Biểu Mẫu

Mẫu quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Sau Đại hội Chi bộ, bí thơ sẽ soạn thảo Mẫu quy chế làm việc của chi bộ. Qua công bố này, công tác của từng công đoạn sẽ được tới với mọi người và từ đấy, mỗi tư nhân sẽ có nghĩa vụ làm việc tốt hơn.

1. Mẫu quy chế làm việc của chi bộ số 1

ĐẢNG ỦY XÃ …………

CHI BỘ TRƯỜNG…………

*

Số:… – QĐ/CB

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày ……tháng ……5 …….

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA CHI BỘ TRƯỜNG…………..

Nhiệm kỳ………….

(Đã được Hội nghị chi bộ phê duyệt ngày …./01 /2020)

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI;

Căn cứ Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22 tháng 3 5 2004 của Ban Bí thơ Trung ương về tính năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Công văn số 1046 – CV/HU ngày 21 tháng 5 5 2019 về việc tiến hành Chỉ dẫn số 09 – HD/BTCTU ngày 9 tháng 5 5 2019 của Ban Tổ chức Thành ủy “ 1 số vấn đề tăng lên chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ thành thị Hải Phòng”;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban chấp hành đảng bộ xã Toàn Thắng;

Để bảo đảm sự chỉ đạo toàn diện của chi bộ nhà trường, phát huy tính tiên phong kiểu mẫu của từng đảng viên và vai trò của cấp ủy chi bộ; chi bộ trường THCS Toàn Thắng xây dựng quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 như sau:

CHƯƠNG I. CHỨC NĂNG CỦA CHI BỘ

Điều 1. Chức năng

Chi bộ trường THCS Toàn Thắng là hạt nhân chính trị, chỉ đạo tiến hành đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; cơ chế, luật pháp của Nhà nước; chỉ đạo tiến hành có hiệu quả nhiệm vụ được giao về các mặt công việc Đảng, chính quyền, đoàn thể ở trường THCS Toàn Thắng.

CHƯƠNG II. NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ

Điều 2. Chỉ đạo tiến hành nhiệm vụ chính trị của nhà trường

– Chi bộ chỉ đạo việc xây dựng và tiến hành có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công việc chuyên môn của nhà trường theo đúng đường lối, cơ chế của Đảng, luật pháp của Nhà nước. Thực hiện những phương hướng và biện pháp chi tiết nhằm đảm bảo cho nhà trường dạy tốt, học tốt và kết thúc tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

– Chỉ đạo việc xây dựng và tiến hành kế hoạch 5 học của nhà trường do Hiệu trưởng sẵn sàng. Chỉ đạo để cán bộ, đảng viên và dân chúng giám sát mọi hoạt động của nhà trường theo đúng đường lối, cơ chế của Đảng, luật pháp của Nhà nước; đề cao ý thức nghĩa vụ, phát huy tính chủ động thông minh, ko dừng cải tiến cách thức giảng dạy, tăng lên hiệu quả giáo dục toàn diện.

– chỉ đạo việc tiến hành đúng Quy chế dân chủ trong nhà trường, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và dân chúng; hăng hái tranh đấu chống quan liêu, tham nhũng, phung phí và các bộc lộ thụ động khác, nhất là những thụ động liên can tới cuộc chuyển di “Hai ko” của ngành Giáo dục.

– Chi bộ chỉ đạo tiến hành nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị và thứ tự an toàn xã hội trong nhà trường. Kết đoàn nội bộ chặt chẽ, đề cao ý thức cảnh giác cách mệnh, bảo vệ của cải của nhà trường và bí ẩn công việc của ngành theo quy định.

– Chỉ đạo tiến hành tốt những nhiệm vụ của chi bộ theo sự lãnh đạo chỉ dẫn của cấp ủy cấp trên.

Điều 3. Chỉ đạo công việc tư tưởng

– Thường xuyên làm tốt công việc giáo dục chính trị tư tưởng, học tập và tuân theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên và dân chúng phát huy truyền thống yêu nước, yêu nghề, xây dựng ý thức làm chủ, tình kết đoàn, cộng tác và giúp sức nhau trong công việc giảng dạy.

– Chi bộ có kế hoạch nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dân chúng trong chấp hành tiến hành chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước, quy định của ngành và nhiệm vụ của nhà trường; tình hình tư tưởng lúc tiến hành nghĩa vụ, phận sự của cán bộ, đảng viên và dân chúng trong trường.

– Tổ chức việc khai triển học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước; chủ trương, nhiệm vụ của ngành, của chi bộ và của nhà trường cho cán bộ, đảng viên và dân chúng thuộc quyền điều hành. Kiểm tra, giám sát có hiệu quả nội dung công việc này.

– Chỉ đạo xây dựng và tiến hành các chủ trương, giải pháp nhằm bồi dưỡng tăng lên trình độ, tri thức, năng lực hoạt động của cán bộ, đảng viên và dân chúng; kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm tình ước muốn của cán bộ, đảng viên và dân chúng; tiến hành công bình, công khai sáng tỏ, chống chủ nghĩa tư nhân, cương quyết bảo vệ đường lối, ý kiến của Đảng. Đề cao tinh thần tổ chức kỷ luật; hăng hái phòng, chống sự suy thoái về phẩm giá, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, về đạo đức nhà giáo.

Điều 4. Chỉ đạo tiến hành công việc tổ chức và cán bộ

– Chi bộ chỉ đạo việc xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và các đoàn thể dân chúng trong nhà trường theo quy định của Đảng, nhà nước, của đoàn thể các ngành.

– Thực hiện tốt công việc chỉ đạo việc quy hoạch cán bộ chỉ đạo, điều hành của nhà trường theo quy định của Huyện uỷ. Chú trọng chỉ đạo xây dựng và tiến hành kế hoạch tạo nguồn.

Điều 5. Chỉ đạo các đoàn thể dân chúng

– Chi bộ chỉ đạo các đoàn thể dân chúng trong nhà trường như Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên… để xây dựng các tổ chức lớn mạnh, tiến hành đúng tính năng, nhiệm vụ theo luật định và theo điều lệ của mỗi đoàn thể, phát huy hăng hái địa điểm, vai trò của các đoàn thể, tăng nhanh các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tiến hành có hiệu quả nhiệm vụ giảng dạy và công việc được giao.

– Chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận tiện để các đoàn thể dân chúng tham dự đóng góp quan điểm xây dựng chi bộ và xây dựng nhà trường.

– Chi bộ ủy quyền chi uỷ chịu nghĩa vụ duyệt nội dung và nhân sự đại hội hoặc hội nghị giữa nhiệm kỳ của các đoàn thể dân chúng trong nhà trường.

Điều 6. Chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng

– Chi bộ đề ra chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng chi bộ trong lành, lớn mạnh, tăng lên năng lực chỉ đạo, sức đấu tranh của tổ chức đảng và hàng ngũ đảng viên, nhất là việc phát hiện và tranh đấu chống quan liêu, tham nhũng, phung phí và các bộc lộ thụ động trong nhà trường. Thực hiện đúng các nguyên lý tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên lý dân chủ, cơ chế tự phê bình và phê bình; tiến hành có nền nếp và tăng lên chất lượng sinh hoạt Đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, đảm bảo tính chỉ đạo, tính giáo dục và tính đấu tranh.

– Giáo dục, đoàn luyện hàng ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, kiểu mẫu, tiến hành tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên tiến hành nhiệm vụ học tập, ko dừng tăng lên trình độ về mọi mặt.

– Cấp uỷ chi bộ xây dựng kế hoạch, giải pháp điều hành đảng viên, cắt cử nhiệm vụ và giúp cho đảng viên kết thúc nhiệm vụ được giao; tiến hành tốt việc giới thiệu đảng viên đang công việc thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và kiểu mẫu tiến hành phận sự công dân nơi trú ngụ. Làm tốt công ảnh hưởng viên, khen thưởng, kỷ luật đảng viên; biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, đảng viên có thành quả hoàn hảo, xử lý nghiêm, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, luật pháp của Nhà nước.

– Làm tốt công việc tạo nguồn và tăng trưởng đảng viên, đảm bảo về tiêu chuẩn và thứ tự; chú trọng nhân vật là sum họp thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và những dân chúng ưu tú, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.

– Xây dựng cấp uỷ chi bộ có đủ phẩm giá, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và dân chúng tín nhiệm. Bí thơ chi bộ phải là cán bộ chỉ đạo của nhà trường, điển hình cho chi bộ, kết đoàn, được cán bộ, đảng viên và dân chúng.

– Cấp uỷ chi bộ thường xuyên rà soát đảng viên chấp hành điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước và Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên ko được làm. Định kỳ hằng 5, cấp uỷ chi bộ tổ chức để dân chúng tham dự góp ý về sự chỉ đạo của chi bộ và vai trò tiên phong, kiểu mẫu của cán bộ, đảng viên.

CHƯƠNG III. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHI ỦY VÀ CÁC CÁ NHÂN

Điều 7. Trách nhiệm của Chi uỷ chi bộ

– Chi uỷ thay mặt chi bộ tiến hành sự chỉ đạo của Đảng trên tất cả các mặt công việc của nhà trường. Mọi chủ trương, công việc phệ của nhà trường đều phải được chi uỷ luận bàn, ra nghị quyết và chỉ đạo tiến hành.

– Chi uỷ chỉ đạo công việc của đơn vị và các tổ chức đoàn thể bằng nghị quyết, tiến hành nguyên lý cộng đồng chỉ đạo, tư nhân đảm trách. Trách nhiệm của nhà trường và các đoàn thể dân chúng là chi tiết hóa nghị quyết của chi bộ để khai triển tiến hành, cùng lúc chấp hành tuyệt đối sự chỉ đạo của chi uỷ. Chi uỷ thường xuyên rà soát việc tiến hành nghị quyết của Đảng đối với đảng viên và mọi thành viên trong nhà trường.

– Chi uỷ họp thường kỳ 1 tháng 1 lần trước phiên họp thường kỳ của chi bộ. Khi cấp thiết có thể triệu tập họp chi uỷ đột xuất. (thất thường)

Điều 8. Trách nhiệm của Phó Bí thơ chi bộ ( đồng đội Cao Thị Lệ Hoa)

Phó Bí thơ (được Đảng ủy giao đảm trách chi bộ) đảm trách và chịu nghĩa vụ chính trong mọi hoạt động của chi bộ, chủ trì các hội nghị của chi uỷ và chi bộ. Bí thơ được quyền quyết định các công tác đột xuất giữa 2 kỳ họp của chi uỷ nếu ko có điều kiện tổ chức họp ban chi ủy và báo cáo cho chi uỷ trong phiên họp gần nhất.

Chịu nghĩa vụ báo cáo tình hình hoạt động của nhà trường với Đảng ủy xã

Phụ trách công việc đoàn thể, nắm bắt và đôn đốc hoạt động của tổ chức Công đoàn, chi đoàn thầy cô giáo, Đội TNTPHCM; Tham gia xây dựng kế hoạch chỉ đạo chi bộ

Điều 9. Trách nhiệm của Chi ủy viên (đồng đội Lương Văn Tô)

– Chi ủy viên chịu nghĩa vụ tổ chức tiến hành các nhiệm vụ được chi ủy cắt cử; tham dự đầy đủ các buổi họp, luận bàn và biểu quyết các nội dung công tác của chi ủy.

– Chi ủy viên có nghĩa vụ đề nghị các chủ trương, biện pháp nhằm tiến hành tốt nhiệm vụ được cắt cử; có nghĩa vụ thông tin, truyền đạt các chỉ thị, nghị quyết của chi ủy và Đảng ủy cấp trên tới mỗi đảng viên.

– Chi ủy viên được thông tin đầy đủ về tình hình chung của chi ủy, chi bộ và nhà trường; được quyền chất vấn hoạt động của chi ủy và chi bộ trên nguyên lý dân chủ.

– Ghi chép các cuộc họp của cấp ủy; thủ quỹ của chi bộ

Điều 10. Trách nhiệm của đảng viên:

1. Đồng đội Lê Thị Hưởng – Tổ trưởng tổ KHTN

Tất cả đảng viên đều phải tiến hành nghiêm chỉnh, triệt để nghị quyết của chi bộ, Điều lệ đảng, kiểu mẫu và chuyển di dân chúng tiến hành tốt phận sự lao động và sự cắt cử của cấp ủy chi bộ và Hiệu trưởng nhà trường; kiểu mẫu tiến hành nhiệm vụ chuyên môn, đề cao ý thức nghĩa vụ, phát huy tính chủ động thông minh, kết thúc tốt các nhiệm vụ được giao.

CHƯƠNG IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 11: Chế độ làm việc

Chi uỷ, chi bộ làm việc theo nguyên lý dân chủ, mọi chủ trương, nghị quyết của Chi bộ đều phải được luận bàn hợp nhất trên nguyên lý thiểu số phục tòng đông đảo.

Chi bộ họp thường kỳ 1 tháng 1 lần vào ngày thứ 5 tuần đầu tháng. Khi cấp thiết có thể triệu tập họp chi bộ đột xuất.

Điều 12. Mối quan hệ công việc

1. Đối với cấp uỷ cấp trên trực tiếp:

Chịu sự chỉ đạo toàn diện, tuyệt đối, định kỳ báo cáo đầy đủ kịp thời hoạt động của chi bộ với Đảng uỷ cấp trên. Cùng lúc áp dụng thông minh các chỉ thị, nghị quyết của đảng uỷ cấp trên vào tình hình thực tiễn hoạt động của chi bộ, chỉ đạo, lãnh đạo đem lại hiệu quả thiết thực.

2. Đối với các đoàn thể dân chúng:

Định kỳ hàng tháng, quý hoặc lúc có đề xuất, chi uỷ làm việc với các đoàn thể, nắm tình hình hoạt động của từng đoàn thể để có chủ trương, giải pháp chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời.

CHƯƠNG V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Quy chế này được bình thường tới từng đảng viên trong chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong trường để được quán triệt và tổ chức tiến hành.

Quá trình tiến hành, chi ủy và chi bộ tiếp diễn rút kinh nghiệm để bổ sung hoặc sửa đổi quy chế cho thích hợp với tình hình thực tiễn.

Điều 14. Quy chế này có hiệu lực kể từ ban hành cho tới hết nhiệm kỳ chi bộ …………..

2. Mẫu cắt cử nhiệm vụ của Đảng viên

ĐẢNG BỘ ………..…………….

CHI BỘ ………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………. , ngày … tháng … 5 …..

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐẢNG VIÊN
Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Quy định, chỉ dẫn thi hành điều lệ Đảng số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ cắt cử nhiệm vụ cho các đảng viên trong chi bộ ……………… nhiệm kỳ 2017-2020 như sau:

TT

Họ tên đảng viên

Chức vụ

Nhiệm vụ được giao

1

……………….

Hiệu trưởng kiêm Bí thơ

Chịu nghĩa vụ chung; đề dự thảo NQ; tổ chức các cuộc họp; tổ chức tiến hành NQ; điều hành NQ; theo dõi họp, học NQ

2

……………….

Phó HT kiêm Phó bí thơ

Phụ trách chuyên môn, phổ cập, KĐCL; văn nghệ, TDTT; Ghi biên bản họp chi ủy; thư viện

3

……………….

GV, Tổ trưởng tổ chuyên môn kiêm chi ủy viên

Phụ trách HĐNK; sổ danh sách đảng viên; lãnh đạo kiểm soát số bài trang Web; lãnh đạo hoạt động tổ chuyên môn.

4

……………….

GV kiêm CTCĐ

Phụ trách CSVC; Chăm lo đời sống công sum họp; văn nghệ, TDTT; Cung ứng KĐCL; xây dựng cơ quan văn hóa, duy trì trường đạt chuẩn Quốc gia

5

……………….

GV kiêm

tổ trưởng

Tổ chức hoạt động tổ c.môn; chất lượng dạy- học thuộc tổ đảm trách; phong cảnh môi trường gần gũi; Cung ứng KĐCL; Kiểm soát bán trú, an toàn trường học…

6

……………….

Giáo viên

Hoạt động tổ c.môn; chất lượng dạy- học thuộc tổ đảm trách; phong cảnh môi trường gần gũi; Cung ứng HĐNK; Cung ứng công việc thư viện; lưu trữ giấy tờ CMHS; vốn đầu tư đảng (Sổ thu nộp và chi thu đảng phí; phiếu thu, chi…);

7

……………….

GV giao kèo

Dạy bảo đảm chất lượng theo giao kèo ký kết

8

……………….

GV kiêm

Bí thơ chi đoàn

Hoạt động tổ c.môn; Phụ trách hoạt động Đoàn, Đội TN; Cung ứng HĐNK; kiểm soát an toàn an ninh trường học.

9

……………….

Giáo viên

Hoạt động tổ c.môn; chất lượng dạy- học thuộc tổ đảm trách; Cung ứng kèm học trò năng khiếu, cung ứng hoạt động CMHS trong lưu giấy tờ

10

……………….

Giáo viên

Hoạt động tổ c.môn; chất lượng dạy- học thuộc tổ đảm trách; Cung ứng HĐNK, hoạt động Đoàn;Ghi và điều hành sổ biên bản họp chi bộ;

11

……………….

Giáo viên

Hoạt động tổ chuyên môn; chất lượng dạy- học thuộc tổ đảm trách; Cung ứng HĐNK, phong cảnh nhà trường.

12

……………….

Giáo viên

Hoạt động tổ chuyên môn; tăng lên chất lượng TDTT; phong cảnh môi trường gần gũi; Quản lý sổ DS đảng viên sinh hoạt nơi trú ngụ

13

……………….

Giáo viên

Hoạt động tổ c.môn; chất lượng dạy- học thuộc tổ đảm trách; Cung ứng HĐNK

14

……………….

Giáo viên

Hoạt động tổ c.môn; chất lượng dạy- học thuộc tổ đảm trách; phong cảnh môi trường gần gũi

Bản cắt cử đã công bố tới cuộc họp định kỳ chi bộ ngày … tháng … 5 ….. và công bố tới hội đồng sư phạm nhà trường để đảng viên và mọi thành viên trong nhà trường biết, tiến hành./.

Nơi nhận:

– Đảng ủy ……………………;

– Lưu chi bộ.

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

3. Mẫu quy chế làm việc của chi bộ số 2

ĐẢNG BỘ ………..…………….

CHI BỘ ………………………

Số: …………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………., ngày … tháng … 5 …..

QUY CHẾ
Làm việc của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Quy định, chỉ dẫn thi hành điều lệ Đảng số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ………… khóa XX, nhiệm kỳ 2015 -2020 và Quy chế làm việc của Đảng uỷ ……………… khóa XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ xây dựng quy chế làm việc nhiệm kỳ 2017-2020 như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và nhân vật điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về nguyên lý, cơ chế nghĩa vụ, lề lối làm việc, trình tự khắc phục công tác và công việc chỉ đạo của Chi bộ ……………………….

2. Ban chi ủy, các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn tổ văn phòng và đảng viên trong chi bộ chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc

1. Thực hiện nghiêm túc nguyên lý Đảng chỉ đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt”, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể và tổ chuyên môn tổ văn phòng kết thúc tốt mọi nhiệm vụ theo đúng đường lối, chủ trương, cơ chế của Đảng và Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và của chi bộ.

2. Chi ủy, Chi bộ trường tiểu học Túc Duyên làm việc theo nguyên lý dân chủ, phát huy vai trò cộng đồng, đề cao nghĩa vụ tư nhân và ý thức chủ động, thông minh của Bí thơ, Phó bí thơ, Chi ủy viên và chịu nghĩa vụ tư nhân về lĩnh vực được cắt cử. Chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, lãnh đạo cấp uỷ cấp trên, khắc phục các công tác theo đúng nguyên lý, Điều lệ Đảng, đúng thẩm quyền và khuôn khổ nghĩa vụ; đảm bảo công khai, sáng tỏ, kịp thời và hiệu quả theo đúng quy định và chương trình, kế hoạch công việc của chi bộ.

3. Mỗi cán bộ, đảng viên đều phải chấp hành nghiêm túc quyết định của chi bộ, ko được nói, viết và tuân theo quan điểm riêng của mình trái với Nghị quyết của chi bộ và tiến hành nghiêm Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về những điều đảng viên ko được làm.

Chương II

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN

Điều 3 Trách nhiệm và quyền hạn của chi bộ

1. Chấp hành đường lối, cơ chế của Đảng, luật pháp của Nhà nước; đề ra chủ trương, nhiệm vụ chính trị của chi bộ và chỉ đạo có hiệu quả

2. Xây dựng chi bộ trong lành lớn mạnh về chính trị, tư tưởng.

3. Chỉ đạo xây dựng cơ quan, các đoàn thể và tổ chuyên môn lớn mạnh; chấp hành đúng luật pháp và phát huy quyền làm chủ của quần chúng.

4. Liên hệ chặt chẽ với quần chúng. Chăm lo đời sống vật chất, ý thức và bảo vệ ích lợi chính đáng của CBCCVC trong cơ quan. Chỉ đạo CBCCVC tham dự xây dựng và tiến hành đường lối, cơ chế của Đảng và luật pháp của Nhà nước.

5. Kiểm tra đảng viên tiến hành các Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và quy định về những điều đảng viên ko được làm.

Thi hành kỷ luật Đảng đối với đảng viên theo Điều lệ Đảng

Điều 4. Trách nhiệm, quyền hạn của chi uỷ

Chi uỷ là cơ quan chỉ đạo thay mặt chi bộ giữa 2 nhiệm kỳ của đại hội, tiến hành đúng tính năng, nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ Đảng, có nghĩa vụ, quyền hạn sau:

1. Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của trên; tổ chức tiến hành các nhiệm vụ của chi bộ.

2. Chuẩn bị nội dung, chương trình, hạ tầng, triệu tập và tổ chức hội nghị, đại hội nhiệm kỳ của chi bộ.

3. Xây dựng quy chế làm việc, chương trình công việc toàn khoá, 5, quý, tháng của chi bộ, sẵn sàng nhân sự cấp uỷ, bí thơ, phó bí thơ nhiệm kỳ mới, nhân sự tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, trưởng ban công việc chiến trận và ban chấp hành các tổ chức đoàn thể để chi bộ luận bàn, quyết định.

4. Kiểm tra, đôn đốc tổ đảng, đảng viên tiến hành nhiệm vụ.

5. Chi uỷ mỗi tháng họp 01 lần, tuy nhiên họp đột xuất. Trong sinh hoạt phải đề cao nghĩa vụ tự phê bình và phê bình. Những vấn đề quan trọng và những quan điểm không giống nhau phải được luận bàn kỹ, kết luận rõ trước lúc biểu quyết, từng chi uỷ viên phải chịu nghĩa vụ trước chi bộ về công việc, nhiệm vụ, chức trách được cắt cử.

Điều 5. Trách nhiệm, quyền hạn của Bí thơ chi bộ

Bí thơ là người chủ trì công tác của chi uỷ, chi bộ, có nghĩa vụ, quyền hạn như sau:

Tổ chức quán triệt đường lối, ý kiến, nguyên lý, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên cho chi uỷ, chi bộ.

Đề nghị nội dung, giải pháp cần chỉ đạo, báo cáo chi uỷ, chi bộ luận bàn, quyết định.

Chuẩn bị văn kiện đại hội, nội dung hội nghị chi ủy; chủ trì hội nghị chi uỷ chi bộ theo đúng nguyên lý và cơ chế quy định.

Nắm chắc tình hình hàng ngũ cán bộ, đảng viên báo cáo chi uỷ luận bàn, quyết định theo thẩm quyền.

Thay mặt chi bộ cắt cử tiến hành nghị quyết cho đảng viên; rà soát tiến hành nghị quyết của đảng viên; phát hiện, đề nghị với chi bộ phê duyệt, quyết định những nội dung, giải pháp cần bổ sung trong chỉ đạo, lãnh đạo.

Thường xuyên chăm lo tăng lên năng lực chỉ đạo, sức đấu tranh của chi bộ, chăm lo xây dựng các tổ chức trong tổ dân phố và hàng ngũ cán bộ đảng viên thật sự lớn mạnh; xây dựng tốt mối kết đoàn trong chi bộ; khắc phục tốt các mối quan hệ công việc.

Duy trì nghiêm chỉnh cơ chế sinh hoạt chi uỷ, chi bộ theo quy định. Xem xét và ký các thủ tục hành chính về đảng.

Chịu nghĩa vụ trước Đảng uỷ phường và chi bộ về Nghị quyết, Quyết định và kết quả thật hiện nghị quyết của cấp trên và của chi bộ.

Bí thơ đảm trách chung hoạt động, công việc của toàn chi bộ và lãnh đạo trực tiếp hoạt động của cơ quan.

Điều 6. Trách nhiệm, quyền hạn của phó bí thơ chi bộ

Phó Bí thơ là người cùng bí thơ sẵn sàng nội dung các kỳ họp của chi bộ; tham vấn giúp đồng đội Bí thơ tổ chức quán triệt đường lối, ý kiến, nguyên lý, Điều lệ Đảng, nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên cho chi uỷ, chi bộ cũng như đề nghị nội dung, giải pháp cần chỉ đạo, báo cáo chi uỷ, chi bộ luận bàn, quyết định.

Phụ trách hoạt động của các tổ chức và đoàn thể trong nhà trường.

Phó Bí thơ được khắc phục các công tác của chi bộ được cắt cử, thay mặt bí thơ chủ trì công việc đảng theo giao cho của đồng đội bí thơ, lúc bí thơ vắng mặt.

Điều 7. Trách nhiệm, quyền hạn của Chi ủy viên

Thực hiện nguyên lý dân chủ trong Đảng, tham dự chỉ đạo cộng đồng của Ban chi ủy qua việc tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban chi ủy, tham dự luận bàn và quyết định công tác của Chi ủy.

Chịu nghĩa vụ trước Đảng ủy về lĩnh vực mình đảm trách. Chủ động đề nghị quan điểm với Ban Chi ủy để chi tiết hóa chủ trương, cơ chế, nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy cấp trên và của Chi bộ. Chỉ đạo quán triệt tổ chức tiến hành và chịu nghĩa vụ trước Chi ủy, Chi bộ công tác nhưng mình đảm trách.

Điều 8: Bí thơ, Phó Bí thơ, Chi ủy viên hoạt động theo sự cắt cử và chịu sự chỉ đạo, rà soát, giám sát của chi ủy, chi bộ; tiến hành phận sự, nghĩa vụ của người đảng viên, xây dựng chi bộ trong lành lớn mạnh.

Điều 9: Đảng viên theo cương vị, chức trách được giao tiến hành nghiêm chỉnh, có hiệu quả nghị quyết thuộc lĩnh vực mình đảm trách, công tác được chi bộ cắt cử. Kịp thời phản ảnh với chi bộ những vấn đề mới phát sinh và chưa thích hợp để chi bộ phê duyệt, quyết định.

Chương III

CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC CỦA CHI UỶ, CHI BỘ

Điều 10. Chế độ công việc và sinh hoạt

– Đầu 5 chi bộ ra nghị quyết chỉ đạo tiến hành nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

– Hàng tháng chi bộ ra nghị quyết chỉ đạo vào 1 số nhiệm vụ trọng điểm, trọng tâm; lúc cần ra nghị quyết chỉ đạo chuyên đề.

– Chi bộ họp 1 lần/tháng vào ngày 28, lúc cấp thiết tổ chức họp thất thường.

Điều 11. Chế độ tổ chức tiến hành nghị quyết

– Nghị quyết của chi bộ được quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

– Chỉ đạo cơ quan, trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ trưởng tổ văn phòng theo cương vị, chức trách phải có kế hoạch lãnh đạo khai triển tổ chức tiến hành nghị quyết của chi bộ.

– Các đồng đội chi uỷ viên theo cương vị, nghĩa vụ được cắt cử phải có kế hoạch tổ chức tiến hành nghị quyết và rà soát việc chấp hành nghị quyết theo sự cắt cử của chi uỷ.

– Đảng viên trong chi bộ có nghĩa vụ tiến hành nghiêm nghị quyết của chi bộ, có nghĩa vụ báo cáo trước chi bộ kết quả thật hiện nhiệm vụ được cắt cử.

– Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất Bí thơ, Phó Bí thơ chi bộ, Chi ủy viên, chỉ đạo cơ quan, trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ văn phòng phải báo cáo tình hình kết quả những công việc được cắt cử với chi bộ. Trường hợp trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ huyên môn, tổ văn phòng không hề là đảng viên phải báo cáo hội nghị chi ủy để chi ủy tổng hợp báo cáo tại chi bộ.

– Bí thơ tiến hành tốt công việc rà soát, giám sát đối với tổ đảng, đảng viên về việc tiến hành nghị quyết và các chương trình công việc được chi bộ phê duyệt.

Điều 12. Chế độ thông tin

Hàng tháng cấp uỷ có nghĩa vụ thông tin tới các đảng viên những Chỉ thị, nghị quyết, chủ trương mới của trên, tình hình chung của chi bộ và cơ quan. Nội dung thông tin phải tiến hành đúng quy định đối với từng nhân vật.

Điều 13. Chế độ báo cáo

Thực hiện tốt cơ chế báo cáo lên trên theo quy định, đảm bảo kịp thời, chuẩn xác, khách quan. Khi có những vấn đề đột xuất, cấp thiết bí thơ hoặc Phó Bí thơ trực tiếp báo cáo lên Đảng uỷ xin quan điểm lãnh đạo.

Điều 14. Chế độ học tập nghiên cứu

Học tập là phận sự, nghĩa vụ, lợi quyền của cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên phái có kế hoạch thường xuyên học tập và lấy việc tự học là chính, ko dừng tăng lên trình độ nhận thức lý luận chính trị, tri thức chuyên môn và năng lực hoạt động thực tế nhằm kết thúc chức trách, nhiệm vụ. Tham gia đầy đủ, nghiêm chỉnh các buổi sinh hoạt, học tập theo quy định

Điều 15. Chế độ tự phê bình và phê bình

Định kỳ 1 5, cuối nhiệm kỳ hoặc theo đề xuất, chi bộ tổ chức tự phê bình và phê bình. Trước lúc phê bình, tự phê bình tổ chức cho đảng viên và dân chúng đóng góp quan điểm cho chi bộ, chi uỷ, tư nhân chi uỷ viên và đảng viên (nếu cấp thiết). Sau tự phê bình và phê bình, cấp uỷ phải công bố tới đảng viên và dân chúng những vấn đề cấp thiết, cùng lúc tổ chức tốt việc tự phê bình và phê bình trong cấp uỷ và chi bộ.

Tự phê bình và phê bình phải khách quan, thật thà, thắng thắn, xây dựng và kết đoàn

Điều 16. Chế độ phát ngôn, bảo mật.

Tất cả đảng viên phải tiến hành đúng nguyên lý dân chủ, nói và tuân theo nghị quyết; ko nói và tuân theo ý riêng của mình, giữ đúng kỷ luật phát ngôn và cơ chế bảo mật theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Điều 17. Chế độ sơ kết, tổng kết

Định kỳ 1 5 và theo nhiệm kỳ đại hội, chi bộ phải thực hiện tổ chức sơ kết, tổng kết bình chọn tình hình, kết quả và rút kinh nghiệm chỉ đạo của chi bộ.

– Sơ kết, tổng kết phải bình chọn đúng thực trạng tình hình, ưu thiếu sót, nêu rõ nguyên do; thiếu sót phải phân rõ nghĩa vụ thuộc về chỉ đạo hay thuộc về tổ chức tiến hành. Đề ra phương hướng, giải pháp giải quyết tu sửa.

Chương IV

CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 18. Quan hệ giữa chi bộ với cơ quan, các tổ chức đoàn thể và tổ chuyên môn, tổ văn phòng

Là mối quan hệ giữa chỉ đạo và tổ chức tiến hành, được trình bày:

– Chi bộ chỉ đạo cơ quan, các tỏ chức đoàn thể và tổ chuyên môn, tổ văn phòng bằng chủ trương, nghị quyết; bằng công việc tư tưởng, tổ chức cán bộ; công việc rà soát, giám sát và vai trò nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên trong tổ chức đấy.

– Cơ quan, các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn, tổ văn phòng chịu sự chỉ đạo của chi bộ và có nghĩa vụ quán triệt, tiến hành nghiêm chỉnh nghị quyết của chi bộ và tiến hành tốt cơ chế báo báo, xin chỉ thị.

Điều 19. Quan hệ giữa chi uỷ, chi bộ với Chỉ đạo cơ quan đơn vị, trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ văn phòng

Mối quan hệ giữa chi uỷ, chi bộ với tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ văn phòng là mối quan hệ giữa chỉ đạo với tổ chức tiến hành.

Chỉ đạo cơ quan, trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn phải phục tòng sự chỉ đạo của cộng đồng chi uỷ; kịp thời báo cáo với cộng đồng chi uỷ tình hình cơ quan, đoàn thể, tổ chuyên môn tổ văn phòng nhiệm vụ được giao; đề nghị chủ trương, giải pháp để chi uỷ, chi bộ luận bàn quyết định và có nghĩa vụ tổ chức tiến hành chiến thắng nghị quyết của chi bộ theo chức trách đảm nhận.

Điều 20. Quan hệ giữa bí thơ chi bộ với chỉ đạo cơ quan đơn vị, trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ văn phòng

Quan hệ giữa bí thơ chi bộ với chỉ đạo cơ quan đơn vị, trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ văn phòng là mối quan hệ phối hợp giữa 2 người đại diện 2 tổ chức dưới sự chỉ đạo của chi bộ, là mối quan hệ mẫu mực về nghĩa vụ, kết đoàn, tôn trọng giúp sức lẫn nhau.

Bí thơ thay mặt chi ủy, chi bộ lãnh đạo, đôn đốc, rà soát, giám sát giai đoạn chỉ đạo cơ quan đơn vị, trưởng các tổ chức đoàn thể đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn tổ văn phòng tổ chức tiến hành nghị quyết của chi bộ.

Chỉ đạo cơ quan, trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ văn phòng phải chấp hành lãnh đạo của đồng đội Bí thơ trên cơ sở nghị quyết, quyết định của cộng đồng chi bộ, tiến hành cơ chế thông tin, báo cáo của Bí thơ hoặc chi ủy chi bộ trong giai đoạn tổ chức tiến hành nhiệm vụ nhất là đối với những vấn đề mới nảy sinh.

Chương V

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐẢNG

Điều 21. Nguồn vốn của chi bộ

Nguồn vốn đảng của chi bộ là nguồn thu từ đảng viên trích lại theo tỉ lệ %; kinh phí khen thưởng đối với cộng đồng và các tổ chức, tư nhân tài trợ.

Việc điều hành, sử dụng vốn đầu tư phải đảm bảo đúng cơ chế nguyên lý, điều hành chặt chẽ, dễ rà soát

Số tiền đảng phí được trích giữ lại và các nguồn thu khác do chi bộ điều hành và quyết định sử dụng

Điều 22. Quản lý và sử dụng vốn đầu tư của chi bộ

Chi bộ ủy quyền chi uỷ (đ/c chi uỷ viên Đỗ Thị Phương Thùy) đảm trách thu, nộp, điều hành vốn đầu tư đảng.

Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 5, cuối nhiệm kỳ đồng đội đảm trách điều hành vốn đầu tư đảng phải báo cáo với chi bộ về tình hình thu nộp, điều hành, sử dụng vốn đầu tư đảng của chi bộ.

Nội dung chi:

– Chi hội nghị

– Mua văn phòng phẩm

– Chi điều hành đảng viên

– Chi thăm hỏi đảng viên……

– Chi công việc tăng trưởng đảng: Đi dò hỏi trong và ngoài thành thị, tỉnh

Điều 23. Thu, nộp và điều hành tiền đảng phí

Đảng viên phải tự giác đóng đảng phí cho chi bộ vào kỳ sinh hoạt hàng tháng đúng tỉ lệ quy định và ký tên vào sổ thu nộp đảng phí.

Đồng đội đảm trách điều hành vốn đầu tư đảng của chi bộ phải biên chép đầy đủ, rõ ràng đúng quy định vào sổ thu, chi vốn đầu tư đảng của chi bộ (có chứng từ thu, chi kèm theo) và nộp đảng phí lên bộ phận vốn đầu tư Đảng uỷ đúng thời kì quy định.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 24. Quy chế này được chi bộ phê duyệt ngày … tháng … 5 ….. và được bình thường, quán triệt tới toàn bộ đảng viên trong chi bộ.

Điều 25. Mọi đảng viên phải chấp hành và tiến hành đúng quy chế của chi bộ. Trong giai đoạn tiến hành có gì nảy sinh chưa thích hợp, chi bộ sẽ luận bàn, hợp nhất bổ sung, sửa đổi./.

Nơi nhận:

– Đảng ủy ……………………;

– Lưu chi bộ.

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

  • Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ
  • Mẫu nghị quyết đại hội chi bộ
  • Quy trình tổ chức Đại hội Chi bộ

Xem thêm thông tin Mẫu quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Mẫu quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Sau Đại hội Chi bộ, bí thơ sẽ soạn thảo Mẫu quy chế làm việc của chi bộ. Qua công bố này, công tác của từng công đoạn sẽ được tới với mọi người và từ đấy, mỗi tư nhân sẽ có nghĩa vụ làm việc tốt hơn.
1. Mẫu quy chế làm việc của chi bộ số 1

ĐẢNG ỦY XÃ …………
CHI BỘ TRƯỜNG…………
*
Số:… – QĐ/CB

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM
………, ngày ……tháng ……5 …….

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA CHI BỘ TRƯỜNG…………..
Nhiệm kỳ………….
(Đã được Hội nghị chi bộ phê duyệt ngày …./01 /2020)
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI;
Căn cứ Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22 tháng 3 5 2004 của Ban Bí thơ Trung ương về tính năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp;
Căn cứ Công văn số 1046 – CV/HU ngày 21 tháng 5 5 2019 về việc tiến hành Chỉ dẫn số 09 – HD/BTCTU ngày 9 tháng 5 5 2019 của Ban Tổ chức Thành ủy “ 1 số vấn đề tăng lên chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ thành thị Hải Phòng”;
Căn cứ Quy chế làm việc của Ban chấp hành đảng bộ xã Toàn Thắng;
Để bảo đảm sự chỉ đạo toàn diện của chi bộ nhà trường, phát huy tính tiên phong kiểu mẫu của từng đảng viên và vai trò của cấp ủy chi bộ; chi bộ trường THCS Toàn Thắng xây dựng quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 như sau:
CHƯƠNG I. CHỨC NĂNG CỦA CHI BỘ
Điều 1. Chức năng
Chi bộ trường THCS Toàn Thắng là hạt nhân chính trị, chỉ đạo tiến hành đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; cơ chế, luật pháp của Nhà nước; chỉ đạo tiến hành có hiệu quả nhiệm vụ được giao về các mặt công việc Đảng, chính quyền, đoàn thể ở trường THCS Toàn Thắng.
CHƯƠNG II. NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ
Điều 2. Chỉ đạo tiến hành nhiệm vụ chính trị của nhà trường
– Chi bộ chỉ đạo việc xây dựng và tiến hành có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công việc chuyên môn của nhà trường theo đúng đường lối, cơ chế của Đảng, luật pháp của Nhà nước. Thực hiện những phương hướng và biện pháp chi tiết nhằm đảm bảo cho nhà trường dạy tốt, học tốt và kết thúc tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
– Chỉ đạo việc xây dựng và tiến hành kế hoạch 5 học của nhà trường do Hiệu trưởng sẵn sàng. Chỉ đạo để cán bộ, đảng viên và dân chúng giám sát mọi hoạt động của nhà trường theo đúng đường lối, cơ chế của Đảng, luật pháp của Nhà nước; đề cao ý thức nghĩa vụ, phát huy tính chủ động thông minh, ko dừng cải tiến cách thức giảng dạy, tăng lên hiệu quả giáo dục toàn diện.
– chỉ đạo việc tiến hành đúng Quy chế dân chủ trong nhà trường, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và dân chúng; hăng hái tranh đấu chống quan liêu, tham nhũng, phung phí và các bộc lộ thụ động khác, nhất là những thụ động liên can tới cuộc chuyển di “Hai ko” của ngành Giáo dục.
– Chi bộ chỉ đạo tiến hành nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị và thứ tự an toàn xã hội trong nhà trường. Kết đoàn nội bộ chặt chẽ, đề cao ý thức cảnh giác cách mệnh, bảo vệ của cải của nhà trường và bí ẩn công việc của ngành theo quy định.
– Chỉ đạo tiến hành tốt những nhiệm vụ của chi bộ theo sự lãnh đạo chỉ dẫn của cấp ủy cấp trên.
Điều 3. Chỉ đạo công việc tư tưởng
– Thường xuyên làm tốt công việc giáo dục chính trị tư tưởng, học tập và tuân theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên và dân chúng phát huy truyền thống yêu nước, yêu nghề, xây dựng ý thức làm chủ, tình kết đoàn, cộng tác và giúp sức nhau trong công việc giảng dạy.
– Chi bộ có kế hoạch nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dân chúng trong chấp hành tiến hành chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước, quy định của ngành và nhiệm vụ của nhà trường; tình hình tư tưởng lúc tiến hành nghĩa vụ, phận sự của cán bộ, đảng viên và dân chúng trong trường.
– Tổ chức việc khai triển học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước; chủ trương, nhiệm vụ của ngành, của chi bộ và của nhà trường cho cán bộ, đảng viên và dân chúng thuộc quyền điều hành. Kiểm tra, giám sát có hiệu quả nội dung công việc này.
– Chỉ đạo xây dựng và tiến hành các chủ trương, giải pháp nhằm bồi dưỡng tăng lên trình độ, tri thức, năng lực hoạt động của cán bộ, đảng viên và dân chúng; kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm tình ước muốn của cán bộ, đảng viên và dân chúng; tiến hành công bình, công khai sáng tỏ, chống chủ nghĩa tư nhân, cương quyết bảo vệ đường lối, ý kiến của Đảng. Đề cao tinh thần tổ chức kỷ luật; hăng hái phòng, chống sự suy thoái về phẩm giá, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, về đạo đức nhà giáo.
Điều 4. Chỉ đạo tiến hành công việc tổ chức và cán bộ
– Chi bộ chỉ đạo việc xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và các đoàn thể dân chúng trong nhà trường theo quy định của Đảng, nhà nước, của đoàn thể các ngành.
– Thực hiện tốt công việc chỉ đạo việc quy hoạch cán bộ chỉ đạo, điều hành của nhà trường theo quy định của Huyện uỷ. Chú trọng chỉ đạo xây dựng và tiến hành kế hoạch tạo nguồn.
Điều 5. Chỉ đạo các đoàn thể dân chúng
– Chi bộ chỉ đạo các đoàn thể dân chúng trong nhà trường như Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên… để xây dựng các tổ chức lớn mạnh, tiến hành đúng tính năng, nhiệm vụ theo luật định và theo điều lệ của mỗi đoàn thể, phát huy hăng hái địa điểm, vai trò của các đoàn thể, tăng nhanh các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tiến hành có hiệu quả nhiệm vụ giảng dạy và công việc được giao.
– Chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận tiện để các đoàn thể dân chúng tham dự đóng góp quan điểm xây dựng chi bộ và xây dựng nhà trường.
– Chi bộ ủy quyền chi uỷ chịu nghĩa vụ duyệt nội dung và nhân sự đại hội hoặc hội nghị giữa nhiệm kỳ của các đoàn thể dân chúng trong nhà trường.
Điều 6. Chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng
– Chi bộ đề ra chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng chi bộ trong lành, lớn mạnh, tăng lên năng lực chỉ đạo, sức đấu tranh của tổ chức đảng và hàng ngũ đảng viên, nhất là việc phát hiện và tranh đấu chống quan liêu, tham nhũng, phung phí và các bộc lộ thụ động trong nhà trường. Thực hiện đúng các nguyên lý tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên lý dân chủ, cơ chế tự phê bình và phê bình; tiến hành có nền nếp và tăng lên chất lượng sinh hoạt Đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, đảm bảo tính chỉ đạo, tính giáo dục và tính đấu tranh.
– Giáo dục, đoàn luyện hàng ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, kiểu mẫu, tiến hành tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên tiến hành nhiệm vụ học tập, ko dừng tăng lên trình độ về mọi mặt.
– Cấp uỷ chi bộ xây dựng kế hoạch, giải pháp điều hành đảng viên, cắt cử nhiệm vụ và giúp cho đảng viên kết thúc nhiệm vụ được giao; tiến hành tốt việc giới thiệu đảng viên đang công việc thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và kiểu mẫu tiến hành phận sự công dân nơi trú ngụ. Làm tốt công ảnh hưởng viên, khen thưởng, kỷ luật đảng viên; biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, đảng viên có thành quả hoàn hảo, xử lý nghiêm, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, luật pháp của Nhà nước.
– Làm tốt công việc tạo nguồn và tăng trưởng đảng viên, đảm bảo về tiêu chuẩn và thứ tự; chú trọng nhân vật là sum họp thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và những dân chúng ưu tú, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.
– Xây dựng cấp uỷ chi bộ có đủ phẩm giá, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và dân chúng tín nhiệm. Bí thơ chi bộ phải là cán bộ chỉ đạo của nhà trường, điển hình cho chi bộ, kết đoàn, được cán bộ, đảng viên và dân chúng.
– Cấp uỷ chi bộ thường xuyên rà soát đảng viên chấp hành điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước và Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên ko được làm. Định kỳ hằng 5, cấp uỷ chi bộ tổ chức để dân chúng tham dự góp ý về sự chỉ đạo của chi bộ và vai trò tiên phong, kiểu mẫu của cán bộ, đảng viên.
CHƯƠNG III. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHI ỦY VÀ CÁC CÁ NHÂN
Điều 7. Trách nhiệm của Chi uỷ chi bộ
– Chi uỷ thay mặt chi bộ tiến hành sự chỉ đạo của Đảng trên tất cả các mặt công việc của nhà trường. Mọi chủ trương, công việc phệ của nhà trường đều phải được chi uỷ luận bàn, ra nghị quyết và chỉ đạo tiến hành.
– Chi uỷ chỉ đạo công việc của đơn vị và các tổ chức đoàn thể bằng nghị quyết, tiến hành nguyên lý cộng đồng chỉ đạo, tư nhân đảm trách. Trách nhiệm của nhà trường và các đoàn thể dân chúng là chi tiết hóa nghị quyết của chi bộ để khai triển tiến hành, cùng lúc chấp hành tuyệt đối sự chỉ đạo của chi uỷ. Chi uỷ thường xuyên rà soát việc tiến hành nghị quyết của Đảng đối với đảng viên và mọi thành viên trong nhà trường.
– Chi uỷ họp thường kỳ 1 tháng 1 lần trước phiên họp thường kỳ của chi bộ. Khi cấp thiết có thể triệu tập họp chi uỷ đột xuất. (thất thường)
Điều 8. Trách nhiệm của Phó Bí thơ chi bộ ( đồng đội Cao Thị Lệ Hoa)
Phó Bí thơ (được Đảng ủy giao đảm trách chi bộ) đảm trách và chịu nghĩa vụ chính trong mọi hoạt động của chi bộ, chủ trì các hội nghị của chi uỷ và chi bộ. Bí thơ được quyền quyết định các công tác đột xuất giữa 2 kỳ họp của chi uỷ nếu ko có điều kiện tổ chức họp ban chi ủy và báo cáo cho chi uỷ trong phiên họp gần nhất.
Chịu nghĩa vụ báo cáo tình hình hoạt động của nhà trường với Đảng ủy xã
Phụ trách công việc đoàn thể, nắm bắt và đôn đốc hoạt động của tổ chức Công đoàn, chi đoàn thầy cô giáo, Đội TNTPHCM; Tham gia xây dựng kế hoạch chỉ đạo chi bộ
Điều 9. Trách nhiệm của Chi ủy viên (đồng đội Lương Văn Tô)
– Chi ủy viên chịu nghĩa vụ tổ chức tiến hành các nhiệm vụ được chi ủy cắt cử; tham dự đầy đủ các buổi họp, luận bàn và biểu quyết các nội dung công tác của chi ủy.
– Chi ủy viên có nghĩa vụ đề nghị các chủ trương, biện pháp nhằm tiến hành tốt nhiệm vụ được cắt cử; có nghĩa vụ thông tin, truyền đạt các chỉ thị, nghị quyết của chi ủy và Đảng ủy cấp trên tới mỗi đảng viên.
– Chi ủy viên được thông tin đầy đủ về tình hình chung của chi ủy, chi bộ và nhà trường; được quyền chất vấn hoạt động của chi ủy và chi bộ trên nguyên lý dân chủ.
– Ghi chép các cuộc họp của cấp ủy; thủ quỹ của chi bộ
Điều 10. Trách nhiệm của đảng viên:
1. Đồng đội Lê Thị Hưởng – Tổ trưởng tổ KHTN
Tất cả đảng viên đều phải tiến hành nghiêm chỉnh, triệt để nghị quyết của chi bộ, Điều lệ đảng, kiểu mẫu và chuyển di dân chúng tiến hành tốt phận sự lao động và sự cắt cử của cấp ủy chi bộ và Hiệu trưởng nhà trường; kiểu mẫu tiến hành nhiệm vụ chuyên môn, đề cao ý thức nghĩa vụ, phát huy tính chủ động thông minh, kết thúc tốt các nhiệm vụ được giao.
CHƯƠNG IV
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 11: Chế độ làm việc
Chi uỷ, chi bộ làm việc theo nguyên lý dân chủ, mọi chủ trương, nghị quyết của Chi bộ đều phải được luận bàn hợp nhất trên nguyên lý thiểu số phục tòng đông đảo.
Chi bộ họp thường kỳ 1 tháng 1 lần vào ngày thứ 5 tuần đầu tháng. Khi cấp thiết có thể triệu tập họp chi bộ đột xuất.
Điều 12. Mối quan hệ công việc
1. Đối với cấp uỷ cấp trên trực tiếp:
Chịu sự chỉ đạo toàn diện, tuyệt đối, định kỳ báo cáo đầy đủ kịp thời hoạt động của chi bộ với Đảng uỷ cấp trên. Cùng lúc áp dụng thông minh các chỉ thị, nghị quyết của đảng uỷ cấp trên vào tình hình thực tiễn hoạt động của chi bộ, chỉ đạo, lãnh đạo đem lại hiệu quả thiết thực.
2. Đối với các đoàn thể dân chúng:
Định kỳ hàng tháng, quý hoặc lúc có đề xuất, chi uỷ làm việc với các đoàn thể, nắm tình hình hoạt động của từng đoàn thể để có chủ trương, giải pháp chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời.
CHƯƠNG V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 13. Quy chế này được bình thường tới từng đảng viên trong chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong trường để được quán triệt và tổ chức tiến hành.
Quá trình tiến hành, chi ủy và chi bộ tiếp diễn rút kinh nghiệm để bổ sung hoặc sửa đổi quy chế cho thích hợp với tình hình thực tiễn.
Điều 14. Quy chế này có hiệu lực kể từ ban hành cho tới hết nhiệm kỳ chi bộ …………..
2. Mẫu cắt cử nhiệm vụ của Đảng viên

ĐẢNG BỘ ………..…………….
CHI BỘ ………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………. , ngày … tháng … 5 …..

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐẢNG VIÊNChi bộ nhiệm kỳ 2017-2020
Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;
Căn cứ Quy định, chỉ dẫn thi hành điều lệ Đảng số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ cắt cử nhiệm vụ cho các đảng viên trong chi bộ ……………… nhiệm kỳ 2017-2020 như sau:

TT

Họ tên đảng viên

Chức vụ

Nhiệm vụ được giao

1

……………….

Hiệu trưởng kiêm Bí thơ

Chịu nghĩa vụ chung; đề dự thảo NQ; tổ chức các cuộc họp; tổ chức tiến hành NQ; điều hành NQ; theo dõi họp, học NQ

2

……………….

Phó HT kiêm Phó bí thơ

Phụ trách chuyên môn, phổ cập, KĐCL; văn nghệ, TDTT; Ghi biên bản họp chi ủy; thư viện

3

……………….

GV, Tổ trưởng tổ chuyên môn kiêm chi ủy viên

Phụ trách HĐNK; sổ danh sách đảng viên; lãnh đạo kiểm soát số bài trang Web; lãnh đạo hoạt động tổ chuyên môn.

4

……………….

GV kiêm CTCĐ

Phụ trách CSVC; Chăm lo đời sống công sum họp; văn nghệ, TDTT; Cung ứng KĐCL; xây dựng cơ quan văn hóa, duy trì trường đạt chuẩn Quốc gia

5

……………….

GV kiêm
tổ trưởng

Tổ chức hoạt động tổ c.môn; chất lượng dạy- học thuộc tổ đảm trách; phong cảnh môi trường gần gũi; Cung ứng KĐCL; Kiểm soát bán trú, an toàn trường học…

6

……………….

Giáo viên

Hoạt động tổ c.môn; chất lượng dạy- học thuộc tổ đảm trách; phong cảnh môi trường gần gũi; Cung ứng HĐNK; Cung ứng công việc thư viện; lưu trữ giấy tờ CMHS; vốn đầu tư đảng (Sổ thu nộp và chi thu đảng phí; phiếu thu, chi…);

7

……………….

GV giao kèo

Dạy bảo đảm chất lượng theo giao kèo ký kết

8

……………….

GV kiêm
Bí thơ chi đoàn

Hoạt động tổ c.môn; Phụ trách hoạt động Đoàn, Đội TN; Cung ứng HĐNK; kiểm soát an toàn an ninh trường học.

9

……………….

Giáo viên

Hoạt động tổ c.môn; chất lượng dạy- học thuộc tổ đảm trách; Cung ứng kèm học trò năng khiếu, cung ứng hoạt động CMHS trong lưu giấy tờ

10

……………….

Giáo viên

Hoạt động tổ c.môn; chất lượng dạy- học thuộc tổ đảm trách; Cung ứng HĐNK, hoạt động Đoàn;Ghi và điều hành sổ biên bản họp chi bộ;

11

……………….

Giáo viên

Hoạt động tổ chuyên môn; chất lượng dạy- học thuộc tổ đảm trách; Cung ứng HĐNK, phong cảnh nhà trường.

12

……………….

Giáo viên

Hoạt động tổ chuyên môn; tăng lên chất lượng TDTT; phong cảnh môi trường gần gũi; Quản lý sổ DS đảng viên sinh hoạt nơi trú ngụ

13

……………….

Giáo viên

Hoạt động tổ c.môn; chất lượng dạy- học thuộc tổ đảm trách; Cung ứng HĐNK

14

……………….

Giáo viên

Hoạt động tổ c.môn; chất lượng dạy- học thuộc tổ đảm trách; phong cảnh môi trường gần gũi

Bản cắt cử đã công bố tới cuộc họp định kỳ chi bộ ngày … tháng … 5 ….. và công bố tới hội đồng sư phạm nhà trường để đảng viên và mọi thành viên trong nhà trường biết, tiến hành./.

Nơi nhận:
– Đảng ủy ……………………;
– Lưu chi bộ.

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

3. Mẫu quy chế làm việc của chi bộ số 2

ĐẢNG BỘ ………..…………….
CHI BỘ ………………………
Số: …………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………., ngày … tháng … 5 …..

QUY CHẾLàm việc của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020
Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;
Căn cứ Quy định, chỉ dẫn thi hành điều lệ Đảng số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ………… khóa XX, nhiệm kỳ 2015 -2020 và Quy chế làm việc của Đảng uỷ ……………… khóa XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ xây dựng quy chế làm việc nhiệm kỳ 2017-2020 như sau:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và nhân vật điều chỉnh
1. Quy chế này quy định về nguyên lý, cơ chế nghĩa vụ, lề lối làm việc, trình tự khắc phục công tác và công việc chỉ đạo của Chi bộ ……………………….
2. Ban chi ủy, các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn tổ văn phòng và đảng viên trong chi bộ chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.
Điều 2. Nguyên tắc làm việc
1. Thực hiện nghiêm túc nguyên lý Đảng chỉ đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt”, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể và tổ chuyên môn tổ văn phòng kết thúc tốt mọi nhiệm vụ theo đúng đường lối, chủ trương, cơ chế của Đảng và Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và của chi bộ.
2. Chi ủy, Chi bộ trường tiểu học Túc Duyên làm việc theo nguyên lý dân chủ, phát huy vai trò cộng đồng, đề cao nghĩa vụ tư nhân và ý thức chủ động, thông minh của Bí thơ, Phó bí thơ, Chi ủy viên và chịu nghĩa vụ tư nhân về lĩnh vực được cắt cử. Chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, lãnh đạo cấp uỷ cấp trên, khắc phục các công tác theo đúng nguyên lý, Điều lệ Đảng, đúng thẩm quyền và khuôn khổ nghĩa vụ; đảm bảo công khai, sáng tỏ, kịp thời và hiệu quả theo đúng quy định và chương trình, kế hoạch công việc của chi bộ.
3. Mỗi cán bộ, đảng viên đều phải chấp hành nghiêm túc quyết định của chi bộ, ko được nói, viết và tuân theo quan điểm riêng của mình trái với Nghị quyết của chi bộ và tiến hành nghiêm Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về những điều đảng viên ko được làm.
Chương II
TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN
Điều 3 Trách nhiệm và quyền hạn của chi bộ
1. Chấp hành đường lối, cơ chế của Đảng, luật pháp của Nhà nước; đề ra chủ trương, nhiệm vụ chính trị của chi bộ và chỉ đạo có hiệu quả
2. Xây dựng chi bộ trong lành lớn mạnh về chính trị, tư tưởng.
3. Chỉ đạo xây dựng cơ quan, các đoàn thể và tổ chuyên môn lớn mạnh; chấp hành đúng luật pháp và phát huy quyền làm chủ của quần chúng.
4. Liên hệ chặt chẽ với quần chúng. Chăm lo đời sống vật chất, ý thức và bảo vệ ích lợi chính đáng của CBCCVC trong cơ quan. Chỉ đạo CBCCVC tham dự xây dựng và tiến hành đường lối, cơ chế của Đảng và luật pháp của Nhà nước.
5. Kiểm tra đảng viên tiến hành các Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và quy định về những điều đảng viên ko được làm.
Thi hành kỷ luật Đảng đối với đảng viên theo Điều lệ Đảng
Điều 4. Trách nhiệm, quyền hạn của chi uỷ
Chi uỷ là cơ quan chỉ đạo thay mặt chi bộ giữa 2 nhiệm kỳ của đại hội, tiến hành đúng tính năng, nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ Đảng, có nghĩa vụ, quyền hạn sau:
1. Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của trên; tổ chức tiến hành các nhiệm vụ của chi bộ.
2. Chuẩn bị nội dung, chương trình, hạ tầng, triệu tập và tổ chức hội nghị, đại hội nhiệm kỳ của chi bộ.
3. Xây dựng quy chế làm việc, chương trình công việc toàn khoá, 5, quý, tháng của chi bộ, sẵn sàng nhân sự cấp uỷ, bí thơ, phó bí thơ nhiệm kỳ mới, nhân sự tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, trưởng ban công việc chiến trận và ban chấp hành các tổ chức đoàn thể để chi bộ luận bàn, quyết định.
4. Kiểm tra, đôn đốc tổ đảng, đảng viên tiến hành nhiệm vụ.
5. Chi uỷ mỗi tháng họp 01 lần, tuy nhiên họp đột xuất. Trong sinh hoạt phải đề cao nghĩa vụ tự phê bình và phê bình. Những vấn đề quan trọng và những quan điểm không giống nhau phải được luận bàn kỹ, kết luận rõ trước lúc biểu quyết, từng chi uỷ viên phải chịu nghĩa vụ trước chi bộ về công việc, nhiệm vụ, chức trách được cắt cử.
Điều 5. Trách nhiệm, quyền hạn của Bí thơ chi bộ
Bí thơ là người chủ trì công tác của chi uỷ, chi bộ, có nghĩa vụ, quyền hạn như sau:
Tổ chức quán triệt đường lối, ý kiến, nguyên lý, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên cho chi uỷ, chi bộ.
Đề nghị nội dung, giải pháp cần chỉ đạo, báo cáo chi uỷ, chi bộ luận bàn, quyết định.
Chuẩn bị văn kiện đại hội, nội dung hội nghị chi ủy; chủ trì hội nghị chi uỷ chi bộ theo đúng nguyên lý và cơ chế quy định.
Nắm chắc tình hình hàng ngũ cán bộ, đảng viên báo cáo chi uỷ luận bàn, quyết định theo thẩm quyền.
Thay mặt chi bộ cắt cử tiến hành nghị quyết cho đảng viên; rà soát tiến hành nghị quyết của đảng viên; phát hiện, đề nghị với chi bộ phê duyệt, quyết định những nội dung, giải pháp cần bổ sung trong chỉ đạo, lãnh đạo.
Thường xuyên chăm lo tăng lên năng lực chỉ đạo, sức đấu tranh của chi bộ, chăm lo xây dựng các tổ chức trong tổ dân phố và hàng ngũ cán bộ đảng viên thật sự lớn mạnh; xây dựng tốt mối kết đoàn trong chi bộ; khắc phục tốt các mối quan hệ công việc.
Duy trì nghiêm chỉnh cơ chế sinh hoạt chi uỷ, chi bộ theo quy định. Xem xét và ký các thủ tục hành chính về đảng.
Chịu nghĩa vụ trước Đảng uỷ phường và chi bộ về Nghị quyết, Quyết định và kết quả thật hiện nghị quyết của cấp trên và của chi bộ.
Bí thơ đảm trách chung hoạt động, công việc của toàn chi bộ và lãnh đạo trực tiếp hoạt động của cơ quan.
Điều 6. Trách nhiệm, quyền hạn của phó bí thơ chi bộ
Phó Bí thơ là người cùng bí thơ sẵn sàng nội dung các kỳ họp của chi bộ; tham vấn giúp đồng đội Bí thơ tổ chức quán triệt đường lối, ý kiến, nguyên lý, Điều lệ Đảng, nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên cho chi uỷ, chi bộ cũng như đề nghị nội dung, giải pháp cần chỉ đạo, báo cáo chi uỷ, chi bộ luận bàn, quyết định.
Phụ trách hoạt động của các tổ chức và đoàn thể trong nhà trường.
Phó Bí thơ được khắc phục các công tác của chi bộ được cắt cử, thay mặt bí thơ chủ trì công việc đảng theo giao cho của đồng đội bí thơ, lúc bí thơ vắng mặt.
Điều 7. Trách nhiệm, quyền hạn của Chi ủy viên
Thực hiện nguyên lý dân chủ trong Đảng, tham dự chỉ đạo cộng đồng của Ban chi ủy qua việc tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban chi ủy, tham dự luận bàn và quyết định công tác của Chi ủy.
Chịu nghĩa vụ trước Đảng ủy về lĩnh vực mình đảm trách. Chủ động đề nghị quan điểm với Ban Chi ủy để chi tiết hóa chủ trương, cơ chế, nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy cấp trên và của Chi bộ. Chỉ đạo quán triệt tổ chức tiến hành và chịu nghĩa vụ trước Chi ủy, Chi bộ công tác nhưng mình đảm trách.
Điều 8: Bí thơ, Phó Bí thơ, Chi ủy viên hoạt động theo sự cắt cử và chịu sự chỉ đạo, rà soát, giám sát của chi ủy, chi bộ; tiến hành phận sự, nghĩa vụ của người đảng viên, xây dựng chi bộ trong lành lớn mạnh.
Điều 9: Đảng viên theo cương vị, chức trách được giao tiến hành nghiêm chỉnh, có hiệu quả nghị quyết thuộc lĩnh vực mình đảm trách, công tác được chi bộ cắt cử. Kịp thời phản ảnh với chi bộ những vấn đề mới phát sinh và chưa thích hợp để chi bộ phê duyệt, quyết định.
Chương III
CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC CỦA CHI UỶ, CHI BỘ
Điều 10. Chế độ công việc và sinh hoạt
– Đầu 5 chi bộ ra nghị quyết chỉ đạo tiến hành nhiệm vụ chính trị của chi bộ.
– Hàng tháng chi bộ ra nghị quyết chỉ đạo vào 1 số nhiệm vụ trọng điểm, trọng tâm; lúc cần ra nghị quyết chỉ đạo chuyên đề.
– Chi bộ họp 1 lần/tháng vào ngày 28, lúc cấp thiết tổ chức họp thất thường.
Điều 11. Chế độ tổ chức tiến hành nghị quyết
– Nghị quyết của chi bộ được quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ.
– Chỉ đạo cơ quan, trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ trưởng tổ văn phòng theo cương vị, chức trách phải có kế hoạch lãnh đạo khai triển tổ chức tiến hành nghị quyết của chi bộ.
– Các đồng đội chi uỷ viên theo cương vị, nghĩa vụ được cắt cử phải có kế hoạch tổ chức tiến hành nghị quyết và rà soát việc chấp hành nghị quyết theo sự cắt cử của chi uỷ.
– Đảng viên trong chi bộ có nghĩa vụ tiến hành nghiêm nghị quyết của chi bộ, có nghĩa vụ báo cáo trước chi bộ kết quả thật hiện nhiệm vụ được cắt cử.
– Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất Bí thơ, Phó Bí thơ chi bộ, Chi ủy viên, chỉ đạo cơ quan, trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ văn phòng phải báo cáo tình hình kết quả những công việc được cắt cử với chi bộ. Trường hợp trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ huyên môn, tổ văn phòng không hề là đảng viên phải báo cáo hội nghị chi ủy để chi ủy tổng hợp báo cáo tại chi bộ.
– Bí thơ tiến hành tốt công việc rà soát, giám sát đối với tổ đảng, đảng viên về việc tiến hành nghị quyết và các chương trình công việc được chi bộ phê duyệt.
Điều 12. Chế độ thông tin
Hàng tháng cấp uỷ có nghĩa vụ thông tin tới các đảng viên những Chỉ thị, nghị quyết, chủ trương mới của trên, tình hình chung của chi bộ và cơ quan. Nội dung thông tin phải tiến hành đúng quy định đối với từng nhân vật.
Điều 13. Chế độ báo cáo
Thực hiện tốt cơ chế báo cáo lên trên theo quy định, đảm bảo kịp thời, chuẩn xác, khách quan. Khi có những vấn đề đột xuất, cấp thiết bí thơ hoặc Phó Bí thơ trực tiếp báo cáo lên Đảng uỷ xin quan điểm lãnh đạo.
Điều 14. Chế độ học tập nghiên cứu
Học tập là phận sự, nghĩa vụ, lợi quyền của cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên phái có kế hoạch thường xuyên học tập và lấy việc tự học là chính, ko dừng tăng lên trình độ nhận thức lý luận chính trị, tri thức chuyên môn và năng lực hoạt động thực tế nhằm kết thúc chức trách, nhiệm vụ. Tham gia đầy đủ, nghiêm chỉnh các buổi sinh hoạt, học tập theo quy định
Điều 15. Chế độ tự phê bình và phê bình
Định kỳ 1 5, cuối nhiệm kỳ hoặc theo đề xuất, chi bộ tổ chức tự phê bình và phê bình. Trước lúc phê bình, tự phê bình tổ chức cho đảng viên và dân chúng đóng góp quan điểm cho chi bộ, chi uỷ, tư nhân chi uỷ viên và đảng viên (nếu cấp thiết). Sau tự phê bình và phê bình, cấp uỷ phải công bố tới đảng viên và dân chúng những vấn đề cấp thiết, cùng lúc tổ chức tốt việc tự phê bình và phê bình trong cấp uỷ và chi bộ.
Tự phê bình và phê bình phải khách quan, thật thà, thắng thắn, xây dựng và kết đoàn
Điều 16. Chế độ phát ngôn, bảo mật.
Tất cả đảng viên phải tiến hành đúng nguyên lý dân chủ, nói và tuân theo nghị quyết; ko nói và tuân theo ý riêng của mình, giữ đúng kỷ luật phát ngôn và cơ chế bảo mật theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.
Điều 17. Chế độ sơ kết, tổng kết
Định kỳ 1 5 và theo nhiệm kỳ đại hội, chi bộ phải thực hiện tổ chức sơ kết, tổng kết bình chọn tình hình, kết quả và rút kinh nghiệm chỉ đạo của chi bộ.
– Sơ kết, tổng kết phải bình chọn đúng thực trạng tình hình, ưu thiếu sót, nêu rõ nguyên do; thiếu sót phải phân rõ nghĩa vụ thuộc về chỉ đạo hay thuộc về tổ chức tiến hành. Đề ra phương hướng, giải pháp giải quyết tu sửa.
Chương IV
CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 18. Quan hệ giữa chi bộ với cơ quan, các tổ chức đoàn thể và tổ chuyên môn, tổ văn phòng
Là mối quan hệ giữa chỉ đạo và tổ chức tiến hành, được trình bày:
– Chi bộ chỉ đạo cơ quan, các tỏ chức đoàn thể và tổ chuyên môn, tổ văn phòng bằng chủ trương, nghị quyết; bằng công việc tư tưởng, tổ chức cán bộ; công việc rà soát, giám sát và vai trò nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên trong tổ chức đấy.
– Cơ quan, các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn, tổ văn phòng chịu sự chỉ đạo của chi bộ và có nghĩa vụ quán triệt, tiến hành nghiêm chỉnh nghị quyết của chi bộ và tiến hành tốt cơ chế báo báo, xin chỉ thị.
Điều 19. Quan hệ giữa chi uỷ, chi bộ với Chỉ đạo cơ quan đơn vị, trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ văn phòng
Mối quan hệ giữa chi uỷ, chi bộ với tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ văn phòng là mối quan hệ giữa chỉ đạo với tổ chức tiến hành.
Chỉ đạo cơ quan, trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn phải phục tòng sự chỉ đạo của cộng đồng chi uỷ; kịp thời báo cáo với cộng đồng chi uỷ tình hình cơ quan, đoàn thể, tổ chuyên môn tổ văn phòng nhiệm vụ được giao; đề nghị chủ trương, giải pháp để chi uỷ, chi bộ luận bàn quyết định và có nghĩa vụ tổ chức tiến hành chiến thắng nghị quyết của chi bộ theo chức trách đảm nhận.
Điều 20. Quan hệ giữa bí thơ chi bộ với chỉ đạo cơ quan đơn vị, trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ văn phòng
Quan hệ giữa bí thơ chi bộ với chỉ đạo cơ quan đơn vị, trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ văn phòng là mối quan hệ phối hợp giữa 2 người đại diện 2 tổ chức dưới sự chỉ đạo của chi bộ, là mối quan hệ mẫu mực về nghĩa vụ, kết đoàn, tôn trọng giúp sức lẫn nhau.
Bí thơ thay mặt chi ủy, chi bộ lãnh đạo, đôn đốc, rà soát, giám sát giai đoạn chỉ đạo cơ quan đơn vị, trưởng các tổ chức đoàn thể đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn tổ văn phòng tổ chức tiến hành nghị quyết của chi bộ.
Chỉ đạo cơ quan, trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ văn phòng phải chấp hành lãnh đạo của đồng đội Bí thơ trên cơ sở nghị quyết, quyết định của cộng đồng chi bộ, tiến hành cơ chế thông tin, báo cáo của Bí thơ hoặc chi ủy chi bộ trong giai đoạn tổ chức tiến hành nhiệm vụ nhất là đối với những vấn đề mới nảy sinh.
Chương V
CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐẢNG
Điều 21. Nguồn vốn của chi bộ
Nguồn vốn đảng của chi bộ là nguồn thu từ đảng viên trích lại theo tỉ lệ %; kinh phí khen thưởng đối với cộng đồng và các tổ chức, tư nhân tài trợ.
Việc điều hành, sử dụng vốn đầu tư phải đảm bảo đúng cơ chế nguyên lý, điều hành chặt chẽ, dễ rà soát
Số tiền đảng phí được trích giữ lại và các nguồn thu khác do chi bộ điều hành và quyết định sử dụng
Điều 22. Quản lý và sử dụng vốn đầu tư của chi bộ
Chi bộ ủy quyền chi uỷ (đ/c chi uỷ viên Đỗ Thị Phương Thùy) đảm trách thu, nộp, điều hành vốn đầu tư đảng.
Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 5, cuối nhiệm kỳ đồng đội đảm trách điều hành vốn đầu tư đảng phải báo cáo với chi bộ về tình hình thu nộp, điều hành, sử dụng vốn đầu tư đảng của chi bộ.
Nội dung chi:
– Chi hội nghị
– Mua văn phòng phẩm
– Chi điều hành đảng viên
– Chi thăm hỏi đảng viên……
– Chi công việc tăng trưởng đảng: Đi dò hỏi trong và ngoài thành thị, tỉnh
Điều 23. Thu, nộp và điều hành tiền đảng phí
Đảng viên phải tự giác đóng đảng phí cho chi bộ vào kỳ sinh hoạt hàng tháng đúng tỉ lệ quy định và ký tên vào sổ thu nộp đảng phí.
Đồng đội đảm trách điều hành vốn đầu tư đảng của chi bộ phải biên chép đầy đủ, rõ ràng đúng quy định vào sổ thu, chi vốn đầu tư đảng của chi bộ (có chứng từ thu, chi kèm theo) và nộp đảng phí lên bộ phận vốn đầu tư Đảng uỷ đúng thời kì quy định.
Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 24. Quy chế này được chi bộ phê duyệt ngày … tháng … 5 ….. và được bình thường, quán triệt tới toàn bộ đảng viên trong chi bộ.
Điều 25. Mọi đảng viên phải chấp hành và tiến hành đúng quy chế của chi bộ. Trong giai đoạn tiến hành có gì nảy sinh chưa thích hợp, chi bộ sẽ luận bàn, hợp nhất bổ sung, sửa đổi./.

Nơi nhận:
– Đảng ủy ……………………;
– Lưu chi bộ.

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.
Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ
Mẫu nghị quyết đại hội chi bộ
Quy trình tổ chức Đại hội Chi bộ

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #quy #chế #làm #việc #của #chi #bộ #nhiệm #kỳ

Mẫu quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Sau Đại hội Chi bộ, bí thơ sẽ soạn thảo Mẫu quy chế làm việc của chi bộ. Qua công bố này, công tác của từng công đoạn sẽ được tới với mọi người và từ đấy, mỗi tư nhân sẽ có nghĩa vụ làm việc tốt hơn.
1. Mẫu quy chế làm việc của chi bộ số 1

ĐẢNG ỦY XÃ …………
CHI BỘ TRƯỜNG…………
*
Số:… – QĐ/CB

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM
………, ngày ……tháng ……5 …….

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA CHI BỘ TRƯỜNG…………..
Nhiệm kỳ………….
(Đã được Hội nghị chi bộ phê duyệt ngày …./01 /2020)
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI;
Căn cứ Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22 tháng 3 5 2004 của Ban Bí thơ Trung ương về tính năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp;
Căn cứ Công văn số 1046 – CV/HU ngày 21 tháng 5 5 2019 về việc tiến hành Chỉ dẫn số 09 – HD/BTCTU ngày 9 tháng 5 5 2019 của Ban Tổ chức Thành ủy “ 1 số vấn đề tăng lên chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ thành thị Hải Phòng”;
Căn cứ Quy chế làm việc của Ban chấp hành đảng bộ xã Toàn Thắng;
Để bảo đảm sự chỉ đạo toàn diện của chi bộ nhà trường, phát huy tính tiên phong kiểu mẫu của từng đảng viên và vai trò của cấp ủy chi bộ; chi bộ trường THCS Toàn Thắng xây dựng quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 như sau:
CHƯƠNG I. CHỨC NĂNG CỦA CHI BỘ
Điều 1. Chức năng
Chi bộ trường THCS Toàn Thắng là hạt nhân chính trị, chỉ đạo tiến hành đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; cơ chế, luật pháp của Nhà nước; chỉ đạo tiến hành có hiệu quả nhiệm vụ được giao về các mặt công việc Đảng, chính quyền, đoàn thể ở trường THCS Toàn Thắng.
CHƯƠNG II. NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ
Điều 2. Chỉ đạo tiến hành nhiệm vụ chính trị của nhà trường
– Chi bộ chỉ đạo việc xây dựng và tiến hành có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công việc chuyên môn của nhà trường theo đúng đường lối, cơ chế của Đảng, luật pháp của Nhà nước. Thực hiện những phương hướng và biện pháp chi tiết nhằm đảm bảo cho nhà trường dạy tốt, học tốt và kết thúc tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
– Chỉ đạo việc xây dựng và tiến hành kế hoạch 5 học của nhà trường do Hiệu trưởng sẵn sàng. Chỉ đạo để cán bộ, đảng viên và dân chúng giám sát mọi hoạt động của nhà trường theo đúng đường lối, cơ chế của Đảng, luật pháp của Nhà nước; đề cao ý thức nghĩa vụ, phát huy tính chủ động thông minh, ko dừng cải tiến cách thức giảng dạy, tăng lên hiệu quả giáo dục toàn diện.
– chỉ đạo việc tiến hành đúng Quy chế dân chủ trong nhà trường, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và dân chúng; hăng hái tranh đấu chống quan liêu, tham nhũng, phung phí và các bộc lộ thụ động khác, nhất là những thụ động liên can tới cuộc chuyển di “Hai ko” của ngành Giáo dục.
– Chi bộ chỉ đạo tiến hành nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị và thứ tự an toàn xã hội trong nhà trường. Kết đoàn nội bộ chặt chẽ, đề cao ý thức cảnh giác cách mệnh, bảo vệ của cải của nhà trường và bí ẩn công việc của ngành theo quy định.
– Chỉ đạo tiến hành tốt những nhiệm vụ của chi bộ theo sự lãnh đạo chỉ dẫn của cấp ủy cấp trên.
Điều 3. Chỉ đạo công việc tư tưởng
– Thường xuyên làm tốt công việc giáo dục chính trị tư tưởng, học tập và tuân theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên và dân chúng phát huy truyền thống yêu nước, yêu nghề, xây dựng ý thức làm chủ, tình kết đoàn, cộng tác và giúp sức nhau trong công việc giảng dạy.
– Chi bộ có kế hoạch nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dân chúng trong chấp hành tiến hành chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước, quy định của ngành và nhiệm vụ của nhà trường; tình hình tư tưởng lúc tiến hành nghĩa vụ, phận sự của cán bộ, đảng viên và dân chúng trong trường.
– Tổ chức việc khai triển học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước; chủ trương, nhiệm vụ của ngành, của chi bộ và của nhà trường cho cán bộ, đảng viên và dân chúng thuộc quyền điều hành. Kiểm tra, giám sát có hiệu quả nội dung công việc này.
– Chỉ đạo xây dựng và tiến hành các chủ trương, giải pháp nhằm bồi dưỡng tăng lên trình độ, tri thức, năng lực hoạt động của cán bộ, đảng viên và dân chúng; kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm tình ước muốn của cán bộ, đảng viên và dân chúng; tiến hành công bình, công khai sáng tỏ, chống chủ nghĩa tư nhân, cương quyết bảo vệ đường lối, ý kiến của Đảng. Đề cao tinh thần tổ chức kỷ luật; hăng hái phòng, chống sự suy thoái về phẩm giá, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, về đạo đức nhà giáo.
Điều 4. Chỉ đạo tiến hành công việc tổ chức và cán bộ
– Chi bộ chỉ đạo việc xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và các đoàn thể dân chúng trong nhà trường theo quy định của Đảng, nhà nước, của đoàn thể các ngành.
– Thực hiện tốt công việc chỉ đạo việc quy hoạch cán bộ chỉ đạo, điều hành của nhà trường theo quy định của Huyện uỷ. Chú trọng chỉ đạo xây dựng và tiến hành kế hoạch tạo nguồn.
Điều 5. Chỉ đạo các đoàn thể dân chúng
– Chi bộ chỉ đạo các đoàn thể dân chúng trong nhà trường như Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên… để xây dựng các tổ chức lớn mạnh, tiến hành đúng tính năng, nhiệm vụ theo luật định và theo điều lệ của mỗi đoàn thể, phát huy hăng hái địa điểm, vai trò của các đoàn thể, tăng nhanh các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tiến hành có hiệu quả nhiệm vụ giảng dạy và công việc được giao.
– Chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận tiện để các đoàn thể dân chúng tham dự đóng góp quan điểm xây dựng chi bộ và xây dựng nhà trường.
– Chi bộ ủy quyền chi uỷ chịu nghĩa vụ duyệt nội dung và nhân sự đại hội hoặc hội nghị giữa nhiệm kỳ của các đoàn thể dân chúng trong nhà trường.
Điều 6. Chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng
– Chi bộ đề ra chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng chi bộ trong lành, lớn mạnh, tăng lên năng lực chỉ đạo, sức đấu tranh của tổ chức đảng và hàng ngũ đảng viên, nhất là việc phát hiện và tranh đấu chống quan liêu, tham nhũng, phung phí và các bộc lộ thụ động trong nhà trường. Thực hiện đúng các nguyên lý tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên lý dân chủ, cơ chế tự phê bình và phê bình; tiến hành có nền nếp và tăng lên chất lượng sinh hoạt Đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, đảm bảo tính chỉ đạo, tính giáo dục và tính đấu tranh.
– Giáo dục, đoàn luyện hàng ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, kiểu mẫu, tiến hành tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên tiến hành nhiệm vụ học tập, ko dừng tăng lên trình độ về mọi mặt.
– Cấp uỷ chi bộ xây dựng kế hoạch, giải pháp điều hành đảng viên, cắt cử nhiệm vụ và giúp cho đảng viên kết thúc nhiệm vụ được giao; tiến hành tốt việc giới thiệu đảng viên đang công việc thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và kiểu mẫu tiến hành phận sự công dân nơi trú ngụ. Làm tốt công ảnh hưởng viên, khen thưởng, kỷ luật đảng viên; biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, đảng viên có thành quả hoàn hảo, xử lý nghiêm, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, luật pháp của Nhà nước.
– Làm tốt công việc tạo nguồn và tăng trưởng đảng viên, đảm bảo về tiêu chuẩn và thứ tự; chú trọng nhân vật là sum họp thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và những dân chúng ưu tú, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.
– Xây dựng cấp uỷ chi bộ có đủ phẩm giá, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và dân chúng tín nhiệm. Bí thơ chi bộ phải là cán bộ chỉ đạo của nhà trường, điển hình cho chi bộ, kết đoàn, được cán bộ, đảng viên và dân chúng.
– Cấp uỷ chi bộ thường xuyên rà soát đảng viên chấp hành điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước và Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên ko được làm. Định kỳ hằng 5, cấp uỷ chi bộ tổ chức để dân chúng tham dự góp ý về sự chỉ đạo của chi bộ và vai trò tiên phong, kiểu mẫu của cán bộ, đảng viên.
CHƯƠNG III. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHI ỦY VÀ CÁC CÁ NHÂN
Điều 7. Trách nhiệm của Chi uỷ chi bộ
– Chi uỷ thay mặt chi bộ tiến hành sự chỉ đạo của Đảng trên tất cả các mặt công việc của nhà trường. Mọi chủ trương, công việc phệ của nhà trường đều phải được chi uỷ luận bàn, ra nghị quyết và chỉ đạo tiến hành.
– Chi uỷ chỉ đạo công việc của đơn vị và các tổ chức đoàn thể bằng nghị quyết, tiến hành nguyên lý cộng đồng chỉ đạo, tư nhân đảm trách. Trách nhiệm của nhà trường và các đoàn thể dân chúng là chi tiết hóa nghị quyết của chi bộ để khai triển tiến hành, cùng lúc chấp hành tuyệt đối sự chỉ đạo của chi uỷ. Chi uỷ thường xuyên rà soát việc tiến hành nghị quyết của Đảng đối với đảng viên và mọi thành viên trong nhà trường.
– Chi uỷ họp thường kỳ 1 tháng 1 lần trước phiên họp thường kỳ của chi bộ. Khi cấp thiết có thể triệu tập họp chi uỷ đột xuất. (thất thường)
Điều 8. Trách nhiệm của Phó Bí thơ chi bộ ( đồng đội Cao Thị Lệ Hoa)
Phó Bí thơ (được Đảng ủy giao đảm trách chi bộ) đảm trách và chịu nghĩa vụ chính trong mọi hoạt động của chi bộ, chủ trì các hội nghị của chi uỷ và chi bộ. Bí thơ được quyền quyết định các công tác đột xuất giữa 2 kỳ họp của chi uỷ nếu ko có điều kiện tổ chức họp ban chi ủy và báo cáo cho chi uỷ trong phiên họp gần nhất.
Chịu nghĩa vụ báo cáo tình hình hoạt động của nhà trường với Đảng ủy xã
Phụ trách công việc đoàn thể, nắm bắt và đôn đốc hoạt động của tổ chức Công đoàn, chi đoàn thầy cô giáo, Đội TNTPHCM; Tham gia xây dựng kế hoạch chỉ đạo chi bộ
Điều 9. Trách nhiệm của Chi ủy viên (đồng đội Lương Văn Tô)
– Chi ủy viên chịu nghĩa vụ tổ chức tiến hành các nhiệm vụ được chi ủy cắt cử; tham dự đầy đủ các buổi họp, luận bàn và biểu quyết các nội dung công tác của chi ủy.
– Chi ủy viên có nghĩa vụ đề nghị các chủ trương, biện pháp nhằm tiến hành tốt nhiệm vụ được cắt cử; có nghĩa vụ thông tin, truyền đạt các chỉ thị, nghị quyết của chi ủy và Đảng ủy cấp trên tới mỗi đảng viên.
– Chi ủy viên được thông tin đầy đủ về tình hình chung của chi ủy, chi bộ và nhà trường; được quyền chất vấn hoạt động của chi ủy và chi bộ trên nguyên lý dân chủ.
– Ghi chép các cuộc họp của cấp ủy; thủ quỹ của chi bộ
Điều 10. Trách nhiệm của đảng viên:
1. Đồng đội Lê Thị Hưởng – Tổ trưởng tổ KHTN
Tất cả đảng viên đều phải tiến hành nghiêm chỉnh, triệt để nghị quyết của chi bộ, Điều lệ đảng, kiểu mẫu và chuyển di dân chúng tiến hành tốt phận sự lao động và sự cắt cử của cấp ủy chi bộ và Hiệu trưởng nhà trường; kiểu mẫu tiến hành nhiệm vụ chuyên môn, đề cao ý thức nghĩa vụ, phát huy tính chủ động thông minh, kết thúc tốt các nhiệm vụ được giao.
CHƯƠNG IV
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 11: Chế độ làm việc
Chi uỷ, chi bộ làm việc theo nguyên lý dân chủ, mọi chủ trương, nghị quyết của Chi bộ đều phải được luận bàn hợp nhất trên nguyên lý thiểu số phục tòng đông đảo.
Chi bộ họp thường kỳ 1 tháng 1 lần vào ngày thứ 5 tuần đầu tháng. Khi cấp thiết có thể triệu tập họp chi bộ đột xuất.
Điều 12. Mối quan hệ công việc
1. Đối với cấp uỷ cấp trên trực tiếp:
Chịu sự chỉ đạo toàn diện, tuyệt đối, định kỳ báo cáo đầy đủ kịp thời hoạt động của chi bộ với Đảng uỷ cấp trên. Cùng lúc áp dụng thông minh các chỉ thị, nghị quyết của đảng uỷ cấp trên vào tình hình thực tiễn hoạt động của chi bộ, chỉ đạo, lãnh đạo đem lại hiệu quả thiết thực.
2. Đối với các đoàn thể dân chúng:
Định kỳ hàng tháng, quý hoặc lúc có đề xuất, chi uỷ làm việc với các đoàn thể, nắm tình hình hoạt động của từng đoàn thể để có chủ trương, giải pháp chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời.
CHƯƠNG V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 13. Quy chế này được bình thường tới từng đảng viên trong chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong trường để được quán triệt và tổ chức tiến hành.
Quá trình tiến hành, chi ủy và chi bộ tiếp diễn rút kinh nghiệm để bổ sung hoặc sửa đổi quy chế cho thích hợp với tình hình thực tiễn.
Điều 14. Quy chế này có hiệu lực kể từ ban hành cho tới hết nhiệm kỳ chi bộ …………..
2. Mẫu cắt cử nhiệm vụ của Đảng viên

ĐẢNG BỘ ………..…………….
CHI BỘ ………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………. , ngày … tháng … 5 …..

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐẢNG VIÊNChi bộ nhiệm kỳ 2017-2020
Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;
Căn cứ Quy định, chỉ dẫn thi hành điều lệ Đảng số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ cắt cử nhiệm vụ cho các đảng viên trong chi bộ ……………… nhiệm kỳ 2017-2020 như sau:

TT

Họ tên đảng viên

Chức vụ

Nhiệm vụ được giao

1

……………….

Hiệu trưởng kiêm Bí thơ

Chịu nghĩa vụ chung; đề dự thảo NQ; tổ chức các cuộc họp; tổ chức tiến hành NQ; điều hành NQ; theo dõi họp, học NQ

2

……………….

Phó HT kiêm Phó bí thơ

Phụ trách chuyên môn, phổ cập, KĐCL; văn nghệ, TDTT; Ghi biên bản họp chi ủy; thư viện

3

……………….

GV, Tổ trưởng tổ chuyên môn kiêm chi ủy viên

Phụ trách HĐNK; sổ danh sách đảng viên; lãnh đạo kiểm soát số bài trang Web; lãnh đạo hoạt động tổ chuyên môn.

4

……………….

GV kiêm CTCĐ

Phụ trách CSVC; Chăm lo đời sống công sum họp; văn nghệ, TDTT; Cung ứng KĐCL; xây dựng cơ quan văn hóa, duy trì trường đạt chuẩn Quốc gia

5

……………….

GV kiêm
tổ trưởng

Tổ chức hoạt động tổ c.môn; chất lượng dạy- học thuộc tổ đảm trách; phong cảnh môi trường gần gũi; Cung ứng KĐCL; Kiểm soát bán trú, an toàn trường học…

6

……………….

Giáo viên

Hoạt động tổ c.môn; chất lượng dạy- học thuộc tổ đảm trách; phong cảnh môi trường gần gũi; Cung ứng HĐNK; Cung ứng công việc thư viện; lưu trữ giấy tờ CMHS; vốn đầu tư đảng (Sổ thu nộp và chi thu đảng phí; phiếu thu, chi…);

7

……………….

GV giao kèo

Dạy bảo đảm chất lượng theo giao kèo ký kết

8

……………….

GV kiêm
Bí thơ chi đoàn

Hoạt động tổ c.môn; Phụ trách hoạt động Đoàn, Đội TN; Cung ứng HĐNK; kiểm soát an toàn an ninh trường học.

9

……………….

Giáo viên

Hoạt động tổ c.môn; chất lượng dạy- học thuộc tổ đảm trách; Cung ứng kèm học trò năng khiếu, cung ứng hoạt động CMHS trong lưu giấy tờ

10

……………….

Giáo viên

Hoạt động tổ c.môn; chất lượng dạy- học thuộc tổ đảm trách; Cung ứng HĐNK, hoạt động Đoàn;Ghi và điều hành sổ biên bản họp chi bộ;

11

……………….

Giáo viên

Hoạt động tổ chuyên môn; chất lượng dạy- học thuộc tổ đảm trách; Cung ứng HĐNK, phong cảnh nhà trường.

12

……………….

Giáo viên

Hoạt động tổ chuyên môn; tăng lên chất lượng TDTT; phong cảnh môi trường gần gũi; Quản lý sổ DS đảng viên sinh hoạt nơi trú ngụ

13

……………….

Giáo viên

Hoạt động tổ c.môn; chất lượng dạy- học thuộc tổ đảm trách; Cung ứng HĐNK

14

……………….

Giáo viên

Hoạt động tổ c.môn; chất lượng dạy- học thuộc tổ đảm trách; phong cảnh môi trường gần gũi

Bản cắt cử đã công bố tới cuộc họp định kỳ chi bộ ngày … tháng … 5 ….. và công bố tới hội đồng sư phạm nhà trường để đảng viên và mọi thành viên trong nhà trường biết, tiến hành./.

Nơi nhận:
– Đảng ủy ……………………;
– Lưu chi bộ.

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

3. Mẫu quy chế làm việc của chi bộ số 2

ĐẢNG BỘ ………..…………….
CHI BỘ ………………………
Số: …………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………., ngày … tháng … 5 …..

QUY CHẾLàm việc của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020
Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;
Căn cứ Quy định, chỉ dẫn thi hành điều lệ Đảng số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ………… khóa XX, nhiệm kỳ 2015 -2020 và Quy chế làm việc của Đảng uỷ ……………… khóa XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ xây dựng quy chế làm việc nhiệm kỳ 2017-2020 như sau:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và nhân vật điều chỉnh
1. Quy chế này quy định về nguyên lý, cơ chế nghĩa vụ, lề lối làm việc, trình tự khắc phục công tác và công việc chỉ đạo của Chi bộ ……………………….
2. Ban chi ủy, các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn tổ văn phòng và đảng viên trong chi bộ chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.
Điều 2. Nguyên tắc làm việc
1. Thực hiện nghiêm túc nguyên lý Đảng chỉ đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt”, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể và tổ chuyên môn tổ văn phòng kết thúc tốt mọi nhiệm vụ theo đúng đường lối, chủ trương, cơ chế của Đảng và Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và của chi bộ.
2. Chi ủy, Chi bộ trường tiểu học Túc Duyên làm việc theo nguyên lý dân chủ, phát huy vai trò cộng đồng, đề cao nghĩa vụ tư nhân và ý thức chủ động, thông minh của Bí thơ, Phó bí thơ, Chi ủy viên và chịu nghĩa vụ tư nhân về lĩnh vực được cắt cử. Chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, lãnh đạo cấp uỷ cấp trên, khắc phục các công tác theo đúng nguyên lý, Điều lệ Đảng, đúng thẩm quyền và khuôn khổ nghĩa vụ; đảm bảo công khai, sáng tỏ, kịp thời và hiệu quả theo đúng quy định và chương trình, kế hoạch công việc của chi bộ.
3. Mỗi cán bộ, đảng viên đều phải chấp hành nghiêm túc quyết định của chi bộ, ko được nói, viết và tuân theo quan điểm riêng của mình trái với Nghị quyết của chi bộ và tiến hành nghiêm Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về những điều đảng viên ko được làm.
Chương II
TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN
Điều 3 Trách nhiệm và quyền hạn của chi bộ
1. Chấp hành đường lối, cơ chế của Đảng, luật pháp của Nhà nước; đề ra chủ trương, nhiệm vụ chính trị của chi bộ và chỉ đạo có hiệu quả
2. Xây dựng chi bộ trong lành lớn mạnh về chính trị, tư tưởng.
3. Chỉ đạo xây dựng cơ quan, các đoàn thể và tổ chuyên môn lớn mạnh; chấp hành đúng luật pháp và phát huy quyền làm chủ của quần chúng.
4. Liên hệ chặt chẽ với quần chúng. Chăm lo đời sống vật chất, ý thức và bảo vệ ích lợi chính đáng của CBCCVC trong cơ quan. Chỉ đạo CBCCVC tham dự xây dựng và tiến hành đường lối, cơ chế của Đảng và luật pháp của Nhà nước.
5. Kiểm tra đảng viên tiến hành các Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và quy định về những điều đảng viên ko được làm.
Thi hành kỷ luật Đảng đối với đảng viên theo Điều lệ Đảng
Điều 4. Trách nhiệm, quyền hạn của chi uỷ
Chi uỷ là cơ quan chỉ đạo thay mặt chi bộ giữa 2 nhiệm kỳ của đại hội, tiến hành đúng tính năng, nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ Đảng, có nghĩa vụ, quyền hạn sau:
1. Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của trên; tổ chức tiến hành các nhiệm vụ của chi bộ.
2. Chuẩn bị nội dung, chương trình, hạ tầng, triệu tập và tổ chức hội nghị, đại hội nhiệm kỳ của chi bộ.
3. Xây dựng quy chế làm việc, chương trình công việc toàn khoá, 5, quý, tháng của chi bộ, sẵn sàng nhân sự cấp uỷ, bí thơ, phó bí thơ nhiệm kỳ mới, nhân sự tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, trưởng ban công việc chiến trận và ban chấp hành các tổ chức đoàn thể để chi bộ luận bàn, quyết định.
4. Kiểm tra, đôn đốc tổ đảng, đảng viên tiến hành nhiệm vụ.
5. Chi uỷ mỗi tháng họp 01 lần, tuy nhiên họp đột xuất. Trong sinh hoạt phải đề cao nghĩa vụ tự phê bình và phê bình. Những vấn đề quan trọng và những quan điểm không giống nhau phải được luận bàn kỹ, kết luận rõ trước lúc biểu quyết, từng chi uỷ viên phải chịu nghĩa vụ trước chi bộ về công việc, nhiệm vụ, chức trách được cắt cử.
Điều 5. Trách nhiệm, quyền hạn của Bí thơ chi bộ
Bí thơ là người chủ trì công tác của chi uỷ, chi bộ, có nghĩa vụ, quyền hạn như sau:
Tổ chức quán triệt đường lối, ý kiến, nguyên lý, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên cho chi uỷ, chi bộ.
Đề nghị nội dung, giải pháp cần chỉ đạo, báo cáo chi uỷ, chi bộ luận bàn, quyết định.
Chuẩn bị văn kiện đại hội, nội dung hội nghị chi ủy; chủ trì hội nghị chi uỷ chi bộ theo đúng nguyên lý và cơ chế quy định.
Nắm chắc tình hình hàng ngũ cán bộ, đảng viên báo cáo chi uỷ luận bàn, quyết định theo thẩm quyền.
Thay mặt chi bộ cắt cử tiến hành nghị quyết cho đảng viên; rà soát tiến hành nghị quyết của đảng viên; phát hiện, đề nghị với chi bộ phê duyệt, quyết định những nội dung, giải pháp cần bổ sung trong chỉ đạo, lãnh đạo.
Thường xuyên chăm lo tăng lên năng lực chỉ đạo, sức đấu tranh của chi bộ, chăm lo xây dựng các tổ chức trong tổ dân phố và hàng ngũ cán bộ đảng viên thật sự lớn mạnh; xây dựng tốt mối kết đoàn trong chi bộ; khắc phục tốt các mối quan hệ công việc.
Duy trì nghiêm chỉnh cơ chế sinh hoạt chi uỷ, chi bộ theo quy định. Xem xét và ký các thủ tục hành chính về đảng.
Chịu nghĩa vụ trước Đảng uỷ phường và chi bộ về Nghị quyết, Quyết định và kết quả thật hiện nghị quyết của cấp trên và của chi bộ.
Bí thơ đảm trách chung hoạt động, công việc của toàn chi bộ và lãnh đạo trực tiếp hoạt động của cơ quan.
Điều 6. Trách nhiệm, quyền hạn của phó bí thơ chi bộ
Phó Bí thơ là người cùng bí thơ sẵn sàng nội dung các kỳ họp của chi bộ; tham vấn giúp đồng đội Bí thơ tổ chức quán triệt đường lối, ý kiến, nguyên lý, Điều lệ Đảng, nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên cho chi uỷ, chi bộ cũng như đề nghị nội dung, giải pháp cần chỉ đạo, báo cáo chi uỷ, chi bộ luận bàn, quyết định.
Phụ trách hoạt động của các tổ chức và đoàn thể trong nhà trường.
Phó Bí thơ được khắc phục các công tác của chi bộ được cắt cử, thay mặt bí thơ chủ trì công việc đảng theo giao cho của đồng đội bí thơ, lúc bí thơ vắng mặt.
Điều 7. Trách nhiệm, quyền hạn của Chi ủy viên
Thực hiện nguyên lý dân chủ trong Đảng, tham dự chỉ đạo cộng đồng của Ban chi ủy qua việc tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban chi ủy, tham dự luận bàn và quyết định công tác của Chi ủy.
Chịu nghĩa vụ trước Đảng ủy về lĩnh vực mình đảm trách. Chủ động đề nghị quan điểm với Ban Chi ủy để chi tiết hóa chủ trương, cơ chế, nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy cấp trên và của Chi bộ. Chỉ đạo quán triệt tổ chức tiến hành và chịu nghĩa vụ trước Chi ủy, Chi bộ công tác nhưng mình đảm trách.
Điều 8: Bí thơ, Phó Bí thơ, Chi ủy viên hoạt động theo sự cắt cử và chịu sự chỉ đạo, rà soát, giám sát của chi ủy, chi bộ; tiến hành phận sự, nghĩa vụ của người đảng viên, xây dựng chi bộ trong lành lớn mạnh.
Điều 9: Đảng viên theo cương vị, chức trách được giao tiến hành nghiêm chỉnh, có hiệu quả nghị quyết thuộc lĩnh vực mình đảm trách, công tác được chi bộ cắt cử. Kịp thời phản ảnh với chi bộ những vấn đề mới phát sinh và chưa thích hợp để chi bộ phê duyệt, quyết định.
Chương III
CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC CỦA CHI UỶ, CHI BỘ
Điều 10. Chế độ công việc và sinh hoạt
– Đầu 5 chi bộ ra nghị quyết chỉ đạo tiến hành nhiệm vụ chính trị của chi bộ.
– Hàng tháng chi bộ ra nghị quyết chỉ đạo vào 1 số nhiệm vụ trọng điểm, trọng tâm; lúc cần ra nghị quyết chỉ đạo chuyên đề.
– Chi bộ họp 1 lần/tháng vào ngày 28, lúc cấp thiết tổ chức họp thất thường.
Điều 11. Chế độ tổ chức tiến hành nghị quyết
– Nghị quyết của chi bộ được quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ.
– Chỉ đạo cơ quan, trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ trưởng tổ văn phòng theo cương vị, chức trách phải có kế hoạch lãnh đạo khai triển tổ chức tiến hành nghị quyết của chi bộ.
– Các đồng đội chi uỷ viên theo cương vị, nghĩa vụ được cắt cử phải có kế hoạch tổ chức tiến hành nghị quyết và rà soát việc chấp hành nghị quyết theo sự cắt cử của chi uỷ.
– Đảng viên trong chi bộ có nghĩa vụ tiến hành nghiêm nghị quyết của chi bộ, có nghĩa vụ báo cáo trước chi bộ kết quả thật hiện nhiệm vụ được cắt cử.
– Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất Bí thơ, Phó Bí thơ chi bộ, Chi ủy viên, chỉ đạo cơ quan, trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ văn phòng phải báo cáo tình hình kết quả những công việc được cắt cử với chi bộ. Trường hợp trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ huyên môn, tổ văn phòng không hề là đảng viên phải báo cáo hội nghị chi ủy để chi ủy tổng hợp báo cáo tại chi bộ.
– Bí thơ tiến hành tốt công việc rà soát, giám sát đối với tổ đảng, đảng viên về việc tiến hành nghị quyết và các chương trình công việc được chi bộ phê duyệt.
Điều 12. Chế độ thông tin
Hàng tháng cấp uỷ có nghĩa vụ thông tin tới các đảng viên những Chỉ thị, nghị quyết, chủ trương mới của trên, tình hình chung của chi bộ và cơ quan. Nội dung thông tin phải tiến hành đúng quy định đối với từng nhân vật.
Điều 13. Chế độ báo cáo
Thực hiện tốt cơ chế báo cáo lên trên theo quy định, đảm bảo kịp thời, chuẩn xác, khách quan. Khi có những vấn đề đột xuất, cấp thiết bí thơ hoặc Phó Bí thơ trực tiếp báo cáo lên Đảng uỷ xin quan điểm lãnh đạo.
Điều 14. Chế độ học tập nghiên cứu
Học tập là phận sự, nghĩa vụ, lợi quyền của cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên phái có kế hoạch thường xuyên học tập và lấy việc tự học là chính, ko dừng tăng lên trình độ nhận thức lý luận chính trị, tri thức chuyên môn và năng lực hoạt động thực tế nhằm kết thúc chức trách, nhiệm vụ. Tham gia đầy đủ, nghiêm chỉnh các buổi sinh hoạt, học tập theo quy định
Điều 15. Chế độ tự phê bình và phê bình
Định kỳ 1 5, cuối nhiệm kỳ hoặc theo đề xuất, chi bộ tổ chức tự phê bình và phê bình. Trước lúc phê bình, tự phê bình tổ chức cho đảng viên và dân chúng đóng góp quan điểm cho chi bộ, chi uỷ, tư nhân chi uỷ viên và đảng viên (nếu cấp thiết). Sau tự phê bình và phê bình, cấp uỷ phải công bố tới đảng viên và dân chúng những vấn đề cấp thiết, cùng lúc tổ chức tốt việc tự phê bình và phê bình trong cấp uỷ và chi bộ.
Tự phê bình và phê bình phải khách quan, thật thà, thắng thắn, xây dựng và kết đoàn
Điều 16. Chế độ phát ngôn, bảo mật.
Tất cả đảng viên phải tiến hành đúng nguyên lý dân chủ, nói và tuân theo nghị quyết; ko nói và tuân theo ý riêng của mình, giữ đúng kỷ luật phát ngôn và cơ chế bảo mật theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.
Điều 17. Chế độ sơ kết, tổng kết
Định kỳ 1 5 và theo nhiệm kỳ đại hội, chi bộ phải thực hiện tổ chức sơ kết, tổng kết bình chọn tình hình, kết quả và rút kinh nghiệm chỉ đạo của chi bộ.
– Sơ kết, tổng kết phải bình chọn đúng thực trạng tình hình, ưu thiếu sót, nêu rõ nguyên do; thiếu sót phải phân rõ nghĩa vụ thuộc về chỉ đạo hay thuộc về tổ chức tiến hành. Đề ra phương hướng, giải pháp giải quyết tu sửa.
Chương IV
CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 18. Quan hệ giữa chi bộ với cơ quan, các tổ chức đoàn thể và tổ chuyên môn, tổ văn phòng
Là mối quan hệ giữa chỉ đạo và tổ chức tiến hành, được trình bày:
– Chi bộ chỉ đạo cơ quan, các tỏ chức đoàn thể và tổ chuyên môn, tổ văn phòng bằng chủ trương, nghị quyết; bằng công việc tư tưởng, tổ chức cán bộ; công việc rà soát, giám sát và vai trò nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên trong tổ chức đấy.
– Cơ quan, các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn, tổ văn phòng chịu sự chỉ đạo của chi bộ và có nghĩa vụ quán triệt, tiến hành nghiêm chỉnh nghị quyết của chi bộ và tiến hành tốt cơ chế báo báo, xin chỉ thị.
Điều 19. Quan hệ giữa chi uỷ, chi bộ với Chỉ đạo cơ quan đơn vị, trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ văn phòng
Mối quan hệ giữa chi uỷ, chi bộ với tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ văn phòng là mối quan hệ giữa chỉ đạo với tổ chức tiến hành.
Chỉ đạo cơ quan, trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn phải phục tòng sự chỉ đạo của cộng đồng chi uỷ; kịp thời báo cáo với cộng đồng chi uỷ tình hình cơ quan, đoàn thể, tổ chuyên môn tổ văn phòng nhiệm vụ được giao; đề nghị chủ trương, giải pháp để chi uỷ, chi bộ luận bàn quyết định và có nghĩa vụ tổ chức tiến hành chiến thắng nghị quyết của chi bộ theo chức trách đảm nhận.
Điều 20. Quan hệ giữa bí thơ chi bộ với chỉ đạo cơ quan đơn vị, trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ văn phòng
Quan hệ giữa bí thơ chi bộ với chỉ đạo cơ quan đơn vị, trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ văn phòng là mối quan hệ phối hợp giữa 2 người đại diện 2 tổ chức dưới sự chỉ đạo của chi bộ, là mối quan hệ mẫu mực về nghĩa vụ, kết đoàn, tôn trọng giúp sức lẫn nhau.
Bí thơ thay mặt chi ủy, chi bộ lãnh đạo, đôn đốc, rà soát, giám sát giai đoạn chỉ đạo cơ quan đơn vị, trưởng các tổ chức đoàn thể đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn tổ văn phòng tổ chức tiến hành nghị quyết của chi bộ.
Chỉ đạo cơ quan, trưởng các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ văn phòng phải chấp hành lãnh đạo của đồng đội Bí thơ trên cơ sở nghị quyết, quyết định của cộng đồng chi bộ, tiến hành cơ chế thông tin, báo cáo của Bí thơ hoặc chi ủy chi bộ trong giai đoạn tổ chức tiến hành nhiệm vụ nhất là đối với những vấn đề mới nảy sinh.
Chương V
CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐẢNG
Điều 21. Nguồn vốn của chi bộ
Nguồn vốn đảng của chi bộ là nguồn thu từ đảng viên trích lại theo tỉ lệ %; kinh phí khen thưởng đối với cộng đồng và các tổ chức, tư nhân tài trợ.
Việc điều hành, sử dụng vốn đầu tư phải đảm bảo đúng cơ chế nguyên lý, điều hành chặt chẽ, dễ rà soát
Số tiền đảng phí được trích giữ lại và các nguồn thu khác do chi bộ điều hành và quyết định sử dụng
Điều 22. Quản lý và sử dụng vốn đầu tư của chi bộ
Chi bộ ủy quyền chi uỷ (đ/c chi uỷ viên Đỗ Thị Phương Thùy) đảm trách thu, nộp, điều hành vốn đầu tư đảng.
Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 5, cuối nhiệm kỳ đồng đội đảm trách điều hành vốn đầu tư đảng phải báo cáo với chi bộ về tình hình thu nộp, điều hành, sử dụng vốn đầu tư đảng của chi bộ.
Nội dung chi:
– Chi hội nghị
– Mua văn phòng phẩm
– Chi điều hành đảng viên
– Chi thăm hỏi đảng viên……
– Chi công việc tăng trưởng đảng: Đi dò hỏi trong và ngoài thành thị, tỉnh
Điều 23. Thu, nộp và điều hành tiền đảng phí
Đảng viên phải tự giác đóng đảng phí cho chi bộ vào kỳ sinh hoạt hàng tháng đúng tỉ lệ quy định và ký tên vào sổ thu nộp đảng phí.
Đồng đội đảm trách điều hành vốn đầu tư đảng của chi bộ phải biên chép đầy đủ, rõ ràng đúng quy định vào sổ thu, chi vốn đầu tư đảng của chi bộ (có chứng từ thu, chi kèm theo) và nộp đảng phí lên bộ phận vốn đầu tư Đảng uỷ đúng thời kì quy định.
Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 24. Quy chế này được chi bộ phê duyệt ngày … tháng … 5 ….. và được bình thường, quán triệt tới toàn bộ đảng viên trong chi bộ.
Điều 25. Mọi đảng viên phải chấp hành và tiến hành đúng quy chế của chi bộ. Trong giai đoạn tiến hành có gì nảy sinh chưa thích hợp, chi bộ sẽ luận bàn, hợp nhất bổ sung, sửa đổi./.

Nơi nhận:
– Đảng ủy ……………………;
– Lưu chi bộ.

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.
Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ
Mẫu nghị quyết đại hội chi bộ
Quy trình tổ chức Đại hội Chi bộ

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #quy #chế #làm #việc #của #chi #bộ #nhiệm #kỳ


#Mẫu #quy #chế #làm #việc #của #chi #bộ #nhiệm #kỳ

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button