Biểu Mẫu

Mẫu số 04/BB-TT: Biên bản kiểm tra, xác minh

Đạo luật xác minh Mẫu số 04 / BB-TT: Đạo luật thanh tra, xác minh là bề ngoài được cơ quan có thẩm quyền tiến hành sau công đoạn rà soát, xác minh của Đoàn thanh tra. Phiếu đăng ký rà soát nêu rõ nội dung rà soát và các thành viên tham dự rà soát xác minh. Biểu mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định 1518 / QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam quy định về hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN. Xem cụ thể và tải báo cáo rà soát, xác minh mẫu tại đây.

  • Mẫu số 01 / BB-TT: Biên bản truyền đạt nghị quyết thanh tra về TTXH
  • Mẫu số 06 / QĐ-TT: Quyết định gia hạn thời kì thanh tra
  • Mẫu số 01 / QĐ-TT: Quyết định thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành

1. Biên bản rà soát, xác minh là gì?

Mẫu số 04 / BB-TT: Giđấy công nhận đánh giá là biểu mẫu được các cơ quan đánh giá trong ngành bảo hiểm sử dụng để xác minh hiện trạng tham dự BHXH, BHYT, BHTN.

2. Mẫu số 04 / BB-TT: Biên bản rà soát, xác minh

Mẫu số 04 / BB-TT: Biên bản kiểm tra, xác minh

Nội dung căn bản của mẫu số 04 / BB-TT: Biên bản rà soát, xác minh như sau:

Mẫu số 04 / BB-TT

TÊN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH
TÊN ĐỘI KIỂM TRA
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————–

HỒ SƠ KIỂM TRA, KIỂM ĐỊNH

v / v …………………….Trước nhất

Căn cứ Quyết định số …………. / QĐ-BHXH ngày …… / …… / ………… của ………… 2 trên……………….3

Trên ……. giờ ……. ngày …… / …… / ………… tại ……………………4; Đoàn thanh tra / rà soát đã làm việc để rà soát, xác minh việc …………………… ..Trước nhất

I. Thành phần bao gồm:

1. Đại diện Đoàn rà soát:

– Ông (bà) ………………………………………………………… Chức vụ: ………… ..

– Ông (bà) ………………………………………………………… Chức vụ: ………… ..

2. Đại diện …………………… ..5:

– Ông (bà) ………………………………………………………… Chức vụ: ………… ..

– Ông (bà) ………………………………………………………… Chức vụ: ………… ..

II. Nội dung đã bình chọn và xác minh

…………………………………………………………………………………………………… …………………… 6

Buổi làm việc chấm dứt khi …… giờ…. ngày ……/……/………

Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên trên và được ký công nhận bên dưới. Biên bản được lập thành … bản, có trị giá pháp lý y chang, mỗi bên giữ 01 bản. /.

…………………….5
(Ký, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN ĐỘI KIỂM TRA / CÔNG NGHỆ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Trước nhất Nội dung được phê duyệt, xác minh.

2 Chức danh của người ra quyết định thanh tra.

3 Tên đánh giá.

4 Nơi rà soát và xác minh.

5 Cơ quan, đơn vị và tư nhân là nhân vật được rà soát, xác minh.

6 Nội dung, kết quả rà soát, xác minh; quan điểm ​​của cơ quan, tổ chức, tư nhân được thẩm tra, xác minh (nếu có)

Mời các độc giả thêm tại phân mục Thủ tục hành chính trong bài báo biểu mẫu Xin vui lòng.

Xem thêm thông tin Mẫu số 04/BB-TT: Biên bản kiểm tra, xác minh

Mẫu số 04/BB-TT: Biên bản rà soát, xác minh

Mẫu biên bản xác minh số 04/BB-TT: Biên bản rà soát, xác minh là mẫu biên bản được cơ quan có thẩm quyền lập ra lúc có sự rà soát, xác minh từ đoàn thanh tra. Mẫu biên bản xác minh nêu rõ nội dung rà soát, thành viên tham dự rà soát xác minh. Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định 1518/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN. Mời các bạn cùng tham khảo cụ thể và tải về mẫu biên bản rà soát, xác minh tại đây.
Mẫu số 01/BB-TT: Biên bản ban bố quyết định thanh tra BHXH
Mẫu số 06/QĐ-TT: Quyết định về việc gia hạn thời kì thanh tra
Mẫu số 01/QĐ-TT: Quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành
1. Biên bản rà soát, xác minh là gì?
Mẫu số 04/BB-TT: Biên bản rà soát, xác minh là mẫu nhưng các cơ quan rà soát trong ngành bảo nhằm xác minh hiện trạng tham dự bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
2. Mẫu số 04/BB-TT: Biên bản rà soát, xác minh

Nội dung căn bản của mẫu số 04/BB-TT: Biên bản rà soát, xác minh như sau:
Mẫu số 04/BB-TT
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNHTÊN ĐOÀN THANH TRA——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————–
BIÊN BẢN KIỂM TRA, XÁC MINH
V/v……………………………………1
Căn cứ Quyết định số………../QĐ-BHXH ngày ……/……/……… của ………… 2 về việc……………….3
Vào hồi ……. giờ ……. ngày ……/……/……… tại ……………………………4; Đoàn thanh tra/rà soát đã thực hiện làm việc để rà soát, xác minh về việc ……………………..1
I. Thành phần gồm có:
1. Đại diện Đoàn thanh tra:
– Ông (bà)……………………………………………………………… chức phận:………………………..
– Ông (bà)……………………………………………………………… chức phận:………………………..
2. Đại diện………………………………..5:
– Ông (bà)……………………………………………………………… chức phận:………………………..
– Ông (bà)……………………………………………………………… chức phận:………………………..
II. Nội dung rà soát, xác minh
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
Buổi làm việc chấm dứt vào hồi …… giờ …. ngày ……/……/………
Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên trên nghe và ký công nhận dưới đây. Biên bản được lập thành…..bản, có trị giá pháp lý y chang, mỗi bên giữ 01 bản./.
………………….5(Ký, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA/KT(Ký, ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
1 Nội dung được rà soát, xác minh.
2 Chức danh của người ra Quyết định thanh tra.
3 Tên cuộc thanh tra.
4 Vị trí tiến hành rà soát, xác minh.
5 Cơ quan, đơn vị, tư nhân là nhân vật được rà soát, xác minh.
6 Nội dung, kết quả rà soát, xác minh; quan điểm của cơ quan, tổ chức, tư nhân được rà soát, xác minh (nếu có)
Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #số #04BBTT #Biên #bản #kiểm #tra #xác #minh

Mẫu số 04/BB-TT: Biên bản rà soát, xác minh

Mẫu biên bản xác minh số 04/BB-TT: Biên bản rà soát, xác minh là mẫu biên bản được cơ quan có thẩm quyền lập ra lúc có sự rà soát, xác minh từ đoàn thanh tra. Mẫu biên bản xác minh nêu rõ nội dung rà soát, thành viên tham dự rà soát xác minh. Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định 1518/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN. Mời các bạn cùng tham khảo cụ thể và tải về mẫu biên bản rà soát, xác minh tại đây.
Mẫu số 01/BB-TT: Biên bản ban bố quyết định thanh tra BHXH
Mẫu số 06/QĐ-TT: Quyết định về việc gia hạn thời kì thanh tra
Mẫu số 01/QĐ-TT: Quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành
1. Biên bản rà soát, xác minh là gì?
Mẫu số 04/BB-TT: Biên bản rà soát, xác minh là mẫu nhưng các cơ quan rà soát trong ngành bảo nhằm xác minh hiện trạng tham dự bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
2. Mẫu số 04/BB-TT: Biên bản rà soát, xác minh

Nội dung căn bản của mẫu số 04/BB-TT: Biên bản rà soát, xác minh như sau:
Mẫu số 04/BB-TT
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNHTÊN ĐOÀN THANH TRA——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————–
BIÊN BẢN KIỂM TRA, XÁC MINH
V/v……………………………………1
Căn cứ Quyết định số………../QĐ-BHXH ngày ……/……/……… của ………… 2 về việc……………….3
Vào hồi ……. giờ ……. ngày ……/……/……… tại ……………………………4; Đoàn thanh tra/rà soát đã thực hiện làm việc để rà soát, xác minh về việc ……………………..1
I. Thành phần gồm có:
1. Đại diện Đoàn thanh tra:
– Ông (bà)……………………………………………………………… chức phận:………………………..
– Ông (bà)……………………………………………………………… chức phận:………………………..
2. Đại diện………………………………..5:
– Ông (bà)……………………………………………………………… chức phận:………………………..
– Ông (bà)……………………………………………………………… chức phận:………………………..
II. Nội dung rà soát, xác minh
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
Buổi làm việc chấm dứt vào hồi …… giờ …. ngày ……/……/………
Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên trên nghe và ký công nhận dưới đây. Biên bản được lập thành…..bản, có trị giá pháp lý y chang, mỗi bên giữ 01 bản./.
………………….5(Ký, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA/KT(Ký, ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
1 Nội dung được rà soát, xác minh.
2 Chức danh của người ra Quyết định thanh tra.
3 Tên cuộc thanh tra.
4 Vị trí tiến hành rà soát, xác minh.
5 Cơ quan, đơn vị, tư nhân là nhân vật được rà soát, xác minh.
6 Nội dung, kết quả rà soát, xác minh; quan điểm của cơ quan, tổ chức, tư nhân được rà soát, xác minh (nếu có)
Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #số #04BBTT #Biên #bản #kiểm #tra #xác #minh


#Mẫu #số #04BBTT #Biên #bản #kiểm #tra #xác #minh

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button