Biểu Mẫu

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà 2022

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà 2022 sẽ giúp các bạn bổ sung nội dung cũng như thêm mới các điều khoản trong hợp đồng thuê nhà, giúp bản hợp đồng thuê nhà được kĩ càng và chi tiết hơn, đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm các bên mà không cần phải làm lại nhiều lần, chỉnh sửa hợp đồng mất thời gian.

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà bao gồm các thông tin về bên thuê và bên cho thuê nhà và quy định chi tiết một số điều khoản hoặc nội dung phụ lục bổ sung, chỉnh sửa và các nội dung khác liên quan đến hợp đồng thuê nhà. Dưới đây là các mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà mới nhất 2022, các bạn tải về và sử dụng cho công việc của mình diễn ra suôn sẻ.

  • Hợp đồng cho thuê nhà ở
  • Mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng
  • Hợp đồng thuê nhà ở nguyên căn
  • Mẫu hợp đồng thuê căn hộ chung cư

1. Phụ lục hợp đồng thuê nhà là gì?

Phụ lục hợp đồng thuê nhà bao gồm những thông tin về bên thuê và bên cho thuê nhà, nội dung hợp đồng thuê nhà đã ký kết, lý do và nội dung phụ lục bổ sung và các nội dung khác liên quan mà bạn cần quan tâm, tìm hiểu khi soạn thảo hợp đồng thuê nhà và phụ lục kèm theo để bảo vệ tối đa quyền lợi của mình.

2. Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà là gì?

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà là văn bản thỏa thuận giữa bên thuê và bên cho thuê nhà về các nội dung chưa có trong hợp đồng thuê nhà, các bên thỏa thuận thêm những điều khoản để bổ sung vào trong hợp đồng. Những nội dung này được trình bày trong phụ lục của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng thuê nhà có hiệu lực tương đương với hợp đồng thuê nhà mà các bên đã ký trước đó.

3. Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà có phải công chứng?

Hiện nay, không có quy định nào của pháp luật về việc bắt buộc phải công chứng phụ lục hợp đồng thuê nhà. Tuy nhiên, để phòng trừ các rủi ro về tranh chấp điều khoản trong hợp đồng thuê nhà, việc công chứng, chứng thực hợp đồng thuê nhà là khuyến khích.

Theo Điều 403 Bộ luật dân sự năm 2015 về phụ lục hợp đồng như sau:

1. Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

Một quy định nữa đối với phụ lục hợp đồng trong Bộ luật dân sự 2015 tại Khoản 3 Điều 421 như sau:

Điều 421. Sửa đổi hợp đồng…

3. Hợp đồng sửa đổi phải tuân theo hình thức của hợp đồng ban đầu.

Như vậy, hình thức của hợp đồng thuê nhà và phụ lục hợp đồng phải thống nhất với nhau, nếu hợp đồng thuê nhà được công chứng, chứng thực thì phải công chứng, chứng thực cả phụ lục hợp đồng và ngược lại nếu hợp đồng thuê nhà không công chứng, chứng thực thì phụ lục hợp đồng cũng không cần phải công chứng, chứng thực.

4. Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà dùng khi nào?

Thông thường, hợp đồng thuê nhà được ký kết giữa các bên đều đề cập đầy đủ các nội dung đã được thỏa thuận. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn nhiều trường hợp phát sinh liên quan đến các điều khoản như cần bổ sung thêm, cần phải sửa đổi, hoặc giải thích chi tiết hơn,… Nếu những vấn đề đó có thể  được sự đồng ý của cả 2 bên và cần lập thành văn bản thì các bên sẽ lập phụ lục hợp đồng để ghi nhận sự thay đổi đó.

5. Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà

Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà là mẫu văn bản thỏa thuận giữa bên cho thuê và bên thuê nhà về nội dung gia hạn hợp đồng thuê nhà cụ thể là gia hạn thêm thời gian mà các bên đã ấn định trong hợp đồng thuê nhà đã ký. Mời bạn đọc tham khảo và tải về mẫu phụ lục bên dưới.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
——————————–

PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số:____

Căn cứ theo Hợp đồng thuê nhà số:… đã ký ngày … tháng … năm …… (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”);

Căn cứ thỏa thuận của hai bên,

Phụ lục Hợp Đồng này được lập và ký ngày …tháng…năm…..giữa:

Bên Cho thuê:

Tên:……………………………………………………………

Trụ sở chính:………………………………………………..

GCNĐKKD số: ……………………Được cấp bởi:…………………………

Điện thoại:………………………… Fax:…………………………

Đại diện bởi:…………………….. Chức vụ:……………………

Sau đây được gọi là “Bên A”.

Bên Thuê:

Tên:………………………………………………………………

Trụ sở chính:………………………………………………….

GCNĐKKD số:………………….. Được cấp bởi:…………………..

Điện thoại: …………………..Fax:…………………..

Đại diện bởi:………………….. Chức vụ:…………………..

Sau đây được gọi là “Bên B”.

Bên A và Bên B (sau đây gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”) đồng ý ký kết Phụ lục gia hạn Hợp đồng thuê nhà (“Phụ Lục Hợp Đồng”) với những điều khoản như sau:

Điều 1. Nội dung

1.1. Hai bên đồng ý gia hạn thời hạn thuê nhà từ ngày ……………..… đến hết ngày ……………..…. Sau thời hạn gia hạn này, nếu Bên B tiếp tục thuê thì phải thông báo cho Bên A chậm nhất là 30 ngày trước khi chấm dứt thời hạn thuê. Nếu Bên A đồng ý thì các bên sẽ thỏa thuận tiếp tục gia hạn bằng phụ lục hợp đồng khác hoặc ký lại bằng một hợp đồng mới theo thỏa thuận được hai bên thống nhất.

1.2. Giá cho thuê theo Phụ lục Hợp đồng này từ ngày … đến … là …….. đồng/tháng.

Bằng chữ:……………………..

1.3. Tiền thuê này đã bao gồm thuế GTGT và tất cả các loại thuế có liên quan có thể phát sinh từ hợp đồng này nhưng không bao gồm tiền điện, nước, điện thoại, internet, chi phí dịch vụ vệ sinh và các chi phí khác do Bên B sử dụng. Các chi phí này Bên B thanh toán trực tiếp cho các bên cung cấp theo tất cả các hóa đơn hàng tháng phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của Bên B.

Điều 2. Điều khoản chung

2.1. Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng.

2.2. Tất cả các điều khoản khác của Hợp đồng và các Phụ lục đính kèm Hợp đồng không được đề cập đến trong Phụ lục Hợp đồng này sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực.

2.3. Phụ lục Hợp đồng này được lập thành ….. bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ ….. bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

6. Phụ lục bổ sung hợp đồng thuê nhà

Mẫu phụ lục bổ sung hợp đồng hợp thuê nhà được soạn thảo ra nhằm mục đích bổ sung thêm các điều khoản mà trong hợp đồng thuê nhà chưa có. Mời bạn đọc tham khảo mẫu dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày … tháng… năm….

PHỤ LỤC BỔ SUNG HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số……..

– Căn cứ theo HĐKT số……….đã ký ngày …., tháng…., năm………

– Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên…………………………..Chúng tôi gồm có.

BÊN CHO THUÊ NHÀ (Bên A):

CÔNG TY……………………………………………………………..

Đại diện:…………………………………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………………………………………..

Fax:…………………………………………………………………………….

Mã số thuế:………………………………………………………………….

Số tài khoản:……………………………………………………………….

BÊN THUÊ NHÀ (Bên B):

CÔNG TY……………………………………………………………….

Đại diện:……………………………………………………………………..

Chức vụ:……………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………………………

Fax:………………………………………………………………………….

Mã số thuế:………………………………………………………………

Số tài khoản:…………………………………………………………….

Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký phụ lục hợp đồng thuê nhà số……. về ………..đối với hợp đồng đã ký số ….., ngày…tháng……năm………cụ thể như sau:

1. …………………..…………………..……

2. …………………..…………………..……

3. …………………..…………………..……

4. …………………..…………………..……

5. Điều khoản chung :

5.1 Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số …………….

5.2 Phụ lục hợp đồng được lập thành ….. bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …….

5.3 Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của Hợp đồng số…và có giá trị kể từ ngày ký……..

ĐẠI DIỆN BÊN A
GIÁM ĐỐC

ĐẠI DIỆN BÊN B
GIÁM ĐỐC

7. Phụ lục hợp đồng thuê nhà số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

(Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng (1) ………………………….ngày …./…./…..)

Hôm nay, ngày … tháng …. năm ……., tại ……………… Chúng tôi gồm:

BÊN (2): (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông: …………………………………. Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD số: …………………… do …………………………. cấp ngày …………………….

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………

Bà: …………………………………. Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD số: …………………… do ……………………………… cấp ngày …………..

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………………………….

BÊN (2): (Sau đây gọi tắt là Bên B) CÔNG TY …………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …………, do Sở Kế hoạch và Đầu tư ………..……….. cấp, đăng ký lần đầu ngày …………. đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày…………….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………….…………….

Đại diện bởi ông/bà: …………………. Chức vụ: ……………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… do …………………….. cấp ngày ………………..

Hai bên cùng thống nhất lập Phụ lục hợp đồng này sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Hợp đồng ……………. ký ngày …./…../….. (Sau đây gọi là Hợp đồng ………………) như sau:

Điều 1: Sửa đổi vào Khoản … Điều ….. của Hợp đồng …… như sau:

Từ: “………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….”

Thành: “……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….”

Điều 2: Các nội dung khác của Hợp đồng ………………….. ngày …/…/…… giữ nguyên, không thay đổi như Hợp đồng ………………………….

Điều 3: Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng …………………………….. mà hai bên đã ký kết ngày…./…./…..

Hai bên đã đọc lại Phụ lục Hợp đồng này, đều thống nhất và ký/đóng dấu vào Phụ lục này để làm bằng chứng.

Phụ lục Hợp đồng được lập thành ……(……) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …. bản làm bằng chứng.

BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

8. Phụ lục hợp đồng thuê nhà số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
– – – – – – – – – – – o0o- – – – – – – – – –

……………., ngày …. tháng …. năm …………

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số……………..

– Căn cứ theo HĐKT số………………….đã ký ngày ….., tháng ….., năm……….

– Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên…………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A): [BÊN THUÊ NHÀ]

CÔNG TY……………………………………………………………………………………………………..

Đại diện:…………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………….. Fax:………………………………………….

Mã số thuế…………………………………………………………………………………………………….

Số tài khoản:………………………………………………………………………………………………….

Tại chi nhánh ngân hàng:…………………………………………………………………………………..

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B): [BÊN CHO THUÊ NHÀ]

CÔNG TY……………………………………………………………………………………………………….

Đại diện:………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………….. Fax:……………………………………………

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………..

Số tài khoản:……………………………………………………………………………………………………

Tại chi nhánh ngân hàng:…………………………………………………………………………………….

Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số……. về …………………..đối với hợp đồng đã ký số ….., ngày…..tháng…..năm……..cụ thể như sau:

1…………………………………………………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………………………………………….

3…………………………………………………………………………………………………………………….

4……………………………………………………………………………………………………………………

5. Điều khoản chung:

5.1 Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số

5.2 PL HĐ được lập thành ………. bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ……… bản

5.3 Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số………………và có giá trị kể từ ngày ký………

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký và ghi rõ họ, tên)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký và ghi rõ họ, tên)

9. Một số lưu ý khi soạn phụ lục hợp đồng thuê nhà

Khi soạn thảo phụ lục hợp đồng thuê nhà cần phải đảm bảo các yếu tố sau:

+ Về hình thức: Vì phụ lục hợp đồng là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng do đó phụ lục hợp đồng thuê nhà phải phù hợp với hình thức của hợp đồng. Trường hợp hợp đồng thuê nhà được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực, phải đăng ký…. thì phụ lục hợp đồng cũng phải tuân theo những quy định này.

+ Về nội dung: Phụ lục hợp đồng thuê nhà phải căn cứ vào nội dung của Hợp đồng thuê nhà ban đầu. Theo đó, nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng và không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

+ Đảm bảo đối tượng của phụ lục hợp đồng thuê nhà là những hàng hoá mà pháp luật không cấm và không trái đạo đức xã hội.

+ Đảm bảo người giao dịch phải hoàn toàn tự nguyện tham gia

+ Đảm bảo người tham gia phụ lục hợp đồng mua bán có năng lực hành vi dân sự.

+ Khi tham gia soạn thảo và ký kết hợp đồng, các bên trong phụ lục hợp đồng cần phải lưu ý đến địa vị pháp lý của người được đại diện uỷ quyền. Phạm vi được uỷ quyền nhằm tránh các tình trạng có tranh chấp sau này do việc ký kết hợp đồng không đúng với thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền, vượt quá phạm vi đại diện uỷ quyền.

Trên đây Vik News đã gửi tới các bạn Các mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà mới nhất 2022 cùng hướng dẫn cách soạn thảo chi tiết.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Hợp đồng – Nghiệm thu – Thanh lý trong mục biểu mẫu nhé.


Thông tin thêm

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà 2022

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà 2022 sẽ giúp các bạn bổ sung nội dung cũng như thêm mới các điều khoản trong hợp đồng thuê nhà, giúp bản hợp đồng thuê nhà được kĩ càng và chi tiết hơn, đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm các bên mà không cần phải làm lại nhiều lần, chỉnh sửa hợp đồng mất thời gian.
Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà bao gồm các thông tin về bên thuê và bên cho thuê nhà và quy định chi tiết một số điều khoản hoặc nội dung phụ lục bổ sung, chỉnh sửa và các nội dung khác liên quan đến hợp đồng thuê nhà. Dưới đây là các mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà mới nhất 2022, các bạn tải về và sử dụng cho công việc của mình diễn ra suôn sẻ.
Hợp đồng cho thuê nhà ở
Mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng
Hợp đồng thuê nhà ở nguyên căn
Mẫu hợp đồng thuê căn hộ chung cư
1. Phụ lục hợp đồng thuê nhà là gì?
Phụ lục hợp đồng thuê nhà bao gồm những thông tin về bên thuê và bên cho thuê nhà, nội dung hợp đồng thuê nhà đã ký kết, lý do và nội dung phụ lục bổ sung và các nội dung khác liên quan mà bạn cần quan tâm, tìm hiểu khi soạn thảo hợp đồng thuê nhà và phụ lục kèm theo để bảo vệ tối đa quyền lợi của mình.
2. Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà là gì?
Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà là văn bản thỏa thuận giữa bên thuê và bên cho thuê nhà về các nội dung chưa có trong hợp đồng thuê nhà, các bên thỏa thuận thêm những điều khoản để bổ sung vào trong hợp đồng. Những nội dung này được trình bày trong phụ lục của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng thuê nhà có hiệu lực tương đương với hợp đồng thuê nhà mà các bên đã ký trước đó.
3. Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà có phải công chứng?
Hiện nay, không có quy định nào của pháp luật về việc bắt buộc phải công chứng phụ lục hợp đồng thuê nhà. Tuy nhiên, để phòng trừ các rủi ro về tranh chấp điều khoản trong hợp đồng thuê nhà, việc công chứng, chứng thực hợp đồng thuê nhà là khuyến khích.
Theo Điều 403 Bộ luật dân sự năm 2015 về phụ lục hợp đồng như sau:
1. Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.
Một quy định nữa đối với phụ lục hợp đồng trong Bộ luật dân sự 2015 tại Khoản 3 Điều 421 như sau:
Điều 421. Sửa đổi hợp đồng…
3. Hợp đồng sửa đổi phải tuân theo hình thức của hợp đồng ban đầu.
Như vậy, hình thức của hợp đồng thuê nhà và phụ lục hợp đồng phải thống nhất với nhau, nếu hợp đồng thuê nhà được công chứng, chứng thực thì phải công chứng, chứng thực cả phụ lục hợp đồng và ngược lại nếu hợp đồng thuê nhà không công chứng, chứng thực thì phụ lục hợp đồng cũng không cần phải công chứng, chứng thực.
4. Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà dùng khi nào?
Thông thường, hợp đồng thuê nhà được ký kết giữa các bên đều đề cập đầy đủ các nội dung đã được thỏa thuận. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn nhiều trường hợp phát sinh liên quan đến các điều khoản như cần bổ sung thêm, cần phải sửa đổi, hoặc giải thích chi tiết hơn,… Nếu những vấn đề đó có thể  được sự đồng ý của cả 2 bên và cần lập thành văn bản thì các bên sẽ lập phụ lục hợp đồng để ghi nhận sự thay đổi đó.
5. Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà
Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà là mẫu văn bản thỏa thuận giữa bên cho thuê và bên thuê nhà về nội dung gia hạn hợp đồng thuê nhà cụ thể là gia hạn thêm thời gian mà các bên đã ấn định trong hợp đồng thuê nhà đã ký. Mời bạn đọc tham khảo và tải về mẫu phụ lục bên dưới.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh Phúc——————————–
PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
Số:____
– Căn cứ theo Hợp đồng thuê nhà số:… đã ký ngày … tháng … năm …… (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”);
– Căn cứ thỏa thuận của hai bên,
Phụ lục Hợp Đồng này được lập và ký ngày …tháng…năm…..giữa:
Bên Cho thuê:
Tên:……………………………………………………………
Trụ sở chính:………………………………………………..
GCNĐKKD số: ……………………Được cấp bởi:…………………………
Điện thoại:………………………… Fax:…………………………
Đại diện bởi:…………………….. Chức vụ:……………………
Sau đây được gọi là “Bên A”.
Bên Thuê:
Tên:………………………………………………………………
Trụ sở chính:………………………………………………….
GCNĐKKD số:………………….. Được cấp bởi:…………………..
Điện thoại: …………………..Fax:…………………..
Đại diện bởi:………………….. Chức vụ:…………………..
Sau đây được gọi là “Bên B”.
Bên A và Bên B (sau đây gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”) đồng ý ký kết Phụ lục gia hạn Hợp đồng thuê nhà (“Phụ Lục Hợp Đồng”) với những điều khoản như sau:
Điều 1. Nội dung
1.1. Hai bên đồng ý gia hạn thời hạn thuê nhà từ ngày ……………..… đến hết ngày ……………..…. Sau thời hạn gia hạn này, nếu Bên B tiếp tục thuê thì phải thông báo cho Bên A chậm nhất là 30 ngày trước khi chấm dứt thời hạn thuê. Nếu Bên A đồng ý thì các bên sẽ thỏa thuận tiếp tục gia hạn bằng phụ lục hợp đồng khác hoặc ký lại bằng một hợp đồng mới theo thỏa thuận được hai bên thống nhất.
1.2. Giá cho thuê theo Phụ lục Hợp đồng này từ ngày … đến … là …….. đồng/tháng.
Bằng chữ:……………………..
1.3. Tiền thuê này đã bao gồm thuế GTGT và tất cả các loại thuế có liên quan có thể phát sinh từ hợp đồng này nhưng không bao gồm tiền điện, nước, điện thoại, internet, chi phí dịch vụ vệ sinh và các chi phí khác do Bên B sử dụng. Các chi phí này Bên B thanh toán trực tiếp cho các bên cung cấp theo tất cả các hóa đơn hàng tháng phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của Bên B.
Điều 2. Điều khoản chung
2.1. Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng.
2.2. Tất cả các điều khoản khác của Hợp đồng và các Phụ lục đính kèm Hợp đồng không được đề cập đến trong Phụ lục Hợp đồng này sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực.
2.3. Phụ lục Hợp đồng này được lập thành ….. bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ ….. bản để thực hiện.
ĐẠI DIỆN BÊN A
ĐẠI DIỆN BÊN B
6. Phụ lục bổ sung hợp đồng thuê nhà
Mẫu phụ lục bổ sung hợp đồng hợp thuê nhà được soạn thảo ra nhằm mục đích bổ sung thêm các điều khoản mà trong hợp đồng thuê nhà chưa có. Mời bạn đọc tham khảo mẫu dưới đây:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
….., ngày … tháng… năm….
PHỤ LỤC BỔ SUNG HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
Số……..
– Căn cứ theo HĐKT số……….đã ký ngày …., tháng…., năm………
– Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên…………………………..Chúng tôi gồm có.
BÊN CHO THUÊ NHÀ (Bên A):
CÔNG TY……………………………………………………………..
Đại diện:…………………………………………………………………….
Chức vụ:…………………………………………………………………….
Địa chỉ:……………………………………………………………………….
Điện thoại:…………………………………………………………………..
Fax:…………………………………………………………………………….
Mã số thuế:………………………………………………………………….
Số tài khoản:……………………………………………………………….
BÊN THUÊ NHÀ (Bên B):
CÔNG TY……………………………………………………………….
Đại diện:……………………………………………………………………..
Chức vụ:……………………………………………………………………..
Địa chỉ: ……………………………………………………………………
Điện thoại:…………………………………………………………………
Fax:………………………………………………………………………….
Mã số thuế:………………………………………………………………
Số tài khoản:…………………………………………………………….
Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký phụ lục hợp đồng thuê nhà số……. về ………..đối với hợp đồng đã ký số ….., ngày…tháng……năm………cụ thể như sau:
1. …………………..…………………..……
2. …………………..…………………..……
3. …………………..…………………..……
4. …………………..…………………..……
5. Điều khoản chung :
5.1 Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số …………….
5.2 Phụ lục hợp đồng được lập thành ….. bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …….
5.3 Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của Hợp đồng số…và có giá trị kể từ ngày ký……..

ĐẠI DIỆN BÊN AGIÁM ĐỐC

ĐẠI DIỆN BÊN BGIÁM ĐỐC

7. Phụ lục hợp đồng thuê nhà số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG
(Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng (1) ………………………….ngày …./…./…..)
Hôm nay, ngày … tháng …. năm ……., tại ……………… Chúng tôi gồm:
BÊN (2): (Sau đây gọi tắt là Bên A)
Ông: …………………………………. Sinh năm: ……………..
CMND/CCCD số: …………………… do …………………………. cấp ngày …………………….
Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………
Bà: …………………………………. Sinh năm: ……………..
CMND/CCCD số: …………………… do ……………………………… cấp ngày …………..
Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………………………….
BÊN (2): (Sau đây gọi tắt là Bên B) CÔNG TY …………………………
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …………, do Sở Kế hoạch và Đầu tư ………..……….. cấp, đăng ký lần đầu ngày …………. đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày…………….
Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………….…………….
Đại diện bởi ông/bà: …………………. Chức vụ: ……………
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… do …………………….. cấp ngày ………………..
Hai bên cùng thống nhất lập Phụ lục hợp đồng này sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Hợp đồng ……………. ký ngày …./…../….. (Sau đây gọi là Hợp đồng ………………) như sau:
Điều 1: Sửa đổi vào Khoản … Điều ….. của Hợp đồng …… như sau:
Từ: “………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….”
Thành: “……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….”
Điều 2: Các nội dung khác của Hợp đồng ………………….. ngày …/…/…… giữ nguyên, không thay đổi như Hợp đồng ………………………….
Điều 3: Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng …………………………….. mà hai bên đã ký kết ngày…./…./…..
Hai bên đã đọc lại Phụ lục Hợp đồng này, đều thống nhất và ký/đóng dấu vào Phụ lục này để làm bằng chứng.
Phụ lục Hợp đồng được lập thành ……(……) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …. bản làm bằng chứng.

BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)

8. Phụ lục hợp đồng thuê nhà số 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc– – – – – – – – – – – o0o- – – – – – – – – –
……………., ngày …. tháng …. năm …………
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
Số……………..
– Căn cứ theo HĐKT số………………….đã ký ngày ….., tháng ….., năm……….
– Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên…………………………………………………………………………
Chúng tôi gồm có:
BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A): [BÊN THUÊ NHÀ] CÔNG TY……………………………………………………………………………………………………..
Đại diện:…………………………………………………………………………………………………
Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………..
Điện thoại:…………………………………….. Fax:………………………………………….
Mã số thuế…………………………………………………………………………………………………….
Số tài khoản:………………………………………………………………………………………………….
Tại chi nhánh ngân hàng:…………………………………………………………………………………..
BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B): [BÊN CHO THUÊ NHÀ] CÔNG TY……………………………………………………………………………………………………….
Đại diện:………………………………………………………………………………………………….
Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………..
Điện thoại:…………………………………….. Fax:……………………………………………
Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………..
Số tài khoản:……………………………………………………………………………………………………
Tại chi nhánh ngân hàng:…………………………………………………………………………………….
Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số……. về …………………..đối với hợp đồng đã ký số ….., ngày…..tháng…..năm……..cụ thể như sau:
1…………………………………………………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………………………………………………….
3…………………………………………………………………………………………………………………….
4……………………………………………………………………………………………………………………
5. Điều khoản chung:
5.1 Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số
5.2 PL HĐ được lập thành ………. bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ……… bản
5.3 Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số………………và có giá trị kể từ ngày ký………
ĐẠI DIỆN BÊN A(Ký và ghi rõ họ, tên)
ĐẠI DIỆN BÊN B(Ký và ghi rõ họ, tên)
9. Một số lưu ý khi soạn phụ lục hợp đồng thuê nhà
Khi soạn thảo phụ lục hợp đồng thuê nhà cần phải đảm bảo các yếu tố sau:
+ Về hình thức: Vì phụ lục hợp đồng là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng do đó phụ lục hợp đồng thuê nhà phải phù hợp với hình thức của hợp đồng. Trường hợp hợp đồng thuê nhà được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực, phải đăng ký…. thì phụ lục hợp đồng cũng phải tuân theo những quy định này.
+ Về nội dung: Phụ lục hợp đồng thuê nhà phải căn cứ vào nội dung của Hợp đồng thuê nhà ban đầu. Theo đó, nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng và không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
+ Đảm bảo đối tượng của phụ lục hợp đồng thuê nhà là những hàng hoá mà pháp luật không cấm và không trái đạo đức xã hội.
+ Đảm bảo người giao dịch phải hoàn toàn tự nguyện tham gia
+ Đảm bảo người tham gia phụ lục hợp đồng mua bán có năng lực hành vi dân sự.
+ Khi tham gia soạn thảo và ký kết hợp đồng, các bên trong phụ lục hợp đồng cần phải lưu ý đến địa vị pháp lý của người được đại diện uỷ quyền. Phạm vi được uỷ quyền nhằm tránh các tình trạng có tranh chấp sau này do việc ký kết hợp đồng không đúng với thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền, vượt quá phạm vi đại diện uỷ quyền.
Trên đây Vik News đã gửi tới các bạn Các mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà mới nhất 2022 cùng hướng dẫn cách soạn thảo chi tiết.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Hợp đồng – Nghiệm thu – Thanh lý trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #phụ #lục #hợp #đồng #thuê #nhà

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà 2022

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà 2022 sẽ giúp các bạn bổ sung nội dung cũng như thêm mới các điều khoản trong hợp đồng thuê nhà, giúp bản hợp đồng thuê nhà được kĩ càng và chi tiết hơn, đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm các bên mà không cần phải làm lại nhiều lần, chỉnh sửa hợp đồng mất thời gian.
Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà bao gồm các thông tin về bên thuê và bên cho thuê nhà và quy định chi tiết một số điều khoản hoặc nội dung phụ lục bổ sung, chỉnh sửa và các nội dung khác liên quan đến hợp đồng thuê nhà. Dưới đây là các mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà mới nhất 2022, các bạn tải về và sử dụng cho công việc của mình diễn ra suôn sẻ.
Hợp đồng cho thuê nhà ở
Mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng
Hợp đồng thuê nhà ở nguyên căn
Mẫu hợp đồng thuê căn hộ chung cư
1. Phụ lục hợp đồng thuê nhà là gì?
Phụ lục hợp đồng thuê nhà bao gồm những thông tin về bên thuê và bên cho thuê nhà, nội dung hợp đồng thuê nhà đã ký kết, lý do và nội dung phụ lục bổ sung và các nội dung khác liên quan mà bạn cần quan tâm, tìm hiểu khi soạn thảo hợp đồng thuê nhà và phụ lục kèm theo để bảo vệ tối đa quyền lợi của mình.
2. Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà là gì?
Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà là văn bản thỏa thuận giữa bên thuê và bên cho thuê nhà về các nội dung chưa có trong hợp đồng thuê nhà, các bên thỏa thuận thêm những điều khoản để bổ sung vào trong hợp đồng. Những nội dung này được trình bày trong phụ lục của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng thuê nhà có hiệu lực tương đương với hợp đồng thuê nhà mà các bên đã ký trước đó.
3. Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà có phải công chứng?
Hiện nay, không có quy định nào của pháp luật về việc bắt buộc phải công chứng phụ lục hợp đồng thuê nhà. Tuy nhiên, để phòng trừ các rủi ro về tranh chấp điều khoản trong hợp đồng thuê nhà, việc công chứng, chứng thực hợp đồng thuê nhà là khuyến khích.
Theo Điều 403 Bộ luật dân sự năm 2015 về phụ lục hợp đồng như sau:
1. Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.
Một quy định nữa đối với phụ lục hợp đồng trong Bộ luật dân sự 2015 tại Khoản 3 Điều 421 như sau:
Điều 421. Sửa đổi hợp đồng…
3. Hợp đồng sửa đổi phải tuân theo hình thức của hợp đồng ban đầu.
Như vậy, hình thức của hợp đồng thuê nhà và phụ lục hợp đồng phải thống nhất với nhau, nếu hợp đồng thuê nhà được công chứng, chứng thực thì phải công chứng, chứng thực cả phụ lục hợp đồng và ngược lại nếu hợp đồng thuê nhà không công chứng, chứng thực thì phụ lục hợp đồng cũng không cần phải công chứng, chứng thực.
4. Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà dùng khi nào?
Thông thường, hợp đồng thuê nhà được ký kết giữa các bên đều đề cập đầy đủ các nội dung đã được thỏa thuận. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn nhiều trường hợp phát sinh liên quan đến các điều khoản như cần bổ sung thêm, cần phải sửa đổi, hoặc giải thích chi tiết hơn,… Nếu những vấn đề đó có thể  được sự đồng ý của cả 2 bên và cần lập thành văn bản thì các bên sẽ lập phụ lục hợp đồng để ghi nhận sự thay đổi đó.
5. Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà
Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà là mẫu văn bản thỏa thuận giữa bên cho thuê và bên thuê nhà về nội dung gia hạn hợp đồng thuê nhà cụ thể là gia hạn thêm thời gian mà các bên đã ấn định trong hợp đồng thuê nhà đã ký. Mời bạn đọc tham khảo và tải về mẫu phụ lục bên dưới.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh Phúc——————————–
PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
Số:____
– Căn cứ theo Hợp đồng thuê nhà số:… đã ký ngày … tháng … năm …… (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”);
– Căn cứ thỏa thuận của hai bên,
Phụ lục Hợp Đồng này được lập và ký ngày …tháng…năm…..giữa:
Bên Cho thuê:
Tên:……………………………………………………………
Trụ sở chính:………………………………………………..
GCNĐKKD số: ……………………Được cấp bởi:…………………………
Điện thoại:………………………… Fax:…………………………
Đại diện bởi:…………………….. Chức vụ:……………………
Sau đây được gọi là “Bên A”.
Bên Thuê:
Tên:………………………………………………………………
Trụ sở chính:………………………………………………….
GCNĐKKD số:………………….. Được cấp bởi:…………………..
Điện thoại: …………………..Fax:…………………..
Đại diện bởi:………………….. Chức vụ:…………………..
Sau đây được gọi là “Bên B”.
Bên A và Bên B (sau đây gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”) đồng ý ký kết Phụ lục gia hạn Hợp đồng thuê nhà (“Phụ Lục Hợp Đồng”) với những điều khoản như sau:
Điều 1. Nội dung
1.1. Hai bên đồng ý gia hạn thời hạn thuê nhà từ ngày ……………..… đến hết ngày ……………..…. Sau thời hạn gia hạn này, nếu Bên B tiếp tục thuê thì phải thông báo cho Bên A chậm nhất là 30 ngày trước khi chấm dứt thời hạn thuê. Nếu Bên A đồng ý thì các bên sẽ thỏa thuận tiếp tục gia hạn bằng phụ lục hợp đồng khác hoặc ký lại bằng một hợp đồng mới theo thỏa thuận được hai bên thống nhất.
1.2. Giá cho thuê theo Phụ lục Hợp đồng này từ ngày … đến … là …….. đồng/tháng.
Bằng chữ:……………………..
1.3. Tiền thuê này đã bao gồm thuế GTGT và tất cả các loại thuế có liên quan có thể phát sinh từ hợp đồng này nhưng không bao gồm tiền điện, nước, điện thoại, internet, chi phí dịch vụ vệ sinh và các chi phí khác do Bên B sử dụng. Các chi phí này Bên B thanh toán trực tiếp cho các bên cung cấp theo tất cả các hóa đơn hàng tháng phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của Bên B.
Điều 2. Điều khoản chung
2.1. Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng.
2.2. Tất cả các điều khoản khác của Hợp đồng và các Phụ lục đính kèm Hợp đồng không được đề cập đến trong Phụ lục Hợp đồng này sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực.
2.3. Phụ lục Hợp đồng này được lập thành ….. bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ ….. bản để thực hiện.
ĐẠI DIỆN BÊN A
ĐẠI DIỆN BÊN B
6. Phụ lục bổ sung hợp đồng thuê nhà
Mẫu phụ lục bổ sung hợp đồng hợp thuê nhà được soạn thảo ra nhằm mục đích bổ sung thêm các điều khoản mà trong hợp đồng thuê nhà chưa có. Mời bạn đọc tham khảo mẫu dưới đây:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
….., ngày … tháng… năm….
PHỤ LỤC BỔ SUNG HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
Số……..
– Căn cứ theo HĐKT số……….đã ký ngày …., tháng…., năm………
– Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên…………………………..Chúng tôi gồm có.
BÊN CHO THUÊ NHÀ (Bên A):
CÔNG TY……………………………………………………………..
Đại diện:…………………………………………………………………….
Chức vụ:…………………………………………………………………….
Địa chỉ:……………………………………………………………………….
Điện thoại:…………………………………………………………………..
Fax:…………………………………………………………………………….
Mã số thuế:………………………………………………………………….
Số tài khoản:……………………………………………………………….
BÊN THUÊ NHÀ (Bên B):
CÔNG TY……………………………………………………………….
Đại diện:……………………………………………………………………..
Chức vụ:……………………………………………………………………..
Địa chỉ: ……………………………………………………………………
Điện thoại:…………………………………………………………………
Fax:………………………………………………………………………….
Mã số thuế:………………………………………………………………
Số tài khoản:…………………………………………………………….
Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký phụ lục hợp đồng thuê nhà số……. về ………..đối với hợp đồng đã ký số ….., ngày…tháng……năm………cụ thể như sau:
1. …………………..…………………..……
2. …………………..…………………..……
3. …………………..…………………..……
4. …………………..…………………..……
5. Điều khoản chung :
5.1 Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số …………….
5.2 Phụ lục hợp đồng được lập thành ….. bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …….
5.3 Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của Hợp đồng số…và có giá trị kể từ ngày ký……..

ĐẠI DIỆN BÊN AGIÁM ĐỐC

ĐẠI DIỆN BÊN BGIÁM ĐỐC

7. Phụ lục hợp đồng thuê nhà số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG
(Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng (1) ………………………….ngày …./…./…..)
Hôm nay, ngày … tháng …. năm ……., tại ……………… Chúng tôi gồm:
BÊN (2): (Sau đây gọi tắt là Bên A)
Ông: …………………………………. Sinh năm: ……………..
CMND/CCCD số: …………………… do …………………………. cấp ngày …………………….
Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………
Bà: …………………………………. Sinh năm: ……………..
CMND/CCCD số: …………………… do ……………………………… cấp ngày …………..
Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………………………….
BÊN (2): (Sau đây gọi tắt là Bên B) CÔNG TY …………………………
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …………, do Sở Kế hoạch và Đầu tư ………..……….. cấp, đăng ký lần đầu ngày …………. đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày…………….
Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………….…………….
Đại diện bởi ông/bà: …………………. Chức vụ: ……………
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… do …………………….. cấp ngày ………………..
Hai bên cùng thống nhất lập Phụ lục hợp đồng này sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Hợp đồng ……………. ký ngày …./…../….. (Sau đây gọi là Hợp đồng ………………) như sau:
Điều 1: Sửa đổi vào Khoản … Điều ….. của Hợp đồng …… như sau:
Từ: “………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….”
Thành: “……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….”
Điều 2: Các nội dung khác của Hợp đồng ………………….. ngày …/…/…… giữ nguyên, không thay đổi như Hợp đồng ………………………….
Điều 3: Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng …………………………….. mà hai bên đã ký kết ngày…./…./…..
Hai bên đã đọc lại Phụ lục Hợp đồng này, đều thống nhất và ký/đóng dấu vào Phụ lục này để làm bằng chứng.
Phụ lục Hợp đồng được lập thành ……(……) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …. bản làm bằng chứng.

BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)

8. Phụ lục hợp đồng thuê nhà số 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc– – – – – – – – – – – o0o- – – – – – – – – –
……………., ngày …. tháng …. năm …………
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
Số……………..
– Căn cứ theo HĐKT số………………….đã ký ngày ….., tháng ….., năm……….
– Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên…………………………………………………………………………
Chúng tôi gồm có:
BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A): [BÊN THUÊ NHÀ] CÔNG TY……………………………………………………………………………………………………..
Đại diện:…………………………………………………………………………………………………
Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………..
Điện thoại:…………………………………….. Fax:………………………………………….
Mã số thuế…………………………………………………………………………………………………….
Số tài khoản:………………………………………………………………………………………………….
Tại chi nhánh ngân hàng:…………………………………………………………………………………..
BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B): [BÊN CHO THUÊ NHÀ] CÔNG TY……………………………………………………………………………………………………….
Đại diện:………………………………………………………………………………………………….
Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………..
Điện thoại:…………………………………….. Fax:……………………………………………
Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………..
Số tài khoản:……………………………………………………………………………………………………
Tại chi nhánh ngân hàng:…………………………………………………………………………………….
Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số……. về …………………..đối với hợp đồng đã ký số ….., ngày…..tháng…..năm……..cụ thể như sau:
1…………………………………………………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………………………………………………….
3…………………………………………………………………………………………………………………….
4……………………………………………………………………………………………………………………
5. Điều khoản chung:
5.1 Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số
5.2 PL HĐ được lập thành ………. bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ……… bản
5.3 Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số………………và có giá trị kể từ ngày ký………
ĐẠI DIỆN BÊN A(Ký và ghi rõ họ, tên)
ĐẠI DIỆN BÊN B(Ký và ghi rõ họ, tên)
9. Một số lưu ý khi soạn phụ lục hợp đồng thuê nhà
Khi soạn thảo phụ lục hợp đồng thuê nhà cần phải đảm bảo các yếu tố sau:
+ Về hình thức: Vì phụ lục hợp đồng là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng do đó phụ lục hợp đồng thuê nhà phải phù hợp với hình thức của hợp đồng. Trường hợp hợp đồng thuê nhà được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực, phải đăng ký…. thì phụ lục hợp đồng cũng phải tuân theo những quy định này.
+ Về nội dung: Phụ lục hợp đồng thuê nhà phải căn cứ vào nội dung của Hợp đồng thuê nhà ban đầu. Theo đó, nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng và không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
+ Đảm bảo đối tượng của phụ lục hợp đồng thuê nhà là những hàng hoá mà pháp luật không cấm và không trái đạo đức xã hội.
+ Đảm bảo người giao dịch phải hoàn toàn tự nguyện tham gia
+ Đảm bảo người tham gia phụ lục hợp đồng mua bán có năng lực hành vi dân sự.
+ Khi tham gia soạn thảo và ký kết hợp đồng, các bên trong phụ lục hợp đồng cần phải lưu ý đến địa vị pháp lý của người được đại diện uỷ quyền. Phạm vi được uỷ quyền nhằm tránh các tình trạng có tranh chấp sau này do việc ký kết hợp đồng không đúng với thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền, vượt quá phạm vi đại diện uỷ quyền.
Trên đây Vik News đã gửi tới các bạn Các mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà mới nhất 2022 cùng hướng dẫn cách soạn thảo chi tiết.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Hợp đồng – Nghiệm thu – Thanh lý trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #phụ #lục #hợp #đồng #thuê #nhà


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button