, ghi rõ họ tên)

Chỉ dẫn lập Phụ lục thành viên hộ gia đình
a) Mục tiêu: Kê khai đầy đủ, chuẩn xác thông tin toàn thể thành viên hộ gia đình tạm cư của người tham dự BHYT theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng.
b) Trách nhiệm lập: Người tham dự hoặc chủ hộ hoặc người đại diện hộ gia đình có người tham dự BHYT theo hộ gia đình chưa có mã số BHXH.
c) Thời gian lập: Khi người tham dự BHYT theo hộ gia đình có người được giảm trừ mức đóng.
d) Phương pháp lập:
* Phần thông tin chung: Ghi đầy đủ họ và tên chủ hộ; số dế yêu liên hệ (nếu có); ghi rõ địa chỉ: thôn (bản, tổ dân phố); xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thị thành thuộc tỉnh); tỉnh (thị thành).
* Chỉ tiêu theo cột:
– Cột A: Ghi số quy trình từ 1 tới hết các thành viên trong hộ gia đình.
– Cột B: Ghi đầy đủ họ và tên của từng người trong hộ gia đình.
– Cột 1: Ghi mã số BHXH đối với từng thành viên hộ gia đình đã được cơ quan BHXH cấp; trường hợp chưa xác định được mã số BHXH thì người kê khai có thể tra cứu mã số BHXH tại địa chỉ: http://baohiemxahoi.gov.vn (nếu đủ điều kiện).
– Cột 2: Ghi ngày, tháng, 5 sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh dân chúng, hộ chiếu, thẻ căn cước.
– Cột 3: Ghi giới tính của các thành viên trong hộ (nếu là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu là nữ thì ghi từ “nữ”).
– Cột 4: Ghi rõ tên xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thị thành thuộc tỉnh); tỉnh, thị thành đã cấp giấy khai sinh.
Trường hợp chưa xác định được nơi cấp giấy khai sinh thì ghi nguyên quán (trường hợp sát nhập, chia tách địa giới hành chính thì ghi theo tên địa danh tại thời khắc kê khai) hoặc ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm cư.
– Cột 5: Ghi mối quan hệ với chủ hộ (là vợ, chồng, con, cháu…).
– Cột 6: Số chứng minh dân chúng/Hộ chiếu/Thẻ căn cước (nếu có): ghi số chứng minh dân chúng hoặc ghi số hộ chiếu hoặc ghi số Thẻ căn cước.
– Cột 7: Ghi những nội dung cần ghi chú.
Sau lúc hoàn thành việc kê khai, người kê khai ký ghi rõ họ tên.

TagsBảo hiểm xã hội bhxh Gia Đình phục lục hộ gia đình

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #phụ #lục #hộ #gia #đình #tham #gia #BHXH

Mẫu phụ lục hộ gia đình tham dự BHXH

Mẫu phụ lục hộ gia đình tham dự BHXH sẽ liệt kê danh sách đầy đủ các thông tin liên can tới toàn thể thành viên trong gia đình đã tham dự đóng BHYT nhằm xác định mức giảm trừ lúc đóng theo Quyết định 22/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 08/01/2020.

Quyết định 22/QĐ-BHXH sửa đổi đã bổ sung 1 số quy chế điều hành và cấp mã số bảo hiểm cho người dân lúc tham dự bảo hiểm xã hội. Phục lục này chính là người tham dự hoặc chủ hộ hoặc người đại diện hộ gia đình có người tham dự BHYT theo hộ gia đình chưa có mã số BHXH. Tất cả thông tin cần được khai báo chuẩn xác theo mẫu phụ lục hộ gia đình tham dự BHXH dưới đây:
PHỤ LỤC THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH
Họ và tên chủ hộ: ………………… Số dế yêu (nếu có): ……………..……..
Địa chỉ: Thôn (bản, tổ dân phố)……………….Xã (phường, thị trấn):…………..
Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh):…………..…….Tỉnh (Tp): …………………..

Stt

Họ và tên

Mã số BHXH

Ngày, tháng, 5 sinh

Giới tính

Nơi cấp giấy khai sinh

Mối quan hệ với chủ hộ

Số CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu

Ghi chú

A
B
1
2
3
4
5
6
7
1

2

3

4

– Trường hợp chưa có mã số BHXH thì kê khai các tiêu chí tại phần I của Tờ khai tham dự và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)
– Người tham dự kê khai đầy đủ, chuẩn xác các thành viên hộ gia đình, chẳng phải xuất trình sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm cư để chứng minh trạng thái tham dự.

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu nghĩa vụ trước luật pháp về những nội dung đã kê khai
….., ngày ……. tháng ….. 5 …….
Người kê khai(Ký, ghi rõ họ tên)

Chỉ dẫn lập Phụ lục thành viên hộ gia đình
a) Mục tiêu: Kê khai đầy đủ, chuẩn xác thông tin toàn thể thành viên hộ gia đình tạm cư của người tham dự BHYT theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng.
b) Trách nhiệm lập: Người tham dự hoặc chủ hộ hoặc người đại diện hộ gia đình có người tham dự BHYT theo hộ gia đình chưa có mã số BHXH.
c) Thời gian lập: Khi người tham dự BHYT theo hộ gia đình có người được giảm trừ mức đóng.
d) Phương pháp lập:
* Phần thông tin chung: Ghi đầy đủ họ và tên chủ hộ; số dế yêu liên hệ (nếu có); ghi rõ địa chỉ: thôn (bản, tổ dân phố); xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thị thành thuộc tỉnh); tỉnh (thị thành).
* Chỉ tiêu theo cột:
– Cột A: Ghi số quy trình từ 1 tới hết các thành viên trong hộ gia đình.
– Cột B: Ghi đầy đủ họ và tên của từng người trong hộ gia đình.
– Cột 1: Ghi mã số BHXH đối với từng thành viên hộ gia đình đã được cơ quan BHXH cấp; trường hợp chưa xác định được mã số BHXH thì người kê khai có thể tra cứu mã số BHXH tại địa chỉ: http://baohiemxahoi.gov.vn (nếu đủ điều kiện).
– Cột 2: Ghi ngày, tháng, 5 sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh dân chúng, hộ chiếu, thẻ căn cước.
– Cột 3: Ghi giới tính của các thành viên trong hộ (nếu là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu là nữ thì ghi từ “nữ”).
– Cột 4: Ghi rõ tên xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thị thành thuộc tỉnh); tỉnh, thị thành đã cấp giấy khai sinh.
Trường hợp chưa xác định được nơi cấp giấy khai sinh thì ghi nguyên quán (trường hợp sát nhập, chia tách địa giới hành chính thì ghi theo tên địa danh tại thời khắc kê khai) hoặc ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm cư.
– Cột 5: Ghi mối quan hệ với chủ hộ (là vợ, chồng, con, cháu…).
– Cột 6: Số chứng minh dân chúng/Hộ chiếu/Thẻ căn cước (nếu có): ghi số chứng minh dân chúng hoặc ghi số hộ chiếu hoặc ghi số Thẻ căn cước.
– Cột 7: Ghi những nội dung cần ghi chú.
Sau lúc hoàn thành việc kê khai, người kê khai ký ghi rõ họ tên.

TagsBảo hiểm xã hội bhxh Gia Đình phục lục hộ gia đình

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #phụ #lục #hộ #gia #đình #tham #gia #BHXH


#Mẫu #phụ #lục #hộ #gia #đình #tham #gia #BHXH

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button