Biểu Mẫu

Mẫu số S3-DNSN: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mẫu sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mẫu số S3-DNSN: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa là mẫu sổ được lập ra để ghi chép chi tiết về vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp. Mẫu được ban hành theo Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu số S2-DNSN: Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương
  • Mẫu số S1-DNSN: Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ

Mẫu sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư 132

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S3-DNSN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Năm ……

Tên hàng tồn kho…………………………………….

Chứng từ

Diễn giải

Nhập

Xuất

Tồn

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

1

2

3

4

Số dư đầu kỳ

Số phát sinh trong kỳ

Cộng phát sinh trong kỳ

Số dư cuối kỳ

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: …

……, ngày…tháng…năm…

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S3-DNSN: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mẫu số S3-DNSN: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.


Thông tin thêm

Mẫu số S3-DNSN: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mẫu sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
Mẫu số S3-DNSN: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa là mẫu sổ được lập ra để ghi chép chi tiết về vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp. Mẫu được ban hành theo Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Mẫu số S2-DNSN: Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương
Mẫu số S1-DNSN: Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ
Mẫu sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư 132

Đơn vị:……………………
Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S3-DNSN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
Năm ……
Tên hàng tồn kho…………………………………….

Chứng từ

Diễn giải

Nhập

Xuất

Tồn

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

1

2

3

4

Số dư đầu kỳ

Số phát sinh trong kỳ

Cộng phát sinh trong kỳ

Số dư cuối kỳ

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …
– Ngày mở sổ: …

……, ngày…tháng…năm…

Người lập biểu(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S3-DNSN: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #số #S3DNSN #Sổ #chi #tiết #vật #liệu #dụng #cụ #sản #phẩm #hàng #hóa

Mẫu số S3-DNSN: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mẫu sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
Mẫu số S3-DNSN: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa là mẫu sổ được lập ra để ghi chép chi tiết về vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp. Mẫu được ban hành theo Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Mẫu số S2-DNSN: Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương
Mẫu số S1-DNSN: Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ
Mẫu sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư 132

Đơn vị:……………………
Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S3-DNSN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
Năm ……
Tên hàng tồn kho…………………………………….

Chứng từ

Diễn giải

Nhập

Xuất

Tồn

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

1

2

3

4

Số dư đầu kỳ

Số phát sinh trong kỳ

Cộng phát sinh trong kỳ

Số dư cuối kỳ

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …
– Ngày mở sổ: …

……, ngày…tháng…năm…

Người lập biểu(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S3-DNSN: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #số #S3DNSN #Sổ #chi #tiết #vật #liệu #dụng #cụ #sản #phẩm #hàng #hóa


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button