Biểu Mẫu

Mẫu văn bản đăng ký phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan

Mẫu văn bản đăng ký phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan là gì? Mẫu văn bản đăng ký phương tiện vận tải gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu văn bản đăng ký phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan là gì?

Mẫu văn bản đăng ký phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan là mẫu văn bản được lập ra để ghi chép về việc đăng ký phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan. Mẫu nêu rõ nội đung đăng ký phương tiện… Mẫu được ban hành theo Quyết định 1752/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mẫu văn bản đăng ký phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan

Văn bản đăng ký phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát của Hải quan trên lãnh thổ Việt Nam / Registration form for means of transport subjected to customs supervision within the territory of the Socialist Republic of Viet Nam (4)

I. Nội dung do doanh nghiệp khai / Content declared by enterprise:

1 .Tên doanh nghiệp / Name of enterprise

2. Địa chỉ / Mã số bưu điện / Address/Postal code

3. Biển số xe / Plate Number

4. Số máy / Engine Number

5. Nhãn hiệu / Brand

6. Số khung / Vehicle Identification Number

7. Loại xe / Type

8. Tải trọng / Capacity

9. Màu xe / Color

10. Trọng lượng / Weight

11. Phạm vi tuyến đường hoạt động / Designated routes

Doanh nghiệp cam kết những nội dung điền trên đây đều chính xác, trung thực, cũng như cam kết tăng cường quản lý đối với phương tiện, tiến hành hoạt động vận chuyển hàng hóa thuộc diện giám sát của Hải quan theo đúng phạm vi tuyến đường được chỉ định / We hereby undertake that the details given above are true and accurate. We also declare to keep tight control over the means of transport and only transport the goods subjected to customs supervision in accordance with the assigned routes.

Ngày/Date …….. tháng/month ……….. năm/year ………..
Đại điện hợp pháp ca doanh nghiệp / The legal representative of enterprise
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu / Signature, fall name and stamp)

Ảnh chụp chếch 45 độ từ phía trước xe/Photo of means of transport taken from an angle of 45 degrees in the front

II. Nội dung thm định của cơ quan Hải quan/Verification of Customs administration

Lãnh đạo Cục phê chuẩn chấp thuận hoặc không chấp thuận nội dung đề nghị / Leader of the local Customs Department approves or disapproves the request:

1. Trường hợp không chấp thuận thì nêu rõ lý do/ In case of disapproval clearly provide the reasons:

2. Trường hợp chấp thuận thì cấp Mã sHải quan / In case of approval, issue a Customs code: (5)

Ngày / Date …………… tháng / month ………..năm / year …………..
Đại diện cơ quan Hải quan / Customs representative
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu/ signature, full name and stamp)

3. Ghi chú / Note: (6)

(4): Văn bản này sử dụng cho từng phương tiện vận tải thuộc đối tượng chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan khi vận chuyển trên lãnh thổ Việt Nam / This form used for each means of transport subject to customs inspection and supervision when travelling within the territory of the socialist Republic of Vietnam

(5): Mã số Hải quan cấp theo nguyên tắc sau: số thứ tự xe của doanh nghiệp Trung Quốc + Mã số đa cấp theo Phụ lục 3, ví dụ Cục HQ tỉnh Lạng Sơn cấp mã số hải quan đối với xe ô tô thứ nhất của Công ty TNHH Thành Lợi (doanh nghiệp vận tải Trung Quốc) là: 01LS0123456789TL, cấp mã số hải quan cho xe thứ hai của Công ty TNHH Thành Lợi là: 02LS0102735469TL và cấp cho xe thứ n là: nLS0102735469TL.

(6): Ghi các ghi chú có liên quan.

Mẫu văn bản đăng ký phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan

Mẫu văn bản đăng ký phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.


Thông tin thêm

Mẫu văn bản đăng ký phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan

Mẫu văn bản đăng ký phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan là gì? Mẫu văn bản đăng ký phương tiện vận tải gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.
1. Định nghĩa mẫu văn bản đăng ký phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan là gì?
Mẫu văn bản đăng ký phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan là mẫu văn bản được lập ra để ghi chép về việc đăng ký phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan. Mẫu nêu rõ nội đung đăng ký phương tiện… Mẫu được ban hành theo Quyết định 1752/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.
2. Mẫu văn bản đăng ký phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan
Văn bản đăng ký phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát của Hải quan trên lãnh thổ Việt Nam / Registration form for means of transport subjected to customs supervision within the territory of the Socialist Republic of Viet Nam (4)

I. Nội dung do doanh nghiệp khai / Content declared by enterprise:

1 .Tên doanh nghiệp / Name of enterprise

2. Địa chỉ / Mã số bưu điện / Address/Postal code

3. Biển số xe / Plate Number

4. Số máy / Engine Number

5. Nhãn hiệu / Brand

6. Số khung / Vehicle Identification Number

7. Loại xe / Type

8. Tải trọng / Capacity

9. Màu xe / Color

10. Trọng lượng / Weight

11. Phạm vi tuyến đường hoạt động / Designated routes

Doanh nghiệp cam kết những nội dung điền trên đây đều chính xác, trung thực, cũng như cam kết tăng cường quản lý đối với phương tiện, tiến hành hoạt động vận chuyển hàng hóa thuộc diện giám sát của Hải quan theo đúng phạm vi tuyến đường được chỉ định / We hereby undertake that the details given above are true and accurate. We also declare to keep tight control over the means of transport and only transport the goods subjected to customs supervision in accordance with the assigned routes.
Ngày/Date …….. tháng/month ……….. năm/year ………..Đại điện hợp pháp của doanh nghiệp / The legal representative of enterprise(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu / Signature, fall name and stamp)
Ảnh chụp chếch 45 độ từ phía trước xe/Photo of means of transport taken from an angle of 45 degrees in the front

II. Nội dung thẩm định của cơ quan Hải quan/Verification of Customs administration

Lãnh đạo Cục phê chuẩn chấp thuận hoặc không chấp thuận nội dung đề nghị / Leader of the local Customs Department approves or disapproves the request:
1. Trường hợp không chấp thuận thì nêu rõ lý do/ In case of disapproval clearly provide the reasons:

2. Trường hợp chấp thuận thì cấp Mã số Hải quan / In case of approval, issue a Customs code: (5)
Ngày / Date …………… tháng / month ………..năm / year …………..Đại diện cơ quan Hải quan / Customs representative(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu/ signature, full name and stamp)

3. Ghi chú / Note: (6)

(4): Văn bản này sử dụng cho từng phương tiện vận tải thuộc đối tượng chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan khi vận chuyển trên lãnh thổ Việt Nam / This form used for each means of transport subject to customs inspection and supervision when travelling within the territory of the socialist Republic of Vietnam
(5): Mã số Hải quan cấp theo nguyên tắc sau: số thứ tự xe của doanh nghiệp Trung Quốc + Mã số đa cấp theo Phụ lục 3, ví dụ Cục HQ tỉnh Lạng Sơn cấp mã số hải quan đối với xe ô tô thứ nhất của Công ty TNHH Thành Lợi (doanh nghiệp vận tải Trung Quốc) là: 01LS0123456789TL, cấp mã số hải quan cho xe thứ hai của Công ty TNHH Thành Lợi là: 02LS0102735469TL và cấp cho xe thứ n là: nLS0102735469TL.
(6): Ghi các ghi chú có liên quan.
Mẫu văn bản đăng ký phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #văn #bản #đăng #ký #phương #tiện #vận #tải #hàng #hóa #thuộc #diện #giám #sát #hải #quan

Mẫu văn bản đăng ký phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan

Mẫu văn bản đăng ký phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan là gì? Mẫu văn bản đăng ký phương tiện vận tải gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.
1. Định nghĩa mẫu văn bản đăng ký phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan là gì?
Mẫu văn bản đăng ký phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan là mẫu văn bản được lập ra để ghi chép về việc đăng ký phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan. Mẫu nêu rõ nội đung đăng ký phương tiện… Mẫu được ban hành theo Quyết định 1752/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.
2. Mẫu văn bản đăng ký phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan
Văn bản đăng ký phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát của Hải quan trên lãnh thổ Việt Nam / Registration form for means of transport subjected to customs supervision within the territory of the Socialist Republic of Viet Nam (4)

I. Nội dung do doanh nghiệp khai / Content declared by enterprise:

1 .Tên doanh nghiệp / Name of enterprise

2. Địa chỉ / Mã số bưu điện / Address/Postal code

3. Biển số xe / Plate Number

4. Số máy / Engine Number

5. Nhãn hiệu / Brand

6. Số khung / Vehicle Identification Number

7. Loại xe / Type

8. Tải trọng / Capacity

9. Màu xe / Color

10. Trọng lượng / Weight

11. Phạm vi tuyến đường hoạt động / Designated routes

Doanh nghiệp cam kết những nội dung điền trên đây đều chính xác, trung thực, cũng như cam kết tăng cường quản lý đối với phương tiện, tiến hành hoạt động vận chuyển hàng hóa thuộc diện giám sát của Hải quan theo đúng phạm vi tuyến đường được chỉ định / We hereby undertake that the details given above are true and accurate. We also declare to keep tight control over the means of transport and only transport the goods subjected to customs supervision in accordance with the assigned routes.
Ngày/Date …….. tháng/month ……….. năm/year ………..Đại điện hợp pháp của doanh nghiệp / The legal representative of enterprise(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu / Signature, fall name and stamp)
Ảnh chụp chếch 45 độ từ phía trước xe/Photo of means of transport taken from an angle of 45 degrees in the front

II. Nội dung thẩm định của cơ quan Hải quan/Verification of Customs administration

Lãnh đạo Cục phê chuẩn chấp thuận hoặc không chấp thuận nội dung đề nghị / Leader of the local Customs Department approves or disapproves the request:
1. Trường hợp không chấp thuận thì nêu rõ lý do/ In case of disapproval clearly provide the reasons:

2. Trường hợp chấp thuận thì cấp Mã số Hải quan / In case of approval, issue a Customs code: (5)
Ngày / Date …………… tháng / month ………..năm / year …………..Đại diện cơ quan Hải quan / Customs representative(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu/ signature, full name and stamp)

3. Ghi chú / Note: (6)

(4): Văn bản này sử dụng cho từng phương tiện vận tải thuộc đối tượng chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan khi vận chuyển trên lãnh thổ Việt Nam / This form used for each means of transport subject to customs inspection and supervision when travelling within the territory of the socialist Republic of Vietnam
(5): Mã số Hải quan cấp theo nguyên tắc sau: số thứ tự xe của doanh nghiệp Trung Quốc + Mã số đa cấp theo Phụ lục 3, ví dụ Cục HQ tỉnh Lạng Sơn cấp mã số hải quan đối với xe ô tô thứ nhất của Công ty TNHH Thành Lợi (doanh nghiệp vận tải Trung Quốc) là: 01LS0123456789TL, cấp mã số hải quan cho xe thứ hai của Công ty TNHH Thành Lợi là: 02LS0102735469TL và cấp cho xe thứ n là: nLS0102735469TL.
(6): Ghi các ghi chú có liên quan.
Mẫu văn bản đăng ký phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #văn #bản #đăng #ký #phương #tiện #vận #tải #hàng #hóa #thuộc #diện #giám #sát #hải #quan


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button