Biểu Mẫu

Mẫu thông báo không đồng ý tổ chức triển lãm, tạm dừng triển lãm

Mẫu thông báo về việc không đồng ý tổ chức triển lãm, tạm dừng triển lãm

Mẫu thông báo không đồng ý tổ chức triển lãm, tạm dừng triển lãm là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc không đồng ý tổ chức triển lãm, tạm dừng triển lãm. Mẫu được ban hành theo Nghị định 23/2019/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu giấy phép tổ chức triển lãm
  • Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm

Bản thông báo không đồng ý tổ chức triển lãm, tạm dừng triển lãm

(1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…/…-…
V/v không đồng ý tổ chức triển lãm/tạm dừng triển lãm

, ngày tháng năm

Kính gửi: (2)………………………………………………..

Căn cứ Nghị định số /2019/NĐ-CP ngày tháng năm 2019 của Chính phủ về hoạt động triển lãm;

(Trường hợp không đồng ý tổ chức triển lãm)

Xét đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm/Thông báo tổ chức triển lãm của(2)…ngày …tháng … năm…

(1)……………………………………………………………………………… trả lời như sau:

– Không đồng ý tổ chức triển lãm(3)…………………………………………….vì lý do sau:

(4)………………………………………………………………………………………

(Trường hợp yêu cầu tạm dừng triển lãm)

Căn cứ Biên bản của Thanh tra ngày… tháng… năm… (nếu có)

(1) yêu cầu (2) tạm dừng triển lãm(3)

Sau khi (2) khắc phục hậu quả và có văn bản đề xuất phương án tiếp tục tổ chức triển lãm, (1) sẽ xem xét, quyết định việc đồng ý tiếp tục triển lãm.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thanh tra;
(5);
– Lưu: VT.

(1)
(Thủ trưởng cơ quan ký tên, đóng dấu)

___________________

(1) Tên cơ quan cấp Giấy phép hoặc tiếp nhận Thông báo.

(2) Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép hoặc gửi Thông báo.

(3) Tên triển lãm.

(4) Lý do không đồng ý, trích dẫn Điều, khoản, điểm trong Nghị định.

(5) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nếu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao cấp Giấy phép; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao nếu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép.

Mẫu thông báo không đồng ý tổ chức triển lãm, tạm dừng triển lãm

Mẫu thông báo không đồng ý tổ chức triển lãm, tạm dừng triển lãm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục văn hóa du lịch thể thao trong mục biểu mẫu nhé.


Thông tin thêm

Mẫu thông báo không đồng ý tổ chức triển lãm, tạm dừng triển lãm

Mẫu thông báo về việc không đồng ý tổ chức triển lãm, tạm dừng triển lãm
Mẫu thông báo không đồng ý tổ chức triển lãm, tạm dừng triển lãm là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc không đồng ý tổ chức triển lãm, tạm dừng triển lãm. Mẫu được ban hành theo Nghị định 23/2019/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Mẫu giấy phép tổ chức triển lãm
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm
Bản thông báo không đồng ý tổ chức triển lãm, tạm dừng triển lãm

(1)——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số:…/…-…V/v không đồng ý tổ chức triển lãm/tạm dừng triển lãm

… , ngày … tháng … năm …

Kính gửi: (2)………………………………………………..
Căn cứ Nghị định số /2019/NĐ-CP ngày tháng năm 2019 của Chính phủ về hoạt động triển lãm;
(Trường hợp không đồng ý tổ chức triển lãm)
Xét đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm/Thông báo tổ chức triển lãm của(2)…ngày …tháng … năm…
(1)……………………………………………………………………………… trả lời như sau:
– Không đồng ý tổ chức triển lãm(3)…………………………………………….vì lý do sau:
(4)………………………………………………………………………………………
(Trường hợp yêu cầu tạm dừng triển lãm)
Căn cứ Biên bản của Thanh tra ngày… tháng… năm… (nếu có)
(1) yêu cầu (2) tạm dừng triển lãm(3)
Sau khi (2) khắc phục hậu quả và có văn bản đề xuất phương án tiếp tục tổ chức triển lãm, (1) sẽ xem xét, quyết định việc đồng ý tiếp tục triển lãm.

Nơi nhận:– Như trên;– Thanh tra;– (5);– Lưu: VT.

(1)(Thủ trưởng cơ quan ký tên, đóng dấu)

___________________
(1) Tên cơ quan cấp Giấy phép hoặc tiếp nhận Thông báo.
(2) Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép hoặc gửi Thông báo.
(3) Tên triển lãm.
(4) Lý do không đồng ý, trích dẫn Điều, khoản, điểm trong Nghị định.
(5) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nếu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao cấp Giấy phép; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao nếu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép.
Mẫu thông báo không đồng ý tổ chức triển lãm, tạm dừng triển lãm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục văn hóa du lịch thể thao trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #thông #báo #không #đồng #tổ #chức #triển #lãm #tạm #dừng #triển #lãm

Mẫu thông báo không đồng ý tổ chức triển lãm, tạm dừng triển lãm

Mẫu thông báo về việc không đồng ý tổ chức triển lãm, tạm dừng triển lãm
Mẫu thông báo không đồng ý tổ chức triển lãm, tạm dừng triển lãm là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc không đồng ý tổ chức triển lãm, tạm dừng triển lãm. Mẫu được ban hành theo Nghị định 23/2019/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Mẫu giấy phép tổ chức triển lãm
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm
Bản thông báo không đồng ý tổ chức triển lãm, tạm dừng triển lãm

(1)——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số:…/…-…V/v không đồng ý tổ chức triển lãm/tạm dừng triển lãm

… , ngày … tháng … năm …

Kính gửi: (2)………………………………………………..
Căn cứ Nghị định số /2019/NĐ-CP ngày tháng năm 2019 của Chính phủ về hoạt động triển lãm;
(Trường hợp không đồng ý tổ chức triển lãm)
Xét đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm/Thông báo tổ chức triển lãm của(2)…ngày …tháng … năm…
(1)……………………………………………………………………………… trả lời như sau:
– Không đồng ý tổ chức triển lãm(3)…………………………………………….vì lý do sau:
(4)………………………………………………………………………………………
(Trường hợp yêu cầu tạm dừng triển lãm)
Căn cứ Biên bản của Thanh tra ngày… tháng… năm… (nếu có)
(1) yêu cầu (2) tạm dừng triển lãm(3)
Sau khi (2) khắc phục hậu quả và có văn bản đề xuất phương án tiếp tục tổ chức triển lãm, (1) sẽ xem xét, quyết định việc đồng ý tiếp tục triển lãm.

Nơi nhận:– Như trên;– Thanh tra;– (5);– Lưu: VT.

(1)(Thủ trưởng cơ quan ký tên, đóng dấu)

___________________
(1) Tên cơ quan cấp Giấy phép hoặc tiếp nhận Thông báo.
(2) Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép hoặc gửi Thông báo.
(3) Tên triển lãm.
(4) Lý do không đồng ý, trích dẫn Điều, khoản, điểm trong Nghị định.
(5) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nếu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao cấp Giấy phép; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao nếu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép.
Mẫu thông báo không đồng ý tổ chức triển lãm, tạm dừng triển lãm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục văn hóa du lịch thể thao trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #thông #báo #không #đồng #tổ #chức #triển #lãm #tạm #dừng #triển #lãm


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button