Pháp Luật

Môi giới bất động sản là gì 2022?

Môi giới Bất động sản là gì? Gần đây, khi thị trường bất động sản sôi động, số lượng người làm nghề môi giới bất động sản tăng lên nhanh chóng, và các công ty bất động sản cũng được thành lập. Họ thường lợi dụng lòng tin của khách hàng để lừa họ mua bất động sản, kho bất động sản, v.v. Vậy, Luật Môi giới Bất động sản là gì? Đọc bài viết về Dữ liệu lớn của chúng tôi.

1. Nhà Môi giới Bất động sản là gì?

Tại Điều 3 Khoản 2 Luật Môi giới Bất động sản 2014 quy định về môi giới bất động sản như sau.

Môi giới Bất động sản đóng vai trò trung gian cho các bên trong việc mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại và cho thuê mua bất động sản.

Theo quy định trên, đại lý kinh doanh bất động sản có thể được hiểu là trung gian thực hiện việc mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

2. Nhân viên kinh doanh bất động sản có quyền và nghĩa vụ gì?

Theo các nhiệm vụ của một đại lý theo Điều 151 của Luật Thương mại năm 2005, đại lý có các nghĩa vụ sau đây, trừ khi có thỏa thuận khác.

1. Lưu trữ các mẫu hàng hóa và tài liệu được ủy thác hòa giải, và gửi lại cho hòa giải viên sau khi hòa giải xong.

2. Chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào gây tổn hại đến lợi ích của bên được hòa giải.

3. Chịu trách nhiệm về địa vị pháp lý của các bên trong trọng tài, nhưng không phải về khả năng thanh toán của họ.

4. Chúng tôi sẽ không tham gia vào việc thực hiện hợp đồng giữa các hòa giải viên nếu không được sự cho phép của các hòa giải viên.

Tổng đại lý bất động sản có thể nhận hoa hồng môi giới do các bên thỏa thuận theo Điều 153 Luật Thương mại năm 2005 quy định quyền nhận hoa hồng môi giới như sau.

1. Quyền thu phí môi giới phát sinh kể từ thời điểm hợp đồng được giao kết giữa các bên được môi giới, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Trong trường hợp không có hợp đồng, phí môi giới sẽ được xác định theo Điều 86 của Đạo luật này.

Như vậy, các đại lý kinh doanh bất động sản phải tôn trọng nghĩa vụ và quyền lợi môi giới của họ. Vi phạm hoặc không tuân thủ các quy định trên và bất kỳ hành vi trái pháp luật nào nhằm mục đích thu lợi bất hợp pháp sẽ phải chịu các hình phạt thích đáng.

3. Hợp đồng dịch vụ môi giới là gì?

Hợp đồng môi giới là hợp đồng giữa bên được môi giới và bên được môi giới cấm bên được môi giới giới thiệu bên thứ ba ký hợp đồng với bên được môi giới hoặc đặt ra điều kiện buộc bên được môi giới phải ký hợp đồng và nhận tiền môi giới. Người trung gian của hợp đồng môi giới phải là người điều hành doanh nghiệp. Thỏa thuận môi giới phải bằng văn bản với các nội dung cần thiết bao gồm: tên và địa chỉ của các bên, chi tiết cụ thể của trọng tài, cách tính phí và lệ phí môi giới; Thời hạn hiệu lực của hợp đồng cơ bản. Thỏa thuận môi giới cũng phải quy định việc thanh toán các khoản phí hợp lý liên quan đến việc môi giới nếu bên môi giới không cung cấp kết quả cho (các) bên môi giới.

Chúng tôi đã phân tích Dữ liệu lớn ở trên và giúp độc giả của chúng tôi tìm hiểu thêm về Real Estate Agent 2022. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và có thể khác với nội dung đã giới thiệu ở trên do cơ sở pháp lý khác nhau tùy theo tình hình thực tế.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết liên quan trong phần Dân sự của phần Câu hỏi thường gặp về Dữ liệu lớn.


Thông tin thêm

Môi giới bất động sản là gì 2022?

Môi giới bất động sản là gì? Những năm gần đây, thị trường bất động sản trở nên sôi động, số lượng người làm môi giới nhà, đất cũng tăng lên vùn vụt, các công ty bất động sản cũng nổi lên, do vậy các hoạt động liên quan đến bất động sản rất phức tạp. Không ít các trường hợp lợi dụng lòng tin của khách hàng để lừa đảo các khoản tiền mua đất, các khoản tiền đặt cọc đất… Vậy pháp luật quy định về môi giới bất động sản như thế nào? Mời bạn đọc tham khảo bài viết của Vik News. 
1. Môi giới bất động sản là gì?
Tại Khoản 2 Điều 3 Luật kinh doanh môi giới bất động sản 2014 quy định về môi giới bất động sản như sau:
Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.
Căn cứ vào quy định trên, có thể hiểu người hành nghề môi giới bất động sản là những người làm trung gian cho các mua, bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.
2. Môi giới bất động sản có những quyền và nghĩa vụ gì?
Theo quy định của Luật thương mại năm 2005 quy định tại Điều 151 về Nghĩa vụ của bên môi giới thương mại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên môi giới thương mại có các nghĩa vụ sau đây:
1. Bảo quản các mẫu hàng hoá, tài liệu được giao để thực hiện việc môi giới và phải hoàn trả cho bên được môi giới sau khi hoàn thành việc môi giới;
2. Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của bên được môi giới;
3. Chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của các bên được môi giới, nhưng không chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán của họ;
4. Không được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới, trừ trường hợp có uỷ quyền của bên được môi giới.
Những người làm môi giới bất động sản thông thường sẽ được hưởng một khoản phí môi giới, khoản phí này do các bên tự thỏa thuận, căn cứ vào Điều 153 Luật thương mại 2005 quy định về quyền hưởng thù lao môi giới như sau:
1. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, quyền hưởng thù lao môi giới phát sinh từ thời điểm các bên được môi giới đã ký hợp đồng với nhau.
2. Trường hợp không có thỏa thuận, mức thù lao môi giới được xác định theo quy định tại Điều 86 của Luật này.
Như vậy, những người làm môi giới bất động sản phải tuân thủ theo những nghĩa vụ và quyền của hoạt động môi giới thương mại. Nếu có hành vi làm trái hoặc không tuân thủ theo những quy định trên mà thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nhằm thu lợi nhuận bất chính thì sẽ bị áp dụng hình phạt thích đáng.
3. Hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản là gì?
Hợp đồng môi giới là hợp đồng giữa bên được môi giới và bên môi giới, theo đó, bên môi giới giới thiệu bên thứ ba kị kết hợp đồng cho bên được môi giới hoặc cung cấp những điều kiện để cho bên được môi giới kí kết hợp đồng và được hưởng hoa hồng về việc môi giới này. Bên môi giới trong hợp đồng môi giới phải là thương nhân. Hợp đồng môi giới phải được lập thành văn bản với các nội dung chủ yếu gồm: tên và địa chỉ của các bên; nội dung cụ thể của việc môi giới; mức thù lao môi giới và cách tính thù lao; thời hạn hiệu lực của hợp đồng mồi giới. Hợp đồng môi giới cũng cần quy định rõ việc thanh toán các chỉ phí hợp Ií liên quan tới việc môi giới trong trường hợp việc môi giới không mang lại kết quả cho (các) bên được môi giới.
Trên đây, Vik News đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Môi giới bất động sản là gì 2022? Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy tình huống thực tế có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.
Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Dân sự mảng Hỏi đáp pháp luật của Vik News:

#Môi #giới #bất #động #sản #là #gì

Môi giới bất động sản là gì 2022?

Môi giới bất động sản là gì? Những năm gần đây, thị trường bất động sản trở nên sôi động, số lượng người làm môi giới nhà, đất cũng tăng lên vùn vụt, các công ty bất động sản cũng nổi lên, do vậy các hoạt động liên quan đến bất động sản rất phức tạp. Không ít các trường hợp lợi dụng lòng tin của khách hàng để lừa đảo các khoản tiền mua đất, các khoản tiền đặt cọc đất… Vậy pháp luật quy định về môi giới bất động sản như thế nào? Mời bạn đọc tham khảo bài viết của Vik News. 
1. Môi giới bất động sản là gì?
Tại Khoản 2 Điều 3 Luật kinh doanh môi giới bất động sản 2014 quy định về môi giới bất động sản như sau:
Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.
Căn cứ vào quy định trên, có thể hiểu người hành nghề môi giới bất động sản là những người làm trung gian cho các mua, bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.
2. Môi giới bất động sản có những quyền và nghĩa vụ gì?
Theo quy định của Luật thương mại năm 2005 quy định tại Điều 151 về Nghĩa vụ của bên môi giới thương mại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên môi giới thương mại có các nghĩa vụ sau đây:
1. Bảo quản các mẫu hàng hoá, tài liệu được giao để thực hiện việc môi giới và phải hoàn trả cho bên được môi giới sau khi hoàn thành việc môi giới;
2. Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của bên được môi giới;
3. Chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của các bên được môi giới, nhưng không chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán của họ;
4. Không được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới, trừ trường hợp có uỷ quyền của bên được môi giới.
Những người làm môi giới bất động sản thông thường sẽ được hưởng một khoản phí môi giới, khoản phí này do các bên tự thỏa thuận, căn cứ vào Điều 153 Luật thương mại 2005 quy định về quyền hưởng thù lao môi giới như sau:
1. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, quyền hưởng thù lao môi giới phát sinh từ thời điểm các bên được môi giới đã ký hợp đồng với nhau.
2. Trường hợp không có thỏa thuận, mức thù lao môi giới được xác định theo quy định tại Điều 86 của Luật này.
Như vậy, những người làm môi giới bất động sản phải tuân thủ theo những nghĩa vụ và quyền của hoạt động môi giới thương mại. Nếu có hành vi làm trái hoặc không tuân thủ theo những quy định trên mà thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nhằm thu lợi nhuận bất chính thì sẽ bị áp dụng hình phạt thích đáng.
3. Hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản là gì?
Hợp đồng môi giới là hợp đồng giữa bên được môi giới và bên môi giới, theo đó, bên môi giới giới thiệu bên thứ ba kị kết hợp đồng cho bên được môi giới hoặc cung cấp những điều kiện để cho bên được môi giới kí kết hợp đồng và được hưởng hoa hồng về việc môi giới này. Bên môi giới trong hợp đồng môi giới phải là thương nhân. Hợp đồng môi giới phải được lập thành văn bản với các nội dung chủ yếu gồm: tên và địa chỉ của các bên; nội dung cụ thể của việc môi giới; mức thù lao môi giới và cách tính thù lao; thời hạn hiệu lực của hợp đồng mồi giới. Hợp đồng môi giới cũng cần quy định rõ việc thanh toán các chỉ phí hợp Ií liên quan tới việc môi giới trong trường hợp việc môi giới không mang lại kết quả cho (các) bên được môi giới.
Trên đây, Vik News đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Môi giới bất động sản là gì 2022? Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy tình huống thực tế có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.
Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Dân sự mảng Hỏi đáp pháp luật của Vik News:

#Môi #giới #bất #động #sản #là #gì


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button