Biểu Mẫu

Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Mẫu quyết định về việc hủy bỏ quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc hủy bỏ quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  • Mẫu thông báo vi phạm của doanh nghiệp

Quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP….
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………………

………, ngày……tháng……năm …..….

QUYẾT ĐỊNH
Về việc hủy bỏ Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ ;

Trên cơ sở đề nghị của (tên cơ quan quản lý thuế) tại Văn bản số … . ngày ……………… về việc

(chỉ ghi trong trường hợp hủy bỏ Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hủy bỏ Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số

ngày … tháng … năm …. của Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố

đối với doanh nghiệp sau:

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại: …………………………….. Fax:

Email: …………………………………………. Website:

Do1:

– Ông/Bà: (ghi họ tên hằng chữ in hoa):

Chức danh: …..

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: …………………………… Quốc tịch:

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Số giấy chứng thực cá nhân:

Ngày cấp: …../…../……..Ngày hết hạn:…../…../……..Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Điện thoại: ……………………………………………………. Fax:

Email: …………………………………………………………. Website:

Là người đại diện theo pháp luật.

Có các đơn vị phụ thuộc:

Tên, mã số, địa chỉ chi nhánh:

Tên, mã số, địa chỉ văn phòng đại diện:

Tên, mã số, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho doanh nghiệp về việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Nơi nhận:
– Tên, địa chỉ doanh nghiệp bị thu hồi GCNĐKDN;
– Cục Thuế ……….(tỉnh, thành phố nơi DN đặt trụ sở chính);
– Cục Hải Quan……. (tỉnh, thành phố nơi DN đặt trụ sở chính);
– Cục quản lý thị trường …….(tỉnh, thành phố nơi DN đặt trụ sở chính);
– …………;
– Lưu: …..

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

______________________

1 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.

Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.


Thông tin thêm

Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Mẫu quyết định về việc hủy bỏ quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc hủy bỏ quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Mẫu quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Mẫu thông báo vi phạm của doanh nghiệp
Quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP….PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: …………………

………, ngày……tháng……năm …..….

QUYẾT ĐỊNHVề việc hủy bỏ Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
Căn cứ ;
Trên cơ sở đề nghị của (tên cơ quan quản lý thuế) tại Văn bản số … . ngày ……………… về việc
(chỉ ghi trong trường hợp hủy bỏ Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Hủy bỏ Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số
ngày … tháng … năm …. của Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố
đối với doanh nghiệp sau:
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):
Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:
Địa chỉ trụ sở chính:
Điện thoại: …………………………….. Fax:
Email: …………………………………………. Website:
Do1:
– Ông/Bà: (ghi họ tên hằng chữ in hoa):
Chức danh: …..
Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: …………………………… Quốc tịch:
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:
Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: …../…../……..Ngày hết hạn:…../…../……..Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện tại:
Điện thoại: ……………………………………………………. Fax:
Email: …………………………………………………………. Website:
Là người đại diện theo pháp luật.
Có các đơn vị phụ thuộc:
Tên, mã số, địa chỉ chi nhánh:
Tên, mã số, địa chỉ văn phòng đại diện:
Tên, mã số, địa chỉ địa điểm kinh doanh:
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho doanh nghiệp về việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Nơi nhận:– Tên, địa chỉ doanh nghiệp bị thu hồi GCNĐKDN; – Cục Thuế ……….(tỉnh, thành phố nơi DN đặt trụ sở chính);– Cục Hải Quan……. (tỉnh, thành phố nơi DN đặt trụ sở chính);– Cục quản lý thị trường …….(tỉnh, thành phố nơi DN đặt trụ sở chính);– …………;– Lưu: …..

TRƯỞNG PHÒNG(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

______________________
1 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.
Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #quyết #định #hủy #bỏ #quyết #định #thu #hồi #giấy #chứng #nhận #đăng #ký #doanh #nghiệp

Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Mẫu quyết định về việc hủy bỏ quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc hủy bỏ quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Mẫu quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Mẫu thông báo vi phạm của doanh nghiệp
Quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP….PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: …………………

………, ngày……tháng……năm …..….

QUYẾT ĐỊNHVề việc hủy bỏ Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
Căn cứ ;
Trên cơ sở đề nghị của (tên cơ quan quản lý thuế) tại Văn bản số … . ngày ……………… về việc
(chỉ ghi trong trường hợp hủy bỏ Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Hủy bỏ Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số
ngày … tháng … năm …. của Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố
đối với doanh nghiệp sau:
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):
Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:
Địa chỉ trụ sở chính:
Điện thoại: …………………………….. Fax:
Email: …………………………………………. Website:
Do1:
– Ông/Bà: (ghi họ tên hằng chữ in hoa):
Chức danh: …..
Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: …………………………… Quốc tịch:
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:
Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: …../…../……..Ngày hết hạn:…../…../……..Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện tại:
Điện thoại: ……………………………………………………. Fax:
Email: …………………………………………………………. Website:
Là người đại diện theo pháp luật.
Có các đơn vị phụ thuộc:
Tên, mã số, địa chỉ chi nhánh:
Tên, mã số, địa chỉ văn phòng đại diện:
Tên, mã số, địa chỉ địa điểm kinh doanh:
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho doanh nghiệp về việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Nơi nhận:– Tên, địa chỉ doanh nghiệp bị thu hồi GCNĐKDN; – Cục Thuế ……….(tỉnh, thành phố nơi DN đặt trụ sở chính);– Cục Hải Quan……. (tỉnh, thành phố nơi DN đặt trụ sở chính);– Cục quản lý thị trường …….(tỉnh, thành phố nơi DN đặt trụ sở chính);– …………;– Lưu: …..

TRƯỞNG PHÒNG(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

______________________
1 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.
Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #quyết #định #hủy #bỏ #quyết #định #thu #hồi #giấy #chứng #nhận #đăng #ký #doanh #nghiệp


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button