Mẫu số 51/QĐ-THA: Quyết định giảm giá tài sản

Mẫu số 51/QĐ-THA: Quyết định giảm giá tài sản là gì? Mẫu quyết định gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 51/QĐ-THA: Quyết định giảm giá tài sản là gì?

Mẫu số 51/QĐ-THA: Quyết định giảm giá tài sản là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc giảm giá tài sản. Mẫu nêu rõ nội dung quyết định, thông tin giảm giá tài sản… Mẫu được ban hành theo Thông tư 130/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu số 51/QĐ-THA: Quyết định giảm giá tài sản

Mẫu số 51/QĐ-THA

QUÂN KHU… (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…./QĐ-PTHA

……, ngày….. tháng……. năm……

QUYẾT ĐỊNH
Giảm giá tài sản

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ Khoản 1 Điều 20, Điều 104 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:………. ngày…….. tháng……… năm ………………….. của Tòa án…………………………;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:…… ngày……. tháng…….. năm…………………… của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án……………..;

Căn cứ kết quả thẩm định giá của………… ngày…….. tháng……… năm……………. ;

Căn cứ kết quả bán đấu giá của…………… ngày…….. tháng……… năm ……………. ;

Xét thời hạn yêu cầu định giá lại tài sản đã hết mà đương sự không yêu cầu định giá lại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giảm giá tài sản của………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………

Tài sản giảm giá gồm:

……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Mức giảm giá là:……………………………………… %.

Sau khi giảm giá, tài sản có giá trị như sau:…………………… (tên tài sản, giá của từng loại tài sản).

Điều 2. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Viện KSQS…;
– Cục THA/BQP;
– Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

Mẫu số 51/QĐ-THA: Quyết định giảm giá tài sản

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.


Thông tin thêm

Mẫu số 51/QĐ-THA: Quyết định giảm giá tài sản

Mẫu số 51/QĐ-THA: Quyết định giảm giá tài sản là gì? Mẫu quyết định gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.
1. Định nghĩa mẫu số 51/QĐ-THA: Quyết định giảm giá tài sản là gì?
Mẫu số 51/QĐ-THA: Quyết định giảm giá tài sản là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc giảm giá tài sản. Mẫu nêu rõ nội dung quyết định, thông tin giảm giá tài sản… Mẫu được ban hành theo Thông tư 130/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.
2. Mẫu số 51/QĐ-THA: Quyết định giảm giá tài sản
Mẫu số 51/QĐ-THA

QUÂN KHU… (BTTM, QCHQ)CƠ QUAN THI HÀNH ÁN——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

Số:…./QĐ-PTHA

……, ngày….. tháng……. năm……

QUYẾT ĐỊNHGiảm giá tài sản
CHẤP HÀNH VIÊN
Căn cứ Khoản 1 Điều 20, Điều 104 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;
Căn cứ Bản án, Quyết định số:………. ngày…….. tháng……… năm ………………….. của Tòa án…………………………;
Căn cứ Quyết định thi hành án số:…… ngày……. tháng…….. năm…………………… của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án……………..;
Căn cứ kết quả thẩm định giá của………… ngày…….. tháng……… năm……………. ;
Căn cứ kết quả bán đấu giá của…………… ngày…….. tháng……… năm ……………. ;
Xét thời hạn yêu cầu định giá lại tài sản đã hết mà đương sự không yêu cầu định giá lại,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giảm giá tài sản của………………………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………
Tài sản giảm giá gồm:
……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Mức giảm giá là:……………………………………… %.
Sau khi giảm giá, tài sản có giá trị như sau:…………………… (tên tài sản, giá của từng loại tài sản).
Điều 2. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:– Như Điều 2;– Viện KSQS…;– Cục THA/BQP;– Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

Mẫu số 51/QĐ-THA: Quyết định giảm giá tài sản

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #số #51QĐTHA #Quyết #định #giảm #giá #tài #sản

Mẫu số 51/QĐ-THA: Quyết định giảm giá tài sản

Mẫu số 51/QĐ-THA: Quyết định giảm giá tài sản là gì? Mẫu quyết định gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.
1. Định nghĩa mẫu số 51/QĐ-THA: Quyết định giảm giá tài sản là gì?
Mẫu số 51/QĐ-THA: Quyết định giảm giá tài sản là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc giảm giá tài sản. Mẫu nêu rõ nội dung quyết định, thông tin giảm giá tài sản… Mẫu được ban hành theo Thông tư 130/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.
2. Mẫu số 51/QĐ-THA: Quyết định giảm giá tài sản
Mẫu số 51/QĐ-THA

QUÂN KHU… (BTTM, QCHQ)CƠ QUAN THI HÀNH ÁN——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

Số:…./QĐ-PTHA

……, ngày….. tháng……. năm……

QUYẾT ĐỊNHGiảm giá tài sản
CHẤP HÀNH VIÊN
Căn cứ Khoản 1 Điều 20, Điều 104 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;
Căn cứ Bản án, Quyết định số:………. ngày…….. tháng……… năm ………………….. của Tòa án…………………………;
Căn cứ Quyết định thi hành án số:…… ngày……. tháng…….. năm…………………… của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án……………..;
Căn cứ kết quả thẩm định giá của………… ngày…….. tháng……… năm……………. ;
Căn cứ kết quả bán đấu giá của…………… ngày…….. tháng……… năm ……………. ;
Xét thời hạn yêu cầu định giá lại tài sản đã hết mà đương sự không yêu cầu định giá lại,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giảm giá tài sản của………………………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………
Tài sản giảm giá gồm:
……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Mức giảm giá là:……………………………………… %.
Sau khi giảm giá, tài sản có giá trị như sau:…………………… (tên tài sản, giá của từng loại tài sản).
Điều 2. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:– Như Điều 2;– Viện KSQS…;– Cục THA/BQP;– Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

Mẫu số 51/QĐ-THA: Quyết định giảm giá tài sản

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #số #51QĐTHA #Quyết #định #giảm #giá #tài #sản


Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button